Suvestinė redakcija nuo 2007-01-12 iki 2008-02-19

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 36-1006, i. k. 1001100NUTA00000478

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2000 m. balandžio 28 d. Nr. 478

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-890; 2002, Nr. 116-5190) 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 700, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 55-2440 (2003-06-06), i. k. 1031100NUTA00000700

 

1. Patvirtinti Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 700, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 55-2440 (2003-06-06), i. k. 1031100NUTA00000700

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 

2. Pavesti:

2.1. Susisiekimo ministerijai – patvirtinti keleivinį transportą kontroliuojančių pareigūnų nemokamo važiavimo keleiviniu transportu tvarką;

2.2. Sveikatos apsaugos ministerijai – nustatyti:

2.2.1. sąrašą ligų, kuriomis sergantiems asmenims gydyti nuolat reikia hemodializės;

2.2.2. šio nutarimo 2.2.1 punkte nurodytų asmenų teisės į transporto lengvatas įgyvendinimo tvarką, suderintą su Susisiekimo ministerija;

2.3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – iki 2000 m. lapkričio 1 d. patvirtinti transporto išlaidų ir specialių lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų mokėjimo sutrikusią judėjimo funkciją turintiems invalidams, nurodytiems Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, tvarką.

3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras turi pateikti Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos, specialios paskirties akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“, Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamentui dokumentų (pažymėjimų), suteikiančių teisę įstatyme numatytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius. Naujųjų pažymėjimų formos turi būti suderintos su pastarosiomis institucijomis.

4. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyti nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai bei buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, kol Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras jiems išduos jų teisinį statusą patvirtinančius pažymėjimus, bet ne ilgiau kaip iki 2001 m. gruodžio 31 d., naudojasi įstatymo suteiktomis transporto lengvatomis, pateikę savivaldybių iki minėtojo įstatymo įsigaliojimo išduotus pažymėjimus važiuoti transporto priemonėmis lengvatinėmis sąlygomis, kurių forma nustatyta Susisiekimo ministerijos

Papildyta punktu:

Nr. 361, 2001-03-30, Žin., 2001, Nr. 30-974 (2001-04-06), i. k. 1011100NUTA00000361

 

5. Pripažinti netekusiais galios:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 361, 2001-03-30, Žin., 2001, Nr. 30-974 (2001-04-06), i. k. 1011100NUTA00000361

 

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 17 d. nutarimą Nr. 98 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų ir kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos“ įgyvendinimo“ (Žin., 1996, Nr. 7-179);

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1508 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų ir kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos“ įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 3-57);

5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 30 d. nutarimą Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų ir kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos“ įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 60-1708);

5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 12 d. nutarimą Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų ir kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos“ įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 100-2782).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Andrius Kubilius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                   Rimantas Didžiokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 478

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 700

redakcija)

 

KELEIVINIO TRANSPORTO VEŽĖJŲ IŠLAIDŲ (NEGAUTŲ PAJAMŲ), SUSIJUSIŲ SU TRANSPORTO LENGVATŲ TAIKYMU, KOMPENSAVIMO (ATLYGINIMO) TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) nustato keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 

2. Transporto lengvatos teikiamos asmenims, pateikusiems atitinkamą dokumentą, patvirtinantį jų teisę į transporto lengvatas.

 

II. VEŽĖJŲ IŠLAIDŲ (NEGAUTŲ PAJAMŲ), SUSIJUSIŲ SU TRANSPORTO LENGVATŲ TAIKYMU, KOMPENSAVIMAS (ATLYGINIMAS) IŠ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ

 

3. Vežėjų išlaidos (negautos pajamos) dėl keleiviams taikytų važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatų, nustatytų Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-890; 2002, Nr. 116-5190) (toliau vadinama – Įstatymas) 5 straipsnyje, kompensuojamos (atlyginamos) iš savivaldybių biudžetų pagal sutartis, sudarytas tarp vežėjų ir savivaldybių. Pagal šias sutartis kiekvienas vežėjas, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 8 dienos pateikia:

3.1. savivaldybei, kurioje įregistruota vežėjo įmonė, ataskaitą apie parduotus su nuolaida važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietus (šio Aprašo 1 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 

3.2. savivaldybėms, išdavusioms vežėjui leidimus vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais, ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (šio Aprašo 2 priedas) ir ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (šio Aprašo 3 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 

4. Savivaldybės, įvertinusios vežėjų ataskaitas, iki to paties mėnesio 22 dienos kompensuoja (atlygina) vežėjų išlaidas (negautas pajamas) dėl praėjusį mėnesį keleiviams taikytų transporto lengvatų.

 

III. VEŽĖJŲ IŠLAIDŲ (NEGAUTŲ PAJAMŲ), SUSIJUSIŲ SU TRANSPORTO LENGVATŲ TAIKYMU, KOMPENSAVIMAS (ATLYGINIMAS) IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO

 

5. Vežėjų išlaidos (negautos pajamos) dėl keleiviams taikytų važiavimo keleiviniais traukiniais ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų, nustatytų Įstatymo 5 straipsnyje, kompensuojamos (atlyginamos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

6. Vežėjų išlaidos (negautos pajamos) dėl keleiviams taikytų važiavimo keleiviniais traukiniais lengvatų kompensuojamos (atlyginamos) taip:

6.1. akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 10 dienos pateikia Susisiekimo ministerijai pagal sudarytą su ja sutartį ataskaitą apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniais traukiniais bilietus (šio Aprašo 4 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 

6.2. Susisiekimo ministerija, įvertinusi gautas ataskaitas, nustatytąja tvarka per 5 dienas pateikia Finansų ministerijai paraiškas (kartu su ataskaitomis), kad gautų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoje programoje numatytų biudžeto lėšų, kurios bendra tvarka pervedamos akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“.

7. Vežėjų išlaidos (negautos pajamos) dėl keleiviams taikytų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensuojamos (atlyginamos) taip:

7.1. vežėjai, turintys Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė kelių transporto inspekcija) išduotas licencijas (leidimus) verstis keleivių vežimu ir leidimus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 10 dienos pateikia Valstybinei kelių transporto inspekcijai pagal sudarytas su ja sutartis ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais bilietus (šio Aprašo 5 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 

7.2. Valstybinė kelių transporto inspekcija, įvertinusi šias ataskaitas, per 15 darbo dienų po ataskaitos už praėjusį mėnesį gavimo, vadovaudamasi Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 (Žin., 2000, Nr. 65-1976; 2004, Nr. 17-513), pateikia Finansų ministerijai mokėjimo paraiškas šių vežėjų išlaidoms (negautoms pajamoms) dėl transporto lengvatų kompensuoti (atlyginti) Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytomis lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 

7.3. Neteko galios nuo 2007-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. 13, 2007-01-05, Žin. 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 

IV. SAVIVALDYBIŲ NUSTATOMOS TRANSPORTO LENGVATOS

 

8. Laikydamosi Įstatymo 5 straipsnio 8 dalies nuostatų, savivaldybės gali papildomai leisti įsigyti važiavimo jų nustatytų maršrutų vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietų su nuolaida ir kitų kategorijų asmenims, taip pat leisti įsigyti važiavimo bilietų su nuolaida tam tikromis savaitės dienomis ar paros valandomis. Savivaldybės kompensuoja (atlygina) vežėjams išlaidas (negautas pajamas) iš savo biudžetų lėšų, kaip numatyta šio Aprašo 3 ir 4 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1286, 2003-10-14, Žin., 2003, Nr. 98-4412 (2003-10-17), i. k. 1031100NUTA00001286

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Už tai, kad ataskaitos apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniu transportu bilietus būtų pateiktos laiku ir nustatytąja tvarka, taip pat už jų duomenų teisingumą atsako vežėjai, surašę ir patvirtinę šias ataskaitas.

10. Kad įsitikintų ataskaitų apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniu transportu bilietus duomenų teisingumu, savivaldybės, Susisiekimo ministerija, Valstybinė kelių transporto inspekcija iš vežėjų gali pareikalauti ir kitų papildomų ataskaitų ar dokumentų (pvz., kasos aparatų kontrolinių juostų, kasos aparatų ataskaitų, bilietų pardavimo apskaitos knygų, bilietų pardavimo žiniaraščių, bilietų kontrolės lapų ir panašiai) kopijų, kurių pagrindu buvo sudarytos šios ataskaitos, arba teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti reikiamus dokumentus vežėjų administracijos patalpose. Savivaldybės, Susisiekimo ministerija, Valstybinė kelių transporto inspekcija kompensuoja (atlygina) šių vežėjų išlaidas (negautas pajamas) dėl transporto lengvatų tik po to, kai vežėjai pateikia reikalaujamas papildomas ataskaitas ar dokumentų kopijas, arba tik patikrinusios reikiamus dokumentus vežėjų administracijos patalpose ir įsitikinusios ataskaitų duomenų teisingumu.

11. Savivaldybės, Susisiekimo ministerija, Valstybinė kelių transporto inspekcija, nustačiusios, kad vežėjai parduoda su nuolaida važiavimo bilietus keleiviams, neturintiems teisės į transporto lengvatas, kasos aparatais išspausdina važiavimo bilietus su nuolaida nevažiuojant keleiviams, aplaidžiai ir (arba) apgaulingai tvarko parduotų su nuolaida važiavimo keleiviniu transportu bilietų apskaitą, teikia šio Aprašo 9 punkto reikalavimų neatitinkančias ataskaitas:

11.1. nekompensuoja (neatlygina) šių vežėjų per ataskaitinį mėnesį, kurį buvo padarytas pažeidimas, visų išlaidų (negautų pajamų) už šį mėnesį dėl transporto lengvatų;

11.2. gali pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti arba panaikinti šiems vežėjams išduotas licencijas (leidimus) verstis keleivių vežimu ar leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais, arba teikti institucijoms, išdavusioms licencijas ar leidimus, pasiūlymus dėl tokių sankcijų šiems vežėjams taikymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 

12. Savivaldybės, Susisiekimo ministerija, Valstybinė kelių transporto inspekcija, nustačiusios, kad vežėjai padarė šio Aprašo 11 punkte nurodytus pažeidimus ir jiems jau buvo kompensuotos (atlygintos) per ataskaitinį kalendorinį mėnesį, kurį buvo padarytas pažeidimas, išlaidos (negautos pajamos) dėl transporto lengvatų, visą šio išmokėto kompensavimo (atlyginimo) sumą išskaičiuoja iš per kitą ataskaitinį kalendorinį mėnesį (kitus ataskaitinius kalendorinius mėnesius) šių vežėjų išlaidų (negautų pajamų) dėl transporto lengvatų kompensavimo (atlyginimo) ir gali pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti arba panaikinti šiems vežėjams išduotas licencijas verstis keleivių vežimu ar leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais, arba teikti institucijoms, išdavusioms licencijas ar leidimus, pasiūlymus dėl tokių sankcijų šiems vežėjams taikymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 

13. Sutartyse, sudarytose su vežėjais dėl ataskaitų teikimo, turi būti numatyta, kad tuo atveju, jeigu vežėjai šio Aprašo 3, 6.1 ir 7.1 punktuose nustatytais terminais nepateikia ataskaitų apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniu transportu bilietus, savivaldybės, Susisiekimo ministerija, Valstybinė kelių transporto inspekcija nekompensuoja (neatlygina) šių vežėjų per ataskaitinį kalendorinį mėnesį, už kurį ataskaitos nepateiktos laiku, išlaidų (negautų pajamų) dėl transporto lengvatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 

14. Ginčai, susiję su vežėjų išlaidų (negautų pajamų) dėl transporto lengvatų kompensavimu (atlyginimu), sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1078, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2986 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001078

Nr. 700, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 55-2440 (2003-06-06), i. k. 1031100NUTA00000700

 


Keleivinio transporto vežėjų išlaidų

(negautų pajamų), susijusių su transporto

lengvatų taikymu, kompensavimo

(atlyginimo) tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

_________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

_________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

 

_______________ savivaldybei

 

ATASKAITA APIE PARDUOTUS SU NUOLAIDA VAŽIAVIMO REGULIARAUS

SUSISIEKIMO LAIVAIS IR KELTAIS BILIETUS

PER 20 __ M. __________ MĖNESĮ

 

20__-__-__ Nr. ____

 

Bilietų rūšis

Nuolaida, procentais

Parduotų su nuolaida bilietų skaičius, vienetais

Gauta pajamų už parduotus su nuolaida bilietus, litais

Išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams suteiktų važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais lengvatų kompensavimo (atlyginimo) dydis, litais

Vienkartiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Terminuoti

50

 

 

 

80

 

 

 

Iš viso

 

 

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                           (Parašas)                 (Vardas ir pavardė) (A.V.)

 

(Įmonės vyriausiasis finansininkas)                                (Parašas)                 (Vardas ir pavardė)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1078, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2986 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001078

Nr. 700, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 55-2440 (2003-06-06), i. k. 1031100NUTA00000700

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 

 


 

Keleivinio transporto vežėjų išlaidų

(negautų pajamų), susijusių su transporto

lengvatų taikymu, kompensavimo

(atlyginimo) tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

_________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

_________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

 

_______________ savivaldybei

 

ATASKAITA APIE PARDUOTUS SU NUOLAIDA VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO)

REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS IR TROLEIBUSAIS BILIETUS

PER 20 __ M. __________ MĖNESĮ

 

20__-__-__ Nr. ____

 

Bilietų rūšis

Nuolaida, procentais

Parduotų su nuolaida bilietų skaičius, vienetais

Gauta pajamų už parduotus su nuolaida bilietus, litais

Išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams suteiktų važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatų kompensavimo (atlyginimo) dydis, litais

Vienkartiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Terminuoti

50

 

 

 

80

 

 

 

Iš viso

 

 

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                    (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

 

(A.V.)

 

(Įmonės vyriausiasis finansininkas)                          (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1078, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2986 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001078

Nr. 700, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 55-2440 (2003-06-06), i. k. 1031100NUTA00000700

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 


Keleivinio transporto vežėjų išlaidų

(negautų pajamų), susijusių su transporto

lengvatų taikymu, kompensavimo

(atlyginimo) tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

_________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

_________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

 

_______________ savivaldybei

 

ATASKAITA APIE PARDUOTUS SU NUOLAIDA VAŽIAVIMO VIETINIO

(PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS BILIETUS

PER 20 __ M. __________ MĖNESĮ

 

20__-__-__ Nr. ____

 

Bilietų rūšis

Nuolaida, procentais

Parduotų su nuolaida bilietų skaičius, vienetais

Gauta pajamų už parduotus su nuolaida bilietus, litais

Išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams suteiktų važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensavimo (atlyginimo) dydis, litais

Vienkartiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Terminuoti

50

 

 

 

80

 

 

 

Iš viso

 

 

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                      (Parašas)                      (Vardas ir pavardė)

 

(A.V.)

 

(Įmonės vyriausiasis finansininkas)                            (Parašas)                      (Vardas ir pavardė)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1078, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2986 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001078

Nr. 700, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 55-2440 (2003-06-06), i. k. 1031100NUTA00000700

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 


Keleivinio transporto vežėjų išlaidų

(negautų pajamų), susijusių su transporto

lengvatų taikymu, kompensavimo

(atlyginimo) tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

_________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

_________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

 

Susisiekimo ministerijai

 

ATASKAITA APIE PARDUOTUS SU NUOLAIDA VAŽIAVIMO KELEIVINIAIS

TRAUKINIAIS BILIETUS

PER 20 __ M. __________ MĖNESĮ

 

20__-__-__ Nr. ____

 

Bilietų rūšis

Nuolaida, procentais

Parduotų su nuolaida bilietų skaičius, vienetais

Gauta pajamų už parduotus su nuolaida bilietus, litais

Išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams suteiktų važiavimo keleiviniais traukiniais lengvatų kompensavimo (atlyginimo) dydis, litais

Vienkartiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Terminuoti

50

 

 

 

Iš viso

 

 

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)               (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

(A.V.)

 

(Įmonės vyriausiasis finansininkas)                    (Parašas)                           (Vardas ir pavardė)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 361, 2001-03-30, Žin., 2001, Nr. 30-974 (2001-04-06), i. k. 1011100NUTA00000361

Nr. 1078, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2986 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001078

Nr. 700, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 55-2440 (2003-06-06), i. k. 1031100NUTA00000700

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 


Keleivinio transporto vežėjų išlaidų

(negautų pajamų), susijusių su transporto

lengvatų taikymu, kompensavimo

(atlyginimo) tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

_________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

_________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

 

Valstybinei kelių transporto inspekcijai

prie Susisiekimo ministerijos

 

ATASKAITA APIE PARDUOTUS SU NUOLAIDA VAŽIAVIMO TOLIMOJO

REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS BILIETUS

PER 20 __ M. __________ MĖNESĮ

 

20__-__-__ Nr. ____

 

Bilietų rūšis

Nuolaida, procentais

Parduotų su nuolaida bilietų skaičius, vienetais

Gauta pajamų už parduotus su nuolaida bilietus, litais

Išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams suteiktų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais lengvatų kompensavimo (atlyginimo) dydis, litais

Vienkartiniai (iš jų pagal atskirus maršrutus)

50

 

 

 

80

 

 

 

Iš viso

 

 

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                     (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

 

(A.V.)

 

(Įmonės vyriausiasis finansininkas)                          (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1078, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2986 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001078

Nr. 700, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 55-2440 (2003-06-06), i. k. 1031100NUTA00000700

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 361, 2001-03-30, Žin., 2001, Nr. 30-974 (2001-04-06), i. k. 1011100NUTA00000361

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1078, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2986 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001078

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 700, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 55-2440 (2003-06-06), i. k. 1031100NUTA00000700

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1286, 2003-10-14, Žin., 2003, Nr. 98-4412 (2003-10-17), i. k. 1031100NUTA00001286

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo