Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04412

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 4 d. Nr. V-475/A1-172

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ ir jį išdėstome nauja redakcija (Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės, Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo, pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą, elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo ir pranešimo apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą formos, Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, sąrašas, Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašas ir Ypač sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 364 kalendorinėms dienoms, sąrašas nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu ir Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“, Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“, bei siekdami užtikrinti tinkamą laikinojo nedarbingumo ekspertizę:

1. Tvirtiname pridedamus:

1.1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles;

1.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašą;

1.3. Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo, pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą, elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo ir pranešimo apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą formas;

1.4. Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, sąrašą;

1.5. Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašą;

1.6. Ypač sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 364 kalendorinėms dienoms, sąrašą.

2. Pavedame:

2.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams organizuoti ir užtikrinti laikinojo nedarbingumo ekspertizę, vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtintomis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėmis;

2.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos organizuoti ir užtikrinti elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimą nuo 2022 m. gegužės 1 d., vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtintu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-843/A1-317, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08978

 

2.3. šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrams pagal jų veiklos sritis.

3. Pripažįstame netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. V-977/A1-657 „Dėl Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles:

2.1. Pakeičiame 1 punktą ir jį išdėstome taip:

1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų (toliau – elektroniniai pažymėjimai), išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos apraše nurodytais atvejais, išdavimo tvarką. Šios Taisyklės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-843/A1-317, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08978

 

2.2. Pakeičiame 2 punktą ir jį išdėstome taip:

2. Elektroniniai pažymėjimai, išduoti Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (toliau – EPTS), pateisina neatvykimą į darbą (tarnybą) ir yra pagrindas skirti ligos socialinio draudimo išmoką (toliau – ligos išmoka) arba motinystės socialinio draudimo išmoką (toliau – motinystės išmoka), taip pat yra pagrindas pratęsti nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimą.

Elektroninis pažymėjimas yra dokumentas, turintis elektroniniam dokumentui būtinus rekvizitus, suformuotas EPTS sistemoje ir pasirašytas gydytojo elektroniniu parašu.“

2.3. Papildome 21 punktu:

21. Elektroniniai pažymėjimai gali būti išduodami EPTS ar per su EPTS integruotą asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinę sistemą (per integracinę sąsają). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), atliekanti programinės įrangos pakeitimus EPTS, yra atsakinga už integracinės sąsajos su asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacine sistema specifikacijos (toliau – specifikacija) paskelbimą EPTS. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga atsakinga už įstaigos informacinės sistemos atnaujinimą pagal Fondo valdybos EPTS paskelbtą specifikaciją.“

2.4. Pakeičiame 3 punktą ir jį išdėstome taip:

3. Elektroninio pažymėjimo atvaizdavimo forma (elektroninio dokumento duomenų fizinio atvaizdavimo forma) yra elektroninio dokumento turinio, pateikto asmens sveikatos priežiūros įstaigos Fondo valdybos informacinei sistemai, spausdintinė forma, teikiama (naudojama) išmokos bylai formuoti ir gali būti teikiama institucijoms, turinčioms teisę tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis jų funkcijoms vykdyti.“

2.5. Pakeičiame 6 punktą ir jį išdėstome taip:

6. Elektroninius pažymėjimus gali išduoti tik asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis dėl teisės išduoti elektroninius pažymėjimus (toliau – Sutartis) su Fondo valdybos teritoriniais skyriais, asmenis gydantys gydytojai ar gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) pirmininkas. Elektroninį pažymėjimą suformuoti EPTS gali gydytojas ar kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgaliotas asmuo.

2.6. Pakeičiame 10 punktą ir jį išdėstome taip:

10. Gydytojai, išduodami elektroninius pažymėjimus, apžiūri asmenis ir surašo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje (toliau kartu asmens medicinos dokumentai) jų nusiskundimus bei objektyvaus tyrimo duomenis, kuriais pagrindžia elektroninių pažymėjimų išdavimą, bei į ESPBI IS pateikia elektroniniu parašu pasirašytą formą E003 „Stacionaro epikrizė“ ar E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“. Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodytas asmeniui skirtas gydymas, režimas (lovos, tausojantis), išduoto elektroninio pažymėjimo serija ir numeris, nepertraukiamo laikinojo nedarbingumo trukmė (bendras kalendorinių dienų skaičius nuo laikinojo nedarbingumo pradžios) ir kito atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą data.

Asmeniui, dėl sveikatos būklės, gulimo režimo ar taikomo gydymo (ilgalaikio imobilizacinio) negalinčiam atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, elektroninis pažymėjimas pratęsiamas nuotoliniu būdu suteikus gydytojo konsultaciją nuotoliniu būdu (toliau – nuotolinė konsultacija). Asmens medicinos dokumentuose nuotolinės konsultacijos dieną gydytojas surašo asmens nusiskundimus, pateiktas režimo bei gydymo rekomendacijas.“

2.7. Pakeičiame X skyrių ir jį išdėstome taip:

X skyrius

ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIŲ ARBA JŲ EPIDEMIJŲ ATVEJAIS AR KAI DĖL ŠIŲ LIGŲ PLITIMO GRĖSMĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PASKELBIA EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ IR (AR) KARANTINĄ

 

72. Šio skyriaus nuostatos taikomos šiame skyriuje nurodytais atvejais išduodant elektroninius pažymėjimus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), gripo ir (ar) kitų užkrečiamųjų ligų protrūkių ar paskelbtos epidemijos savivaldybėje (-se) arba dėl šių ligų plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino (toliau – ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas) laikotarpiu.

73. Elektroninius nedarbingumo pažymėjimus asmenims, nušalintiems nuo darbo (tarnybos) dėl karantino režimo ypač pavojingų arba nežinomos kilmės užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų židiniuose nustatytam laikotarpiui, išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų gydytojai, šeimos gydytojai ar vidaus ligų gydytojai, gavę NVSC sprendimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-843/A1-317, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08978

 

74. NVSC sprendimu apdraustuosius, kaip užkrečiamųjų ligų sukėlėjų nešiotojus, laikinai nušalinus nuo darbo (tarnybos) ir nesant galimybės jų perkelti į kitą darbą (tarnybą), elektroninius nedarbingumo pažymėjimus nustatytam laikotarpiui išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų, šeimos ar vidaus ligų gydytojai.

741. Asmenims, kurie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (-yse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduodami nuotoliniu būdu, jiems informavus gydytoją, kad jie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (-yse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Elektroninis nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nurodytu atveju išduodamas ne anksčiau kaip nuo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbimo dienos iki asmens darbingumo atgavimo dienos, pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos.

Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas U07.1 „Koronaviruso COVID-19 sukelta ūminė kvėpavimo takų (respiracinė) liga“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Profesinė liga“ ir nurodoma šios diagnozės patvirtinimo data.

Asmens medicinos dokumentuose gydytojas turi nurodyti asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu, išklausęs asmens paaiškinimą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti), aprašyti užsikrėtimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) aplinkybes, laiką ir vietą.

742. Asmenims, kurie serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą, elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduodami nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu, jiems informavus gydytoją, kad jie, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas, turi riziką susirgti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir dėl to tapti laikinai nedarbingi ir kad jiems dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ir darbdavys jiems nepaskelbė prastovos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju.

Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytu atveju, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“.

Asmens medicinos dokumentuose gydytojas turi nurodyti asmens lėtinę ligą (-as) bei jo darbovietę (-es), taip pat nurodomas asmens patvirtinimas, kad jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ir jam darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju.

Kiekvieną kartą šiame punkte nustatytu atveju elektroninis nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 28 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.

743. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai prie šios įstaigos prirašytam asmeniui, jeigu jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu ir jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jam nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, arba vaiko iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančio neįgalaus asmens (toliau kartu – vaikas ar neįgalus asmuo) motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui), jeigu vaikas ar neįgalus asmuo turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą iki planuojamos tyrimo esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu (toliau – PGR tyrimas) rezultatų gavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 4 kalendorinėms dienoms, nurodant TLK-10-AM kodą Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“, šiais atvejais:

743.1. asmeniui, vaikui ar neįgaliam asmeniui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atlikus greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą ar nosiaryklės ir ryklės ar nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu, gautas teigiamas rezultatas, tačiau asmuo, vaikas ar neįgalus asmuo neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų;

743.2. asmeniui, vaikui ar neįgaliam asmeniui atlikus PGR tyrimą, gautas įtariamo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo tyrimo rezultatas, kaip jis apibrėžtas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

744. Šių Taisyklių 743 punkte nustatytais atvejais, asmens medicinos dokumentuose gydytojas turi nurodyti asmens patvirtinimą, kad jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar jam darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju.

745. Asmeniui pasireiškus negalavimams, atitinkantiems užkrečiamosios ligos požymius, ar jam esant privalomoje izoliacijoje ir dėl to negalinčiam atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo (šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo) sprendimu, įvertinus galimą užkrėtimo riziką, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu. Gydomos užkrečiamosios ligos ar privalomos izoliacijos laikotarpiu prireikus tiesioginės konsultacijos, gydytojas nuotolinės konsultacijos metu įvertinęs pateiktą informaciją apie asmens sveikatos būklę ir įvertinęs galimo užkrėtimo riziką, asmenį užregistruoja konsultacijai tiesioginio kontakto būdu, kurios metu sprendžia dėl jo laikinojo nedarbingumo. Apie paskirtą konsultacijos tiesioginio kontakto būdu datą ir laiką informuojama nuotolinės konsultacijos metu.

746. Šių Taisyklių 745 punkte nustatytais atvejais išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą sergančiam asmeniui, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Liga“. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą sergančiam asmeniui slaugyti, pasirenkama priežastis „Ligonio slaugymas“.

747. Asmeniui pasireiškus negalavimams, neatitinkantiems užkrečiamosios ligos požymių, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas šiose Taisyklėse nustatytais atvejais tokiu būdu:

747.1. paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus gydytojai gali išduoti ar pratęsti nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu;

747.2. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus gydytojai pirmą kartą dėl tos pačios ligos ar traumos asmens nedarbingumo atveju ar jo šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros atveju nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu gali išduoti ne ilgiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kai gydytojo sprendimu asmeniui nereikalinga tiesioginio kontakto gydytojo konsultacija. Šiame papunktyje ta pačia liga ar trauma laikoma liga ar trauma, dėl kurios elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduotas ir tęsiamas nepertraukiamai, išskyrus atvejus, kai asmuo suserga kita liga ar patiria kitą traumą be pertraukos po ankstesnės ligos ar traumos;

747.3. užkrečiamųjų ligų protrūkio ar paskelbtos epidemijos (nesant paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino) metu elektroninius nedarbingumo pažymėjimus gydytojai išduoda ir tęsia tiesioginės konsultacijos metu.

748. Elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai išduodami šiose Taisyklėse nustatytais atvejais tokiu būdu:

748.1. paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai gali būti išduodami nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu;

748.2. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, taip pat užkrečiamųjų ligų protrūkio ar paskelbtos epidemijos metu elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu gali būti išduodami tik asmenims privalomos izoliacijos laikotarpiu ir asmenims, sergantiems užkrečiamąja liga.

749. Gydytojai nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu elektroninius pažymėjimus šiame skyriuje nustatytais atvejais išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, tvarka.

7410. Jei paskelbto užkrečiamųjų ligų protrūkio ar epidemijos arba paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros įstaiga dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dieną išduoti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo, šis pažymėjimas gali būti išduotas atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dienos.“

3. N u s t a t o m e, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.;

3.2. elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai, dėl kurių išdavimo iki šio įsakymo įsigaliojimo kreiptasi vadovaujantis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, išduodami pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusias nuostatas.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                            Arūnas Dulkys

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                               Monika Navickienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2022 m. balandžio 29 d.   įsakymo

Nr. V-843/A1-317redakcija)

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ IŠDUODAMŲ ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO DĖL EPIDEMINĖS SITUACIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius) išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų (toliau – nedarbingumo pažymėjimas) išdavimo apdraustiesiems asmenims ir Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsiregistravusiems asmenims, kuriems yra suteiktas bedarbio statusas, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), gripo ir (ar) kitų užkrečiamųjų ligų protrūkių ar paskelbtos epidemijos savivaldybėje (-se) arba dėl šių ligų plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino (toliau – ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas) laikotarpiu tvarkos aprašo 6 punkte nurodytais atvejais tvarką, taip pat Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu išduodamų nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo 18 ir 21 punktuose nurodytais atvejais tvarką.

2. Nedarbingumo pažymėjimai, išduoti Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (toliau – EPTS), pateisina asmenų neatvykimą į darbą (tarnybą) ir yra pagrindas skirti ligos socialinio draudimo išmoką (toliau – ligos išmoka).

3. Nedarbingumo pažymėjimas yra EPTS suformuotas dokumentas, turintis elektroniniam dokumentui būtinus rekvizitus ir patvirtintas elektroninio pasirašymo priemonėmis.

4. Nedarbingumo pažymėjimo atvaizdavimo forma (elektroninio dokumento duomenų fizinio atvaizdavimo forma) yra elektroninio dokumento turinio, pateikto Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinei sistemai, spausdintinė forma, teikiama (naudojama) ligos išmokos bylai formuoti ir gali būti teikiama institucijoms, turinčioms teisę tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis, jų funkcijoms vykdyti.

5. Nedarbingumo pažymėjimus tvarkos aprašo 6 punkte nustatytais atvejais gali išduoti tik Fondo valdybos teritorinio skyriaus vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei). Nedarbingumo pažymėjimus tvarkos aprašo 18 ir 21 punktuose nustatytais atvejais gali išduoti tik NVSC.

 

II SKYRIUS

FONDO VALDYBOS teritorinių skyrių IŠDUODAMŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMo atvejai

 

6. Fondo valdybos teritoriniai skyriai nedarbingumo pažymėjimus išduoda, kai atsiranda būtinybė prižiūrėti kitą asmenį šiais atvejais:

6.1. kai švietimo įstaigose nustatomas infekcijų plitimą ribojantis režimas (toliau – IPRR) vienu iš šių laikotarpių:

6.1.1. Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną;

6.1.2. užkrečiamųjų ligų protrūkio ar paskelbtos epidemijos (nesant paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino) metu;

6.2. ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu atsiradus būtinybei prižiūrėti vaiką iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį (toliau kartu – vaikas ar neįgalus asmuo), kitais, nei tvarkos aprašo 6.1 papunktyje ir 21 punkte nurodytais, atvejais;

6.3. kai ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu stabdoma nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų (dienos centrų) veikla.

 

III SKYRIUS

FONDO VALDYBOS teritorinių skyrių IŠDUODAMŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ išdavimo tvarka

 

7. Nedarbingumo pažymėjimai Fondo valdybos teritoriniuose skyriuose išduodami gavus asmens prašymą, kurio formą tvirtina Fondo valdybos direktorius (toliau – Prašymas). Prašymas gali būti pateiktas per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS), atvykus į Fondo valdybos teritorinį skyrių, paštu.

8. Nedarbingumo pažymėjimai išduodami pagal Prašyme nurodytą informaciją, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis ir gavus tvarkos aprašo 9 punkte nurodytą informaciją.

9. Informaciją, reikalingą nedarbingumo pažymėjimo išdavimui, Fondo valdyba gauna iš valstybės registrų ir informacinių sistemų pagal su jų tvarkytojais sudarytas duomenų teikimo sutartis:

9.1. informaciją, susijusią su IPRR, švietimo įstaigos lankymu – iš Nacionalinės švietimo agentūros tvarkomo Mokinių registro;

9.2. informaciją, susijusią su nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų (dienos centrų) veikla ir juos lankančiais asmenimis – iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomos Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos.

10. Nedarbingumo pažymėjimai išduodami ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų ir (ar) informacijos gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje dienos.

11. Asmuo, pateikęs Prašymą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tvarkos aprašo 10 punkte nurodyto termino pabaigos per EGAS informuojamas apie jam išduotą nedarbingumo pažymėjimą arba apie priežastis, jei nedarbingumo pažymėjimas nebuvo išduotas.

12. Tvarkos aprašo 6.1.1 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmens Prašyme nurodytu laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų ir ne ilgiau nei iki IPRR pabaigos bei ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną.

13. Tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomam vaikui prižiūrėti išduodamas ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui.

14. Tvarkos aprašo 6.2 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmens Prašyme nurodytu laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų ir ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.

15. Tvarkos aprašo 6.3 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas asmeniui su negalia ir Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau – pensinis amžius) sukakusiam asmeniui, kuriems nestacionarių socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, prižiūrėti išduodamas asmens Prašyme nurodytu laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų ir ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną.

16. Atsiradus būtinybei prižiūrėti kitą asmenį, nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas šiems prižiūrintiems asmenims:

16.1. tvarkos aprašo 6.1.1 ir 6.2 papunkčiuose nustatytais atvejais – vaiko ar neįgalaus asmens motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), senelei (seneliui), budinčiam globotojui ar globėjui;

16.2. tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje nustatytu atveju – vaiko motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui;

16.3. tvarkos aprašo 6.3 papunktyje nustatytu atveju – asmens su negalia motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui (rūpintojui) ir pensinį amžių sukakusio asmens sutuoktiniui, dukrai (sūnui), įdukrai (įsūniui), globėjui (rūpintojui).

17. Išduodant nedarbingumo pažymėjimą iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir Tvarkos aprašo 6.1–6.3 papunkčiuose nustatytais atvejais nurodomas Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“. Kartu nurodomi prižiūrimo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas (iš asmens Prašyme pateiktų duomenų). Jei prižiūrimas asmuo asmens kodo neturi, nurodoma jo gimimo data (metai, mėnuo, diena).

 

IV SKYRIUS

NVSC išduodamų nedarbingumo pažyMėjimų

išdavmo atvejai ir tvarka

 

18. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu NVSC, išskyrus Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 743 punkte nurodytais atvejais, asmeniui išduoda nedarbingumo pažymėjimą asmens privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo jo atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos arba nuo paskutinės turėto sąlyčio su COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu dienos, jeigu asmuo lankėsi užsienio šalyje (-se) ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija arba jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu ir jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jam nepaskelbė prastovos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju. Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytais atvejais, nurodomas TLK-10-AM kodas Z29.0 „Izoliacija“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“.

19. Tvarkos aprašo 18 punkto nuostatos netaikomos asmenims, kurie į užsienio šalį (-is), jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktą (-as) į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, išvyko ir joje (jose) lankėsi kitais negu profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais.

20. Asmenims, kuriems, paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, taikoma privaloma izoliacija dėl jų lankymosi atitinkamoje (-ose) užsienio šalyje (-se), tačiau, vadovaujantis tvarkos aprašo 19 punktu, nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, jų privalomos izoliacijos laikotarpiu jų prašymu NVSC išduoda medicininę pažymą (forma Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“) (toliau – medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).

21. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu NVSC, išskyrus Taisyklių 743 punkte nurodytais atvejais, vaiko ar neįgalaus asmens motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui) išduoda nedarbingumo pažymėjimą vaikui ar neįgaliam asmeniui prižiūrėti vaiko ar neįgalaus asmens privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vaiko ar neįgalaus asmens atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos arba nuo paskutinės jo turėto sąlyčio su COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu dienos, jeigu vaikas ar neįgalus asmuo lankėsi užsienio šalyje (-se) be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija arba jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu. Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytais atvejais, nurodomas TLK-10-AM kodas Z29.0 „Izoliacija“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“.

22. Tvarkos aprašo 21 punkto nuostatos netaikomos vaikams ir neįgaliems asmenims, kurie išvyko ir lankėsi užsienio šalyje (-yse), jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktoje (-ose) į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą.

23. Tvarkos aprašo 21 punkte nurodytus vaikus ar neįgalius asmenis prižiūrintiems asmenims, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašo 21 punktu, nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, jų prižiūrimų vaikų ar neįgalių asmenų privalomos izoliacijos laikotarpiu jų prašymu NVSC išduoda medicininę pažymą (forma Nr. 094/a).

24. Tvarkos aprašo 18 ir 21 punktuose nurodytais atvejais asmuo, norėdamas, kad jam būtų išduotas nedarbingumo pažymėjimas, NVSC pateikia NVSC direktoriaus nustatytos formos prašymą išduoti nedarbingumo pažymėjimą (toliau – prašymas NVSC), dokumentus, įrodančius, kad keliavo užsienyje profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais, jeigu nedarbingumo pažymėjimo prašo dėl to, kad lankėsi užsienio šalyje (-se) ir dėl to jam taikoma privaloma izoliacija, o jei prašymą NVSC teikia asmens, kuriam reikalingas nedarbingumo pažymėjimas, atstovas – ir atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją bei atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus (arba jų kopijas) arba atstovaujamo asmens rašytinį sutikimą (arba jo kopiją), atitinkantį tvarkos aprašo 26 punkte nustatytus reikalavimus (toliau – kiti dokumentai). Prašymas NVSC ir kiti dokumentai ne vėliau nei 5 darbo dienos po privalomos izoliacijos laikotarpio pabaigos teikiami vienu iš šių būdų:

24.1. per e. paslaugų portalą – Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt (prašymą NVSC ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama);

24.2. kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu [email protected], per informacinę sistemą epristatymas.lt). Teikiant prašymą NVSC elektroniniu paštu,  prašymas NVSC turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą NVSC ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama. Teikiant prašymą NVSC per informacinę sistemą epristatymas.lt, jeigu asmuo identifikuotas šioje sistemoje nustatytais būdais, prašymą NVSC ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama;

24.3. registruotu paštu ar per kurjerį. Kartu su prašymu NVSC ir kitais dokumentais turi būti pateikta ir prašymą NVSC ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

24.4. atvykus į NVSC arba į atitinkamą NVSC departamentą pagal apskritį, jei asmuo neturi pareigos privalomai izoliuotis. Pateikdamas prašymą NVSC ir kitus dokumentus asmuo arba jo atstovas turi parodyti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

25. Tvarkos aprašo 18 ir 21 punktuose nurodytais atvejais nedarbingumo pažymėjimą išduoda NVSC departamento darbuotojas, nurodytas NVSC ir atitinkamo Fondo valdybos teritorinio skyriaus sutartyje dėl teisės išduoti nedarbingumo pažymėjimus. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo NVSC ir kitų dokumentų gavimo NVSC dienos. Jei NVSC nustato, kad prašyme NVSC pateikta ne visa ir (arba) netiksli informacija ir (ar) nepateikti ar pateikti ne visi kiti dokumentai, jis kreipiasi į prašymą NVSC pateikusį asmenį, kad šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas patikslintų ir (arba) pateiktų trūkstamą informaciją ir (arba) kitus dokumentus. Trūkumų šalinimo laikas į šiame punkte nurodytą terminą neįskaitomas. Atsisakymas išduoti nedarbingumo pažymėjimą asmeniui ar jo atstovui pateikiamas prašyme NVSC nurodytu el. pašto adresu. Išduoti nedarbingumo pažymėjimą atsisakoma esant bent vienai iš šių sąlygų:

25.1. prašymas NVSC pateiktas praėjus 5 darbo dienoms po privalomos izoliacijos laikotarpio pabaigos;

25.2. per šiame punkte nurodytą terminą neištaisyti NVSC nurodyti prašymo NVSC ir kitų dokumentų trūkumai;

25.3. asmuo neatitinka tvarkos aprašo 18, 19, 21 ir (ar) 22 punktuose nurodytų nedarbingumo pažymėjimo išdavimo sąlygų;

25.4. asmuo nėra apdraustas ligos socialiniu draudimu ar nėra Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsiregistravęs asmuo, kuriam yra suteiktas bedarbio statusas.

26. Atstovaujamo asmens rašytiniame sutikime turi būti nurodyta: asmens, kuriam reikalingas nedarbingumo pažymėjimas, vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (jeigu neturi asmens kodo); atstovo vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (jeigu neturi asmens kodo);  atstovo teisė atstovauti asmenį ir teikti prašymą NVSC ir kitus dokumentus dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo. Rašytinis sutikimas turi būti asmens pasirašytas ir nurodyta pasirašymo data.

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

27. Asmens duomenų, gautų įgyvendinant tvarkos aprašą, tvarkymo tikslas – nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir ligos išmokų mokėjimas bei lėšų, skiriamų šioms išmokoms mokėti, apskaita.

28. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

29. Įgyvendindami tvarkos aprašą, duomenų valdytojai užtikrina, kad jų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas.

 

________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-843/A1-317, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08978

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-843/A1-317, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08978

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-475/A1-172 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo