Suvestinė redakcija nuo 2021-05-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03658

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIOS NESAVARANKIŠKOS ĮMONĖS SUBSIDIJOS PARAIŠKOS KIT718 FORMOS IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. 4-138

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2 papunkčio nuostatas,

t v i r t i n u  pridedamus:

1. Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 formą;

2. Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 pildymo taisykles.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                             Aušrinė Armonaitė

 

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

viešosios įstaigos

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Lietuvos verslo paramos agentūros

2021-02-23 raštu Nr. R-817

2021-02-24 raštu Nr. R4-527

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir

inovacijų ministro

2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 4-138

 

 

nuo covid-19 NUKENTĖJUSIOS nesavarankiškos ĮMONĖS SUBSIDIJos PARAIŠKos KIT718 PILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 (toliau – paraiška) ir jos priedo KIT718S „Lietuvoje registruotų susijusių įmonių duomenys“ (toliau – priedas KIT718S) ir priedo KIT718U „Susijusių verslininkų ir užsienyje registruotų susijusių įmonių duomenys“ (toliau – priedas KIT718U) pildymo tvarką.

2.    Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). 

3.    Paraiška pildoma ir teikiama elektroninėmis priemonėmis per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninio deklaravimo sistemą
(toliau – EDS). Prie EDS prisijungiama ir paraiška teikiama laikantis Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu patvirtintų Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKOJE TEIKIAMA INFORMACIJA

 

4.    Paraiškoje privaloma nurodyti duomenis apie pareiškėją, patvirtinti, kad pareiškėjas atitinka Apraše nustatytus ir paraiškoje išvardytus reikalavimus ir prisiima paraiškoje išvardytus su skirta subsidija susijusius įsipareigojimus.

5.    Priede KIT718S privaloma nurodyti visas su pareiškėju susijusias Lietuvoje registruotas įmones. Susijusios įmonės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972,  I priedo 3 straipsnio 3 dalyje.

6.    Priede KIT718U privaloma nurodyti duomenis apie visus su pareiškėju susijusius užsienyje registruotus juridinius asmenis, kurie suprantami kaip susijusios įmonės, apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 3 dalyje. Taip pat priede KIT718U pareiškėjas turi nurodyti duomenis apie visus su pareiškėju susijusius, t. y. susietus kuriais nors iš Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 3 dalyje išvardytų santykių, fizinius asmenis, kurie verčiasi ekonomine veikla, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (toliau – verslininkas).

7. Privaloma užpildyti visus paraiškos ir jos priedų laukelius apie pareiškėją ir su juo susijusias įmones ir (arba) verslininkus. Jeigu, vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme pateiktomis apibrėžtimis, su pareiškėju susijusių įmonių ir (arba) verslininkų nėra, tačiau yra bent viena partnerinė įmonė ir (arba) verslininkas, paraiška teikiama be priedų.

Neužpildžius visų laukelių apie pareiškėją ir su juo susijusias įmones ir (arba) verslininkus ir (arba) neteisingai nurodžius duomenis apie pareiškėją ir (arba) su juo susijusias įmones ir (arba) verslininkus, paraiška netenkinama. Paraiška iki kvietimo teikti paraišką galiojimo pabaigos gali būti teikiama iš naujo, joje turi būti nurodyti visi reikiami duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-284, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-12, i. k. 2021-07554

 

III SKYRIUS

PARAIŠKOS PILDYMO REIKALAVIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

8.    Priedą KIT718S pildo pareiškėjai, turintys susijusių Lietuvoje registruotų įmonių. Priedas KIT718U pildomas tik tada, kai pareiškėjai yra susiję su verslininkais ir (arba) su užsienyje registruotais juridiniais asmenimis.

9. Jeigu pildant priedą KIT718S ir priedą KIT718U paaiškėja, kad susijusių įmonių ir (arba) verslininkų yra daugiau, nei atitinkamame priede esama laukelių, prie atitinkamo priedo reikia pridėti papildomą (-us) lapą (-us).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-284, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-12, i. k. 2021-07554

 

10.    Bendrieji paraiškos ir jos priedų pildymo reikalavimai:

10.1.  duomenys rašomi į jiems skirtus laukelius. Priedo KIT718U laukeliuose skaičius „0“ įrašomas tuo atveju, jei reikšmė neegzistuoja;

10.2.  pildant skaičiams skirtus laukelius, turi būti įrašomi tik skaičiai be jokių simbolių (kablelių, brūkšnelių ar kitų simbolių);

10.3.  deklaruotinų duomenų vertės (sumos) nurodomos eurais ir įrašomos tik sveikaisiais skaičiais:

10.3.1. kitų šalių valiuta nurodyti duomenys yra konvertuojami pagal paskelbtą finansinės atskaitomybės laikotarpio pabaigos datos Europos centrinio banko orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį;

10.3.2. duomenys apvalinami iki sveikojo skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo paliekamas nepakeistas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PARAIŠKOS IR PRIEDO KIT718S PILDYMO REIKALAVIMAI

 

11.   Paraiška pildoma šia tvarka:

11.1. 1 laukelyje „Juridinio asmens identifikacinis numeris (kodas)“ įrašomas pareiškėjo (mokesčių mokėtojo) identifikacinis numeris;

11.2. 2 laukelyje „Juridinio asmens pavadinimas“ įrašomas pareiškėjo pavadinimas. Jeigu pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruota įmonė, įrašomas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas įmonės pavadinimas;

11.3. 3 laukelyje „Juridinio asmens buveinės adresas“ įrašomas pareiškėjo buveinės adresas;

11.4. 4 laukelyje „Elektroninio pašto adresas“ įrašomas pareiškėjo elektroninio pašto adresas;

11.5. 5 laukelyje „Telefonas“ įrašomas pareiškėjo telefono numeris;

11.6. 6 laukelyje „Subsidiją prašau pervesti į sąskaitą“ įrašoma pareiškėjo vardu finansų įstaigoje atidaryta sąskaita privalomu tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-284, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-12, i. k. 2021-07554

 

11.7. 7 laukelyje „Subsidijos paraišką teikianti įmonė (pasirenkamas vienas variantas)“ pasirenkamas vienas variantas, kokia įmonė teikia paraišką:

1 – kurios ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1226) 6.1 papunktyje nustatytu laikotarpiu sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų.

2 – kuri įsteigta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., tačiau Nutarimo Nr. 1226 6.1 papunktyje nustatytu 2019 m. atitinkamus mėnesius, t. y. nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d., apimančiu laikotarpiu pajamų negavo, ir kurios vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas).

3 – kuri įsteigta iki 2019 m. spalio 31 d., tačiau Nutarimo Nr. 1226 6.1 papunktyje nustatytu laikotarpiu pajamų negavo, ir kurios vykdoma pagrindinė veikla yra įtraukta į Sąrašą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 4-284, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-12, i. k. 2021-07554

 

12.   Priedas KIT718S pildomas šia tvarka:

12.1. laukelyje S1 „Įmonės identifikacinis numeris (kodas)“ įrašomas su pareiškėju susijusios Lietuvoje registruotos įmonės kodas;

12.2. laukelyje S2 „Įmonės pavadinimas“ įrašomos su pareiškėju susijusios Lietuvoje registruotos įmonės pavadinimas.

13.  Priede KIT718S nurodomos visos su pareiškėju susijusios Lietuvoje registruotos įmonės. Jei priede KIT718S nepakanka laukelių nurodyti visas su pareiškėju susijusias Lietuvoje registruotas įmones, tuomet įtraukiamas papildomas lapas, kuris pildomas Taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka.

 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PRIEDO KIT718U PILDYMO REIKALAVIMAI

 

14. Priedas KIT718U pildomas šia tvarka:

14.1. U1 laukelyje „Verslininko asmens kodas / Įmonės kodas užsienio valstybėje“ įrašomas su pareiškėju susijusio verslininko asmens kodas (jeigu verslininkas yra užsienio fizinis asmuo ir jam pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma gimimo data) arba užsienyje registruoto juridinio asmens (mokesčių mokėtojo) kodas;

14.2. U2 laukelyje „Verslininko vardas ir pavardė / Įmonės pavadinimas“ įrašomas su pareiškėju susijusio verslininko arba užsienyje registruoto juridinio asmens pavadinimas;

14.3. U3 laukelyje „Valstybės kodas“ įrašomas su pareiškėju susijusio verslininko nuolatinės gyvenamosios vietos arba užsienyje registruoto juridinio asmens registracijos valstybėje kodas pagal ISO 3166-1 alpha-2 standartą;

14.4. U4 laukelyje „Finansiniai metai“ įrašomos su pareiškėju susijusio verslininko arba užsienyje registruoto juridinio asmens finansinių metų finansinės atskaitomybės metų pradžios ir pabaigos datos. Jeigu su pareiškėju susijusio verslininko arba užsienyje registruoto juridinio asmens finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, pateikiami su pareiškėju susijusio verslininko arba užsienyje registruoto juridinio asmens 2019 finansinių metų duomenys. Jeigu finansiniai metai su kalendoriniais metais nesutampa, pateikiami finansinių metų, kurie apima 2019 m. gruodžio 31 d., duomenys;

14.5. U5 laukelyje „Metinės pajamos“ įrašomos su pareiškėju susijusio verslininko arba užsienyje registruoto juridinio asmens metinės pajamos iš finansinės atskaitomybės už Taisyklių 14.4 papunktyje nurodytą laikotarpį. Metinės pajamos yra verslininko pajamos ar užsienyje registruoto juridinio asmens apyvarta, gaunama apskaičiuojant atitinkamais metais užsienyje registruoto juridinio asmens pajamas, gautas iš produktų pardavimo ir (arba) paslaugų teikimo;

14.6. U6 laukelyje „Balanse nurodyto turto vertė“ įrašoma su pareiškėju susijusio užsienyje registruoto juridinio asmens finansinėje atskaitomybėje už Taisyklių 14.4 papunktyje nurodytą laikotarpį nurodyto turto vertė. Deklaruojant su pareiškėju susijusio verslininko duomenis, įrašoma reikšmė „0“;

14.7. U7 laukelyje „Nuosavas kapitalas“ įrašomas su pareiškėju susijusio užsienyje registruoto juridinio asmens finansinėje atskaitomybėje už Taisyklių 14.4 papunktyje nurodytą laikotarpį nurodytas nuosavo kapitalo dydis. Deklaruojant su pareiškėju susijusio verslininko duomenis, įrašoma reikšmė „0“;

14.8. U8 laukelyje „Kapitalas“ įrašomas su pareiškėju susijusio užsienyje registruoto juridinio asmens finansinėje atskaitomybėje už Taisyklių 14.4 papunktyje nurodytą laikotarpį nurodytas kapitalo dydis. Deklaruojant su pareiškėju susijusio verslininko duomenis, įrašoma reikšmė „0“;

14.9. U9 laukelyje „Akcijų priedai“ įrašomas su pareiškėju susijusio užsienyje registruoto juridinio asmens finansinėje atskaitomybėje už Taisyklių 14.4 papunktyje nurodytą laikotarpį nurodytas akcijų priedų dydis. Deklaruojant su pareiškėju susijusio verslininko duomenis, įrašoma reikšmė „0“.

15. Tuo atveju, jei įmonių grupė sudaro konsoliduotąją finansinę atskaitomybę, formos U1U9 laukeliuose įrašomi konsoliduotosios finansinės atskaitomybės duomenys. 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Pareiškėjai paraiškas gali tikslinti ir (arba) teikti pakartotinai Aprašo 31 ir 40 punktuose nustatyta tvarka ir pagrindais. 

17. Su paraiškoje pateikta informacija turi teisę susipažinti Aprašo 6 punkte nurodytos institucijos, teisėsaugos, audito, kontrolės institucijos ir kiti asmenys, kurie pagal įstatymus turi teisę susipažinti su tokia informacija.

18. Pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus fizinių asmenų duomenys nėra viešai skelbiami.

19. Fiziniai asmenys turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, teisę prašyti juos ištaisyti ar ištrinti arba apriboti jų tvarkymą. Informacija apie teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir kitas duomenų subjekto teises pateikiama interneto svetainėse: http://eimin.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga, https://www.vmi.lt/cms/duomenu-subjektu-teisiu-igyvendinimo-tvarka, http://lvpa.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga-262, https://kt.gov.lt/lt/teisine-informacija/duomenu-apsauga-1, https://nbfc.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga.

 

__________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

20210224_EDS_paraiškos_forma pagal įsakymą Nr. 4-455

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-284, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-12, i. k. 2021-07554

Nr. 4-455, 2021-05-18, paskelbta TAR 2021-05-18, i. k. 2021-10998

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-284, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-12, i. k. 2021-07554

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 4-138 „Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-455, 2021-05-18, paskelbta TAR 2021-05-18, i. k. 2021-10998

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 4-138 „Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo