Sprendimas netenka galios 2021-03-30:

Šilalės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-86, 2021-03-25, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06063

Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01 iki 2021-03-29

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15290

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS ŠILALĖS RAJONO GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. T1-216

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Jonas Gudauskas

 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu

Nr. T1-216

 

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS ŠILALĖS RAJONO GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato piniginės socialinės paramos, įvertinus nepasiturinčių gyventojų turtą ir pajamas, skyrimo, teikimo ir mokėjimo sąlygas, gavėjų teises ir pareigas, finansavimo šaltinius, kai suaugę asmenys yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes, rūšis, jų dydžius ir teikimo sąlygas.

2. Šis Aprašas taikomas asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ar nuomojantiems būstą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, arba nedeklaravusiems gyvenamosios vietos ir neįtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantiems Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

3. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (toliau – Įstatymas) ir piniginė socialinė parama teikiama taikant Įstatymo nuostatas tiek, kiek jų nereglamentuoja šis Aprašas.

 

II SKYRIUS

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS RŪŠYS

 

4. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams (toliau – piniginė socialinė parama) rūšys yra šios:

4.1. socialinė pašalpa;

4.2. būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacijos).

 

III SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS

 

5. Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, gyvenantys Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje (nurodyti Aprašo 2 punkte), kreipiasi į šiuos Šilalės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracijos) padalinius:

5.1. Šilalės miesto gyventojai kreipiasi į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius);

5.2. kaimo vietovių gyventojai kreipiasi į Savivaldybės administracijos seniūnijas (toliau – seniūnijos);

5.3. asmenys, neturintys gyvenamosios vietos, kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, gyvenantys Šilalės rajono savivaldybėje, kreipiasi pagal savo faktinę gyvenamąją vietą;

5.4. Šilalės rajono savivaldybės gyventojai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta nesutampa su faktine gyvenamąja vieta, gali kreiptis pagal savo faktinę gyvenamąją vietą;

5.5. asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantys Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, kreipiasi pagal savo faktinę gyvenamąją vietą.

6. Kreipdamasis dėl piniginės socialinės paramos, asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintos formos prašymą-paraišką ir jos priedus (toliau – prašymas-paraiška) ir prašyme-paraiškoje nurodo piniginės socialinės paramos skyrimui ir apskaičiavimui būtinus duomenis apie:

6.1. save ir bendrai gyvenančius asmenis;

6.2. vykdomos veiklos pobūdį;

6.3. turimą turtą ir Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 6–11 punktuose ir 2 dalyje nurodyto turto vertę;

6.4. gaunamas pajamas;

6.5. kitą piniginei socialinei paramai gauti būtiną informaciją;

6.6. kai nesikeičia šio Aprašo 6.1–6.5 papunkčiuose pateikti duomenys, pateikiamas atitinkamas prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti.

7. Prie prašymo-paraiškos pridedamos bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pažymos apie Įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba, jeigu pajamų šaltinis yra pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, išskyrus atvejus, kai Socialinės paramos skyrius duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Visų prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą prašymą-paraišką pateikęs asmuo patvirtina savo parašu.

8. Prašymą-paraišką pateikęs asmuo pateikia duomenis apie mėnesio, einančio prieš prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą, nurodytą Įstatymo 14 straipsnyje, ir tai patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai Socialinės paramos skyrius duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Šie duomenys, jeigu nėra pasikeitimų, pateikiami kas 12 mėnesių, o šalpos pensijos gavėjams, 60–100 procentų netekto darbingumo pensijos gavėjams ir senatvės pensijos amžiaus asmenims kas 24 mėnesius. Šiam terminui pasibaigus, socialinės paramos teikimo laikotarpiu iki paramos teikimo laikotarpio pabaigos naujų duomenų apie turimą turtą pateikti nereikia.

9. Turto, nurodyto Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose, vertę nustato Socialinės paramos skyrius, vadovaudamasis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos parengta metodika ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintomis žemės ūkio produkcijos sąlyginėmis vertėmis.

10. Socialinės paramos skyrius ar seniūnija gautą prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti užregistruoja prašymo-paraiškos pateikimo dieną ir prašymą-paraišką pateikusiam asmeniui įteikia informacinį lapelį. Jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Piniginei socialinei paramai gauti trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai pajamos piniginei socialinei paramai gauti apskaičiuojamos Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka. Kai pajamos piniginei socialinei paramai gauti apskaičiuojamos Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka, piniginei socialinei paramai gauti trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Jeigu asmuo nustatytu laiku nepateikia trūkstamų dokumentų, Socialinės paramos skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą neteikti piniginės socialinės paramos ir asmeniui grąžina jo pateiktus dokumentus, o jo byloje paliekamos šių dokumentų kopijos.

11. Prašymas-paraiška gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, o kuriems nustatyti specialieji slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikiai, per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įgaliotą asmenį.

12. Jeigu prašymas-paraiška siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu, prie prašymo-paraiškos turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas yra vienas iš dokumentų teisei į piniginę socialinę paramą nustatyti.

14. Pažymą apie bute ar name kaimo vietovėse gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išduoda seniūnijos.

 

IV SKYRIUS

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS

 

15. Socialinė pašalpa skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio pirmos dienos, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į šią pašalpą.

16. Pasibaigus paskirtos socialinės pašalpos teikimo laikotarpiui dėl tolesnio jos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę kreiptis per 2 mėnesius su prašymu-paraiška ir pateikti naujus dokumentus ir duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis arba vieną gyvenantį asmenį bei jų (jo) pajamas. Socialinė pašalpa skiriama nuo prašymą-paraišką pateikusio asmens nurodyto vieno iš 2 mėnesių, einančių po socialinės pašalpos gavimo laikotarpio pabaigos, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu ir laikotarpiu, už kurį skiriama socialinė pašalpa, bei sprendimo priėmimo metu turi teisę ją gauti.

17. Jeigu pasibaigus paskirtos socialinės pašalpos teikimo laikotarpiui kreipiamasi vėliau kaip po 2 mėnesių nuo anksčiau paskirtos socialinės pašalpos teikimo laikotarpio pabaigos, socialinė pašalpa skiriama nuo prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio pirmos dienos.

18. Kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl kompensacijų metu ir laikotarpiu, už kurį skiriamos kompensacijos, bei sprendimo priėmimo metu turi teisę gauti kompensacijas.

19. Pasibaigus paskirtos kompensacijos teikimo laikotarpiui dėl tolesnio jos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę kreiptis per 3 mėnesius su prašymu-paraiška ir pateikti naujus dokumentus ir duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis arba vieną gyvenantį asmenį bei jų (jo) pajamas, kompensacijos skiriamos nuo prašymą-paraišką pateikusio asmens nurodyto vieno iš 3 mėnesių, einančių po kompensacijų gavimo laikotarpio pabaigos, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl kompensacijų metu ir laikotarpiu, už kurį skiriamos kompensacijos, bei sprendimo priėmimo metu turi teisę jas gauti.

20. Jeigu pasibaigus paskirtos kompensacijos teikimo laikotarpiui kreipiamasi vėliau kaip po 3 mėnesių nuo anksčiau paskirtos kompensacijos teikimo laikotarpio pabaigos, kompensacija skiriama šio Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka.

201. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui piniginės socialinės paramos mokėjimas pratęsiamas be atskiro prašymo skirti piniginę socialinę paramą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į šią paramą, tačiau ne ilgiau negu iki mėnesio, kurį šalyje atšaukiama ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas arba sueina jų paskelbimo terminai, pabaigos.

Papildyta punktu:

Nr. T1-187, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14450

 

21. Jeigu vienas gyvenantis asmuo arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų laikotarpiu, už kurį skiriama ir (ar) mokama piniginė socialinė parama, nutraukė registraciją Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, išskyrus įsidarbinimo atvejį, arba registracija Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje jam buvo nutraukta, piniginė socialinė parama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui neskiriama arba paskirtosios mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio po šių aplinkybių atsiradimo. Šiems asmenims, kai jie yra Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyti asmenys, piniginė socialinė parama skiriama, jeigu jie ne trumpiau kaip 3 mėnesius registruoti Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje. Ši nuostata netaikoma, jeigu per šioje dalyje nurodytą laikotarpį vienas gyvenantis asmuo arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų įsidarbina ar pradeda dirbti savarankiškai ir dirba ne trumpiau kaip 1 mėnesį arba dėl piniginės socialinės paramos kreipiasi praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams po paskutinio piniginės socialinės paramos gavimo laikotarpio.

22. Jeigu bendrojo naudojimo objekto valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius Savivaldybės administracijai pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ir dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti, nuo kito mėnesio, už kurį skiriama būsto šildymo kompensacija, jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, o nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus nuo šių aplinkybių atsiradimo.

23. Piniginė socialinė parama šio Aprašo 54.1–54.12 papunkčiuose ir 55.2 papunktyje nustatytais atvejais skiriama iš naujo nuo kito mėnesio po aplinkybių pasikeitimo, o nutraukiama nuo informacijos iš atitinkamų institucijų gavimo mėnesio pirmos dienos. 

24. Piniginė socialinė parama gali būti skiriama ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu nesikeičia bendrai gyvenančių asmenų sudėtis arba vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis, jų (jo) pajamos ir turtas:

24.1. šalpos pensijos gavėjams;

24.2. 60-100 procentų netekto darbingumo pensijos gavėjams;

24.3. senatvės pensijos amžiaus asmenims.

25. Piniginė socialinė parama gali būti skiriama trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui:

25.1. jeigu yra žinoma, kad per tą laikotarpį bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo neteks teisės į piniginę socialinę paramą;

25.2. jeigu yra žinoma, kad per tą laikotarpį piniginės socialinės paramos dydis pasikeis (dėl bendrai gyvenančių asmenų sudėties arba vieno gyvenančio asmens šeiminės padėties, pajamų šaltinio (bet ne jo dydžio) pasikeitimo);

25.3. jeigu bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui planuojama pradėti teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialinės globos įstaigoje;

25.4. jeigu rekomenduoja Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisija;

25.5. jeigu bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo iki kreipimosi mėnesio 3 mėnesius nedirbo, nebuvo registruotas Užimtumo tarnyboje.

26. Jeigu piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu jos dydis pasikeitė (dėl bendrai gyvenančių asmenų sudėties arba vieno gyvenančio asmens šeiminės padėties, pajamų šaltinio (bet ne jo dydžio) pasikeitimo, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui pradėjus gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialinės globos įstaigoje ir kita), paskirta piniginė socialinė parama skiriama iš naujo nuo kito mėnesio po aplinkybės pasikeitimo.

27. Jeigu dėl piniginės socialinės paramos kreipiamasi tą mėnesį, kurį pasikeičia bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis arba yra gauta vienkartinė išmoka ar už 2 ar daugiau mėnesių iš karto išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, piniginė socialinė parama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui skiriama tik tam mėnesiui.

28. Sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo priimamas nurodant Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies sąlygą (sąlygas), kuriai (kurioms) esant paskirta piniginė socialinė parama, ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

29. Prašymą-paraišką pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar neskyrimo yra informuojamas asmens prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Jeigu piniginė socialinė parama neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Pateikti dokumentai grąžinami prašymą-paraišką pateikusiam asmeniui, o jo byloje paliekamos šių dokumentų kopijos.

30. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, Socialinės paramos skyrius, priėmęs sprendimą dėl elektroniniu būdu pateikto prašymo-paraiškos, tą pačią dieną priimtą sprendimą pateikia elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulyje.

31. Socialinės pašalpos dydį apskaičiuoja Socialinės paramos skyrius vadovaudamasis Įstatymu ir šiuo Aprašu, naudodamasis Socialinių išmokų ir apskaitos informacine sistema „Parama“.

32. Socialinė pašalpa skiriama Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu, naudojant Socialinių išmokų ir apskaitos informacinę sistemą „Parama“, iš Socialinės paramos skyriui skirtų asignavimų.

33. Vadovaudamasis Įstatymu ir šiuo Aprašu, Socialinės paramos skyrius, naudodamasis Socialinių išmokų ir apskaitos informacine sistema „Parama“, paruošia sąrašus ir pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų pajamas kompensacijoms apskaičiuoti.

34. Sąrašus ir pažymas pasirašo juos rengęs specialistas ir Socialinės paramos skyriaus vedėjas.

35. Kompensacijas pagal sąrašus įsakymu skiria Savivaldybės administracijos direktorius.

36.     Sąrašai ir įsakymas pateikiami šilumos energiją ir vandenį teikiančioms ir kompensacijas skaičiuojančioms institucijoms iki mėnesio, einančio po kreipimosi mėnesio, 1 darbo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-25, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01655

 

37.     Kasmet Savivaldybės administracijos direktorius sudaro sutartis su šilumą, karštą bei geriamąjį vandenį teikiančiomis ir kompensacijas skaičiuojančiomis įmonėmis dėl kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-25, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01655

 

38.     Šilumą, karštą bei geriamąjį vandenį teikiančios ir kompensacijas skaičiuojančios įmonės kompensacijas apskaičiuoja naudodamosi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintomis būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skaičiavimo formomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-25, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01655

 

39.     Kompensacijas pagal Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktus bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims, kuriems energetines ir komunalines paslaugas centralizuotai teikia įmonės, skaičiuoja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)  „Šilalės šilumos tinklai“, Savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnija, Savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnija, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, o pagal Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktą šeimoms arba vieniems gyvenantiems asmenims, kuriems energetines ir komunalines paslaugas centralizuotai teikia įmonė, skaičiuoja UAB „Šilalės vandenys“ pagal Socialinės paramos skyriaus pateiktus sąrašus ir pažymas apie gyventojų vidutines mėnesio pajamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-25, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01655

 

40.  Ataskaitas apie apskaičiuotų kompensacijų sumą už praėjusį mėnesį UAB „Šilalės šilumos tinklai“, Savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnija, Savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnija, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai ir UAB „Šilalės vandenys“ pateikia Socialinės paramos skyriui  pagal Kompensacijų skaičiavimo sutartyje numatytas sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-25, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01655

 

41. Kompensacijų sumos energetines ir komunalines paslaugas teikiančioms UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ir UAB „Šilalės vandenys“, esant būtinybei, gali būti pervestos avansu, neviršijant Šilalės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) patvirtintos socialinei paramai gauti sumos.

42. Kompensacijas pagal Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktus bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims, kurie būstą šildo ir karštą vandenį ruošia patys, naudodami kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, apskaičiuoja ir skiria naudodamasis Socialinių išmokų ir apskaitos informacine sistema „Parama“ Socialinės paramos skyrius:

42.1. pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas vidutines kainas;

42.2. iš karto už visą šildymo sezoną šio Aprašo 24.1, 24.2 ir 24.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims, jeigu nesikeičia bendrai gyvenančių asmenų sudėtis arba vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis, jų (jo) pajamų šaltinis;

42.3. apskaičiuojant kompensacijos dydį, vadovaujamasi kompensacijos būstui šildyti apskaičiavimo metodika. Kompensacijos mokamos pagal asmens pateiktas sąskaitas faktūras ir mokėjimo dokumentus (kasos čekį, kasos pajamų orderį, mokėjimo nurodymą ir kita). Pateikus mokėjimo dokumentus kompensacija teikiama asmeniui, mokėjimo dokumentų nepateikus – į paslaugas teikiančių įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose. Išmokama kompensacijos suma, apskaičiuota pagal metodiką, tačiau ne didesnė, kaip nurodyta pateiktoje sąskaitoje faktūroje ir mokėjimo dokumentuose.

43. Sprendimą dėl kompensacijos skyrimo pagal Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktus bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurie būstą šildo ir karštą vandenį ruošia patys naudodami kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, pasirašo jį ruošiantis specialistas ir Socialinės paramos skyriaus vedėjas.

44. Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, kurie būstą šildo ir karštą vandenį ruošia patys naudodami kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, pateikdami prašymą-paraišką dėl kompensacijų gavimo, nurodo prašyme-paraiškoje, kokia kuro rūšimi naudojasi.

45. Šildymo sezonu, kai bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, kurie būstą šildo ir karštą vandenį ruošia patys naudodami kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, laikomi 6 mėnesiai (nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. imtinai).

46.  Atsiradus ar išaiškėjus priežastims, dėl kurių kompensacija nepriklauso, Socialinės paramos skyrius nutraukia jos teikimą anksčiau laiko ir apie tai tuoj pat informuoja energetines ir komunalines paslaugas teikiančias ir kompensacijas skaičiuojančias įmones.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-25, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01655

 

47.  UAB „Šilalės šilumos tinklai“, Savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnija, Savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnija, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai ir UAB „Šilalės vandenys“ apie esamą įsiskolinimą mėnesio 1 d. iki kiekvieno mėnesio 12 d. pateikia gyventojų sąrašus Socialinės paramos skyriui pagal Aprašo 36 punktu gautą įsakymą ir sąrašus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-25, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01655

 

V SKYRIUS

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMAS

 

48. Socialinė pašalpa gali būti teikiama:

48.1. pinigais išmokama už kiekvieną praėjusį mėnesį per išmokų išnešiojimo įstaigas, bankus, seniūnijas ir Socialinės paramos skyrių, pagal Socialinės paramos skyriaus sudarytus ir pateiktus žiniaraščius, kiekvieno mėnesio 10-25 dienomis;

48.2. nepinigine forma ir pinigais socialinę riziką patiriantiems bendrai gyvenantiems asmenims ir vieniems gyvenantiems asmenims, kai yra pavesta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, esant Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos siūlymui, per seniūnijas, Socialinės paramos skyrių:  

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-25, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01655

48.2.1. apmokant vaikų išlaikymo ikimokyklinėse įstaigose išlaidas;

48.2.2. apmokant vaikų maitinimo išlaidas mokyklose ar dienos centruose;

48.2.3. apmokant suaugusių asmenų gydymosi nuo priklausomybės ir/ar tuberkuliozės ligų išlaidas;

48.2.4. apmokant būsto nuomos, elektros, komunalines ir kitas būsto išlaikymo išlaidas šias paslaugas teikiančioms įmonėms;

48.2.5. pavedant socialiniams darbuotojams dalyvauti (tarpininkauti) perkant iš skiriamos socialinės pašalpos asmenims maisto produktus, drabužius ir kitas reikalingas prekes bei apmokant kitas reikalingas paslaugas;

48.3. pinigais, neviršinat 50 procentų paskirtos socialinės pašalpos dydžio, išskyrus atvejus, kai atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, rekomenduoja didesnę kaip 50 procentų paskirtos socialinės pašalpos dydžio sumą mokėti piniginėmis lėšomis, o kai atvejo vadyba netaikoma, – atsižvelgiant į socialinio darbuotojo, dirbančio su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, rekomendaciją.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-187, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14450

 

49. Kompensacijos teikiamos:

49.1. pinigais bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims, kurie būstą šildo ir karštą vandenį ruošia patys naudodami kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, kompensacijos teikiamos pagal Socialinės paramos skyriaus sudarytus žiniaraščius per išmokų išnešiojimo įstaigas, bankus, seniūnijas ir Socialinės paramos skyrių;

49.2.     apskaičiuotų kompensacijų sumą už praėjusį mėnesį pervedant į energiją, geriamąjį ir karštą vandenį teikiančios ir kompensacijas skaičiuojančios įmonės atsiskaitomąją sąskaitą banke pagal Kompensacijų skaičiavimo sutartyje numatytas sąlygas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-25, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01655

 

49.3.     nepinigine forma per seniūnijas, Socialinės paramos skyrių, pavedant socialiniams darbuotojams dalyvauti perkant iš skiriamos būsto šildymo išlaidų kompensacijos reikalingą kuro rūšį, socialinę riziką patiriantiems bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, kurie būstą šildo ir karštą vandenį ruošia patys naudodami kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, kai yra pavesta Administracijos direktoriaus įsakymu, esant Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos siūlymui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-25, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01655

 

49.4. pervedant į paslaugas teikiančių įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, kurie būstą šildo ir karštą vandenį ruošia patys naudodami kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos ir nepateikė mokėjimo dokumentų;

49.5. kompensacijos nedirbančių pensininkų ir nedirbančių neįgaliųjų, kuriems nustatytas 60–100 procentų netektas darbingumas, šeimoms, kuriose nėra darbingų šeimos narių, arba vienam gyvenančiam asmeniui – nedirbančiam pensininkui ar neįgaliajam, kuriam nustatytas 60–100 procentų netektas darbingumas, apskaičiuojamos du kartus per metus – visam šildymo sezonui ir nešildymo sezonui.

50. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu pakeitus deklaruotą gyvenamąją vietą (jei gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena) arba nuomojamą būstą, ankstesnėje savivaldybėje piniginės socialinės paramos teikimas nutraukiamas išmokėjus už tą mėnesį, kurį buvo pakeista deklaruota gyvenamoji vieta (jei gyvenamosios vietos neturi, – savivaldybė, kurios teritorijoje gyveno) arba nuomojamas būstas. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurie dėl piniginės socialinės paramos nustatyta tvarka kreipiasi į naujos deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę (jei gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybę, kurios teritorijoje apsigyvena) arba savivaldybę, kurios teritorijoje nuomojamas būstas, ši parama teikiama vadovaujantis šio Aprašo 16 ir 19 punktais.

51. Paskirta, bet laiku neatsiimta socialinė pašalpa ir (ar) kompensacijos išmokamos, jeigu dėl jų buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paskutinio mėnesio, už kurį socialinė pašalpa ir (ar) kompensacijos buvo paskirtos.

52. Mirus asmeniui, kurio vardu bendrai gyvenantiems asmenims mokama socialinė pašalpa ir (ar) kompensacijos, šiems bendrai gyvenantiems asmenims paskirta ir iki kito mėnesio po jo mirties neišmokėta pašalpa ir (ar) kompensacijos, jeigu dėl jų buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius po socialinę pašalpą ir (ar) kompensacijas gavusio asmens mirties dienos, išmokamos mirusįjį laidojusiam vienam iš bendrai gyvenančių asmenų, pateikus laisvos formos prašymą ir medicininį mirties liudijimą, kai asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre, o jeigu tokio bendrai gyvenančio asmens nėra, pervedamos į vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių) vardu atidarytą sąskaitą banke. Mirus vienam gyvenančiam asmeniui, socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijų teikimas nutraukiamas nuo jo mirties mėnesio pirmos dienos, o už praėjusį laikotarpį paskirta ir neatsiimta socialinė pašalpa ir (ar) kompensacijos neišmokamos.

53. Jeigu bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui apskaičiuota socialinė pašalpa yra mažesnė kaip 1,45 euro, o būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ar karšto vandens išlaidų kompensacija – mažesnė kaip 0,29 euro, socialinė pašalpa ir kompensacija neišmokamos.

 

VI SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGOS IR TEISĖS TEIKIANT PINIGINĘ SOCIALINĘ PARAMĄ

 

54. Savivaldybės administracija, teikdama piniginę socialinę paramą, privalo:

54.1. 6 mėnesius socialinę pašalpą skirti tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, pasirenkant ar derinant jos teikimo formą (formas) (pinigais ir (ar) nepinigine forma), o kompensacijų 6 mėnesius neteikti bendrai gyvenantiems asmenims ar 6 mėnesiams nutraukti jų teikimą iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių ar kitų institucijų gavus informacijos apie piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas ir (ar) nelegalų darbą, neteisėtą veiklą, susijusią su pajamų gavimu; 

54.2. 6 mėnesius neteikti socialinės pašalpos ir kompensacijų ar 6 mėnesiams nutraukti jų teikimą vienam gyvenančiam asmeniui, iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių ar kitų institucijų gavus informacijos apie piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas ir (ar) nelegalų darbą, neteisėtą veiklą, susijusią su pajamų gavimu;

54.3. 3 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos arba 3 mėnesiams nutraukti jos teikimą bendrai gyvenantiems asmenims, jeigu bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų nevykdo šio Aprašo 63.2 papunktyje nustatytos pareigos ir (ar) 63.3 papunktyje nustatytos pareigos, išskyrus atvejį, kai dėl šių punktų nuostatų nevykdymo nesusidarė piniginės socialinės paramos permoka – išmokėta ne didesnė, negu apskaičiuota, įvertinus atsiradusias aplinkybes, piniginė socialinė parama arba piniginės socialinės paramos permoka buvo grąžinta ar asmens raštu pateiktu sutikimu yra išskaičiuojama (grąžinama) dalimis daugiau kaip po 20 procentų mokėtinos sumos per mėnesį. Jeigu nėra šiame papunktyje nurodytų išimčių, socialinė pašalpa skiriama vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

54.4. 3 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos arba 3 mėnesiams nutraukti jos teikimą vienam gyvenančiam asmeniui, jeigu jis nevykdo šio Aprašo 63.2 papunktyje nustatytos pareigos ir (ar) 63.3 papunktyje nustatytos pareigos, išskyrus atvejį, kai dėl šių punktų nuostatų nevykdymo nesusidarė piniginės socialinės paramos permoka – išmokėta ne didesnė, negu apskaičiuota, įvertinus atsiradusias aplinkybes, piniginė socialinė parama arba piniginės socialinės paramos permoka buvo grąžinta ar asmens raštu pateiktu sutikimu yra išskaičiuojama (grąžinama) dalimis daugiau kaip po 20 procentų mokėtinos sumos per mėnesį;

54.5. jeigu bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų nevykdo šio Aprašo 63.1, 63.4, 63.5 ir 63.6 papunkčiuose nustatytų pareigų, socialinę pašalpą skirti tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, pasirenkant ar derinant jos teikimo formą (formas) (pinigais ir (ar) nepinigine forma), o kompensacijų neteikti ar nutraukti jų teikimą, iki šios pareigos bus įvykdytos;

54.6. jeigu vienas gyvenantis asmuo nevykdo šio Aprašo 63.1, 63.4, 63.5 ir 63.6 papunkčiuose nustatytų pareigų, socialinės pašalpos ir kompensacijų neteikti ar nutraukti jų teikimą, iki šios pareigos bus įvykdytos;

54.7. 6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos, jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turimų piniginių lėšų dydis, nurodytas prašyme-paraiškoje, viršija Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytą piniginių lėšų normatyvą;

54.8. 6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo per 6 mėnesius iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos perleido nuosavybėn kitam asmeniui Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1-8 punktuose nurodytą turtą ir kreipdamiesi (kreipdamasis) dėl piniginės socialinės paramos, prašyme-paraiškoje nenurodė gautų piniginių lėšų ar už jas įsigyto naujo turto;    

54.9. 6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos ar 6 mėnesiams nutraukti jos teikimą darbingo amžiaus darbingam vienam gyvenančiam asmeniui arba darbingo amžiaus darbingiems bendrai gyvenantiems asmenims, kurie dirba savarankiškai ir (ar) vykdo nekilnojamųjų daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą ir kuriems ilgiau kaip 6 mėnesius buvo teikiama piniginė socialinė parama, jeigu jie prašyme-paraiškoje nurodo, kad šiuo laikotarpiu iš vykdomos veiklos gavo mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga vidutines pajamas per mėnesį. Šiuo atveju, kai laikotarpiu iš vykdomos veiklos gavo ne mažesnes kaip 2/3 minimalios mėnesinės algos vidutines pajamas per mėnesį, socialinė pašalpa Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos sprendimu skiriama vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

54.10. 6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos ar 6 mėnesiams nutraukti jos teikimą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu nuosavybės teise įgijo privalomą registruoti turtą, kurio vertė didesnė kaip piniginių lėšų normatyvas, nustatytas Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje, arba nuosavybės teise turimą privalomą registruoti turtą perleido nuosavybėn kitam asmeniui už lėšų sumą, mažesnę kaip pusė šio turto vertės, apskaičiuotos vadovaujantis Įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi;

54.11. esant įsiskolinimui už šildymą ir karšto vandens pašildymą daugiau kaip 500 eurų, už geriamąjį vandenį daugiau kaip 50 eurų, Socialinės paramos skyrius kompensacijų neskiria, išskyrus, jeigu įsiskolinusieji su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies įsiskolinimo padengimo, kurioje numatoma kas mėnesį grąžinti ne daugiau kaip 20 procentų šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir jei šioje sutartyje nurodyti reikalavimai yra vykdomi, arba teismas yra priteisęs padengti įsiskolinimą;

54.12. 3 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos ar 3 mėnesiams nutraukti jos teikimą, jeigu bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo nevykdo šio Aprašo 63.7 papunktyje nustatytos pareigos. Šiuo atveju socialinė pašalpa skiriama vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, pasirenkant ar derinant jos teikimo formą (formas) (pinigais ir (ar) nepinigine forma);

54.13. kilus pagrįstų įtarimų dėl prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų apie turimą turtą ir gaunamas pajamas arba patikrinimo metu kilus pagrįstam įtarimui, kad yra pateikti neteisingi duomenys arba jie nuslėpti, pareikalauti, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo deklaruotų turtą (įskaitant gaunamas pajamas) Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau – Gyventojų turto deklaravimo įstatymas) nustatyta tvarka, ir informuoti nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančias institucijas dėl galimai nelegaliai gautų ar gaunamų pajamų ir (ar) nelegalaus darbo ar neteisėtos veiklos, susijusios su pajamų gavimu;

54.14. kilus pagrįstų įtarimų dėl prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų apie turimą turtą ir gaunamas pajamas, tikrinti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu piniginė socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama ar nutraukiamas jos mokėjimas.

55. Savivaldybės administracija, teikdama piniginę socialinę paramą, turi teisę:

55.1. darbingus nedirbančius (taip pat savarankiškai nedirbančius) ar dirbančius (taip pat savarankiškai dirbančius), atsižvelgiant į darbo laiko ar veiklos trukmę, nesimokančius darbingo amžiaus asmenis, gaunančius piniginę socialinę paramą Įstatymo ir šio Aprašo nustatyta tvarka ir nedalyvaujančius aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir (ar) savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos bei Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtinto Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo nustatyta tvarka pasitelkti visuomenei naudingai veiklai atlikti;

55.2. patikrinusi bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašiusi buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, neteikti kompensacijų ar nutraukti jų teikimą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą būste arba jį išsinuomoja, bet jame faktiškai negyvena, arba kartu su vienu gyvenančiu asmeniu arba bendrai gyvenančiais asmenimis būste nuolat faktiškai gyvena asmuo (asmenys), kuris (kurie) nėra deklaravęs (deklaravę) gyvenamosios vietos būste arba jo nesinuomoja;

55.3. papildomai apklausti asmenis, kurie kreipiasi dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar gauna šią paramą, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų, įrodančių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę į piniginę socialinę paramą;

55.4. siekiant įvertinti piniginės socialinės paramos teikimo veiksmingumą, Socialinės paramos skyriaus darbuotojas ir (ar) seniūnijos socialinis darbuotojas vykdyti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo patikrinimą:

55.4.1. kai asmenys dėl piniginės socialinės paramos skyrimo kreipiasi pirmą kartą per 24 mėnesius, išskyrus dirbančius asmenis;

55.4.2. kai siūloma teikti piniginę socialinę paramą Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos sprendimu pagal Aprašo 55.9–55.19 papunkčius;

55.4.3. kilus pagrįstų įtarimų bei esant informacijai dėl prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų patikslinimo;

55.4.4. kai asmenys, registruoti Užimtumo tarnyboje paraiškos pateikimo metu, ne mažiau kaip kas 24 mėnesius.

55.5. nereikalauti iš piniginę socialinę paramą gaunančių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens iš naujo pateikti tų duomenų, kurie iki pakartotinio kreipimosi yra nepasikeitę;

55.6. sudaryti seniūnijų teritoriniu principu veikiančius kolegialius visuomeninius organus – Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijas, į kurių sudėtį įeitų bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės nariai, ir (ar) seniūnaičiai, ir (ar) kiti suinteresuoti asmenys;

55.7. skirti socialinę paramą, kai vienas iš tėvų ar globėjų augina vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 6 metų, lankančius grupę pagal keturių valandų ikimokyklinio ugdymo programą 3-5 metų vaikams.

55.8. netaikyti vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims Aprašo 21 punkto nuostatų, kai:

55.8.1. yra paskirta nedarbo draudimo išmoka, darbo paieškos išmoka arba mokymosi laikotarpiu – mokymosi stipendija;

55.8.2. Užimtumo tarnyboje ieškančio darbo asmens perregistravimas, pasikeitus statusui;

55.8.3. Užimtumo tarnyboje darbo paieškos nutraukimas, pasibaigus finansavimui;

55.8.4. kreipiasi dėl piniginės socialinės paramos skyrimo pirmą kartą per 24 mėnesius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-187, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14450

 

55.9. skirti socialinę pašalpą, jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už 1,1 valstybės remiamas pajamas (toliau – VRP) bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, tačiau bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo nuosavybės teise turi tik vieną būstą, kuriame faktiškai gyvena, namų valdos žemės sklypą ir vieną transporto priemonę pagal VĮ „Regitra“ registro duomenis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-187, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14450

 

55.10. skirti kompensacijas, jeigu išlaidos už būsto šildymą, už faktinį geriamojo vandens ir (ar) karšto vandens kiekį atitinka Įstatymo 11 straipsnio nustatytus kompensuojamus dydžius, tačiau bendrai gyvenantys asmenys arba  vienas gyvenantis asmuo nuosavybės teise turi tik vieną būstą, kuriame faktiškai gyvena, namų valdos žemės sklypą ir vieną transporto priemonę pagal VĮ „Regitra“ registro duomenis;

55.11. skirti socialinę pašalpą ir kompensacijas bendrai gyvenantiems asmenims, kurie dėl išlaikymo ir (ar) tėvystės nustatymo kreipėsi į teismą, bet tėvystė nebuvo nustatyta ir (ar) išlaikymas nebuvo priteistas arba pareiškimas paliktas nenagrinėtas;

55.12. skirti socialinę pašalpą bendrai gyvenantiems asmenims atskirai, kai santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo metu yra ginčas;

55.13. skirti būsto šildymo išlaidų kompensaciją vienam gyvenančiam asmeniui arba bendrai gyvenantiems asmenims, jeigu jie deklaruoja gyvenamąją vietą jų nuosavybės teise turimame būste arba nuomojasi būstą, kuris Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotas kaip gyvenamosios patalpos arba atskira gyvenamoji patalpa, kai bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos;

55.14. skirti būsto šildymo išlaidų kompensaciją, jeigu daugiabučio namo buto savininkas neatitinka Įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų, tačiau neprieštaravo (pritarė) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui ar namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas įgyvendinamas arba įgyvendintas;

55.15. skirti piniginę socialinę paramą kaip vienam gyvenančiam asmeniui pilnamečiui vaikui (įvaikiui) iki 24 metų, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant laikotarpį nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos) ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje, (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį), kai mirė vienas iš jo tėvų (įtėvių);

55.16. siūlyti skirti būsto šildymo išlaidų kompensaciją globojamam vaikui nuo 16 iki 18 metų ir asmeniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formos programas (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį), kol jiems sukaks 24 metai, ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai, jei iki pilnametystės buvo globojamas, jei būsto ploto normatyvas iki 12 kvadratinių metrų yra didesnis už nustatytą Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punkte naudingojo būsto ploto normatyvą ir jei būste gyvena ir gyvenamąją vietą yra deklaravę vieni tokie asmenys, išskyrus, kai laikina globa steigiama dėl tėvų išvykimo į užsienį;

55.17. skirti 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio sąlyginę pašalpą kaip vienam gyvenančiam asmeniui pilnamečiui vaikui (įvaikiui) iki 24 metų, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant laikotarpį nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos) ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį) ir neturi kitų pajamų, kai auginantys vaiką (vaikus) tėvai ar vienas iš tėvų (įtėvių) patiria socialinę riziką ir neturi teisės pagal Įstatymą gauti socialinę pašalpą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-187, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14450

 

55.18. skirti 1,1 VRP dydžio sąlyginę pašalpą kaip vienam gyvenančiam asmeniui pilnamečiui vaikui (įvaikiui) iki 24 metų, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant laikotarpį nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos) ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį) ir neturi kitų pajamų, kai tėvams arba vienam iš tėvų (įtėvių) teisės aktų nustatyta tvarka laikinai/neterminuotai apribota tėvų valdžia arba vaikas atskirtas nuo tėvų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-187, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14450

 

55.19. skirti 1,1 VRP dydžio periodinę pašalpą:

55.19.1. bendrai gyvenantiems asmenims atskirai, kai atitinka Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4–9 punktus ir neturi kitų pajamų, yra pateikę prašymą teismui dėl santuokos nutraukimo, kol bus išnagrinėta santuokos nutraukimo byla, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius;

55.19.2. bendrai gyvenantiems asmenims ir kartu su vienu iš jų gyvenantiems vaikui (vaikams), atskirai, kai atitinka Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4–9 punktus, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 1,1 VRP dydžio, yra pateikę prašymą teismui dėl santuokos nutraukimo, kol bus išnagrinėta santuokos nutraukimo byla, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-187, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14450

 

55.20.      skirti kompensacijas bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, gyvenantiems Savarankiško gyvenimo namuose ir atitinkantiems Įstatymo ir šio Aprašo nuostatas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T1-25, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01655

 

VII SKYRIUS

SOCIALINĖS PARAMOS IR PAGALBOS ŠEIMAI TEIKIMO KOMISIJOS KOMPETENCIJA

 

56. Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos sudėtį tvirtina Administracijos direktorius seniūno teikimu.

57. Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos funkcijos:

57.1. teikti rekomendacijas, dėl socialinės paramos skyrimo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, esant socialinio darbuotojo siūlymui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-187, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14450

 

57.2. analizuoti probleminius atvejus (piktnaudžiavimo, paramos teikimo socialinę riziką patiriantiems asmenims, piniginės socialinės paramos formą (pinigais, nepinigine forma);

57.3. kviestis piniginės socialinės paramos gavėjus pokalbiui;

57.4. dalyvauti tikrinant bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;

57.5. teikti rekomendacijas dėl socialinės paramos skyrimo vaikams, įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos pagal Aprašo 54.9 papunktį;

57.6. teikti rekomendacijas dėl socialinės paramos skyrimo pagal Aprašo 55.9–55.19 papunkčius.

58. Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisija posėdžiauti renkasi pagal poreikį. Kiekvienas posėdis protokoluojamas ir kiekvienam svarstytam atvejui priimamas rekomendacinio pobūdžio motyvuotas sprendimas apie piniginės socialinės paramos skyrimą, neskyrimą, sustabdymą, atnaujinimą. Protokolas ne vėliau kaip per 3 dienas pateikiamas elektroniniu būdu Socialinės paramos skyriui.

59. Bendrai gyvenančius asmenis arba vieną gyvenantį asmenį, kuriuos dėl piniginės socialinės paramos skyrimo reikalinga aptarti Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijoje, siūlo ir visus turimus dokumentus bei informaciją apie šiuos asmenis pateikia Socialinės paramos skyrius ar seniūnija pagal prašymo-paraiškos pateikimo vietą.

60. Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos nariai užtikrina nepasiturinčių gyventojų pateiktų piniginei socialinei paramai gauti duomenų konfidencialumą pasirašytinai.

 

VIII SKYRIUS

NETEISĖTAI GAUTOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IŠIEŠKOJIMAS

 

61. Dėl piniginę socialinę paramą gaunančių asmenų kaltės neteisėtai gautos piniginės socialinės paramos išieškojimas:

61.1. nustačius, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo piniginę socialinę paramą gavo neteisėtai, nes kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos metu pateikė neteisingus duomenis apie turtą, gaunamas pajamas, bendrai gyvenančius asmenis arba kitus duomenis, reikalingus piniginei socialinei paramai skirti, arba paramos teikimo laikotarpiu per mėnesį nepranešė apie materialinės padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į piniginę socialinę paramą arba piniginės socialinės paramos dydžiui, bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi grąžinti neteisėtai gautą pinigų sumą arba ją sumokėti dalimis;

61.2. negrąžinta neteisėtai gauta piniginė socialinė parama yra išskaičiuojama vadovaujantis Socialinės paramos skyriaus priimtu sprendimu iš piniginę socialinę paramą gaunančiam asmeniui paskirtos piniginės socialinės paramos sumos išskaičiuojant ne daugiau kaip po 20 procentų mokėtinos sumos per mėnesį, jeigu nėra piniginę socialinę paramą gaunančio asmens raštu pateikto sutikimo išskaičiuoti didesnę mokėtinos sumos dalį per mėnesį ar visą mokėtiną sumą;

61.3. jeigu neteisėtai gauta piniginė socialinė parama negrąžinta arba neišskaičiuota, likusi skola išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

62. Dėl Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kaltės neteisėtai išmokėtos piniginės socialinės paramos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

PINIGINĘ SOCIALINĘ PARAMĄ GAUNANČIŲ ASMENŲ PAREIGOS

 

63. Piniginę socialinę paramą gaunantys nepasiturintys gyventojai privalo:

63.1. išnaudoti visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (sudaryti teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo, kreiptis dėl išmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymą, kitų priklausančių išmokų ir (ar) pašalpų ir kita);

63.2. pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą prašymo-paraiškos formą ir jos priedus pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę gauti piniginę socialinę paramą, ir būtinus piniginei socialinei paramai gauti dokumentus;

63.3. per mėnesį pranešti apie materialinės padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į piniginę socialinę paramą arba piniginės socialinės paramos dydžiui;

63.4. Socialinės paramos skyriaus ar seniūnijos reikalavimu deklaruoti turimą turtą (įskaitant gaunamas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka;

63.5. sudaryti Šilalės rajono savivaldybės socialiniams darbuotojams ir (ar) kitiems Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotiems Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams galimybę tikrinti gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;

63.6. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka bei Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašu dalyvauti Savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje;

63.7. dalyvauti Savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje;

63.8. dalyvauti Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos organizuojamame posėdyje.

 

X SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

 

64. Socialinės paramos skyrius ir seniūnijos atsako už teisingą dokumentų piniginei socialinei paramai gauti priėmimą ir užpildymą.

65. Socialinės paramos skyrius atsako už teisingą socialinių pašalpų apskaičiavimą ir dokumentų parengimą joms išmokėti, savalaikį sąrašų ir pažymų apie šeimų arba vieno gyvenančio asmens pajamas perdavimą kompensacijas skaičiuojančioms įmonėms, teisingą kompensacijų apskaičiavimą, kai būstas šildomas ir karštas vanduo ruošiamas naudojant atskiras kuro rūšis.

66.      UAB „Šilalės šilumos tinklai“, Savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnija, Savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnija, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai ir UAB „Šilalės vandenys“ atsako už teisingą kompensacijų (išskyrus kieto kuro kompensacijas) skaičiavimą ir savalaikį atsiskaitymą su klientais ir Socialinės paramos skyriumi.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-25, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01655

 

67. Socialinės paramos skyrius atsako už savalaikį atsiskaitymą su šilumą ir vandenį tiekiančiomis įmonėmis, įsiskolinimų šioms įmonėms padengimą.

68. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius ir Savivaldybės kontrolierius kontroliuoja, kaip šilumos energiją ir vandenį tiekiančios įmonės skaičiuoja kompensacijas, Socialinės paramos skyrius – piniginę socialinę paramą, ar teisingai taikomos Įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatos.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

69. Jeigu socialinė pašalpa ar kompensacijos bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui priklauso pagal dvi ar daugiau šio įstatymo nuostatų, taikoma ta nuostata, kuri bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui yra palankiausia.

70. Kietojo ar kitokio kuro, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, vidutines kainas kasmet tvirtina Šilalės rajono savivaldybės taryba.

71. Sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar neskyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

72. Pasikeitus šiame Tvarkos apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

__________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šilalės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-25, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01655

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Šilalės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-187, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14450

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo