Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12063

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 11 d. Nr. 679

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 6.2.2 papunkčio nustatyta tvarka apskaičiuotas sąlyginis pareigybių skaičius klasei (pn) iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. yra indeksuojamas, taikant koeficientą, lygų 0,9167.

3. Neteko galios nuo 2019-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

4. Pakeisti Aprašo 4 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimą Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimą Nr. 1199 „Dėl Eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

6. Nustatyti, kad:

6.1. šio nutarimo 1, 2 ir 5 punktai įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 dieną;

6.2. šio nutarimo 4 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną ir taikomas apskaičiuojant mokymo lėšų sumą pagal mokinių skaičių 2019 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

 

Finansų ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                 Vilius Šapoka

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                           Jurgita Petrauskienė

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. liepos 11 d. nutarimu

Nr. 679

 

MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) skiriamų mokymo lėšų apskaičiavimą, paskirstymą ir panaudojimą valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių mokyklų, teikiančių ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą (toliau kartu – mokyklos), mokinių, kurie mokosi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio arba vidurinio ugdymo programas (toliau – mokiniai), ugdymo reikmėms tenkinti, taip pat atvejus, kuomet savivaldybės dalį mokymo lėšų paskirsto ugdymo reikmėms savo nustatyta tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Bazinės ugdymo lėšos – vienai sąlyginei klasei (grupei) metams ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti skiriamos lėšos, kurių dydis priklauso nuo sąlyginio klasės (grupės) dydžio mokinių sraute.

2.2. Mažiausias sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičius – nustatytas mažiausias mokinių skaičius mokinių sraute, kuriam esant laikoma, kad yra viena sąlyginė klasė (grupė), kuriai skiriama atitinkamo mokinių srauto mažiausio dydžio bazinės ugdymo lėšos.

2.3. Mokinių srautas – mokyklos (jos filialo arba skyriaus, esančių kitoje gyvenamojoje vietovėje) mokinių grupė, iš kurios gali būti formuojamos vienarūšės pagal ugdymo turinį ir ugdymo proceso organizavimą klasės (grupės) ir kuriai priskiriami mokiniai, ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio arba bendrojo ugdymo programas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (I gimnazijos), 10 (II gimnazijos), III ir IV gimnazijos klasėse.

2.4. Sąlyginės klasės (grupės) – tai mokinių grupės, į kurias sąlyginai suskaidomi mokinių srautai, kad, kiekvienai iš jų skiriant bazines ugdymo lėšas, būtų apskaičiuotos lėšos ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti.

2.5. Sąlyginis klasės (grupės) dydis – dydis, apskaičiuojamas pagal faktinį mokinių skaičių mokinių sraute ir sąlyginį klasių (grupių) skaičių jame.

2.6. Sąlyginis klasių (grupių) skaičius – dydis, nustatomas pagal faktinį mokinių skaičių mokinių sraute, kurį padauginus iš bazinių ugdymo lėšų, apskaičiuojamos mokinių srauto ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti skiriamos lėšos.

2.7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

3. Mokinių srautai atskiriami pagal Aprašo 2.3 papunktyje nurodytus ir šiuos kriterijus:

3.1. iš mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, grupių pagal amžių, kuriems tais kalendoriniais metais sueina: iki 2 metų, nuo 2 iki 3 metų arba nuo 3 metų;

3.2. iš mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas klasėse, iš kurių, vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, yra sudarytos jungtinės klasės (išskyrus Aprašo 5 priede nurodytus atvejus);

3.3. iš mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, tam tikro tipo (pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą Klasių tipų klasifikatorių), paskirties (pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą Klasių paskirčių klasifikatorių), mokymo formos ir mokymo proceso organizavimo būdo (pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą), mokomosios kalbos ir kitus mokinių srautų nustatymo kriterijus, nustatytus Aprašo 5 priede.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

II SKYRIUS

MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMAS

 

4. Mokymo lėšos (ML) apskaičiuojamos sudėjus lėšas ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (Lup), lėšas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti (Lišlyg) ir lėšas kitoms ugdymo reikmėms, nurodytoms Aprašo 1 priede (Lkmr), tai yra ML = Lup + Lišlyg + Lkmr.

5. Lėšas ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (Lup) sudaro tam tikro dydžio bazinių ugdymo lėšų (BULn) tam tikruose mokinių srautuose ir atitinkamų sąlyginių klasių (grupių) skaičių (kn) juose sandaugų suma, tai yra Lup = ∑ BULn × kn.

6. Bazinių ugdymo lėšų (BULn) dydis apskaičiuojamas vidutinį sąlyginį mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą (R) padauginus iš nustatyto pareiginės algos bazinio dydžio (BD), sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (grupei) (pn), 12 mėnesių ir socialinio draudimo koeficiento (ksoc), tai yra BULn = R × BD × pn × 12 × ksoc, laikantis šių nuostatų:

6.1. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R) nustatomas apskaičiavus atskirų mokytojų, ugdančių pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas, pareigybių pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientų, nustatytų atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją, vidurkius ir išvedus šių vidurkių aritmetinį svertinį vidurkį pagal statistinę atitinkamų pareigybių mokytojų dalį, tenkančią bendram mokytojų skaičiui.

6.2. Sąlyginis pareigybių skaičius klasei (grupei) (pn) apskaičiuojamas:

6.2.1. ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui – grupės valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) skaičių per savaitę (h),  nurodytą Aprašo 2 priede, padalijus iš 36 valandų;

6.2.2. bendrajam ugdymui:

6.2.2.1. visais atvejais, išskyrus nurodytus Aprašo 5 priede, – klasės kontaktinių valandų skaičių per mokslo metus (hknt) padalijus iš vidutinės kontaktinių valandų, tenkančių vienai pareigybei, normos per mokslo metus (pknt) pagal sąlyginį klasės dydį (šie rodikliai nurodyti Aprašo 3 priede), o Aprašo 3 priedo 7 punkte nurodytais atvejais – ir padauginus iš šiame punkte nurodyto sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficiento;

6.2.2.2. Aprašo 5 priede nurodytais atvejais – sąlyginį pareigybių skaičių klasei, apskaičiuotą pagal Aprašo 6.2.2.1 papunktį, padauginus iš Aprašo 5 priede nurodyto sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficiento.

6.3. Socialinio draudimo koeficientas (ksoc) apskaičiuojamas taikant teisės aktų nustatytą socialinio draudimo įmokos tarifą, išreikštą vieneto dalimis (tsoc), pagal formulę: ksoc = 1 + tsoc.

7. Sąlyginis klasių (grupių) skaičius (kn) nustatomas taip:

7.1. Visais atvejais, išskyrus nurodytus Aprašo 5 priede:

7.1.1. kai faktinis mokinių skaičius mokinių sraute yra ne mažesnis už Aprašo 2 ir 3 prieduose nurodytą mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių – faktinį mokinių skaičių mokinių sraute padalijus iš bazinio klasės (grupės) dydžio, nurodyto Aprašo 2 ir 3 prieduose, ir prie gauto sveikojo skaičiaus pridėjus 1, jeigu gautojo dalmens liekana yra ne mažesnė už 1;

7.1.2. kai faktinis mokinių skaičius mokinių sraute yra mažesnis už mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių, – pagal faktinį mokinių skaičių mokinių sraute, vadovaujantis Aprašo 4 priedu.

7.2. Aprašo 5 priede nurodytais atvejais – faktinį mokinių skaičių mokinių sraute padalijus iš bazinio klasės dydžio, nurodyto Aprašo 5 priede.

8. Bendrojo ugdymo mokinių srautui skiriamos bazinės ugdymo lėšos (BULn) skaičiuojamos, atsižvelgiant į nustatytą sąlyginį klasės dydį. Sąlyginis klasės (grupės) dydis apskaičiuojamas faktinį mokinių skaičių mokinių sraute padalijus iš sąlyginio klasių (grupių) skaičiaus jame.

9. Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti (Lišlyg) sudaro 2,4 procentus, apskaičiuotus nuo lėšų ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (Lup) sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

10. Lėšas kitoms ugdymo reikmėms, nurodytoms Aprašo 1 priede (Lkmr), sudaro Aprašo 1 priede nurodytų ugdymo reikmių koeficientų, padaugintų iš pareiginės algos bazinio dydžio (BD) ir iš atitinkamų faktinių mokinių skaičių, suma.

11. Savivaldybėms skiriama mokymo lėšų suma apskaičiuojama pagal mokinių skaičių rugsėjo 1 dieną, o ligoninių mokykloms (ligoninių klasėms), sanatorijų mokykloms (sanatorijų klasėms), nepilnamečių tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų mokykloms (nepilnamečių tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų klasėms), tardymo izoliatorių ir (ar) pataisos įstaigų suaugusiųjų mokykloms (suaugusiųjų klasėms), specialiosioms mokykloms (skyriams), skirtoms elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams, taip pat specialiosioms mokykloms, skirtoms sveikatos problemų turintiems mokiniams (sergantiems įvairiomis lėtinėmis ligomis, dėl kurių jie turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių), bendrojo ugdymo mokyklų išlyginamosioms lietuvių kalbos klasėms – pagal vidutinį metinį mokinių skaičių. Vidutinis metinis mokinių skaičius apskaičiuojamas, sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio vidutinį mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių, skaičiaus. Mėnesio vidutinis mokinių skaičius apskaičiuojamas, sudėjus kiekvieną dieną buvusius mokinius ir šį bendrą skaičių padalijus iš mėnesio dienų, kuriomis buvo mokinių, skaičiaus. Į mokinių skaičių įskaitomi tik tie mokiniai, kurie buvo mokomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

III SKYRIUS

MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS IR PANAUDOJIMAS

 

12. Savivaldybėms skiriamos šios mokymo lėšos, kurias jos paskirsto vadovaudamosi Aprašo 13 punktu savo nustatyta tvarka, šioms ugdymo reikmėms tenkinti:

12.1. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti;

12.2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose (darbo užmokesčiui mokėti, paslaugoms, susijusioms su psichologine, specialiąja pedagogine, specialiąja ir socialine pedagogine pagalba, prevencinėms programoms įgyvendinti, taip pat mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

12.3. mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti;

12.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti (įskaitant apmokėjimą už darbą mokytojams, dirbantiems pagal šias programas);

12.5. ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti:

12.5.1. pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui (įskaitant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimą dėl veiklos sudėtingumo), ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybei ir prieinamumui užtikrinti (tarp jų ir mokyti namuose), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei diegti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

12.5.2. finansuoti užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

12.5.3. finansuoti priemonėms, skirtoms mokinių iš nepalankios socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos mokymosi skirtumams sumažinti.

13. Aprašo 12.2 ir 12.4 papunkčiuose nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti savivaldybės turi skirti ne mažiau kaip 100 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių. Aprašo 12.4 papunktyje nurodytos lėšos, apskaičiuotos pagal mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, skaičių, paskirstomos, atsižvelgiant į šių mokinių, besimokančių pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, skaičių, nurodytą Mokinių registre. Ne mažiau kaip 8 procentus lėšų Aprašo 12.1 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių, savivaldybėms rekomenduojama skirti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos kintamajai daliai. Likusioms pagal Aprašo 12.1 papunktį ir 12.3 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti savivaldybės skiria lėšų pagal poreikį. Visos Aprašo 12.5 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti skirtos lėšos paskirstomos mokykloms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

14. Mokykloms skiriamos mokymo lėšos šioms ugdymo reikmėms tenkinti:

14.1. ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą mokėti, taip pat sumokėti už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, finansuojamą iš mokymo lėšų);

14.2. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms (įsigyti ir nuomoti, įskaitant ir skaitmenines versijas);

14.3. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui;

14.4. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti;

14.5. informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir naudoti (internetui diegti ir naudoti, duomenų bazėms, elektroniniams dienynams tvarkyti, IKT aptarnaujantiems darbuotojams už darbą mokėti ir kitoms išlaidoms, susijusioms su IKT).

15. Aprašo 14.2–14.4 papunkčiuose nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti mokyklos turi skirti ne mažiau kaip 80 procentų, o 14.5 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms – ne mažiau kaip 40 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių.

16. Iš mokymo lėšų, skiriamų pagal Aprašą ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, finansuojamas ne trumpesnis kaip 20 valandų per savaitę mokinių ugdymas.

17. Iš mokymo lėšų mokama:

17.1. privalomos su darbuotojų, kuriems už darbą mokama iš mokymo lėšų, darbo santykiais susijusios valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokos, išmokos ir kompensacijos šiems darbuotojams;

17.2. už darbą pedagoginiams darbuotojams, nurodytiems švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąraše, išskyrus užmokestį už darbą, kai mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

17.3. už darbą mokyklos bibliotekos darbuotojams, gestų kalbos vertėjams, mokytojų padėjėjams, taip pat darbuotojams, kurių funkcijoms priskiriamas mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas;

17.4. tarptautinis mokestis už tarptautinio bakalaureato klases.

 

 

IV SKYRIUS

MOKYMO LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS

 

18. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į pakitusį mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 d., perskirsto specialios tikslinės dotacijos dalį, skirtą ugdymo reikmėms finansuoti nuo rugsėjo 1 d. iki einamųjų metų pabaigos (jeigu tokia galimybė numatyta atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme), tarp savivaldybių, laikydamasi šių nuostatų:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

18.1. Pirmiausia kiekvienai savivaldybei skiriama mokymo lėšų suma, apskaičiuota pagal mokinių ir sąlyginį klasių (grupių) skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną. Šios lėšos paskirstomos ir naudojamos laikantis Aprašo III skyriaus nuostatų.

18.2. Specialios tikslinės dotacijos suma, gauta iš bendros perskirstomos sumos atėmus sumą, perskirstomą pagal Aprašo 18.1 papunktį, savivaldybėms paskirstoma proporcingai joms iki perskirstymo nustatytoms metinėms specialios tikslinės dotacijos sumoms. Šias lėšas savivaldybės skiria pedagoginiams darbuotojams, kuriems už darbą mokama iš mokymo lėšų, darbo užmokesčiui, išeitinėms išmokoms ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms ir kompensacijoms mokėti.

19. Savivaldybės mokymo lėšas tarp mokyklų perskirsto pakitus mokinių ir sąlyginiam klasių (grupių) skaičiui einamųjų metų rugsėjo 1 dieną.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Bendras sąlyginis pareigybių skaičius apskaičiuojamas, sąlyginį pareigybių skaičių klasei (grupei) (pn) padauginus iš sąlyginių klasių (grupių) skaičiaus. Aprašo 5 priedo 6.1–6.8, 6.10 ir 6.11 papunkčiuose nurodytais atvejais bendras sąlyginis pareigybių skaičius apima ir specialiosios pedagoginės pagalbos specialistų pareigybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

21. Švietimo informacinių technologijų centrui švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka informaciją, kurios reikia mokymo lėšų sumai apskaičiuoti, teikia valstybinės, savivaldybių ir nevalstybinės mokyklos, teikiančios ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį arba vidurinį ugdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

22. Savivaldybės už mokymo lėšų panaudojimą atsiskaito švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

23. Mokyklų, kuriose vykdomos priešmokyklinio ugdymo arba bendrojo ugdymo programos tautinės mažumos kalba (kalbos), sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Papildyta punktu:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

––––––––––––––––––––

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

UGDYMO REIKMIŲ KOEFICIENTŲ SĄRAŠAS

 

 

Ugdymo reikmės

Ugdymo reikmių koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

1. Ugdymo reikmėms, finansuojamoms iš savivaldybėms skiriamų mokymo lėšų:

 

1.1. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti:

 

1.1.1. mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

0,4259

1.1.2. mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas

0,8519

1.2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose:

 

1.2.1. pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti, prevencinėms programoms įgyvendinti

0,0952

1.2.2. mokiniams, išskyrus mokinius, nurodytus šio priedo 1.2.3 ir 1.2.4 papunkčiuose

0,5089

1.2.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams1:

 

1.2.3.1. besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių2

3,8068

1.2.3.2. besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių2

7,5237

1.2.3.3. besimokantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių

2,667

1.2.3.4. besimokantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių

5,2439

1.2.4. migrantams2, 3

2,6535

1.3. mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti4

0,0100

1.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti4

0,1039

2. Ugdymo reikmės, finansuojamos iš mokykloms skiriamų mokymo lėšų:

 

2.1. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms:

 

2.1.1. mokiniams, išskyrus mokinius, nurodytus šio priedo 2.1.2 ir 2.1.3 papunkčiuose

0,1176

2.1.2. mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas tautinės mažumos kalba (kalbos) arba valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje5

0,1411

2.1.3. mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą tautinės mažumos kalba (kalbos)

0,1235

2.2. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui

0,0239

2.3. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti

0,044

2.4. informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir naudoti

0,0336

 

1 Taikoma specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, išskyrus mokinius, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų (mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių kodai, nurodyti švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 2310, 2311, 2312, 2313, taip pat 2321, kai mokiniai turi nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių).

2 Mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir yra migrantai, taikomi tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams nustatyti švietimo pagalbos mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose koeficientai, nustatyti šio priedo 1.2.3.1 arba 1.2.3.2 papunktyje.

3 Taikoma užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo klasėse (migrantams), ne ilgiau kaip dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje ir nemoka valstybinės kalbos.

4 Šio priedo 1.3–1.4 papunkčiuose nurodytos lėšos skaičiuojamos tik mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.

5 Taikoma mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas: tautinės mažumos kalba kalbos); valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje (jeigu mokykla yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje, taip pat jeigu mokykla yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip 20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba – ne valstybinė kalba).

_________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1324, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21663

 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO LĖŠŲ UGDOMAJAI VEIKLAI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

Rodiklis

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

iki 2 m.

nuo 2 iki 3 m.

nuo 3 m.

1. Bazinis grupės dydis (mokinių skaičius)

10

15

20

20

2. Mažiausias sąlyginės grupės mokinių skaičius

5

8

10

10

3. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R)

6,09

4. Sąlyginis grupės dydis (mokinių skaičius)

5 ir daugiau

8 ir daugiau

10 ir daugiau

10 ir daugiau

5. Grupės valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) skaičius per savaitę (h)

38,53

38,53

38,53

40,48

 

Pastabos:

1. Mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas specialiosiose mokyklose arba specialiosiose grupėse, pagal šio priedo rodiklius apskaičiuotos bazinės ugdymo lėšos didinamos 2 kartus.

2. Faktinis didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, besimokančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bendrosios paskirties grupėse, skaičius mokinių sraute didinamas 2 kartus.

3. Mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą tautinės mažumos kalba (kalbos), pagal šio priedo rodiklius apskaičiuotos bazinės ugdymo lėšos didinamos 5 procentais.

 

_________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

Nr. 1324, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21663

 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

BENDROJO UGDYMO LĖŠŲ UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

Rodiklis

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 (I

gimna-zijos) kl.

10 (II gimna-

zijos) kl.

III

gimna-zijos kl.

IV

gimna-zijos kl.

1. Bazinis klasės dydis (mokinių skaičius)

24

30

2. Mažiausias sąlyginės klasės mokinių skaičius

8

12

3. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R)

7,65

4. Sąlyginis klasės dydis (mokinių skaičius)

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 20

21 ir daugiau

iki 20

21 ir daugiau

5. Klasės kontaktinių valandų skaičius per mokslo metus (hknt):

5.1. klasės, išskyrus jungtines klases

850

850

850

884

918

952

918

952

986

918

952

986

1080

1188

1404

1152

1296

1584

1188

1332

1584

1224

1332

1584

1332

1476

1728

1368

1512

1764

1620

1908

1620

1908

5.2. jungtinės klasės1:

5.2.1. kai sujungtos dvi klasės

1088

1190

1224

1088

1190

1224

1088

1190

1224

1088

1190

1224

1476

1764

1872

1476

1764

1872

1476

1764

1872

1476

1764

1872

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.2.2. kai sujungtos trys klasės

1224

1326

1394

1224

1326

1394

1224

1326

1394

1224

1326

1394

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.2.3. kai sujungtos keturios klasės

1326

1428

1530

1326

1428

1530

1326

1428

1530

1326

1428

1530

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6. Vidutinė kontaktinių valandų, tenkančių vienai pareigybei, norma per mokslo metus (pknt)

776

776

776

776

776

776

776

776

776

776

776

776

688

732

776

688

732

776

688

732

776

688

732

776

688

732

776

688

732

776

732

776

732

776

7. Sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai:

 

7.1. profesinėse mokyklose2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,7680

0,7680

0,7680

0,7680

7.2. mokiniams, besimokantiems tautinės mažumos kalba (kalbos)

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

7.3. mokiniams, besimokantiems valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje3

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

 

1 Šio priedo 5.2 papunktis netaikomas Aprašo 5 priede nurodytais atvejais.

2 Mokiniams, atitinkantiems šio priedo 7.1 papunktyje nurodytą kriterijų ir 7.2 arba 7.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus, taikomi kiekviename iš šių papunkčių nurodyti sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai.

3 Mokiniai laikomi besimokančiais daugiakalbėje aplinkoje, jeigu mokykla yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje, taip pat jeigu mokykla yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip 20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba yra kita, ne valstybinė kalba.

 

Pastaba:

Savivaldybių ir valstybinėms mokykloms,  įgyvendinančioms sausumos arba jūrų kadetų ugdymo sampratas arba jų elementus, taip pat specializuoto pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas, kurios neturi jungtinių klasių, sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai didinami 10 procentų.

     

_____________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

Nr. 1324, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21663

 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

SĄLYGINIS KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIUS, KAI FAKTINIS MOKINIŲ SKAIČIUS MOKINIŲ SRAUTE YRA MAŽESNIS UŽ MAŽIAUSIĄ SĄLYGINĖS KLASĖS (GRUPĖS) MOKINIŲ SKAIČIŲ

 

Klasė (grupė)

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Bendrasis ugdymas

iki 2 m.

nuo 2 iki 3 m.

nuo 3 m.

1–10 (I–II gimnazijos) kl.

III–IV gimnazijos kl. 1, 2

Faktinis mokinių skaičius mokinių sraute

1–2

3–4

1–4

5–7

1–5

6–9

1–5

6–9

1–4

5–7

1–11

Sąlyginis klasių (grupių) skaičius

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0

1 IV gimnazijos klasei priskiriamas sąlyginis klasių skaičius, lygus 1, tais atvejais, kai mokykloje nesudaromos III gimnazijos klasės atitinkama mokomąja kalba.

2 Mokyklų, ugdymą vykdančių skirtingomis mokomosiomis kalbomis, tačiau vidurinio ugdymo programą įgyvendinančių pagal šių mokyklų parengtą bendrą vidurinio ugdymo planą, III gimnazijos klasei ir IV gimnazijos klasei priskiriamas sąlyginis klasių skaičius, lygus 0,5, jei mokinių skaičius atitinkamoje klasėje, kurioje mokoma pagal bendrą vidurinio ugdymo planą, yra ne mažiau kaip 12. Šių mokyklų sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

 

_______________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 679, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12063

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

Nr. 875, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-29, i. k. 2019-13680

Nr. 1324, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21663

 

 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

SPECIALIŲJŲ MOKINIŲ SRAUTŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ IR SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Specialieji mokinių srautų nustatymo kriterijai

Sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai

Bazinis klasės dydis

mokyklos (klasės, grupės, mokymosi formos, programos, mokinių) apibūdinimas

mokymosi forma / mokymo proceso organizavimo būdas / ugdymo programa

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 (I gimnazijos) kl.

10 (II gimnazijos) kl.

III gimnazijos kl.

IV gimnazijos kl.

1–4 kl.

5–8 kl.

9–10 (I–II gimnazijos) kl.

III–IV gimnazijos kl.

1.

Mokyklos, skirtos mokiniams, dėl išskirtinių gabumų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

bendrajam ugdymui2

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,1343

1,0128

0,9779

0,9779

1,0229

0,9066

0,9066

0,9066

1,0377

1,0165

0,9577

0,9577

24

30

30

30

1.2.

sportiniam ugdymui (kartu su bendruoju ugdymu)

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

 

 

 

 

2,3334

2,0683

2,0683

2,0683

2,5390

2,4872

2,5627

2,5627

 

30

30

30

1.3.

meniniam ugdymui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

dailei

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

1,2246

1,0934

1,0557

1,0557

1,1044

0,9789

0,9789

0,9789

1,1203

1,0974

1,0339

1,0339

24

30

30

30

1.3.2.

muzikai

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

2,8879

2,5785

2,4896

2,4896

2,6043

2,3084

2,3084

2,3084

2,6420

2,5881

2,4383

2,4383

24

30

30

30

1.3.3.

baletui

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

3,6365

3,2468

3,1349

3,1349

3,2793

2,9067

2,9067

2,9067

3,3268

3,2590

3,0703

3,0703

24

30

30

30

1.3.4.

choreografijai

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

1,7494

1,5619

1,5081

1,5081

1,5776

1,3983

1,3983

1,3983

1,6004

1,5678

1,4771

1,4771

24

30

30

30

2.

Jaunimo mokyklos (klasės) 12–16 metų mokiniams3

grupinio / kasdienio / pagrindinio ugdymo

 

 

 

 

1,4673

1,3451

1,3087

1,3087

1,5027

1,4669

 

 

 

16

16

 

3.

Suaugusiųjų mokyklos (klasės) (išskyrus tardymo izoliatorius); 16–17 metų dirbančio jaunimo klasės4; pataisos įstaigos mokyklos (klasės):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

pataisos namų mokykla (klasė) 14-15 metų mokiniams5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,1753

1,1301

1,0882

1,0882

1,0075

0,9445

0,9159

0,8889

1,0279

1,0008

 

 

6

6

6

 

3.2.

grupinio / kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

grupinio / nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

0,8704

0,7772

0,7504

0,7504

0,9782

0,8671

0,8671

0,8671

0,9586

0,9390

0,8971

0,8971

24

30

30

30

3.3.

pataisos įstaigų suaugusiųjų mokyklos (klasės)

grupinio / kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

0,7254

0,6716

0,6477

0,6477

0,7270

0,6664

0,6484

0,6484

0,7057

0,6889

0,6645

0,6645

20

20

20

20

3.4.

grupinio / nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programos)6

pavienio / neakivaizdinio, nuotolinio, kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)

grupinio / neakivaizdinio, nuotolinio, kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)

0,0106

0,0102

0,0098

0,0098

0,0061

0,0058

0,0056

0,0054

0,0045

0,0044

0,0036

0,0036

1

1

1

1

3.5.

grupinio / neakivaizdinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)7

pavienio / savarankiško, nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)7

0,3897

0,3479

0,3360

0,3360

0,5703

0,5055

0,5055

0,5055

0,5832

0,5713

0,5788

0,5788

24

30

30

30

4.

Mokiniai tardymo izoliatoriuose:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

nepilnamečiai (14–15 metų)8:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

grupinio / kasdienio, nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

1,6677

1,6036

1,5442

1,5442

1,3742

1,2883

1,2493

1,2125

1,4177

1,3804

 

 

6

6

6

 

4.1.2.

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

0,9939

0,9557

0,9203

0,9203

0,6935

0,6502

0,6305

0,6119

0,5624

0,5476

 

 

8

8

8

 

4.2.

suaugusieji (16 metų ir vyresni):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.

grupinio / kasdienio, nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

0,6166

0,5929

0,5709

0,5709

0,5811

0,5448

0,5283

0,5128

0,5623

0,5475

0,5648

0,5648

8

8

8

8

4.2.2.

pavienio / savarankiško / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)7

grupinio / kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)7

0,4224

0,4062

0,3911

0,3911

0,4768

0,4470

0,4334

0,4207

0,4405

0,4289

0,3443

0,3443

8

8

8

8

5.

Mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas savarankiško ar nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdais:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

mokomi namie (pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

pavienio / nuotolinio /  pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

grupinio / nuotolinio / pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

0,3983

0,3830

0,3688

0,3688

0,4015

0,3764

0,3650

0,3543

0,3673

0,3576

0,3359

0,3359

1

1

1

1

5.2.

nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.

Lietuvos Respublikos mokiniai, kurie laikinai ar nuolat gyvena ir mokosi užsienyje (jeigu gyvenamąją vietą užsienyje yra deklaravę Lietuvos Respublikos gyventojų registre) pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas (grupinio, pavienio mokymosi forma)

pavienio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

0,0162

0,0155

0,0150

0,0150

0,0123

0,0115

0,0112

0,0108

0,0124

0,0121

0,0112

0,0112

1

1

1

1

5.2.2.

kiti mokiniai, kurie mokosi pavienio mokymosi forma pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas

pavienio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

0,0162

0,0155

0,0150

0,0150

0,0123

0,0115

0,0112

0,0108

0,0124

0,0121

0,0112

0,0112

1

1

1

1

5.3.

ligoninių mokyklose (klasėse)5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,1912

1,1454

1,1030

1,1030

0,8866

0,8312

0,8060

0,7823

0,7638

0,7437

0,6419

0,6419

10

10

10

10

5.4.

sanatorijų mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, sergantiems įvairiomis ligomis (išskyrus įvairių formų tuberkuliozę)5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,5723

1,4559

1,4039

1,4039

1,3114

1,2021

1,1696

1,1696

1,1380

1,1109

1,1778

1,1778

16

16

16

16

5.5.

sanatorijų mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, sergantiems įvairių formų tuberkulioze5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

2,0610

1,9083

1,8402

1,8402

1,5946

1,4618

1,4222

1,4222

1,3850

1,3521

1,1778

1,1778

16

16

16

16

6.

Specialiosios mokyklos, specialiosios klasės (lavinamosios klasės, parengiamosios klasės), išlyginamosios klasės, vaikų socializacijos centrai:

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

specialiosios klasės turintiesiems sveikatos problemų9

2,3016

2,1311

2,0550

2,0550

1,8342

1,6813

1,6359

1,6359

1,8784

1,8336

 

 

16

16

16

 

6.2.

specialiosios klasės turintiesiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų (parengiamosios klasės)10

1,7262

1,5983

1,5413

1,5413

1,3756

1,2610

1,2269

1,2269

1,4088

1,3752

 

 

12

12

12

 

6.3.

specialiosios klasės akliesiems ir silpnaregiams (parengiamosios klasės), specialiosios klasės kurtiesiems ir neprigirdintiesiems  (kochlearinių implantų naudotojams) (parengiamosios klasės)11

2,0372

1,9589

1,8863

1,8863

1,6437

1,5409

1,4942

1,4503

1,4311

1,3934

1,2206

1,2206

10

10

10

10

6.4.

specialiosios klasės turintiesiems judesio ir padėties sutrikimų12

1,4385

1,3832

1,3320

1,3320

1,1852

1,1111

1,0774

1,0457

1,2227

1,1905

0,7794

0,7794

10

10

10

10

6.5.

specialiosios klasės turintiesiems nežymių intelekto sutrikimų13 ir kitiems mokiniams (išskyrus nurodytus šio priedo 6.1–6.4, 6.6–6.11 papunkčiuose)

1,7262

1,5983

1,5413

1,5413

1,3756

1,2610

1,2269

1,2269

1,4088

1,3752

 

 

12

12

12

 

6.6.

Specialiosios (lavinamosios) klasės turintiesiems vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą14, 15

2,5431

2,4453

2,3547

2,3547

1,7745

1,6636

1,6132

1,5658

1,4388

1,4009

 

 

10

10

10

 

6.7.

Specialiosios (lavinamosios) klasės turintiesiems kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas16, 17

1,6784

1,6139

1,5541

1,5541

1,1712

1,0980

1,0647

1,0334

0,9496

0,9246

 

 

6

6

6

 

6.8.

specialiosios klasės turintiesiems įvairiapusių raidos sutrikimų; specialiosios klasės turintiesiems elgesio ir emocijų sutrikimų18

1,1508

1,1065

1,0656

1,0656

0,9481

0,8889

0,8620

0,8366

0,9782

0,9524

 

 

6

6

6

 

6.9.

išlyginamosios klasės19

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,1803

1,1349

1,0929

1,0929

0,8236

0,7721

0,7487

0,7267

0,6678

0,6502

0,5842

0,5842

10

10

10

10

6.10.

vaikų socializacijos klasės

 

 

 

 

1,3742

1,2883

1,2493

1,2125

1,4177

1,3804

 

 

 

6

6

 

6.11.

specialiosios (socialinių įgūdžių) klasės20:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11.1.

vaikų socializacijos centruose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8406

 

 

 

 

6

 

6.11.2.

kitose mokyklose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4009

 

 

 

 

10

 

7.

Gimnazijos tarptautinio bakalaureato klasės

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo (vaikų)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3952

1,3952

 

 

 

30

8.

Lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių ir lietuvių kilmės užsieniečių klasės5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,9672

1,7565

1,6959

1,6959

2,0159

1,7869

1,7869

1,7869

2,0452

2,0035

1,8875

1,8875

24

30

30

30

 

1 Taikoma tik bendrojo ugdymo mokykloms, skirtoms mokiniams, atitinkantiems vieną iš šio priedo 1.3 papunktyje nurodytų kriterijų.

2 Mokiniams, atitinkantiems šio priedo 1.1 papunktyje nurodytą kriterijų ir vieną iš 1.3 papunktyje nurodytų kriterijų, lėšos ugdymo planui įgyvendinti skaičiuojamos pagal kiekvieną iš jų.

3 Taikoma ir vyresniems nei 16 metų mokiniams, jeigu jų priėmimo į mokyklą (klasę) metų rugsėjo 1 d. jie buvo 12–16 metų, tačiau nėra baigę pagrindinio ugdymo programos.

4 Dirbančio 16–17 metų jaunimo klasės rodikliai taikomi ir vyresniems nei 17 metų mokiniams, jeigu jų priėmimo į mokyklą (klasę) metų rugsėjo 1 d. jie buvo 16–17 metų, tačiau nėra baigę pagrindinio arba vidurinio ugdymo programos.

5 Mokyklų, nurodytų šio priedo 3.1, 5.3–5.5 papunkčiuose ir 8 punkte, sąrašus tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

6 Taikoma mokiniams, laikinai ar nuolat gyvenantiems užsienyje (jeigu gyvenamąją vietą užsienyje yra deklaravę Lietuvos Respublikos gyventojų registre) ir mokomiems pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas, taip pat mokiniams, kurie mokosi ne visų dalykų (visomis mokymo formomis ir mokymo proceso organizavimo būdais).

7 Išskyrus pakartotinai pageidaujamus mokytis suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos dalykus (už kuriuos mokinys sumoka savo lėšomis).

8 Taikoma mokiniams, kuriems rugsėjo 1 d. nėra sukakę 16 metų.

9 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Klasių paskirčių klasifikatoriuje (toliau – Klasių paskirčių klasifikatorius), yra 210201.

10 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210203, 210403.

11 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra šie: 210401, 210402, 210205, 210206, taip pat jeigu mokiniai turi šių specialiųjų ugdymosi poreikių, nurodytų švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje (toliau – Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatorius): 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1320, 1330, 1340, 1350, 1400, 1700, 2221, 2222, 2231, 2232.

12 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210202.

13 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210204.

14 Taikoma, jeigu mokiniai turi šiuos specialiuosius ugdymosi poreikius, nurodytus Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 1120, 1130, 1140, 1150, 1800.

15 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210301.

16 Taikoma, jeigu mokiniai turi šiuos specialiuosius ugdymosi poreikius, nurodytus Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 1700, 1800, 1120, 1130, 1140, 1150.

17 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210302.

18 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210207, 210208.

19 Taikoma ne ilgiau kaip vienus mokslo metus (ilgiau – jeigu nėra numatytų mokymosi pasiekimų) tik bendrųjų klasių, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210702 ir 210703, mokiniams, kurie mokosi ne daugiau kaip 28 pamokas per savaitę.

20 Taikoma mokiniams, kurie mokosi pagal socialinių įgūdžių (darbinio) ugdymo programą ne ilgiau kaip 3 mokslo metus (iki asmeniui sueina 21 metai).

 

Pastaba:

Specialiojo ugdymo centrams, skirtiems šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai didinami 5 procentais. Jų sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

 

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1356, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21826

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 875, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-29, i. k. 2019-13680

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1324, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21663

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo