Suvestinė redakcija nuo 2016-09-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01816

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO ADMINISTRAVIMĄ LIETUVOJE, PASKYRIMO

 

2014 m. vasario 19 d. Nr. 149
Vilnius

 

Siekdama užtikrinti sėkmingą Lietuvos Respublikos pasirengimą panaudoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinę paramą, skiriamą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Paskirti institucijas, atsakingas už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje:

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją – atsakinga institucija.

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotą vidaus audito skyrių – audito institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 395, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10497

 

3. Viešąją įstaigą Europos socialinio fondo agentūrą – įgaliotąja institucija.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 395, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10497

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl institucijų, atsakingų už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje, paskyrimo“ pakeitimo