Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-10-31

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15758

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKOS

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3222

Vilnius

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šio įstatymo paskirtis – reglamentuoti asmens sveikatos priežiūros specialisto, išskyrus gydytoją, gydytoją odontologą, burnos priežiūros specialistą, slaugytoją ir akušerį, besiverčiantį atitinkamai medicinos praktika, odontologijos praktika, burnos priežiūros praktika, slaugos praktika ir akušerijos praktika, (toliau – asmens sveikatos priežiūros specialistas) vertimosi asmens sveikatos priežiūros praktika Lietuvos Respublikoje sąlygas.

2. Šis įstatymas nustato:

1) asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos įgijimo sąlygas;

2) asmens sveikatos priežiūros specialisto teisės verstis asmens sveikatos priežiūros praktika įgijimo, įgyvendinimo ir panaikinimo sąlygas;

3) asmens sveikatos priežiūros specialisto profesines teises ir pareigas.

3. Šis įstatymas nėra taikomas gydytojams, akušeriams, bendrosios praktikos slaugytojams, gydytojams odontologams ir burnos priežiūros specialistams, kurių veiklą atitinkamai reglamentuoja Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas, Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas, Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Asmens sveikatos priežiūros praktika – asmens sveikatos priežiūros specialisto pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją atliekama asmens sveikatos priežiūra.

2. Asmens sveikatos priežiūros praktikos klaida – asmens sveikatos priežiūros specialisto veika, dėl jo paties kaltės sukėlusi pavojų ar padariusi žalą paciento sveikatai, bet nesukėlusi paciento neįgalumo arba mirties.

3. Asmens sveikatos priežiūros specialistas ergoterapeutas, išplėstinės praktikos vaistininkas, kineziterapeutas, masažuotojas, medicinos psichologas, medicinos genetikas, medicinos biologas, biomedicinos technologas, radiologijos technologas, dietistas, optometrininkas, paramedikas, skubiosios medicinos pagalbos paramedikas.

4. Biomedicinos technologas – asmuo, įgijęs biomedicinos technologo profesinę kvalifikaciją ar jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

5. Dietistas – asmuo, įgijęs dietisto profesinę kvalifikaciją ar jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

6. Ergoterapeutas – asmuo, įgijęs ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją ar jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

7. Išplėstinės praktikos vaistininkas – vaistininkas, įgijęs išplėstinės praktikos vaistininko profesinę kvalifikaciją.

8. Kineziterapeutas – asmuo, įgijęs kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją ar jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

9. Masažuotojas – asmuo, įgijęs masažuotojo profesinę kvalifikaciją.

10. Medicinos biologas – asmuo, įgijęs medicinos biologo profesinę kvalifikaciją ar jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

11. Medicinos genetikas – asmuo, įgijęs medicinos genetiko profesinę kvalifikaciją ar jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

12. Medicinos psichologas – asmuo, įgijęs medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją ar jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

13. Optometrininkas – asmuo, įgijęs optometrininko profesinę kvalifikaciją ar jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

14. Paramedikas – asmuo, įgijęs paramediko profesinę kvalifikaciją.

15. Radiologijos technologas – asmuo, įgijęs radiologijos technologo profesinę kvalifikaciją ar jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

16. Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas – asmuo, įgijęs skubiosios medicinos pagalbos paramediko profesinę kvalifikaciją ar jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

17. Šiurkšti asmens sveikatos priežiūros praktikos klaida – asmens sveikatos priežiūros specialisto veika, dėl jo paties kaltės sukėlusi paciento neįgalumą arba mirtį.

18. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKA

 

3 straipsnis. Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos įgijimas

1. Biomedicinos technologo profesinė kvalifikacija įgyjama kartu su sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu baigus kolegines pirmosios pakopos medicinos technologijų studijų krypties biomedicininės diagnostikos studijas arba kartu su gyvybės mokslų bakalauro kvalifikaciniu laipsniu baigus universitetines pirmosios pakopos biochemijos studijų krypties medicininės ir veterinarinės biochemijos studijas, arba universitetines pirmosios pakopos genetikos studijų krypties medicininės ir veterinarinės genetikos studijas arba įgijus jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

2. Dietisto profesinė kvalifikacija įgyjama kartu su mitybos studijų krypties sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu baigus kolegines pirmosios pakopos dietetikos studijas arba įgijus jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

3. Ergoterapeuto profesinė kvalifikacija įgyjama kartu su reabilitacijos studijų krypties sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu baigus kolegines pirmosios pakopos ergoterapijos studijas arba kartu su reabilitacijos studijų krypties sveikatos mokslų bakalauro laipsniu baigus universitetines pirmosios pakopos ergoterapijos studijas arba įgijus jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

4. Išplėstinės praktikos vaistininko profesinė kvalifikacija įgyjama vaistininkui baigus išplėstinės praktikos vaistininko neformaliojo švietimo programą aukštojoje mokykloje, rengiančioje vaistininkus, ir gavus tai patvirtinantį šios institucijos išduotą pažymėjimą. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras nustato minimalius išplėstinės praktikos vaistininko neformaliojo švietimo programos reikalavimus.

5. Kineziterapeuto profesinė kvalifikacija įgyjama kartu su reabilitacijos studijų krypties sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu baigus kolegines pirmosios pakopos kineziterapijos studijas arba kartu su reabilitacijos studijų krypties sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu baigus universitetines pirmosios pakopos kineziterapijos studijas arba įgijus jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

6. Masažuotojo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus masažuotojo formaliojo profesinio mokymo programą.

7. Medicinos biologo profesinė kvalifikacija įgyjama kartu su medicinos studijų krypties sveikatos mokslų magistro kvalifikaciniu laipsniu baigus universitetines antrosios pakopos medicinos biologijos ar laboratorinės medicinos biologijos studijas arba įgijus jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

8. Medicinos genetiko profesinė kvalifikacija įgyjama kartu su medicinos studijų krypties sveikatos mokslų magistro kvalifikaciniu laipsniu baigus universitetines antrosios pakopos medicinos genetikos studijas arba įgijus jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

9. Medicinos psichologo profesinė kvalifikacija įgyjama kartu su psichologijos studijų krypties socialinių mokslų bakalauro ir magistro kvalifikaciniais laipsniais baigus universitetines pirmosios pakopos psichologijos studijas ir antrosios pakopos sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos studijas arba įgijus jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

10. Optometrininko profesinė kvalifikacija įgyjama kartu su medicinos technologijų krypties sveikatos mokslų bakalauro kvalifikaciniu laipsniu baigus universitetines pirmosios pakopos optometrijos studijas arba įgijus jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

11. Paramediko profesinė kvalifikacija įgyjama baigus paramediko formaliojo profesinio mokymo programą.

12. Radiologijos technologo profesinė kvalifikacija įgyjama kartu su medicinos technologijų studijų krypties sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu baigus kolegines pirmosios pakopos radiologijos studijas arba kartu su medicinos technologijų studijų krypties sveikatos mokslų bakalauro kvalifikaciniu laipsniu baigus universitetines pirmosios pakopos radiologijos studijas arba įgijus jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

13. Skubiosios medicinos pagalbos paramediko profesinė kvalifikacija įgyjama kartu su medicinos technologijų studijų krypties sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu baigus kolegines pirmosios pakopos skubios medicinos pagalbos studijas arba įgijus jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

 

4 straipsnis. Asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos pripažinimas ir kompetencija

1. Užsienyje įgyta asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinė kvalifikacija pripažįstama Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių profesinių kvalifikacijų pripažinimą, nustatyta tvarka.

2. Asmens sveikatos priežiūros specialistų užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimą vykdo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – licencijas išduodanti institucija).

3. Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinių kvalifikacijų kompetencijas nustato sveikatos apsaugos ministras.

 

5 straipsnis. Teisės verstis asmens sveikatos priežiūros praktika įgijimas ir įgyvendinimas

1. Verstis asmens sveikatos priežiūros praktika Lietuvos Respublikoje turi teisę asmens sveikatos priežiūros specialistas, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią asmens sveikatos priežiūros praktikos licenciją (toliau – licencija), išskyrus šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytas išimtis. Verstis asmens sveikatos priežiūros praktika asmens sveikatos priežiūros specialistas gali tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri turi licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

2. Licenciją asmens sveikatos priežiūros specialistui išduoda, atsisako ją išduoti, tikslina licencijos duomenis, vykdo jos sąlygų laikymosi priežiūrą tikrina, ar nėra šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių, sustabdo licencijos galiojimą, panaikina jos galiojimo sustabdymą, atsisako panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimą panaikina licencijas išduodanti institucija, vadovaudamasi šiuo įstatymu ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklėmis (toliau – licencijavimo taisyklės).

3. Licencijas išduodanti institucija, siekdama patikrinti, ar yra įvykdytos licencijos išdavimo sąlygos, ar licencijos turėtojas laikosi šio įstatymo 12 straipsnyje nurodytų pareigų, ar yra pagrindas sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, patikslinti licencijos duomenis, turi teisę iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, tvarkančių duomenis, susijusius su šiuo įstatymu reglamentuojama asmens sveikatos priežiūros praktika, neatlygintinai gauti duomenis apie asmens sveikatos priežiūros specialisto atitiktį šio straipsnio 6 dalyje nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms, šio įstatymo 12 straipsnyje nurodytų pareigų vykdymą, juridinių faktų, nurodytų šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje, buvimą, papildomą profesinės kvalifikacijos tobulinimą šio įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, tvarkantys duomenis, susijusius su šiuo įstatymu reglamentuojama asmens sveikatos priežiūros praktika, privalo pateikti šio straipsnio 3 dalyje nurodytus duomenis licencijas išduodančiai institucijai per jos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 15 dienų.

5. Licencija išduodama pagal asmens sveikatos priežiūros specialisto įgytą profesinę kvalifikaciją.

6. Licencija išduodama neterminuotam laikui, jeigu yra įvykdytos licencijos išdavimo sąlygos:

1) asmens sveikatos priežiūros specialistas turi teisę dirbti Lietuvos Respublikoje;

2) asmens sveikatos priežiūros specialisto valstybinės kalbos mokėjimo lygis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus;

3) asmens sveikatos priežiūros specialistas yra įgijęs profesinę kvalifikaciją šio įstatymo 3 ar 4 straipsnyje nustatyta tvarka;

4) asmens sveikatos priežiūros specialistas neserga trukdančiomis verstis asmens sveikatos priežiūros praktika ligomis, kurių sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras (toliau – ligų sąrašas);

5) asmens sveikatos priežiūros specialistui įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nėra atimta teisė verstis asmens sveikatos priežiūros praktika;

6) teismas nėra pripažinęs asmens (asmens sveikatos priežiūros specialisto) neveiksniu asmens sveikatos priežiūros srityje ar ribotai veiksniu asmens sveikatos priežiūros srityje arba asmuo (asmens sveikatos priežiūros specialistas) nėra sudaręs pagalbos priimant sprendimus asmens sveikatos priežiūros srityje sutarties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.2791 straipsnyje nustatyta tvarka;

7) asmens sveikatos priežiūros specialistas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka tobulino savo profesinę kvalifikaciją, jeigu po profesinės kvalifikacijos įgijimo praėjo daugiau kaip dveji metai;

8) asmens sveikatos priežiūros specialistas įvykdė šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, jeigu licencijos galiojimas jam buvo panaikintas;

9) išplėstinės praktikos vaistininkas, siekiantis gauti licenciją, turi galiojančią vaistininko praktikos licenciją.

7. Asmens sveikatos priežiūros specialistas, siekiantis gauti licenciją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia deklaraciją apie ketinimą verstis asmens sveikatos priežiūros praktika (toliau – deklaracija), jeigu profesinę kvalifikaciją įgijo ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos ir jeigu asmens sveikatos priežiūros specialistui netaikytina užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra.

8. Šio straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai diena.

9. Pateikdamas deklaraciją, asmens sveikatos priežiūros specialistas deklaruoja, kad asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinę kvalifikaciją įgijo ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki deklaracijos pateikimo dienos ir jam netaikytina užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra, bei patvirtina, kad nėra šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių atsisakoma išduoti licenciją, ir įsipareigoja per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos pateikti licencijavimo taisyklėse nurodytus licencijai gauti reikalingus dokumentus (toliau – licencijai gauti reikalingi dokumentai), jeigu jų nepateikia kartu su deklaracija.

10. Asmens sveikatos priežiūros specialistas, siekiantis gauti licenciją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia paraišką išduoti licenciją (toliau – paraiška), jeigu jis profesinę kvalifikaciją įgijo anksčiau negu prieš dvejus metus iki paraiškos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos arba ne anksčiau kaip prieš dvejus metus, tačiau asmens sveikatos priežiūros specialistui taikytina užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra. Šioje dalyje nurodytu atveju licencijas išduodanti institucija nuo tos dienos, kai asmens sveikatos priežiūros specialistas pateikė paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus, išduoda licenciją arba pateikia motyvuotą atsisakymą ją išduoti:

1) ne vėliau kaip per 3 mėnesius, jeigu asmens sveikatos priežiūros specialistui taikytina užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra;

2) ne vėliau kaip per 30 dienų, jeigu asmens sveikatos priežiūros specialistui netaikytina užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra.

11. Į šio straipsnio 10 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus terminus neįskaičiuojamas šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas laikotarpis.

12. Licencijos registruojamos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registre šio registro nuostatuose nustatyta tvarka.

13. Licencijos duomenys tikslinami licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka, kai pasikeičia asmens sveikatos priežiūros specialisto licencijoje nurodyti fizinio asmens duomenys, taip pat siekiant ištaisyti klaidas.

14. Licencijas išduodanti institucija informaciją apie išduotas licencijas, licencijų patikslinimą, licencijų galiojimo sustabdymą, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimą ir licencijų galiojimo panaikinimą teisės aktų, reguliuojančių informacijos Licencijų informacinei sistemai teikimą, nustatyta tvarka licencijos išdavimo, licencijos patikslinimo, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos galiojimo panaikinimo dieną įrašo Licencijų informacinėje sistemoje.

15. Pareiškėjų ir licencijų turėtojų asmens duomenys (įskaitant ir asmens kodą bei sveikatos duomenis) tvarkomi šio įstatymo ir licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka vykdant asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimą, įskaitant ir licencijuojamos veiklos priežiūrą, siekiant užtikrinti asmens sveikatos priežiūros specialistų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, ir saugomi Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatuose nustatytą terminą.

16. Licencijas išduodanti institucija, siekdama užtikrinti pacientų teisę į tinkamas ir kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir informuoti visuomenę bei asmens sveikatos priežiūros specialistus apie išduotas, patikslintas, sustabdytas ir panaikintas licencijas, licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka skelbia savo interneto svetainėje šiuos aktualius duomenis: licencijos numerį, licencijos turėtojo vardą, pavardę, spaudo numerį, licencijos turėtojo praktikos rūšį, licencijos išdavimo datą, licencijos duomenų patikslinimo datą, patvirtinimo, kad laikytasi licencijuojamos veiklos sąlygų, datą, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ir licencijos galiojimo panaikinimo datą.

17. Šio straipsnio 16 dalyje nurodyti duomenys, išskyrus duomenis apie licencijos galiojimo panaikinimą, skelbiami iki licencijos galiojimo panaikinimo dienos.

18. Duomenys apie licencijos galiojimo panaikinimą skelbiami vienus metus nuo jos galiojimo panaikinimo dienos.

19. Už asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijos išdavimą imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

20. Licencijas išduodančios institucijos sprendimai atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, atsisakyti panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

6 straipsnis. Atsisakymas išduoti licenciją

1. Šio įstatymo 5 straipsnio 10 dalyje nurodytais atvejais paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus pateikusiam asmens sveikatos priežiūros specialistui licenciją išduoti atsisakoma, kai:

1) pateikti netinkamai įforminti ar ne visi licencijai gauti reikalingi dokumentai ir (ar) juose pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija ir asmens sveikatos priežiūros specialistas per 90 dienų neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;

2) asmens sveikatos priežiūros specialistas neatitinka bent vienos šio įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nustatytos licencijos išdavimo sąlygos.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sprendimas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus pateikusiam asmens sveikatos priežiūros specialistui pateikiamas raštu per 5 dienas po sprendimo priėmimo dienos.

3. Asmens sveikatos priežiūros specialistas, kuriam buvo atsisakyta išduoti licenciją, dėl naujos licencijos pagal tą pačią profesinę kvalifikaciją išdavimo gali kreiptis nedelsdamas, licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikdamas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus, patvirtinančius atitiktį šio įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms.

 

7 straipsnis. Licencijos išdavimo sąlygos asmens sveikatos priežiūros specialistui, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas anksčiau

1. Asmens sveikatos priežiūros specialistas, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas, dėl naujos licencijos pagal tą pačią šiame įstatyme reglamentuotą profesinę kvalifikaciją išdavimo gali kreiptis licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikdamas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus, patvirtinančius atitiktį šio įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms:

1) praėjus šešiems mėnesiams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 ar 4 punktu;

2) praėjus vieniems metams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 ar 7 punktu.

2. Asmens sveikatos priežiūros specialistas, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 ar 6 punktu, licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka dėl naujos licencijos pagal bet kurią šiame įstatyme reglamentuotą profesinę kvalifikaciją išdavimo gali kreiptis pateikdamas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus, kai išnyksta licencijos galiojimo panaikinimo pagrindas.

3. Asmens sveikatos priežiūros specialistas, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 ar 8 punktu, licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka dėl naujos licencijos išdavimo gali kreiptis iš karto po licencijos galiojimo panaikinimo, pateikdamas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus bei dokumentus, patvirtinančius, kad papildomai tobulino profesinę kvalifikaciją licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu dėl šios sąlygos neįvykdymo jam buvo panaikintas licencijos galiojimas.

4. Asmens sveikatos priežiūros specialistas, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 ar 4 punktu, kartu su licencijai gauti reikalingais dokumentais licencijas išduodančiai institucijai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad papildomai tobulino profesinę kvalifikaciją licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

5. Asmens sveikatos priežiūros specialistui, kuriam licencijos galiojimas buvo panaikintas, licencija išduodama šio įstatymo 5 straipsnio 5–11 dalyse nustatyta tvarka ir terminais.

6. Asmens sveikatos priežiūros specialistui, kuris kreipėsi dėl asmens sveikatos priežiūros licencijos išdavimo po licencijos galiojimo panaikinimo, atsisakoma išduoti licenciją, jeigu yra šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai.

 

8 straipsnis. Teisės laikinai ir kartais verstis asmens sveikatos priežiūros praktika Lietuvos Respublikoje sąlygos

1. Asmens sveikatos priežiūros specialistas, profesinę kvalifikaciją įgijęs kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, (toliau – valstybė narė) Lietuvos Respublikoje turi teisę laikinai ir kartais verstis asmens sveikatos priežiūros praktika Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nustatyta tvarka ir neturėdamas licencijos.

2. Asmens sveikatos priežiūros specialistas, laikinai ir kartais besiverčiantis asmens sveikatos priežiūros praktika, šia praktika gali verstis tik šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir turi šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytas profesines teises ir šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytas profesines pareigas, išskyrus šio įstatymo 12 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nustatytas pareigas.

3. Jeigu asmens sveikatos priežiūros specialistas, laikinai ir kartais besiverčiantis asmens sveikatos priežiūros praktika, nevykdo šio straipsnio 2 dalyje nurodytų pareigų ir (ar) licencijas išduodanti institucija sužino faktų, kad asmens sveikatos priežiūros specialistas laikinai ir kartais verčiasi asmens sveikatos priežiūros praktika nesilaikydamas Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nustatytos tvarkos, licencijas išduodanti institucija nedelsdama informuoja asmens sveikatos priežiūros specialistą bei asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje jis laikinai ir kartais verčiasi asmens sveikatos priežiūros praktika, kad jis netenka teisės laikinai ir kartais verstis asmens sveikatos priežiūros praktika Lietuvos Respublikoje, bei praneša apie tai asmens sveikatos priežiūros specialisto, laikinai ir kartais besiverčiančio asmens sveikatos priežiūros praktika, kilmės valstybės narės arba tos valstybės narės, iš kurios jis yra atvykęs, atsakingai institucijai.

 

9 straipsnis. Licencijos galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindai

1. Licencijos galiojimas sustabdomas per 5 dienas nuo šių juridinių faktų atsiradimo ar paaiškėjimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos:

1) deklaraciją pateikęs asmens sveikatos priežiūros specialistas per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos nepateikė licencijai gauti reikalingų dokumentų, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija;

2) deklaraciją pateikęs asmens sveikatos priežiūros specialistas pateikė ne visus, netinkamai įformintus licencijai gauti reikalingus dokumentus ir (ar) juose pateikė ne visą ir (ar) netikslią informaciją ar klaidingus duomenis, ir (ar) deklaracijoje pateikė ne visą ir (ar) netikslią informaciją ar klaidingus duomenis ir, įspėtas apie galimą licencijos sustabdymą, jeigu per licencijavimo taisyklėse nustatytą terminą nepašalins šio licencijas išduodančios institucijos nurodyto trūkumo, nepašalino šio trūkumo;

3) profesinės kompetencijos vertinimo komisija nusprendžia, kad asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinė kvalifikacija neatitinka licencijoje nurodytos profesinės kvalifikacijos reikalavimų;

4) asmens sveikatos priežiūros specialistas neįvykdė bent vienos iš šio įstatymo 12 straipsnio 2 ar 3 punkte nustatytų profesinių pareigų ir įspėtas apie galimą licencijos sustabdymą, jeigu per licencijavimo taisyklėse nustatytą terminą nepašalins šio licencijas išduodančios institucijos nurodyto trūkumo, nepašalino šio trūkumo;

5) profesinės kompetencijos vertinimo komisija nustatė, kad asmens sveikatos priežiūros specialistas padarė šiurkščią asmens sveikatos priežiūros praktikos klaidą arba per vienus metus nuo paskutinės asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos klaidos padarė asmens sveikatos priežiūros praktikos klaidą, ir nusprendė, kad asmens sveikatos priežiūros specialisto kvalifikacija neatitinka licencijoje nurodytos profesinės kvalifikacijos reikalavimų;

6) licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą nagrinėti licencijos galiojimo panaikinimo klausimą;

7) jeigu asmens sveikatos priežiūros specialistas per vienus metus nuo paskutinio bent vienos iš šio įstatymo 12 straipsnio 4–12 punktuose nustatytų profesinių pareigų pažeidimo dar kartą pažeidė bent vieną šio įstatymo 12 straipsnio 4–12 punktuose nustatytą profesinę pareigą, išskyrus pažeidimus, nurodytus šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punkte, už kuriuos licencijos galiojimas panaikinamas;

8) gautas asmens sveikatos priežiūros specialisto prašymas sustabdyti licencijos galiojimą;

9) asmens sveikatos priežiūros specialistas netenka teisės dirbti Lietuvos Respublikoje;

10) asmens sveikatos priežiūros specialistas suserga trukdančia verstis asmens sveikatos priežiūros praktika liga, įrašyta į ligų sąrašą;

11) jeigu vaistininko turimos vaistininko praktikos licencijos galiojimas sustabdomas arba panaikinamas.

2. Licencijos galiojimas sustabdomas:

1) vieniems metams, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 1–5, 7, 9, 10 ar 11 punktu;

2) licencijos galiojimo panaikinimo klausimo nagrinėjimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip 90 dienų, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 6 punktu;

3) asmens sveikatos priežiūros specialisto prašyme sustabdyti licencijos galiojimą nurodytam laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip dveji metai.

3. Sustabdžius licencijos galiojimą, asmens sveikatos priežiūros specialistui draudžiama verstis asmens sveikatos priežiūros praktika.

4. Licencijas išduodanti institucija sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos pateikia:

1) asmens sveikatos priežiūros specialistui ir, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 1–5, 7, 9, 10 ar 11 punktu, kartu nurodo, kad, per vienus metus nuo sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą priėmimo dienos nepateikus šio straipsnio 7 dalies 1 ar 2 punkte nurodytų dokumentų, licencijos galiojimas bus panaikintas;

2) asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje asmens sveikatos priežiūros specialistas verčiasi asmens sveikatos priežiūros praktika, vadovui arba jo įgaliotam atstovui (toliau – darbdavys). Vykdydamas licencijas išduodančios institucijos sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, darbdavys privalo licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiui nušalinti asmens sveikatos priežiūros specialistą nuo pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

5. Jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 3, 5 ar 7 punkte nustatytu pagrindu, asmens sveikatos priežiūros specialistas licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka privalo papildomai tobulinti profesinę kvalifikaciją.

6. Tuo atveju, jeigu licencija sustabdoma vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 7 punktu, licencijos sustabdymo galiojimo laikotarpiui stabdomas visų kitų asmens sveikatos priežiūros specialisto turimų licencijų, išduodamų pagal šio įstatymo nuostatas, galiojimas ir naujos licencijos pagal bet kurią įgytą šiame įstatyme nurodytą asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinę kvalifikaciją neišduodamos.

7. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka licencijas išduodančios institucijos sprendimu:

1) gavus dokumentus ir (ar) duomenis, patvirtinančius, kad išnykęs (išnykę) licencijos galiojimo sustabdymo pagrindas (pagrindai), jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 4, 9, 10 ir 11 punktuose nurodytais pagrindais;

2) gavus dokumentus ir (ar) duomenis, patvirtinančius, kad įvykdyta šio straipsnio 5 dalyje nurodyta sąlyga, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 3, 5 ar 7 punkte nurodytais pagrindais;

3) licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą, kuriame konstatuojama, kad nėra pagrindo panaikinti licencijos galiojimą, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu;

4) gavus asmens sveikatos priežiūros specialisto prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu.

8. Sprendimas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą priimamas licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka per:

1) 15 dienų nuo prašymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ir šio straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų dokumentų ir (ar) duomenų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos;

2) 2 dienas nuo licencijas išduodančios institucijos sprendimo, kad nėra pagrindo panaikinti licencijos galiojimą, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu, arba nuo asmens sveikatos priežiūros specialisto prašymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą pateikimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu.

9. Licencijos galiojimą, vadovaudamasi licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka, sustabdo licencijas išduodanti institucija savo iniciatyva arba kai dėl to kreipiasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos bioetikos komitetas, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, kurių veikla yra susijusi su asmens sveikatos priežiūra, asmens sveikatos priežiūros įstaigų savininkai ar dalininkai arba jų įgaliotų institucijų vadovai, asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės organizacijos, pacientų teises ginančios organizacijos šio straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais.

10. Licencijas išduodanti institucija sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar atsisakyti panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos pateikia asmens sveikatos priežiūros specialistui bei asmens sveikatos priežiūros specialisto darbdaviui.

 

10 straipsnis. Licencijos galiojimo panaikinimo pagrindai

1. Licencijos galiojimas panaikinamas per 5 dienas nuo šių juridinių faktų atsiradimo ar paaiškėjimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos:

1) kai paaiškėja, kad licencijai gauti buvo pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys ir dokumentai;

2) asmens sveikatos priežiūros specialistas per vienus metus nuo sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą priėmimo dienos nepateikė dokumentų, nurodytų šio įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje, patvirtinančių licencijos galiojimo sustabdymo pagrindo išnykimą;

3) kai licencijos turėtojas per vienus metus nuo paskutinės šiurkščios asmens sveikatos priežiūros praktikos klaidos padarymo padaro šiurkščią asmens sveikatos priežiūros praktikos klaidą;

4) teismo nutarimu ar nuosprendžiu arba ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančio pareigūno nutarimu buvo nustatyta, kad asmens sveikatos priežiūros specialistas šiukščiai pažeidė paciento teises: šiurkščiai elgėsi ir (ar) žemino paciento orumą; pasinaudojo pareigomis norėdamas sau gauti neteisėtų pajamų arba dėl kitokių asmeninių paskatų; seksualiai priekabiavo prie paciento; sukčiavo ar atliko vagystę iš paciento; būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų teikė pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugas; nustatyta kita asmens sveikatos priežiūros specialisto veikla, kuria buvo šiurkščiai pažeistos paciento teisės;

5) asmens sveikatos priežiūros specialistui įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu atimta teisė verstis asmens sveikatos priežiūros specialisto praktika;

6) teismas pripažino asmenį (asmens sveikatos priežiūros specialistą) neveiksniu asmens sveikatos priežiūros srityje ar ribotai veiksniu asmens sveikatos priežiūros srityje arba asmuo (asmens sveikatos priežiūros specialistas) sudarė pagalbos priimant sprendimus asmens sveikatos priežiūros srityje sutartį Civilinio kodekso 3.2791 straipsnyje nustatyta tvarka;

7) asmens sveikatos priežiūros specialistas verčiasi praktika, kai sustabdytas jo licencijos galiojimas;

8) gautas asmens sveikatos priežiūros specialisto prašymas panaikinti atitinkamos licencijos galiojimą;

9) asmens sveikatos priežiūros specialistas miršta.

2. Panaikinus licencijos galiojimą vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 4, 6 ar 9 punktu, panaikinamas visų asmens sveikatos priežiūros specialisto turimų, išduotų pagal šio įstatymo nuostatas, licencijų galiojimas.

3. Licencijos galiojimą, vadovaudamasi licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka, panaikina licencijas išduodanti institucija savo iniciatyva arba kai dėl to kreipiasi Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos bioetikos komitetas, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, kurių veikla yra susijusi su asmens sveikatos priežiūra, asmens sveikatos priežiūros įstaigų savininkai ar dalininkai ar jų įgaliotų institucijų vadovai, asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės organizacijos, pacientų teises ginančios organizacijos.

4. Licencijas išduodanti institucija sprendimą panaikinti licencijos galiojimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos pateikia asmens sveikatos priežiūros specialistui ir asmens sveikatos priežiūros specialisto darbdaviui.

 

III SKYRIUS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PROFESINĖS TEISĖS IR PAREIGOS, VEIKLOS VERTINIMAS

 

11 straipsnis. Asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės teisės

1. Asmens sveikatos priežiūros specialistas turi teisę atsisakyti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jeigu tai prieštarauja asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento, asmens sveikatos priežiūros specialisto gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.

2. Asmens sveikatos priežiūros specialistas turi ir kitų teisių, nustatytų kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens sveikatos priežiūros praktiką.

 

12 straipsnis. Asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės pareigos

Asmens sveikatos priežiūros specialistas privalo:

1) per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos pateikti licencijai gauti reikalingus dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija;

2) tobulinti savo profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

3) licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka ne rečiau kaip kas penkerius metus pranešti licencijas išduodančiai institucijai apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir asmens sveikatos priežiūros praktiką;

4) nediskriminuoti pacientų dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

5) gerbti pacientų teises, jų nepažeisti;

6) laikytis sveikatos apsaugos ministro tvirtinamų medicinos normų, apibrėžiančių atitinkamų asmens sveikatos priežiūros specialistų funkcijas, teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę, reikalavimų, atitinkamų asmens sveikatos priežiūros specialistus vienijančių asociacijų patvirtintų asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės etikos principų;

7) tvarkyti asmens sveikatos priežiūros praktikos dokumentus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

8) pranešti teisėsaugos bei kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, teisės aktų, reglamentuojančių tokios informacijos teikimą, nustatyta tvarka;

9) paaiškinti asmens sveikatos priežiūros praktikos aplinkybes licencijas išduodančios institucijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų prašymu;

10) asmens sveikatos priežiūros specialisto kompetencijai nepriskirtais atvejais pacientui, kuris į jį kreipiasi, suteikti būtinąją pagalbą ir pacientą pasiųsti pas gydytoją, turintį licenciją verstis atitinkama medicinos praktika;

11) verstis asmens sveikatos priežiūros praktika šio ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros praktiką, nustatyta tvarka;

12) atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.

 

13 straipsnis. Asmens sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimas

1. Jeigu teismas, licencijas išduodanti institucija ar darbdavys nustatė asmens sveikatos priežiūros specialisto veiklos trūkumų ar veiksmų, galėjusių lemti ar lėmusių žalą ar pavojų pacientų sveikatai, juos, vadovaudamasi sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos aprašu, vertina profesinės kompetencijos vertinimo komisija. Profesinės kompetencijos vertinimo komisija sudaroma iš 5 narių, iš jų 2 yra Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai ir 3 – asmens sveikatos priežiūros specialistus vienijančių asociacijų atstovai, turintys galiojančias licencijas. Profesinės kompetencijos vertinimo komisiją kiekvienam konkrečiam atvejui išnagrinėti sudaro sveikatos apsaugos ministras.

2. Profesinės kompetencijos vertinimo komisija, įvertinusi asmens sveikatos priežiūros specialisto veiklos trūkumus ar veiksmus, galėjusius lemti ar lėmusius žalą ar pavojų pacientų sveikatai, priima vieną iš šių sprendimų:

1) asmens sveikatos priežiūros specialisto veiklos trūkumai ar veiksmai, galėję lemti ar lėmę žalą ar pavojų pacientų sveikatai, yra:

a) asmens sveikatos priežiūros praktikos klaida;

b) šiurkšti asmens sveikatos priežiūros praktikos klaida;

2) asmens sveikatos priežiūros specialisto veiklos trūkumai ar veiksmai, galėję lemti ar lėmę žalą ar pavojų pacientų sveikatai, nėra asmens sveikatos priežiūros praktikos klaida, šiurkšti asmens sveikatos priežiūros praktikos klaida.

3. Profesinės kompetencijos vertinimo komisija, priėmusi šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą sprendimą, papildomai priima vieną iš šių sprendimų:

1) asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinė kvalifikacija atitinka licencijoje nurodytos profesinės kvalifikacijos reikalavimus;

2) asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinė kvalifikacija neatitinka licencijoje nurodytos profesinės kvalifikacijos reikalavimų.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Asmenims, įgijusiems šio įstatymo 3 straipsnyje nustatytą profesinę kvalifikaciją, išskyrus asmenis, įgijusius išplėstinės praktikos vaistininko profesinę kvalifikaciją, asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijos išduodamos nuo 2021 m. gegužės 1 d.

4. Asmenims, įgijusiems išplėstinės praktikos vaistininko profesinę kvalifikaciją, asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijos išduodamos nuo 2021 m. kovo 1 d.

5. Asmenys, nurodyti šio straipsnio 3 dalyje, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo teikė atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gali teikti šias paslaugas neturėdami šio įstatymo nustatyta tvarka išduotos galiojančios asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijos iki 2022 m. gruodžio 31 d. Nuo 2023 m. sausio 1 d. šioje dalyje nurodyti asmenys asmens sveikatos priežiūros praktika gali verstis tik turėdami šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią asmens sveikatos priežiūros praktikos licenciją.

6. Asmenys, nurodyti šio straipsnio 3 dalyje, kurie atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pradėjo teikti po šio įstatymo įsigaliojimo, iki 2021 m. balandžio 30 d. asmens sveikatos priežiūros praktika gali verstis ir neturėdami šio įstatymo nustatyta tvarka išduotos galiojančios asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijos. Nuo 2021 m. gegužės 1 d. šioje dalyje nurodyti asmenys asmens sveikatos priežiūros praktika gali verstis tik turėdami šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią asmens sveikatos priežiūros praktikos licenciją.

7. Asmenys, įgiję išplėstinės praktikos vaistininko profesinę kvalifikaciją, asmens sveikatos priežiūros praktika verstis gali tik turėdami šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią asmens sveikatos priežiūros praktikos licenciją.

8. Asmenų, nurodytų šio straipsnio 3 dalyje, kurie atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytais atvejais teikia neturėdami šio įstatymo nustatyta tvarka išduotos galiojančios asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijos, veiklai ir jos priežiūrai taikoma iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusi tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3413, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24572

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3413, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24572

Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 14 straipsnio pakeitimo įstatymas