Suvestinė redakcija nuo 2019-12-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-02-28, i. k. 2014-02274

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ILGALAIKIO PACIENTŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS LIGOMIS, SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 28 d. Nr. V-288

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 329 ,,Dėl bazinių kainų patvirtinimo“, 3.3 punktą ir siekdamas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę:

1. T v i r t i n u Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. lapkričio 1d.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                               Vytenis Povilas Andriukaitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d.

įsakymu Nr. V-288

 

 

ILGALAIKIO PACIENTŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS LIGOMIS, SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato ilgalaikio pacientų, segančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo, kurį vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys gydytojai specialistai, tvarką. 

2. Aprašo nuostatos taikomos Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Ilgalaikis sveikatos būklės stebėjimas – reguliarus paciento, sergančio lėtine liga, nurodyta Aprašo prieduose, sveikatos būklės stebėjimas, kurį nustatytu periodiškumu vykdo gydytojas specialistas, pagal poreikį skirdamas pacientui tyrimus, gydymą ir teikdamas išvadą bei rekomendacijas šeimos medicinos paslaugas teikiančiam gydytojui dėl tolesnės paciento sveikatos priežiūros. Ilgalaikis paciento sveikatos būklės stebėjimas skiriamas po aktyvaus gydymo.

3.2. Pacientų, kuriems paskirtas ilgalaikis sveikatos būklės stebėjimas, sąrašas – sąrašas, į kurį įrašomi pacientai, sergantys lėtinėmis ligomis, nurodytomis Aprašo prieduose, ir kuriems po aktyvaus gydymo yra nustatytas ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo poreikis.

3.3. Ilgalaikio pacientų sveikatos būklės stebėjimo paslauga – gydytojo specialisto pagal profesinę kompetenciją tam tikrą laikotarpį teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, reikalingos pacientui, sergančiam lėtine liga, nurodyta šio Aprašo prieduose, po aktyvaus gydymo.

3.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ILGALAIKIO PACIENTŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS LIGOMIS, SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMO TVARKA

 

4. Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo poreikį pacientui gali nustatyti šeimos gydytojas ar kitas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas (toliau – šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas) ir (ar) gydytojas specialistas. Šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, prie kurio teisės aktų nustatyta tvarka pacientas yra prisirašęs, informuoja pacientą, sergantį lėtine liga, nurodyta Aprašo prieduose, apie nustatytą ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo poreikį ir paciento teisę pasirinkti antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją specialistą, kuris atliks ilgalaikį sveikatos būklės stebėjimą, jei pacientas sutiks gauti ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo paslaugas. Šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas išduoda siuntimą pacientui pirmą kartą kreipiantis į gydytoją specialistą.

5. Pacientas, kuriam paskirtas ilgalaikis sveikatos būklės stebėjimas, antrą ir paskesnius kartus vyksta į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią reikiamas antrinio ir (ar) tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, pas pasirinktą atitinkamo profilio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją specialistą, teikiantį ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo paslaugas, be šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo siuntimo.

6. Gydytojas specialistas, pagal savo profesinę kompetenciją patvirtinęs pacientui ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo poreikį dėl lėtinės ligos, nurodytos Aprašo priede, apie tai informuoja šeimos medicinos paslaugas teikiantį gydytoją, užpildydamas Medicinos dokumentų išrašo (toliau – forma Nr. 027/a), nurodyto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 ,,Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, popierinę ar (ir) elektroninę formą.

7. Gydytojas specialistas ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo laikotarpiu pagal savo profesinę kompetenciją sprendžia, kokių tiriamųjų ar gydomųjų veiksmų pacientui reikia, ir juos atlieka. 

8. Gydytojas specialistas, pacientui teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo laikotarpiu, esant poreikiui gali siųsti pacientą kito gydytojo specialisto konsultacijos, išduodamas siuntimą arba įrašydamas į paciento sveikatos istoriją įrašą apie konsultacijos poreikį, jei pacientą konsultuos toje pačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbantys gydytojai specialistai.

9. Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo paslaugą teikiantis gydytojas specialistas apie pacientui suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas įrašo formoje Nr. 027/a ir šią formą perduoda šeimos medicinos paslaugas teikiančiam gydytojui.

10. Pacientas dėl tos pačios lėtinės ligos ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo turi lankytis pas tą patį gydytoją specialistą, kurį pasirinko kreipdamasis pirmą kartą, kai buvo nustatytas ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo poreikis, Aprašo prieduose nustatytu periodiškumu.

11. Jei pacientas nori pradėti lankytis pas kitą gydytoją specialistą dėl ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo, jis turi apie tai pranešti savo šeimos medicinos paslaugas teikiančiam gydytojui ir nurodyti aiškias tokio sprendimo priežastis (paciento gyvenamosios vietos pakeitimas, gydytojo specialisto, pas kurį lankėsi, išvykimas dirbti kitur ar kita). Šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas apie tai praneša paciento ilgalaikį sveikatos būklės stebėjimą vykdžiusiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai.

12. Šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, pacientui norint pradėti lankytis pas kitą gydytoją specialistą, išduoda formą Nr. 027/a, kurioje įrašyta informacija apie pacientui vykdyto ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo trukmę, diagnozę, atliktus tyrimus, paskirtą gydymą ir kita gydytojui specialistui, į kurį pacientas kreipsis dėl tolesnio ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo, aktuali informacija.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, gavęs Aprašo 6 punkte nurodytą išrašą,  sudaro pacientų, kuriems paskirtas ilgalaikis sveikatos būklės stebėjimas, sąrašą, kuriame turi būti nurodyta gydytojo specialisto, teikiančio pacientų ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo paslaugą, profesinė kvalifikacija, vardas, pavardė, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas; paciento vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys ir ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo priežastys (lėtinės ligos pavadinimas ir kodas pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas (Australijos modifikacija) (toliau – TLK-10-AM).

14. Gydytojas specialistas, vykdantis pacientų ilgalaikį sveikatos būklės stebėjimą, sudaro pacientų, kuriems paskirtas ilgalaikis sveikatos būklės stebėjimas, sarašą, kuriame turi būti nurodyta šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo vardas, pavardė, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas; paciento vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys, ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo priežastys (lėtinės ligos pavadinimas ir kodas pagal TLK-10-AM) ir planuojama kito vizito data.

15. Pacientas turi laikytis gydytojo specialisto nustatyto ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo režimo. Gydytojas specialistas informuoja pacientą apie kito vizito datą. Jei pacientas be pateisinamos priežasties pakartotinai neatvyksta pas gydytoją specialistą ir (arba) nesilaiko gydytojo specialisto paskirto gydymo režimo, jis gali būti išbraukiamas iš pacientų ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo sąrašo. Gydytojas specialistas apie tai informuoja pacientą siuntusį šeimos medicinos paslaugas teikiantį gydytoją.

16. Šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, gavęs Aprašo 15 punkte nurodytą informaciją, sprendžia, ar pakartotinai siųsti pacientą pas gydytoją specialistą dėl ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo.

____________________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

V-578 pakeitimo 3 priedo nauja redakcija

Priedo pakeitimai:

Nr. V-578, 2015-05-04, paskelbta TAR 2015-05-14, i. k. 2015-07333

 

V-578 pagal pakeitimą V-660 7 priedo nauja redakcija

Priedo pakeitimai:

Nr. V-578, 2015-05-04, paskelbta TAR 2015-05-14, i. k. 2015-07333

Nr. V-660, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-08, i. k. 2018-09577

 

V-578 pakeitimo 14 priedo papildymas

Papildyta priedu:

Nr. V-578, 2015-05-04, paskelbta TAR 2015-05-14, i. k. 2015-07333

 

V-653 pakeitimo 15 priedo papildymas

Papildyta priedu:

Nr. V-653, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13717

 

V-653 pakeitimo 16 priedo papildymas

Papildyta priedu:

Nr. V-653, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13717

 

V-653 pakeitimo 17 priedo papildymas

Papildyta priedu:

Nr. V-653, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13717

 

SAM įsakymo (18 priedas)

Papildyta priedu:

Nr. V-1475, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20487

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-578, 2015-05-04, paskelbta TAR 2015-05-14, i. k. 2015-07333

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-288 „Dėl ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-653, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13717

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-288 ,,Dėl ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-660, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-08, i. k. 2018-09577

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1475, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20487

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo