Sprendimas netenka galios 2020-11-07:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2547, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23418

Dėl aukštojo mokslo studijų, formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-29 iki 2020-11-06

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17435

 

Nauja redakcija nuo 2020-09-23:

Nr. V-2089, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-22, i. k. 2020-19631

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. rugpjūčio  17  d. Nr. V-1837
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.2.1 papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti aukštųjų mokyklų vadovus, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjus  organizuoti veiklą laikantis šių reikalavimų:

1.1. Darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, bibliotekose ir pan.), pedagogai  auditorijose, klasėse ir kitose mokymo patalpose, taip pat asmenys, dalyvaujantys aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose, auditorijose, klasėse ir kitose mokymo patalpose, jei tarp jų neišlaikomas 2 metrų atstumas, renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai asmenys, jei tarp jų neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

1.2. Tarp aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose dalyvaujančių asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 m atstumas.

1.3. Uždarose erdvėse renginiai turi būti organizuojami laikantis grupių izoliavimo principo. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.

1.4. Prie įėjimo į aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklų vykdymo vietą asmenims, dalyvaujantiems aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose, darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikiama informacija apie:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2119, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-20003

1.4.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.4.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

1.4.3. draudimą kontaktinėse veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.5. Darbuotojų, aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose dalyvaujančių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima:

1.5.1. turi būti sudarytos sąlygos darbuotojams, aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose dalyvaujantiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą;

1.5.2. asmuo, kuriam pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo vietoje, turi nedelsiant apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;

1.5.3. jeigu aukštoji mokykla, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjas iš darbuotojo ar aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose dalyvaujančio asmens gavo informaciją apie šiam asmeniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.5.4. į aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo vietą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.6. Aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusių švietimo vykdymo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė veiklose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklų vykdymo vietą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf).

1.7. Patalpos, kuriose vykdomos aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant jose dalyvaujantiems asmenims ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvieno panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas asmuo, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo vietose turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).

1.8. Jei organizuojamas asmenų, dalyvaujančių aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo veiklose, maitinimas, jį organizuojant turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ nustatytų būtinų sąlygų;

1.9. Jei aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ar neformaliojo suaugusių švietimo vykdymo vietoje veikia rinkimų apylinkė, turi būti užtikrinamas komisijos narių ir (ar) stebėtojų įleidimas į patalpas ir sudarytos sąlygos valstybės funkcijų vykdymui. Po patalpų panaudojimo rinkimų organizavimui turi būti užtikrinama, kad prieš prasidedant aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ar neformaliojo suaugusių švietimo veikloms patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis šio sprendimo 1.7 papunktyje nurodytų rekomendacijų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2119, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-20003

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2194, 2020-10-06, paskelbta TAR 2020-10-06, i. k. 2020-20838

 

2. Įpareigoti darbuotojus, tarp jų ir pedagogus, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, bibliotekose ir pan.), pedagogus auditorijose, klasėse ir kitose mokymo patalpose, taip pat asmenis, dalyvaujančius aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose, auditorijose, klasėse ir kitose mokymo patalpose, jei tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujančius pilnamečius asmenis, jei tarp jų neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėti kaukes, išskyrus šio sprendimo 1.1 papunktyje numatytus atvejus.

3. Nustatyti, kad laikoma, jog švietimo įstaigoje (-ose) įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas:

3.1. kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, atsižvelgiant į NVSC teikimą raštu, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu nustatomas savivaldybės teritorijoje esančios švietimo įstaigos (-ų) visos ar dalies veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar) joje mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu;

3.2. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Papildyta punktu:

Nr. V-2119, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-20003

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2262, 2020-10-13, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21290

Nr. V-2386, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-28, i. k. 2020-22344

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                            Aurelijus Veryga

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1886, 2020-08-20, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17609

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2089, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-22, i. k. 2020-19631

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2119, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-20003

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2194, 2020-10-06, paskelbta TAR 2020-10-06, i. k. 2020-20838

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2262, 2020-10-13, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21290

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2386, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-28, i. k. 2020-22344

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo