Suvestinė redakcija nuo 2022-01-08

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-03-20, i. k. 2014-03284

 

Nauja redakcija nuo 2022-01-08:

Nr. 11, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. k. 2022-00233

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. kovo 12 d. Nr. 243

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Juozas Bernatonis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 11

redakcija)

 

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais viešojo administravimo subjekto atliekamo norminių teisės aktų projektų (toliau – teisės akto projektas) antikorupcinio vertinimo tvarką.

2. Taisyklės netaikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai Įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais atliekant teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

 

II SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIOVERTINIMO REIKALAVIMAI

 

4. Viešojo administravimo subjekto rengiamo teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atlieka Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodytas darbuotojas (toliau – vertintojas). Vertintojui negali būti pavedama atlikti jo rengto teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo.

5. Teisės akto projektas antikorupciniam vertinimui atlikti pateikiamas, kai teisės akto projektą rengiantis viešojo administravimo subjektas suderina jį su kitais reikiamais to subjekto administracijos padaliniais ir darbuotojais, pavaldžiomis įstaigomis (įstaigomis prie ministerijos ir kitomis ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiomis įstaigomis ir įmonėmis).

6. Vertintojui pateikiamas teisės akto projektas ir teisės akto projekto lydimieji dokumentai.

7. Vertintojas, atlikdamas teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, analizuoja teisės akto projekto turinį, vertina teisės akto projekto lydimuosiuose dokumentuose pateiktą informaciją, pagal teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymoje (toliau – pažyma), kurios forma pateikta Taisyklių priede, nustatytus antikorupcinio vertinimo kriterijus (toliau – kriterijai) vertina teisės akto projektą, numato, ar teisės akto projekto nuostatos gali sudaryti sąlygas atsirasti ar plisti korupcijai.

8. Teisės akto projekto antikorupciniam vertinimui atlikti viešojo administravimo subjektas ar jo įgaliotas asmuo nustato ne trumpesnį negu 5 darbo dienų terminą, išskyrus Taisyklių 9 punkte nustatytą atvejį.

9. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių teisės aktas turi būti priimtas nedelsiant ir jis nėra didelės (10 ar daugiau puslapių) apimties ir (ar) sudėtingas (nustatantis naują teisinį reguliavimą ar iš esmės jį keičiantis), viešojo administravimo subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo gali nustatyti ne ilgesnį negu 3 darbo dienų terminą teisės akto projekto antikorupciniam vertinimui atlikti.

 

III SKYRIUS

PAŽYMOS RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

10. Atlikęs teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, vertintojas parengia pažymą ir pateikia ją darbuotojui, darbuotojams ar darbo grupei, kuriems viešojo administravimo subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pavesta parengti teisės akto projektą (toliau – teisės akto projekto tiesioginis rengėjas).

11. Vertintojui nustačius teisės akto projekto trūkumų, galinčių sudaryti prielaidas korupcijai, teisės akto projekto tiesioginis rengėjas patikslina teisės akto projektą pagal vertintojo pastabas ir pasiūlymus ir (arba) atitinkamoje pažymos skiltyje pateikia savo argumentus dėl vertintojo pateiktų pastabų ir pasiūlymų, su kuriais nesutinka, taip pat pateikia pažymą ir patikslintą (jei buvo patikslintas) teisės akto projektą vertintojui.

12. Vertintojas atitinkamoje pažymos skiltyje pažymi, ar teisės akto projekto tiesioginio rengėjo pataisų pakanka korupcijos atsiradimo rizikai mažinti. Vertintojas pažymos bendrojoje dalyje nurodo tik tuos kriterijus, dėl kurių, jo nuomone, teisės akto projekto tiesioginio rengėjo padaryti teisės akto projekto pataisymai ar pateikti argumentai yra nepakankami korupcijos atsiradimo rizikai mažinti.

13. Vertintojo ir teisės akto projekto tiesioginio rengėjo pasirašyta pažyma (vertintojui nenustačius teisės akto projekto trūkumų, galinčių sudaryti prielaidas korupcijai, pažyma pasirašoma tik vertintojo) kartu su teisės akto projektu pateikiama viešojo administravimo subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, kuris priima sprendimą dėl teisės akto projekto tobulinimo, priėmimo, siuntimo derinti ar pateikimo kitam teisės aktą priimančiam subjektui.

14. Jeigu teisės akto projektas teikiamas derinti suinteresuotoms institucijoms arba kitiems teisės aktą priimantiems subjektams, pažyma turi būti vizuota teisės akto projektą teikiančio viešojo administravimo subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens.

15. Pažyma pridedama kaip teisės akto projekto lydimasis dokumentas ir paskelbiama Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

 

IV SKYRIUS

PAKARTOTINIS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

 

16. Kai su suinteresuotomis institucijomis derinamas teisės akto projektas papildomas arba pakeičiamas, teisės akto projektas pateikiamas vertintojui (vertintojo prašymu pateikiamas lyginamasis papildyto ar pakeisto teisės akto projekto variantas), kuris ne vėliau kaip per vieną darbo dieną įvertina teisės akto projekto papildymus, pakeitimus ir viešojo administravimo subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui raštu pateikia motyvuotą išvadą dėl tikslingumo atlikti pakartotinį teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą.

Vertintojui pateikus išvadą, kad dėl papildyto ar pakeisto teisės akto projekto tikslinga atlikti pakartotinį teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, turi būti  atliekamas pakartotinis teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas. 

17. Pakartotinis teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas Taisyklių II ir III skyriuose nustatyta tvarka.

__________________

 

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių

priedas

 

 

(Pažymos forma)

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

Teisės akto projekto pavadinimas _____________________________________________________________________________________________

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas________________________________________________________________________________________

Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliktas (pažymėti reikiamą atsakymą):

□ suderinus teisės akto projektą viešojo administravimo subjekte ir su pavaldžiomis įstaigomis (įstaigomis prie ministerijos ir kitomis ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiomis įstaigomis ir įmonėmis);

suderinus teisės akto projektą su suinteresuotomis institucijomis, kai jis buvo papildytas arba pakeistas.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodomas antikorupcinio vertinimo kriterijus (toliau – kriterijus), kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių. Pildoma, kai, vertintojo nuomone, teisės akto projekto tiesioginio rengėjo siūlomų pataisų nepakanka korupcijos atsiradimo rizikai mažinti arba kai vertintojas nesutinka su teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentais, kodėl neatsižvelgta į vertintojo pateiktas pastabas):

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Kriterijaus vertinimas (nurodant, kad „Kriterijų atitinka“ / „Kriterijaus neatitinka“ / „Kriterijus nėra teisės akto projekto reglamentavimo dalykas“) ir pagrindimas, jeigu teisės aktas neatitinka kriterijaus (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios neigiamą atsakymą, pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio asmens pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

(pildo teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atliekantis asmuo)

 

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

(pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

(pildo teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atliekantis asmuo)

 

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir pan. priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

 

 

 

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimų priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys, sąrašas

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo ir viešinimo tvarka

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

8.

Teisės akto projekte nustatyti sprendimų dėl mažareikšmiškumo kriterijai ir priėmimo tvarka

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą

9.3. narių skyrimo mechanizmas

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu

9.6. asmeninė narių atsakomybė

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

10.

Numatytos procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo (viešinimo) tvarka

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis motyvuotų atvejų, kai nustatoma procedūra netaikoma, sąrašas

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų procedūrų ir sprendimų priėmimo konkrečius terminus

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

14.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir pan.)

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

15.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės (pvz., aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir pan.)

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

16.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybė

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

17.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, sąrašas ir nustatyta aiški nuobaudos (sankcijos) skyrimo procedūra

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

18.

Kartu su teisės akto projektu pateikta pakankamai jį pagrindžiančių lydimųjų dokumentų ir informacijos,  siekiant antikorupciniu aspektu įvertinti teisės akto projektą

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

19.

Kiti svarbūs kriterijai

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

 

 

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:

 

 

 

Teisės akto projekto vertintojas:

 

 

 

(pareigos)                         (vardas ir pavardė)

 

(pareigos)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)                                      (data)

 

 

 

(parašas)                                                     (data)

 

 

 

___________________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 11, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. k. 2022-00233

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo