Suvestinė redakcija nuo 2015-12-31 iki 2016-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 4-113, i. k. 1002250ISAK00000005

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. sausio 6 d. Nr. 5

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Jungtinių Tautų 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos, 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos nuostatomis bei Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu (Žin.,1998, Nr. 8-161):

1. Tvirtinu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 239 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo patvirtinimo“(Žin.,1997, Nr. 42-1043; 1999, Nr. 59-1939).

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininkui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-601, 2013-06-10, Žin., 2013, Nr. 64-3185 (2013-06-18), i. k. 1132250ISAK000V-601

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRas                                                   RAIMUNDAS ALEKNA


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. sausio 6 d.

įsakymu Nr. 5

 

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAI

 

I SĄRAŠAS

 

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

1. Aguonos ir jų dalys (išskyrus sėklas) (Poppy plant (except the seeds).

2. Aguonų ir jų dalių (išskyrus sėklas) ekstraktas ir koncentratas (Extracts and concentrate of poppy (except the seeds)).

3. Kanapių aliejus (Cannabis oil), išskyrus kanapių sėklų aliejų.

4. Kanapių ekstraktai ir tinktūros (Extracts and tinctures of cannabis).

5. Kokainas (Cocaine).

6. Kokamedžio lapai (Coca leaf).

7. Kokamedžio pasta (Coca paste).

8. Opijus (sutirštintos aguonų sultys, gautos bet kokiu būdu) (Opium (coagulated juice of the opium poppy).

9. Puošnioji vožtė ir jos dalys (Kratom (Mitragyna speciosa) plant)*.

10. Puošniosios vožtės ir jos dalių ekstraktas (extract of Kratom (Mitragyna speciosa) plant)*.

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

1. Acetil-alfa-metilfentanilis (Acetyl-alpha-methylfentanyl).

2. Acetorfinas (Acetorphine).

3. Alfa-metilfentanilis (Alpha- methylfentanyl).

4. Alfa-metiltiofentanilis (Alpha-methylthiofentanyl).

5. Beta-hidroksifentanilis (Beta-hydroxyfentanyl).

6. Beta-hidroksi-3-metilfentanilis (Beta-hydroxy-3-methylfentanyl).

7. Dezomorfinas (Desomorphine).

8. Etorfinas (Etorphine).

9. Heroinas (Heroin).

10. Kanapės (antžeminės dalys) (Cannabis plant)****.

11. Kanapių derva (Cannabis resin).

12. Ketobemidonas (Ketobemidone).

13. 3-metilfentanilis (3-methylfentanyl).

14. 3-metiltiofentanilis (3-methylthiofentanyl).

15. MPPP.

16. Para-fluorofentanilis (Para-fluorofentanyl).

17. PEPAP.

18. Tiofentanilis (Thiofentanyl).

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

1. 1-benzilpiperazinas (1-benzylpiperazine, BZP)*.

2. 1-(3-chlorofenil)piperazinas (1-(3-chlorophenyl)piperazine, mCPP)*.

21. 1- fenil-1-propanaminas (1-phenyl-1-propanamine)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

 

22. 1p-LSD, N,N-dietil-7-metil-4-propanoil-6,6a,8,9-tetrahidroindolo[4,3-f,g]chinolin-9-karboksamidas (N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-f,g]quinoline-9-carboxamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

 

3. 2C-I (2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine)***.

4. 2C-T-2 (2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine)***.

5. 2C-T-7 (2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine)***.

51. 4-Metoksibutirfentanilis (4-MeO-BF, 4-methoxybutyrfentanyl)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

 

52. Acetilfentanilis (Acetylfentanyl)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

 

6. AL.

61. AL-LAD, (6aR,9R)-7-alil-N,N-dietil-6,6a,8,9-tetrahidro-4H-indolo[4,3-f,g]chinolin-9-karboksamidas ((6aR,9R)-7-allyl-N,N-diethyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-f,g]quinoline-9-carboxamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

 

62. AM2201 benzimidazolo analogas, 1-(5-fluorpentil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)(naftalen-1-il)metanonas (1-(5-fluoropentyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)(naphthalen-1-yl)methanone, BIM-2201, BZ-2201, FUBIMINA, FTHJ)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

 

63. Amfetamino darinių ir amfetamino bioizosterinių darinių grupė* – tai bet kokie 1-fenilpropan-2-amino, 1-(benzo[b]furan-2-il)propan-2-amino, 1-(tiofen-2-il)propan-2-amino dariniai, turintys arba neturintys 3-, 4-alkoksi-, 2,4-, 3,4- arba 2,5-dialkoksi-, 2,4,6-trialkoksi-, 3,4-metilendioksi- arba 3,4-etilendioksi-; 4-metiltio-; halogen-; 2-, 4- arba 5-alkil-, 3,4-dimetil-; 4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede; benzo-, furano, ciklopentano arba pirolo žiedą, kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; alkil- radikalų 3-ioje propilo grandinės padėtyje; propilo grandinė sudaro penkianarį su fenilu kondensuotą žiedą; azoto atomas ir 1-asis bei 2-asis anglies atomai iš 2-propanamino fragmento įeina į morfolino, oksazolidin-2-imino arba 2-aminooksazolino struktūrą; alkil-, benzil-, hidroksi- ir 2-metoksibenzil- radikalų amino grupėje. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

 

7. AH-7921 (3,4dichloro-N-[[1-(dimethylamino) cyclohexyl]methyl]benzamide)*.

8. BDB.

9. bk-PMMA (Methedrone/Methoxyphedrine, 1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino) propan-1-one)*.

10. Brolamfetaminas (Brolamfetamine, DOB).

11. Arabinio dusūno lapai ir stiebeliai (Catha edulis leafs and straw).

12. 2-CB (4-bromo-2,5-dimethoxyphenylethylamine, MFT).

13. CP-47,497(5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*.

14. CP-47,497-C6-(5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*.

15. CP-47,497-C8-(5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*.

16. CP-47,497-C9-(5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*.

161. Deschlorketaminas (Deschloroketamine; 2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

 

162. Despropionil-2-fluorfentanilis (Despropionyl-2-fluorofentanyl; (N-(2-Fluorophenyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

 

17. DET.

18. DMA.

19. DMHP.

20. DMT.

21. DOC.

22. DOET.

23. DOI (2,5-dimethoxy-4-iodoamphetamine)*.

24. Eticiklidinas (Eticyclidine, PCE).

25. Etriptaminas (Etryptamine).

26. Fenciklidinas (Phencyclidine, PCP)*.

27. Fenciklidino darinių ir fenciklidino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil- arba 1-(tien-2-il)-cikloheksan-1-amino dariniai, turintys (arba neturintys) 3-amino-, 2-chlor-, 4-fluor-, 3- arba 4-hidroksi-3-metil arba 3- arba 4-metoksi radikalų fenilo žiede; kondensuotą benzo žiedą 4,5-tienilo žiedo padėtyse; 2- arba 4-metil- arba 2- arba 4-okso- radikalų cikloheksano žiede; alkil-, dialkil-, hidroksietil-, w-metoksialkil- radikalų amino grupėje arba amino grupė gali būti pirolidino, piperidino, morfolino arba azepano žiedų, turinčių (arba neturinčių) metil- radikalų, dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

 

28. Fenetilaminas (2-PEA, 2-fenetilamine, 2-feniletanaminas)*.

29. Fenetilamino darinių ir fenetilamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-feniletanamino arba 2-(tiofen-2-il)etanamino dariniai, turintys arba neturintys metoksi- radikalų 3-, 4-, 2,4-, 2,5-, 3,4-, 2,6-, 2,4,6- arba 3,4,5- fenilo žiedo padėtyse; 4-alkoksi-3,5-dimetoksi- radikalų fenilo žiede; metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų 3,4-fenilo žiedo padėtyse, turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba 2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse; 4-alkiltio-, halogen-, 2-, 4- arba 5-alkil-, 3,4-dimetil-, 4-haloalkil-, 4-nitro- arba 4-trifluormetil- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) fenil-, 2-metoksifenil- radikalą 1-oje etanamino fragmento padėtyje, turintys (arba neturintys) hidroksi-, metil- arba metoksi- radikalų 2-oje etanamino fragmento padėtyje; 1 ir 2 anglies atomai iš etanamino fragmento gali būti ciklopropano žiedo dalis; azotas ir 1 bei 2 anglies atomai gali būti oksazolidin-2-imino žiedo dalis; amino grupė gali turėti arba neturėti alkil-, alil-, benzil-, cikloalkil-, hidroksi-, 2-hidroksietil-, dimetil-, metoksi-, 2-metoksi- arba 2-halogenbenzil-, 2-metoksietil-, 2-propinil- radikalų arba būti sudėtine piperidino žiedo dalimi. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

 

291. Fenidato darinių grupė* – bet kokie 2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetato dariniai (išskyrus metilfenidatą), turintys arba neturintys 4-alkil-, 3-halogen-, 4-halogen-, 3,4-dihalogen- radikalų fenilo žiede; benzo- kondensuotą žiedą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; alkil- radikalą karboksilato grupėje. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

 

30. FLEA.

31. 3-fluorometkatinonas (3-fluoromethcathinone)*.

311. Furanilfentanilis (Furanylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-furan-2-carboxamide)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

 

32. Gyslotasis vyklys ir jo dalys (Argyreia nervosa plant)*.

33. Gyslotojo vyklio ir jo dalių ekstraktas (extract of Argyreia nervosa)*.

34. HU-210-(6aR)-trans-3-(1,1-Dimethylheptyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-methanol)*.

35. Ibogainas (Ibogaine)*.

36. JWH-018-((Naphthalen-1-yl)(1-Pentyl-1H-Indol-3-yl)methanon) arba (1-Pentyl-3-(1-Naphthoyl)Indole)*.

37. JWH-073-(1-butyl-3-(1-naphthoyl)indol) arba Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon)*.

38. JWH-200 ([1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone)*.

39. JWH-250 (2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanone)*.

40. JWH-398 (1-pentyl-3-(4-chloro-1-naphthoyl)indole*.

41. Katinonas (Cathinone).

42. Katinono darinių ir katinono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-amino-1-fenil-1-propanono, 2-amino-1-(2-naftil)-1-propanono ir 2-amino-1-(tien-2-il)-1-propanono dariniai, turintys (arba neturintys) alkil-, alkoksi-, alkilidendioksi-, haloalkil-, hidroksi- arba halogeno radikalų fenilo žiede; alkil-, alkoksialkil- radikalus 3-ioje alifatinės grandinės padėtyje; mono- arba di- pakeistą amino grupę alkilu, benzilu arba amino grupė įeina į ciklinę struktūrą. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

 

43. Kvaitulinis šalavijas ir jo dalys (Salvia divinorum plant)*.

44. Kvaitulinio šalavijo ir jo dalių ekstraktas (extract of Salvia divinorum)*.

45. Linažiedis sukutis ir jo dalys (Ipomoea violacea plant)*.

46. Linažiedžio sukučio ir jo dalių ekstraktas (extract of Ipomoea violacea)*.

47. Lizergidas, lizergo rūgšties amidas, izolizergo rūgšties amidas ir analogai ((+)-Lysergide, LSD, LSD-25, lysergic acid amide, isolysergic acid amide and analogues).

48. MBDB.

49. MDE.

50. MDMA.

51. Mefedronas (Mephedrone, 4-methylmethcathinone, 1-(4-Methylphenyl) -2-methylaminopropan-1-one)*.

52. Meskalinas (Mescaline).

53. 4-Metilaminoreksas (4-methylaminorex).

54. Metkatinonas (Methcathinone).

541. Metoksetamino bromintas darinys (Methoxetamine brominated derivative)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

 

55. MMDA.

56. 4-MTA (4-methylthioamphetamine).

57. N-etil MDA (N-ethyl-MDA).

58. N-hidroksi MDA (N-hydroxy MDA).

581. Okfentanilis (Ocfentanyl)*.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

 

59. Paraheksilis (Parahexyl).

60. pFBT (3-pseudotropyl-4-fluorobenzoate)*.

61. Piperazino darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) halogenų, mono-, di- arba trihalogenmetil- radikalų 3-ioje arba 4-oje fenilo žiedo padėtyje, 2,3-dichlor-, 4-metoksi-, 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat tai 1-benzilpiperazinas ir jo dariniai, turintys (arba neturintys) 4-metil-, 4-benzil-, 4-cikloheksil- radikalų piperazino žiede, benzil- radikalą metilen- grupėje, 4-halogen- ir 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- arba 3,4-difluormetilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat tai 1-benzoilpiperazino dariniai, turintys 4-alkil- radikalų piperazino žiede ir 4-alkoksi- radikalą fenilo žiede. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai, jei tokie galimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

 

62. Pirovalerono darinių ir pirovalerono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono arba 1-(tien-2-il)-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys arba neturintys 4-alkil-, 4-halogen-, 4-metoksi-, 3,4-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi-, 3,4-propiliden-, 3,4-butiliden- radikalų fenilo žiede; 1- arba 2-naftil- arba 2-tiofenil- žiedus vietoj fenilo žiedo; metil- radikalą 2-oje propan-1-ono fragmento padėtyje; metil-, etil-, propil- bei izo-propil-, pentil- radikalų 3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje. Taip pat šių darinių druskos, jei tokios galimos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

 

63. PMA.

64. PMMA (Paramethoxymethylamphetamine, N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2- aminopropane)***.

65. Psilocinas, psilotsinas (Psilocine, Psilotsin).

66. Psilocibinas (Psilocybine).

67. Glotniagalvių (Psilocybe) genties grybų vaisiakūniai ir jų dalys, turintys psilocibino ar psilocino, ir šių grybų sporos, grybiena.

68. Roliciklidinas (Rolicyclidine, PHP, PCPY).

69. Sintetinių kanabinoidų darinių grupė*:

69.1. 1 pogrupis. Indol-3-il- ir indazol-3-il-metanonai ir indol-, indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai bei 3-karboksilai- – bet kokie indol-3-il- ir indazol-3-il-metanonai, indol-, indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai arba 3-karboksilatai, taip pat 3-(4-halogenfenil)-1H-pirazol-5-karboksamidai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, halogenbenzil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil-, 4-cianobutil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-, (1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 1-metilazepan-3-il-, piridil-, (tetrahidro[2H]piran-4-il)metil- radikalų, prijungtų prie indolo, indazolo, karbazolo arba pirazolo žiedo azoto atomo; turintys adamant-1-il-, benzil-, fenil-, metoksibenzil-, 2-metoksifenil, naft-1-il-, alkilnaft-1-il-, 1-pirolidinil-, 2,2,3,3-tetrametilciklopropil-, 2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il-, 2-pakeisto 2-acetamido arba 2-pakeisto acetato radikalų ketogrupėje arba prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų; turintys 8-chinolil- radikalą karboksilato grupėje ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo, indazolo, pirazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

 

69.2. 2 pogrupis. Naftilmetilindolai – bet kokie 1H-indol-3-il-(1-naftil)metano dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil radikalų, prijungtų prie indolo žiedo azoto atomo ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo ir naftilo žieduose;

69.3. 3 pogrupis. Naftoilpirolai – bet kokie 3-(1-naftoil)pirolo dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie pirolo žiedo azoto atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų pirolo ir naftilo žieduose;

69.4. 4 pogrupis. Naftilmetilindenai – bet kokie 1-(1-naftilmetil)indeno dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie 3-indeno žiedo anglies atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų naftilo ir indėno žieduose;

69.5. 5 pogrupis. Cikloheksilfenoliai – bet kokie 2-(hidroksicikloheksil)fenolio dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie 5-osios fenolio žiedo padėties, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų cikloheksilo žiede.

70. Svaigusis kvaitulis ir jo dalys (Banisteriopsis caapiplant)*.

71. Svaigiojo kvaitulio ir jo dalių ekstraktas (extract of Banisteriopsis caapi)*.

72. STP, DOM.

73. Tenamfetaminas (Tenamfetamine, MDA).

74. Tenociklidinas (Tenocyclidine, TCP).

75. Tetrahidrokanabinolis (Tetrahydrocannabinol).

76. TFMPP (1-(3-trifluoromethylphenyl)-piperazine)*.

77. TMA.

78. TMA-2 (2,4,5-trimethoxyamphetamine)***.

79. Triptamino darinių grupė* – bet kokie 2-(1H-indol-3-il)etanamino dariniai, turintys (arba neturintys) acetoksi-, halogen- hidroksi-, metilendioksi- arba metoksi- radikalų 4-oje arba (ir) 5-oje indolo žiedo padėtyje; metil- radikalą 2-oje indolo žiedo padėtyje; dialkil-, dialil-, butan-1,4-diil-, ciklopropil-, metil- radikalų amino grupėje; 1-etil-, 1-metil- radikalų etanamino fragmente. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

1. Amfetaminas (Amfetamine).

2. Deksamfetaminas (Dexamfetamine).

3. Fenetilinas (Fenetylline).

4. 4-fluoramfetaminas (4-fluoroamphetamine, 4-FMP)*.

5. Levamfetaminas (Levamfetamine).

6. Levometamfetaminas (Levomethamphetamine).

7. Metamfetaminas (Metamfetamine).

8. Metamfetamino racematas (Metamfetamine racemate).

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašas

 

1. Katinas (Cathine,(+)-norpseudoephedrine).

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

1. Etilamfetaminas (Etilamfetamine).

2. Fenproporeksas (Fenproporex).

3. Fenterminas (Phentermine).

31.Flubromazolamas (Flubromazolam, 8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo-[4,3a][1,4]benzodiazepine).

Papildyta punktu:

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

 

4. Mefenoreksas (Mefenorex).

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-336, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03951

 

II SĄRAŠAS

 

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

1. Acetilmetadolis (Acetylmethadol)

2. Alfacetilmetadolis ( Alphacetylmethadol)

3. Alfameprodinas (Alphameprodine)

4. Alfametadolis (Alphamethadol)

5. Alfaprodinas (Alphaprodine)

6. Alfentanilis (Alfentanyl)

7. Alilprodinas (Allylprodine)

8. Anileridinas (Anileridine)

9. Benzetidinas (Benzethidine)

10. Benzilmorfinas (Benzylmorphine)

11. Betacetilmetadolis (Betacetylmethadol)

12. Betameprodinas (Betameprodine)

13. Betametadolis (Betamethadol)

14. Betaprodinas (Betaprodine)

15. Bezitramidas (Bezitramide)

16. Dekstromoramidas (Dextromoramide)

17. Diampromidas (Diampromide)

18. Dietiltiambutenas (Diethylthiambutene)

19. Difenoksilatas (Diphenoxylate)

20. Difenoksinas (Difenoxin)

21. Dihidroetorfinas (Dihydroetorphine)

22. Dihidromorfinas (Dihydromorphine)

23. Dimenoksadolis (Dimenoxadol)

24. Dimepheptanolis (Dimepheptanol)

25. Dimetiltiambutenas (Dimethylthiambutene)

26. Dioksafetilio butiratas (Dioxaphetyl butyrate)

27. Dipipanonas (Dipipanone)

28. Drotebanolis (Drotebanol)

29. Ekgoninas (Ecgonine)

30. Etilmetiltiambutenas (Ethylmethylthiambutene)

31. Etokseridinas (Etoxeridine)

32. Etonitazenas (Etonitazene)

33. Fenadoksonas (Phenadoxone)

34. Fenampromidas (Phenampromide)

35. Fenazocinas (Phenazocine)

36. Fenomorfanas (Phenomorphan)

37. Fenoperidinas (Phenoperidine)

38. Fentanilis (Fentanyl)

39. Furetidinas (Furethidine)

40. Hidrokodonas (Hydrocodone)

41. Hidroksipetidinas (Hydroxypethidine)

42. Hidromorfinolis (Hydromorphinol)

43. Hidromorfonas (Hydromorphone)

44. Izometadonas (Isomethadone)

45. Karfentanilis (Carfentanyl)*

46. Klonitazenas (Clonitazene)

47. Kodoksimas (Codoxime)

48. Neteko galios nuo 2015-03-19

Punkto naikinimas:

Nr. V-336, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03951

 

49. Levofenacilmorfanas (Levophenacylmorphan)

50. Levometorfanas (Levomethorphan)

51. Levomoramidas (Levomoramide)

52. Levorfanolis (Levorphanol)

53. Metadonas (Methadone)

54. Metadono tarpinis produktas (Methadone intermediate)

55. Metazocinas (Metazocine)

56. Metildezorfinas (Methyldesorphine)

57. Metildihidromorfinas (Methyldihydromorphine)

58. Metoponas (Metopon)

59. Mirofinas (Myrophine)

60. Mitragininas (Mitragynine)*

61. Monoacetilmorfinas (Monoacetylmorphine)

62. Moramido tarpinis produktas (Moramide intermediate)

63. Morferidinas (Morpheridine)

64. Morfinas (Morphine)

65. Morfino metobromidas (Morphine methobromide)

66. Morfino-N-oksidas (Morphine-N-oxide)

67. Nikomorfinas (Nicomorphine)

68. Noracimetadolis (Noracymethadol)

69. Norlevorfanolis (Norlevorphanol)

70. Normetadonas (Normethadone)

71. Normorfinas (Normorphine)

72. Norpipanonas (Norpipanone)

73. Oksikodonas (Oxycodone)

74. Oksimorfonas (Oxymorphone)

75. Oripavinas (Oripavine)

76. Petidinas (Pethidine)

77. Petidino tarpinis produktas A (Pethidine intermediate A)

78. Petidino tarpinis produktas B (Pethidine intermediate B)

79. Petidino tarpinis produktas C (Pethidine intermediate C)

80. Piminodinas (Piminodine)

81. Piritramidas (Piritramide)

82. Proheptazinas (Proheptazine)

83. Properidinas (Properidine)

84. Racemetorfanas (Racemethorphan)

85. Racemoramidas (Racemoramide)

86. Racemorfanas (Racemorphan)

87. Remifentanilis (Remifentanil)

88. Sufentanilis (Sufentanil)

89. Tapentadolis (Tapentadol)*

90. Tebainas (Thebaine)

91. Tebakonas (Thebacon)

92. Tilidinas (Tilidine)

93. Trimeperidinas (Trimeperidine)

Skirsnio pakeitimai:

Nr. V-957, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 119-4523 (2008-10-16), i. k. 1082250ISAK000V-957

Nr. V-929, 2009-11-13, Žin., 2009, Nr. 138-6081 (2009-11-21), i. k. 1092250ISAK000V-929

Nr. V-776, 2011-08-10, Žin., 2011, Nr. 103-4861 (2011-08-18), i. k. 1112250ISAK000V-776

Nr. V-267, 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02032

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

Acetildihidrokodeinas (Acethyldihydrocodeine)

Dekstropropoksifenas (Dextropropoxyphene)

Dihidrokodeinas (Dihydrocodeine)

Etilmorfinas (Ethylmorphine)

Folkodinas (Pholcodine)

Kodeinas (Codeine)

Nikodikodinas (Nicodicodine)

Nikokodinas (Nicocodine)

Norkodeinas (Norcodeine)

Propiramas (Propiram)

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

1. Amineptinas (Amineptine)

2. Buprenorfinas (Buprenorphine)

3. Cipeprolis (Zipeprol)

4. Dronabinolis (Dronabinol, delta-9-tetrahydrocannabinol and  its stereochemical variants)

5. Etilfenidatas (Ethylphenydate)*

6. Fenmetrazinas (Phenmetrazine)

7. Flunitrazepamas (Flunitrazepam) 

8. Harmalinas (Harmaline)*

9. Harminas (Harmine)*

10. Meklokvalonas (Mecloqualone)

11. Metakvalonas (Methaqualone)

12. Metilfenidatas (Methylphenidate)

13. Salvinorinas A (Salvinorine A)*

14. Sekobarbitalis (Secobarbital)

15. Tramadolis (Tramadol)*

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

Nr. V-768, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 166-6074 (2004-11-16), i. k. 1042250ISAK000V-768

Nr. V-53, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 14-448 (2005-01-29), i. k. 1052250ISAK0000V-53

Nr. V-462, 2008-05-16, Žin., 2008, Nr. 59-2242 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-462

Nr. V-415, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 66-2644 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-415

Nr. V-267, 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02032

 

III SĄRAŠAS

 

PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašas

 

Amobarbitalis (Amobarbital)

Butalbitalis (Butalbital)

Ciklobarbitalis (Cyclobarbital)

Glutetimidas (Glutethimide)

Pentazocinas (Pentazocine)

Pentobarbitalis (Pentobarbital)

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Nr. V-102, 2003-02-14, Žin., 2003, Nr. 20-869 (2003-02-26), i. k. 1032250ISAK000V-102

Nr. V-768, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 166-6074 (2004-11-16), i. k. 1042250ISAK000V-768

Nr. V-53, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 14-448 (2005-01-29), i. k. 1052250ISAK0000V-53

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

1. Alobarbitalis (Allobarbital)

2. Alprazolamas (Alprazolam)

3. Amfepramonas (Amfepramone)

4. Aminoreksas (Aminorex)

5. Barbitalis (Barbital)

6. Benzfetaminas (Benzfetamine)

7. Bromazepamas (Bromazepam)

8. Brotizolamas (Brotizolam)

9. Butobarbitalis (Butobarbital)

10. Chlordiazepoksidas (Chlordiazepoxide)

11. Delorazepamas (Delorazepam)

12. Diazepamas (Diazepam)

13. Estazolamas (Estazolam)

14. Etchlorvinolis (Ethchlorvynol)

15. Etil loflazepatas (Ethyl loflazepate)

16. Etinamatas (Ethinamate)

17. Etizolamas (Etizolam)*

18. Fenazepamas (Phenazepam)*

19. Fendimetrazinas (Phendimetrazine)

20. Fenkamfaminas (Fencamfamin)

21. Fenobarbitalis (Phenobarbital) bei jo preparatas Valocordin

22. Fludiazepamas (Fludiazepam)

23. Flurazepam (Flurazepam)

24. Halazepamas (Halazepam)

25. Haloksazolamas (Haloxazolam)

26. Kamazepamas (Camazepam)

27. Ketaminas (Ketamin)*

28. Ketazolamas (Ketazolam)

29. Klobazamas (Clobazam)

30. Kloksazolamas (Cloxazolam)

31. Klonazepamas (Clonazepam)

32. Klorazepatas (Clorazepate)

33. Klotiazepamas (Clotiazepam)

34. Kodeino turintys preparatai**

35. Lefetaminas (Lefetamine, SPA)

36. Loprazolamas (Loprazolam)

37. Lorazepamas (Lorazepam)

38. Lormetazepamas (Lormetazepam)

39. Mazindolis (Mazindol)

40. Medazepamas (Medazepam)

41. Meprobamatas (Meprobamate)

42. Metilfenobarbitalis (Methylphenobarbital)

43. Metiprilonas (Methyprylon)

44. Mezokarbas (Mesocarb)

45. Midazolamas (Midazolam)

46. Natrio oksibutiratas (Natrii oxybutyras, g-hydroxybutyrate, GHB)

47. Nimetazepamas (Nimetazepam)

48. Nitrazepamas (Nitrazepam)

49. Nordazepamas (Nordazepam)

50. Oksazepamas (Oxazepam)

51. Oksazolamas (Oxazolam)

52. Pemolinas (Pemoline)

53. Pinazepamas (Pinazepam)

54. Pipradrolis (Pipradrol)

55. Pirovaleronas (Pyrovalerone)

56. Prazepamas (Prazepam)

57. Propanididas (Propanidid)*

58. Sekbutabarbitalis (Secbutabarbital)

59. Temazepamas (Temazepam)

60. Tetrazepamas (Tetrazepam)

61. Triazolamas (Triazolam)

62. Vinilbitalis (Vinylbital)

63. Zolpidemas (Zolpidem)

64. Zopiklonas (Zopiclone)

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Nr. 360, 2002-07-09, Žin., 2002, Nr. 79-3362 (2002-08-09), i. k. 1022250ISAK00000360

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

Nr. V-1072, 2012-11-27, Žin., 2012, Nr. 139-7137 (2012-12-01), i. k. 1122250ISAK00V-1072

Nr. V-267, 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02032

 

Pastabos:

*Medžiagos įrašomos į sąrašą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento siūlymu, remiantis Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sprendimu.

**Vaistai, kuriuose kodeinas yra junginyje su viena arba keliomis veikliosiomis medžiagomis ir jeigu vienoje vaisto dozėje kodeino yra daugiau nei 100 mg arba jo koncentracija viršija 2,5 procento.

*** Medžiagos įrašomos į sąrašą Europos Sąjungos Tarybos sprendimu.

****išskyrus Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymu reglamentuojamas pluoštines kanapes bei jų sertifikuotas sėklas.

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos įrašytos į sąrašus lietuviškais ir tarptautiniais (JT konvencijų sąrašuose įrašytais) pavadinimais, o tokių nesant, – cheminiais pavadinimais.

Sąrašuose nurodytų medžiagų izomerams (jei tokie yra) bei galimiems dariniams (eteriams, esteriams, druskoms) taikomas toks pat kontrolės režimas.

Pastabos pakeitimai:

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

Nr. V-776, 2011-08-10, Žin., 2011, Nr. 103-4861 (2011-08-18), i. k. 1112250ISAK000V-776

Nr. V-1254, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00262

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 408, 2001-07-25, Žin., 2001, Nr. 66-2428 (2001-08-01), i. k. 1012250ISAK00000408

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" dalinio pakeitimo ir papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 360, 2002-07-09, Žin., 2002, Nr. 79-3362 (2002-08-09), i. k. 1022250ISAK00000360

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-102, 2003-02-14, Žin., 2003, Nr. 20-869 (2003-02-26), i. k. 1032250ISAK000V-102

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-199, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 54-1842 (2004-04-15), i. k. 1042250ISAK000V-199

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtininmo" papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-768, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 166-6074 (2004-11-16), i. k. 1042250ISAK000V-768

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-53, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 14-448 (2005-01-29), i. k. 1052250ISAK0000V-53

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-569, 2006-07-01, Žin., 2006, Nr. 77-3017 (2006-07-14), i. k. 1062250ISAK000V-569

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-957, 2007-11-27, Žin., 2007, Nr. 126-5135 (2007-12-04), i. k. 1072250ISAK000V-957

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-462, 2008-05-16, Žin., 2008, Nr. 59-2242 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-462

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-957, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 119-4523 (2008-10-16), i. k. 1082250ISAK000V-957

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-415, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 66-2644 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-415

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-583, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 87-3722 (2009-07-23), i. k. 1092250ISAK000V-583

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-929, 2009-11-13, Žin., 2009, Nr. 138-6081 (2009-11-21), i. k. 1092250ISAK000V-929

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-540, 2010-06-15, Žin., 2010, Nr. 71-3590 (2010-06-19), i. k. 1102250ISAK000V-540

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-911, 2010-10-19, Žin., 2010, Nr. 125-6449 (2010-10-23), i. k. 1102250ISAK000V-911

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-776, 2011-08-10, Žin., 2011, Nr. 103-4861 (2011-08-18), i. k. 1112250ISAK000V-776

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-70, 2012-02-01, Žin., 2012, Nr. 18-815 (2012-02-09), i. k. 1122250ISAK0000V-70

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-449, 2012-05-18, Žin., 2012, Nr. 59-2945 (2012-05-24), i. k. 1122250ISAK000V-449

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1072, 2012-11-27, Žin., 2012, Nr. 139-7137 (2012-12-01), i. k. 1122250ISAK00V-1072

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-601, 2013-06-10, Žin., 2013, Nr. 64-3185 (2013-06-18), i. k. 1132250ISAK000V-601

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1254, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00262

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-267, 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02032

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-336, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03951

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1062, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14188

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1511, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20982

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo