Suvestinė redakcija nuo 2015-05-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-02-28, i. k. 2014-02279

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS KONTROLĖS ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO IR PRANEŠIMŲ APIE GERIAMOJO VANDENS SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 28 d. Nr. B1-146

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 12 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 3 dalies 7 ir 8 punktais, Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu ir siekdamas užtikrinti tinkamą duomenų apie geriamojo vandens saugą ir kokybę pateikimą:

1.       T v i r t i n u pridedamus:

1.1.    Geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašą;

1.2.    Pranešimų apie geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimus teikimo tvarkos aprašą.

2.       P a v e d u:

2.1.    įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms, Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Pagėgių pasienio veterinarijos postui (poskyriui) ir Maisto skyriui;

2.2.    įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                       Jonas Milius


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2014 m. vasario 28 d.

įsakymu Nr. B1-146

 

PRANEŠIMŲ APIE GERIAMOJO VANDENS SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I sKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

1. Pranešimų apie geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimus teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Pagėgių pasienio veterinarijos posto (poskyrio) visuomenės sveikatos centrams apskrityse teikiamo Pranešimo apie geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimus (toliau – Pranešimas) (priedas) teikimo tvarką.

2. Vartojamos sąvokos:

2.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniai padaliniai (toliau – VMVT teritoriniai padaliniai) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 12.8 papunktyje ir 21–71 punktuose nurodyti padaliniai.

2.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgaliotieji pareigūnai – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 12.8 papunktyje ir 21–71 punktuose nurodytų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinių vadovai, juos pavaduojantys asmenys ar kiti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įgalioti asmenys.

Kitos tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme.

3. Aprašas taikomas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT).

 

II sKYRIUS

PRANEŠIMŲ TEIKIMAS

 

4. VMVT teritoriniai padaliniai, nustatę Geriamojo vandens įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimus, dėl kurių geriamasis vanduo kelia potencialų pavojų vartotojų sveikatai, visuomenės sveikatos centrams apskrityse teikia Pranešimą, pasirašytą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgalioto pareigūno.

5. VMVT teritoriniai padaliniai pagal kompetenciją parengia ataskaitas (Aprašo 1, 2, 3, 4 priedai) ir kiekvienais metais iki kovo 1 d. šias ataskaitas MS Excel formatu pateikia VMVT el. paštu ms@vet.lt, vgaldikiene@vet.lt arba elektroninėmis priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-395, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06802

 

6. VMVT teritoriniai padaliniai, savo teritorijoje nustatę, kad per geriamąjį vandenį, kuriuo gyventojai apsirūpina individualiai, plinta ar gali plisti užkrečiamosios ligos arba jeigu atsiranda geriamojo vandens cheminio užterštumo pavojus, turi užtikrinti šį vandenį naudojančių gyventojų informavimą.

7. Aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais VMVT teritoriniai padaliniai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo geriamojo vandens mėginių tyrimų rezultatų ar kitos informacijos, kad VMVT teritorinių padalinių kontroliuojamoje teritorijoje yra viešai tiekiamas arba individualiai apsirūpinama geriamuoju vandeniu, kuris kelia potencialų pavojų vartotojų sveikatai, gavimo dienos, praneša visuomenės sveikatos centrui apskrityje užpildydami ir išsiųsdami Pranešimą.

8. Pranešimas visuomenės sveikatos centrui apskrityje siunčiamas nuotoliniu būdu (el. paštu, faksu).

 

III SKYRIUS

PRANEŠIMŲ PILDYMAS

 

9. Pranešimo 2 punkte pažymėjus 2.1 ar 2.2 papunkčius, pastraipoje „Papildoma informacija“ VMVT teritorinis padalinys turi nurodyti geriamojo vandens mikrobiologinio ar toksinio (cheminio) rodiklio (-ių), neatitinkančio (-ių) teisės reikalavimų pavadinimą, nustatytą vertę, laboratorijos, kuri atliko tyrimą, pavadinimą, tyrimo protokolo datą ir numerį.

10. Pranešimo 8 punkto pastraipoje „Papildoma informacija“ VMVT teritorinis padalinys turi nurodyti papildomą informaciją apie pažymėtą pažeidimo priežastį.

11. Pranešimo 9 punkto pastraipoje „Papildoma informacija“ VMVT teritorinis padalinys turi nurodyti papildomą informaciją apie pažymėtas priemones, kurių imtasi, kad geriamasis vanduo nekeltų pavojaus vartotojų sveikatai:

11.1. pažymėjus 9.1 papunktį, turi būti nurodyta data, nuo kada sustabdytas geriamojo vandens tiekimas;

11.2. pažymėjus 9.2 papunktį, turi būti nurodyta data, nuo kada uždraustas geriamojo vandens tiekimas;

11.3. pažymėjus 9.3 papunktį, turi būti nurodytas vartotojų informavimo būdas ir kokios rekomendacijos pateiktos;

11.4. pažymėjus 9.4 papunktį, turi būti nurodyta, kokiu būdu užtikrintas alternatyvus vandens tiekimas;

11.5. jei buvo imtasi kitų, nei įvardintų Pranešimo 9.1–9.4 papunkčiuose priemonių, pažymimas 9.5 papunktis ir šios priemonės nurodomos pastraipoje „Papildoma informacija“.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. VMVT įgaliotieji pareigūnai atsako už Pranešimuose pateiktų duomenų teisingumą.

13. VMVT teritoriniai padaliniai Pranešimus saugo Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

_________________


Pranešimų apie geriamojo vandens

saugos reikalavimų pažeidimus

teikimo tvarkos aprašo  

priedas                                                                                                                                                        

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

 

________________________________________________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

________________________________________________________________________________                       

(įstaigos adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

 

_________________visuomenės sveikatos centrui

 

pranešimas

APIE GERIAMOJO VANDENS SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMĄ

 

___________ Nr._________

(data) ___________

(vieta)

Vykdydami Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 12 straipsnio 4 dalies reikalavimus, pranešame apie geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimą:

 

1. Pažeidimo vieta:

1.1. geriamojo vandens viešasis tiekimas  

1.1.1. geriamojo vandens tiekėjas _______________________________________________

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė,

________________________________________________________________________________

adresas, telefonas, faksas, el. paštas, vandenvietės, geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos pavadinimas)

________________________________________________________________________________

 

1.1.2. geriamojo vandens vartotojas _____________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas / vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

1.2.   individualus apsirūpinimas geriamuoju vandeniu

1.2.1. individualaus vandens tiekimo sistema _____________________________________

(adresas, savininko/ atsakingo asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Pažeidimų pobūdis:

2.1. mikrobiologiniai geriamojo vandens rodikliai neatitinka teisės reikalavimų;

2.2. toksiniai (cheminiai) geriamojo vandens rodikliai neatitinka teisės aktų reikalavimų;

2.3. neatliekama geriamojo vandens nuolatinė programinė priežiūra;

2.4. kita.

 

 

Papildoma informacija

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3. Pažeistas (-i) teisės aktas (-ai)_______________________________________________                                                             (teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, papunktis)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

4. Dokumentas, kuriuo patvirtinamas geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimas ________________________________________________________________________________ (objekto patikrinimo akto, mėginio tyrimo protokolo ir pan.) dokumento, kuriuo patvirtinanamas geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimas pavadinimas, registracijos numeris)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos nustatytas pažeidimas, skaičius_____________

 

6. Įmonių, kurių gaminamų maisto produktų saugai gali turėti įtakos nustatytas pažeidimas, skaičius____

 

7. Įmonės, kurių gaminamų maisto produktų saugai gali turėti įtakos nustatytas pažeidimas

________________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas / vardas, pavardė, adresas, telefonas)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Pažeidimo priežastys:

8.1. susijusios su geriamojo vandens gavyba;

8.2. susijusios su paruošimu;

8.3. susijusios su viešojo vandens tiekimo skirstomuoju tinklu;

8.4. susijusios su vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekiu;

8.5. kitos;

8.6. kompleksinės;

8.7. nežinomos.

 

Papildoma informacija ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

9. Priemonės, kurių imtasi, kad geriamasis vanduo nekeltų pavojaus vartotojų sveikatai

9.1. sustabdytas geriamojo vandens tiekimas;

9.2. uždraustas geriamojo vandens tiekimas;

9.3. geriamojo vandens vartotojai informuoti apie potencialų pavojų jų sveikatai ir apie veiksmus, kurių jie privalo imtis, kad nepakenktų savo sveikatai;

9.4. užtikrintas laikinas alternatyvus geriamojo vandens tiekimas;

9.5. kita.

 

Papildoma informacija ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________            ______________            _____________________

(Atsakingojo asmens pareigos)                               (Parašas)                           (Vardas ir pavardė)

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2014 m. vasario 28 d.                 

įsakymu Nr. B1-146

 

GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS KONTROLĖS ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

 

1. Geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Pagėgių pasienio veterinarijos posto (poskyrio) geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės ataskaitų rengimo ir teikimo Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacijos apie valstybinės geriamojo vandens kontrolės rezultatus teikimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos geriamojo vandens saugos ir kokybės Lietuvos Respublikoje metinių ataskaitų rengimo ir skelbimo, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Lietuvos Respublikos gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu ir vartojamo geriamojo vandens saugos ir kokybės ataskaitų teikimo Europos Komisijai tvarką. 

2. Vartojamos sąvokos:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniai padaliniai (toliau – VMVT teritoriniai padaliniai) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 12.8 papunktyje ir 21–71 punktuose nurodyti padaliniai.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme.

3. Aprašas taikomas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT).

 

II SKYRIUS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS TERITORINIŲ PADALINIŲ GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS KONTROLĖS ATASKAITŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

4. VMVT teritoriniai padaliniai, vadovaudamiesi Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. B1-467 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašo ir Geriamojo vandens tiekėjų pranešimų apie vandens tiekimo sąlygų pasikeitimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, surenka, sistemina, analizuoja geriamojo vandens tiekėjų pateiktas geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitas.

5. VMVT teritoriniai padaliniai pagal kompetenciją parengia ataskaitas (Aprašo 1, 2, 3, 4 priedai) ir kiekvienais metais iki kovo 1 d. šias ataskaitas MS Excel formatu pateikia VMVT el. paštu ms@vet.lt, vgaldikiene@vet.lt.

6. Aprašo 1 priedo 1–4 lentelėse pateikiama informacija apie geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijas (toliau – GVTOT), kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens daugiau kaip 1000 m3 per parą arba aprūpinama 5000 ir daugiau gyventojų, išskyrus 1 priedo 1 lentelės 1.2 papunktį.

7. Aprašo 2 priedo 1–4 lentelėse pateikiama informacija apie GVTOT, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens mažiau kaip 1000 m3 per parą ir aprūpinama mažiau kaip 5000 gyventojų, išskyrus Aprašo 2 priedo 1 lentelės 1.2 papunktį.

8. Tuo atveju, kai VMVT teritorinio padalinio kontroliuojamoje teritorijoje nėra 6 punkte nurodytų GVTOT, Aprašo 1 priedas nepildomas. Tuo atveju, kada VMVT teritorinio padalinio kontroliuojamoje teritorijoje nėra 7 punkte nurodytų GVTOT, Aprašo 2 priedas nepildomas.

9. VMVT teritoriniai padaliniai gali tikslinti pateiktų ataskaitų duomenis, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 14 d.

 

III SKYRIUS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS INFORMACIJOS APIE VALSTYBINĖS GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS KONTROLĖS REZULTATUS TEIKIMAS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJAI

 

10. VMVT, vadovaudamasi Geriamojo vandens įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, kiekvienais metais iki balandžio 1 d. Sveikatos apsaugos ministerijai ir (ar) jos įgaliotai institucijai el. paštu MS Excel formatu teikia Aprašo 5 punkte nurodytas ataskaitas apie valstybinės geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės rezultatus.

 

IV SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS LIETUVOS RESPUBLIKOJE METINIŲ ATASKAITŲ RENGIMAS IR SKELBIMAS

 

11. VMVT, vadovaudamasi Geriamojo vandens įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 3 dalies 7 punktu, rengia ir skelbia Geriamojo vandens saugos ir kokybės Lietuvos Respublikoje metinę ataskaitą.

12. VMVT, apibendrinusi ir susisteminusi Aprašo 5 punkte nurodytas ataskaitas, parengia Aprašo 11 punkte nurodytą ataskaitą, kurią skelbia per vienus kalendorinius metus nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos VMVT interneto svetainėje adresu http://www.vmvt.lt

 

V SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APRŪPINIMO GERIAMUOJU VANDENIU IR VARTOJAMO GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS ATASKAITŲ TEIKIMAS EUROPOS KOMISIJAI

 

13. VMVT, vadovaudamasi Geriamojo vandens įstatymo 11 straipsnio 10 dalimi, 12 straipsnio 8 dalimi, kas trejus metus parengia ir pateikia Europos Komisijai Lietuvos Respublikos gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu ir vartojamo geriamojo vandens saugos ir kokybės ataskaitą.

14. VMVT Aprašo 13 punkte nurodytą ataskaitą pateikia Europos Komisijai ne vėliau kaip per vienus kalendorinius metus ir du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

15. VMVT Aprašo 13 punkte nurodytą ataskaitą rengia vadovaudamasi Ataskaitos teikimo pagal geriamojo vandens direktyvą 98/83/EB gairėmis (angl. Guidance document on reporting under the Drinking Water Directive 98/83/EC) ir Elektroninių ataskaitų teikimo vadovu (angl. A user guide for electronic reporting) ir remdamasi kitais dokumentais (kurie pateikiami Europos aplinkos agentūros Europos vidaus, pakrančių ir jūrų vandenų centro (angl. European Topic Centre on Inland, coastal and Marine waters) interneto svetainėje adresu http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir199883ec/resources/) pagal trejų kalendorinių metų ataskaitų, nurodytų Aprašo 11 punkte, duomenis.

16. VMVT Aprašo 13 punkte nurodytą ataskaitą Europos Komisijai pateikia Europos vandens informacine sistema (WISE) (angl. Water Information System for Europe).

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Aprašo 5, 11, 13 punktuose nurodytos ataskaitos saugomos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

______________


 

Geriamojo vandens saugos ir kokybės

kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

_______________________________________________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS KONTROLĖS ATASKAITA

_____________Nr._________

(data)

____________________

(vieta)

 

1 lentelė

 

Bendroji informacija apie geriamojo vandens tiekimą

(informacija apie geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijas (toliau – GVTOT), kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens daugiau kaip 1000 m3 per dieną arba aprūpinama 5000 ir daugiau gyventojų)

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Apskritis

 

1.1.2.

Savivaldybė (-ės)

 

1.1.3.

Metai

 

1.2.

Gyventojų skaičius, iš viso (1)

 

1.3.

GVTOT, nurodytų 1.4.1 papunktyje, skaičius, iš viso(2)

 

1.4.

GVTOT

 

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

 

Vandenvietės (-ių) pavadinimas (-ai)

GVTOT pavadinimas

GVTOT kodas (3)

GVTOT NUTS (4)

Gyventojų, vartojančių viešai tiekiamą geriamąjį vandenį,  skaičius

Geriamojo vandens kiekis m3/d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Gyventojų, vartojančių viešai tiekiamą geriamąjį vandenį (1.4.5), skaičius, iš viso

 

1.6 .

Tiekiamo geriamojo vandens kiekis (1.4.6), iš viso

 

1.7.

Tiekiamo geriamojo vandens (1.6) šaltiniai, %

 

 

1.7.1.

Požeminis vanduo (5)

 

1.7.2.

Paviršinis vanduo (6)

 

1.7.3.

Paviršinis, infiltruotas į požeminį,  vanduo  (angl. bank filtration water)(7)

 

1.7.4.

Požeminis dirbtinai papildytas vanduo (8)

 

1.7.5.

Kiti šaltiniai

 

1.8.

Kontaktinis asmuo

1.8.1.

Atsakingojo asmens vardas ir pavardė

 

1.8.2.

Telefonas

 

1.8.3.

Faksas

 

1.8.4.

El. paštas

 

________________________________________________________________________________

(1)           Savivaldybės (-ių) teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičius.

(2)           GVTOT – geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija. Šioje ataskaitoje GVTOT skaičiuojama kaip vandenvietė.

(3)           GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo (4 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo. Vandenvietės pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis.

(4)           NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU 1 lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai.

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(5)           Požeminis vanduo – vanduo, kuris yra žemiau žemės paviršiaus drėgnoje zonoje ir tiesiogiai liečiasi su žemės paviršiumi ar podirviu.

(6)           Paviršinis vanduo yra vidaus vandenys, išskyrus požeminį; tarpiniai ir pakrančių vandenys (2002 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 275), 2 straipsnio 1 punktas).

(7)           Paviršinis, infiltruotas į požeminį, vanduo (angl. bank filtration water) – paviršinis vanduo, dažniausiai upių vanduo, infiltruojamas į požeminį  vandenį įrengiant gręžinius.

(8)           Požeminis dirbtinai papildytas vanduo – požeminis vanduo, kurio vandeningasis sluoksnis papildomas pakeliant šalia vandenvietės tekančios upės lygį, greta gręžinių įrengiant baseinus ar kanalus.

____________________

 

 

 

 

2 lentelė

 

Bendroji informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

(informacija apie GVTOT, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens daugiau kaip 1000 m3 per dieną arba aprūpinama 5000 ir daugiau gyventojų)

 

GVTOT kodas

Rodiklio pavadinimas

Mato
 vienetas

Rodiklio
 vertė

Reikalaujamų tyrimų
skaičius
 (vandens tiekimo įmonė, tinklai) (1)

Reikalaujamų tyrimų
skaičius
 (vartotojo čiaupas) (2)

Atliktų tyrimų
skaičius
 (vandens tiekimo įmonė, tinklai)

Atliktų tyrimų
skaičius
(vartotojo čiaupas)

Neatitikusių
 tyrimų
 skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)

Neatitikusių
 tyrimų
 skaičius (vartotojo čiaupas)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Mikrobiniai rodikliai

 

Žarninės lazdelės (Escherichia coli)

Skaičius 100 ml vandens

0

 

 

 

 

 

 

 

Žarniniai enterokokai

Skaičius 100 ml vandens

0

 

 

 

 

 

 

 

Toksiniai (cheminiai) rodikliai

 

Stibis

µg/l

5,0

 

 

 

 

 

 

 

Arsenas

µg/l

10

 

 

 

 

 

 

 

Benzenas

µg/l

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Benzpirenas

µg/l

0,010

 

 

 

 

 

 

 

Boras

mg/l

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Bromatas

µg/l

10

 

 

 

 

 

 

 

Kadmis

µg/l

5,0

 

 

 

 

 

 

 

Chromas

µg/l

50

 

 

 

 

 

 

 

Varis

mg/l

2,0

 

 

 

 

 

 

 

Cianidai

µg/l

50

 

 

 

 

 

 

 

1,2-dichloretanas

µg/l

3,0

 

 

 

 

 

 

 

Fluoridas

mg/l

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Švinas(4)

µg/l

25

 

 

 

 

 

 

 

Gyvsidabris

µg/l

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Nikelis

µg/l

20

 

 

 

 

 

 

 

Nitratas

mg/l

50

 

 

 

 

 

 

 

Nitritas vandens tiekimo įmonėje

mg/l

0,10

 

x

 

x

 

x

 

Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo

mg/l

0,50

 

 

 

 

 

 

 

Nitratai / nitritai formulė (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesticidų suma

µg/l

0,50

 

 

 

 

 

 

 

Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai

µg/l

0,10

 

 

 

 

 

 

 

Selenas

µg/l

10

 

 

 

 

 

 

 

Tetrachloretenas ir  trichloretenas

µg/l

10

 

 

 

 

 

 

 

Haloformų suma

µg/l

100

 

 

 

 

 

 

 

Pesticidai

 

Aldrinas

µg/l

0,030

 

 

 

 

 

 

 

Dieldrinas

µg/l

0,030

 

 

 

 

 

 

 

Heptachloras

µg/l

0,030

 

 

 

 

 

 

 

Heptachlorepoksidas

µg/l

0,030

 

 

 

 

 

 

 

Kiti pesticidai

µg/l

0,10

 

 

 

 

 

 

 

Indikatoriniai rodikliai

 

Aliuminis

µg/l

200

 

 

 

 

 

 

 

Amonis

mg/l

0,50

 

 

 

 

 

 

 

Chloridas

mg/l

250

 

 

 

 

 

 

 

Lūžinės klostridijos

Skaičius 100 ml vandens

0

 

 

 

 

 

 

 

Savitasis elektrinis laidis

µS cm-1 20 0C temperatūroje

2500

 

 

 

 

 

 

 

Vandenilio jonų koncentracija

pH vienetai

6,5-9,5

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji geležis

µg/l

200

 

 

 

 

 

 

 

Manganas

µg/l

50

 

 

 

 

 

 

 

Permanganato skaičius

mg/l O2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

Sulfatas

mg/l

250

 

 

 

 

 

 

 

Natris

mg/l

200

 

 

 

 

 

 

 

Koliforminės bakterijos

Skaičius 100 ml vandens

0

 

 

 

 

 

 

 

Tričio tūrinis aktyvumas

Bq / l

100

 

 

 

 

 

 

 

Metinė efektinė dozė

mSv per metus

0,10

 

 

 

 

 

 

 

Spalva

-

Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

 

 

 

 

 

 

 

Kvapo slenkstis

-

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

 

 

 

 

 

 

 

Skonio slenkstis

-

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

 

 

 

 

 

 

 

Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje

Skaičius 1 ml vandens

Be nebūdingų pokyčių

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji organinė anglis

mg/l

Be nebūdingų pokyčių

 

 

 

 

 

 

 

Drumstumas

DV pagal formaziną

4

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1), (2) Reikalaujamų tyrimų skaičius nurodomas su taikytais sumažinimais, nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455, reikalavimų .

(3) Turi būti užtikrinta sąlyga ([nitratas] / 50 + [nitritas] / 3 ≤ 1 (laužtiniuose skliaustuose įrašomos nitrato ir nitrito vertės, mg/l).

 

__________________

3 lentelė

 

Rezultatų apie geriamojo vandens programinę priežiūrą suvestinė

(informacija apie GVTOT, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens daugiau kaip 1000 m3 per dieną arba aprūpinama 5000 ir daugiau gyventojų)

 

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Stebimų GVTOT skaičius

GVTOT, kuriose nustatyti neatitikimai, skaičius

Tyrimų skaičius

Neatitikusių tyrimų skaičius

Atitikę  tyrimai, %

Mėginių paėmimo vieta (vandens tiekimo įmonė, tinklai)

Mėginių paėmimo vieta (vartotojo čiaupas)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Žarninės lazdelės (Escherichia coli)

 

 

 

 

 

 

 

 

Žarniniai enterokokai

 

 

 

 

 

 

 

 

Stibis

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsenas

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzenas

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzpirenas

 

 

 

 

 

 

 

 

Boras

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromatas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadmis

 

 

 

 

 

 

 

 

Chromas

 

 

 

 

 

 

 

 

Varis

 

 

 

 

 

 

 

 

Cianidai

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2-dichloretanas

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluoridas

 

 

 

 

 

 

 

 

Švinas

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvsidabris

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikelis

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitratas

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitritas vandens tiekimo įmonėje

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitratai / nitritai formulė

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesticidų suma

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai

 

 

 

 

 

 

 

 

Selenas

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetrachloretenas ir  trichloretenas

 

 

 

 

 

 

 

 

Haloformų suma

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldrinas

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieldrinas

 

 

 

 

 

 

 

 

Heptachloras

 

 

 

 

 

 

 

 

Heptachlorepoksidas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti pesticidai (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliuminis

 

 

 

 

 

 

 

 

Amonis

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloridas

 

 

 

 

 

 

 

 

Lūžinės klostridijos

 

 

 

 

 

 

 

 

Savitasis elektrinis laidis

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandenilio jonų koncentracija

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji geležis

 

 

 

 

 

 

 

 

Manganas

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanganato skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfatas

 

 

 

 

 

 

 

 

Natris

 

 

 

 

 

 

 

 

Koliforminės bakterijos

 

 

 

 

 

 

 

 

Tričio tūrinis aktyvumas

 

 

 

 

 

 

 

 

Metinė efektinė dozė

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalva

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvapo slenkstis

 

 

 

 

 

 

 

 

Skonio slenkstis

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji organinė anglis

 

 

 

 

 

 

 

 

Drumstumas

 

 

 

 

 

 

 

 

Akrilamidas (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Epichlorhidrinas (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinilo chloridas (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia, įvesti papildomą (-as) eilutę (-es).

(2) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

 

 

______________________________

 

4 lentelė

 

Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus GVTOT, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens daugiau kaip 1000 m3 per dieną arba aprūpinama 5000 ir daugiau gyventojų

GVTOT kodas (1)

Rodiklio pavadinimas

Tyrimų skaičius
(atlikta)

Neatitikusių tyrimų

skaičius (2)

Taikoma išlyga

Laikinai
leidžiamas rodiklio dydis (jei taikoma išlyga)

Tyrimų maksimali
 reikšmė

Mediana
nuo visų
 tyrimų skaičiaus

Mediana
 nuo neatitikusių
 tyrimų skaičiaus

Priežastis
(kodas)(3,6)

Priemonė
(kodas)(4,6)

Laikotarpis
(kodas)(5,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(1) Lentelėje eilės tvarka pateikti informaciją tik apie tas GVTOT, kuriose nustatyti neatitikimai. Kiekvienai tokiai GVTOT eilės tvarka nurodyti rodiklius, kurių reikšmės  neatitiko reikalavimų. Skiltyje „Rodiklio pavadinimas“ palikti tik rodiklių, apie kuriuos pateikiama informacija, pavadinimus, kitas eilutes ištrinti.

 

(2) Visi neatitikę tyrimai, įskaitant tuos, kuriems taikomos išlygos.

 

(3) Priežastis, kodai: G – susijusi su gavyba, P –  susijusi su paruošimu, ST – susijusi su viešojo vandens tiekimo skirstomuoju  tinklu, VV  – susijusi su vandens  vartotojams  priklausančių pastatų vidaus vandentiekiu, K – kita, KOM  – kompleksinė,  N  – nežinoma.

 

(4) Priemonė, kodai: G1 – veiksmas (-ai), kuriuo (-iais) pašalinama ar sušvelninama priežastis, G 2 – veiksmas (-ai) pakeisti šaltinį, P – nustatytas, atnaujintas ar patobulintas paruošimas, ST 1 – nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, ST 2 – užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, VV 1– nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, VV 2 – užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, A – apsaugos priemonės nuo pašalinių asmenų, KT – kita, PR – pranešimas ir nurodymai vartotojams ( pvz., vartoti virintą geriamąjį vandenį), AT – laikinas alternatyvus vandens tiekimas (pvz., cisternos), NR – nereikalaujama.

 

(5) Laikotarpio, per kurį įgyvendinta nurodyta priemonė, kodai: ND – nedelsiant, t. y. ne ilgiau kaip 1 dieną, T – trumpalaikis, t. y. ne ilgiau kaip 30 dienų,  VD – vidutinės trukmės, t. y. ilgiau  nei 30 dienų, bet ne ilgiau kaip metus,   IL  –  ilgalaikis, t. y. ilgiau nei metus. 

 

(6) Jei vienam neatitikusiam rodikliui yra daugiau kaip viena priežastis, priemonė, laikotarpis dėl kiekvieno skirtingo atvejo įvedama papildoma rodiklio eilutė, tačiau 3–9 skiltyse reikšmės nurodomos vieną kartą nuo visų konkretaus rodiklio tyrimų.

 

(7) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia, įvesti papildomą (-as) eilutę (-es).

 

(8) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

 

________________________

 

 

Geriamojo vandens saugos ir kokybės

kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

_______________________________________________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS KONTROLĖS ATASKAITA

_____________Nr._________

(data)

____________________

(vieta)

 

1 lentelė

 

Bendroji informacija apie geriamojo vandens tiekimą

(informacija apie geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijas (toliau – GVTOT), kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens mažiau kaip 1000 m3 per dieną ir aprūpinama mažiau kaip 5000 gyventojų)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Apskritis

 

1.1.2.

Savivaldybė (-ės)

 

1.1.3.

Metai

 

1.2.

Gyventojų skaičius, iš viso (1)

 

1.3.

GVTOT, nurodytų 1.4.1 papunktyje, skaičius, iš viso(2)

 

1.4.

GVTOT

 

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

 

Vandenvietės (-ių) pavadinimas (-ai)

GVTOT pavadinimas

GVTOT kodas (3)

GVTOT NUTS (4)

Gyventojų, vartojančių viešai tiekiamą geriamąjį vandenį,  skaičius

Geriamojo vandens kiekis m3/d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Gyventojų, vartojančių viešai tiekiamą geriamąjį vandenį (1.4.5) skaičius, iš viso

 

1.6 .

Tiekiamo geriamojo vandens kiekis (1.4.6), iš viso

 

 

 

1.7.

Tiekiamo geriamojo vandens (1.6) šaltiniai, %

1.7.1.

Požeminis vanduo (5)

 

1.7.2.

Paviršinis vanduo (6)

 

1.7.3.

Paviršinis, infiltruotas į požeminį, vanduo  (angl. bank filtration water)(7)

 

1.7.4.

Požeminis dirbtinai papildytas vanduo (8)

 

1.7.5.

Kiti šaltiniai

 

1.8.

Kontaktinis asmuo

1.8.1.

Atsakingojo asmens vardas ir pavardė

 

1.8.2.

Telefonas

 

1.8.3.

Faksas

 

1.8.4.

El. paštas

 

 

________________________________________________________________________________________________

(1)           Savivaldybės (-ių) teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičius.

(2)           GVTOT – geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija. Šioje ataskaitoje GVTOT skaičiuojama kaip vandenvietė.

(3)           GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo (4 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo. Vandenvietės pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis.

(4)           NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU 1 lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai.

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(5)           Požeminis vanduo – vanduo, kuris yra žemiau žemės paviršiaus drėgnoje zonoje ir tiesiogiai liečiasi su žemės paviršiumi ar podirviu.

(6)           Paviršinis vanduo yra vidaus vandenys, išskyrus požeminį; tarpiniai ir pakrančių vandenys (2002 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 275), 2 straipsnio 1 punktas).

(7)           Paviršinis, infiltruotas į požeminį, vanduo (angl. bank filtration water) – paviršinis vanduo, dažniausiai upių vanduo, infiltruojamas į požeminį  vandenį įrengiant gręžinius.

(8)           Požeminis dirbtinai papildytas vanduo – požeminis vanduo, kurio vandeningasis sluoksnis papildomas pakeliant šalia vandenvietės tekančios upės lygį, greta gręžinių įrengiant baseinus ar kanalus.

 

______________________

 

 

 

2 lentelė

Bendroji informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą (informacija apie GVTOT,  kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens mažiau kaip 1000 m3 per dieną ir aprūpinama mažiau kaip 5000 gyventojų)

 

GVTOT kodas

Rodiklio pavadinimas

Mato
 vienetas

Rodiklio
 vertė

Reikalaujamų tyrimų
skaičius
 (vandens tiekimo įmonė, tinklai) (1)

Reikalaujamų tyrimų
skaičius
 (vartotojo čiaupas) (2)

Atliktų tyrimų
skaičius
 (vandens tiekimo įmonė, tinklai)

Atliktų tyrimų
skaičius
 (vartotojo čiaupas)

Neatitikusių
 tyrimų
 skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)

Neatitikusių
 tyrimų
 skaičius (vartotojo čiaupas)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Mikrobiniai rodikliai

 

Žarninės lazdelės (Escherichia coli)

Skaičius 100 ml vandens

0

 

 

 

 

 

 

 

Žarniniai enterokokai

Skaičius 100 ml vandens

0

 

 

 

 

 

 

 

Toksiniai (cheminiai) rodikliai

 

Stibis

µg/l

5,0

 

 

 

 

 

 

 

Arsenas

µg/l

10

 

 

 

 

 

 

 

Benzenas

µg/l

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Benzpirenas

µg/l

0,010

 

 

 

 

 

 

 

Boras

mg/l

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Bromatas

µg/l

10

 

 

 

 

 

 

 

Kadmis

µg/l

5,0

 

 

 

 

 

 

 

Chromas

µg/l

50

 

 

 

 

 

 

 

Varis

mg/l

2,0

 

 

 

 

 

 

 

Cianidai

µg/l

50

 

 

 

 

 

 

 

1,2-dichloretanas

µg/l

3,0

 

 

 

 

 

 

 

Fluoridas

mg/l

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Švinas(4)

µg/l

25

 

 

 

 

 

 

 

Gyvsidabris

µg/l

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Nikelis

µg/l

20

 

 

 

 

 

 

 

Nitratas

mg/l

50

 

 

 

 

 

 

 

Nitritas vandens tiekimo įmonėje

mg/l

0,10

 

x

 

x

 

x

 

Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo

mg/l

0,50

 

 

 

 

 

 

 

Nitratai / nitritai formulė (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesticidų suma

µg/l

0,50

 

 

 

 

 

 

 

Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai

µg/l

0,10

 

 

 

 

 

 

 

Selenas

µg/l

10

 

 

 

 

 

 

 

Tetrachloretenas ir  trichloretenas

µg/l

10

 

 

 

 

 

 

 

Haloformų suma

µg/l

100

 

 

 

 

 

 

 

Pesticidai

 

Aldrinas

µg/l

0,030

 

 

 

 

 

 

 

Dieldrinas

µg/l

0,030

 

 

 

 

 

 

 

Heptachloras

µg/l

0,030

 

 

 

 

 

 

 

Heptachlorepoksidas

µg/l

0,030

 

 

 

 

 

 

 

Kiti pesticidai

µg/l

0,10

 

 

 

 

 

 

 

Indikatoriniai rodikliai

 

Aliuminis

µg/l

200

 

 

 

 

 

 

 

Amonis

mg/l

0,50

 

 

 

 

 

 

 

Chloridas

mg/l

250

 

 

 

 

 

 

 

Lūžinės klostridijos

Skaičius 100 ml vandens

0

 

 

 

 

 

 

 

Savitasis elektrinis laidis

µS cm-1 20 0C temperatūroje

2500

 

 

 

 

 

 

 

Vandenilio jonų koncentracija

pH vienetai

6,5-9,5

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji geležis

µg/l

200

 

 

 

 

 

 

 

Manganas

µg/l

50

 

 

 

 

 

 

 

Permanganato skaičius

mg/l O2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

Sulfatas

mg/l

250

 

 

 

 

 

 

 

Natris

mg/l

200

 

 

 

 

 

 

 

Koliforminės bakterijos

Skaičius 100 ml vandens

0

 

 

 

 

 

 

 

Tričio tūrinis aktyvumas

Bq / l

100

 

 

 

 

 

 

 

Metinė efektinė dozė

mSv per metus

0,10

 

 

 

 

 

 

 

Spalva

-

Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

 

 

 

 

 

 

 

Kvapo slenkstis

-

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

 

 

 

 

 

 

 

Skonio slenkstis

-

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

 

 

 

 

 

 

 

Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje

Skaičius 1 ml vandens

Be nebūdingų pokyčių

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji organinė anglis

mg/l

Be nebūdingų pokyčių

 

 

 

 

 

 

 

Drumstumas

DV pagal formaziną

4

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(1), (2) Reikalaujamų tyrimų skaičius nurodomas su taikytais sumažinimais, nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455, reikalavimų.  (3) Turi būti užtikrinta sąlyga ([nitratas] / 50 + [nitritas] / 3 ≤ 1 (laužtiniuose skliaustuose įrašomos nitrato ir nitrito vertės, mg/l)

 

__________________________

 

3 lentelė

 

Rezultatų apie geriamojo vandens programinę priežiūrą suvestinė (informacija apie GVTOT,  kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens mažiau kaip 1000 m3 per dieną ir aprūpinama mažiau kaip 5000 gyventojų)

 

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Stebimų GVTOT skaičius

GVTOT, kuriose nustatyti neatitikimai, skaičius

Tyrimų skaičius

Neatitikusių tyrimų skaičius

Atitikę  tyrimai, %

Mėginių paėmimo vieta (vandens tiekimo įmonė, tinklai)

Mėginių paėmimo vieta (vartotojo čiaupas)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Žarninės lazdelės (Escherichia coli)

 

 

 

 

 

 

 

 

Žarniniai enterokokai

 

 

 

 

 

 

 

 

Stibis

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsenas

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzenas

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzpirenas

 

 

 

 

 

 

 

 

Boras

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromatas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadmis

 

 

 

 

 

 

 

 

Chromas

 

 

 

 

 

 

 

 

Varis

 

 

 

 

 

 

 

 

Cianidai

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2-dichloretanas

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluoridas

 

 

 

 

 

 

 

 

Švinas

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvsidabris

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikelis

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitratas

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitritas vandens tiekimo įmonėje

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitratai / nitritai formulė

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesticidų suma

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai

 

 

 

 

 

 

 

 

Selenas

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetrachloretenas ir  trichloretenas

 

 

 

 

 

 

 

 

Haloformų suma

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldrinas

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieldrinas

 

 

 

 

 

 

 

 

Heptachloras

 

 

 

 

 

 

 

 

Heptachlorepoksidas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti pesticidai (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliuminis

 

 

 

 

 

 

 

 

Amonis

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloridas

 

 

 

 

 

 

 

 

Lūžinės klostridijos

 

 

 

 

 

 

 

 

Savitasis elektrinis laidis

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandenilio jonų koncentracija

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji geležis

 

 

 

 

 

 

 

 

Manganas

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanganato skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfatas

 

 

 

 

 

 

 

 

Natris

 

 

 

 

 

 

 

 

Koliforminės bakterijos

 

 

 

 

 

 

 

 

Tričio tūrinis aktyvumas

 

 

 

 

 

 

 

 

Metinė efektinė dozė

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalva

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvapo slenkstis

 

 

 

 

 

 

 

 

Skonio slenkstis

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji organinė anglis

 

 

 

 

 

 

 

 

Drumstumas

 

 

 

 

 

 

 

 

Akrilamidas (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Epichlorhidrinas (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinilo chloridas (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia, įvesti papildomą (-as)eilutes.

(2) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

 

 

______________________

 

 

 

 

4 lentelė

Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus GVTOT, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens mažiau kaip 1000 m3 per dieną ir aprūpinama mažiau kaip 5000 gyventojų

GVTOT kodas (1)

Rodiklio pavadinimas

Tyrimų skaičius
(atlikta)

Neatitikusių tyrimų skaičius (2)

Taikoma išlyga

Laikinai
leidžiamas  rodiklio dydis (jei taikoma išlyga)

Tyrimų maksimali
 reikšmė

Mediana
nuo visų
 tyrimų skaičiaus

Mediana
 nuo neatitikusių
 tyrimų skaičiaus

Priežastis
(kodas)(3,6)

Priemonė
(kodas)(4,6)

Laikotarpis
(kodas)(5,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(1) Lentelėje eilės tvarka pateikti informaciją tik apie tas GVTOT, kuriose nustatyti neatitikimai. Kiekvienai tokiai GVTOT eilės tvarka nurodyti rodiklius, kurių reikšmės  neatitiko reikalavimų. Skiltyje „Rodiklio pavadinimas“ palikti tik rodiklių, apie kuriuos pateikiama informacija, pavadinimus, kitas eilutes ištrinti.

 

(2) Visi neatitikę tyrimai, įskaitant tuos, kuriems taikomos išlygos.

 

(3) Priežastis, kodai: G – susijusi su gavyba, P –  susijusi su paruošimu, ST – susijusi su viešojo vandens tiekimo skirstomuoju  tinklu, VV  – susijusi su vandens vartotojams  priklausančių pastatų vidaus vandentiekiu, K – kita, KOM  – kompleksinė,  N  – nežinoma.

 

(4) Priemonė, kodai: G1 – veiksmas (-ai), kuriuo (-iais) pašalinama ar sušvelninama priežastis, G 2 – veiksmas (-ai) pakeisti šaltinį, P – nustatytas, atnaujintas ar patobulintas paruošimas, ST 1 – nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, ST 2  – užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, VV 1– nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, VV 2 – užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, A – apsaugos priemonės nuo pašalinių asmenų, KT – kita, PR – pranešimas ir nurodymai vartotojams ( pvz., vartoti virintą geriamąjį vandenį), AT – laikinas alternatyvus vandens tiekimas (pvz., cisternos), NR – nereikalaujama.

 

(5) Laikotarpio, per kurį įgyvendinta nurodyta priemonė, kodai: ND – nedelsiant, t. y. ne ilgiau kaip 1 dieną, T – trumpalaikis, t. y. ne ilgiau  kaip 30 dienų,  VD – vidutinės trukmės, t. y. ilgiau nei 30 dienų, bet ne ilgiau kaip metus,   IL  –  ilgalaikis, t. y. ilgiau nei metus. 

 

(6) Jei vienam neatitikusiam rodikliui yra daugiau kaip viena priežastis, priemonė, laikotarpis dėl kiekvieno skirtingo atvejo  įvedama papildoma rodiklio eilutė, tačiau 3–9  skiltyse reikšmės nurodomos vieną kartą nuo visų konkretaus rodiklio tyrimų.

 

(7) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia, įvesti papildomą (-as) eilutę (-es).

 

(8) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“  nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

 

 

_________________________


Geriamojo vandens saugos ir kokybės

kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Informacijos formos pavyzdys)

 

Informacija apie individualiai naudojamo geriamojo vandens šaltinių saugos kontrolę

 

 

Savivaldybė (-ės)

 

 

Metai

 

 

 

 

 

 

 

Individualiai naudojamo geriamojo vandens šaltinių saugos kontrolė

 

 

 

 

 

Geriamojo vandens šaltinis

Kastinis šachtinis šulinys

Gręžtinis šachtinis šulinys (gręžinys)

Versmė

 

Mėginių skaičius toksiniams (cheminiams) rodikliams ištirti

 

 

 

 

Neatitikusių mėginių skaičius toksiniams (cheminiams) rodikliams ištirti

 

 

 

 

Mėginių skaičius mikrobiologiniams  rodikliams ištirti

 

 

 

 

Neatitikusių mėginių skaičius mikrobiologiniams rodikliams ištirti

 

 

 

 

Nesaugių šaltinių, apie kuriuos informuota Sveikatos apsaugos ministerija, skaičius

 

 

 

 

Gyventojų, informuotų apie nesaugų geriamąjį vandenį, skaičius

 

 

 

 

Geriamojo vandens šaltinių, kuriuose atstatyti geriamojo vandens saugos rodikliai, skaičius

 

 

 

 

 


 

Geriamojo vandens saugos ir kokybės

kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Informacijos formos pavyzdys)

 

Informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus pateikimą vartotojams visose geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijose (toliau – GVTOT)

 

Savivaldybė (-ės)

 

Metai

 

 

1 lentelė

Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams būdas

 

 

 

Pateikimo būdas

Taip / Ne

Pateikimo vieta (1)

Interneto svetainė

 

 

Informaciniai lanstinukai, bukletai

 

 

Naujienlaiškiai (informaciniai biuleteniai)

 

 

Sąskaitos už geriamąjį vandenį (2)

 

 

Vieši susitikimai

 

 

Vietiniai laikraščiai

 

 

Viešai pasiekiamos bylos (3)

 

 

Kita

 

 

_____________________________________________________________________________________________

(1) Pateikimo vieta turi būti ta vieta, kur galima kreiptis, norint gauti išvardintų rūšių informaciją.

(2) Pirkėjams siunčiamose sąskaitose už geriamąjį vandenį pateikiama informacija apie geriamojo vandens kokybę.

3) Tai yra bylos, kurias turi vandens tiekėjas, savivaldybės ar valstybės institucija ir su kuriomis bet kuris visuomenės narys gali susipažinti darbo valandomis.

2 lentelė

Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams rūšis

 

Pateikimo rūšis

Taip / Ne

Pateikimo vieta (1)

GVTOT atitikties suvestinė

 

 

GVTOT atskiri programinės priežiūros rezultatai (2)

 

 

Smulkių GVTOT, kuriose tiekiama 10-1000 m3 / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu 50-5000 gyventojų, programinės priežiūros  rezultatai

 

 

Labai smulkių GVTOT, kuriose tiekiama  mažiau kaip 10 m3 / d  ar aprūpinama geriamuoju vandeniu <50 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai

 

 

Reikalavimų neatitinkantys rezultatai GVTOT lygiu (3)

 

 

Vandens tiekėjo šaltinis GVTOT lygiu

 

 

Kita

 

 

(1) Tai turėtų būti viena ar daugiau alternatyvų, išvardintoms 1 lentelėje.

(2) Tai yra GVTOT atskirų programinės priežiūros tyrimų rezultatai, kuriais visuomenės nariai gali naudotis.

(3) Tai yra GVTOT neatitinkantys reikalavimų programinės priežiūros atskirų tyrimų rezultatai, kuriais visuomenės nariai gali naudotis.

 

_______________________________            ______________         _____________________

(Atsakingojo asmens pareigos)                        (Parašas)                      (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-395, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06802

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašo ir Pranešimų apie geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo