Suvestinė redakcija nuo 2021-02-15 iki 2021-02-17

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23062

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO

 

2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 11 dalimi ir 3 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, sveikatos apsaugos ministro teikimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. lapkričio 4 d. pasiūlymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną.

2. Patvirtinti šį karantino režimą:

2.1. Dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje sąlygų.

2.1.1. Nustatyti šias laikinas valstybės sienos kirtimo apribojimo ir (ar) nutraukimo sąlygas:

2.1.1.1. Nutraukiamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus:

2.1.1.1.1. Tverečius–Vidžiai;

2.1.1.1.2. Šumskas–Loša;

2.1.1.1.3. Ramoniškiai–Pograničnyj;

2.1.1.1.4. Nida–Morskoje;

2.1.1.1.5. Adutiškis–Moldevičiai;

2.1.1.1.6. Papelekis–Lentupis;

2.1.1.1.7. Krakūnai–Geranainys;

2.1.1.1.8. Eišiškės–Dotiškės;

2.1.1.1.9. Rakai–Petiulevcai;

2.1.1.1.10. Norviliškės–Pickūnai;

2.1.1.1.11. Latežeris–Pariečė.

2.1.1.2. Apribojamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus:

2.1.1.2.1. automobilių kelių:

2.1.1.2.1.1. Medininkai–Kamenyj Log;

2.1.1.2.1.2. Šalčininkai–Benekainys;

2.1.1.2.1.3. Raigardas–Privalka;

2.1.1.2.1.4. Kybartai–Černyševskoje;

2.1.1.2.1.5. Panemunė–Sovetsk;

2.1.1.2.1.6. Lavoriškės–Kotlovka;

2.1.1.2.2. geležinkelio:

2.1.1.2.2.1. Kena–Gudagojis;

2.1.1.2.2.2. Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punktą;

2.1.1.2.2.3. Stasylos–Benekainys;

2.1.1.2.2.4. Kybartai–Nesterov;

2.1.1.2.2.5. Pagėgiai–Sovetsk;

2.1.1.2.3. tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus:

2.1.1.2.3.1. Vilniaus;

2.1.1.2.3.2. Kauno;

2.1.1.2.3.3. Palangos;

2.1.1.2.3.4. Šiaulių;

2.1.1.2.4. jūrų uostų pasienio kontrolės punktus:

2.1.1.2.4.1. Pilies;

2.1.1.2.4.2. Malkų įlankos;

2.1.1.2.4.3. Būtingės naftos terminalo;

2.1.1.2.4.4. Molo.

2.1.11. Neteko galios nuo 2021-01-04

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1, 2021-01-03, paskelbta TAR 2021-01-03, i. k. 2021-00001

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1439, 2020-12-20, paskelbta TAR 2020-12-20, i. k. 2020-27891

 

2.1.2. Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas:

2.1.2.1. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims;

2.1.2.2. užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar išsiuntė pranešimą per nustatytą terminą pateikti sprendimui išduoti dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, priimti reikalingus dokumentų originalus ir biometrinius duomenis, ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikai (įvaikiai), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvai (įtėviai), globėjai);

2.1.2.3. užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;

2.1.2.4. užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems valstybėse, nenurodytose šio nutarimo 2.1.2.1  papunktyje ir įtrauktose į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą;

2.1.2.5. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams;

2.1.2.6. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;

2.1.2.7. ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams;

2.1.2.8. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;

2.1.2.9. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimos nariams, varžybų teisėjams ar kitam varžybų privalomam personalui, sporto medicinos personalo darbuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu rengtis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose;

2.1.2.10. menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno veikloje, ir juos aptarnaujančiam personalui;

2.1.2.11. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;

2.1.2.12. kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1440, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-21, i. k. 2020-27893

 

2.1.2.13. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims:

2.1.2.13.1. grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę;

2.1.2.13.2. dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas;

2.1.2.13.3. kurie naudojasi supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis;

2.1.2.14. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, priimtiems studijuoti pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, kurios užtikrina valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus dėl užsieniečių, atvykstančių studijų tikslais, izoliavimosi;

2.1.2.15. užsienio investuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ekonomikos ir inovacijų ministro leidimu, kai yra pateiktas Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13  straipsnio 4 dalyje nurodytos viešosios įstaigos patvirtinimas apie užsienio investuotojų planuojamas atlikti ne mažesnes nei Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytas investicijas Lietuvos Respublikoje;

2.1.2.16. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką;

2.1.2.17. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti artimųjų (sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių, seserų) laidotuvėse;

2.1.2.18. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu.

2.1.3. Užsieniečiai, nurodyti šio nutarimo 2.1.2 papunktyje, privalo laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų izoliavimosi sąlygų, išskyrus užsieniečius, nurodytus šio nutarimo 2.1.2.5, 2.1.2.6, 2.1.2.13, 2.1.2.18 papunkčiuose.

2.1.4. Asmenys, kuriems netaikomas valstybės sienos kirtimo ribojimas, valstybės sieną kerta tik per šio nutarimo 2.1.1.2 papunktyje nurodytus sienos perėjimo punktus.

2.1.5. Įpareigoti asmenis:

2.1.5.1. viešose vietose ir transporto priemonėse, išskyrus miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto priemones ar transporto priemones, kuriomis vykstama į darbo vietą ar iš jos, būti ne didesnėmis nei 2 asmenų arba vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narių grupėmis (teikiant keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugas, transporto priemonės vairuotojas į šį skaičių neįskaičiuojamas). Laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos ir (ar) namų ūkio narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1341, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-25912

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

 

2.1.5.2. vyresnius nei 6 metų, viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas:

2.1.5.2.1. asmenims, kai jie sportuoja;

2.1.5.2.2. aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir teisėjams;

2.1.5.2.3. paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke;

2.1.5.2.4. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį;

2.1.5.2.5. už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų) ribų ir kai šalia 20 metrų spinduliu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).

2.1.5.2.6. vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627

 

2.1.6. Ribojamas keliavimas miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais – leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip vieno metro atstumu.

2.1.7. Nuo 2020 m. gruodžio 16 d. 00:00 val. iki 2021 m. vasario 28 d. 24:00 val. Lietuvos Respublikos teritorijoje ribojamas asmenų judėjimas tarp savivaldybių, išskyrus atvejus, kai vykstama: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę; į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę dėl artimųjų giminaičių mirties; į darbą (darbo reikalais), kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje; į aptarnaujančius tarptautinius keleivių maršrutus oro, jūrų uostus, autobusų stotis ar iš jų; dėl sveikatos priežiūros paslaugų; šio nutarimo 2.1.8.1.1 ir 2.1.8.1.2 papunkčiuose numatytais atvejais; dėl kitų objektyviai pagrįstų neatidėliotinų priežasčių, kai vykimas į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę yra neišvengiamai būtinas. Šis ribojimas netaikomas asmenims – vienos šeimos ar vieno namų ūkio nariams, vykstantiems į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje turi nekilnojamojo turto, priklausančio vienam iš šeimos ar namų ūkio narių nuosavybės teise.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Nr. 1, 2021-01-03, paskelbta TAR 2021-01-03, i. k. 2021-00001

Nr. 29, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00855

Nr. 49, 2021-01-27, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01428

 

2.1.8. Draudžiama:

2.1.8.1. daugiau nei vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio artimi kontaktai, išskyrus:

2.1.8.1.1. dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių artimus kontaktus, jeigu viename iš jų yra ne daugiau kaip vienas suaugęs asmuo arba ne daugiau kaip vienas suaugęs asmuo ir jo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai, globotiniai (rūpintiniai)), arba nuolatinės priežiūros ir slaugos reikalaujantis asmuo. Tokiems artimų kontaktų turintiems šeimų ir (ar) namų ūkio nariams draudžiama turėti artimų kontaktų su kitais asmenimis darbo ir kitose vietose;

2.1.8.1.2. neatidėliotinus atvejus, kai reikia suteikti pagalbą, prižiūrėti sergančius ar negalinčius savimi pasirūpinti asmenis;

2.1.8.1.3. šio nutarimo 2.1.5.1 papunktyje nustatytus atvejus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

Nr. 29, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00855

 

2.1.8.2. rengti asmenines šventes viešose ir privačiose erdvėse, jei jose dalyvauja daugiau nei viena šeima ir (ar) vienas namų ūkis;

2.1.8.3. palikti gyvenamąją vietą, išskyrus atvejus, kai vykstama į darbą (darbo reikalais), prekybos vietą, kai vykstama į aptarnaujančius tarptautinius keleivių maršrutus oro, jūrų uostus, autobusų stotis ar iš jų, į nekilnojamojo turto objektą, valdomą nuosavybės teise, laidotuves, dėl sveikatos priežiūros ir kitų būtinųjų paslaugų ar objektyviai pagrįstų priežasčių, kai vykimas neišvengiamai būtinas, kai ne daugiau kaip vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio nariai vyksta pasivaikščioti atvirose vietose, taip pat kai vykstama prižiūrėti sergančių ar negalinčių savimi pasirūpinti asmenų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

 

2.2. Dėl darbo, ūkinės veiklos ir kitų sąlygų.

2.2.1. Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų įstatymų nustatytų funkcijų (darbų) atlikimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

 

2.2.2. Draudžiama parduotuvių, įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų veikla. Šis draudimas netaikomas:

2.2.2.1. parduotuvėms (įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose), kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, gėlių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

 

2.2.2.2. maisto ir gėlių prekybai turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

 

2.2.2.3. nuotolinei (internetinei ar vykdomai kitomis ryšio priemonėmis) prekybai, kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

 

2.2.2.4. Neteko galios nuo 2021-02-15

Papunkčio naikinimas:

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

 

2.2.2.5. laidojimo reikmenų parduotuvėms.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

 

2.2.2.6. parduotuvėms, kioskams ir paviljonams (išskyrus kioskus ir paviljonus, esančius turgavietėse), vykdantiems veiklą patalpose, kurių prekybos plotas (t. y. prekybos salės, skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, sanitarinių patalpų plotas) neviršija 300 m2. Šiame papunktyje nurodytos parduotuvės ir paviljonai gali veikti, tik jeigu turi tiesioginį įėjimą iš lauko klientams arba atskirą įėjimą, kuriuo naudojasi tik tos parduotuvės ar paviljono klientai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

 

2.2.2.7. ne maisto prekių prekybai lauko sąlygomis nuo laikinų prekybos įrenginių, taip pat ne prekybos patalpose sudaromoms sutartims (išnešiojamoji prekyba).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

 

2.2.21. Parduotuvėse, įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose, turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose, kurių veikla nedraudžiama, turi būti užtikrinamas 15 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo, o parduotuvėse ir prekybos vietose, nurodytose šio nutarimo 2.2.2.6 ir 2.2.2.7 papunkčiuose, – 20 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo, taip pat turi būti užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

 

2.2.3. Draudžiama teikti paslaugas, kurių teikimo metu būtinas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo. Šis draudimas netaikomas:

2.2.3.1. medicininės reabilitacijos paslaugoms, psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugoms, keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugoms, advokatų teikiamoms teisinėms paslaugoms, finansinėms paslaugoms ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugoms, kurių neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu;

2.2.3.2. individualioms paslaugoms, kurių teikimo metu yra kontaktas tik tarp vieno paslaugos teikėjo ir vieno paslaugos gavėjo, jeigu jos nėra tiesiogiai uždraustos šiuo nutarimu;

2.2.3.3. paslaugoms, kurias leidžiama teikti pagal šio nutarimo 2.1.6, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.61, 2.2.7, 2.2.9–2.2.11 papunkčius.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

 

2.2.31. Neteko galios nuo 2020-12-16

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1341, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-25912

 

2.2.31. Paslaugų, kurios šiuo nutarimu nedraudžiamos, teikimo vietose (išskyrus transporto priemones, apgyvendinimo paslaugų teikimo vietas ir paslaugų, nurodytų šio nutarimo 2.2.9–2.2.11 papunkčiuose, teikimo vietas), kai paslaugos teikimo metu būtinas trumpesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, turi būti užtikrinamas 10 m2, o kai paslaugos teikimo metu būtinas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, – 20 m2 paslaugos teikimo plotas vienam paslaugos gavėjui, arba jei patalpos, kurioje teikiama paslauga konkrečiam paslaugos gavėjui, plotas yra mažesnis nei 20 m2, vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas paslaugos gavėjas ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

 

2.2.32. Rekomenduojama visose parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose bei paslaugų teikimo vietose:

2.2.32.1. nenaudoti trumpalaikių pardavimų skatinimo priemonių (išpardavimų, nuolaidų valandų, degustacijų ir kt.), kurios didina pirkėjų ir lankytojų srautus tam tikru itin trumpu laiku ir tam tikroje vietoje (išskyrus prekybą internetu);

2.2.32.2. padidinti dirbančių kasų skaičių, kad eilėje būtų ne daugiau kaip 5 asmenys;

2.2.32.3. asmenims iš vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio lankytis po vieną;

2.2.32.4. nustatyti ilgesnį darbo laiką.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1341, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-25912

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

 

2.2.4. Apgyvendinimo paslaugos teikiamos:

2.2.4.1. apgyvendinant viename kambaryje ne daugiau nei vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius;

2.2.4.2. bendro naudojimo patalpose užtikrinant visų asmenų kaukių dėvėjimą ir laikantis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių;

2.2.4.3. užtikrinant kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

2.2.4.4. draudžiama apgyvendinimo paslaugoms teikti skirtų patalpų (tiek fizinių, tiek juridinių asmenų nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų) nuoma, subnuoma ar panauda, skirta privatiems renginiams, šventėms ar kitiems susibūrimams organizuoti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

 

2.2.5. Draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų, teikiančių poilsio paslaugas, veikla.

2.2.6. Draudžiama teikti laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų, pramogų, poilsio, baseinų, pirčių (išskyrus viešąsias pirtis, skirtas asmenų higienos poreikiams tenkinti), diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų paslaugas (toliau – laisvalaikio paslaugos), draudžiamas laisvalaikio paslaugų įstaigų (tiek fizinių, tiek juridinių asmenų) ir laisvalaikio paslaugoms teikti skirtų patalpų lankymas, fizinis lankytojų aptarnavimas ir šių įstaigų (tiek fizinių, tiek juridinių asmenų) nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų patalpų nuoma, subnuoma ar panauda, skirta privatiems renginiams, šventėms ar kitiems susibūrimams organizuoti, išskyrus:

2.2.6.1. aukšto meistriškumo sporto pratybas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

2.2.6.2. lauko slidinėjimo trasų paslaugas, užtikrinant bilietų platinimą elektroniniu būdu ir išankstinę lankytojų registraciją. Teikti slidinėjimo įrangos nuomos ir kitas nei slidinėjimo trasų paslaugas lauko slidinėjimo trasų paslaugų teikimo vietose draudžiama. Slidinėjimo trasų paslaugų teikimo vietoje turi būti užtikrintas lankytojų srauto ribojimas – didžiausias vienu metu leidžiamas lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal veikiančių keltuvų skaičių: vienam keltuvui gali tekti ne daugiau kaip 30 lankytojų.

2.2.6.3. individualius (vienam paslaugos gavėjui) fizinio aktyvumo užsiėmimus lauke, teikiamus fizinio aktyvumo ar sporto specialisto, instruktoriaus ar fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugų teikėjo, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627

Nr. 1278, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24297

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Nr. 64, 2021-02-01, paskelbta TAR 2021-02-01, i. k. 2021-01740

 

2.2.61. Draudžiamas kultūros įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, išskyrus fizinį aptarnavimą bibliotekose, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627

 

2.2.7. Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla, išskyrus atvejus, kai užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos ir kai:

2.2.7.1. maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

2.2.7.2. viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose;

2.2.7.3. viešojo maitinimo paslaugos teikiamos ugdymo, socialinių paslaugų, asmens sveikatos priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigose, tardymo izoliatoriuose, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau – URC) ar kitose įstaigose, kuriose būtina užtikrinti maitinimą pagal įstaigos veiklos specifiką.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627

 

2.2.8. Draudžiami visi viešose vietose, atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, išskyrus:

2.2.8.1. aukšto meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta be žiūrovų ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627

 

2.2.8.2. laidotuves, kai jose dalyvauja ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos ir (ar) namų ūkio narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

 

2.2.9. Švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje:

2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

 

2.2.9.2. ugdymas mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

 

2.2.9.3. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas;

2.2.9.4. neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi nuotoliniu būdu arba stabdomi, išskyrus aviacijos bei jūrininkų praktinius mokymus, taip pat užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 asmenys ir užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

 

2.2.9.5. profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos vykdomi nuotoliniu būdu, išskyrus pirminį profesinį mokymą, vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa, privalomąsias praktikas, praktinius mokymus ar kompetencijų vertinimą, kurių neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1379, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26598

 

2.2.9.6. švietimo pagalba teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų; arba teikiama nuotoliniu būdu;

2.2.9.7. mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.;

2.2.9.8. mokyklos per mokinių atostogas gali organizuoti specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomų mokinių užimtumą, užtikrindamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

 

2.2.9.9. savivaldybių administracijos užtikrina vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, užtikrindamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai:

2.2.9.9.1. tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros namuose;

2.2.9.9.2. vaikai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių jiems reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1470, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29160

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 29, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00855

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

 

2.2.10. Socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo srityje:

2.2.10.1. draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose, išskyrus terminalinės būklės gyventojų lankymą  ir (ar) asmenis, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu;

2.2.10.2. teikiant socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose, užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

2.2.11. Sveikatos priežiūros įstaigų, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos, veiklos organizavimo srityje:

2.2.11.1. užtikrinamas pacientų bei lankytojų srautų valdymas, infrastruktūros ir materialiųjų bei žmogiškųjų išteklių pasitelkimas ir valdymas;

2.2.11.11. pasitelkiami asmens sveikatos priežiūros specialistai, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentai, rezidentai ir infrastruktūra, nesvarbu, koks jų pavaldumas. Prireikus asmens sveikatos priežiūros specialistai ir kartu su jais dirbantys darbuotojai (medicinos personalą aptarnaujantis personalas) laikinai gali būti perkeliami į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba laikinai keičiamos jų darbo funkcijos, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

 

2.2.11.2. stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – paslaugos dėl COVID-19) organizuojamos klasteriniu-teritoriniu principu pagal šio nutarimo priedą ir laikantis sveikatos apsaugos ministro ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pagal kompetenciją nustatytų reikalavimų. Paslaugų dėl COVID-19 teikimą organizuoja šio nutarimo priede nurodytos paslaugų teikimą organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – organizuojančios ASPĮ), kuriose yra infekcinėmis ligomis sergantiems pacientams gydyti skirti padaliniai arba žmogiškieji ištekliai organizuoti infekcinių ligų plitimo stabdymą ir kurios organizuoja ir koordinuoja paslaugų dėl COVID-19 teikimą šio nutarimo priede nustatytoje veikimo teritorijoje. Organizuojančios ASPĮ paslaugų dėl COVID-19 teikimui pasitelkia kitas veikimo teritorijoje esančias ir šio nutarimo priede nurodytas asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – pasitelkiamos ASPĮ). Organizuojančių ASPĮ nurodymai dėl paslaugų dėl COVID-19 teikimo organizavimo pasitelkiamoms ASPĮ yra privalomi (išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip). Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 organizavimo tvarką pagal kompetenciją nustato sveikatos apsaugos ministras ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas;

2.2.11.3. organizuojančių ASPĮ paslaugų dėl COVID-19 teikimui koordinuoti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas savo sprendimu paskiria organizuojančių ASPĮ veiklos koordinatorių (toliau – Koordinatorius), Koordinacinę grupę ir tvirtina jos darbo reglamentą. Koordinatorius paslaugų dėl COVID-19 teikimą organizuoja bendradarbiaudamas su savivaldybių merais ir administracijų direktoriais. Koordinatoriaus protokoliniai nurodymai privalomi organizuojančioms ASPĮ ir pasitelkiamoms ASPĮ (išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip);

2.2.11.4. draudžiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų lankymas, išskyrus įstaigos vadovo ar kito jo įgalioto asmens leidimu terminalinės būklės pacientų, pacientų iki 14  metų ir gimdyvių lankymą;

2.2.11.5. ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, priima sprendimą dėl paslaugų teikimo būdo, labiausiai atitinkančio paciento interesus. Kontaktiniu būdu teikiamos šios paslaugos:

2.2.11.5.1. odontologijos paslaugos;

2.2.11.5.2. nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugos;

2.2.11.5.3. vaikų ir suaugusiųjų skiepijimo pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą paslaugos;

2.2.11.5.4. vykdant ligų prevencijos programas;

2.2.11.5.5. įsidarbinančių asmenų, siekiančių dirbti tokioje veiklos srityje, kurioje dirbant patiriamas atitinkamas kenksmingų rizikos veiksnių poveikis, profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugos;

2.2.11.6. sveikatos priežiūros įstaigos vadovai užtikrina, kad įstaigoje asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos pagal patvirtintą planinių stacionarinių ir (ar) planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų planą, kuris parengtas pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus ir atitinka paciento interesus;

2.2.11.7. įstaigos, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant epikrizes, siuntimus, atsakymus į siuntimus, medicininius vaizdus ir jų aprašymus, privalo tvarkyti tik per Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, o įstaigos, kurios Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklauso, šių duomenų tvarkymą ir jų atsekamumą užtikrina per įstaigos informacinę sistemą.

2.2.11.8. stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose gydomi COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantys pacientai, veikla organizuojama:

2.2.11.8.1. veikla perorganizuojama valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius bei žmogiškuosius išteklius;

2.2.11.8.2. prireikus didinti lovų skaičių ir (ar) asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtį COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti ir (ar) tam pasitelkti personalą, mažinama planinių stacionarinių ir (ar) ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis ar šių paslaugų teikimas stabdomas, išskyrus pagalbą ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė;

2.2.11.8.3. draudžiamas pacientų lankymas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir pacientų iki 14 metų lankymą gydančio gydytojo leidimu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

 

2.2.12. Apribojamas trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizavimas ir vykdymas.

2.2.13. URC:

2.2.13.1. draudžiamas URC apgyvendintų prieglobsčio prašytojų, turinčių teisę judėti Lietuvos Respublikos teritorijoje, išėjimas iš URC ilgiau kaip 2 valandoms per parą, išskyrus:

2.2.13.1.1. prieglobsčio prašytojus, kuriems šio nutarimo 2.2.9 papunktyje nurodytos švietimo veiklos teikiamos kasdieniu būdu;

2.2.13.1.2. teisę dirbti turinčius prieglobsčio prašytojus, kurie dirba ir pateikė URC administracijai galiojančią darbo sutartį;

2.2.13.1.3. prieglobsčio prašytojus, kuriems URC administracijos leidimu leista išeiti iš URC ilgiau kaip 2 valandoms per parą;

2.2.13.2. draudžiamas URC apgyvendintų užsieniečių lankymas, išskyrus susitikimus su jų advokatais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1341, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-25912

 

2.2.14. Rekomenduojama veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas nuotoliniu būdu (išskyrus laidotuvių apeigas, kai dalyvaujama ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos ir (ar) namų ūkio narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis) arba tokiu būdu, kad būtų išvengta susibūrimų (užtikrinamas 10 m2 plotas vienam asmeniui ir laikomasi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki
2 asmenų ar
vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narių), arba susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1341, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-25912

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

 

3. Pavesti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui per karantiną, paskelbtą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu, gavus atsakingos ministerijos pasiūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, nustatyti konkrečias karantino režimo priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

 

4. Nustatyti, kad, paskirtajam valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui negalint atlikti operacijų vadovo funkcijų dėl laikino nedarbingumo, komandiruotės ar atostogų, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo funkcijas atlieka jį pavaduojantis ministras.

5. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. vasario 28 d. 24:00 val.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1310, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25010

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Nr. 49, 2021-01-27, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01428

 

6. Nustatyti, kad dėl karantino metu ribojamų ūkinių veiklų tiesiogiai ir netiesiogiai nukentėjusiems ūkinių veiklų vykdytojams paramos priemonių aprašuose nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti taikomos paramos priemonės Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityse, jeigu ūkinės veiklos vykdytojas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

6.1. ūkinės veiklos vykdytojo ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, remiantis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) pateiktose PVM deklaracijose deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų, – pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais duomenimis, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų. Jeigu pagrindinė ūkinė veikla apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., pajamų sumažėjimo, palyginti su 2019–2020  m. atitinkamu laikotarpiu, lyginamasis laikotarpis yra 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d.

Tuo atveju, kai ūkinės veiklos vykdytojas, skaičiuojant nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d., pajamų negavo, jam gali būti taikomos paramos priemonės pagal šio nutarimo 6.2 papunktį paramos priemonių aprašuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 14, 2021-01-13, paskelbta TAR 2021-01-13, i. k. 2021-00493

 

6.2. ūkinės veiklos vykdytojo vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta į sąrašą, tvirtinamą bendru Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir VMI. Į sąrašą įtraukiamos šiuo nutarimu ribojamos ūkinės veiklos, taip pat tos veiklos, kurios yra ribojamos netiesiogiai ir kurių įtraukimui į sąrašą pritaria Vyriausybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1310, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25010

Nr. 4, 2021-01-06, paskelbta TAR 2021-01-06, i. k. 2021-00215

 

7. Pripažinti netekusiais galios:

7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimą Nr. 1069 „Dėl karantino Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 1159 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

8. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. lapkričio 7 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Saulius Skvernelis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                  Aurelijus Veryga

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226
priedas

 

PASLAUGŲ DĖL COVID-19 TEIKIMĄ ORGANIZUOJANČIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS, JŲ VEIKIMO TERITORIJA IR PASITELKIAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS

 

Eil. Nr.

Paslaugų teikimą organizuojanti ASPĮ 

Veikimo teritorija ir pasitelkiamos ASPĮ

1.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

1. Kauno apskritis:

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė;

1.2. VšĮ Kėdainių ligoninė;

1.3. VšĮ Jonavos ligoninė;

1.4. VšĮ Raseinių ligoninė;

1.5. VšĮ Prienų ligoninė;

1.6. VšĮ Kaišiadorių ligoninė.

2. Marijampolės apskritis:

2.1. VšĮ Marijampolės ligoninė;

2.2. VšĮ Vilkaviškio ligoninė;

2.3. VšĮ Šakių ligoninė.

3. Tauragės apskritis:

3.1. VšĮ Jurbarko ligoninė

2.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

1. Vilniaus apskritis:

1.1. Nacionalinis vėžio institutas;

1.2. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Žalgirio klinika;

1.3. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė;

1.4. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė;

1.5. VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė;

1.6. VšĮ Vilniaus gimdymo namai;

1.7. VšĮ M. Marcinkevičiaus ligoninė;

1.8. VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras;

1.9. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras;

1.10. VšĮ Ukmergės ligoninė;

1.11. VšĮ Trakų ligoninė;

1.12. VšĮ Švenčionių rajono ligoninė;

1.13. VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė;

1.14. VšĮ Elektrėnų ligoninė.

2. Alytaus apskritis:

2.1. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė;

2.2. VšĮ Druskininkų ligoninė;

2.3. VšĮ Varėnos ligoninė;

2.4. VšĮ Lazdijų ligoninė

3.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

1. Klaipėdos apskritis:

1.1. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė;

1.2. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė;

1.3. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė;

1.4. VšĮ Šilutės ligoninė;

1.5. Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninė;

1.6. Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ Gargždų ligoninė.

2. Tauragės apskritis:

2.1. VšĮ Tauragės ligoninė;

2.2. VšĮ Šilalės rajono ligoninė

4.

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

1. Šiaulių apskritis:

1.1. VšĮ Kelmės ligoninė;

1.2. VšĮ Radviliškio ligoninė;

1.3. VšĮ Joniškio ligoninė;

1.4. VšĮ Pakruojo ligoninė;

1.5. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė.

2. Telšių apskritis:

2.1. VšĮ Mažeikių ligoninė;

2.2. VšĮ Regioninė Telšių ligoninė;

2.3. VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė

5.

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

1. Panevėžio apskritis:

1.1. VšĮ Rokiškio rajono ligoninė;

1.2. VšĮ Pasvalio ligoninė;

1.3. VšĮ Biržų ligoninė;

1.4. VšĮ Kupiškio ligoninė;

1.5. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė.

2. Utenos apskritis:

2.1. VšĮ Utenos ligoninė;

2.2. VšĮ Visagino ligoninė;

2.3. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė;

2.4. Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninė;

2.5. VšĮ Ignalinos rajono ligoninė;

2.6. VšĮ Molėtų ligoninė

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1278, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24297

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1310, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25010

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1341, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-25912

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1364, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26316

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1365, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26317

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1310 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1379, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26598

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1424, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27463

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1439, 2020-12-20, paskelbta TAR 2020-12-20, i. k. 2020-27891

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1440, 2020-12-21, paskelbta TAR 2020-12-21, i. k. 2020-27893

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1445, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28239

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1470, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29160

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1, 2021-01-03, paskelbta TAR 2021-01-03, i. k. 2021-00001

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 4, 2021-01-06, paskelbta TAR 2021-01-06, i. k. 2021-00215

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 14, 2021-01-13, paskelbta TAR 2021-01-13, i. k. 2021-00493

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 29, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00855

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 49, 2021-01-27, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01428

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 64, 2021-02-01, paskelbta TAR 2021-02-01, i. k. 2021-01740

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 77, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02588

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo