Suvestinė redakcija nuo 2015-03-24

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16735

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2009 M. spalio 13 D. ĮSAKYMO NR. VA-65 „DĖL žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 12 d. Nr. VA-137

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu:

1.Pakeičiu 2009 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėse:

1.1.1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, informaciją apie atsiskaitymą su produkcijos pardavėjais teikia tokie šios produkcijos, kuriai Vyriausybė Nutarimu nustato atsiskaitymo terminus, pirkėjai:

4.1. prekybos įmonės, kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 2,9 milijono eurų arba daugiau;

4.2. žemės ūkio produktų perdirbimo įmonės, kiti ūkio ir viešieji subjektai, superkantys žemės ūkio produktus apdoroti, apdirbti, perdirbti, naudoti savo ūkio reikmėms ar maitinimo poreikiams tenkinti ir (arba) parduoti ir kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 0,87 milijono eurų arba daugiau.“

1.1.2. Pakeičiu 7.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.5. įrašomos pradelstų skolų sumos negali būti apvalinamos, t.y. jos turi būti nurodomos eurais ir euro centais.“

1.2. Pakeičiu ir išdėstau nauja redakcija pridedamą nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams formą (toliau – FR1070 forma).

2. Neteko galios nuo 2015-03-24

Punkto naikinimas:

Nr. VA-23, 2015-03-23, paskelbta TAR 2015-03-23, i. k. 2015-04090

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                               Dainoras Bradauskas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-23, 2015-03-23, paskelbta TAR 2015-03-23, i. k. 2015-04090

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. VA-137 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo