Suvestinė redakcija nuo 2021-04-19 iki 2021-04-21

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23062

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO

 

2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 11 dalimi ir 3 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, sveikatos apsaugos ministro teikimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. lapkričio 4 d. pasiūlymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną.

2. Patvirtinti šį karantino režimą:

2.1. Dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje sąlygų.

2.1.1. Nustatyti šias laikinas valstybės sienos kirtimo apribojimo ir (ar) nutraukimo sąlygas:

2.1.1.1. Nutraukiamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus:

2.1.1.1.1. Ramoniškiai–Pograničnyj;

2.1.1.1.2. Nida–Morskoje;

2.1.1.1.3. Adutiškis–Moldevičiai;

2.1.1.1.4. Krakūnai–Geranainys;

2.1.1.1.5. Eišiškės–Dotiškės;

2.1.1.1.6. Rakai–Petiulevcai;

2.1.1.1.7. Norviliškės–Pickūnai;

2.1.1.1.8. Latežeris–Pariečė;

2.1.1.1.9. Švendubrė–Privalka;

2.1.1.1.10. Nida–Rybačij;

2.1.1.1.11. Jurbarkas–Sovetskas;

2.1.1.1.12. Rusnė–Sovetskas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

2.1.1.2. Apribojamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus:

2.1.1.2.1. automobilių kelių:

2.1.1.2.1.1. Medininkai–Kamenyj Log;

2.1.1.2.1.2. Šalčininkai–Benekainys;

2.1.1.2.1.3. Raigardas–Privalka;

2.1.1.2.1.4. Kybartai–Černyševskoje;

2.1.1.2.1.5. Panemunė–Sovetsk;

2.1.1.2.1.6. Lavoriškės–Kotlovka;

2.1.1.2.1.7. Tverečius–Vidžiai;

2.1.1.2.1.8. Papelekis–Lentupis (tik transporto priemonėms, vežančioms didžiagabaričius ir sunkiasvorius krovinius, turinčioms teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą);

2.1.1.2.1.9. Šumskas–Loša;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

2.1.1.2.2. geležinkelio:

2.1.1.2.2.1. Kena–Gudagojis;

2.1.1.2.2.2. Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punktą;

2.1.1.2.2.3. Stasylos–Benekainys;

2.1.1.2.2.4. Kybartai–Nesterov;

2.1.1.2.2.5. Pagėgiai–Sovetsk;

2.1.1.2.3. tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus:

2.1.1.2.3.1. Vilniaus;

2.1.1.2.3.2. Kauno;

2.1.1.2.3.3. Palangos;

2.1.1.2.3.4. Šiaulių;

2.1.1.2.4. jūrų uostų pasienio kontrolės punktus:

2.1.1.2.4.1. Pilies;

2.1.1.2.4.2. Malkų įlankos;

2.1.1.2.4.3. Būtingės naftos terminalo;

2.1.1.2.4.4. Molo.

2.1.11. Neteko galios nuo 2021-01-04

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1, 2021-01-03, paskelbta TAR 2021-01-03, i. k. 2021-00001

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1439, 2020-12-20, paskelbta TAR 2020-12-20, i. k. 2020-27891

 

2.1.2. Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas:

2.1.2.1. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims;

2.1.2.2. užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar išsiuntė pranešimą per nustatytą terminą pateikti sprendimui išduoti dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, priimti reikalingus dokumentų originalus ir biometrinius duomenis, ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikai (įvaikiai), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvai (įtėviai), globėjai);

2.1.2.3. užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;

2.1.2.4. užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems valstybėse, nenurodytose šio nutarimo 2.1.2.1  papunktyje ir įtrauktose į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą;

2.1.2.5. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams;

2.1.2.6. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;

2.1.2.7. ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams;

2.1.2.8. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;

2.1.2.9. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimos nariams, varžybų teisėjams ar kitam varžybų privalomam personalui, sporto medicinos personalo darbuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu rengtis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose;

2.1.2.10. menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno veikloje, ir juos aptarnaujančiam personalui;

2.1.2.11. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;

2.1.2.12. kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1440, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-21, i. k. 2020-27893

 

2.1.2.13. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims:

2.1.2.13.1. grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę;

2.1.2.13.2. dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas;

2.1.2.13.3. kurie naudojasi supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis;

2.1.2.13.4. užsieniečiams, vykstantiems 2.1.2.13.3 papunktyje nurodytais tranzitiniais traukiniais, be teisės išlipti ir įlipti Lietuvos Respublikos teritorijoje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

2.1.2.14. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, priimtiems studijuoti pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, kurios užtikrina valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus dėl užsieniečių, atvykstančių studijų tikslais, izoliavimosi;

2.1.2.141. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikoje veikiančias kompetentingos institucijos patvirtintas mokymo organizacijas ar organizacijas, naudojančias imituojamo skrydžio treniruoklius, dalyvauti aviacijos specialistams skirtuose mokymuose, turint šių organizacijų kvietimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

2.1.2.15. užsienio investuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ekonomikos ir inovacijų ministro leidimu, kai yra pateiktas Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13  straipsnio 4 dalyje nurodytos viešosios įstaigos patvirtinimas apie užsienio investuotojų planuojamas atlikti ne mažesnes nei Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytas investicijas Lietuvos Respublikoje;

2.1.2.16. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką;

2.1.2.17. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti artimųjų (sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių, seserų) laidotuvėse;

2.1.2.18. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu.

2.1.3. Užsieniečiai, nurodyti šio nutarimo 2.1.2 papunktyje, privalo laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų izoliavimosi sąlygų, išskyrus užsieniečius, nurodytus šio nutarimo 2.1.2.5, 2.1.2.6, 2.1.2.13, 2.1.2.18 papunkčiuose.

2.1.31. Visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas) ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas). Visi vežėjai, kelionių organizatoriai ir turizmo paslaugų teikėjai, organizuojantys ir vykdantys keleivių ar turistų vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo užtikrinti, kad į transporto priemones nepatektų keleiviai ar turistai, neturintys COVID-19 tyrimo ir gauto neigiamo COVID-19 tyrimo atsakymo. Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo netaikomi:

2.1.31.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, jei jų buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 72 val.;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

2.1.31.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims;

2.1.31.3. asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, arba asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas (šiame papunktyje nurodyti dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

2.1.31.4. asmenims iki 16 metų.

2.1.31.5. oficialių delegacijų nariams.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 146, 2021-03-10, paskelbta TAR 2021-03-10, i. k. 2021-05005

 

2.1.31.6. asmenims, nurodytiems šio nutarimo 2.1.2.16 papunktyje (COVID-19 tyrimą atlieka atvykę į Lietuvos Respubliką).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 143, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04675

 

2.1.4. Asmenys, kuriems netaikomas valstybės sienos kirtimo ribojimas, valstybės sieną kerta tik per šio nutarimo 2.1.1.2 papunktyje nurodytus sienos perėjimo punktus.

2.1.5. Įpareigoti asmenis:

2.1.5.1. viešose uždarose vietose ir transporto priemonėse, išskyrus miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto priemones ar transporto priemones, kuriomis vykstama į darbo vietą ar iš jos bei į vakcinacijos nuo
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vietą ar iš jos
, būti ne didesnėmis nei 2 asmenų arba vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narių grupėmis (teikiant keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugas, transporto priemonės vairuotojas į šį skaičių neįskaičiuojamas). Viešose atvirose vietose asmenys gali būti ne didesnėmis nei 5 asmenų arba dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis. Laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos ir (ar) namų ūkio narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1341, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-25912

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

Nr. 128, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04486

Nr. 220, 2021-04-12, paskelbta TAR 2021-04-12, i. k. 2021-07555

 

2.1.5.2. vyresnius nei 6 metų, viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas:

2.1.5.2.1. asmenims, kai jie sportuoja;

2.1.5.2.2. aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir teisėjams;

2.1.5.2.3. paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke;

2.1.5.2.4. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį;

2.1.5.2.5. atvirose erdvėse, kai šalia 2 metrų atstumu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 113, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03415

 

2.1.5.2.6. vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627

 

2.1.6. Ribojamas keliavimas miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais – tarpmiestiniame ir priemiestiniame transporte leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip vieno metro atstumu, o miesto transporte leidžiama užimti sėdimas ir stovimas vietas, jei tarp asmenų užtikrinamas ne mažesnis kaip vieno metro atstumas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 146, 2021-03-10, paskelbta TAR 2021-03-10, i. k. 2021-05005

 

2.1.7. Neteko galios nuo 2021-04-09

Papunkčio naikinimas:

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Nr. 1, 2021-01-03, paskelbta TAR 2021-01-03, i. k. 2021-00001

Nr. 29, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00855

Nr. 49, 2021-01-27, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01428

Nr. 113, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03415

Nr. 153, 2021-03-15, paskelbta TAR 2021-03-15, i. k. 2021-05110

Nr. 179, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-05881

 

2.1.8. Draudžiama:

2.1.8.1. daugiau nei vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio artimi kontaktai, išskyrus:

2.1.8.1.1. dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių artimus kontaktus, jeigu viename iš jų yra ne daugiau kaip vienas suaugęs asmuo arba ne daugiau kaip vienas suaugęs asmuo ir jo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai, globotiniai (rūpintiniai)), arba nuolatinės priežiūros ir slaugos reikalaujantis asmuo. Tokiems artimų kontaktų turintiems šeimų ir (ar) namų ūkio nariams draudžiama turėti artimų kontaktų su kitais asmenimis darbo ir kitose vietose;

2.1.8.1.2. dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių artimus kontaktus atvirose erdvėse;

2.1.8.1.3. neatidėliotinus atvejus, kai reikia suteikti pagalbą, prižiūrėti sergančius ar negalinčius savimi pasirūpinti asmenis;

2.1.8.1.4. šio nutarimo 2.1.5.1 papunktyje nustatytus atvejus;

2.1.8.2. rengti asmenines šventes viešose ir privačiose erdvėse, jei jose dalyvauja daugiau nei viena šeima ir (ar) vienas namų ūkis, išskyrus šventes atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau nei dvi šeimos ir (ar) du namų ūkiai;

2.1.8.3. Neteko galios nuo 2021-04-09

Papunkčio naikinimas:

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Nr. 128, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04486

 

2.2. Dėl darbo, ūkinės veiklos ir kitų sąlygų.

2.2.1. Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų įstatymų nustatytų funkcijų (darbų) atlikimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

 

2.2.2. Draudžiama parduotuvių, įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų veikla. Šis draudimas netaikomas:

2.2.2.1. parduotuvėms (įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose), kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, gėlių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

 

2.2.2.2. maisto ir gėlių prekybai turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

 

2.2.2.3. nuotolinei (internetinei ar vykdomai kitomis ryšio priemonėmis) prekybai, kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

 

2.2.2.4. Neteko galios nuo 2021-02-15

Papunkčio naikinimas:

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

 

2.2.2.5. laidojimo reikmenų parduotuvėms.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

 

2.2.2.6. parduotuvėms ir paviljonams (išskyrus paviljonų kompleksus su dengtu stogu, esančius turgavietėse), turintiems tiesioginį įėjimą iš lauko klientams arba atskirą įėjimą, kuriuo naudojasi tik tos parduotuvės ar paviljono klientai, ir kioskams;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 146, 2021-03-10, paskelbta TAR 2021-03-10, i. k. 2021-05005

 

2.2.2.7. ne maisto prekių prekybai lauko sąlygomis nuo laikinų prekybos įrenginių, taip pat ne prekybos patalpose sudaromoms sutartims (išnešiojamoji prekyba).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

 

2.2.2.8. parduotuvėms ir prekybos vietoms, veikiančioms oro ir jūrų uostų keleivių išvykimo terminaluose;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 229, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-07895

 

2.2.2.9. nuo pirmadienio iki penktadienio veiklą ne turgavietėse vykdančioms visoms kitoms šio nutarimo 2.2.2.1–2.2.2.8 papunkčiuose nenurodytoms parduotuvėms ir prekybos vietoms.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 229, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-07895

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

 

2.2.21. Parduotuvėse, įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose, turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose, kurių veikla nedraudžiama, turi būti užtikrinamas 15 mprekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo, o parduotuvėse ir prekybos vietose, nurodytose šio nutarimo 2.2.2.6–2.2.2.9 papunkčiuose, – 20 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo, taip pat turi būti užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

Nr. 229, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-07895

 

2.2.22. Prekybos centruose, turgavietėse ar kitose prekybos vietose, kuriuose veiklą vykdo daugiau nei viena parduotuvė ar vienas prekybininkas ir kuriuose šio nutarimo 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.5 ir 2.2.2.6 papunkčiuose nurodytų parduotuvių (prekybos vietų) prekybos plotas sudaro mažiau kaip 50 proc. viso prekybos centro, turgavietės ar kitos prekybos vietos prekybos ploto, vienu metu galinčių būti lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal bendrą prekybos centro, turgavietės ar kitos prekybos vietos prekybos plotą, kurio vienam lankytojui turi tekti ne mažiau kaip 50 m2, arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 229, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-07895

 

2.2.3. Draudžiama teikti paslaugas, kurių teikimo metu būtinas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo. Šis draudimas netaikomas:

2.2.3.1. medicininės reabilitacijos paslaugoms, psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugoms, keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugoms, advokatų teikiamoms teisinėms paslaugoms, transporto priemonių vairavimo egzaminavimo paslaugoms, finansinėms paslaugoms ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugoms, kurių neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 128, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04486

 

2.2.3.2. individualioms paslaugoms, kurių teikimo metu yra kontaktas tik tarp vieno paslaugos teikėjo ir vieno paslaugos gavėjo, jeigu jos nėra tiesiogiai uždraustos šiuo nutarimu;

2.2.3.3. paslaugoms, kurias leidžiama teikti pagal šio nutarimo 2.1.6, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.61, 2.2.7, 2.2.9–2.2.11 papunkčius.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

 

2.2.31. Neteko galios nuo 2020-12-16

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1341, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-25912

 

2.2.31. Paslaugų, kurios šiuo nutarimu nedraudžiamos, teikimo vietose (išskyrus transporto priemones, apgyvendinimo paslaugų teikimo vietas ir paslaugų, nurodytų šio nutarimo 2.2.61.3, 2.2.9–2.2.11 papunkčiuose, teikimo vietas), kai paslaugos teikimo metu būtinas trumpesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, turi būti užtikrinamas 10 m2, o kai paslaugos teikimo metu būtinas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, – 20 m2 paslaugos teikimo plotas vienam paslaugos gavėjui, arba jei patalpos, kurioje teikiama paslauga konkrečiam paslaugos gavėjui, plotas yra mažesnis nei 20 m2, vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas paslaugos gavėjas ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 146, 2021-03-10, paskelbta TAR 2021-03-10, i. k. 2021-05005

 

2.2.32. Neteko galios nuo 2021-04-09

Papunkčio naikinimas:

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

2.2.4. Apgyvendinimo paslaugos teikiamos:

2.2.4.1. apgyvendinant viename kambaryje ne daugiau nei vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius;

2.2.4.2. bendro naudojimo patalpose užtikrinant visų asmenų kaukių dėvėjimą ir laikantis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių;

2.2.4.3. užtikrinant kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

2.2.4.4. draudžiama apgyvendinimo paslaugoms teikti skirtų patalpų (tiek fizinių, tiek juridinių asmenų nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų) nuoma, subnuoma ar panauda, skirta privatiems renginiams, šventėms ar kitiems susibūrimams organizuoti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

 

2.2.5. Neteko galios nuo 2021-04-09

Papunkčio naikinimas:

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

2.2.6. Draudžiama teikti laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų, pramogų, poilsio, baseinų, pirčių (išskyrus viešąsias pirtis, skirtas asmenų higienos poreikiams tenkinti), diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų paslaugas (toliau – laisvalaikio paslaugos), draudžiamas laisvalaikio paslaugų įstaigų (tiek fizinių, tiek juridinių asmenų) ir laisvalaikio paslaugoms teikti skirtų patalpų lankymas, fizinis lankytojų aptarnavimas ir šių įstaigų (tiek fizinių, tiek juridinių asmenų) nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų patalpų nuoma, subnuoma ar panauda, skirta privatiems renginiams, šventėms ar kitiems susibūrimams organizuoti, išskyrus:

2.2.6.1. aukšto meistriškumo sporto pratybas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

2.2.6.2. lauko slidinėjimo trasų paslaugas, užtikrinant bilietų platinimą elektroniniu būdu ir išankstinę lankytojų registraciją. Teikti slidinėjimo įrangos nuomos ir kitas nei slidinėjimo trasų paslaugas lauko slidinėjimo trasų paslaugų teikimo vietose draudžiama. Slidinėjimo trasų paslaugų teikimo vietoje turi būti užtikrintas lankytojų srauto ribojimas – didžiausias vienu metu leidžiamas lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal veikiančių keltuvų skaičių: vienam keltuvui gali tekti ne daugiau kaip 30 lankytojų.

2.2.6.3. sporto, laisvalaikio ir pramogų paslaugas atvirose erdvėse, vienu metu teikiamas ne daugiau kaip 10 asmenų, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius, ir užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 128, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04486

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

2.2.6.4. baseinų ir pirčių paslaugas, teikiamas kaimo turizmo sodybose ne daugiau kaip vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio nariams, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 146, 2021-03-10, paskelbta TAR 2021-03-10, i. k. 2021-05005

 

2.2.6.6. kino teatrų ir kino klubų paslaugas, teikiamas užtikrinant, kad žiūrovai užima tik sėdimąsias vietas, užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų, bet bendras žiūrovų skaičius neviršija 150 asmenų, bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų registravimą, vyresniems nei 6 metų žiūrovams dėvint kaukes, išskyrus šio nutarimo
2.1.5.2 papunktyje numatytas išimtis, bei užtikrinant kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo vietose draudžiama;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 229, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-07895

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627

Nr. 1278, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24297

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Nr. 64, 2021-02-01, paskelbta TAR 2021-02-01, i. k. 2021-01740

 

2.2.61. Draudžiamas kultūros įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, išskyrus atvejus, kai užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos ir kai:

2.2.61.1. fiziškai aptarnaujami lankytojai bibliotekose;

2.2.61.2. lankomi pažintiniai ir mokomieji takai, parkai, muziejai, galerijos ir kitos ekspozicinės erdvės, zoologijos ir botanikos sodai, esantys atvirose lauko erdvėse, ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius.

2.2.61.3. lankomi uždarose erdvėse esantys muziejai, galerijos ir kitos ekspozicinės erdvės, zoologijos ir botanikos sodai, užtikrinant lankytojų srauto ribojimą, – didžiausias vienu metu leidžiamas lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal viešai lankomą plotą, kad vienam lankytojui tektų ne mažiau kaip 20 m2 ploto.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 146, 2021-03-10, paskelbta TAR 2021-03-10, i. k. 2021-05005

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 153, 2021-03-15, paskelbta TAR 2021-03-15, i. k. 2021-05110

 

2.2.61.4. fiziškai aptarnaujami lankytojai bibliotekų ir valstybės archyvų skaityklose ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 157, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05279

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

2.2.61.5. lankomos profesionaliojo scenos meno įstaigų salės, kai žiūrovai profesionaliojo scenos meno kūrinius stebi tik iš sėdimųjų vietų, užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų, bet bendras žiūrovų skaičius neviršija 150 asmenų, užtikrinant bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų registravimą, vyresni nei 6 metų žiūrovai dėvi kaukes, išskyrus šio nutarimo 2.1.5.2 papunktyje numatytas išimtis. Prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas profesionaliojo scenos meno įstaigose draudžiama.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 229, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-07895

 

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 128, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04486

 

2.2.7. Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla, išskyrus atvejus, kai užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos ir kai:

2.2.7.1. maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

2.2.7.2. viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose;

2.2.7.3. viešojo maitinimo paslaugos teikiamos ugdymo, socialinių paslaugų, asmens sveikatos priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigose, tardymo izoliatoriuose, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau – URC) ar kitose įstaigose, kuriose būtina užtikrinti maitinimą pagal įstaigos veiklos specifiką.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627

 

2.2.8. Draudžiami visi viešose vietose, atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, išskyrus:

2.2.8.1. renginius atvirose ir uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, dalyvaujančių aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo), kurie organizuojami ir vykdomi renginio organizatoriams užtikrinant bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą bei kontroliuojant žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimą į renginio vietą, žiūrovams ir (ar) dalyviams renginį stebint tik iš sėdimųjų vietų, vyresniems nei 6 metų žiūrovams ir (ar) dalyviams viso renginio metu dėvint kaukes, išskyrus šio nutarimo 2.1.5.2 papunktyje numatytas išimtis, bei užtikrinant kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Renginius uždarose erdvėse leidžiama organizuoti, kai užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų. Prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627

Nr. 229, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-07895

 

2.2.8.2. laidotuves, kai jose dalyvauja ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos ir (ar) namų ūkio narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

 

2.2.8.3. renginius, kurių metu neišlipama iš automobilio ir automobilyje yra ne daugiau nei 2 asmenys, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius, ir užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 128, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04486

 

2.2.9. Švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje:

2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

 

2.2.9.2. ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas ir kai organizuojamos konsultacijos ne daugiau kaip 10 vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių, taip pat egzaminus mokiniams, kurie baigia ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, kai egzamine vienoje patalpoje dalyvauja ne daugiau kaip 10 mokinių, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Nr. 98, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02901

Nr. 157, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05279

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

Nr. 229, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-07895

 

2.2.9.21. šio nutarimo 21 punkte nenurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas nuotoliniu būdu arba šių savivaldybių administracijų pasirinktose ugdymo įstaigose vykdomas mišriu būdu, periodiškai jose atliekant pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių namų ūkių ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų bandomąjį profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ir užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 98, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02901

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 113, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03415

Nr. 128, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04486

Nr. 146, 2021-03-10, paskelbta TAR 2021-03-10, i. k. 2021-05005

Nr. 157, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05279

 

2.2.9.22. šio nutarimo 21 punkte nurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 157, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05279

 

2.2.9.24. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl kurtumo, vidutinio, žymaus, labai žymaus klausos sutrikimo ar kochlearinio implanto, visiško aklumo, aklumo su regėjimo likučiu, silpnaregystės, laisvės atėmimo vietose veikiančių mokyklų (skyrių) mokiniams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdoma, kai patalpose yra ne daugiau kaip 10 mokinių, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba 1150 mokinių, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 229, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-07895

 

2.2.9.25. brandos egzaminai ar jų dalys vykdomi patalpose ne daugiau kaip
10 kandidatų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba 11
50 kandidatų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 229, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-07895

 

2.2.9.3. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) mokiniams, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 mokiniai, neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 vaikų, bei neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus uždarose erdvėse, esančiose šio nutarimo 21 punkte nurodytose savivaldybėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaikai ir užtikrinamas 20 m2 paslaugos teikimo plotas vienam vaikui arba dalyvauja ne daugiau kaip vienas vaikas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 128, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04486

Nr. 157, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05279

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

2.2.9.4. neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi nuotoliniu būdu arba stabdomi, išskyrus aviacijos, jūrininkų bei statutinių profesinio mokymo įstaigų įvadinio mokymo kursų praktinius mokymus, transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų praktinius mokymus, užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, ir valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5  asmenys, bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų, bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus uždarose erdvėse, esančiose šio nutarimo 21 punkte nurodytose savivaldybėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 asmenys ir užtikrinamas 20 m2 paslaugos teikimo plotas vienam asmeniui arba dalyvauja ne daugiau kaip vienas asmuo, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

Nr. 128, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04486

Nr. 157, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05279

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

2.2.9.5. profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos vykdomi nuotoliniu būdu, išskyrus pirminį profesinį mokymą, vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa, privalomąsias praktikas, praktinius mokymus ar kompetencijų vertinimą, kurių neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1379, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26598

 

2.2.9.6. švietimo pagalba teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų; arba teikiama nuotoliniu būdu;

2.2.9.7. Neteko galios nuo 2021-04-09

Papunkčio naikinimas:

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

2.2.9.8. mokyklos per mokinių atostogas gali organizuoti specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomų mokinių užimtumą, užtikrindamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

 

2.2.9.9. savivaldybių administracijos užtikrina vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, užtikrindamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai:

2.2.9.9.1. tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros namuose;

2.2.9.9.2. vaikai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių jiems reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1470, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29160

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 29, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00855

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

 

2.2.10. Socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo srityje:

2.2.10.1. draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose, išskyrus terminalinės būklės gyventojų lankymą  ir (ar) asmenis, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu;

2.2.10.2. teikiant socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose, užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

2.2.11. Sveikatos priežiūros įstaigų, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos, veiklos organizavimo srityje:

2.2.11.1. užtikrinamas pacientų bei lankytojų srautų valdymas, infrastruktūros ir materialiųjų bei žmogiškųjų išteklių pasitelkimas ir valdymas;

2.2.11.11. pasitelkiami asmens sveikatos priežiūros specialistai, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentai, rezidentai ir infrastruktūra, nesvarbu, koks jų pavaldumas. Prireikus asmens sveikatos priežiūros specialistai ir kartu su jais dirbantys darbuotojai (medicinos personalą aptarnaujantis personalas) laikinai gali būti perkeliami į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba laikinai keičiamos jų darbo funkcijos, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

 

2.2.11.2. stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – paslaugos dėl COVID-19) organizuojamos klasteriniu-teritoriniu principu pagal šio nutarimo priedą ir laikantis sveikatos apsaugos ministro ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pagal kompetenciją nustatytų reikalavimų. Paslaugų dėl COVID-19 teikimą organizuoja šio nutarimo priede nurodytos paslaugų teikimą organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – organizuojančios ASPĮ), kuriose yra infekcinėmis ligomis sergantiems pacientams gydyti skirti padaliniai arba žmogiškieji ištekliai organizuoti infekcinių ligų plitimo stabdymą ir kurios organizuoja ir koordinuoja paslaugų dėl COVID-19 teikimą šio nutarimo priede nustatytoje veikimo teritorijoje. Organizuojančios ASPĮ paslaugų dėl COVID-19 teikimui pasitelkia kitas veikimo teritorijoje esančias ir šio nutarimo priede nurodytas asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – pasitelkiamos ASPĮ). Organizuojančių ASPĮ nurodymai dėl paslaugų dėl COVID-19 teikimo organizavimo pasitelkiamoms ASPĮ yra privalomi (išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip). Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 organizavimo tvarką pagal kompetenciją nustato sveikatos apsaugos ministras ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas;

2.2.11.3. organizuojančių ASPĮ paslaugų dėl COVID-19 teikimui koordinuoti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas savo sprendimu paskiria organizuojančių ASPĮ veiklos koordinatorių (toliau – Koordinatorius), Koordinacinę grupę ir tvirtina jos darbo reglamentą. Koordinatorius paslaugų dėl COVID-19 teikimą organizuoja bendradarbiaudamas su savivaldybių merais ir administracijų direktoriais. Koordinatoriaus protokoliniai nurodymai privalomi organizuojančioms ASPĮ ir pasitelkiamoms ASPĮ (išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip);

2.2.11.4. draudžiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų lankymas, išskyrus įstaigos vadovo ar kito jo įgalioto asmens leidimu terminalinės būklės pacientų, pacientų iki 14  metų ir gimdyvių lankymą;

2.2.11.5. ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, priima sprendimą dėl paslaugų teikimo būdo, labiausiai atitinkančio paciento interesus. Kontaktiniu būdu teikiamos šios paslaugos:

2.2.11.5.1. odontologijos paslaugos;

2.2.11.5.2. nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugos;

2.2.11.5.3. vaikų ir suaugusiųjų skiepijimo pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą paslaugos;

2.2.11.5.4. vykdant ligų prevencijos programas;

2.2.11.5.5. įsidarbinančių asmenų, siekiančių dirbti tokioje veiklos srityje, kurioje dirbant patiriamas atitinkamas kenksmingų rizikos veiksnių poveikis, profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugos;

2.2.11.6. sveikatos priežiūros įstaigos vadovai užtikrina, kad įstaigoje asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos pagal patvirtintą planinių stacionarinių ir (ar) planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų planą, kuris parengtas pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus ir atitinka paciento interesus;

2.2.11.7. įstaigos, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant epikrizes, siuntimus, atsakymus į siuntimus, medicininius vaizdus ir jų aprašymus, privalo tvarkyti tik per Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, o įstaigos, kurios Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklauso, šių duomenų tvarkymą ir jų atsekamumą užtikrina per įstaigos informacinę sistemą.

2.2.11.8. stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose gydomi COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantys pacientai, veikla organizuojama:

2.2.11.8.1. veikla perorganizuojama valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius bei žmogiškuosius išteklius;

2.2.11.8.2. prireikus didinti lovų skaičių ir (ar) asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtį COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti ir (ar) tam pasitelkti personalą, mažinama planinių stacionarinių ir (ar) ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis ar šių paslaugų teikimas stabdomas, išskyrus pagalbą ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė;

2.2.11.8.3. draudžiamas pacientų lankymas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir pacientų iki 14 metų lankymą gydančio gydytojo leidimu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

 

2.2.12. Apribojamas ilgalaikių pasimatymų pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizavimas ir vykdymas. Trumpalaikiai pasimatymai organizuojami ir vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 128, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04486

 

2.2.13. URC:

2.2.13.1. draudžiamas URC apgyvendintų prieglobsčio prašytojų, turinčių teisę judėti Lietuvos Respublikos teritorijoje, išėjimas iš URC ilgiau kaip 2 valandoms per parą, išskyrus:

2.2.13.1.1. prieglobsčio prašytojus, kuriems šio nutarimo 2.2.9 papunktyje nurodytos švietimo veiklos teikiamos kasdieniu būdu;

2.2.13.1.2. teisę dirbti turinčius prieglobsčio prašytojus, kurie dirba ir pateikė URC administracijai galiojančią darbo sutartį;

2.2.13.1.3. prieglobsčio prašytojus, kuriems URC administracijos leidimu leista išeiti iš URC ilgiau kaip 2 valandoms per parą;

2.2.13.2. draudžiamas URC apgyvendintų užsieniečių lankymas, išskyrus susitikimus su jų advokatais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1341, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-25912

 

2.2.14. Rekomenduojama veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas nuotoliniu būdu (išskyrus laidotuvių apeigas, kai dalyvaujama ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos ir (ar) namų ūkio narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis) arba tokiu būdu, kad būtų išvengta susibūrimų (užtikrinamas 10 m2 plotas vienam asmeniui ir laikomasi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki
2 asmenų ar
vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narių), arba susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1341, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-25912

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

 

21. Akmenės rajono, Alytaus miesto, Alytaus rajono, Anykščių rajono, Birštono, Biržų rajono, Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos rajono, Jonavos rajono, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno rajono, Kazlų Rūdos, Kelmės rajono, Kėdainių rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Kupiškio rajono, Lazdijų rajono, Mažeikių rajono, Molėtų rajono, Neringos, Pagėgių, Pakruojo rajono, Palangos miesto, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Prienų rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Rietavo, Rokiškio rajono, Skuodo rajono, Šakių rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono, Tauragės rajono, Telšių rajono, Ukmergės rajono, Utenos rajono, Vilkaviškio rajono, Zarasų rajono savivaldybėse šiuo nutarimu gali būti nustatomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje.

Papildyta punktu:

Nr. 157, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05279

Punkto pakeitimai:

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

3. Pavesti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui per karantiną, paskelbtą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu, gavus atsakingos ministerijos pasiūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, nustatyti konkrečias karantino režimo priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

 

4. Nustatyti, kad, paskirtajam valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui negalint atlikti operacijų vadovo funkcijų dėl laikino nedarbingumo, komandiruotės ar atostogų, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo funkcijas atlieka jį pavaduojantis ministras.

5. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. gegužės 31 d. 24:00 val.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1310, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25010

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Nr. 49, 2021-01-27, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01428

Nr. 113, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03415

Nr. 179, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-05881

Nr. 229, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-07895

 

6. Nustatyti, kad dėl karantino metu ribojamų ūkinių veiklų tiesiogiai ir netiesiogiai nukentėjusiems ūkinių veiklų vykdytojams paramos priemonių aprašuose nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti taikomos paramos priemonės Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityse, jeigu ūkinės veiklos vykdytojas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

6.1. ūkinės veiklos vykdytojo ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 m. ir / arba 2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, remiantis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) pateiktose PVM deklaracijose deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų, – pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais duomenimis, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų. Jeigu pagrindinė ūkinė veikla apribota po 2020 m. lapkričio 30  d., pajamų sumažėjimo, palyginti su 2019–2020  m. atitinkamu laikotarpiu, lyginamasis laikotarpis yra 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. Kai parama teikiama pagal 2020 m. kovo 20 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 28 d. Europos Komisijos komunikatu, 3.12 skirsnį, ūkinės veiklos vykdytojo ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., palyginti su 2019 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, remiantis VMI pateiktose PVM deklaracijose deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų, – pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais duomenimis, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.

Tuo atveju, kai ūkinės veiklos vykdytojas, skaičiuojant nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d., pajamų negavo, jam gali būti taikomos paramos priemonės pagal šio nutarimo 6.2  papunktį paramos priemonių aprašuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 14, 2021-01-13, paskelbta TAR 2021-01-13, i. k. 2021-00493

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

 

6.2. ūkinės veiklos vykdytojo vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta į sąrašą, tvirtinamą bendru Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir VMI. Į sąrašą įtraukiamos šiuo nutarimu ribojamos ūkinės veiklos, taip pat tos veiklos, kurios yra ribojamos netiesiogiai ir kurių įtraukimui į sąrašą pritaria Vyriausybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1310, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25010

Nr. 4, 2021-01-06, paskelbta TAR 2021-01-06, i. k. 2021-00215

 

7. Pripažinti netekusiais galios:

7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimą Nr. 1069 „Dėl karantino Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 1159 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

8. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. lapkričio 7 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Saulius Skvernelis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                  Aurelijus Veryga

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226
priedas

 

PASLAUGŲ DĖL COVID-19 TEIKIMĄ ORGANIZUOJANČIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS, JŲ VEIKIMO TERITORIJA IR PASITELKIAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS

 

Eil. Nr.

Paslaugų teikimą organizuojanti ASPĮ 

Veikimo teritorija ir pasitelkiamos ASPĮ

1.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

1. Kauno apskritis:

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė;

1.2. VšĮ Kėdainių ligoninė;

1.3. VšĮ Jonavos ligoninė;

1.4. VšĮ Raseinių ligoninė;

1.5. VšĮ Prienų ligoninė;

1.6. VšĮ Kaišiadorių ligoninė.

2. Marijampolės apskritis:

2.1. VšĮ Marijampolės ligoninė;

2.2. VšĮ Vilkaviškio ligoninė;

2.3. VšĮ Šakių ligoninė.

3. Tauragės apskritis:

3.1. VšĮ Jurbarko ligoninė

2.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

1. Vilniaus apskritis:

1.1. Nacionalinis vėžio institutas;

1.2. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Žalgirio klinika;

1.3. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė;

1.4. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė;

1.5. VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė;

1.6. VšĮ Vilniaus gimdymo namai;

1.7. VšĮ M. Marcinkevičiaus ligoninė;

1.8. VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras;

1.9. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras;

1.10. VšĮ Ukmergės ligoninė;

1.11. VšĮ Trakų ligoninė;

1.12. VšĮ Švenčionių rajono ligoninė;

1.13. VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė;

1.14. VšĮ Elektrėnų ligoninė.

2. Alytaus apskritis:

2.1. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė;

2.2. VšĮ Druskininkų ligoninė;

2.3. VšĮ Varėnos ligoninė;

2.4. VšĮ Lazdijų ligoninė

3.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

1. Klaipėdos apskritis:

1.1. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė;

1.2. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė;

1.3. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė;

1.4. VšĮ Šilutės ligoninė;

1.5. Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninė;

1.6. Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ Gargždų ligoninė.

2. Tauragės apskritis:

2.1. VšĮ Tauragės ligoninė;

2.2. VšĮ Šilalės rajono ligoninė

4.

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

1. Šiaulių apskritis:

1.1. VšĮ Kelmės ligoninė;

1.2. VšĮ Radviliškio ligoninė;

1.3. VšĮ Joniškio ligoninė;

1.4. VšĮ Pakruojo ligoninė;

1.5. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė.

2. Telšių apskritis:

2.1. VšĮ Mažeikių ligoninė;

2.2. VšĮ Regioninė Telšių ligoninė;

2.3. VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė

5.

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

1. Panevėžio apskritis:

1.1. VšĮ Rokiškio rajono ligoninė;

1.2. VšĮ Pasvalio ligoninė;

1.3. VšĮ Biržų ligoninė;

1.4. VšĮ Kupiškio ligoninė;

1.5. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė.

2. Utenos apskritis:

2.1. VšĮ Utenos ligoninė;

2.2. VšĮ Visagino ligoninė;

2.3. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė;

2.4. Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninė;

2.5. VšĮ Ignalinos rajono ligoninė;

2.6. VšĮ Molėtų ligoninė

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1278, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24297

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1310, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25010

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1341, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-25912

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1365, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26317

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1310 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1379, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26598

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1424, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27463

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1439, 2020-12-20, paskelbta TAR 2020-12-20, i. k. 2020-27891

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1440, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-21, i. k. 2020-27893

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1470, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29160

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1, 2021-01-03, paskelbta TAR 2021-01-03, i. k. 2021-00001

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 4, 2021-01-06, paskelbta TAR 2021-01-06, i. k. 2021-00215

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 14, 2021-01-13, paskelbta TAR 2021-01-13, i. k. 2021-00493

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 29, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00855

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 49, 2021-01-27, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01428

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 64, 2021-02-01, paskelbta TAR 2021-02-01, i. k. 2021-01740

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 98, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02901

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 113, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03415

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 128, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04486

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 143, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04675

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 146, 2021-03-10, paskelbta TAR 2021-03-10, i. k. 2021-05005

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 153, 2021-03-15, paskelbta TAR 2021-03-15, i. k. 2021-05110

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 157, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05279

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 179, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-05881

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 216, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07289

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 220, 2021-04-12, paskelbta TAR 2021-04-12, i. k. 2021-07555

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 229, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-07895

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo