Suvestinė redakcija nuo 2021-02-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 31-884, i. k. 1002230ISAK00000036

 

Nauja redakcija nuo 2021-02-24:

Nr. A1-152, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-23, i. k. 2021-03376

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJO, NUKENTĖJUSIO NUO 1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS, IR NUKENTĖJUSIO NUO
1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS ASMENS TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO, PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO BEI JŲ APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. kovo 29 d. Nr. 36
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo 6 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 263 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymą“:

1. Tvirtinu:

1.1. Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens pažymėjimų formas (pridedama);

1.2. Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad specialūs pažymėjimai, išduoti žuvusių už Lietuvos Respublikos laisvę asmenų šeimų nariams, taip pat asmenims, kurie tapo invalidais dėl 1991 m. sausio 11–13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. I-955 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl papildomų socialinių garantijų šeimoms asmenų, nukentėjusių, kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę, nuo 1991 m. sausio 11–13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių įsigaliojimo“ 2 dalimi, netenka galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

3. Pavedu:

3.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administravimo departamentui:

3.1.1. organizuoti pažymėjimų, nurodytų šio įsakymo 1.1 papunktyje, gamybą;

3.1.2. išduoti savivaldybių administracijoms pažymėjimus, nurodytus šio įsakymo 1.1 papunktyje, pagal jų pateiktas paraiškas;

3.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                                    IRENA DEGUTIENĖ

 

 

 

 

 

 

_________________

 

PATVIRTINTA

socialinės apsaugos ir darbo ministrės

2000 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 36

 

Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau vadinama – nepriklausomybės gynėjai), ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens (toliau vadinama – nukentėję asmenys) teisinio statuso pripažinimą, pažymėjimų išdavimą bei jų apskaitą.

 

II. Teisinio statuso pripažinimas

 

2. Nepriklausomybės gynėjo teisinis statusas pripažįstamas asmenims, kurie:

2.1. žuvo dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

2.2. buvo sužaloti dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.

3. Nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariams:

3.1. žuvusiųjų vaikams (įvaikiams);

3.2. žuvusiųjų našliams (našlėms);

3.3. žuvusiųjų tėvams (įtėviams);

3.4. asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, sutuoktiniams;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-235, 2005-08-18, Žin., 2005, Nr. 102-3796 (2005-08-23), i. k. 1052230ISAK00A1-235

 

3.5. asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. –invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nepilnamečiams vaikams (įvaikiams);

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-235, 2005-08-18, Žin., 2005, Nr. 102-3796 (2005-08-23), i. k. 1052230ISAK00A1-235

Nr. A1-756, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21406

 

3.6. asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, tėvams (įtėviams).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-235, 2005-08-18, Žin., 2005, Nr. 102-3796 (2005-08-23), i. k. 1052230ISAK00A1-235

 

4. Savivaldybės institucijos, pripažindamos teisinį statusą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymu. Teisinis statusas pripažįstamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-85, 2003-05-23, Žin., 2003, Nr. 51-2286 (2003-05-28), i. k. 1032230ISAK000A1-85

 

5. Nepriklausomybės gynėjai ir nukentėję asmenys, pretenduojantys į atitinkamą teisinį statusą, savivaldybės institucijoms pagal deklaruotą ar nuolatinę gyvenamąją vietą turi pateikti:

5.1. prašymą pripažinti jam nepriklausomybės gynėjo ar nukentėjusio asmens atitinkamą teisinį statusą;

5.2. jeigu statusas pripažįstamas po mirties, – žuvimo faktą patvirtinančią Generalinės prokuratūros išduotą pažymą;

5.3. sužalotieji – sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą patvirtinančią Generalinės prokuratūros išduotą pažymą;

5.4. žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai – žuvimo faktą patvirtinančią Generalinės prokuratūros išduotą pažymą ir giminystės ryšį su žuvusiu nepriklausomybės gynėju įrodančius dokumentus;

5.5. nepriklausomybės gynėjų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimų nariai – nepriklausomybės gynėjo darbingumo lygio pažymą ir giminystės ryšį įrodančius dokumentus;

5.6. Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę (pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai);

5.7. leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (pateikia ne Lietuvos Respublikos piliečiai);

5.8. dvi nuotraukas (2x3 cm).

Vietoj dokumentų, nurodytų 5.2–5.7 punktuose, gali būti pateikti jų nuorašai. Nuorašai turi būti patvirtinti notaro ar kito notarinius veiksmus įgalioto atlikti asmens. Jeigu pateikiami dokumentų originalai, pateiktų dokumentų nuorašus patvirtina įgalioti savivaldybės administracijos tarnautojai ir originalus grąžina pareiškėjui. Giminystės ryšius įrodantys dokumentai (5.4 ir 5.5 punktai) pateikiami tik tuo atveju, jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-85, 2003-05-23, Žin., 2003, Nr. 51-2286 (2003-05-28), i. k. 1032230ISAK000A1-85

Nr. A1-250, 2012-05-18, Žin., 2012, Nr. 59-2975 (2012-05-24), i. k. 1122230ISAK00A1-250

 

III. PažymėjimŲ išdavimas ir apskaita

 

6. Nepriklausomybės gynėjų ir nukentėjusių asmenų pažymėjimai (toliau vadinama – pažymėjimai) išduodami asmenims, kuriems savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pripažįstamas atitinkamas teisinis statusas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-85, 2003-05-23, Žin., 2003, Nr. 51-2286 (2003-05-28), i. k. 1032230ISAK000A1-85

 

7. Sprendimą išduoti pažymėjimus priima meras, kuris pažymėjimus pasirašo ir patvirtina antspaudu. Ant užpildytų ir patvirtintų pažymėjimų Socialinės apsaugos ir darbo ministerija užklijuoja kinegramas ir juos laminuoja.

Savivaldybės administracijai pageidaujant, kinegramos išduodamos kartu su pažymėjimų blankais. Šiuo atveju už kinegramų užklijavimą ant užpildytų ir patvirtintų pažymėjimų ir pažymėjimų laminavimą atsakinga savivaldybės administracija.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-85, 2003-05-23, Žin., 2003, Nr. 51-2286 (2003-05-28), i. k. 1032230ISAK000A1-85

 

8. Pažymėjimai yra griežtos apskaitos dokumentai ir registruojami specialiame registracijos žurnale.

9. Asmenys, kuriems išduodami pažymėjimai, pasirašo specialiame registracijos žurnale.

10. Pažymėjimus pametę ar kitaip praradę asmenys apie tai per 30 dienų praneša pažymėjimą išdavusiai savivaldybės institucijai ir šalies dienraštyje paskelbia pažymėjimo negaliojimo faktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-85, 2003-05-23, Žin., 2003, Nr. 51-2286 (2003-05-28), i. k. 1032230ISAK000A1-85

 

11. Jei pažymėjimas sugadinamas, asmuo, kuriam buvo išduotas šis pažymėjimas, grąžina jį išdavusiai savivaldybės institucijai, o ši – grąžina Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai sunaikinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-85, 2003-05-23, Žin., 2003, Nr. 51-2286 (2003-05-28), i. k. 1032230ISAK000A1-85

 

12. Sugadinti pažymėjimai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje sunaikinami dokumentų naikinimo aparatu ir surašomas pažymėjimų sunaikinimo aktas.

13. Pažymėjimų dublikatai neišduodami. Jeigu yra svarbių priežasčių (praradus ne dėl asmens kaltės, pakeitus pavardę ir pan.), aukščiau nustatyta tvarka išduodamas naujas pažymėjimas.

14. Už pažymėjimų teisingą užpildymą, tinkamą saugojimą, apskaitą bei registracijos žurnalo tvarkymą atsako savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu paskirtas darbuotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-85, 2003-05-23, Žin., 2003, Nr. 51-2286 (2003-05-28), i. k. 1032230ISAK000A1-85

 

_________________

 

PATVIRTINTA

socialinės apsaugos ir darbo ministrės

2000 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 36

 

Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pažymėjimų (toliau vadinama – pažymėjimai)

APRAŠYMAS

 

1. Pažymėjimas yra 105 mm x 75 mm formato.

2. Pažymėjimų gamybai naudojamas specialus popierius, ant kurio išspausdintas dviejų spalvų apsauginis tinklelis:

• nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, – žalsvas,

• nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenims, – gelsvas.

3. Vienoje pažymėjimo pusėje:

• išspausdintas piešinys, vaizduojantis Antakalnio kapinių memorialą trispalvės vėliavos fone, apjuostas įrašu „PER AMŽIUS BUDĖJĘ – LAISVĘ LAIMĖJOM PER AUKAS IR PASIŠVENTIMĄ“, išspausdintas specialiais UV spinduliuose švytinčiais dažais;

• pažymėjimo pavadinimas: nEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJO PAŽYMĖJIMAS; nukentėjusiO ASMENS PAŽYMĖJIMAS;

• keturženklis pažymėjimo numeris išspausdintas numeratoriumi naudojant specialius UV spinduliuose švytinčius dažus (kiekvienos rūšies pažymėjimų numeracija prasideda nuo Nr. 0001).

4. Kitoje pažymėjimo pusėje:

• išspausdintas tekstas: „Pagal Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos teisinio statuso pripažinimo įstatymo (2000 01 04 Nr. VIII-1517) … str. … punktą (vardas, pavardė) pripažįstamas nEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJU, nukentėjusiu nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; pripažįstamas nukentėjusiu nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmeniu“;

• klijuojama atitinkamą statusą gavusio asmens nuotrauka. Jeigu šis statusas asmeniui pripažintas po mirties, vietoj nuotraukos dedamas specialus spaudas;

• ant nuotraukos krašto klijuojamas apvalus kinegraminis lipdukas;

• įrašomas atitinkamo miesto ar rajono pavadinimas, dedamas mero parašas, įrašoma mero vardo raidė, pavardė, potvarkio data, Nr.

5. Įrašius atitinkamą statusą gavusio asmens vardą, pavardę, pažymėjimas patvirtinamas miesto ar rajono mero antspaudu. Užklijavus kinegramą, pažymėjimas laminuojamas.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. 97, 2000-11-15, Žin., 2000, Nr. 101-3207 (2000-11-24), i. k. 1002230ISAK00000097

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 03 29 įsakymo Nr. 36 papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-85, 2003-05-23, Žin., 2003, Nr. 51-2286 (2003-05-28), i. k. 1032230ISAK000A1-85

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 36 "Dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-235, 2005-08-18, Žin., 2005, Nr. 102-3796 (2005-08-23), i. k. 1052230ISAK00A1-235

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 36 "Dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-250, 2012-05-18, Žin., 2012, Nr. 59-2975 (2012-05-24), i. k. 1122230ISAK00A1-250

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 36 "Dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-756, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21406

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 36 „Dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-152, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-23, i. k. 2021-03376

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 36 „Dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos ssrs agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo