Suvestinė redakcija nuo 2018-11-22

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14559

 

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 22 d. Nr. T1-199

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 41 punktu, 18 straipsnio d dalimi,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės Strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais  galios:

2.1.  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą Nr. T1-142 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.2. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. T1-87 „Dėl strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                      Gintautas Gegužinskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono Savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 22 d. sprendimu  Nr. T1-199

(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T1-229

redakcija)

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemą, planavimo dokumentų rengimą, svarstymą, tvirtinimą, įgyvendinimo organizavimą, stebėseną, koregavimą bei atsiskaitymą už pasiektus rezultatus.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis.

3. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Strateginis planavimas – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai vykdyti institucijos misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

3.2. Pasvalio rajono plėtros strateginis planas (PSP) – ilgos trukmės strateginio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į valstybės ilgos trukmės planavimo dokumentus ir aplinkos analizės išvadas, suformuota Pasvalio rajono vizija, strateginiai tikslai, uždaviniai, galimos įgyvendinimo priemonės, siekiami rezultatai. Savivaldybės plėtros strateginį planą tvirtina Savivaldybės taryba.

3.3. Pasvalio rajono savivaldybės strateginis veiklos planas (SVP) – trumpos trukmės planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į PSP, kitus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos patvirtintus planavimo dokumentus, suformuluota Savivaldybės misija, strateginiai tikslai, aprašomos Savivaldybės vykdomos programos, siekiami rezultatai ir nurodomos lėšos bei finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti. Savivaldybės strateginį veiklos planą tvirtina Savivaldybės taryba.

3.4. Metinis veiklos planas (MVP) – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą ir detalizuojantis jame numatytas priemones. Jis skirtas Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų ir Savivaldybės įstaigų veiklos organizavimui ir parodytų kiekvienos įstaigos (filialo/padalinio) indėlį įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą. Metiniame veiklos plane detalizuojamas Savivaldybės strateginio veiklos plano (programų ir jų dalių) įgyvendinimas, atsižvelgiant į vykdomas funkcijas.

3.5. Programa – esminė strateginio veiklos plano dalis, skirta strateginiam tikslui įgyvendinti, kurioje nustatyti šios programos tikslai, uždaviniai, priemonės, vertinimo kriterijai ir asignavimai.

3.6. Priemonė – užsibrėžto uždavinio įgyvendinimo būdas, kuriam naudojami žmogiškieji, finansiniai ir materialiniai ištekliai.

3.7. Strateginis tikslas – planavimo dokumentuose užsibrėžtas siekis, rodantis planuojamą pasiekti rezultatą per planavimo dokumento įgyvendinimo laikotarpį.

3.8. Uždavinys – per nustatytą laikotarpį planuojama veikla, užtikrinanti planavimo dokumente nustatyto tikslo įgyvendinimą.

3.9. Veiklos prioritetai – Savivaldybės veiklos rezultatams poveikį darantys siekiai, susiję su Savivaldybės PSP tikslais ir Savivaldybės tarybos daugumos veiklos programos nuostatomis. Veiklos prioritetai yra planuojami metams arba Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui, susiejant juos su Savivaldybės tarybos daugumos veiklos programa, ir parodo pokyčius tobulinamose veiklos srityse bei poveikį Savivaldybės bendruomenės gyvenimui.

3.10. Vertinimo kriterijus – rodiklis, suteikiantis informaciją apie tikslo, uždavinio ir priemonės įgyvendinimą.

3.11. Strateginio planavimo grupė (SPG) – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kurią sudaro Savivaldybės administracijos direktorius ir (arba) jo pavaduotojas, Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti administracijos darbuotojai ir interesų grupių atstovai. Ji sudaroma strateginių planų rengimui organizuoti ir koordinuoti, įgyvendinimui prižiūrėti, biudžetiniais metais pasiektiems rezultatams įvertinti, iškilusioms problemoms analizuoti ir planuojamo laikotarpio veiklos prioritetams suformuoti.

3.12. Interesų grupių atstovai – tai viešojo sektoriaus, bendruomenių ir pilietinės visuomenės sektoriaus bei privataus sektoriaus interesų grupių atstovai. Šių grupių atstovai dalyvauja SPG posėdžiuose. Interesų grupių atstovus į SPG skiria Savivaldybės administracijos direktorius.

 

II SKYRIUS

STRATEGINIO PLANAVIMO SISTEMA

 

4. Pasvalio savivaldybės strateginio planavimo sistemą sudaro strateginio planavimo dokumentai ir institucijos, atsakingos už planavimo dokumentų parengimą, tvirtinimą, įgyvendinimą, vertinimą, atsiskaitymą už šių dokumentų įgyvendinimo rezultatus ir jų viešinimą.

5. Savivaldybės planavimo dokumentų sistemą sudaro:

5.1. PSP, kurį tvirtina Savivaldybės taryba;

5.2. SVP, kurį tvirtina Savivaldybės taryba;

5.3. kiti planavimo dokumentai, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus yra įgaliota tvirtinti Savivaldybės taryba ar Savivaldybės administracijos direktorius. Šių dokumentų laikotarpis yra toks, koks apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Jei minėtuose teisės aktuose laikotarpis neapibrėžiamas, laikomasi nuostatos, kad planavimo dokumentų laikotarpis negali viršyti PSP galiojimo laikotarpio;

5.4. finansų planavimo dokumentai – Savivaldybės biudžetas, kurį tvirtina Savivaldybės taryba;

5.5. Savivaldybės administracijos ir seniūnijų metiniai veiklos planai, kuriuos tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius;

5.6. Savivaldybės biudžetinių įstaigų metiniai veiklos planai, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka rengia, derina ir tvirtina biudžetinių įstaigų vadovai.

6. Planavimo dokumentai yra tarpusavyje susiję – ilgalaikių planavimo dokumentų nuostatos pereina į trumpesnės trukmės planavimo dokumentus. Finansų planavimo dokumentuose turi būti nustatytas finansavimas planavimo dokumentuose atitinkamais metais numatytų veiklų įgyvendinimui. Vienų planavimo dokumentų nuostatos neturi prieštarauti kitų planavimo dokumentų nuostatoms.

 

III SKYRIUS

PSP RENGIMAS, TVIRTINIMAS, ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS

 

7. PSP – pagrindinis Savivaldybės strateginio planavimo dokumentas, kuris, atsižvelgiant į savivaldybės tarybos apsisprendimą, gali būti rengiamas ilgos (7–10 ir daugiau metų) ar vidutinės (3–7 metų) trukmės plėtrai suplanuoti.

8. PSP yra Savivaldybės bendruomenės, socialinių partnerių ir politinių partijų susitarimas dėl miesto ilgalaikės vizijos, ilgalaikių prioritetų, jų įgyvendinimo krypčių ir siekiamos pažangos rodiklių. Kiti Savivaldybėje rengiami planavimo dokumentai turi būti suderinti su PSP nuostatomis. PSP rengimą, viešą svarstymą, įgyvendinimo stebėseną ir ataskaitų rengimą organizuoja Savivaldybės administracija.

9. PSP struktūra:

9.1. bendroji informacija (nurodomas strateginio plėtros plano parengimo tikslas, kokiais planavimo dokumentais vadovautasi rengiant šį planą ir kas dalyvavo jį rengiant, taip pat pateikiama kita svarbi informacija);

9.2. vidaus ir išorės aplinkos analizė (Savivaldybės ekonominės – socialinės situacijos analizė ir išvados, nurodančios pagrindines dėmesio reikalaujančias problemas ir pagrindžiančios savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetų, tikslų ir uždavinių pasirinkimą). Atliekant aplinkos analizę, svarbu nustatyti pagrindines savivaldybės plėtros tendencijas, Savivaldybės konkurencinius pranašumus, problematiką, iššūkius ir jų galimą poveikį Savivaldybės plėtrai. Nuodugniai atlikta aplinkos analizė ir analizės išvadomis pagrįstos įžvalgos užtikrina tinkamų plėtros sričių, prioritetų ir tikslų nustatymą;

9.3. vizija (idealus ateities paveikslas arba įsivaizduojama būsena, kuri gali būti pasiekta pačiomis palankiausiomis sąlygomis). Vizija parodo Savivaldybės veiklos plėtros mastą, atitinka vietos gyventojų lūkesčius ir tarnauja kaip orientyras nustatant savivaldybės plėtros tikslus;

9.4. prioritetai ir tikslai (nustatomi plėtros prioritetai ir tikslai, juos įgyvendinantys uždaviniai, tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, jų matavimo vienetai ir reikšmės, pagal kuriuos bus vertinama per tam tikrą laiką pasiekta pažanga ir nauda Savivaldybės bendruomenei). Atskirų veiklos sričių prioritetai, tikslai ir uždaviniai nustatomi atsižvelgiant į aplinkos analizės rezultatus;

9.5. PSP įgyvendinimo svarbiausios nuostatos (priemonių planas, šio dokumento įgyvendinimo stebėsenos, tikslinimo, atsiskaitymo tvarka ir pan.);

9.6. priedai (investicinių projektų sąrašas, kita aktuali informacija).

10. PSP turi būti iš esmės atnaujintas iki PSP galiojimo pabaigos: atliekama išsami aplinkos analizė, peržiūrima vizija, prioritetai, strateginiai tikslai ir kitos plano dalys, organizuojamas viešas dokumento svarstymas.

11. PSP uždaviniai ir priemonės, esant poreikiui, gali būti peržiūrimi ir keičiami. Pasiūlymai dėl PSP pateikiami raštu Savivaldybės administracijos direktoriui. PSP pakeitimai ar papildymai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

12. Kasmet rengiama ir teikiama Savivaldybės tarybai išklausyti bei patvirtinti PSP įgyvendinimo metinė ataskaita.

13. PSP įgyvendinimo tvarka pateikiama Pasvalio rajono savivaldybės plėtros strateginio plano įgyvendinimo priežiūros metodikoje, kuri tvirtinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

IV SKYRIUS

SVP REN