Suvestinė redakcija nuo 2021-10-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2011-11-23, i. k. 2011-01787

 

VH3BW

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2011 m. lapkričio 23 d. Nr. 1-326

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1-70, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-26, i. k. 2015-10218

 

1. Patvirtinti Tvarkymo ir švaros taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio sprendimo 1 punktu patvirtintos taisyklės taikomos teisiniams santykiams, atsirandantiems joms įsigaliojus;

2.2. administracinėms ir teisminėms procedūroms, kurios buvo pradėtos iki šio sprendimo 1 punktu patvirtintų taisyklių įsigaliojimo, taikomos tuo metu galiojusių Tvarkymo ir švaros taisyklių nuostatos.

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 16 d. sprendimą Nr. 1-582 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“.

4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti:

4.1. pranešimo apie organizuojamą renginį formą;

4.2. pranešimo apie filmavimą formą;

4.3. prašymo leisti organizuoti renginį formą;

4.4. prašymo leisti filmuoti formą;

4.5. Renginių derinimo komisijos nuostatus;

4.6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padalinio išduodamo leidimo organizuoti renginį formą;

4.7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padalinio išduodamo leidimo organizuoti renginį išdavimo tvarkos aprašą;

4.8.    Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašą;

4.9. Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašą;

4.10. grafičių piešimo vietas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-70, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-26, i. k. 2015-10218

 

 

 

 

Meras                                                                                                                          Artūras Zuokas

    

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 17 d.

sprendimu Nr. 1-70

 

TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės) galioja visoje Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje. Jų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys). Įgyvendindami Taisyklių reikalavimus, asmenys privalo elgtis sąžiningai, vadovautis protingumo, geros moralės ir atsakomybės principais, nepažeisti visuomenės ir valstybės interesų, kitų asmenų teisių ir laisvių.

2. Taisyklėse numatyti bendrieji ir specialieji kelių, gatvių, žemės sklypų ir kitų teritorijų tvarkymo ir švaros, taip pat renginių organizavimo, filmų filmavimo, Neries upės krantinės ir kranto juostos naudojimo ir tvarkos juose reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-323, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19828

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

3.  Asmenys tvarko ir užtikrina švarą jiems nuosavybės teise priklausančiose ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ar teismo sprendimų pagrindu priskirtose ar valdomose teritorijose.

4.  Savivaldybė organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu priskirtų bendrojo naudojimo teritorijų, kelių, gatvių, šaligatvių, takų valymą ir priežiūrą bei nustato Neries upės krantinės ir kranto juostos naudojimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-323, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19828

 

5.  Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. eismo zonos – keliai, gatvės, sankryžos, tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų, dviračių takai, aikštės, skverai ir parkai;

5.2.    filmo filmavimas – filmo gamybos etapas, kurio metu filmuojant pagal scenarijų, kalendorinį darbų planą ir laikantis sąmatos, įgyvendinamas filmo kūrybinis sumanymas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

5.3. gatvės artistas – tai asmuo, kuris nustatytose viešose miesto vietose rengia ir atlieka meninius pasirodymus. Meninė gatvės artistų veikla apima teatro, muzikos, šokio, cirko, dailės, amatų ar kitus meninio pobūdžio pasirodymus;

5.4. leidimas organizuoti renginį – Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas arba Taisyklių nustatytais atvejais kompetentingo Savivaldybės administracijos padalinio išduotas leidimas, suteikiantis teisę organizuoti renginį Savivaldybės teritorijoje;

5.41. leidimas filmuoti filmą – Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas, suteikiantis teisę organizuoti filmo filmavimą Savivaldybės teritorijoje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

5.5. pagrindinės gatvės – A, B ir C kategorijų gatvės, nurodytos Savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane;

5.6.    renginys – koncertas, festivalis, šventė, ceremonija, minėjimas, paroda, eitynės, varžybos, mugė, reklaminė, pramoginė, socialinė, meninė ar kitokio pobūdžio akcija, reklamų ir vaizdo klipų filmavimas, fotosesija, statinių ir (ar) paminklų apšvietimas ar kitas tam tikrą laiką trunkantis asmens organizuotas žmonių susibūrimas viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, skirtas kultūriniams, sporto, verslo, socialiniams ar kitiems poreikiams tenkinti. Renginiais nelaikomi asmeninio pobūdžio žmonių susibūrimai (vestuvės, krikštynos, gimtadieniai, mergvakariai, bendraturčių susirinkimai ir pan.), meninių ar kitokio pobūdžio instaliacijų, parodų, skulptūrų, mažosios architektūros ar miesto puošybos objektų, čiuožyklų įrengimas. Renginiai pagal pobūdį skirstomi:

5.6.1. koncertai – renginiai, kuriuose elektros energiją naudojančia garso atkūrimo ir (ar) stiprinimo įranga viešai atliekama muzika;

5.6.2. sporto renginiai – renginiai, kuriuose vyksta sporto varžybos ar kitos rungtys, skatinamas sportas, sveikas gyvenimo būdas ir pan.;

5.6.3. komerciniai renginiai – renginiai, į kuriuos patekimas yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos (renginio metu pardavinėjamos prekės, paslaugos, produkcija ar gaminiai). Prie komercinių renginių priskiriamos reklaminės akcijos, reklamų (išskyrus socialines), vaizdo klipų filmavimas;

5.6.4. miesto ar valstybinės reikšmės renginiai – savivaldybių, jų struktūrinių padalinių ar valstybės institucijų ar įstaigų organizuojami renginiai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1012, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10390

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

5.7. skelbimas – priklijuojamas, prisegamas ar kitaip tvirtinamas informaciją pateikiantis pranešimas, nesusijęs su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, neskatinantis įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis;

5.8. tvarkoma teritorija – asmeniui nuosavybės teise priklausanti ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ar teismo sprendimų pagrindu valdoma, naudojama ar priskirta teritorija

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-460, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-23, i. k. 2016-13808

 

6.  Kitas Taisyklėse vartojamas sąvokas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai.

 

II. BENDRIEJI TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 

7.  Asmenys tvarkomose teritorijose privalo:

7.1. sušluoti, surinkti ir Savivaldybės tarybos patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka sutvarkyti šiukšles, atliekas ir kitas nenaudojamas ar nereikalingas medžiagas ar daiktus;

7.2. ištuštinti šiukšlių dėžes, sutvarkyti teritoriją aplink jas ir sutvarkyti šiukšles Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka;

7.3. šienauti pievas, vejas, kelkraščius, skiriamąsias juostas, griovius ir kitas teritorijas, kuriose auga žolė, piktžolės ar invazinės rūšies augalai (Sosnovskio barščiai). Savivaldybės administracijos atsakingas padalinys invazinės rūšies augalų (Sosnovskio barščių) naikinimo darbus organizuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-518, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10032

 

7.4. valyti ir tvarkyti kiemus, žemės sklypus, eismo zonas ir kitas teritorijas, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas išvežti sąšlavas ir kitas atliekas iš jų susidarymo vietų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

7.5.    ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas pašalinti skelbimus ir nuvalyti jų tvirtinimo žymes nuo medžių, stulpų, tvorų, suoliukų, šiukšlių dėžių, kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, statinių, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

7.6. nuimti, nugriauti ar išmontuoti neteisėtai įrengtą išorinę reklamą neatlyginant nuostolių jos savininkui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-406, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-14, i. k. 2020-03365

 

71. Statinio naudotojas (bendrojo naudojimo objektų valdytojas) privalo:

71.1. šalinti ledą, šlapio ar sušalusio sniego ir ledo masę nuo statinių stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų, o vykdydamas šiuos darbus aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti komunikacijos ryšių ar elektros tinklų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų, radijo ar televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų;

71.2. aptverti arba kitomis priemonėmis užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės pastatus (atskiras jų dalis, patalpas) ar kaupti juose atliekas;

71.3. tvarkyti, valyti, remontuoti, dažyti ir prižiūrėti statinių fasadus, nuvalyti ar uždažyti grafičius, užtikrinti estetiškai tvarkingą fasadų išvaizdą.

Papildyta punktu:

Nr. 1-1012, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10390

 

8.  Pasibaigus darbams, renginiui, prekybos ar paslaugų teikimo viešojoje vietoje laikui, asmenys privalo iškart sutvarkyti eismo zonas ir kitas teritorijas, kuriomis jie laikinai naudojosi, atstatyti jas į buvusią padėtį, jei jos buvo sugadintos.

9.  Asmenys, kuriems buvo leista vykdyti kasimo darbus eismo zonose ir (ar) kitose teritorijose, privalo visiškai atstatyti eismo zonas ir (ar) kitas teritorijas į buvusią padėtį ir pagal aktą perduoti jas kompetentingam Savivaldybės administracijos padaliniui.

10.  Šaltuoju metų laikotarpiu (lapkričio–kovo mėnesiais) eismo zonas tvarkantys, valantys ir prižiūrintys asmenys privalo:

10.1.  šalinti ledą, valyti sniegą, barstyti smėlį, skaldelę ar kitas sniegą ir ledą tirpdančias priemones. Pirmiausiai šalinti sniegą ir ledą nuo lietaus kanalizacijos šulinių, tiltų, viadukų, estakadų, sankryžų, kelių ir gatvių, kuriomis važiuoja visuomeninis transportas, siekiant užtikrinti jo nepertraukiamą eismą, taip pat visuomeninio transporto stotelėse;

10.2.  barstymui skirtas priemones laikyti dėžėse, kurios negali stovėti po medžiais ar krūmais;

10.3.  valomą sniegą ir (ar) ledą kaupti tokiu būdu, kad būtų užtikrintas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismas, esant būtinybei, jį išvežti;

10.4.  sniego ir (ar) ledo valymui naudoti įrankius, negadinančius eismo zonų dangos;

10.5.  nemesti sniego ir (ar) ledo nuo šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų ant gatvių ir kelių važiuojamosios dalies;

10.6.  valydami eismo zonas, krauti sniegą ir (ar) ledą toliau kaip 10 m nuo visuomeninio transporto stotelių ženklų ir toliau kaip 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų, šviesoforų ir troleibusų kontaktinio tinklo atramų. Draudžiama krauti sniegą įvažose prie visuomeninio transporto stotelių;

10.7.  susidarius plikledžiui, barstyti smėlio ir chlorido mišiniu (šlapia druska) eismo zonas, kad būtų užtikrintas saugus transporto priemonių ir pėsčiųjų eismas. Pagrindines gatves mechanizuotai pabarstyti per 3–5 val.;

10.8.  nutirpus sniegui ir (ar) ledui, surinkti ir išvežti gatvių priežiūros atliekas ir sąšlavas;

10.9.  vežti ir versti sniegą ir gruntą tik į laikinus sąvartynus, kurie įrengiami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Laikinus sąvartynus prižiūri ir jų darbą kontroliuoja kompetentingas Savivaldybės administracijos padalinys.

11. Statinio statybos, griovimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo), žemės darbų (kasimo, reljefo tvarkymo ir t. t.) ir kitų panašaus pobūdžio darbų vadovas, jei darbus atlieka juridinis asmuo, arba darbus organizuojantis fizinis asmuo privalo:

11.1. prižiūrėti teritoriją, kurioje atliekami darbai ir įvažiavimo į ją kelius, darbus atlikti taip, kad nebūtų teršiamos eismo zonos ir (ar) aplinkinės teritorijos už atliekamų darbų teritorijos ribų;

11.2.  užtikrinti, kad transporto priemonės, išvažiuojančios ar įvažiuojančios iš (-į) atliekamų darbų teritorijos (-ą), neterštų eismo zonų ir (ar) kitų teritorijų;

11.3.  statybvietę, statinio griovimo darbams atlikti užimamą teritoriją, sklypą, kuriame atliekami žemės darbai, ar jo dalį aptverti tvarkinga, saugia tvora ir užtikrinti nuolatinę jos priežiūrą. Tvora nelaikoma tvarkinga ir saugia, jei ji visa ar jos dalis yra supuvusi, sulūžusi, nugriuvusi, kelia pavojų kitiems asmenims ir (ar) jų turtui, neriboja pašalinių asmenų laisvo patekimo į vykdomų darbų teritoriją ir neužtikrina, kad statybinės ir (ar) kitos šiukšlės nepatektų į aplinkines teritorijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-518, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10032

 

12.  Viešojoje vietoje prekiaujantis ar paslaugas teikiantis asmuo privalo prekybos ar paslaugų teikimo vietoje užtikrinti tvarką, švarą, surinkti šiukšles ir klientams aiškiai matomoje ir prieinamoje vietoje ne toliau kaip 3 metrai pastatyti (įrengti) ne mažesnę kaip 10 litrų talpos šiukšlių dėžę.

13.  Prekybos, paslaugų ir viešojo maitinimo (kavinių, restoranų, barų, klubų, greitojo maisto paviljonų ir pan.) įstaigų vadovai ir asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimus, privalo užtikrinti, kad jų įstaigos prieigose būtų tvarkinga ir švaru, nuo pagrindinių durų ne toliau kaip 3 metrai būtų įrengta, valoma ir prižiūrima šiukšlių dėžė su pelenine, o maitinimo įstaigų, prekiaujančių maistu vienkartiniuose induose, prieigose ne toliau kaip 3 metrai – ne mažesnė kaip 120 litrų talpos šiukšlių dėžė. Pripildytos šiukšlių dėžės turi būti iškart ištuštinamos, kad šiukšlės nekristų iš šiukšlių dėžių, o asmenys turėtų kur išmesti šiukšles.

14.  Iškėlęs laikiną statinį (metalinį garažą, kioską ar kitą), jo savininkas ar teisėtas valdytojas, naudotojas tuo pačiu privalo išvežti daiktus, atliekas, šiukšles ir sutvarkyti žemės sklypą, kuriame stovėjo laikinas statinys. Jei nėra sutvarkomas žemės sklypas, kuriame stovėjo laikinas statinys, Savivaldybės administracijos atsakingas padalinys organizuoja šio žemės sklypo tvarkymo darbus Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-518, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10032

 

15.  Draudžiama:

15.1.  mėtyti nuorūkas, popierius, prekių pakuotę, kitaip šiukšlinti, atsikratyti statybinių, gamybinių, transporto priemonių ardymo ar kitų atliekų;

15.2.  palikti, padėti, išmesti nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius, daiktus, įrenginius;

15.3.  palikti ir nesurinkti stiklo, molio ar kitų duženų, kai asmuo sudaužo arba jam sudūžta stiklinis, molinis ar kitoks daiktas;

15.4. tvirtinti įvairaus pobūdžio, turinio skelbimus, skrajutes, lankstinukus, leidinius, lipdukus, pranešimus ant statinių, medžių, krūmų, kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, skulptūrų, stulpų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių ar kitose šiam tikslui nenumatytose vietose, taip pat palikti juos ant transporto priemonių ar prie jų pritvirtintų įrenginių. Išimtis taikoma valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų skelbimams, tvirtinamiems nedarant žalos ir siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, suteiktus įgaliojimus, informuoti visuomenę, nustatyti turto savininkus (teisėtus valdytojus). Asmuo, atsakingas už platinamoje informacijoje nurodytą veiklą, privalo užtikrinti šio punkto reikalavimų laikymąsi;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-850, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08354

Nr. 1-518, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10032

 

15.5. kabinti, dėti, klijuoti ar kitaip tvirtinti įvairaus pobūdžio, turinio, dydžio lenteles, daiktus, plakatus su užrašais, piešiniais ar ženklais ant stulpų, atramų, statinių, konstrukcijų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų, nuorodų, kelio ženklų ir su jais susijusių įrenginių;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-518, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10032

 

15.6.  rašyti, braižyti, piešti, teršti ar kitaip terlioti ant skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių, pastatų, tvorų ir kitų statinių ar atskirų jų dalių (sienų, durų, langų ir kt.), išskyrus grafičių piešimą Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose vietose arba suderinus miesto puošybos objektą su kompetentingu Savivaldybės administracijos padaliniu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

15.7.  dėti gėles, vainikus ir (ar) žvakes žmonių žūties vietose. Šis draudimas netaikomas teritorijos, kurioje žuvo žmogus, savininkui ar kitam teisėtam valdytojui;

15.8.  užsiimti bet kokia veikla (atliekų, maisto produktų kaupimas ir panašiai), kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ar skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi;

15.9.  plauti transporto priemones gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose, paplūdimiuose, prie upių, ežerų, gyvenamųjų namų kiemuose ir kitose tam tikslui nepritaikytose ar neskirtose vietose, dulkinti, purtyti kilimėlius ar kitaip valyti transporto priemones ar atskiras jų dalis, mechanizmus;

15.10.  šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos bei kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius, pilti į juos paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ar kitas atliekas;

15.11.  pilti į lietaus ir buitinių nuotekų šulinius vandenį, kuriame yra naftos produktų arba kitokių kenksmingų ar užsidegančių medžiagų;

15.12.  kartu su kelio ženklais įrengti papildomą informaciją, kurios įrengimo nenumato Kelių eismo taisyklės arba kuri nėra suderinta su kompetentingu Savivaldybės administracijos padaliniu;

15.13. be žemės savininko ar teisėto valdytojo raštiško sutikimo laikyti statybines ar kitas medžiagas, gamybos produkciją arba kitus daiktus ir juos netvarkingai laikyti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-850, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08354

 

15.14.  laikyti statybines ar kitas medžiagas, teršiančias aplinką ar kitaip trukdančias aplinkiniams;

15.15. žemės kasimo, sklypo reljefo tvarkymo ar kitų panašaus pobūdžio darbų metu teršti aplinkines teritorijas, o darbus atliekantiems asmenims važiuoti keliu, gatve vikšriniu ar kelią, gatvę teršiančiu transportu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-518, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10032

 

15.16. ant vejos, žolės, gėlynuose, žaliuosiuose plotuose, savavališkai įrengtose ar atsiradusiose stovėjimo vietose, išvažinėtose (sugadintose) vejose, žolynuose ir panašiose vietose neturint žemės sklypo savininko ar teisėto valdytojo sutikimo kloti plyteles, trinkeles ar kitą dangą, ant tokiu būdu savavališkai įrengtos dangos sustoti, statyti ir laikyti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges mašinas, eismui ne keliais skirtas transporto priemones ir priekabas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-518, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10032

 

15.17. laikyti iškastą gruntą neuždengus vejos specialiu paklotu. Šis draudimas netaikomas asmeniui, kuriam teritorija priklauso nuosavybės teise ar jis teritoriją valdo kitu teisėtu pagrindu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-850, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08354

Nr. 1-518, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10032

 

15.18.  ardyti ar gadinti eismo zonų dangą už statybvietės ribų;

15.19.  eismo zonas valyti mechaniniu būdu, jei naudojama technika, įrengimai ar įrankiai kenkia dangoms ar jas gadina;

15.20.  eismo zonose įrengti, eksploatuoti ar naudoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, užtvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius, informacinius ar kitokius stovus ir kt.) be leidimo, kuris išduodamas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašą;

15.21. Neteko galios nuo 2019-03-27

Punkto naikinimas:

Nr. 1-1997, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04598

 

15.22.  prašyti išmaldos ar ją duoti, aukoti. Draudimas netaikomas religinėms apeigoms ir kulto ceremonijoms, vykstančioms kulto pastatuose ir aplink juos, o taip pat renginiuose;

15.23.  žodžiu ar kitais veiksmais priekabiaujant prie praeivių, garsiai šūkaujant ar vartojant necenzūrinius žodžius, prašant išmaldos priėjus prie praeivių, taip pat kitaip atliekant įžūlius veiksmus, rinkti aukas už muzikavimą ar kitokius pasirodymus gatvėse ir aikštėse;

15.24.  dėti, laikyti ir kaupti daiktus, medžiagas ar atliekas, įrengti nuolatines ar laikinas vietas poilsiui, miegui ar gyvenimui po daugiabučių gyvenamųjų namų balkonais;

15.25.  važinėti riedučiais, riedlentėmis bei dviračiais, šokinėjant per (ant) suoliukus (-ų), turėklus (-ų), šaligatvių bortelius (-ų) arba kitus (-ų) inžinerinius (-ų) ar apdailos objektus (-ų), taip pat važinėti kitais būdais, kurie kelia grėsmę žmonių saugumui ar gali padaryti žalą, išskyrus važinėjimą specialiai tam pritaikytose vietose. Šis draudimas netaikomas asmeniui, kuriam teritorija priklauso nuosavybės teise;

15.26.  pilti į fontanus atliekas, valiklius, chemines medžiagas, higienos priežiūros priemones ar skysčius, fontanus gadinti, teršti, šiukšlinti, naudoti jų vandenį. Draudimas pilti valiklius netaikomas fontanus prižiūrintiems asmenims;

15.27. Neteko galios nuo 2017-06-22

Punkto naikinimas:

Nr. 1-1012, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10390

 

15.28. Neteko galios nuo 2020-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. 1-406, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-14, i. k. 2020-03365

 

15.29.  naudoti civilines pirotechnikos priemones parkuose, skveruose, miškuose, žaliuosiuose plotuose padidėjusio gaisringumo metu.

16.  Teritorijose, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, asmenys privalo tvarkyti nuotekas pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas Vilniaus miesto teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisykles.

17.  Lauko tualetai (biotualetai) turi būti nuolat švarūs, tvarkingi ir dezinfekuoti.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DĖL ORO KOKYBĖS GERINIMO

 

18.  Siekiant išvengti oro užterštumo didėjimo ir kietųjų dalelių (dulkių) ribinių verčių viršijimo, privaloma taikyti dulkėtumą mažinančias priemones:

18.1.  valyti gatves centrinėje miesto dalyje (Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno, Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijose) ir greito eismo gatves, įskaitant transporto žiedus ir kelių lygių sankryžas, prieš tai drėkinant arba vakuuminiu būdu;

18.2.  tvarkant teritorijas ar atliekant statybos darbus, kurių metu susidaro dulkės, naudoti drėkinimo įrenginius, o statybos ir (ar) griovimo atliekas, sukauptas statybvietėje ar tam skirtame konteineryje už jos ribų, taip pat vežant statybos, griovimo ar teritorijų tvarkymo atliekas, sudrėkinti jų paviršių ir uždengti, kad dulkės ir kitos atliekos neterštų aplinkos;

18.3.  esant galimybei nutraukti ar apriboti dulkėtumą didinančius darbus iki palankių teršalams išsisklaidyti meteorologinių oro sąlygų ir nustatytų ribinių verčių viršijimo galutinio stabilizavimosi iki leistinų verčių (informacija apie aplinkos oro kokybę ir papildomus oro kokybės valdymo veiksmus teikiama Savivaldybės interneto svetainėje adresu http://aplinka.vilnius.lt/, o teršalų sklaidos lokali informacija pagal automatinių matavimo stočių rodmenis ir meteorologines prognozes skelbiama Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje adresu: http://oras.gamta.lt/cms/index);

18.4. šiltuoju metų laikotarpiu (balandžio–spalio mėnesiais) vyraujant sausiems orams,  kai kietųjų dalelių užterštumas viršija nustatytas ribines vertes, kitą dieną pradėti pagrindinių gatvių laistymo ir (ar) drėkinimo darbus centrinėje miesto dalyje (Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno, Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijose) ir pagal galimybes visame mieste. Šie darbai turi būti tęsiami, kol susidarys palankios teršalams išsisklaidyti meteorologinės sąlygos, o taršos rodikliai sumažės iki nustatytų leistinų verčių.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-406, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-14, i. k. 2020-03365

 

19.  Siekiant mažinti oro užterštumą, rekomenduojama miesto tvarkymo ir priežiūros bei statybos objektuose atliekamiems darbams diegti oro taršą mažinančias priemones ir technologijas (pvz., diegti naudojamo specialiojo transporto ar įrengimų oro taršos emisijoms mažinti priemones, smėlio ir žvyro barstymą žiemą pakeisti druskų tirpalais, statybos objektuose atliekant akmens ir betono pjaustymo ar kitus dulkėtumą didinančius darbus naudoti drėkinimo įrenginius ir kt.).

191. Siekiant mažinti oro užterštumą, draudžiama individualių ir daugiabučių namų butų gyventojams kūrenti krosnis akmens anglimi ir durpių briketais.

TAR pastaba. Punktas įsigalioja 2023 m. birželio 1 d., valstybinio administravimo subjektams priėmus atitinkamus teisės aktus, draudžiančius kūrenti akmens anglimi ir durpių briketais.

Papildyta punktu:

Nr. 1-660, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19482

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1205, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22701

 

IV. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

 

20. Taisyklėse numatyta renginių organizavimo tvarka taikoma viešosiose vietose organizuojamiems ir vykstantiems renginiams, išskyrus:

20.1. renginius uždarose patalpose ir susirinkimus, organizuojamus Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka;

20.2. renginius fiziniam ar privačiam juridiniam asmeniui (asmenims) priklausančioje teritorijoje (išskyrus atvejus, kai to prašo teritorijos savininkas, teisėtas valdytojas ar kitas asmuo);

20.3. religinių švenčių apeigas ir kulto ceremonijas, vykstančias kulto pastatuose ir aplink juos. Jei tokių pastatų prieigose vykstančių švenčių metu bus trukdomas transporto priemonių eismas, apie šiuos trukdymus religinių bendruomenių atstovai prieš 5 darbo dienas privalo raštu pranešti Savivaldybės administracijos direktoriui;

20.4. renginius Lietuvos Respublikai ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje, kurią nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu valdo fizinis, privatus juridinis asmuo ar valstybės (savivaldybės) biudžetinė (viešoji) įstaiga (išskyrus Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą ar jei to prašo teritorijos savininkas, teisėtas valdytojas ar kitas asmuo);

20.5. renginius bendrosios nuosavybės teise valdomoje teritorijoje, kurios ne daugiau kaip 50 procentų priklauso Lietuvos Respublikai (išskyrus atvejus, kai to prašo teritorijos savininkas, teisėtas valdytojas ar kitas asmuo);

20.6. reportažų, žinių, programų ar kitų informacinių laidų filmavimą, nekomerciniam (asmeniniam) naudojimui skirtą filmavimą (fotografavimą) ir filmavimą (fotografavimą), kai nenaudojama scena, pakyla, apšvietimo, kėlimo ar kita įranga (technika), trukdanti pėsčiųjų ar transporto priemonių eismui;

20.7. Savivaldybės teritorijoje esančiuose miškuose, kuriuos galima rasti naudojantis nuoroda http://www.amvmt.lt:81/mgis/ (išskyrus Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą ir viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ prižiūrimus parkus), organizuojamus renginius, kuriais netrikdant transporto priemonių eismo ir neprekiaujant, neteikiant paslaugų viešosiose vietose bus skatinama Vilniaus miesto kultūrinė, edukacinė, socialinė, aplinkos apsaugos plėtra, sportas, sveika gyvensena, tradicijų puoselėjimas arba renginys bus skirtas vaikams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-411, 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10958

Nr. 1-1181, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16672

 

211. Leidimo organizuoti renginį nereikia, jei renginio organizatorius, turintis Savivaldybės administracijos išduotą leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio pradžios pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos pranešimą apie organizuojamą renginį ir renginį organizuoja su Savivaldybės administracija suderintame prekybos (paslaugų teikimo) viešojoje vietoje plote.

Papildyta punktu:

Nr. 1-518, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10032

 

21.  Leidimo organizuoti renginį nereikia, jei renginio organizatorius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio pradžios pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos pranešimą apie organizuojamą renginį ir:

21.1. renginio metu nebus trukdomas, draudžiamas ar ribojamas transporto priemonių eismas, bus palikta dalis laisvo šaligatvio (pėsčiųjų tako), o renginio organizatoriai ir dalyviai laikysis Kelių eismo taisyklių reikalavimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-850, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08354

 

21.2.  organizuojamas nekomercinis renginys;

21.3.  renginio metu nebus koncerto ar pats renginys nėra koncertas arba koncertas, organizuojamas ne Katedros aikštėje, prasideda ne anksčiau kaip 9 val. ir baigiasi tą pačią dieną ne vėliau kaip 22 val.;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1997, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04598

 

21.4.  renginio metu nebus trikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas;

21.5.  renginio organizatoriai renginio metu ir jam pasibaigus sutvarkys renginio teritoriją bei laikysis Taisyklių reikalavimų;

21.6.  renginio organizatoriai užtikrins, kad renginio metu bus laikomasi Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių ir kitų priešgaisrinės saugos reikalavimų;

21.7.  renginiui Vilniaus parkuose, kurių sąrašą galima rasti naudojantis nuoroda http://www.vilniausparkai.lt/parkai, pritarė viešoji įstaiga „Vilniaus miesto parkai“;

21.8.  renginiui Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate, kurio teritoriją galima rasti naudojantis nuoroda http://www.vilniauspilys.lt/interaktyvus-zemelapis/, pritarė Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija;

21.9.  renginiui Rotušės aikštėje pritarė viešoji įstaiga Vilniaus rotušė;

21.10.  renginiui sporto aikštyne prie Baltojo tilto pritarė jį prižiūrinti įmonė (įstaiga);

21.11.  renginiui Pavilnių ir Verkių regioniniuose parkuose pritarė Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija;

21.12.  renginys netrukdo miesto ar valstybinės reikšmės renginiui;

21.13. pasiruošimas renginiui (palapinių, kėdžių, stalų, pakylos, scenos, meninės ar kitokios instaliacijos, konstrukcijos ar kitos renginiui organizuoti reikalingos įrangos pastatymas), renginys ir teritorijos pasibaigus renginiui sutvarkymas trunka ne ilgiau kaip 2 kalendorines dienas, o renginio organizatorius užtikrina renginio teritorijos ir joje esančios įrangos apsaugą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-411, 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10958

 

21.14.  renginiui toje pačioje vietoje ir tuo pačiu laiku neprieštarauja kito renginio, kuriam išduotas leidimas organizuoti renginį, organizatoriai;

21.15   renginio organizatoriai renginio metu užtikrins renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą.

22.  Pranešimo apie organizuojamą renginį pateikimas nesuteikia papildomų (išskirtinių) teisių ar laisvių ir negali būti pagrindas riboti kitų asmenų teises ar laisves. Jei toje pačioje vietoje tuo pačiu laiku keli asmenys siekia organizuoti kelis renginius, vėliau pranešimus pateikę asmenys turi prisiderinti prie anksčiau pranešimus pateikusių asmenų organizuojamų renginių arba jų atsisakyti, jei susitarti nepavyksta.

23. Leidimo organizuoti renginį ar leidimo filmuoti filmą nereikia filmui, socialinei reklamai filmuoti, mokymo įstaigų auklėtiniams, filmuojantiems mokymo tikslais, jei filmuojant netrukdomas transporto priemonių eismas, netrikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas, o filmavimą atliekantis asmuo ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki filmavimo pradžios yra pateikęs viešajai įstaigai Vilniaus kino biurui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos pranešimą apie filmo filmavimą. Pranešimo pateikimas ir viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro suderinimas nesuteikia papildomų (išskirtinių) teisių ar laisvių ir negali būti pagrindas riboti kitų asmenų teises ar laisves.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

231. Gatvės artistai turi teisę be pranešimo ir leidimo nustatytose miesto viešose vietose rengti ir atlikti meninius pasirodymus.

Papildyta punktu:

Nr. 1-460, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-23, i. k. 2016-13808

 

232. Gatvės artistai turi teisę rengti ir atlikti pasirodymus šiose Vilniaus miesto viešose vietose:

232.1. Pilies, Vokiečių, Didžiojoje, Užupio, Vilniaus, Trakų gatvėse ir Gedimino prospekte;

232.2. F. Zappos parkelyje, P. Cvirkos, Kalnų, Vingio, Geležinkelio stoties, Operos ir baleto teatro;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

232.3. S. Moniuškos, Reformatų, Rūdninkų, Lazdynų Pelėdos, Tibeto, L. Stuokos-Gucevičiaus, Konstantino Sirvydo, A. Mickevičiaus, Odminių ir Žemaitės skveruose;

232.4. Vinco Kudirkos, Katedros, Lukiškių ir Rotušės aikštėse, prie ir ant Baltojo tilto;

232.5. ant Tauro kalno ir Barbakano kalno;

232.6. Šventaragio slėnyje;

232.7. visose Vilniaus miesto savivaldybės požeminėse perėjose

233. Gatvės artistas, norintis atlikti pasirodymą šių taisyklių 232 punkte nustatytose vietose privalo:

233.1. laikytis Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, demokratinių gyvenimo normų, tausoti turtą;

233.2. užtikrinti, kad pasirodymo metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas;

233.3. užtikrinti, kad pasirodymo metu nebūtų trukdoma kitiems Savivaldybės teritorijoje vykstantiems renginiams;

233.4. palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti pasirodymo vietą jam pasibaigus

Papildyta punktu:

Nr. 1-460, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-23, i. k. 2016-13808

 

234.Gatvės artistams draudžiama:

234.1. pasirodymo metu naudoti sprogstamąsias, chemines ar kitas pavojingas medžiagas, kurios galėtų sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei;

234.2. demonstruoti pasirodymus, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, terorizmą, žiaurų elgesį, smurtą ar žeidžia kitus asmenis.

Papildyta punktu:

Nr. 1-460, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-23, i. k. 2016-13808

 

Papildyta punktu:

Nr. 1-460, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-23, i. k. 2016-13808

 

24. Taisyklių 21, 211 ir 23 punktuose nenumatytais atvejais renginio ar filmo filmavimo organizatorius privalo gauti ir rengdamasis renginiui ar filmo filmavimui ir viso renginio ar filmo filmavimo metu jo vietoje turėti leidimą organizuoti renginį ar leidimą filmuoti filmą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-518, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10032

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

25. Kompetentingas Savivaldybės administracijos padalinys gali išduoti leidimą organizuoti renginį, kai netrukdant transporto priemonių eismo organizuojamas komercinis renginys. Prašymą leisti organizuoti tokį renginį nagrinėja kompetentingas Savivaldybės administracijos padalinys, vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto aprašo reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1997, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04598

 

26. Jei planuojamas renginys neatitinka Taisyklių 21, 211 ir 25 punktuose nustatytų reikalavimų ar prašoma leisti apšviesti statinius ir (ar) paminklus, prašymus leisti organizuoti renginius nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Renginių derinimo komisija (toliau – komisija), vadovaudamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Renginių derinimo komisijos nuostatais. Renginių derinimo komisija nenagrinėja prašymų leisti organizuoti renginius, kuriuos anksčiau buvo leista organizuoti bent du kartus ir jei iš esmės nesikeičia renginio pobūdis. Tokiu atveju kompetentingas Savivaldybės administracijos padalinys parengia, suderina ir Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui teikia pasirašyti leidimo organizuoti renginį projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1012, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10390

Nr. 1-1997, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04598

Nr. 1-518, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10032

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

261. Jei planuojamas renginys ar filmo filmavimas neatitinka Taisyklių 23 punkte nustatytų reikalavimų, kompetentingas Savivaldybės administracijos padalinys parengia ir, atsižvelgdamas į prašymo turinį, suderina su viešąja įstaiga Vilniaus kino biuru ir prireikus pagal kompetenciją su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, ir Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui teikia pasirašyti leidimo filmuoti filmą ar leidimo organizuoti renginį projektą. Leidime filmuoti filmą, atsižvelgiant į filmavimo pobūdį, gali būti nustatyti įpareigojimai filmavimo organizatoriams.

Papildyta punktu:

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

27.  Renginius ir filmų filmavimus gali organizuoti juridiniai asmenys ir veiksnūs fiziniai asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

28. Renginių organizatoriai tinkamai užpildytą ir pasirašytą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą leisti organizuoti renginį privalo pateikti registruoti Savivaldybės administracijai arba naudodamiesi Savivaldybės elektroninių paslaugų teikimo sistema ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų ir ne anksčiau kaip 6 mėnesiai iki renginio organizavimo dienos. Jei toje pačioje vietoje tuo pačiu laiku keli asmenys siekia organizuoti kelis renginius, vėliau prašymus pateikę asmenys turi prisiderinti prie anksčiau prašymą pateikusių asmenų organizuojamų renginių arba jų atsisakyti, jei susitarti nepavyksta.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1997, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04598

 

29.  Ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas galima pateikti prašymą, jei planuojama filmuoti reklamą, vaizdo klipą, filmą (atskirą jo epizodą), organizuoti fotosesiją, ar filmuoti mokymo tikslais, jeigu bus trukdomas transporto priemonių eismas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-406, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-14, i. k. 2020-03365

 

30.  Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą leisti filmuoti, kuomet bus trukdomas transporto priemonių eismas, būtina pateikti viešajai įstaigai „Vilniaus kino biuras“. Viešoji įstaiga „Vilniaus kino biuras“ nedelsdama persiunčia Savivaldybės administracijai prašymą filmuoti filmą, kuris nagrinėjamas Taisyklėse nustatyta tvarka. Viešoji įstaiga „Vilniaus kino biuras“ Savivaldybės administracijos prašymu turi pateikti visą informaciją, susijusią su filmų filmavimu.

31.  Kartu su prašymu leisti organizuoti renginį organizatoriai privalo pateikti renginio vietos schemą, kai renginio metu statoma scena, aptveriama teritorija ar statomi kiti statiniai. Kartu su prašymu filmuoti filmą asmenys privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo liudijimą, kuriame draudimo suma būtų ne mažesnė kaip 15000 Eur dėl žalos tretiesiems asmenims atlyginimo. Draudimo liudijimas turi galioti viso filmavimo metu.

32. Į komisijos posėdžius kviečiami dalyvauti renginių organizatoriai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

33.  Leidus organizuoti renginį, renginio organizatoriai privalo:

33.1. kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ dėl komunalinių atliekų konteinerių suteikimo ir atliekų sutvarkymo, sudaryti sutartį dėl renginio teritorijos tvarkymo renginio metu ir sutvarkymo jam pasibaigus arba kitaip užtikrinti jos tvarkymą renginio metu bei sutvarkymą renginiui pasibaigus. Sutartis dėl renginio teritorijos sutvarkymo privaloma, kai renginio metu vykdoma prekyba, o jei renginys trunka ilgiau kaip 4 valandas, renginio organizatoriai privalo užtikrinti, kad renginio metu būtų renkamos šiukšlės;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-406, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-14, i. k. 2020-03365

 

33.2. pastatyti biotualetus, jei komercinis renginys trunka ilgiau kaip 2 valandas. Šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų turi būti skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Statyti biotualetų nereikia komercinių renginių organizatoriams, kurie organizuoja komercinius renginius šalia savo buveinės, veiklos ar verslo vietos, o renginio dalyviams ir žiūrovams sudaryta galimybė laisvai naudotis tualetais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1997, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04598

 

33.3.  užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą renginio metu, jei yra tikimybė, kad renginio metu gali kilti grėsmė asmenų sveikatai. Sporto renginiuose visada privalo budėti greitosios medicinos pagalbos brigada. Medicinos pagalbos darbuotojų skaičių ir sudėtį nustato atsakingi medicinos įstaigos darbuotojai, atsižvelgdami į numatomą renginyje dalyvausiančių asmenų skaičių, renginio trukmę ir kitas aplinkybes;

33.4.  užtikrinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų budėjimą renginio metu, jei dėl renginio pobūdžio bus didesnė gaisro kilimo rizika;

33.5. Neteko galios nuo 2019-03-27

Punkto naikinimas:

Nr. 1-1997, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04598

 

33.6.  užtikrinti, kad būtų pastatyti laikini kelio ženklai, jei renginio metu būtina apriboti ar uždrausti transporto eismą. Laikini kelio ženklai turi būti pastatyti pagal parengtą ir suderintą su kompetentingu Savivaldybės administracijos padaliniu  ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba schemą;

33.7.  užtikrinti, kad į renginio teritoriją nebūtų galima įsinešti ginklų, kitų daiktų, kuriais galima sužaloti žmogų ar sukelti grėsmę kitiems asmenims;

33.8.  užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą arba renginio dalyvius ir žiūrovus apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų, jei yra tikimybė, kad renginio metu gali kilti grėsmė asmenų sveikatai ar gyvybei;

33.9.  prireikus sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl turto apsaugos ir (ar) viešosios tvarkos palaikymo. Teritorijos apsaugos organizavimo planas turi būti suderintas su policija;

33.10.  suteikti visokeriopą pagalbą policijos pareigūnams, renginyje užtikrinantiems viešąją tvarką;

33.11.  aptverti renginio teritoriją, jei aptverti įmanoma pagal renginio pobūdį ir vietą. Aptverti reikia taip, kad būtų įrengti ir pažymėti evakuaciniai išėjimai, nebūtų trukdoma renginyje nedalyvaujantiems asmenims naudotis viešomis vietomis, esančiomis šalia renginio teritorijos. Komisija gali leisti teritorijos neaptverti;

33.12.  užtikrinti, kad į renginio teritoriją nebūtų įsinešami alkoholiniai gėrimai, narkotikai ar psichotropinės medžiagos;

33.13.  užtikrinti, kad renginio metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas;

33.14.  sudaryti sąlygas neįgaliųjų asmenų vairuojamas ar neįgaliuosius asmenis atvežančias transporto priemones statyti arčiau renginio vietos;

33.15. pasirūpinti, kad valstybinių švenčių ir atmintinų datų (sausio 13 d. – Laisvės gynėjų dienos, vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, kovo 11 d. – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, birželio 1 d. – Vaikų gynimo dienos, liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės) dienos, lapkričio 23 d. – Lietuvos kariuomenės dienos) renginių oficialiųjų dalių kalbos, Kaziuko mugės, Europos dienų, Sostinės dienų, Tautų mugės, Tarptautinės neįgaliųjų dienos paminėjimo, Kalėdų eglės įžiebimo renginių atidarymo (uždarymo) ir kitų renginių vedėjų ir pasisakančiųjų kalbos būtų verčiamos į gestų kalbą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

33.16.  sumokėti vietinės rinkliavos mokestį, jei organizuojamas komercinis renginys. Vietinės rinkliavos mokestis nustatomas pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatus;

33.17.  laikytis kitų Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakyme nustatytų reikalavimų.

331. Leidus filmuoti filmą, filmavimo organizatoriai privalo laikytis visų leidime filmuoti filmą nustatytų reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

34. Kompetentingas Savivaldybės administracijos padalinys išduoda renginio ar filmo filmavimo organizatoriui Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo nuorašą tik po to, kai renginio ar filmo filmavimo organizatorius įvykdo įsakymu nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

35.  Asmenys, norintys prekiauti renginio metu, turi gauti Savivaldybės administracijos  leidimą prekiauti ir (ar) vienkartinę licenciją verstis prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų.

36.  Prekyba alkoholiniais gėrimais turi būti nutraukta likus ne mažiau kaip 30 minučių iki renginio pabaigos.

37.  Draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais:

37.1.  stiklinėje ar kitoje taroje, kuri gali būti panaudota sužalojant žmones;

37.2.  nepilnamečiams (asmenims iki 18 metų) skirtų renginių metu arba kai planuojama, kad į renginį susirinks daugiau kaip 40 proc. nepilnamečių;

37.3.  sporto renginiuose, išskyrus atvejus, kai įrengiamos specialios prekybos vietos, atribotos nuo bendros renginio teritorijos.

38.  Renginio organizatoriai privalo:

38.1.  užtikrinti visos renginio metu naudojamos įrangos saugumą, turėti technikos priežiūros tarnybos išvadą dėl įrenginio tinkamumo naudoti;

38.2.  užtikrinti, kad alkoholiniai gėrimai nebūtų parduodami nepilnamečiams, o užfiksavę tokius faktus, informuoti policijos pareigūnus;

38.3.  nedelsdami nutraukti renginį, jei kyla grėsmė asmenų saugumui, ir apie tai pranešti policijai;

38.4.  laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės ir kitų institucijų priimtų teisės aktų, komisijos reikalavimų, vykdyti visus įpareigojimus, nurodytus Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakyme ar kompetentingo Savivaldybės administracijos padalinio išduotame leidime organizuoti renginį;

38.5.  užtikrinti, kad Taisyklių 42 punkte nurodyti pareigūnai patektų į renginio teritoriją, o jiems pareikalavus pateikti dokumentus, būtinus renginiui organizuoti.

39.  Renginio organizatoriai atsako už renginio teritorijos sutvarkymą, jei nėra sudarę sutarties su kitu asmeniu, kuris tvarkys renginio teritoriją. Kai organizatoriai yra sudarę sutartį dėl teritorijos sutvarkymo, už teritorijos sutvarkymą atsako asmuo, įsipareigojęs sutvarkyti renginio teritoriją.

391. Katedros aikštėje asmenys negali organizuoti renginių, kurie trikdo religines šventes, apeigas ar kulto ceremonijas, vykstančias Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

Papildyta punktu:

Nr. 1-411, 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10958

 

392. Bernardinų sode draudžiama organizuoti sporto renginius ir renginius, kurių metu prekiaujama alkoholiniais gėrimais. Atsižvelgiant į teritorijos unikalumą, Bernardinų sode turėtų būti organizuojami miesto ar valstybinės reikšmės renginiai, tradicinės šventės, nacionalinę ir tradicinę kultūrą puoselėjantys renginiai („Skamba, skamba kankliai“, „Sostinės dienos“, „Kalėdos sostinėje“ ir panašiai).

Papildyta punktu:

Nr. 1-460, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-23, i. k. 2016-13808

 

40.  Savivaldybė viešai skelbia renginio ar filmo filmavimo organizatorius, šiurkščiai pažeidusius Taisykles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

41. Organizatoriai, negavę leidimo organizuoti renginį ar leidimo filmuot filmą, turi teisę apskųsti sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

 

V. NERIES UPĖS KRANTINĖS IR KRANTO JUOSTOS NAUDOJIMAS

42. Taisyklės reglamentuoja Neries upės krantinės ir kranto juostos (toliau – krantinė) naudojimo, t. y. vidaus vandenų transporto priemonių (toliau – vandens transporto priemonė) švartavimo, stovėjimo, sustojimo krantinėje, tvarką.

43. Leidžiama krantinės atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Liubarto tilto švartuotis, stovėti, sustoti visoms vandens transporto priemonėms, išskyrus plūduriuojančias priemones (sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 9 punkte), o kitose krantinės vietose – visoms vandens transporto priemonėms:

43.1. tik laivybos sezono metu, atsižvelgiant į galimybes bei gamtines sąlygas, nuo kiekvienų metų balandžio 1 dienos iki lapkričio 1 dienos;

43.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintose vietose, prie tam tikslui specialiai įrengtų knechtų, kurių naudojimą administruoja šiame įsakyme nurodytas Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys ar Savivaldybės valdoma įmonė.

44. Jeigu vidaus vandenų kelių naudotojas prie knechtų stovės ilgiau nei 2 paras, jis privalo Savivaldybės administracijai pateikti pranešimą, kuriame būtų nurodytas transporto priemonės savininko vardas, pavardė (jei juridinis asmuo – įmonės pavadinimas), telefono numeris, elektroninis paštas, numatomas stovėjimo laikas, transporto priemonės pavadinimas ir transporto priemonės registracijos liudijimo kopija.

45. Plūduriuojančios priemonės švartuotis, stovėti, sustoti krantinės atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Liubarto tilto gali tik tada, kai tokį sprendimą priima Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įsakymu sudaryta komisija. Prašymas teikiamas Savivaldybės administracijai, atsakymas plūduriuojančios priemonės savininkui ar naudotojui pateikiamas per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

46. Vidaus vandenų kelių naudotojas privalo užtikrinti:

46.1. kad prie jo vandens transporto priemonės, prišvartuotos krantinėje, nebūtų švartuojamos kitos kitų savininkų vandens transporto priemonės;

46.2. kad laivybos sezonui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų lapkričio 1 dienos, vandens transporto priemonė būtų išvežama arba nuplukdoma saugoti į tam pasirinktą vietą. Žiemos sezono metu krantinė turi likti tuščia, švari ir tvarkinga;

46.3. tinkamą krantinės eksploatavimą ir naudojimą pagal paskirtį teisės aktų numatyta tvarka: neardyti, nepažeisti krantinių, negriauti ir negadinti šalia esančių įrenginių, komunikacijų;

46.4. saugų ir patikimą savo vandens transporto priemonės švartavimą, stovėjimą, sustojimą prie krantinės, kad nebūtų pažeistas krantinės reljefas ar nesugadintos kitos šalia stovinčios vandens transporto priemonės.

47. Vidaus vandenų kelių naudotojas atsako už potvynio (atoslūgio) metu nuplukdytos vandens transporto priemonės padarytą žalą.

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 1-323, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19828

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-323, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19828

 

48.  Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracijos ir policijos pareigūnai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-323, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19828

 

49.  Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-323, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19828

 

50. Taisyklių laikymosi kontrolę vykdančių pareigūnų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1-1997, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04598

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-323, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19828

 

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-70, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-26, i. k. 2015-10218

 

Priedas. Neteko galios nuo 2019-03-27

Priedo naikinimas:

Nr. 1-1997, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04598

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-670, 2012-06-20, paskelbta TAR 2012-06-20, i. k. 2012-01394

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-438, 2012-02-08, paskelbta TAR 2012-02-08, i. k. 2012-00240

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-670, 2012-06-20, paskelbta TAR 2012-06-20, i. k. 2012-01394

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1039, 2013-01-23, paskelbta TAR 2013-01-23, i. k. 2013-00444

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1502, 2013-10-16, paskelbta TAR 2013-10-16, i. k. 2013-02824

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1573, 2013-12-11, paskelbta TAR 2013-12-11, i. k. 2013-03439

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-70, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-26, i. k. 2015-10218

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-411, 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10958

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-460, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-23, i. k. 2016-13808

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-850, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08354

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1012, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10390

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr.1-326 „Dėl tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1181, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16672

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1997, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04598

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-323, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19828

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 ,,Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-406, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-14, i. k. 2020-03365

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-518, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10032

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-660, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19482

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-811, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29209

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1205, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22701

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo