Suvestinė redakcija nuo 2018-05-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05264

 

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ, KURIOS NEATITINKA TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ IR KELIA GRĖSMĘ EISMO SAUGUMUI, PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS DOKUMENTŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gegužės 9 d. Nr. 2B-91

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 24 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 2.29 punktu:

1. T v i r t i n u Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                                       Vidmantas Žukauskas


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2014 m. gegužės 9 d. įsakymu

Nr. 2B-91

 

 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ, KURIOS NEATITINKA TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ IR KELIA GRĖSMĘ EISMO SAUGUMUI, PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS DOKUMENTŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato atvejus, kada panaikinamas privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos ir Europos ekonominės erdvės šalyse atliktos privalomosios techninės apžiūros pripažinimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos ir Europos ekonominės erdvės šalyse atliktos privalomosios techninės apžiūros pripažinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-156, 2016-06-20, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17255

 

II. MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ, KURIOS NEATITINKA TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ IR KELIA GRĖSMĘ EISMO SAUGUMUI, PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS DOKUMENTŲ GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

3. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimą panaikina pareigūnai, kuriems suteikta teisė tikrinti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę būklę (toliau – pareigūnai).

4. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas panaikinamas, kai techninės būklės patikrinimo metu nustatoma, kad:

4.1. neveikia pagrindinis stabdys (vairuotojas juo negali sustabdyti motorinės transporto priemonės arba jos priekabos);

4.2. neveikia motorinės transporto priemonės vairo mechanizmas (vairuotojas negali juo valdyti motorinės transporto priemonės);

4.3. netvarkingas motorinės transporto priemonės ir priekabos sukabinimo įtaisas (kai tempiama priekaba);

4.4. lyjant, sningant arba esant rūkui motorinės transporto priemonės vairuotojo pusėje neveikia stiklo valytuvas;

4.5. tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nedega joks (artimosios, rūko, tolimosios šviesos) motorinės transporto priemonės priekinis kairysis žibintas, o sugedus bent vienam motorinės transporto priemonės arba jos priekabos galiniam gabarito žibintui neveikia avarinė šviesos signalizacija arba motorinės transporto priemonės arba jos priekabos gale nėra pritvirtinto avarinio sustojimo ženklo;

4.6. motorinės transporto priemonės stiklų, patenkančių į priekinį 180° vairuotojo matymo lauką, šviesos laidumas mažesnis negu 70 proc., o šarvuotų transporto priemonių – mažesnis negu 60 proc. Motorinės transporto priemonės priekinis stiklas turi neleidžiamą (-ų) priekinio stiklo pažeidimą (-ų), nurodytą (-ų) Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ (toliau – Techniniai reikalavimai) 1 priedo 1 priedėlyje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-110, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10910

 

4.7. motorinės transporto priemonės arba jos priekabos protektoriaus rašto gylis mažesnis, nei nustatyta Techniniuose reikalavimuose arba nuo lapkričio 11 d. iki kovo 31 d. motorinės transporto priemonės, kurios bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, ir (arba) jos priekaba (jei priekaboje įrengti stabdžiai) eksploatuojama su padangomis, kurios neskirtos važiuoti žiemą (nepažymėtos ženklais „M+S“, „*“ arba užrašu „All seasons“), motorinė transporto priemonė arba jos priekaba nuo balandžio 11 d. iki spalio 31 d. eksploatuojama su dygliuotomis padangomis ;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-110, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10910

 

4.8. motorinėje transporto priemonėje nėra priekinio (-ių) artimosios šviesos žibinto (-ų) ir (arba) priekinio (-ių) tolimosios šviesos žibinto (-ų), motorinėje transporto priemonėje ir (arba) jos priekaboje nėra galinio (-ių) gabarito žibinto (-ų), stabdymo žibinto (-ų) ir (arba) posūkio rodiklio žibinto (-ų) ir (arba) žibinte panaudotas jo gamintojo nenumatytas šviesos šaltinis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-110, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10910

 

4.9. stovinčios motorinės transporto priemonės su dirbančiu varikliu skleidžiamo triukšmo lygis viršija Kelių transporto priemonių variklių triukšmo ribinių dydžių ir jų nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Kelių transporto priemonių variklių triukšmo ribinių dydžių ir jų nustatymo tvarkos aprašo“, nurodytus dydžius.

4.10. motorinėje transporto priemonėje nėra buferio ir (arba) nėra dujų išmetimo sistemos ir (arba) dujų išmetimo sistemoje trūksta sudėtinių dalių, N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonėse nėra šoninės apsaugos ir (arba) galinės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2BE-110, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10910

 

4.11. iš motorinės transporto priemonės, jos priekabos, įrangos, įrengtos ant jos (jų), ant žemės laša (per vieną minutę nulaša bent vienas lašas) arba teka alyva, degalai arba kiti eksploataciniai skysčiai, dėl kurių daroma žala aplinkai (gamtai) arba sukeliamas pavojus kitiems kelių eismo dalyviams, išskyrus langų plovimo skysčio nuotėkį, kai purškiamas langų plovimo skystis;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2BE-110, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10910

 

4.12. motorinė transporto priemonė, išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytas išimtis, kuri pritaikyta eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, neatitinka specialių reikalavimų motorinėms transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, kurie nustatyti Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2BE-110, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10910

 

5. Pareigūnui atlikus tikrinimą ir nustačius Aprašo 4 punkte nurodytą (-us) trūkumą
(-us) surašomas Administracinis sprendimas dėl motorinės transporto priemonės ir jos priekabos, kuri neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo (priedas) (toliau – administracinis sprendimas). Administracinis sprendimas surašomas trimis egzemplioriais, vienas iš jų saugomas įstaigoje, kurios pareigūnas priėmė administracinį sprendimą, antras – pasirašytinai įteikiamas motorinės transporto priemonės arba jos priekabos valdytojui, kurio motorinei transporto priemonei arba jos priekabai panaikinamas privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas, trečias – perduodamas Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijai „Transeksta“ (toliau – asociacija). Kai motorinės transporto priemonės arba jos priekabos valdytojas atsisako pasirašyti ir paimti administracinį sprendimą, administracinio sprendimo egzempliorius motorinės transporto priemonės arba jos priekabos valdytojui išsiunčiamas paštu per 3 darbo dienas nuo administracinio sprendimo priėmimo dienos.

6. Priėmęs administracinį sprendimą pareigūnas perbraukia techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą) įstrižai, techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) dalies „Išvada“ eilutėje užrašo „Anuliuota“, nurodo įstaigos pavadinimą, savo pareigas, vardą, pavardę, datą ir pasirašo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-156, 2016-06-20, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17255

 

7. Jei motorinės transporto priemonės arba jos priekabos valdytojas pareigūnui techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) nepateikė, pareigūnas tai nurodo administracinio sprendimo skiltyje „Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) numeris“.

8. Privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimas įsigalioja nuo administracinio sprendimo surašymo momento, o motorinė transporto priemonė arba jos priekaba, kuriai panaikintas privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas, nebegali dalyvauti viešajame eisme.

9. Motorinės transporto priemonės arba jos priekabos, kuriai panaikintas privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas, valdytojas privalo nedelsdamas patraukti motorinę transporto priemonę arba jos priekabą nuo važiuojamosios kelio dalies, nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams.

10. Įstaigų, kurių pareigūnai panaikino motorinių transporto priemonių arba jų priekabų privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimą, vadovai užtikrina, kad administracinio sprendimo egzempliorius ir duomenys apie  motorines transporto priemones ir jų priekabas, dėl kurių buvo priimtas administracinis sprendimas ir kurių privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas buvo panaikintas, būtų nedelsiant, bet nevėliau kaip kitą darbo dieną nuo administracinio sprendimo surašymo momento, perduoti asociacijai. Gavusi duomenis, asociacija juos nedelsdama suveda į Centralizuotąją techninės apžiūros duomenų bazę.

11. Kai motorinės transporto priemonės arba jos priekabos privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas buvo panaikintas, motorinės transporto priemonės arba jos priekabos valdytojas privalo pašalinti motorinės transporto priemonės arba jos priekabos trūkumus, pasirūpinti, kad motorinė transporto priemonė arba jos priekaba būtų techniškai tvarkinga, ir pateikti ją įmonei, atliekančiai motorinių transporto priemonių arba jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, kad būtų atlikta privalomoji techninė apžiūra, kaip nustatyta Tvarkos apraše.

12. Asmeniui, kuriam išduodamas administracinis sprendimas, turi būti išaiškintos su administraciniu sprendimu susijusios Apraše nurodytos teisės ir pareigos.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Dokumentai, nurodyti Apraše, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

14. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

15. Asmenys, nesutinkantys su pareigūnų Aprašo nustatyta tvarka priimtais sprendimais, gali juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________


 

 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų,

kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia

grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo

priedas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2016 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-156 redakcija

 

 

(Administracinio sprendimo dėl motorinės transporto priemonės ir jos priekabos, kuri neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo formos pavyzdys)

________________________________________________________________________________

(administracinį sprendimą priėmusios įstaigos pavadinimas)

 

ADMINISTRACINIS SPRENDIMAS DĖL MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS IR JOS PRIEKABOS, KURI NEATITINKA TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ IR KELIA GRĖSMĘ EISMO SAUGUMUI, PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS DOKUMENTŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO

 

_________________ Nr. __________

(data)

________________________

(sudarymo vieta)

 

Aš, ______________________________________________________________________ ,

                                       (administracinį sprendimą surašiusio pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

 

vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 7 dalimi, priimu administracinį sprendimą

________________________________________________________________________________

                          (transporto priemonės valdytojo vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

 

priklausančiai transporto priemonei

_______________________________________________________________________________ ,

             (markė, modelis, valstybinis numeris, identifikacinis numeris, registracijos liudijimo serija ir numeris)

 

kuri neatitinka Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 2B-91 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punkto reikalavimų:

________________________________________________________________________________

(nurodyti trūkumą (-us), dėl kurio (-ių) transporto priemonei panaikinamas privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

panaikinti privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) Nr. _____________

galiojimą.                                                                                                                               (numeris)               

_____________________              _____________________                    _____________________

                 (pareigų pavadinimas)           A. V.                       (parašas)                                (vardas ir pavardė)

 

Su administraciniu sprendimu esu supažindintas (-a), vieną administracinio sprendimo egzempliorių gavau, man išaiškintos su šiuo administraciniu sprendimu susijusios teisės ir pareigos.

Administracinis sprendimas gali būti apskųstas įstatymų nustatyta tvarka.

 

_____________________           __________________________________________________

                          (parašas)                                            (transporto priemonės naudotojo vardas ir pavardė)

 

Sprendimas išsiųstas paštu _________________________

                                                             (lydraščio data ir numeris)

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2BE-156, 2016-06-20, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17255

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2BE-156, 2016-06-20, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17255

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 2B-91 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2BE-110, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10910

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 2B-91 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo