Suvestinė redakcija nuo 2023-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-04-17, i. k. 2020-08076

 

image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GENERALINIS PROKURORAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 17 d. Nr. I-103

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 12 straipsniu:

1. Tvirtinu Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r į p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. sausio 3 d. įsakymą Nr. I-3 „Dėl Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

3. Skelbiu šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Generalinis prokuroras                                                                                Evaldas Pašilis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos generalinio

prokuroro 2020 m. balandžio 17 d.

įsakymu Nr. I-103

(Lietuvos Respublikos generalinio

prokuroro 2022 m. spalio 27 d.

įsakymo Nr. I-313 redakcija)

 

 

ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROJE TVARKOS APRAŠAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato fizinių asmenų ar jų grupių, juridinių asmenų, kitų subjektų, neturinčių juridinio asmens statuso (toliau – asmenys, pareiškėjas), prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarką.

2. Asmenų prašymai ir skundai registruojami, nagrinėjami, atsakymai rengiami, skundai dėl jų pateikiami ir asmenys priimami vadovaujantis Aprašu, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos peticijų konstituciniu įstatymu (toliau – Peticijų konstitucinis įstatymas), Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės),           2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – Reglamentas (ES) 910/2014), ir kitais teisės aktais.

Apraše nustatytais atvejais tvarkant asmens duomenis, asmens duomenų apsauga užtikrinama vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

3. Nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas, Peticijų konstitucinis įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų įgyvendinamieji teisės aktai (generalinio prokuroro patvirtintos Rekomendacijos dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos, Rekomendacijos dėl viešojo intereso gynimo, Pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašas ir kt.). Tiems prašymų ar skundų registravimo, pavedimų vykdymo, užduočių kontrolės, dokumentų rengimo, pasirašymo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo klausimams, kurių nereglamentuoja Aprašas, taikomas Dokumentų valdymo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. I-394 „Dėl Dokumentų valdymo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

4. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Asmenų aptarnavimas – veikla, apimanti pareiškėjų priėmimą pas generalinį prokurorą (jo pavaduotoją), prokuratūros kanclerį, apygardos prokuratūros vyriausiąjį prokurorą (jo pavaduotoją) ir apygardos prokuratūros apylinkės prokuratūros vyriausiąjį prokurorą (jo pavaduotoją), taip pat prašymų ir skundų registravimą, nagrinėjimą, atsakymo pareiškėjui parengimą ir išsiuntimą (įteikimą), informacijos apie šios veiklos vykdymą teikimą.

4.2. Informacinio-aiškinamojo pobūdžio atsakymas – atsakymas, kuriame suteikiama informacija (žinios, kuriomis disponuoja institucija, vykdydama viešąsias funkcijas) į klausimą, su vidaus administravimu susijęs sprendimas ir atsakymas, nesukuriantis pareiškėjui materialinių teisinių prielaidų ginti asmens pažeistą teisę ar įstatymo saugomą interesą.

4.3. Kartotinis prašymas ar skundas – prašymas ar skundas, su kuriuo tas pats pareiškėjas ar jo atstovas kreipiasi į prokuratūrą tuo pačiu klausimu, kuris jau buvo išnagrinėtas prokuratūroje, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo ar skundo pagrindą, ir nepateikiami įtikinami argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo teisėtumu ir pagrįstumu, arba pareiškėjas ar jo atstovas nurodo aplinkybes, kurios jau yra išnagrinėtos įstatymų nustatyta tvarka ir dėl jų priimtas galutinis sprendimas.

4.4. Kontroliuojamasis prašymas ar skundas – prašymas ar skundas, kurio nagrinėjimui generalinio prokuroro (jo pavaduotojo), prokuratūros kanclerio, Generalinės prokuratūros departamento, skyriaus vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) ar vedėjo, apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) sprendimu nustatyta kontrolė, taip pat Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko (jo pavaduotojo), Seimo komiteto ar komisijos pirmininko, Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko, Seimo kontrolierių įstaigos vadovo, valstybės kontrolieriaus pateiktas prašymas ar skundas, kuriame prašoma pranešti apie skundo nagrinėjimo rezultatus.

4.5. Pareiškėjas – fizinis asmuo, fizinių asmenų grupė, juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturintis subjektas, prokuratūrai pateikęs prašymą ar skundą arba nustatyta tvarka priimtas pas generalinį prokurorą (jo pavaduotoją), prokuratūros kanclerį, apygardos prokuratūros vyriausiąjį prokurorą (jo pavaduotoją), apygardos prokuratūros apylinkės prokuratūros vyriausiąjį prokurorą (jo pavaduotoją).

4.6. Prokuratūros darbuotojas – prokuratūros valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

4.7. Rezoliucija – dokumentų valdymo sistemoje prašymo, skundo registracijos kortelėje generalinio prokuroro (jo pavaduotojo), prokuratūros kanclerio, Generalinės prokuratūros departamento, skyriaus vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) ar vedėjo, apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo), apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) ar apygardos prokuratūros skyriaus vedėjo, apygardos prokuratūros apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo), apygardos prokuratūros apylinkės prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) įrašytas pavedimas prokurorui ar prokuratūros darbuotojui atlikti tam tikrą užduotį, veiksmą ar priimti sprendimą.

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme.

6. Prokuratūra neteikia informacijos:

6.1. sudarančios valstybės, tarnybos, profesinę ar banko paslaptį arba priskiriamos prie neskelbtinų ikiteisminio tyrimo duomenų;

6.2. leidžiančios identifikuoti asmenis, jeigu pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas asmens konfidencialumo užtikrinimas;

6.3. apie prokuratūroje atlikto vidaus tyrimo ar tarnybinio patikrinimo metu nustatytas aplinkybes;

6.4. privačios informacijos apie kitus asmenis, įskaitant prokurorus ir prokuratūros darbuotojus, išskyrus viešąją informaciją, kuria disponuoja prokuratūra ir kurią asmuo turi teisę gauti pagal Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymą;

6.5. apie prokuratūroje tvarkomus pareiškėjo duomenis, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nustato, kad tokie duomenys negali būti teikiami;

6.6. kurios teikimui pagal asmens prašymą ar skundą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis, arba jei prašoma informacijos, kuri jau buvo viešai paskelbta;

6.7. kurią teikti draudžia įstatymai.

7. Nagrinėjantis asmens prašymą ar skundą prokuroras ar prokuratūros darbuotojas pats nusišalina arba turi būti nušalintas generalinio prokuroro (jo pavaduotojo) ar tiesioginio vadovo sprendimu, jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl nešališkumo arba yra kitų aplinkybių, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Gavęs pavedimą nagrinėti prašymą ar skundą, prokuroras ar prokuratūros darbuotojas, atsiradus nurodytoms aplinkybėms, pats turi pranešti tiesioginiam vadovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir jo priežastis. Tiesioginis vadovas gali nepriimti nusišalinimo ir įpareigoti prokurorą ar prokuratūros darbuotoją nagrinėti prašymą ar skundą.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PATEIKIMAS

 

8. Prašymai ir skundai gali būti pateikiami žodžiu (tiesiogiai asmeniui arba jo atstovui atvykus į prokuratūrą), išskyrus atvejus, kai kreipiamasi dėl asmens teisės ar teisėtų interesų pažeidimo, raštu (tiesiogiai asmeniui arba jo atstovui atvykus į prokuratūrą), paštu, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo sistema) arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis. Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu. Asmens pageidavimu jo aptarnavimas ir prašymo ar skundo pateikimas gali būti derinamas (užregistruoti asmenį) iš anksto šiame punkte nurodytais būdais. Asmenys prokuratūroje aptarnaujami vadovaujantis vieno langelio principu.

9. Prašymai ar skundai, pateikti žodžiu, prokuratūroje neregistruojami ir priimami tik tais atvejais, kai asmuo pageidauja gauti Aprašo 59 punkte nurodytą informaciją žodžiu, kai šią informaciją galima pateikti iš karto arba ne vėliau kaip artimiausią prokuratūros darbo dieną. Jeigu į žodžiu pateiktą prašymą ar skundą negalima atsakyti iš karto arba ne vėliau kaip artimiausią prokuratūros darbo dieną, asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą ar skundą raštu. Prokuratūra nefiksuoja ir nesaugo žodžiu pateiktų prašymų ar skundų garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo ir įrašymo priemonėmis.

Jeigu prašymą ar skundą žodžiu teikiančio asmens ar jo atstovo elgesys yra neadekvatus arba turi akivaizdžių nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinio nusižengimo (toliau – teisės pažeidimas) požymių, už dokumentų valdymą atsakingas prokuratūros darbuotojas turi teisę tokio asmens neaptarnauti. Apie prašymą ar skundą žodžiu teikiančio asmens elgesį, turintį akivaizdžių teisės pažeidimo požymių, informuojamas už dokumentų valdymą atsakingo prokuratūros darbuotojo tiesioginis vadovas arba prokuratūros kancleris ir gali būti pranešama kompetentingoms institucijoms.

10. Prašymai ir skundai Generalinėje prokuratūroje ir apygardų prokuratūrose priimami darbo laiku ir pietų pertraukos metu. Iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ar skundai priimami ne mažiau kaip vieną papildomą valandą per savaitę prieš arba po darbo dienos laiko. Informacija apie prašymų ir skundų priėmimą skelbiama asmenims prieinamoje vietoje ir prokuratūros interneto svetainėje, nurodant atsakingo prokuratūros darbuotojo pareigas, vardą ir pavardę, telefono numerį ir kitą reikiamą informaciją.

11. Teisinių konsultacijų prokuratūra pareiškėjams neteikia. Žodžiu besikreipiantiems pareiškėjams suteikiama informacija, kur ir kokia tvarka jie turėtų kreiptis. Tais atvejais, kai prokuratūra nekompetentinga nagrinėti prašymo ar skundo, prokuroras ar prokuratūros darbuotojas nurodo instituciją, į kurią asmuo turėtų kreiptis.

12. Jeigu asmuo nemoka valstybinės kalbos ir jį aptarnaujantis prokuratūros darbuotojas negali asmens aptarnauti jam suprantama kalba arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo asmuo negali suprantamai reikšti minčių, aptarnaujant tokį asmenį turi dalyvauti asmuo, galintis išversti prašymą ar skundą į valstybinę kalbą, arba vertėjas. Tokį asmenį arba vertėją pakviečia asmuo, kuris kreipiasi į prokuratūrą, savo iniciatyva, jeigu generalinis prokuroras ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.

13. Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir Aprašo 6 punkte nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Prie paštu siunčiamo asmens prašymo pateikti apie jį informaciją turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinti asmens tapatybę.

14. Prašymai ir skundai pateikiami valstybine kalba. Ne valstybine kalba pateikti prašymai ar skundai turi būti išversti per 5 darbo dienas. Prašymai ir skundai, kurių išversti į valstybinę kalbą prokuratūroje nėra galimybės, nenagrinėjami, jeigu generalinis prokuroras (jo pavaduotojas), Generalinės prokuratūros departamento (skyriaus) vyriausiasis prokuroras (jo pavaduotojas), apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras (jo pavaduotojas) ar apygardos prokuratūros apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras (jo pavaduotojas) nenusprendžia kitaip. Atsakymas pareiškėjui pateikiamas valstybine kalba.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

15. Prašymus ir skundus priima ir registruoja už dokumentų valdymą atsakingi prokuratūros darbuotojai.

16. Prašymai  ir skundai, gauti per E. pristatymo sistemą ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis ir pasirašyti elektroniniu parašu,  registruojami ir tvarkomi pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles,  patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro  2011 m. liepos 4 d.  įsakymu Nr. V-118  „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Kai prašymas ar skundas teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti pateikta pasirašyto prašymo ar skundo skaitmeninė kopija arba prašymas ar skundas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamente (ES) 910/2014 nustatytus reikalavimus, arba suformuotas tokiu būdu, kuris leidžia prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumą.

17. Prašymus ir skundus registruojant būtina patikrinti, ar jie atsiųsti pagal adresatą, ar pridėti visi prašyme ar skunde nurodyti dokumentai. Jeigu trūksta dokumento ar priedo, apie tai pareiškėjas informuojamas elektroniniu paštu arba paštu, jei asmens elektroninio pašto adresas nežinomas, arba telefonu, jei toks nurodytas prašyme ar skunde. Pareiškėjui išsiųsto informacinio pranešimo apie trūkstamus dokumentus ar jų priedus kopija pridedama prie prašymo ar skundo. Su pareiškėju telefonu susisiekia ar informacinį pranešimą parengia ir išsiunčia už dokumentų valdymą atsakingas prokuratūros darbuotojas.

18Asmens, besikreipiančio žodžiu, pageidavimu jį priima tą dieną budintis prokuroras ar prokuratūros darbuotojas ir, įvertinęs prašymo ar skundo turinį, suteikia informaciją, kur ir kokia tvarka asmuo turėtų kreiptis.

19. Prokuroras ar prokuratūros darbuotojas, prašymą ar skundą gavęs iš asmens tiesiogiai, nedelsdamas perduoda registruoti už dokumentų valdymą atsakingam prokuratūros darbuotojui.

20. Gautus asmenų prašymus ir skundus už dokumentų valdymą atsakingas prokuratūros darbuotojas dokumentų valdymo sistemoje užregistruoja bendrame asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų registre tą darbo dieną, kai jie gaunami, prieš tai patikrinęs, ar toks dokumentas neužregistruotas dokumentų valdymo sistemoje.

Prašymo ar skundo dešiniajame viršutiniame kampe dedamas registracijos spaudas ir jame įrašoma prašymo ar skundo gavimo data ir dokumentų valdymo sistemos suteiktas registracijos numeris. Kontrolė dokumentų valdymo sistemoje nustatoma laikantis Aprašo IV skyriuje ar kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

21. Gautas skundas, pranešimas ar pareiškimas apie nusikalstamą veiką registruojamas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos, patvirtintomis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu
Nr. I-110 „Dėl Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos“. Pateikta informacija apie galimą nusikalstamą veiką registruojama bendrame asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų registre.

22. Prašymus ir skundus, adresuotus Generalinei prokuratūrai, už dokumentų valdymą atsakingas prokuratūros darbuotojas perduoda generaliniam prokurorui (jo pavaduotojui), prokuratūros kancleriui, departamento, skyriaus vyriausiajam prokurorui (jo pavaduotojui) ar vedėjui pagal generalinio prokuroro nustatytas veiklos sritis. Prašymai ir skundai pagal kompetenciją perduodami ir rezoliucijos rašomos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

23. Generaliniam prokurorui perduodami šie prašymai ir skundai:

23.1. gauti iš Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko, Seimo kontrolierių įstaigos vadovo, valstybės kontrolieriaus;

23.2. gauti dėl generalinio prokuroro pavaduotojo, prokuratūros kanclerio;

23.3. pagal atskirą generalinio prokuroro nurodymą;

23.4. esant išskirtinėms aplinkybėms (už dokumentų valdymą atsakingo prokuratūros darbuotojo iniciatyva).

24. Generalinio prokuroro pavaduotojui perduodami šie prašymai ir skundai:

24.1. gauti iš Seimo Pirmininko pavaduotojo, Seimo komiteto ar komisijos pirmininko (jų pavaduotojų), Respublikos Prezidento patarėjų, valstybės kontrolieriaus pavaduotojų, centrinių teisėsaugos įstaigų vadovų, ministrų;

24.2. gauti dėl departamento, skyriaus vyriausiojo prokuroro ar Generalinės prokuratūros skyriaus vedėjo atsakymų į ankstesnius skundus (pagal generalinio prokuroro nustatytas veiklos sritis);

24.3. pagal atskirą generalinio prokuroro pavaduotojo nurodymą;

24.4. esant išskirtinėms aplinkybėms (už dokumentų valdymą atsakingo prokuratūros darbuotojo iniciatyva).

25. Generalinis prokuroras (jo pavaduotojas), prokuratūros kancleris, Generalinės prokuratūros departamento, skyriaus vyriausiasis prokuroras (jo pavaduotojas) ar vedėjas gautą prašymą ar skundą perduoda nagrinėti pagal kompetenciją prokuratūros padalinių vadovams, prokurorams ar prokuratūros darbuotojams.

26. Prašymai ir skundai, adresuoti apygardos prokuratūros prokurorams, išskyrus Aprašo 31 punkte nustatytus atvejus, perduodami apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui (jo pavaduotojui), apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus vyriausiajam prokurorui (jo pavaduotojui), apygardos prokuratūros apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui (jo pavaduotojui) ar apylinkės prokuratūros skyriaus vyriausiajam prokurorui (jo pavaduotojui) pagal apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro nustatytas veiklos sritis.

27. Apygardos prokuratūros ar jos padalinio vyriausiasis prokuroras (jo pavaduotojas) gautą prašymą ar skundą nedelsdamas perduoda nagrinėti pagal kompetenciją apygardos prokuratūros padalinio vadovui, prokurorui ar prokuratūros darbuotojui.

28. Prokuratūros ar jos padalinio vadovui dokumentų valdymo sistemos priemonėmis įrašius rezoliuciją prašymo ar skundo registracijos kortelėje, už dokumentų valdymą atsakingas prokuratūros darbuotojas prašymą ar skundą perduoda rezoliucijoje nurodytam vykdytojui.

29. Prašymus ir skundus ikiteisminio tyrimo, valstybinio kaltinimo, viešojo intereso gynimo, asmenų reabilitavimo, išteisinamuoju teismo nuosprendžiu ar nutartimi priteistų išlaidų už advokato ar advokato padėjėjo suteiktas paslaugas baudžiamojoje byloje (toliau – išlaidos už advokato suteiktas paslaugas baudžiamosiose bylose) atlyginimo klausimais iš dokumentų valdymo sistemos į Informacinę prokuratūros sistemą (toliau – IPS) perduoda tokį prašymą ar skundą nagrinėjantis prokuroras ar prokuratūros darbuotojas (dokumentų valdymo sistemoje veiksmas „Registruoti IPS“).

 

IV SKYRIUS

SKUNDŲ DĖL LAIKINO SULAIKYMO ARBA PROKURORO AR IKITEISMINIO TYRIMO PAREIGŪNO NUTARIMO LAIKINAI SULAIKYTI ASMENĮ REGISTRAVIMAS IR PERDAVIMAS

 

30. Darbo valandomis ar budėjimo metu tiesiogiai iš laikinai sulaikyto asmens ar jo gynėjo gautą skundą dėl asmens laikino sulaikymo arba prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimo laikinai sulaikyti asmenį (toliau – skundas dėl laikino sulaikymo) prokuroras nedelsdamas įkelia į Integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą (toliau – IBPS) ir jos priemonėmis perduoda ikiteisminio tyrimo teisėjui. Per Elektroninių paslaugų portalą pateikto skundo dėl laikino sulaikymo gavimas nedelsiant patvirtinamas IBPS ir jos priemonėmis perduodamas ikiteisminio tyrimo teisėjui. Šiame punkte nurodytais būdais gauti skundai dėl laikino sulaikymo neregistruojami dokumentų valdymo sistemoje.

31. Laikinai sulaikyto asmens gynėjui atvykus į prokuratūrą, laikinai sulaikyto asmens ar jo gynėjo paštu, per E. pristatymo sistemą ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis pateiktą skundą dėl laikino sulaikymo  už dokumentų valdymą atsakingas darbuotojas registruoja tą darbo dieną, kai skundas gaunamas, o jei toks skundas  gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, – kitą darbo dieną. Skundas dėl laikino sulaikymo registruojamas bendrame asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų registre, skiltyje „Antraštė“ privalomai įrašant žodžius „Skundas dėl laikino sulaikymo“, ir dokumentų valdymo sistemos priemonėmis perduodamas prokurorui, organizuojančiam ikiteisminį tyrimą, kuriame asmuo yra sulaikytas, arba prokuratūros padalinio vadovui, jei prokuroras nepaskirtas. Gavęs tokį skundą ir su juo susipažinęs, prokuroras nedelsdamas jį įkelia į IBPS ir jos priemonėmis perduoda ikiteisminio tyrimo teisėjui.

32. Jeigu skundą dėl laikino sulaikymo registruojančiam už dokumentų valdymą atsakingam darbuotojui nepavyksta nustatyti prokuroro, kuriam toks skundas turi būti perduotas, jis gali skundą perduoti Generalinės prokuratūros departamento (skyriaus) ar atitinkamos apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui (jo pavaduotojui). Generalinės prokuratūros departamento (skyriaus) ar atitinkamos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras (jo pavaduotojas) skundą dėl laikino sulaikymo perduoda prokurorui, organizuojančiam ikiteisminį tyrimą. Susipažinęs su skundu, prokuroras nedelsdamas jį įkelia į IBPS ir jos priemonėmis perduoda ikiteisminio tyrimo teisėjui.

 

V skyrius

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

33. Generalinėje prokuratūroje gauti prašymai ir skundai, kuriuos pavesta nagrinėti teritorinei prokuratūrai, dokumentų valdymo sistemos priemonėmis perduodami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio prašymo ar skundo gavimo. Už dokumentų valdymą atsakingas prokuratūros darbuotojas, dokumentų valdymo sistemoje patikrinęs rezoliucijas ir perdavimus, prašymų ir skundų originalus perduoda arba išsiunčia (be lydraščio) vykdytojui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo rezoliucijos dokumentų valdymo sistemoje įrašymo (perdavimo vykdytojui). Apie prašymo ar skundo perdavimą pareiškėjui nepranešama.

34. Prašymai ir skundai, kuriuos turi nagrinėti kita institucija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo ar skundo gavimo prokuratūroje dienos persiunčiami nagrinėti kompetentingai institucijai ir apie tai pranešama pareiškėjui.

341. Informacija, pranešimas ar pareiškimas apie asmens galimai patiriamą smurto artimoje aplinkoje pavojų nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduodami policijos įstaigai pagal kompetenciją nustatyti smurto artimoje aplinkoje pavojaus riziką ir, jei reikia, taikyti apsaugos priemones. Apie tokio pranešimo ar pareiškimo persiuntimą pranešama pareiškėjui.

Papildyta punktu:

Nr. I-75, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06433

 

35. Prašymai ir skundai, kuriuose yra duomenų, atskleidžiančių asmens rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetinių duomenų, biometrinių duomenų, siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją (t. y. specialių kategorijų asmens duomenys), persiunčiami nagrinėti kitoms institucijoms, kurios nėra ikiteisminio tyrimo įstaigos, tik gavus asmens rašytinį sutikimą. Vykdytojas per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo turi kreiptis į asmenį, prašydamas per nustatytą terminą pateikti sutikimą. Jeigu per nustatytą terminą toks sutikimas negaunamas, prašymas ar skundas grąžinamas asmeniui, nurodant grąžinimo priežastis. Aprašo 34 punkte nustatytas prašymo ar skundo persiuntimo terminas skaičiuojamas nuo asmens rašytinio sutikimo persiųsti prašymą ar skundą gavimo prokuratūroje dienos.

Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyti prašymai ir skundai, atitinkantys Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, gali būti tvarkomi ir kitais būdais.

36. Prašymas ar skundas, išskyrus Aprašo 9 punkte nustatytus atvejus, turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ar skundo gavimo prokuratūroje dienos, jeigu kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Prašymo ar skundo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną nuo prašymo ar skundo užregistravimo dokumentų valdymo sistemoje bendrame asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų registre.

37. Jeigu dėl objektyvių priežasčių prokuroras ar prokuratūros darbuotojas per Aprašo 36 punkte nurodytą terminą negali tinkamai susipažinti su visa medžiaga ar informacija arba parengti išsamaus atsakymo į visus pareiškėjo keliamus esminius klausimus ar reikalavimus, prašymo ar skundo nagrinėjimo terminą rašytiniu prokuroro ar prokuratūros darbuotojo prašymu arba savo iniciatyva iki 10 darbo dienų gali pratęsti (rezoliucija) nagrinėti tokį prašymą ar skundą arba parengti atsakymo projektą pavedęs subjektas, o nesant tokio pavedimo – vykdytojo tiesioginis vadovas arba aukštesnysis prokuroras. Apie nagrinėjimo termino pratęsimą pareiškėjui raštu pranešama per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos, nurodant to priežastis.

38. Atsakymą į prašymą ar skundą rengiantis prokuroras ar prokuratūros darbuotojas atsakymo projektą savo tiesioginiam vadovui turi pateikti likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki prašymo ar skundo nagrinėjimo termino pabaigos arba per kitą tiesioginio vadovo nustatytą terminą.

39. Vykdytojas arba atsakymo projektą rengiantis prokuroras ar prokuratūros darbuotojas turi teisę gauti prašymui ar skundui nagrinėti reikiamus dokumentus ir kitą informaciją.

40. Už prašymo ar skundo išnagrinėjimą ir atsakymo per nustatytą terminą parengimą atsako rezoliucijoje nurodytas vykdytojas. Jeigu išnagrinėti prašymą ar skundą pavesta keliems to paties ar skirtingų padalinių prokurorams ar prokuratūros darbuotojams, atsakymą pareiškėjui pateikia tas, kuriam dokumentų valdymo sistemos priemonėmis perduotas originalas. Kiti rezoliucijoje nurodyti vykdytojai pagal savo kompetenciją privalo pateikti informaciją dėl prašyme ar skunde keliamų klausimų esmės ir pasiūlymus dėl galimo atsakymo turinio ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki prašymo ar skundo nagrinėjimo termino pabaigos, jeigu rezoliucijoje nenurodyta kitaip. Jeigu prašyme ar skunde keliami reikalavimai spręstini priimant proceso sprendimą arba yra kitų objektyvių priežasčių, kiekvienas iš vykdytojų pateikia atsakymą pagal savo kompetenciją (ar pavedimą).

41. Jeigu Generalinės prokuratūros ar teritorinės prokuratūros skirtingų padalinių prokurorams ar prokuratūros darbuotojams nagrinėjant prašymą ar skundą vienas iš jų nusprendžia, kad tam tikrą prašymo ar skundo  dalį reikia perduoti nagrinėti kitam prokuratūros padaliniui arba persiųsti kitai kompetentingai institucijai, tokia prašymo ar skundo dalis perduodama arba persiunčiama Aprašo 33 arba 34 punkte nustatyta tvarka.

42. Jeigu kontroliuojamasis prašymas ar skundas perduodamas nagrinėti apygardos prokuratūrai, už tokio prašymo ar skundo nagrinėjimo kontrolę atsako apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras.

43. Sprendimas nenagrinėti prašymo ar skundo priimamas ir atsakymas apie tai pareiškėjui pateikiamas per 5 darbo dienas. Palikus prašymą ar skundą nenagrinėtą, atsakyme pareiškėjui nurodomos teisės aktų nuostatos, kuriomis grindžiamas toks sprendimas, ir atsakymo apskundimo tvarka.  Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui apskundimo tvarka nenurodoma.

44. Generalinio prokuroro (jo pavaduotojo), prokuratūros kanclerio, Generalinės prokuratūros padalinio vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) ar vedėjo, apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo), apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo), apygardos prokuratūros apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo), apylinkės prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo), prašymą ar skundą nagrinėjančio prokuroro ar prokuratūros darbuotojo sprendimu prašymas ar skundas gali būti nenagrinėjamas, jeigu:

44.1. parašytas neįskaitomai, asmens nepasirašytas, neatitinka Taisyklių 24 punkte prašymui ir skundui nustatytų kitų reikalavimų;

44.2. yra žeminamo ar užgaulaus pobūdžio dėl vartojamų įžeidžiamų apibūdinimų;

44.3. yra kartotinis;

44.4. pateiktas dėl prokurorų ar prokuratūros darbuotojų atsakymų, kuriuos pagal apskundimo tvarką asmuo turi teisę skųsti tik teismui;

44.5. yra žinoma, kad to paties asmens analogiško turinio skundą jau nagrinėja aukštesnysis prokuroras ar teismas;

44.6. yra susijęs su teisme nagrinėjama baudžiamąja byla;

44.7. jame prašoma išspręsti klausimą, kuris nagrinėjamas teisme ar šiuo klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą;

44.8. jame nurodyti reikalavimai lemia, kad nėra valstybės institucijos, pagal kompetenciją turinčios nagrinėti tokį prašymą ar skundą;

44.9. yra nesuprantamo turinio, neaiškus dėl nekonkrečiai nurodyto prašymo dalyko ar aplinkybių, be kurių negalima nustatyti prašymo ar skundo dalyko, grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais;

44.10. yra surašytas ne valstybine kalba ir nėra objektyvių galimybių išversti.

45. Prašymai ir skundai, palikti nenagrinėti Aprašo 44.1, 44.6 ir 44.7 papunkčiuose nurodytais atvejais, jeigu buvo pateikti ne elektroninių ryšių priemonėmis, grąžinami pareiškėjui. Jeigu prašymai ar skundai paliekami nenagrinėti kitais Apraše nustatytais atvejais, vykdytojo sprendimu tokie prašymai ar skundai per teisės aktuose nustatytus terminus gali būti grąžinami pareiškėjui. Negrąžinami prašymai ir skundai saugomi generalinio prokuroro patvirtintame dokumentacijos plane numatytoje byloje.

 

VI Skyrius

atsakymų rengimas, IŠSIUNTIMAS (ĮTEIKIMAS) ASMENIUI, ATSAKYMŲ APSKUNDIMAS

 

46. Atsakymą užregistravus ir išsiuntus (įteikus) prašymą ar skundą pateikusiam asmeniui, baigiama asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo kontrolė. Dokumentų valdymo sistemoje kontrolės pabaigos žymą padaro kontrolę nustatęs asmuo.

47. Atsakymą į pareiškėjo prašymą ar skundą pasirašo:

47.1. prašymą ar skundą išnagrinėjęs prokuroras;

47.2. atsakymą į prašymą ar skundą rengusio prokuroro ar prokuratūros darbuotojo tiesioginis vadovas arba tiesioginio vadovo pavedimu pats prokuroras ar prokuratūros darbuotojas;

47.3. generalinis prokuroras – Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkui, Ministrui Pirmininkui, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui, Seimo kontrolierių įstaigos vadovui, valstybės kontrolieriui, taip pat kitus teisės aktų jam priskirtus pagal kompetenciją pasirašyti dokumentus;

47.4. generalinio prokuroro pavaduotojas, prokuratūros kancleris pagal kompetenciją – Seimo Pirmininko pavaduotojams, Seimo komiteto ar komisijos pirmininkui (jo pavaduotojui), Seimo kontrolieriams, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjams, valstybės kontrolieriaus pavaduotojams, Respublikos Prezidento patarėjams, taip pat kitus teisės aktų jam priskirtus pagal kompetenciją pasirašyti dokumentus.

48. Prokurorai gali pasirašyti atsakymus Aprašo 47.3 ir 47.4 papunkčiuose nurodytiems asmenims, kai jiems praneša apie savo priimtus proceso sprendimus.

49. Jeigu išnagrinėjus prašymą ar skundą, kuris prokuratūrai buvo persiųstas su pavedimu apie priimtą sprendimą informuoti pareiškėją ir prašymą ar skundą persiuntusį asmenį, priimamas nutarimas, jis neturi būti siunčiamas prašymą persiuntusiam asmeniui. Tokiam asmeniui pateikiamas informacinio-aiškinamojo pobūdžio atsakymas apie priimtą sprendimą.

50. Jeigu nagrinėjant prašymą ar skundą iš kito Generalinės prokuratūros ar teritorinės prokuratūros padalinio ar kitos teritorinės prokuratūros buvo paimta su prašymu ar skundu susijusi atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą, ikiteisminio tyrimo arba prašymo ar skundo nagrinėjimo medžiaga, ją grąžinant turi būti pridedama atsakymo pareiškėjui ir prašymo ar skundo kopija.

51. Prokuroras, nagrinėjantis su ikiteisminiu tyrimu susijusį prašymą ar skundą, turi užtikrinti, kad toks prašymas ar skundas būtų pridėtas prie ikiteisminio tyrimo medžiagos.

52. Jeigu išnagrinėjus prašymą ar skundą nusprendžiama netenkinti visų ar dalies prašymo ar skundo reikalavimų, atsakyme būtina nurodyti teisės aktų nuostatas, kuriomis grindžiamas toks sprendimas, ir atsakymo apskundimo tvarką.

53. Nesutikdamas su pateiktu atsakymu pareiškėjas gali jį apskųsti atsakymą pateikusio prokuroro ar prokuratūros darbuotojo tiesioginiam vadovui.

54. Jeigu prašymas ar skundas neišnagrinėjamas ir atsakymas nepateikiamas per nustatytą prašymo ar skundo nagrinėjimo terminą, pareiškėjas viešojo administravimo subjekto neveikimą
(t. y. pareigų nevykdymą) ar vilkinimą atlikti veiksmus gali apskųsti prokuroro ar prokuratūros darbuotojo tiesioginiam vadovui.

55. Tiesioginio vadovo, išnagrinėjusio Aprašo 53 ir 54 punktuose nustatyta tvarka pateiktą skundą, atsakymas per vieną mėnesį nuo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas apygardos administraciniam teismui. Paskesnis prokuratūroje tuo pačiu klausimu gautas skundas paliekamas nenagrinėtas.

56. Neskundžiami šie atsakymai:

56.1. informacinio-aiškinamojo pobūdžio;

56.2. kuriuose nurodoma, kad pareiškėjas yra pasinaudojęs visomis ginčo išsprendimo įstatymų nustatyta tvarka galimybėmis.

57. Teikiant atsakymą Aprašo 56 punkte nurodytais atvejais, pareiškėjui išaiškinama, kad atsakymas yra neskundžiamas. Dėl pateikto atsakymo gautas skundas paliekamas nenagrinėtas (paaiškinant nenagrinėjimo priežastis).

58. Vieną kartą apskųsti atsakymą aukštesniajam prokurorui asmuo turi teisę, jeigu mano, kad jo prašymas ar skundas nepagrįstai išnagrinėtas vadovaujantis Aprašu ir turi būti priimtas prokuroro nutarimas ar proceso sprendimas dėl viešojo intereso gynimo priemonių taikymo. Antras ar paskesnis kartotinis prašymas ar skundas gali būti paliekamas nenagrinėtas, paaiškinant nenagrinėjimo priežastis.

 

VII SKYRIUS

ASMENŲ APTARNAVIMAS TELEFONU

 

59. Prokuratūros darbuotojo, aptarnaujančio asmenis telefonu, uždavinys – suteikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo nagrinėjimu, jeigu tokia informacija gali būti teikiama vadovaujantis teisės aktais. Prokuratūros darbuotojas turi trumpai ir suprantamai:

59.1. paaiškinti, ar prokuratūra yra kompetentinga nagrinėti prašymą asmeniui rūpimu klausimu;

59.2. paaiškinti galimus dokumentų pateikimo būdus ir tai, kokius dokumentus reikėtų pateikti, kad prašymas ar skundas būtų išnagrinėtas;

59.3. nurodyti instituciją (jos adresą ir elektroninių ryšių kontaktus), į kurią asmuo turėtų kreiptis, jeigu prokuratūra nėra kompetentinga nagrinėti jo prašymo ar skundo;

59.4. pateikti kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja prokuratūra ir kurią asmuo turi teisę gauti Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nustatyta tvarka.

60. Prokuratūros darbuotojas, aptarnaudamas asmenį telefonu, turi laikytis šių reikalavimų:

60.1. prisistatyti (nurodyti pareigas, vardą ir pavardę), pasakyti institucijos pavadinimą;

60.2. teikdamas su konkrečiu prašymu ar skundu susijusią informaciją, identifikuoti besikreipiančio asmens tapatybę;

60.3. išklausyti, prireikus paprašyti plačiau paaiškinti prašymo ar skundo esmę;

60.4. aiškiai ir tiksliai atsakyti į klausimus, jei jie priskirti prokuratūros darbuotojo kompetencijai ir atsakymas yra žinomas, arba pasiūlyti kreiptis į kompetentingą valstybės tarnautoją;

60.5. prireikus laiko išsamiam atsakymui parengti, nurodyti, kada bus asmeniui atsakyta, arba pasiūlyti perduoti atsakymą kita ryšių priemone;

60.6. kalbėti ramiai, mandagiai atsisveikinti.

61. Siekiant užtikrinti kokybišką asmenų aptarnavimą, telefoniniai pokalbiai, kai skambinama už dokumentų valdymą atsakingam prokuratūros darbuotojui, gali būti įrašomi.

 

VIII skyrius

prašymų Ar skundų dėl DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMŲ ar tarnybinės atsakomybės nagrinėjimas ir atsakymų apskundimas

 

62. Prašymai ar skundai dėl prokuratūros darbuotojų galimai padarytų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų perduodami nagrinėti Generalinės prokuratūros padaliniui, vykdančiam personalo administravimo funkcijas. Šiais klausimais pateikti atsakymai skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

63. Prašymus ar skundus dėl prokurorų tarnybinės atsakomybės pagal kompetenciją nagrinėja Generalinės prokuratūros padalinio, vykdančio vidaus tyrimų funkcijas (toliau – padalinys, vykdantis vidaus tyrimų funkcijas), prokurorai arba prokuroro, kurio veiksmai skundžiami, aukštesnieji prokurorai.

Išnagrinėjęs prašymą ar skundą dėl prokuroro galimai padaryto tarnybinio pažeidimo ir nustatęs, kad yra pagrindas inicijuoti tarnybinį patikrinimą, aukštesnysis prokuroras tarnybiniu pranešimu kreipiasi į Tarnybinio patikrinimo atlikimo ir tarnybinės atsakomybės taikymo prokurorams nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. I-181 „Dėl Tarnybinio patikrinimo atlikimo ir tarnybinės atsakomybės taikymo prokurorams nuostatų patvirtinimo“, nurodytą subjektą, o šis esant pagrindui kreipiasi į generalinį prokurorą (jo pavaduotoją) dėl tarnybinio patikrinimo pradėjimo.

64. Duomenys apie vidaus tyrimus ar tarnybinius patikrinimus ir kitas su tarnybine atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras pareiškėjams neteikiami. Pareiškėjo prašymu teikiami duomenys apie vidaus tyrimo ar tarnybinio patikrinimo pradėjimą, nutraukimą ar užbaigimą.

65. Jeigu inicijuoti tarnybinį patikrinimą nėra pagrindo, atsakymą pareiškėjui pateikia padalinio, vykdančio vidaus tyrimų funkcijas, prokuroras arba skundžiamo prokuroro aukštesnysis prokuroras. Toks atsakymas gali būti skundžiamas generaliniam prokurorui (jo pavaduotojui). Generalinio prokuroro (jo pavaduotojo) sprendimas yra neskundžiamas. Dėl pateikto atsakymo gautas skundas paliekamas nenagrinėtas (paaiškinant nenagrinėjimo priežastis).

 

IX SKYRIUS

prašymų DĖL asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, išvežtų priverstiniams darbams antrojo pasaulinio karo metais, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos Ssrs agresijos, TEISIŲ nagrinėjimas

 

66. Prašymai dėl asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymu. Prašymai dėl asmenų, išvežtų priverstiniams darbams Antrojo pasaulinio karo metais, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nagrinėjami bendra tvarka.

67. Prašymai dėl asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo registruojami ir nagrinėjami Generalinėje prokuratūroje. Apygardų prokuratūrose gauti ir užregistruoti tokie prašymai turi būti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduoti Generalinei prokuratūrai. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų pateiktus prašymus dėl Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo 2 straipsnio taikymo pradėtas tyrimas dėl nusikalstamų veikų padarymo fakto nustatymo ir patvirtinimo turi būti baigtas per 6 mėnesius nuo prašymo gavimo prokuratūroje dienos.

68. Jeigu nagrinėjant Aprašo 67 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytus prašymus nustatomos aplinkybės, nurodytos Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje, turi būti atliktas tyrimas dėl nusikalstamų veikų padarymo fakto nustatymo ir patvirtinimo. Tokio tyrimo atlikimo 6 mėnesių terminas pradedamas skaičiuoti nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos.

69. Išimtiniais atvejais generalinis prokuroras ar jo pavaduotojas Aprašo 67 ir 68 punktuose nurodytų tyrimų atlikimo terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 2 mėnesiams.

70. Jeigu asmuo nesutinka su Generalinės prokuratūros prokuroro ar prokuratūros darbuotojo sprendimu išduoti teisių atkūrimo pažymėjimą ar atsisakyti jį išduoti, jis turi teisę per 2 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą generaliniam prokurorui. Generalinio prokuroro sprendimas per 2 mėnesius nuo sprendimo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

 

X SKYRIUS

PRAŠYMŲ AR SIŪLYMŲ SPRĘSTI NE TIK PAREIŠKĖJUI, BET IR VISAI VISUOMENEI AR JOS DALIAI SVARBŲ KLAUSIMĄ, KAI TAM REIKIA PRIIMTI, PAKEISTI, PAPILDYTI AR PRIPAŽINTI NETEKUSIU GALIOS NORMINĮ TEISĖS AKTĄ, NAGRINĖJIMAS

 

71. Prašymai ar siūlymai spręsti žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo, prokuratūros reformavimo arba kitą ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą, kai tam reikia priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios generalinio prokuroro norminį teisės aktą (toliau – kreipimaisi), nagrinėjami Peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka.

72. Kreipimaisi registruojami ir nagrinėjami Generalinėje prokuratūroje. Apygardų prokuratūrose gauti ir užregistruoti tokie kreipimaisi turi būti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduoti Generalinei prokuratūrai. Priimami ir registruojami tik rašytiniai kreipimaisi. 

73. Kreipimaisi vertinami ir sprendimas dėl jų pripažinimo peticijomis priimami Peticijų konstitucinio įstatymo III skyriaus nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi užregistravimo dienos. Kreipimąsi pripažinus peticija, sprendžiamas jos priėmimo  nagrinėti klausimas.

74. Priimtos nagrinėti peticijos nagrinėjamos Peticijų konstitucinio įstatymo IV skyriaus nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo priimti peticiją nagrinėti priėmimo dienos.

75. Kreipimusis ir peticijas nagrinėja generalinio prokuroro paskirti valstybės tarnautojai. Generalinio prokuroro sprendimu gali būti sudaryta laikinoji prokuratūros peticijų komisija, į kurios sudėtį pagal veiklos sritį turi būti įtraukti kreipimusis ir peticijas nagrinėjantys generalinio prokuroro paskirti valstybės tarnautojai. Nagrinėjant kreipimusis ir peticijas vadovaujamasi asmenų lygybės, viešumo, operatyvumo, bendradarbiavimo principais.

76. Kreipimusis ir peticijas nagrinėjančių subjektų, nurodytų Aprašo 75 punkte, sprendimai gali būti skundžiami generaliniam prokurorui per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie tokį sprendimą gavimo dienos. Generalinio prokuroro sprendimas gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

77. Skundų dėl sprendimų, priimtų nagrinėjant kreipimusis ir peticijas, negali nagrinėti šiuos sprendimus priėmę valstybės tarnautojai.

78. Išnagrinėjus peticiją iš esmės, generaliniam prokurorui motyvuotai pateikiama viena iš šių išvadų, kuri generaliniam prokurorui nėra privaloma:

78.1. visiškai ar iš dalies tenkinti peticijoje pateiktą prašymą ar siūlymą ir inicijuoti norminio teisės akto priėmimą, pakeitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiu galios;

78.2. netenkinti peticijoje pateikto prašymo ar siūlymo.

79. Galutinį ir neskundžiamą sprendimą dėl peticijoje pateikto prašymo ar siūlymo tenkinimo priima generalinis prokuroras.

80. Priėmęs sprendimą visiškai ar iš dalies patenkinti peticijoje pateiktą prašymą ar siūlymą, kai reikia priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą, generalinis prokuroras pagal kompetenciją paveda tam tikram Generalinės prokuratūros padaliniui parengti teisės akto projektą teisėkūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

81. Informacija apie peticijos teisės įgyvendinimą skelbiama prokuratūros interneto svetainėje Peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka.

Papildyta skyriumi:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

XI skyrius

asmenų priėmimas

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

82. Generalinis prokuroras (jo pavaduotojas), prokuratūros kancleris, Generalinės prokuratūros padalinių, apygardų prokuratūrų ir jų padalinių vyriausieji prokurorai (jų pavaduotojai) pagal poreikį gali priimti asmenis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

83. Apygardos prokuratūroje asmenys priimami pagal apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro patvirtintą asmenų priėmimo tvarką.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

84. Asmuo, pageidaujantis užsirašyti į priėmimą, pateikia rašytinį prašymą (tiesiogiai atvykus į prokuratūrą, atsiuntus paštu, per E. pristatymo sistemą ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis), kuriame nurodomas vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir aiškiai išdėstomi reikalavimai. Apie užrašymą į priėmimą arba atsisakymą užrašyti į priėmimą asmenis informuoja Generalinės prokuratūros ar apygardos prokuratūros padalinys, vykdantis dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo funkcijas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

85. Skundai dėl atsisakymo priimti asmenį prokuratūroje nenagrinėjami ir atsakymai dėl jų raštu neteikiami.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

86. Gavęs generalinio prokuroro (jo pavaduotojo), prokuratūros kanclerio, Generalinės prokuratūros padalinio, apygardos prokuratūros ar jos padalinio vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) pritarimą, Generalinės prokuratūros ar apygardos prokuratūros padalinio, vykdančio dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo funkcijas, darbuotojas prašymą pateikusį asmenį įrašo į preliminarų asmenų priėmimo sąrašą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

87. Asmenų priėmimas gali būti vykdomas naudojant garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemones.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

88. Generalinės prokuratūros padalinio, kuriame buvo nagrinėtas į preliminarų asmenų priėmimo sąrašą įrašyto asmens prašymas, vadovas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio sąrašo gavimo dienos raštu parengia informaciją apie prašymo nagrinėjimo rezultatus ir ją pateikia generaliniam prokurorui (jo pavaduotojui) ar prokuratūros kancleriui.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

89. Pranešimas apie priėmimą asmeniui išsiunčiamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki priėmimo dienos. Pranešime turi būti pasiūloma priėmimo laiką pasitikslinti telefonu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

90. Generalinės prokuratūros padalinio, vykdančio dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo funkcijas, darbuotojas, gavęs pavedimą, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki priėmimo turi gauti ir generaliniam prokurorui (jo pavaduotojui) ar prokuratūros kancleriui pateikti reikiamas į priėmimą užregistruotų asmenų prašymų nagrinėjimo bylas (jeigu tokių yra) ir (ar) kitą papildomą medžiagą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

91. Jeigu prašymų nagrinėjimo bylos ir (ar) kita papildoma medžiaga yra apygardos prokuratūroje, generalinio prokuroro (jo pavaduotojo) ar prokuratūros kanclerio pavedimu Generalinės prokuratūros padalinio, vykdančio dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo funkcijas, darbuotojas turi informuoti apygardos prokuratūrą apie bylų ir (ar) kitos papildomos medžiagos pateikimą Generalinei prokuratūrai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

92. Jeigu į priėmimą atvykęs asmuo nemoka valstybinės kalbos ir jį priimantis asmuo negali jo aptarnauti jam suprantama kalba arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo asmuo negali suprantamai išreikšti savo minčių, turi būti pakviestas vertėjas, sugebantis versti į asmeniui suprantamą kalbą. Vertėją pakviečia prokuratūra arba savo iniciatyva asmuo, atvykęs į priėmimą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

93. Per priėmimą pateikti asmenų prašymai ir skundai registruojami ir nagrinėjami bendra tvarka.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

XII SKYRIUS

PRAŠYMŲ ATLYGINTI IŠLAIDAS UŽ ADVOKATO SUTEIKTAS PASLAUGAS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE NAGRINĖJIMAS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

94. Prašymai atlyginti išlaidas už advokato suteiktas paslaugas baudžiamosiose bylose (toliau – prašymai atlyginti išlaidas) nagrinėjami vadovaujantis Prašymų atlyginti išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo suteiktas paslaugas baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose nagrinėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 429 „Dėl Prašymų atlyginti išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo suteiktas paslaugas baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Prašymų atlyginti išlaidas tvarkos aprašas).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

95. Prašymai atlyginti išlaidas pateikiami Generalinei prokuratūrai. Apygardų prokuratūrose gauti ir užregistruoti tokie prašymai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduodami Generalinei prokuratūrai. Prašymas atlyginti išlaidas išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

96. Gautus prašymus atlyginti išlaidas už dokumentų valdymą atsakingas prokuratūros darbuotojas nedelsdamas perduoda generaliniam prokurorui. Prašymai perduodami ir rezoliucijos rašomos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

97. Generalinis prokuroras prašymą atlyginti išlaidas perduoda:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

97.1. pagal kompetenciją Generalinės prokuratūros departamento arba apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui (jo pavaduotojui) nustatyti, ar:

97.1.1. prašymas atitinka Prašymų atlyginti išlaidas tvarkos aprašo 9.1–9.3 ir 9.5 papunkčiuose nustatytus reikalavimus;

97.1.2. yra tarnybinio nusižengimo požymių ir pagrindas įgyvendinti regreso teisę;

97.2. Generalinės prokuratūros padaliniui, vykdančiam dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo funkcijas, nustatyti, ar yra Prašymų atlyginti išlaidas tvarkos aprašo 9.4 papunktyje nurodytos aplinkybės.

98. Generalinės prokuratūros departamento ar apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras apie Aprašo 86.1.1 ir 86.1.2 papunkčiuose nurodytų aplinkybių vertinimo rezultatus tarnybiniu pranešimu informuoja generalinį prokurorą. Vertinimas turi būti atliktas per 20 darbo dienų nuo sprendimo tenkinti prašymą atlyginti išlaidas priėmimo dienos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

99. Prokuroro galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir pagrindo įgyvendinti regreso teisę vertinimas atliekamas, kai nėra Prašymų atlyginti išlaidas tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų aplinkybių.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

100. Prašymas atlyginti išlaidas Generalinės prokuratūros departamento arba apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) rezoliucija pavedamas nagrinėti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

101. Jeigu prašymas atlyginti išlaidas neatitinka nustatytų reikalavimų arba jame pateikta ne visa reikalinga informacija ir vykdytojas tokios informacijos negali gauti savarankiškai, jis ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos praneša prašymą pateikusiam asmeniui apie būtinybę per nustatytą terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų, ištaisyti prašymo trūkumus arba pateikti papildomą informaciją ar dokumentus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

102. Generalinės prokuratūros padalinio, vykdančio dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo funkcijas, darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 86.2 papunktyje nurodytos užduoties gavimo dienos informuoja vykdytoją apie užduoties atlikimo rezultatus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

103.  Prašymą atlyginti išlaidas įvertinęs ir trūkumų nenustatęs vykdytojas  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pavedimo gavimo dienos prašymą atlyginti išlaidas perduoda prokuratūros kancleriui ir Generalinės prokuratūros departamento ar apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui (jo pavaduotojui).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

104. Prokuratūros kancleris nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną prašymą atlyginti išlaidas perduoda padaliniui, vykdančiam finansinės apskaitos tvarkymo funkcijas, o šis padalinys per 5 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos perveda lėšas į prašyme nurodytą sąskaitą ir dokumento kortelėje pažymi „Įvykdyta“.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

105. Įvertinęs prašymą atlyginti išlaidas ir nustatęs Prašymų atlyginti išlaidas tvarkos aprašo 11 punkte nurodytas aplinkybes, vykdytojas parengia ir prašymą atlyginti išlaidas pateikusiam asmeniui ar jo atstovui išsiunčia sprendimą atsisakyti atlyginti išlaidas už advokato suteiktas paslaugas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

 

_________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Įsakymas

Nr. I-178, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-10, i. k. 2021-17306

Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-103 „Dėl Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Įsakymas

Nr. I-313, 2022-10-27, paskelbta TAR 2022-10-27, i. k. 2022-21742

Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-103 „Dėl Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Įsakymas

Nr. I-75, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06433

Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-103 „Dėl Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Įsakymas

Nr. I-139, 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12673

Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-103 „Dėl Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

 

part_594b455cb9cc4759a1630d41d3fa9457_end