Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21070

 

Nauja redakcija nuo 2021-05-22:

Nr. B1-397/1B-326, 2021-05-17, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11271

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS į LiEtuvos ReSpublikos teritoriją ĮVEŽAMŲ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ kontrolės TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. B1-1144/1B-969

Vilnius

 

Įgyvendindami 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003, ir atsižvelgdami į 2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų, su visais pakeitimais:

1. Tvirtiname pridedamą Nekomerciniais tikslais į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežamų gyvūnų augintinių kontrolės tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. N u s t a t o m e, kad:

2.1. nekomerciniais tikslais gyvūnus augintinius, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 576/2013 I priede, išskyrus paukščius, iš teritorijų ir trečiųjų šalių, nenurodytų Reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 1 dalyje, galima įvežti į Europos Sąjungą per šiuos Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktus:

2.1.1. Kauno oro uosto postą,

2.1.2. Kenos geležinkelio postą,

2.1.3. Kybartų geležinkelio postą,

2.1.4. Kybartų kelio postą,

2.1.5. Lavoriškių kelio postą,

2.1.6. Malkų įlankos jūrų uosto postą,

2.1.7. Medininkų kelio postą,

2.1.8. Molo jūrų uosto postą,

2.1.9. Nidos kelio postą,

2.1.10. Palangos oro uostą,

2.1.11. Panemunės kelio postą,

2.1.12. Pilies jūrų uosto postą,

2.1.13. Raigardo kelio postą,

2.1.14. Rambyno kelio postą,

2.1.15. Ramoniškių kelio postą,

2.1.16. Šalčininkų kelio postą,

2.1.17. Šiaulių oro uosto postą,

2.1.18. Šumsko kelio postą,

2.1.19. Vilniaus oro uosto postą,

2.1.20. Vilniaus geležinkelio stoties postą;

2.2. nekomerciniais tikslais paukščius iš teritorijų ir trečiųjų šalių galima įvežti į Europos Sąjungą per šiuos Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus:

2.2.1. Medininkų pasienio veterinarijos postą,

2.2.2. Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos postą,

2.2.3. Kybartų kelio pasienio veterinarijos postą.

3. P a v e d a m e:

3.1. muitinės pareigūnams, vadovaujantis Aprašu, vykdyti nekomerciniais tikslais į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežamų gyvūnų augintinių, išskyrus paukščius, kontrolę pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013 33 ir 34 straipsnius;

3.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Medininkų, Kybartų kelio ir Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos postams (skyriams), vadovaujantis Aprašu, vykdyti nekomerciniais tikslais įvežamų paukščių kontrolę;

3.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriui organizuoti nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių kontrolės mokymus muitinės pareigūnams ir parengti informacinę (vaizdinę) medžiagą muitinės pareigūnams;

3.4. įsakymo kontrolę pagal kompetenciją Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojui ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktorius                                                                                                                          Jonas Milius

 

 

 

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos generalinis direktorius                                                             Antanas Šipavičius

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus ir Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. B1-1144/1B-969

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. B1-397 redakcija)

 

NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS į lietuvos respublikos teritoriją įVEŽAMŲ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ konTrolės TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Nekomerciniais tikslais į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežamų gyvūnų augintinių kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gyvūnų augintinių, įvežamų nekomerciniais tikslais iš trečiųjų šalių  į Europos Sąjungą (toliau – ES) per Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktus ar įvežamų iš ES valstybių narių į Lietuvos Respubliką, kontrolės tvarką.

2.    Aprašas taikomas nepažeidžiant atitinkamų sertifikavimo taisyklių pagal 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą, su visais pakeitimais, ir Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 8 straipsnio nuostatų.

3.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003, 3 straipsnyje ir 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai (Gyvūnų sveikatos teisės aktas), su visais pakeitimais, 4 straipsnyje.

 

II SKYRIUS

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ ĮVEŽIMAS  

 

4. Gyvūnai augintiniai gali būti įvežami į Lietuvos Respublikos teritoriją nekomerciniais tikslais, jeigu laikomasi Reglamento (ES) Nr. 576/2013 reikalavimų.

5. Į Lietuvos Respubliką (kai Lietuvos Respublika yra paskirties šalis) iš ES valstybių narių, iš Norvegijos ir trečiųjų šalių, nurodytų 2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų, su visais pakeitimais, II priedo 1 dalyje, gali būti įvežami šunų, kačių, šeškų jaunikliai (jaunesni kaip 12 savaičių amžiaus nevakcinuoti nuo pasiutligės šunys, katės ir šeškai arba 12–16 savaičių amžiaus vakcinuoti nuo pasiutligės šunys, katės ir šeškai, kurie neatitinka Reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priedo 2 punkto e papunktyje nustatytų reikalavimų), jeigu yra įvykdyti Reglamento (ES) Nr. 576/2013 7 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai. Kitais atvejais įvežti į Lietuvos Respubliką (kai Lietuvos Respublika yra paskirties šalis) šiame Aprašo punkte nurodytus šunų, kačių, šeškų jauniklius draudžiama.

6. Į kitas ES valstybes nares šunų, kačių, šeškų jaunikliai (jaunesni kaip 12 savaičių amžiaus nevakcinuoti nuo pasiutligės šunys, katės ir šeškai arba 12–16 savaičių amžiaus vakcinuoti nuo pasiutligės šunys, katės ir šeškai, kurie neatitinka Reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priedo 2 punkto e papunktyje nustatytų reikalavimų) gali būti įvežami, jeigu paskirties ES valstybės narės leidžia jų įvežimą. Į paskirties ES valstybes nares įvežamiems šiame Aprašo punkte nurodytiems šunų, kačių, šeškų jaunikliams taikomi reikalavimai skelbiami ES valstybių narių ir Europos Komisijos interneto svetainėse.

7. Įvežant iš trečiųjų šalių nekomerciniais tikslais daugiau nei 5 gyvūnus augintinius (šunis, kates, šeškus), nesilaikant Reglamento (ES) Nr. 576/2013 5 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, įvežant gyvūnus augintinius komerciniais tikslais, tokių gyvūnų augintinių veterinarinis tikrinimas turi būti atliekamas Medininkų, Kybartų kelio ir Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos postuose gyvūnų pasienio veterinarinę kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

8. Muitinės pareigūnai, nustatę, kad Aprašo 7 punkte nurodyti gyvūnai augintiniai vežami ne per Medininkų, Kybartų kelio ir Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos postus, grąžina juos į trečiąją šalį arba gyvūno augintinio savininkui ar jo įgaliotam asmeniui sutikus nugaišinti gyvūną augintinį informuoja apie šį sprendimą artimiausią Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritorinį padalinį.

9. Pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013 10 straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas, kariniais ar paieškų ir gelbėjimo tikslais naudojami tarnybiniai šunys gali būti įvežti į Lietuvos Respubliką iš kitų trečiųjų šalių, nei nurodytos Reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 1 dalyje, per kitus pasienio kontrolės punktus, nei nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo, kuriuo patvirtintas šis Aprašas, 2.1 papunktyje, jei pagal savininko ar jo įgalioto asmens prašymą tokiam įvežimui yra išduotas išankstinis VMVT leidimas, kuriame nurodytos įvežimo sąlygos ir vieta, kurioje turi būti atliktas įvežamų šunų tapatybės ir dokumentų patikrinimas. Šiame Aprašo punkte nurodytas leidimas gali būti išduodamas, jeigu prašyme išduoti leidimą yra išsamiai pagrindžiama įvežimo būtinybė ir prie prašymo pridedami gyvūno augintinio pasas ir (arba) veterinarijos sertifikatas, kuriais patvirtinama, kad įvežamas gyvūnas augintinis atitinka Reglamento (ES) Nr. 576/2013 reikalavimus.

 

III skyrius

Nekomerciniais tikslais vežamų GYVŪNŲ AUGINTINIŲ TIKRINIMAS PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUOSE

 

10. Muitinės pareigūnai pasienio kontrolės punktuose atlieka:

10.1.  visų nekomerciniais tikslais iš trečiųjų šalių, kurios nėra nurodytos Reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 1 dalyje, įvežamų gyvūnų augintinių tapatybės ir dokumentų patikrinimą;

10.2. pasirinktinai nekomerciniais tikslais iš trečiųjų šalių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 1 dalyje, Norvegijos ir iš ES valstybių narių įvežamų gyvūnų augintinių tapatybės ir dokumentų patikrinimą.

11. Aprašo 10 punkte nustatytas patikrinimas atliekamas, siekiant nustatyti, ar vežami gyvūnai augintiniai atitinka Reglamento (ES) Nr. 576/2013 reikalavimus, ar jie vežami nekomerciniais tikslais.

12. Medininkų, Kybartų kelio ar Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos postų veterinarijos gydytojai atlieka nekomerciniais tikslais į ES iš trečiųjų šalių įvežamų paukščių veterinarinius tikrinimus, vadovaudamiesi 2021 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/1933, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 576/2013 papildomas kambarinių paukščių vežimo nekomerciniais tikslais į valstybę narę iš teritorijos ar trečiosios šalies taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-1023/1B-1017, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27709

 

13. Muitinės pareigūnai, patikrinę iš trečiųjų šalių į kitą ES valstybę narę nekomerciniais tikslais vežamo šuns, katės ar šeško lydimąjį veterinarijos sertifikatą ir leidę jį vežti į paskirties ES valstybę narę, pažymi atitinkamą veterinarijos sertifikato skiltį.

14. Muitinės pareigūnai, atlikę Aprašo 10.1 papunktyje nustatytų gyvūnų augintinių patikrinimus, Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimų registracijos žurnale (Aprašo 1 priedas) registruoja informaciją apie gyvūnų augintinių savininkus (vardas, pavardė, asmens kodas arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris (kai asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente asmens kodas nėra nurodytas), gyvūnus augintinius (rūšis, poodinės mikroschemos ar tatuiruotės numeris, išvykimo ir paskirties šalis, identifikavimo dokumento numeris), gyvūnų augintinių patikrinimo rezultatus ir priimtus sprendimus ir VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriui iki kiekvieno einamojo mėnesio 15 dienos teikia informaciją apie patikrinimus, atliktus per praėjusį mėnesį. Gyvūnų augintinių savininkų asmens duomenys (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris arba asmens kodas) tvarkomi, siekiant patikrinti, ar asmenys gyvūnus augintinius veža nekomerciniais tikslais, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 576/2013, taip pat siekiant užkirsti kelią nelegaliai prekybai gyvūnais augintiniais. Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimų registracijos žurnalas saugomas 3 metus.

 

IV skyrius

VEIKSMAI, NUSTAČIUS NEATITIKIMŲ

 

15. Jeigu nekomerciniais tikslais vežamų paukščių patikrinimą vykdantis Medininkų, Kybartų kelio ar Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas nustato, kad paukščiai vežami, pažeidžiant Reglamentą (ES) 2021/1933, surašo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Sprendimą dėl gyvūno (-ų) augintinio (-ių) (Aprašo 2 priedas) (toliau – Sprendimas).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-1023/1B-1017, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27709

 

16. Jeigu nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių patikrinimą vykdantis muitinės pareigūnas nustato, kad:

16.1. asmuo gyvūną augintinį veža galimai komerciniais tikslais (pvz., tas pats asmuo dažnai veža naujus gyvūnus augintinius), gyvūną augintinį kartu su savininku ar jo įgaliotu asmeniu palydi į laikinam sulaikymui skirtą patalpą, užtikrindamas, kad gyvūnas augintinis neturėtų kontakto su kitais gyvūnais augintiniais, ir muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atlieka galimo pažeidimo tyrimą, išskyrus atvejus, kai gyvūno augintinio savininkas ar jo įgaliotas asmuo pageidauja su gyvūnu augintiniu nedelsiant grįžti į trečiąją šalį;

16.2. nekomerciniais tikslais vežamas gyvūnas augintinis galimai neatitinka Reglamento (ES) Nr. 576/2013 reikalavimų ir gyvūno augintinio savininkas ar jo įgaliotas asmuo nepageidauja su gyvūnu augintiniu nedelsiant grįžti į trečiąją šalį, elektroniniu paštu, telefonu arba faksu informuoja VMVT teritorinį padalinį ar pasienio veterinarijos postą, o gyvūną augintinį kartu su savininku ar jo įgaliotu asmeniu palydi į laikinam sulaikymui skirtą patalpą, užtikrindamas, kad gyvūnas augintinis neturėtų kontakto su kitais gyvūnais augintiniais.

17.  VMVT teritorinio padalinio ar pasienio veterinarijos posto paskirtas veterinarijos gydytojas, gavęs informaciją pagal Aprašo 16.2 papunktį, nedelsdamas vyksta į pasienio kontrolės punktą ir atlieka pagal Aprašo 16.2 papunktį sulaikyto gyvūno augintinio tikrinimą.

18. Jeigu VMVT teritorinio padalinio ar pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas, atlikęs pagal Aprašo 16.2 papunktį sulaikyto gyvūno augintinio tikrinimą, nenustato teisės aktų reikalavimų pažeidimų, gyvūno augintinio lydimuosiuose dokumentuose įrašo „leidžiama įvežti į ES“, įrašą patvirtina asmeniniu spaudu ir pasirašo ir apie atlikto tikrinimo rezultatus elektroniniu paštu arba kitu pasienio kontrolės punkte priimtinu būdu informuoja muitinės pareigūnus.

19. Jeigu VMVT teritorinio padalinio ar pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas, atlikęs pagal Aprašo 16.2 papunktį sulaikyto gyvūno augintinio tikrinimą, nustato teisės aktų reikalavimų pažeidimų, surašo Sprendimą, kuriame nurodomi gyvūno augintinio tikrinimo rezultatai (kokie teisės aktų reikalavimų pažeidimai nustatyti) ir, įvertinus gyvūno augintinio savininko ar jo įgalioto asmens nuomonę, nurodoma:

19.1. grąžinti gyvūną augintinį į trečiąją šalį; arba

19.2. karantinuoti gyvūną augintinį paskirties vietoje Lietuvos Respublikoje gyvūno augintinio savininko deklaruotoje gyvenamojoje vietoje, įpareigojant gyvūno augintinio savininką laikytis nustatytų karantino sąlygų; karantino laikotarpiu gyvūnas augintinis turi būti prižiūrimas  veterinarijos gydytojo, kol atitiks sveikatos reikalavimus; arba

19.3. karantinuoti gyvūną augintinį VMVT nurodytose gyvūnų augintinių karantino vietose, kol atitiks sveikatos reikalavimus; arba

19.4. nugaišinti gyvūną augintinį (išimtiniais atvejais), jeigu jo grąžinimas į trečiąją šalį arba karantinavimas negali būti taikomas; arba

19.5. sulaikyti gyvūną augintinį, iki kol VMVT teritorinis padalinys ar pasienio veterinarijos postas atlieka pažeidimų tyrimą.

20.  Jeigu nurodoma gyvūną augintinį karantinuoti pagal Aprašo 19.2 ar 19.3 papunkčius, karantinavimo sąlygų laikymąsi gali prižiūrėti valstybinis veterinarijos gydytojas ar veterinarijos gydytojai, kurie yra įtraukti į VMVT tvarkomą Gyvūnų augintinių pasus išduodančių veterinarijos gydytojų sąrašą. Sprendimą dėl karantinavimo pabaigos priima VMVT teritorinio padalinio valstybinis veterinarijos gydytojas, patikrinęs, ar buvo tinkamai vykdytos visos karantino sąlygos. Tuo atveju, jei gyvūno karantinavimo laikotarpiu jis nugaišinamas, gyvūno augintinio savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi pateikti VMVT teritoriniam padaliniui gyvūną augintinį nugaišinusio veterinarijos gydytojo raštišką patvirtinimą.

21.  Jeigu nurodoma gyvūną augintinį nugaišinti pagal Aprašo 19.4 papunktį, gyvūną augintinį nugaišinti gali tik veterinarijos gydytojai (veterinarijos paslaugų teikėjai (fiziniai asmenys) ar veterinarijos gydytojai, kurie veterinarijos paslaugų teikėjų vardu teikia veterinarijos paslaugas). 

22. Aprašo 19.5 papunktyje nustatytu atveju VMVT teritorinis padalinys ar pasienio veterinarijos postas turi atlikti tyrimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų. Šiame Aprašo punkte nurodytas tyrimo terminas VMVT teritorinio padalinio ar pasienio veterinarijos posto vadovo sprendimu gali būti pratęstas dar 30 darbo dienų, jeigu tyrimo atlikimui reikalinga gauti papildomą informaciją iš kitų institucijų.

23. VMVT teritorinis padalinys ar pasienio veterinarijos postas, baigęs pažeidimo tyrimą, priima naują Sprendimą, jame įrašydamas nurodymus dėl gyvūno augintinio, jeigu teismo ar VMVT teritorinio padalinio sprendimu gyvūnas augintinis nėra konfiskuojamas.

24.  Jeigu gyvūnas augintinis vežamas į kitą ES valstybę narę, nustačius neatitikimų Reglamentui  (ES) Nr. 576/2013, gali būti leidžiama jį vežti į paskirties ES valstybę narę su sąlyga karantinuoti joje, jeigu gyvūno augintinio savininkas ar jo įgaliotas asmuo pateikia paskirties ES valstybės narės kompetentingos institucijos raštišką sutikimą dėl tokių įvežimo sąlygų.

 

V skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25VMVT teritorinis padalinys, vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 576/2013 32 straipsnio 1 dalimi, išimties tvarka pagal gyvūno augintinio savininko ar jo įgalioto asmens išankstinį prašymą gali suteikti leidimą į Lietuvos Respubliką įvežti iš trečiųjų šalių gyvūnus augintinius nesilaikant Reglamento (ES) Nr. 576/2013 6, 9, 10, 14 straipsniuose nustatytų sąlygų, jeigu  gyvūnai augintiniai VMVT teritorinio padalinio nustatytą laiką, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius, bus karantinuojami VMVT teritorinio padalinio nurodytoje vietoje, laikantis VMVT teritorinio padalinio nurodymų ir jam kontroliuojant. Šiame Aprašo punkte nustatytu atveju nekomerciniais tikslais iš trečiųjų šalių vežamų gyvūnų augintinių patikrinimus vykdantys muitinės pareigūnai patikrina, ar gyvūnas augintinis įvežamas, laikantis VMVT teritorinio padalinio išduotame leidime nurodytų įvežimo sąlygų, ir informuoja elektroniniu paštu leidimą išdavusį VMVT teritorinį padalinį apie leidime nurodytų gyvūnų augintinių įvežimą į Lietuvos Respubliką.

26.  Į kitą ES valstybę narę tranzitu per Lietuvos Respubliką nesilaikant Reglamento (ES) Nr. 576/2013 6, 9, 10, 14 straipsniuose nustatytų sąlygų gali būti vežami gyvūnai augintiniai, jeigu yra pateikiamas kitos ES valstybės narės, kuri yra paskirties vieta, kompetentingos institucijos išduotas leidimas, suderintas su VMVT.

27. Gyvūno augintinio grąžinimo į trečiąją šalį, nugaišinimo, karantinavimo, sulaikymo ir saugojimo išlaidas privalo padengti gyvūną augintinį vežęs asmuo, kuris prireikus taip pat privalo įsipareigoti (rašytine forma) pasirūpinti pašaru ir higienos priemonėmis gyvūnui augintiniui sulaikymo ir saugojimo laikotarpiu.

28.  VMVT pateikia Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos VMVT teritorinių padalinių ir pasienio veterinarijos postų, kurie vykdys Aprašo 17 punkte nurodytas funkcijas, sąrašą.

29.  Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

30.  VMVT teritorinių padalinių, pasienio veterinarijos postų veiksmai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________

 

 

Nekomerciniais tikslais į Lietuvos Respublikos

teritoriją įvežamų gyvūnų augintinių kontrolės

tvarkos aprašo

1 pridas

(Nekomerciniais tikslais į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežamų gyvūnų augintinių kontrolės registracijos žurnalo formos pavyzdys)

NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ ĮVEŽAMŲ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ KONTROLĖS REGISTRACIJOS ŽURNALAS

______________________________________

(muitinės įstaigos pavadinimas)

______________

(data)

 

Eil. Nr.

Data

Gyvūno (-ų) rūšis ir kiekis

Gyvūno (-ų) savininkas ar įgaliotas asmuo

Šalies ISO kodas

Poodinės mikroschemos ar tatuiruotės numeris*

 

Patikrinimo rezultatai

Pastabos (jei vienu metu vežami daugiau nei 5 gyvūnai) ***

Muitinės pareigūno vardas, pavardė

Vardas, pavardė

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris arba asmens kodas

Išvykimo šalies

Paskirties šalies

Gyvūno (-ų) identifikavimo dokumento pavadinimas ir numeris

Atitinka teisės aktų reikalavimus

Neatitinka teisės aktų reikalavimų**

Nustatyti neatitikimai

Priimtas sprendimas (grąžinti į trečiąją šalį, karantinuoti, nugaišinti, sulaikyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* – tatuiruotės numeris nurodomas, jei gyvūnas augintinis turi aiškiai įskaitomą tatuiruotę, padarytą iki 2011 m. liepos 3 d.

** – pildoma, jei buvo nustatyta neatitikimų Reglamentui (ES) Nr. 576/2013, nurodomi nustatyti neatitikimai ir priimtas sprendimas.

***

 

– Jei gyvūnų augintinių savininkas ar įgaliotas asmuo vienu metu nekomerciniais tikslais veža daugiau nei 5 šunis, kates ar šeškus, kurie dalyvaus konkurse, parodoje ar sporto renginyje arba tokių renginių treniruotėse, ir gyvūnų augintinių savininkas arba įgaliotas asmuo pateikia rašytinį įrodymą, kad gyvūnai augintiniai yra registruoti kaip renginio dalyviai, įrašomas renginio pavadinimas ir miestas ir šalis, kuriame renginys vyks.“

 

 

Nekomerciniais tikslais į Lietuvos

Respublikos teritoriją įvežamų gyvūnų

augintinių kontrolės tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sprendimo formos pavyzdys)

 

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/89ee98b0903111e4bb408baba2bdddf3/content_files/image001.gif

 

 

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS / STATE FOOD AND VETERINARY SERVICE

_________________________________________________________________________

(teritorinio padalinio ar pasienio veterinarijos posto pavadinimas / name of the territorial unit or border inspection post)

 

SPRENDIMAS

DĖL GYVŪNO (-Ų) AUGINTINIO (-IŲ) / Decision on (a) pet animal(S) *

 

 

________________ Nr. / No ______________

(Data / Date)

____________________

(Vieta / Place)

 

Duomenys apie gyvūną augintinį / Details of a pet animal:

Gyvūno (-ų) augintinio (-ų) rūšis ir identifikavimo Nr. / Species of the pet(s) and identification No.

Gyvūno (- ų) augintinio (- ių) savininko vardas, pavardė / Name of the pet owner

Gyvūno (-ų) augintinio (-ių) kilmės šalies ISO kodas / ISO code of the country of origin of the pet(s)

Atvykimo šalies ISO kodas / ISO code of the country of arrival

Paskirties šalies ISO kodas/ ISO code of the country of destination

Identifikavimo dokumentas (pasas ir (ar) veterinarijos sertifikatas) ir jo numeris / The identification document (passport and / or veterinary certificate) and its No

 

Atlikęs aukščiau nurodyto (-ų) gyvūno (-ų) augintinio (-ių) patikrinimą,  nustačiau, kad / I have checked the above-mentioned pet(s) and found that

 

________________________________________________________________________________

nurodyti nustatytus neatitikimus ir kokių teisės aktų straipsnių, jų dalių ar punktų reikalavimų neatitinka gyvūnas augintinis / indicate the non-compliances identified and which articles, paragraphs or points of the legislation the pet animal does not meet

 

 

Atsižvelgdamas į gyvūno augintinio patikrinimo rezultatus ir nustatytus neatitikimus ir įvertinęs gyvūno (-ų) augintinio (-ių) savininko ar jo įgalioto asmens nuomonę, vadovaudamasis Nekomerciniais tikslais į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežamų gyvūnų augintinių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-1144/1B-969 „Dėl Nekomerciniais tikslais į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežamų gyvūnų augintinių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktu, nusprendžiu aukščiau nurodytą (-us) gyvūną (-us) augintinį (-ius) /  In consideration of the results of the inspection of the pet animal (s) and the non-compliances identified as well as assessing the opinion of the owner (s) of the pet animal (s) or his / her authorised person, in accordance with the Description of the procedure for the control of pet animals entering the territory of the Republic of Lithuania for non-commercial purposes, approved by the Order of the Director of the State Food and Veterinary Service and the Director General of the Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania on 30 December 2014, No B1-1144/1B-969 " On the approval of the description of the procedure for the control of pet animals entering the territory of the Republic of Lithuania for non-commercial purposes“, Item 19,  I hereby decide that the above animal pet (s)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodyti sprendimą ir prireikus jo įvykdymo sąlygas / indicate the decision taken and the enforcement conditions)

________________________________________________________________________________

 

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos ____________ skyriui (_______________________)

(skyriaus pavadinimas)                                                             (adresas)

arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo ________________ rūmams

(skyriaus pavadinimas)

(______________________________).

(adresas)

/ The decision may be appealed to the Division _______________________ of the Lithuanian Administrative Disputes Commission (_______________________) within one month from the date of its service in accordance with the procedure established by the Law of the Republic of Lithuania on the Procedure for Pre-Trial Examination of Administrative Disputes or to the Chamber of the Regional Administrative Court of Regions __________________ (__________________________) in accordance with the procedure established by the Law on Administrative Proceedings of Lithuania.

 

 

_______________________   ____________________                _____________________

(Sprendimą priėmusio asmens pareigos /                 (parašas / signature)                                                      (vardas, pavardė / name)

Position of the officer who issued the decision)

 

Su sprendimu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau / I have read the decision and received a copy thereof

 

 

______________________________

 

Gyvūno (-ų) augintinio (-ių) savininkas ar jo įgaliotas asmuo  / Owner of the pet(s) or a person authorised by him**

 

 

____________________

 

(parašas / signature)

____________________________________

 

(vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis) / name (in capital letters)

* sprendimas surašomas trimis egzemplioriais, iš kurių vienas lieka jį surašiusiai institucijai, vienas perduodamas muitinės įstaigai, vienas atiduodamas gyvūno augintinio savininkui ar jo įgaliotam asmeniui / the decision shall be issued in three copies: one copy stays with the issuing authority, one copy is sent to the Customs Office, and one copy is given to the pet owner or a person authorised by him

** jeigu gyvūno augintinio savininkas ar jo įgaliotas asmuo atsisako pasirašyti sprendimą, tai nurodoma sprendime ir šis įrašas patvirtinamas sprendimą surašiusio pareigūno ir muitinės įstaigos pareigūno parašais / if the pet owner or a person authorised by him refuses to sign the decision a record about this shall be made in the decision and the record shall be confirmed by signatures of the officer who has issued the decision and the customs officer

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. B1-874/1B-936, 2016-11-18, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27103

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. B1-1144/1B-969 „Dėl Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. B1-10/1B-20, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-13, i. k. 2017-00827

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. B1-1144/1B-969 „Dėl Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. B1-1056/1B-1152, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-08, i. k. 2019-00259

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. B1-1144/1B-969 „Dėl Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentas, Įsakymas

Nr. B1-397/1B-326, 2021-05-17, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11271

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. B1-1144/1B-969 „Dėl Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentas, Įsakymas

Nr. B1-1023/1B-1017, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27709

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. B1-1144/1B-969 „Dėl Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo