Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-08-18, i. k. 2017-13412

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GENERALINIS PROKURORAS

 

įsakymas

DĖL IKITEISMINIO TYRIMO DUOMENŲ skelbimo REKOMENDACIJŲ patvirtinimo

 

2017 m. rugpjūčio 17 d. Nr. I-278

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u pridedamas Ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo rekomendacijas.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. I-48 Dėl Ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo rekomendacijų patvirtinimosu visais pakeitimais ir papildymais.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Generalinis prokuroras                                                                                                 Evaldas Pašilis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos generalinio

prokuroro 2017 m. rugpjūčio 17 d.

įsakymu Nr. I-278

 

 

ikiteisminIO tyrimO DUOMENŲ skelbimo Rekomendacijos

 

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) paskirtis – ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, valstybės ir visuomenės interesus, laikantis nekaltumo prezumpcijos, saugant žinias apie asmens privatų gyvenimą ir siekiant užtikrinti baudžiamojo persekiojimo sėkmę, ikiteisminio tyrimo duomenų apsaugą ir visuomenės teisę žinoti, nustatyti ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo visuomenei ir teikimo visuomenės informavimo priemonėms tvarką.

2. Rekomendacijos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (toliau – BPK), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu (toliau – Visuomenės informavimo įstatymas), Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro patvirtintais Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatais, Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais.

3. Ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo subjektai yra prokuroras, ikiteisminio tyrimo įstaigos ar jos padalinio vadovas, ikiteisminio tyrimo pareigūnas, ikiteisminio tyrimo įstaigos darbuotojas, prokuratūros ar ikiteisminio tyrimo įstaigos padalinys (atstovas), atsakingas už ryšius su visuomene.

4. Ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumas yra apibrėžtas BPK 177 straipsnyje. Tai reiškia, kad ikiteisminio tyrimo duomenys neskelbtini, kad iki bylos nagrinėjimo teisme jie gali būti paskelbti tik prokuroro leidimu ir tik tiek, kiek prokuroras pripažįsta leistina.

5. Pagrindinės Rekomendacijose vartojamos sąvokos:

5.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokia informacija (asmens kodas, asmens gimimo data, tiksli asmens gyvenamoji vieta, atvaizdas bei kiti duomenys, leidžiantys identifikuoti asmenį).

5.2. Bendro pobūdžio informacija apie nusikalstamos veikos įvykįinformacija apie ikiteisminio tyrimo pradėjimą, atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą arba ikiteisminio tyrimo sustabdymą, nutraukimą, nusikalstamos veikos kvalifikavimą, ikiteisminį tyrimą atliekančią instituciją, ikiteisminį tyrimą atliekantį, organizuojantį ir jam vadovaujantį prokurorą, nusikalstamos veikos padarymo vietą, laiką ir kitas esmines aplinkybes (neleidžianti identifikuoti fizinio ar juridinio asmens), nukentėjusiųjų, įtariamųjų buvimą ar nebuvimą, nusikalstamos veikos padarymo būdą, padarinius (turtinę, neturtinę žalą), nukentėjusiojo ir įtariamojo lytį, gimimo metus, įtariamojo sulaikymą, paskirtas kardomąsias priemones, taip pat apibendrinta informacija apie atliktus tyrimo veiksmus ir taikytas procesines prievartos priemones, kai neatskleidžiamas tikslus jų skaičius ir juos taikant gauti ikiteisminio tyrimo duomenys.

5.3. Ikiteisminio tyrimo duomenys – ikiteisminio tyrimo byloje esanti informacija, gauta įstatymų ir BPK nustatyta tvarka, taip pat proceso dalyvių asmens duomenys, saugomi atskirai nuo kitos ikiteisminio tyrimo medžiagos, kita informacija, ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro pripažinta ikiteisminio tyrimo duomenimis. Duomenys, esantys nutrauktų ir sustabdytų ikiteisminių tyrimų medžiagose, taip pat yra ikiteisminio tyrimo duomenys.

5.4. Ikiteisminio tyrimo duomenų paskelbimas – informacijos, esančios ikiteisminio tyrimo medžiagoje, atskleidimas visuomenei ir visuomenės informavimo priemonėms iki baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme.

5.5. Leidimas skelbti ikiteisminio tyrimo duomenis – atskiras rašytinis dokumentas arba rezoliucija, kuria prokuroras nurodo ikiteisminio tyrimo įstaigos ar jos padalinio vadovui, ikiteisminio tyrimo pareigūnui, ikiteisminio tyrimo įstaigos darbuotojui, ikiteisminio tyrimo įstaigos ar prokuratūros padaliniui (atstovui), atsakingam už ryšius su visuomene, skelbtinų ikiteisminio tyrimo duomenų turinį ir apimtį.

5.6. Nekaltumo prezumpcijanuostata, kad kiekvienas nusikalstamos veikos padarymu įtariamas ar kaltinamas asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka ir nepripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

5.7. Neskelbiami ikiteisminio tyrimo duomenysikiteisminio tyrimo medžiagoje esanti informacija, įstatymų nustatyta tvarka pripažinta valstybės, tarnybos, profesine, komercine paslaptimi, taip pat informacija apie nepilnamečius liudytojus, nukentėjusiuosius ir įtariamuosius, privatų gyvenimą, taip pat duomenys, užfiksuoti procesinių veiksmų protokoluose ir jų prieduose (nuotraukose, negatyvuose, garso, vaizdo įrašuose, skaitmeninės informacijos laikmenose ir kitaip fiksuojant techninių priemonių panaudojimo rezultatus), kai informacija gauta panaudojant kriminalinės žvalgybos arba žvalgybos informacijos rinkimo būdus ir priemones Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo, Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo ar BPK 154, 155, 158, 159, 160 straipsniuose nustatyta tvarka.

5.8. Privatus gyvenimas – asmeninis žmogaus, jo šeimos gyvenimas, gyvenamoji aplinka, kurią sudaro fizinio asmens gyvenamoji patalpa, jai priklausanti privati teritorija ir kitos privačios patalpos, kurias fizinis asmuo naudoja savo ūkinei, komercinei ar profesinei veiklai, taip pat fizinio asmens psichinė ir fizinė neliečiamybė, garbė ir reputacija, slapti asmeniniai faktai, fizinio asmens fotonuotraukos ar kiti atvaizdai, informacija apie fizinio asmens sveikatą, privatus susirašinėjimas ar kitoks ryšio palaikymas, fizinio asmens pažiūros, įsitikinimai, įpročiai ir kiti duomenys, kuriuos galima naudoti tik jam sutikus.

5.9. Viešasis asmuo – valstybės politikas, teisėjas, valstybės ar savivaldybės pareigūnas, politinės partijos ir (ar) asociacijos vadovas, kuris dėl einamų pareigų arba savo darbo pobūdžio nuolat dalyvauja valstybinėje ar visuomeninėje veikloje, arba kitas fizinis asmuo, jeigu jis turi viešojo administravimo įgaliojimus ar administruoja viešųjų paslaugų teikimą arba jeigu jo nuolatinė veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams.

6. Ikiteisminio tyrimo duomenimis nelaikoma bendro pobūdžio informacija apie nusikalstamos veikos įvykį, išskyrus atvejus, kai ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras nusprendžia, kad tokie duomenys dėl jų svarbos asmens teisių apsaugai arba ikiteisminio tyrimo sėkmei laikytini ikiteisminio tyrimo duomenimis.

7. Skelbiant tikslius ir baudžiamojo persekiojimo sėkmei netrukdančius ikiteisminio tyrimo duomenis taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro patvirtintame Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams tvarkos apraše ar ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovo patvirtintame ikiteisminio tyrimo įstaigos vidaus teisės akte, paaiškinant teisės aktuose nustatytus ar tyrimo taktikos nulemtus konkrečios informacijos teikimo apribojimus, siekiama:

7.1. informuoti visuomenę;

7.2. ginti nukentėjusiųjų interesus, užtikrinti nekaltumo prezumpciją ir asmenų procesines teises;

7.3 spręsti ikiteisminio tyrimo tolesnio organizavimo klausimus ar atskirus tyrimo taktikos uždavinius;

7.4. didinti prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigų veiklos skaidrumą ir baudžiamojo proceso ypatybių supratimą visuomenėje;

7.5. saugoti tyrimo sėkmei būtinus duomenis nuo priešlaikinio atskleidimo;

7.6. ištirti nusikalstamas veikas.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI IKITEISMINIO TYRIMO DUOMENŲ SKELBIMO PRINCIPAI

 

8. Ikiteisminį tyrimą atliekantis, organizuojantis ir jam vadovaujantis prokuroras, jo aukštesnysis prokuroras (toliau – prokuroras), siekdamas užtikrinti baudžiamojo persekiojimo sėkmę ir (ar) visuomenės teisę žinoti, laikydamasis Rekomendacijų 15 punkte nurodytų principų, gali paskelbti ar leisti paskelbti ikiteisminio tyrimo duomenis, išskyrus neskelbiamus ikiteisminio tyrimo duomenis, asmens duomenis, taip pat duomenis apie privatų gyvenimą, išskyrus Rekomendacijų 11 punkte numatytus atvejus. Ikiteisminį tyrimą atliekančio, organizuojančio ir jam vadovaujančio prokuroro sprendimas dėl ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo aukštesniojo prokuroro nesaisto.

9.  Draudžiama skelbti Visuomenės informavimo įstatymo 18 ir 19 straipsniuose nurodytą neteikiamą ir neskelbtiną informaciją.

10.   Skelbiant informaciją apie nusikalstamos veikos padarymu įtariamą asmenį, fizinio asmens, kuris nelaikytinas viešuoju asmeniu, vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas nenurodomi, išskyrus atvejus, kai tokių duomenų skelbimas pateisinamas asmens paieškos tikslais, būtinybe apsaugoti visuomenę nuo tokio asmens keliamo pavojaus arba kitomis esminę reikšmę valstybės ir visuomenės interesams turinčiomis aplinkybėmis. Viešojo asmens vardas ir pavardė skelbiami atsižvelgiant į Rekomendacijų IV skyriuje išdėstytus ypatumus ir principus.

11.  Duomenys apie privatų gyvenimą ir asmens duomenys neskelbiami, išskyrus atvejus, kai:

11.1.  šie duomenys jau yra paskelbti paties asmens ar jo teisėto atstovo valia ar iniciatyva;

11.2.    siekiama atskleisti įstatymų pažeidimus ar nusikalstamas veikas;

11.3.    siekiama užtikrinti įtariamo asmens dalyvavimą baudžiamajame procese;

11.4. siekiama užtikrinti valstybės ir visuomenės saugumą arba užkirsti kelią naujų nusikalstamų veikų darymui;

11.5. šie duomenys su nusikalstamos veikos sudėties požymiais ir pagrindinėmis faktinėmis nusikalstamos veikos padarymo aplinkybėmis yra susiję taip, kad nepaskelbus šių duomenų nebūtų įmanoma visuomenei pateikti bendro pobūdžio informacijos apie nusikalstamos veikos įvykį.

12.  Sprendimą dėl skelbtinų ikiteisminio tyrimo duomenų turinio ir apimties priima prokuroras.

13.  Sprendimą pripažinti bendro pobūdžio informaciją apie nusikalstamą veiką ar kitą informaciją ikiteisminio tyrimo duomenimis priima prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas vienu iš šių būdų:

13.1. ant dokumento padarydamas įrašą „Ikiteisminio tyrimo duomenys“ ir šį įrašą patvirtindamas savo parašu;

13.2. surašydamas tarnybinį pranešimą, kuriame nurodoma, kokia nerašytinė informacija laikytina ikiteisminio tyrimo duomenimis;

13.3. kita rašytine forma.

14.  Ikiteisminio tyrimo duomenis prokuroras gali skelbti savarankiškai, per prokuratūros padalinį (atstovą), atsakingą už ryšius su visuomene, arba per kitus ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo subjektus. Prieš skelbdamas ikiteisminio tyrimo duomenis ar iš karto po jų paskelbimo prokuroras raštu turi informuoti ikiteisminio tyrimo pareigūną ar jo padalinio vadovą, nurodydamas paskelbtų duomenų turinį ir apimtį.

15.  Skelbiant ikiteisminio tyrimo duomenis laikomasi šių principų:

15.1.    teisėtumo, etiškumo ir proporcingumo;

15.2.    nekaltumo prezumpcijos;

15.3.    asmens duomenų, viešojo asmens ir viešiesiems asmenims nepriskirtino asmens privataus gyvenimo, nepilnamečių teisių apsaugos;

15.4.    prokuroro procesinių sprendimų savarankiškumo ir nešališkumo;

15.5.    prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo įstaigų bendradarbiavimo, veiklos tęstinumo ir nuoseklumo;

15.6.    aiškumo, teisės aktų reikalavimus pristatant plačiajai visuomenei priimtina kalba;

15.7.    pagarbos ir proceso dalyvių lygiateisiškumo;

15.8.    paskelbtos informacijos prieinamumo, tarnybinės veiklos skaidrumo;

15.9.    tolygumo ir operatyvumo, atskleidžiant duomenis apie ikiteisminį tyrimą visų visuomenės informavimo priemonių atstovams vienodomis sąlygomis;

15.10.  pagarbos prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigų ir visuomenės informavimo priemonių atstovams;

15.11. asmens konfidencialumo užtikrinimo pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. I-210, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-25, i. k. 2018-10421

 

16.  Prokurorui davus leidimą paskelbti ikiteisminio tyrimo duomenis vienose visuomenės informavimo priemonėse, skelbiant to paties turinio informaciją pakartotinai ar kitose visuomenės informavimo priemonėse, leidimas nereikalingas.

17.  Ikiteisminio tyrimo duomenys, gauti vykdant užsienio valstybės teisinės pagalbos prašymą, gali būti skelbiami kompetentingos užsienio valstybės institucijos sutikimu ir prokuroro leidimu.

 

III SKYRIUS

IKITEISMINIO TYRIMO DUOMENŲ SKELBIMO TVARKA

 

18.  Leidimą skelbti ikiteisminio tyrimo duomenis kitiems ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo subjektams prokuroras duoda raštu. Leidimas gali būti perduodamas ir elektroninių ryšių priemonėmis arba naudojant Integruotą baudžiamojo proceso sistemą (IBPS). Toks dokumentas saugomas ikiteisminio tyrimo byloje.

19Bendro pobūdžio informacija apie nusikalstamos veikos įvykį gali būti ikiteisminio tyrimo pareigūno, ikiteisminio tyrimo įstaigos padalinio (atstovo), atsakingo už ryšius su visuomene, arba kitų įgaliotų pareigūnų skelbiami be prokuroro leidimo, laikantis Rekomendacijų II skyriuje nustatytų principų ir ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovo nustatytos ikiteisminio tyrimo įstaigos vidaus darbo tvarkos.

20.  Ikiteisminio tyrimo duomenų apsaugos teisinio režimo veikimas prasideda gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką, ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui pačiam nustačius nusikalstamos veikos požymius ir pradėjus ikiteisminį tyrimą ir tęsiasi iki to momento, kai ikiteisminio tyrimo medžiaga su baigiamuoju proceso aktu (kaltinamasis aktas, pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamojo įsakymo priėmimu, pareiškimas dėl proceso užbaigimo pagreitinto proceso tvarka, nutarimas perduoti bylą teismui dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo) perduodama teismui ir konkretūs ikiteisminio tyrimo duomenys ištiriami viešame teismo posėdyje.

21.  Valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras gali skelbti ar komentuoti tuos ikiteisminio tyrimo duomenis, kurie buvo ištirti ar paskelbti viešo teismo posėdžio metu arba buvo paskelbti ikiteisminio tyrimo metu prokuroro leidimu.

22.  Apie sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nurodant motyvus, paprastai skelbiama, jeigu apie surinktos medžiagos ar suinteresuotų asmenų pareiškimų, skundų perdavimą prokuratūrai ar ikiteisminio tyrimo įstaigai buvo paskelbta visuomenės informavimo priemonėse arba tokia informacija gali būti svarbi visuomenei. Sprendimą dėl tokių duomenų skelbimo rekomenduojama priimti tik tada, kai yra priimtas galutinis procesinis sprendimas, patvirtinantis prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Šiems duomenims, išskyrus bendro pobūdžio informaciją apie nusikalstamos veikos įvykį, skelbti taip pat būtinas rašytinis prokuroro leidimas.

23.     Jeigu informacija apie atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą gali būti svarbi visuomenei, prokurorui rekomenduojama paaiškinti priimto procesinio sprendimo motyvus arba duoti leidimą tai padaryti kitiems ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo subjektams, atskleidžiant tiek ikiteisminio tyrimo duomenų, kad jų pakaktų tinkamai įgyvendinti visuomenės teisę būti informuotai apie jai aktualius įvykius.

24.     Apie sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, nurodant motyvus, paprastai skelbiama, jeigu apie tyrimo pradėjimą ar proceso aplinkybes buvo skelbta visuomenės informavimo priemonėse arba tokia informacija gali būti svarbi visuomenei. Nutrauktų ikiteisminių tyrimų duomenims taikomas toks pats teisinės apsaugos režimas kaip ir ikiteisminio tyrimo duomenims. Sprendimą dėl tokių duomenų skelbimo rekomenduojama priimti tik tada, kai yra priimtas galutinis procesinis sprendimas, patvirtinantis prokuroro nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą teisėtumą ir pagrįstumą. Šiems duomenims, išskyrus bendro pobūdžio informaciją apie nusikalstamos veikos įvykį, skelbti taip pat būtinas rašytinis prokuroro leidimas.

25.  Jeigu informacija apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą gali būti svarbi visuomenei, prokurorui rekomenduojama paaiškinti priimto procesinio sprendimo motyvus.

 

IV SKYRIUS

IKITEISMINIŲ TYRIMŲ DĖL VIEŠŲJŲ ASMENŲ GALIMAI PADARYTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ DUOMENŲ SKELBIMO YPATUMAI

 

26.  Priimant sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo, atliekamo dėl viešojo asmens galimai padarytų nusikalstamų veikų, duomenų skelbimo rekomenduojama papildomai atsižvelgti į tai, kad:

26.1. viešieji asmenys dėl savo statuso ypatumų negali tikėtis tokio paties lygmens privatumo ir reputacijos apsaugos kaip privatieji asmenys (kuo aukštesnės asmens pareigos ir didesnė įtaka visuomenėje, tuo mažiau privatumo ir reputacijos apsaugos jis gali tikėtis);

26.2. visuomenės interesas būti informuotai apie viešųjų asmenų galimai padarytas nusikalstamas veikas yra didesnis nei apie privačiųjų asmenų padarytas nusikalstamas veikas;

26.3. viešųjų asmenų privataus gyvenimo slaptumas turi būti saugomas, tačiau ši apsauga yra mažesnė nei asmens, nepriskirtino viešųjų asmenų kategorijai, todėl duomenys apie privatų viešojo asmens gyvenimą gali būti skelbiami tiek, kiek jie atskleidžia visuomeninę reikšmę turinčias privataus šio asmens gyvenimo aplinkybes ar asmenines savybes;

26.4. nei būtinybė užtikrinti vykstančio ikiteisminio tyrimo apsaugą, nei būtinybė užtikrinti nusikalstamą veiką galimai padariusio viešojo asmens reputaciją negali būti laikoma savaime viršesne už laisvę informuoti ir teisę būti informuotam ar paneigiančia šias teises;

26.5. kiekvienu atveju turi būti užtikrinta tinkama pusiausvyra tarp visuomenės intereso būti informuotai ir pagrindinių nusikalstamą veiką galimai padariusio asmens teisių apsaugos.

27.  Tuo atveju, kai nusikalstama veika, dėl kurios atliekamas ikiteisminis tyrimas, priskiriama prie nusikalstamų veikų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, reikia atsižvelgti ir į tai, kad šiomis nusikalstamomis veikomis į visos visuomenės interesus yra kėsinamasi išimtinai tiesiogiai, tad tokios nusikalstamos veikos galimo padarymo atveju visuomenės interesas būti informuotai yra didesnis nei kitų nusikalstamų veikų atveju.

28.  Kai ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl viešojo asmens galimai padarytos nusikalstamos veikos, pasižyminčios Rekomendacijų 27 punkte numatytais požymiais, prokuroras ar kitas ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo subjektas kiekvienu atveju turi įvertinti visuomenės informavimo apie atliekamą ikiteisminį tyrimą galimybę. Sprendimą neskelbti bendro pobūdžio informacijos apie nusikalstamos veikos įvykį rekomenduojama priimti tik tais atvejais, kai toks paskelbimas gali pakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei arba būtų akivaizdžiai nesuderinamas su Rekomendacijų 15 ir 26 punktuose nurodytais principais.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29.  Rekomenduojama nedalyvauti viešose diskusijose apie nebaigtus konkrečius ikiteisminius tyrimus.

30Rekomenduojama teismo išnagrinėtose bylose skelbti ikiteisminio tyrimo duomenis kitų nusikaltimų užkardymo ir prevencijos tikslais, taip pat aiškinant teisines baudžiamojo įstatymo ir baudžiamojo proceso nuostatas, skatinant nepiktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis politiką ir aktyvią pilietinę poziciją.

31.  Rekomendacijų įgyvendinimo taisyklės nustatytos Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro patvirtintame Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams tvarkos apraše.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Įsakymas

Nr. I-210, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-25, i. k. 2018-10421

Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. I-278 „Dėl Ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo rekomendacijų patvirtinimo“pakeitimo