Suvestinė redakcija nuo 2023-04-26

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09868

 

 

herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti DRAUDĖJAMS, atskleidimo taisyklių patvirtinimo

 

2018 m. birželio 12 d. Nr. 03-91

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 93 straipsnio 7 dalimi, 116 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 3 ir 6 dalimis, 161 straipsnio 8 dalimi, 184 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindama 2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo (OL 2016 L 26, p. 19), Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios Draudėjų informavimo apie gyvybės draudimą, susijusį su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui), tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2006 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. N-74 „Dėl Draudėjų informavimo apie gyvybės draudimą, susijusį su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui), tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1 papunktį, 5–8 punktus.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. kovo 13 d. nutarimą Nr. N-30 „Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. birželio 1 d. nutarimą Nr. N-77 „Dėl informacijos pateikimo draudėjui“;

3.3. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2006 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. N-74 „Dėl Draudėjų informavimo apie gyvybės draudimą, susijusį su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui), tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.4. Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 23 d. nutarimą Nr. 03-69 „Dėl Privalomų nurodymų dėl asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, poreikių nustatymo, siūlomo produkto tinkamumo vertinimo ir informavimo apie gyvybės draudimo sutarties sąlygas patvirtinimo“.

4. Nustatyti, kad šis nutarimas, išskyrus šio nutarimo 2 punktą, įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.

 

 

 

Valdybos narys,

pavaduojantis Valdybos pirmininką                                                                  Marius Jurgilas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2018 m. birželio 12 d. nutarimu

Nr. 03-91

 

INFORMACIJOS, KURIĄ DRAUDIMO PRODUKTŲ PLATINTOJAI TURI TEIKTI DRAUDĖJAMS, ATSKLEIDIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) detalizuojami reikalavimai, taikomi draudimo produktų platintojų teikiamai informacijai, taip pat informacijos apie gyvybės draudimo sutartį, susijusią su kapitalo kaupimu, atskleidimo reikalavimai ir reikalavimai, taikomi draudimo produkto informaciniam dokumentui.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme (toliau – Draudimo įstatymas).

 

II SKYRIUS

Draudimo produktų platintojų teikiama informacija

 

3. Likus pakankamai laiko iki draudimo sutarties sudarymo, draudikas draudėjui privalo pateikti informaciją apie skundų dėl draudiko veiklos ir ginčų su draudiku nagrinėjimo ne teisme tvarką.

4. Likus pakankamai laiko iki draudimo sutarties sudarymo, draudimo tarpininkas ir papildomos draudimo veiklos tarpininkas draudėjui privalo pateikti šią informaciją:

4.1. savo tapatybės duomenis, adresą ar kitą kontaktinę informaciją, informaciją apie tai, kas jis yra – draudimo brokerių įmonė, draudimo agentas, draudimo agentų įmonė ar papildomos draudimo veiklos tarpininkas;

4.2. draudimo brokerių įmonių sąrašą, draudimo agentų sąrašą arba papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašą, kuriame jis įregistruotas, būdus, kaip patikrinti, ar jis įsiregistravęs;

4.3. skundų dėl draudimo tarpininko ar papildomos draudimo veiklos tarpininko veiklos ir ginčų su draudimo tarpininku ar papildomos draudimo veiklos tarpininku nagrinėjimo ne teisme tvarką.

5. Prieš sudarant draudimo sutartį, draudimo tarpininkas taip pat privalo draudėjui pateikti šią informaciją:

5.1. ar turi tiesiogiai ar netiesiogiai draudiko, susijusio su siūloma sudaryti konkrečia draudimo sutartimi, akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių 10 ir daugiau procentų balsavimo teisių ar sudarančių 10 ir daugiau procentų kapitalo;

5.2. ar su siūloma sudaryti konkrečia draudimo sutartimi susijęs draudikas arba draudiko patronuojančioji įmonė turi tiesiogiai ar netiesiogiai draudimo tarpininko akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių 10 ir daugiau procentų balsavimo teisių ar sudarančių 10 ir daugiau procentų kapitalo;

5.3. gaunamo atlygio, susijusio su konkrečios draudimo sutarties sudarymu, pobūdį, nurodant, kad tai yra:

5.3.1. atlygis, kurį tiesiogiai sumokės draudėjas. Šiuo atveju draudėjui taip pat turi būti pateikiama informacija apie atlygio dydį, o jei dydis negali būti nustatytas – informacija apie jo apskaičiavimo metodą;

5.3.2. komisinis atlygis, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis;

5.3.3. kitos rūšies atlygis ar ekonominė nauda, susijusi su draudimo sutartimi; arba

5.3.4. Taisyklių 5.3.1–5.3.3 papunkčiuose nurodytų atlygio rūšių derinys;

5.4. ar draudimo tarpininkas veikia draudėjo, ar draudiko pavedimu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 03-81, 2023-04-21, paskelbta TAR 2023-04-25, i. k. 2023-07914

 

6. Draudimo brokerių įmonė, siūlydama sudaryti draudimo sutartį, papildomai draudėjui turi nurodyti pavadinimus tų draudikų, su kuriais ji bendradarbiauja siūlomos draudimo sutarties atžvilgiu.

7. Draudimo agentas, siūlydamas sudaryti draudimo sutartį, taip pat privalo draudėjui pateikti informaciją, kad yra sutartimi įsipareigojęs vykdyti draudimo produktų platinimo veiklą dėl siūloma draudimo sutartimi teikiamos draudimo apsaugos ar panašios į ją, bendradarbiaudamas išskirtinai tik su vienu draudiku, ir nurodyti jo pavadinimą.

8. Kai draudimo platintojas tarpininkauja draudžiant nuo didelės draudimo rizikos, nereikia teikti Taisyklių 3–7 punktuose nurodytos informacijos.

 

III skyrius

ikisutartinės informacijos apie GYVYBĖS draudimo sutartį, susijusiOS su kapitalo kaupimu, ATSKLEIDIMAS

 

9. Likus pakankamai laiko iki gyvybės draudimo sutarties, susijusios su kapitalo kaupimu, sudarymo, draudikas ar draudimo tarpininkas, teikdamas potencialiam draudėjui Draudimo įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nustatytą informaciją, turi nurodyti:

9.1. informaciją apie kiekvienais sutarties galiojimo metais ir per visą sutarties galiojimo laikotarpį (arba per ne trumpesnį nei 25 metų laikotarpį) mokėtinas draudimo įmokas, visus draudimo sutarties mokesčius ir sukauptino kapitalo dydį. Ši informacija pateikiama, laikantis šių principų:

9.1.1. nurodant informaciją apie būsimus investicinės veiklos rezultatus ar gautinos draudiko pelno dalies prognozę, ji pateikiama taikant ne mažiau kaip tris skirtingus scenarijus (nepalankų, nuosaikų ir palankų). Parenkant palūkanų normas scenarijams turi būti atsižvelgiama į nustatytą kliento tolerancijos investavimo rizikai lygį arba kliento pasirinktų investavimo krypčių rizikingumą ir pakankamai ilgus (ne trumpesnio kaip 5 metų laikotarpio arba viso investavimo krypties veiklos laikotarpio) istorinius investicinės veiklos duomenis;

9.1.2. informacija apie visus draudimo sutarties mokesčius ir draudėjo mokėtinus mokesčius biometrinėms rizikoms padengti pateikiama taikant nuosaikų scenarijų;

9.1.3. jei, teikiant informaciją apie draudimo sutarties mokesčius, draudėjui nėra pateikiama informacija apie mokėjimus trečiosioms šalims (pavyzdžiui, valdymo įmonėms), draudėjui turi būti pateiktas įspėjimas, kad jam atskleisti ne visi draudimo sutarties mokesčiai, kartu pateikiant nuorodą, kur būtų galima rasti viešai prieinamą informaciją apie trečiųjų šalių taikomus mokesčius;

9.1.4. atliekant skaičiavimus negali būti naudojamos ir į skaičiavimus įtraukiamos valstybinės mokesčių lengvatos (pavyzdžiui, pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata);

9.2. įspėjimą, kad vadovaujantis Taisyklių 9.1 papunkčiu draudėjui pateikti skaičiavimai dėl būsimų investicinės veiklos rezultatų ar gautinos draudiko pelno dalies yra tik prognozės ir nebūtinai atitiks tikrovę;

9.3. kai teikiama rekomendacija, – ar periodiškai vertins draudimo principu pagrįsto investicinio produkto tinkamumą draudėjui.

10. Taisyklių 9 punkte nurodyta informacija turi būti pateikta aiškia forma, kad potencialus draudėjas galėtų tinkamai suprasti siūlomos gyvybės draudimo sutarties, susijusios su kapitalo kaupimu, pobūdį ir riziką ir priimti pagrįstą sprendimą, remdamasis turima informacija.

 

IV SKyrius

reikalavimai, TAIKOMI GYVYBĖS draudimo sutarties, susijusios su kapitalo kaupimu, ataskaitai

 

11. Draudikas draudėjui, su kuriuo sudaryta gyvybės draudimo sutartis, susijusi su kapitalo kaupimu, ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus turi pateikti ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta:

11.1. pagrindinė informacija apie gyvybės draudimo sutartį, susijusią su kapitalo kaupimu:

11.1.1. draudėjo vardas ir pavardė;

11.1.2. draudimo sutarties ar draudimo liudijimo numeris;

11.1.3. draudimo sutarties galiojimo laikotarpis;

11.1.4. investicinio gyvybės draudimo atveju draudėjo pasirinktų investavimo krypčių pavadinimai ir proporcijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;

11.1.5. apdraustųjų vardai ir pavardės;

11.1.6. draudėjo pasirinktos biometrinės rizikos (gyvybės draudimo, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, draudimo nuo kritinių ligų ir kitos rizikos);

11.1.7. draudimo įmokos dydis ir įmokos mokėjimo periodiškumas;

11.2. draudiko pasirinktas ataskaitos laikotarpis;

11.3. informacija apie sumokėtas draudimo įmokas:

11.3.1. per ataskaitos laikotarpį pagal draudimo sutartį sumokėtų draudimo įmokų suma;

11.3.2. per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį sumokėtų draudimo įmokų suma;

11.4. informacija apie draudėjo sukaupto kapitalo dydį ataskaitos laikotarpio pradžioje ir pabaigoje (šis reikalavimas netaikomas draudimo sutartims, kurioms žalos padengimo techninis atidėjinys apskaičiuojamas naudojant perspektyvinį aktuarinį vertinimą). Investicinio gyvybės draudimo atveju papildomai nurodoma kiekvienos draudėjo pasirinktos investavimo krypties sukaupto kapitalo vertė ataskaitos laikotarpio pabaigoje;

11.5. per ataskaitos laikotarpį draudimo sutarčiai taikytų mokesčių nuo draudimo įmokos ir mokesčių nuo draudėjo sukaupto kapitalo dydžiai, detalizuoti pagal atskaitymų rūšis (draudimo sutarties sudarymo mokestis, draudimo sutarties administravimo mokestis, metinis investicijų valdymo mokestis (jei taikoma), mokesčiai biometrinėms rizikoms padengti ir pan.). Šis reikalavimas netaikomas draudimo sutartims, kurioms žalos padengimo techninis atidėjinys apskaičiuojamas naudojant perspektyvinį aktuarinį vertinimą. Jei rengiant ataskaitą draudikas nepateikia informacijos apie trečiųjų šalių (pavyzdžiui, valdymo įmonių) taikytų mokesčių dydį, ataskaitoje turi būti pateiktas įspėjimas, kad draudėjui atskleisti ne visi draudimo sutarties mokesčiai, kartu pateikiant nuorodą, kur būtų galima rasti viešai prieinamą informaciją apie trečiųjų šalių taikomus mokesčius (pavyzdžiui, nuoroda į pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą ar pagrindinės informacijos dokumentą);

11.6. draudėjui tenkančios draudiko pelno dalies dydis (jei taikoma). Jei draudėjui buvo pateikta Taisyklių 9.1 papunktyje nurodyta gautino draudiko pelno dalies prognozė, ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie prognozės ir realios padėties skirtumus, jeigu tokių yra;

11.7. investicinio gyvybės draudimo atveju – per ataskaitos laikotarpį gautas investicinis pelnas (nuostolis);

11.8. išperkamoji suma ataskaitos laikotarpio pabaigoje;

11.9. investicinio gyvybės draudimo atveju – informacija apie galimybę pakeisti pasirinktą investavimo kryptį, taip pat informacija apie tai, kad už pasirinktos investavimo krypties keitimą gali būti taikomas draudimo sutartyje nustatytas mokestis;

11.10. kita, draudiko nuožiūra teiktina informacija draudėjui.

 

V SKYRIUS

reikalavimai, TAIKOMI draudimo produkto informaciniam dokumentui

 

12. Draudikas, rengdamas draudimo produkto informacinį dokumentą ne gyvybės draudimo produktui, turi laikytis šių reikalavimų:

12.1. draudimo produkto informacinis dokumentas turi būti:

12.1.1. trumpas ir atskiras dokumentas;

12.1.2. pateiktas ir išdėstytas taip, kad būtų aiškus ir lengvai skaitomas, turi būti naudojami įskaitomo dydžio rašmenys;

12.1.3. vienodai suprantamas tuo atveju, jei spalvotas jo originalas yra išspausdinamas nespalvotas arba padaroma nespalvota jo kopija;

12.1.4. parašytas lietuvių kalba arba kita kalba, jeigu tam pritaria draudėjas ir draudimo produktų platintojas;

12.1.5. tikslus ir neklaidinantis;

12.1.6. su pavadinimu „draudimo produkto informacinis dokumentas“, nurodomu pirmo puslapio viršuje;

12.1.7. su nuoroda, kad išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama kituose dokumentuose;

12.2. draudimo produkto informaciniame dokumente pateikiama ši informacija:

12.2.1. informacija apie draudimo rūšį;

12.2.2. taikoma draudimo apsauga, nurodant pagrindinius draudžiamuosius įvykius, nedraudžiamuosius įvykius, draudimo sumą ir, jei taikytina, geografinę taikymo sritį;

12.2.3. draudimo įmokų mokėjimo būdai ir mokėjimų trukmė;

12.2.4. pagrindinės išimtys, kai negali būti reikalaujama išmokėti draudimo išmoką;

12.2.5. pareigos pradėjus vykdyti draudimo sutartį;

12.2.6. pareigos draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu;

12.2.7. pareigos tuo atveju, kai pateikiamas reikalavimas išmokėti draudimo išmoką;

12.2.8. draudimo sutarties galiojimo laikotarpis, įskaitant sutarties pradžios ir pabaigos datą;

12.2.9. draudimo sutarties nutraukimo būdai.

13. Taisyklių 12 punkte nurodyti reikalavimai taikomi tiek, kiek nenustatyta 2017 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/1469, kuriuo nustatomas standartinis draudimo produkto informacinio dokumento pateikimo formatas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Draudiko ar draudimo tarpininko procesai ir procedūros, įgyvendinantys Taisykles, turėtų būti proporcingi jo veiklos pobūdžiui ir mastui, taip pat siūlomų produktų įvairovei, jų sudėtingumui, standartizavimo lygiui ir platinimo mastui.

15. Visa informacija, kurią draudikas, draudimo tarpininkas ar papildomos draudimo veiklos tarpininkas privalo pateikti draudėjui pagal Taisykles, pateikiama raštu, laikantis Draudimo įstatymo 931 straipsnyje nustatytų informacijos pateikimo sąlygų ir užtikrinant, kad draudėjas turėtų pakankamai laiko susipažinti su šia informacija.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-81, 2023-04-21, paskelbta TAR 2023-04-25, i. k. 2023-07914

Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 03-91 „Dėl Informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_f5e9819304814490ba68d27c4cfcbf08_end