Suvestinė redakcija nuo 2021-11-25

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-22, i. k. 2017-10415

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio svalios progimnazijos nuostatų patvirtinimo

 

2017 m. birželio 20 d. Nr. T1-160

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 4 dalimi, 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos nuostatų, patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-148 „Dėl Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“, 65 ir 66 punktais, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-37 „Dėl Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo“, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Pasvalio Svalios progimnazijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T1-148 „Dėl Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

3. Įpareigoti Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos direktorę Aleksandrą Tribulskienę patvirtintus Pasvalio Svalios progimnazijos nuostatus įregistruoti Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T1-160

 

 

PASVALIO SVALIOS PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pasvalio Svalios progimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Pasvalio Svalios progimnazijos (toliau – Progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Progimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbas ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Progimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Progimnazijos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Pasvalio Svalios progimnazija. Progimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190617874.

3. Progimnazija įsteigta 1940 metais (pagrįsta Progimnazijos metraščiu).

4. Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Progimnazijos priklausomybė – Pasvalio rajono savivaldybės mokykla.

6. Progimnazijos savininkas – Pasvalio rajono savivaldybė, kodas 111101496, adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalys. Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pasvalio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

7. Progimnazijos buveinė –  Vilniaus g. 46, Pasvalys LT-39143.

8. Progimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

9. Mokyklos tipas – progimnazija.

10. Progimnazijos pagrindinė paskirtis – ugdymas, mokymo kalba – lietuvių, mokymosi formos – grupinio mokymosi, pavienio mokymosi. Grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu ir (ar) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais. Pavienio mokymosi forma – savarankišku ir (ar) nuotoliniu, ugdymosi šeimoje mokymosi būdais.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-183, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-09-30, i. k. 2020-20435

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

11. Progimnazija vykdo pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies, neformaliojo švietimo programas. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

11.1. pradinio išsilavinimo pažymėjimas;

11.2. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

11.3. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas;

11.4. mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-176, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-26, i. k. 2018-15103

 

12. Neteko galios nuo 2018-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. T1-176, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-26, i. k. 2018-15103

 

13. Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir Progimnazijos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijų teisės aktais ir šiais Nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

II. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

14. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.

15. Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:

15.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

15.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

15.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

15.2.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

15.2.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

15.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-176, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-26, i. k. 2018-15103

 

16. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

16.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

16.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

16.3. bibliotekos ir archyvo veikla, kodas 91.01;

16.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas 49.39;

16.5. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20;

16.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.

17. Progimnazijos tikslas – ugdyti harmoningą ir savarankišką, laisvą ir atsakingą, kūrybingą ir bendražmogiškomis vertybėmis besivadovaujančią asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis, tobulinti savo gebėjimus, padėti jai įgyti asmeninę, pilietinę ir sociokultūrinę kompetenciją, būtiną sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui profesinės veiklos pasaulyje, kūrybingam dalyvavimui pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime.

18. Progimnazijos veiklos uždaviniai:

18.1. teikti vaikams ir mokiniams kokybišką pradinį ir I dalies pagrindinį išsilavinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-176, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-26, i. k. 2018-15103

 

18.2. tenkinti vaikų ir mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

18.3. teikti vaikams ir mokiniams reikiamą socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą;

18.4. užtikrinti sveiką ir saugią, be smurto ir patyčių  mokymo (-si) aplinką.

19. Progimnazijos veiklos funkcijos:

19.1. vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Progimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų ir mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-176, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-26, i. k. 2018-15103

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

19.2. rengia pagrindinio ugdymo programas papildančius, bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

19.3. vykdo pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies, individualizuotą pradinio ugdymo, individualizuotą pagrindinio ugdymo I dalies, neformaliojo vaikų ir mokinių ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina švietimo kokybę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-176, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-26, i. k. 2018-15103

 

19.4. vykdo smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose priemonių sistemą saugios nuo smurto ir patyčių aplinkos kūrimui;

19.5. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

19.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, karjeros ugdymą bei minimalios priežiūros priemones;

19.7. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas, pailgintos dienos grupę ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

19.8. sudaro sąlygas darbuotojams tobulėti;

19.9. užtikrina higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

19.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;

19.11. organizuoja vaikų ir mokinių maitinimą Progimnazijoje;

19.12. organizuoja vaikų ir mokinių vežiojimą į Progimnaziją ir iš jos į namus;

19.13. viešai skelbia informaciją apie Progimnazijos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

19.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

20. Progimnazijos mokiniams Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys pažymėjimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

III. PROGIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

21. Progimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

21.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

21.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

21.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

21.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus teisės aktų nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

21.5. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

21.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

21.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

22. Progimnazijos pareigos:

22.1. užtikrinti kokybišką pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų vykdymą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-176, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-26, i. k. 2018-15103

 

22.2. suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį, kai teisės aktais nustatyta, kad atitinkamas ugdymo turinys perteikiamas lietuvių kalba;

22.3. sudaryti higienos normas atitinkančias ugdymo sąlygas;

22.4. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

22.5. užtikrinti veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;

22.6. rūpintis mokytojų ir kitų ugdymo proceso dalyvių kvalifikacijos kėlimu;

22.7. viešai skelbti informaciją apie Progimnazijos veiklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;

22.8. užtikrinti mokymo sutarčių sudarymą ir priimtų įsipareigojimų vykdymą:

22.9. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

IV. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

23. Progimnazijos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

23.1. direktoriaus patvirtintas Progimnazijos strateginis planas, kuriam yra pritarę Progimnazijos taryba ir Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;

23.2. direktoriaus patvirtintas Progimnazijos metinis veiklos planas, kuriai yra pritarusi Mokyklos taryba;

23.3. direktoriaus patvirtintas Progimnazijos ugdymo planas, kuriam yra pritarę Progimnazijos taryba ir Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;

23.4. Neteko galios nuo 2018-10-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. T1-176, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-26, i. k. 2018-15103

 

24. Progimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui. Didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių nustato Savivaldybės taryba.

25. Direktorius:

25.1. tvirtina Progimnazijos vidaus struktūrą, Progimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus;

25.2. nustato Progimnazijos direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis;

25.3. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Progimnazijos darbuotojus, nustato darbo užmokestį, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

25.4. priima mokinius teisės aktų nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis;

25.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

25.6. suderinęs su Progimnazijos taryba, tvirtina Progimnazijos tvarkos taisykles; 

25.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu, mokymusi ir darbu susijusiais aspektais, kuria pozityvų Progimnazijos mikroklimatą;

25.8. vadovauja Progimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui ir tvirtina juos organizuoja ir koordinuoja Progimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti;

25.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; 

25.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, Progimnazijos Mokytojų tarybos teikimu – Metodinę tarybą;

25.11. sudaro Progimnazijos vardu sutartis Progimnazijos funkcijoms atlikti;

25.12. organizuoja Progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

25.13. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

25.14. inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

25.15. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

25.16. neteko galios nuo 2021-11-25;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

25.17. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

25.18. kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą instituciją dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo pagal Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatytą tvarką;

25.19. už mokinio elgesio taisyklių pažeidimą turi teisę skirti drausmines auklėjimo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

25.20neteko galios nuo 2021-11-25;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

25.21. atstovauja Progimnazijai kitose institucijose;

25.22. užtikrina veiksmingą Progimnazijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, funkcionavimą ir tobulinimą;

25.23. yra asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Progimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą;

25.24. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai ir demokratiškai priima sprendimus;

25.25. kuria sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms aplinką:

25.25.1. praneša apie pastebėtą smurto atvejį smurtaujančio (smurtaujančių) ir smurtą patyrusio (patyrusių) mokinio (mokinių) tėvams (globėjams, rūpintojams), ir vaiko teisių ir teisėtų  interesų apsaugą užtikrinančiai valstybės ir savivaldybės institucijai pagal kompetenciją.

25.25.2. praneša Savivaldybėje veikiančiai pedagoginei psichologinei tarnybai nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną atvejus, kai smurtauja ar smurtą patiria mokytojai, kiti švietimo įstaigos darbuotojai ir rekomenduoja smurtavusiam ar smurtą patyrusiam asmeniui kreiptis psichologinės pagalbos.

25.25.3. imasi priemonių, kad jo vadovaujamos švietimo įstaigos mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) turėtų galimybę neatlygintinai gauti psichologinę pagalbą.

25.26. sudaro Progimnazijos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina šios komisijos darbo reglamentą;

25.27. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Progimnazijos nuostatuose ir Progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašyme.

26. Progimnazijos direktoriui sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu ar nesant darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, nesant jo – Savivaldybės mero įgaliotas asmuo.

27. Progimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Progimnazijos nuostatų laikymąsi Progimnazijoje, už demokratinį Progimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Progimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Progimnazijos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo tobulėjimą, už viešą informacijos skelbimą.

28. Progimnazijoje sudaroma Metodinė taryba. Ją sudaro Progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, dalykinių metodinių grupių pirmininkai. Metodinė taryba atnaujinama kas dveji metai ir (arba) pasikeitus metodinių grupių pirmininkams. Metodinės tarybos pirmininkas ir sekretorius renkamas Metodinės tarybos susirinkime. Metodinės tarybos sudėtis atnaujinama, jei keičiasi Progimnazijoje dirbantys mokytojai arba jiems atsisakius toliau dalyvauti Metodinės tarybos veikloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

29. Metodinė taryba:

29.1. veikia pagal Progimnazijos direktoriaus patvirtintus Metodinės tarybos nuostatus.

29.2. kartu su Progimnazijos vadovu nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

29.3. aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato kvalifikacijos kėlimo prioritetus;

29.4. inicijuoja metodinių naujovių diegimą ir darbo patirties sklaidą Progimnazijos bendruomenėje, rajone, respublikoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

29.5. teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo;

29.6. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą;

29.7. vertina mokytojų metodinius darbus;

29.8. koordinuoja Metodinių grupių veiklą;

29.9. stebi pedagogų darbą bei ugdymo procesą ir teikia rekomendacijas pedagogui atestuojantis;

29.10. aprobuoja ilgalaikius pamokų planus, neformaliojo ugdymo programas ir dalykų modulių bei pasirenkamųjų dalykų programas;

29.11. inicijuoja metodinių naujovių ir darbo patirties sklaidą Progimnazijos bendruomenėje, rajone, respublikoje.

291. Metodinės tarybos susirinkimai kviečiami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, lemia pirmininko balsas. Susirinkimai protokoluojami.

Papildyta punktu:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

30.  Progimnazijoje veikia Darbo taryba – institucija, ginanti darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujanti jų interesams. Darbo taryba sudaroma iš 3 darbuotojų, remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Darbo taryba atnaujinama kas 3 metai, ji veikia pagal Progimnazijos Darbo tarybos reglamentą, kurį tvirtina išrinkta Darbo taryba.

 

V. PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

31.  Progimnazijos taryba – aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir vietos bendruomenei, svarbiausiems Progimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti, ugdymo proceso ir jo turinio kaitai, tenkinant mokinių poreikius. Už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems Progimnazijos bendruomenės nariams.

32. Progimnazijos taryba veikia vadovaudamasi Progimnazijos tarybos nuostatais, kuriuos tvirtina Progimnazijos direktorius.

33. Progimnazijos tarybai atstovauja tėvai, mokytojai ir mokiniai lygiomis dalimis ir vietos bendruomenės atstovai. Progimnazijos taryba renkama dvejiems metams. Progimnazijos tarybą sudaro 17 narių: 5 mokytojai, kurių atstovus deleguoja Mokytojų taryba, 5 tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriuos deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, 5 (5–8 klasių) mokiniai, kuriuos kaip atstovus deleguoja Mokinių taryba ir 2 vietos bendruomenės atstovai, kuriuos (po 1 atstovą) deleguoja Pasvalio miesto ir Pasvalio apylinkių seniūnijų išplėstinės seniūnaičių sueigos. Mokyklos tarybos narys dalyvauti Mokyklos taryboje gali 2 kadencijas iš eilės. Nutrūkus Mokyklos tarybos įgaliojimams pirma laiko, renkamas naujas tėvų (globėjų, rūpintojų) / mokytojų / mokinių atstovas Mokyklos tarybos veikimo laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

34. Progimnazijos tarybos pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Pirmininkas kviečia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Posėdžiai protokoluojami.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

35. Progimnazijos tarybos pirmininku negali būti Progimnazijos direktorius.

36. Progimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Progimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Progimnazijos direktorius teikia svarstyti iš naujo.

37. Progimnazijos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Į Progimnazijos tarybos posėdžius gali būti kviečiami mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, Mokyklos rėmėjai, Savivaldybės administracijos atstovai, teisėsaugos, Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai, medicinos darbuotojai.

38. Progimnazijos taryba:

38.1. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Progimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais;

38.2. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

38.3. pritaria Progimnazijos strateginiam veiklos planui, Progimnazijos metiniam veiklos planui, Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, Progimnazijos nuostatams, jų pakeitimams ir papildymams, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

38.4. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

38.5. išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

38.6. svarsto mokytojų Metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ir Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;

38.7. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

38.8. analizuoja įsivertinimo rezultatus, parenka veiklos įsivertinimo sritis, priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;

38.9. Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš Progimnazijos klausimus;

38.10. derina ugdymo turinį ir metodus su Progimnazijos keliamais uždaviniais ir bendruomenės poreikiais;

38.11. kontroliuoja Progimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą;

38.12. vykstant konkursui į Progimnazijos vadovo pareigas, teikia kandidatus į konkurso komisijos sudėtį teisės aktų nustatyta tvarka;

38.13. priima sprendimą dėl Progimnazijos direktoriaus metų veiklos įvertinimo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

39. Progimnazijos taryba už savo veiklą kartą per metus atsiskaito mokyklos bendruomenei.

40. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Progimnazijos direktoriaus pavaduotojai, visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai ir kiti tiesioginiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), Savivaldybės administracijos atstovai, teisėsaugos, Vaiko teisių apsaugos institucijų atstovai, sveikatos priežiūros specialistai. Posėdžiai protokoluojami.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

41. Neteko galios nuo 2021-11-25.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

42. Mokytojų tarybai vadovauja pirmojo posėdžio metu atviru balsavimu ir balsų dauguma išrinktas pirmininkas. Mokytojų tarybos sekretorius renkamas iš Mokytojų tarybos narių. Mokytojų taryba renkama 2 metams.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

43Mokytojų tarybos posėdžius kviečia tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstomus klausimus informuoja ne vėliau kaip pieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

44. Mokytojų tarybos funkcijos:

44.1. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Progimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais;

44.2. aptaria Ugdymo plano įgyvendinimo klausimus;

44.3. svarsto Progimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, teikia siūlymus veiklos tobulinimui;

44.4. aptaria mokinių sveikatos, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus, pedagoginės veiklos klausimus, analizuoja ir koreguoja prevencinių programų vykdymą;

44.5. svarsto ugdymo (-si), neformalaus ugdymo veiklos klausimus, skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;

44.6. derina ugdymo turinį ir metodus su Progimnazijos keliamais uždaviniais ir bendruomenės poreikiais;

44.7. renka atstovus į Progimnazijos tarybą.

45. Mokykloje veikia mokinių savivaldos institucijos: Mokinių susirinkimas ir Mokinių taryba.

46. Mokinių savivaldos institucijų nuostatus tvirtina Progimnazijos direktorius.

47. Mokinių susirinkimas – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kuri:

47.1. svarsto Progimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, mokymo planų, programų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo;

47.2. rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti;

47.3. išklauso mokinių savivaldos institucijų ataskaitas ir vertina jų veiklą, demokratiniu slaptu visos mokyklos mokinių balsavimu, iš pasiūlytų klasės susirinkimuose kandidatų išrenka Mokinių tarybą.

48. Mokinių taryba renkama kas dveji metai, mokslo metų pradžioje, kandidatai siūlomi iš kiekvienos 5–8   klasės po du mokinius.

49. Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, kurios struktūrai, veiklos nuostatams pritaria Mokinių susirinkimas.

50. Mokinių taryba:

50.1. vadovauja pirmininkas ir pirmininkas renkamas iš Mokinių tarybos narių pirmojo tarybos susirinkimo metu, balsų dauguma;

50.2. renkasi ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

50.3. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

50.4. inicijuoja ir padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, projektus;

50.5. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

50.6. dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

50.7. renka narius į rajono Mokinių parlamentą;

51. Klasėse renkami klasių seniūnai. Jie renkami vieneriems mokslo metams klasės mokinių susirinkime atviru balsavimu.

52. Klasių tėvų komitetai kartu su klasių auklėtojais planuoja klasės susirinkimus ir padeda spręsti iškilusias organizacines problemas, teikia pasiūlymus dėl ugdymo proceso gerinimo. Padeda organizuoti renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką. Teikia siūlymus Progimnazijos tarybai ir Progimnazijos direktoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-176, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-26, i. k. 2018-15103

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

53. Darbuotojus į darbą Progimnazijos priima ir atleidžia iš darbo Progimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Darbo apmokėjimo tvarką Progimnazijos darbuotojams nustato Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, Savivaldybės tarybos sprendimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

55. Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

551. Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais.

Papildyta punktu:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

VII. PROGIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

56. Progimnazija  valdo patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

57. Progimnazijos lėšos:

57.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

57.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

57.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

57.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

58. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Progimnazija gali būti paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos įstatymų numatyta tvarka.

60. Progimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. Finansines operacijas vykdo Progimnazijos buhalteris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Progimnazijos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis.

61. Finansinės veiklos kontrolė atliekama vadovaujantis Finansinės veiklos kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Progimnazijos direktoriaus įsakymu, Minimaliais finansų kontrolės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.

62. Progimnazijos finansinį auditą atlieka Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

63. Progimnazijos veiklos valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

64. Progimnazijos veiklos kokybės išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė švietimo agentūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

65. Progimnazijos veiklos priežiūrą vykdo Savivaldybės taryba ir Pasvalio rajono savivaldybės administracija.

66. Valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67. Informacija apie Progimnazijos veiklą, kurią, remiantis Nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, pateikiama Progimnazijos interneto svetainėje. Skelbdama informaciją apie savo veiklą ir rezultatus, Progimnazija vadovaujasi Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų internetinėms svetainėms aprašo aktualia redakcija.

68. Progimnazijos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus, pritarus Progimnazijos tarybai, tvirtina Savivaldybės taryba.

69. Progimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, Progimnazijos direktoriaus ir Progimnazijos tarybos iniciatyva laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų ir dokumentų rengimo taisyklių.

70. Progimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

71. Progimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Savivaldybės tarybos sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl Progimnazijos reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar Progimnazijos grupės ar tipo pakeitimo skelbiamas vietos spaudoje, Pasvalio rajono savivaldybės ir Mokyklos interneto svetainėse.

72. Klausimai, neaptarti šiuose Nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

 

73. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose Nuostatuose išdėstytus klausimus, ar, jei Nuostatų 69 punkte nurodyti teisės aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip nei šie Nuostatai, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

 

___________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-176, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-26, i. k. 2018-15103

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-160 ,,Dėl Pasvalio Svalios progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-183, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-09-30, i. k. 2020-20435

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-160 „Dėl Pasvalio Svalios progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-209, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24114

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-160 „Dėl Pasvalio Svalios progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo