Suvestinė redakcija nuo 2017-09-05

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15276

 

VH3BW

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO

 

2014 m. spalio 22 d. Nr. 1-2070

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN  75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti šias vienos dienos vaiko maitinimo normas:

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

2.1.1. lopšelio grupėse – 6,26 Lt (1,81 Eur);

2.1.2. darželio grupėse – 7,16 Lt (2,07 Eur);

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 7,16 Lt (2,07 Eur).

2.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 14 ir 24 valandas:

2.2.1. lopšelio grupėse – 7,16 Lt (2,07 Eur);

2.2.2. darželio grupėse – 8,00 Lt (2,32 Eur);

2.2.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 8,00 Lt (2,32 Eur).

2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

2.3.1. lopšelio grupėse – 4,70 Lt (1,36 Eur);

2.3.2. darželio grupėse – 5,37 Lt (1,56 Eur);

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 5,37 Lt (1,56 Eur).

3.  Nustatyti 2,50 (2 Lt 50 ct) Lt ( 0,72 Eur) mokestį visoms šeimoms ir 1 (vieno) Lt (0,29 Eur) mokestį socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną  mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas):

3.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui;

3.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrojo ugdymo mokyklose ugdymo reikmėms tenkinti, maisto gaminimo išlaidoms ir darbuotojų darbo apmokėjimui,  kai vaikai lanko įstaigą ilgiau kaip 4 val.

4. Pripažinti netekusiu galios  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio  20 d. sprendimą Nr. 1-656 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Artūras Zuokas


 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 22 d.  sprendimu Nr. 1-2070

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. rugpjūčio 30 d.sprendimo Nr. 1-1121

redakcija)

 

MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ Vilniaus miesto savivaldybės Mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,  nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko maitinimo, ugdymo ir kitų reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms gauti priėmimo Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – įstaigos), sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio    9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija).

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. Mokesčio už VAIKO MAITINIMĄ ir ugdymo REIKMIŲ TENKINIMĄ nustatymas

 

4.  Už vaiko išlaikymą įstaigose tėvai (globėjai) moka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį. Jį sudaro:

4.1. vaiko dienos maitinimo normos mokestis;

4.2. mokestis vaiko ugdymo ir kitoms reikmėms.

5. už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvai (globėjai) moka vaiko dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną.

6. Vaikai, ugdomi trumpo buvimo grupėse ne ilgiau kaip 4 valandas arba pasirinkus               4 valandų ugdymą ir integruoti į grupes, kurių veiklos trukmė ilgesnė, tėvų (globėjų) prašymu gali būti nemaitinami arba maitinami du kartus per dieną.

7. Surinktas mokestis už vaikų maitinimą skiriamas tik vaikų maitinimui (maisto produktams įsigyti).

8. Mokestis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymą ir kitas reikmes mokamas už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas). Mokestis gali būti nemokamas (dėl įstaigos (grupės) uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų), suderinus su steigėju ir įforminus įstaigos vadovo įsakymu. Mokestis naudojamas priede nurodytoms ugdymo reikmėms ir kitoms išlaidoms, reikalingoms ugdymo procesui užtikrinti. Priede išvardytoms reikmėms draudžiama iš tėvų papildomai rinkti rinkliavas, išskyrus tėvų savanorišką paramą įstaigai.

9. Mokestis priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrojo ugdymo mokyklose mokamas ugdymo reikmėms tenkinti, maisto gaminimo išlaidoms ir darbuotojų darbo apmokėjimui, kai vaikai lanko įstaigą ilgiau kaip 4 val.

 

III. mokesčio lengvatų taikymas ir jas patvirtinančių dokumentų pateikimas

 

10. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:

10.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

10.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;

10.3. vaikas auga mokinių šeimoje, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, arba studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) yra aukštosios mokyklos nuosekliųjų studijų formos studentas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

10.4. vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

10.5.  vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

10.6. vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

11. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

11.2. vaikas nelanko įstaigos dėl:

11.2.1. tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 214 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį,  auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų;

11.2.2. ligos pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į įstaigą;

11.2.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

11.2.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

11.2.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas nedarbo dienų skaičius;

11.2.6. mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje) pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos;

11.2.7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėn.);

11.2.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas;

11.2.9. oro temperatūros, jei ji yra žemesnė kaip minus 20o C;

11.2.10. įstaigos (grupės) uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui, kilus epidemijai.  

12. Mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas.

13. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, ir pakartotinai teikiami kiekvienų metų rugsėjo pirmą darbo dieną, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis.

14. Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą,  nuo kito mėnesio 1 dienos. Apie trūkstamus dokumentus ir jų pateikimo terminą įstaigos vadovas tėvus (globėjus) raštu informuoja per 3 darbo dienas. už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas.

15. Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys mėnesiai. Dėl objektyvių priežasčių laiku nepateikus pažymos mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio.

16. Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu, su kuriuo kitą dieną supažindinamas apskaitą tvarkantis asmuo ar įstaiga, jei apskaita perduota tvarkyti kitai įstaigai. Įstaigos vadovas tėvus (globėjus) apie pritaikytą lengvatą raštu informuoja per 3 darbo dienas.

17. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, tėvai (globėjai) įspėjami raštu ir įpareigojami perskaičiuotus mokesčius sumokėti per vieną mėnesį.

18. Netekus teisės į lengvatą, apie tai tėvai (globėjai) per 3 darbo dienas raštu praneša įstaigos direktoriui.

19. Tėvai (globėjai) gali gauti tik vieną lengvatą, iki yra teisė ją gauti.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

21. Už mokesčių surinkimą yra atsakingas įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Tėvams (globėjams) laiku nesumokėjus nustatytų įmokų už vaiko išlaikymą (maitinimo ir (ar) ugdymo) daugiau kaip 60 kalendorinių dienų, Įstaigos vadovas įsakymu pašalina vaiką iš ugdymo įstaigos sąrašų apie tai tėvus (globėjus) įspėjęs raštu prieš 10 darbo dienų.

22. Vaikai, nelankę Įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis – liga, pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į įstaigą, prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas nedarbo dienų skaičius, mokinių atostogos (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvų atostogų metas, vasaros metas ir kitos svarbios priežastys), pašalinami iš lankančiųjų sąrašo įstaigos vadovo įsakymu, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjus tėvus (globėjus).

23. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.           

24. Įmokos ir skolos už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaitomos ir privalomai įstaigos vadovo išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Aprašas skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų interneto svetainėse.

26. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius kontroliuoja, kaip vykdomi Aprašo reikalavimai. Aprašo kontrolės atlikimo kriterijai nustatyti  Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus  ir biudžetinės įstaigos „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ direktoriaus įsakymais patvirtintais teisės aktais.

27. Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Už Aprašo nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą jį įgyvendinantiems subjektams taikoma drausminė bei materialinė atsakomybė.

29. Aprašas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-1121, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-09-04, i. k. 2017-14148

 


 

Mokesčio už vaiko išlaikymą

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose,

įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo

priedas

 

 

MOKESČIO UŽ VAIKO UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PANAUDOJIMAS

 

Mokestis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymą mokamas už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas). Mokestis gali būti nemokamas (dėl įstaigos (grupės) uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų) suderinus su steigėju ir įforminus įstaigos vadovo įsakymu. Mokestis naudojamas ugdymo reikmėms ir kitoms išlaidoms, reikalingoms ugdymo procesui užtikrinti. Šiame priede išvardytoms reikmėms draudžiama iš tėvų papildomai rinkti rinkliavas, išskyrus tėvų savanorišką paramą įstaigai.

Mokestis už vaiko ugdymą pirmiausiai naudojamas:

1.    Higieninėms bei lavinimo priemonėms įsigyti.

2.    Medikamentams.

3.    Kanceliarinėms prekėms.

4.    Darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams:

4.1. ugdymo įstaigos, kurių grupių skaičius neviršija 6 grupių, numato darbuotojų, išlaikomų iš Savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui išmokėti skirti iki 40 proc. vieno mėnesio darbuotojų darbo užmokesčio fondo atitinkamą mokesčio dalį;

4.2.  ugdymo įstaigos, kurių grupių skaičius viršija 6 grupes, numato darbuotojų, išlaikomų iš Savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui išmokėti skirti iki 100 proc. vieno mėnesio darbuotojų darbo užmokesčio fondo atitinkamą mokesčio dalį; 

4.3. socialinio draudimo įmokoms.

Aprūpinus įstaigą lėšomis darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti bei būtiniausioms priemonėms, išvardytoms 1–3 punktuose, įsigyti likusios lėšos gali būti naudojamos: 

5.    Patalynei, užuolaidoms, žaliuzėms įsigyti.

6.    Vaikams skirtiems vidaus ir lauko baldams įsigyti.

7.    Ūkinėms prekėms (valymo, elektros, santechnikos prekėms, gesintuvams įsigyti ir prižiūrėti).

8.    Indams.

9.    Svarstyklėms ir termometrams.

10.  Atšvaitinėms saugos liemenėms ir kt. priemonėms.

11.  Informacinių technologijų naudojimo užtikrinimui.

12.  Vaikų maitinimo bloko aprūpinimui.

13.  Patalynės ir kitų skalbinių priežiūrai.

14.  Trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui.

15. Dezinfekcijai, deratizacijai, mikrobiologiniams tyrimams (vandens) bei kitiems cheminiams tyrimams, taip pat smėlio atvežimui ir tikrinimui, metrologinei patikrai.

16.  Vaikų civilinės atsakomybės draudimui.

17. Kilimėlių valymui ir (ar) nuomai.

18. Apsaugos paslaugoms.

19. Elektros ūkio priežiūros paslaugoms.

20. Ryšių paslaugoms.

21. Prekėms ir paslaugoms, reikalingoms ugdymo procesui gerinti.

Atsižvelgiant į tėvų mokesčio surinkimą konkrečioje ugdymo įstaigoje iki 20 proc. šių lėšų atsižvelgiant į įstaigos poreikį gali būti perskirstoma kitoms priemonėms įsigyti

 

Papildyta priedu:

Nr. 1-1121, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-09-04, i. k. 2017-14148

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-2184, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20319

Dėl Tarybos 2014-10-22 sprendimo Nr. 1-2070 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo

 

2.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1121, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-09-04, i. k. 2017-14148

Dėl Tarybos 2014-10-22 sprendimo Nr. 1-2070 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo