Suvestinė redakcija nuo 2019-12-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 108-3159, i. k. 099301MISAK00000395

 

Nauja redakcija nuo 2005-07-31:

Nr. D1-378, 2005-07-15, Žin. 2005, Nr. 92-3442 (2005-07-30), i. k. 105301MISAK00D1-378

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Į ATMOSFERĄ IŠMETAMO TERŠALŲ KIEKIO APSKAIČIAVIMO METODIKŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR APMOKESTINAMŲ TERŠALŲ KIEKIO NUSTATYMO ASMENIMS, KURIE NETVARKO PRIVALOMOSIOS TERŠALŲ IŠMETIMO Į APLINKĄ APSKAITOS

 

1999 m. gruodžio 13 d. Nr. 395

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo 19 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1262 „Dėl įgaliojimų parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus suteikimo Aplinkos ministerijai“ 3 punktu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-486, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-13, i. k. 2018-09835

 

1. Tvirtinu Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą (toliau – Metodikų sąrašas) (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1.  asmenys, kurie Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka privalo tvarkyti teršalų išmetimo į atmosferą apskaitą, teršalų kiekį skaičiavimo būdu gali nustatyti pagal metodikas, įrašytas į šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Metodikų sąrašą, arba kitas aplinkos ministro patvirtintas metodikas. Metodikų sąrašo 41 punkte įrašyta metodika gali būti naudojama apskaičiuoti teršalų kiekiui, išmetamam iš sektorių, nepaminėtų Metodikų sąrašo 35 punkte įrašytoje metodikoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-338, 2006-07-10, Žin., 2006, Nr. 79-3130 (2006-07-20), i. k. 106301MISAK00D1-338

Nr. D1-36, 2017-01-10, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00725

 

2.2. šio įsakymo 1 punktu patvirtintas Metodikų sąrašas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į asmenų, kurių eksploatuojamuose ar planuojamuose eksploatuoti įrenginiuose vykdomos veiklos neatitinka minėtame sąraše išvardytose metodikose aprašytų technologijų, pateiktus pasiūlymus;

2.3. šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodytas pasiūlymas turi būti suderintas su Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA). Prie minėto pasiūlymo turi būti pridėta atspausdinta į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodika ir jos kopija PDF formatu skaitmeninėje laikmenoje (USB saugykloje). Jei metodika parengta užsienio kalba, kartu pateikiamas ir jos vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-486, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-13, i. k. 2018-09835

 

2.4. Aplinkos ministerija per 30 dienų išnagrinėja 2.2 papunktyje nurodytą pasiūlymą. Aplinkos ministerijai priėmus motyvuotą sprendimą metodikos neįrašyti į Metodikų sąrašą, apie tai raštu informuojamas pasiūlymą pateikęs asmuo ir AAA;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-486, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-13, i. k. 2018-09835

 

2.5. asmenims, kurie Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos:

2.5.1. apmokestinamų į atmosferą išmestų teršalų kiekis apskaičiuojamas pagal metodikas, įrašytas į šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Metodikų sąrašą, arba kitas aplinkos ministro patvirtintas metodikas. Metodikų sąrašo 41 punkte įrašyta metodika gali būti naudojama apskaičiuoti teršalų kiekiui, išmetamam iš sektorių, nepaminėtų Metodikų sąrašo 35 punkte įrašytoje metodikoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-153, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 32-1168 (2007-03-17), i. k. 107301MISAK00D1-153

Nr. D1-36, 2017-01-10, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00725

 

2.5.2. apmokestinamų su nuotėkomis į aplinką išleistų teršalų kiekis nustatomas pagal valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis. Jeigu valstybinė laboratorinė kontrolė nebuvo vykdoma, apmokestinamas tam tikro teršalo kiekis prilyginamas leistinai taršai, nustatytai atitinkamam laikotarpiui gamtos išteklių naudojimo arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime.

2.6. iš visų įrenginių, kuriuose deginamas didesnio nei 0,4 % sieringumo mazutas ir iš kurių į atmosferą išmetamam teršalų kiekiui apskaičiuoti į Metodikų sąrašą įrašytoje metodikoje nėra nurodyta, kaip apskaičiuoti išmetamą vanadžio pentoksido kiekį, šis kiekis privalo būti apskaičiuojamas pagal Metodikų sąrašo 30.1 punkte įrašytą metodiką.

Papildyta punktu:

Nr. D1-591, 2005-12-12, Žin., 2005, Nr. 147-5364 (2005-12-17), i. k. 105301MISAK00D1-591

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                        DANIUS LYGIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395

(2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1- 378

redakcija)

 

Į ATMOSFERĄ IŠMETAMO TERŠALŲ KIEKIO APSKAIČIAVIMO METODIKŲ SĄRAŠAS

 

1. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš buitinio aptarnavimo įmonių, metodiniai nurodymai. Maskva, 1990. (rusų kalba – Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru priedprijatijami Ministierstva bytovogo obslužyvanija nasielienija RSFSR. CBNTI Moskva, 1990).

2. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš elektrolitiniu būdu gaminamo aliuminio cechų, kuriuose įrengti elektrolizeriai su iš anksto išgrynintais anodais, skaičiavimo metodika. Leningradas, 1990. (rusų kalba – Mietodika rasčiota vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv v atmosfieru v cechach elektrolitičieskogo proizvodstva aliuminija, oborudovanych elektrolyzerami s priedvaritielno obožonami anodami. VAMI. Lieningrad, 1990).

3. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių mašinų gamybos ir karinio-parmoninio komplekso įrenginių, normatyviniai rodikliai. Charkovas, 1997 (2 dalys) (rusų kalba: Udielnyjie pokazatieli obrazovanija vriednych vieščiestv, vydieliajuščichsia v atmosfieru ot osnovnych vidov tiechnologičieskogo oborudovanija priedprijatij mašinostrojienija i vojienno-promyšliennogo komplieksa. Charkov, 1997.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-322, 2009-06-09, Žin., 2009, Nr. 70-2868 (2009-06-13), i. k. 109301MISAK00D1-322

 

4. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių įrenginių, laikinoji skaičiavimo metodika chemijos ir naftos pramonės įrenginių statybos įmonėms. Maskva, 1980. (rusų kalba – Vriemienaja mietodika po rasčiotu količiestvienych charaktieristik vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru ot osnovnogo tiechnologičieskogo oborudovanija priedprijatij chimičieskogo i nieftianogo mašinostrojienija. NIIO gaz. Moskva, 1980).

5. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš statybos pramonės įmonių, skaičiavimo metodiniai nurodymai. (rusų kalba – Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu valovych vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru priedprijatijami Ministerstva strojitielstva SSSR).

I dalis. Asfaltbetonio gamyklos. Maskva, 1990. (rusų kalba – Čiast I. Asfaltobietonyjie zavody. Moskva, 1990).

II dalis. Gelžbetonio gamyklos. Maskva, 1984. (rusų kalba – Čiast II. Zavody proizvodstva žieliezobietona. Moskva, 1984).

III dalis. Medžio perdirbimo įmonės. Maskva, 1985. (rusų kalba – Čiast III. Dierievoobrabatyvajuščijie priedprijatija. Moskva, 1985).

IV dalis. Mechaninės remonto gamyklos. Maskva, 1986. (rusų kalba – Čiast IV. Riemontno-miechaničieskijie zavody. Moskva, 1986).

V dalis. Nerūdinių medžiagų ir akytųjų užpildų pramonės įmonės. Maskva, 1987. (rusų kalba – Čiast V. Priedprijatija nierudnych matierialov i poristych zapolnitielej. Moskva, 1987).

VI dalis. Autotransporto įmonės. Maskva, 1987. (rusų kalba – Čiast VI. Avtotransportnyjie priedprijatija. Moskva, 1987).

6. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių įrenginių, naudojamų emaliuotiems laidams kabelinės pramonės įmonėse gaminti, skaičiavimo metodika. Maskva, 1990. (rusų kalba – Mietodika po rasčiotu valovych vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru ot tiechnologičieskogo proizvodstva emalirovanych provodov priedprijatij kabielnoj promyšlienosti. Glavelektrokabel NPO „VNIIKP“. Moskva, 1990).

7. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių įrenginių ūkio pramonės įmonėse, perdirbančiose gyvulinės kilmės žaliavą (mėsos kombinatai, klijų ir želatinos gamyklos), skaičiavimo metodiniai nurodymai. Maskva, 1987. (rusų kalba – Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu količiestvienych charaktieristik vybrosov v atmosfieru zagriazniajuščych vieščiestv ot osnovnogo tiechnologičieskogo oborudovanija priedprijatij agropromyšlienogo komplieksa, pierierabatyvajuščych syrjo životnogo proischoždienija/miasokombinaty, kliejievyjie i žielatinovyjie zavody/. Moskovskij tiechnologičieskij institut miasnoj i moločnoj promyšlienosti. Moskva, 1987).

8. Teršalų kiekio, susidarančio gamybos procesų metu ir išmetamo į atmosferą, skaičiavimo metodiniai nurodymai. Maskva, 1986. (rusų kalba – Mietodičieskijie ukazanija po opriedielieniju rasčiotnogo količiestva proizvodstvienych vybrosov v atmosfieru. MVD SSSR Moskva, 1986).

9. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš neorganizuotų taršos šaltinių statybinių medžiagų pramonės įmonėse, laikinieji skaičiavimo metodiniai nurodymai. Novorosijskas, 1982. (rusų kalba – Vriemienojie mietodičieskojie posobijie po rasčiotu vybrosov ot nieorganizovanych istočnikov v promyšlienosti stroitielnych matierialov. Glavniiprojiekt. Novorosijsk, 1982).

10. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš jūrų uostų, skaičiavimo metodika. Maskva, 1985. (rusų kalba – Mietodika rasčiota vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru v morskich portach. (rusų kalba – Minmorflot SSSR. Moskva, 1985).

11. Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai. Maskva, 1983. (rusų kalba – Mietodičieskijie ukazanija po opriedielieniju i rasčiotu vriednych vybrosov iz osnovnych istočnikov priedprijatij nieftiepierierabatyvajuščej i nieftiechimičieskoj promyšlienosti. Minnieftiechimprom SSSR. Moskva, 1983).

12. Taršos, patenkančios į atmosferą iš žemės ūkio pramonės įmonių, parametrų lyginamieji rodikliai. Maskva, 1985. (rusų kalba – Udielnyjie pokazatieli charaktieristik zagriaznienij, vydieliajiemych v atmosfieru priedprijatijami Goskomsielschoztiechniki SSSR. Gos. komitiet SSSR po proizvodstvieno tiechničieskomu obiespiečieniju sielskogo choziaistva. Moskva, 1985).

13. Sieros vandenilio, išmetamo į atmosferą iš trąšų pramonės įmonių, skaičiavimo metodiniai nurodymai. Čerkasai, 1986. (rusų kalba – Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu valovych vybrosov sierovodoroda v atmosfieru priedprijatijam Minudobrienij. VNIPI siera. Čierkasy, 1986).

14. Taršos, patenkančios į atmosferą pagrindinių technologinių procesų, remontuojant elektros įrangą ir gaminant plataus vartojimo prekes, metu parametrų lyginamieji rodikliai. Maskva, 1990. (rusų kalba – Udielnyjie pokazatieli charakteristik zagriaznienij, vydieliajiemych v atmosfieru ot osnovnych tiechnologičieskich procesov po riemontu elektrooborudovanija i izgotovlienija tovarov narodnogo potrieblienija. Ministierstvo elektrotiechničieskoj promyšlienosti i priborostrojienija SSSR. Moskva, 1990).

15. Dujų srautų nustatymo ir teršalų kiekio, išmetamo iš ventiliacinių šachtų, skaičiavimo metodika azoto pramonės įmonėms. Charkovas, 1984. (rusų kalba – Mietodika opriedielienija gazovych potokov i rasčiotov vybrosov vriednych vieščiestv čieriez vientiliacionyjie šachty dlia priedprijatij azotnoj promyšlienosti. GPI „Charkovskij santiechprojiekt“. Charkov, 1984).

16. Azoto, sieros ir anglies oksidų kiekio skaičiavimo statybinių medžiagų pramonės įmonėse metodiniai nurodymai. Novorosijskas, 1983. (rusų kalba – Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu valovych okislov azota, siery, uglieroda v promyšlienosti stroitelnych materialov. NIIOTstrom. Novorosijsk, 1983).

17. Teršalų (amoniako, anglies oksido, sieros oksido, sieros vandenilio, azoto oksidų, angliavandenilių, dulkių), išmetamų į atmosferą gumos pramonės gamybinių procesų metu, skaičiavimo metodiniai nurodymai. Volžskij, 1984. (rusų kalba – Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu valovych vybrosov v atmosfieru vriednych vieščiestv/amiaka, okisi uglieroda, siernistogo angidrida, sierovodoroda, okislov azota, uglievodorodov, pyli/v proizvodstvach riezinovoj promyšlienosti. VNIKTIRP. Volžskij, 1984).

18. Amoniako, azoto oksidų, anglies oksido, išmetamų į atmosferą, skaičiavimo metodiniai nurodymai mineralinių trąšų gamybos įmonėms. Maskva, 1984. (rusų kalba – Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu valovych vybrosov amiaka, oksidov azota i oksida uglieroda v atmosfieru na priedprijatijach po proizvodstvu minieralnych udobrienij. GIAP. Moskva, 1984).

19. Teršalų, išmetamų į atmosferą, kiekio ir sudėties nustatymo, surenkant, paruošiant ir transportuojant naftą, metodiniai pagrindai. Ufa, 1986. (rusų kalba – Mietodičieskijie osnovy po opriedielieniju sostava i vieličiny vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru pri sborie, podgotovkie i transportirovkie niefti. VNIISPTnieft. Ufa, 1986).

20. Teršalų išmetimų ir normatyvų nustatymo, įvertinus technologinius procesus ir darbo režimą mineralinių trąšų gamybos įmonėse, metodiniai nurodymai. Maskva, 1987. (rusų kalba – Otraslievyjie mietodičieskijie ukazanija po opriedielieniju vybrosov i ich normatyvov s učiotom niestacionarnosti tiechnologičieskich procesov i riežymov raboty priedprijatij po proizvodstvu minieralnych udobrienij. GIAP. Moskva, 1987).

21. Teršalų skaičiavimo produkcijos vienetui hidrolizės pramonės įmonėse metodiniai nurodymai. Leningradas, 1987. (rusų kalba – Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu udielnych vybrosov na jiedinicu produkciji dlia priedprijatij gidroliznoj promyšlienosti. VNIIgidroliz. Lieningrad, 1987).

22. Teršalų, išmetamų į atmosferą, laikinoji skaičiavimo metodika įvairių pramonės šakų įmonėms. Maskva, 1987. (rusų kalba – Vriemienaja mietodika po opriedielieniju vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru priedprijatijami otrasli. MGPI. Moskva, 1987).

23. Fluoro junginių, patenkančių į atmosferą iš chemijos pramonės įmonių, kiekio nustatymo metodiniai nurodymai. Permė, 1983. (rusų kalba – Mietodičieskijie ukazanija po opriedielieniju valovych vybrosov sojiedinienij ftora, postupajuščych v atmosfieru ot priedprijatij chimičieskoj promyšlienosti. Piermskij filial Gosudarstvienogo instituta prikladnoj chimiji. Pierm, 1983).

24. Bendro angliavandenilių kiekio, patenkančio į atmosferą dujų pramonės įmonėse, skaičiavimo metodiniai nurodymai. Maskva, 1983. (rusų kalba – Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu valovych vybrosov uglievodorodov sumarno v atmosfieru v gazovoj promyšlienosti. VNIIGAZ. Moskva, 1983).

25. Sieros vandenilio ir anglies disulfido, išmetamų į atmosferą viskozės pluošto pramonės srityje, skaičiavimo metodiniai nurodymai. Mityščiai, 1983. (rusų kalba – Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu valovych vybrosach sierouglieroda i sierovodoroda v atmosfieru dlia otrasli viskoznych volokon. VNIIVprojiekt. Mytišči, 1983).

26. Dulkių, patenkančių į atmosferą, perkraunant birius krovinius, skaičiavimo metodika. RD 31.06.05-85. (rusų kalba – Mietodika opriedielienija vybrosa pyli v atmosfieru pri pieriegruzkie sypučich gruzov. RD 31.06.05-85. SojuzmorNIIprojiekt).

27. Teršalų, išmetamų į atmosferą, laikinoji skaičiavimo metodika cukraus fabrikams. (rusų kalba – Vriemienaja mietodika rasčiota vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv v atmosfieru na sacharnych zavodach. NPO „Sachar“, NTK „Spiecraboty“).

28. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš ūkio pramonės perdirbimo įmonių, lyginamųjų rodiklių rinkinys. (rusų kalba – Sbornik udielnych pokazatielei vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv v atmosfieru ot pierierabatyvajuščej promyšlienosti agropromyšlienogo komplieksa. Rosgiprosacharprom).

29. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš drabužių dažymo ir cheminio valymo įmonių, skaičiavimo metodiniai nurodymai. (rusų kalba – Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu vybrosov zagriazniajuščich vieščiestv ot priedprijatij chimičieskoj čistki i krašienija odieždy. CNIIbyt).

30. Įvairiose gamybose susidariusių ir išmetamų į atmosferą teršalų įvertinimo metodikų rinkinys. Leningradas, 1986. (rusų kalba – Sbornik mietodik po rasčiotu vybrosov v atmosfieru zagriazniajuščych vieščiestv različnymi proizvodstvami. Goskomgidromiet. Lieningrad, 1986):

30.1. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš katilų, esančių šiluminėse elektrinėse, kiekio skaičiavimas. (rusų kalba – Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv ot kotlov tieplovych elektrostancij);

30.2. Teršalų, išmetamų į atmosferą, deginant kurą katiluose, kurių našumas iki 30 t/h, kiekio skaičiavimas. (Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv pri sžiganiji topliva v kotlach proizvoditielnostju do 30 t/č);

30.3. Teršalų, išmetamų į atmosferą, gaminant naftos produktus, kiekio skaičiavimas. (rusų kalba – Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv pri proizvodstvie nieftieproduktov);

30.4. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš anglių pramonės įmonių, kiekio skaičiavimas. (rusų kalba – Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv priedprijatijami ugolnoj promyšlienosti);

30.5. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš padangų gamybos, gumos ir asbesto techninių dirbinių įmonių, kiekio skaičiavimas (rusų kalba – Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv priedprijatijami šynoj promyšlienosti, asbiestotiechničieskych i riezinotiechničieskych izdielij);

30.6. Teršalų, išmetamų į atmosferą, gaminant statybines medžiagas, kiekio skaičiavimas. (rusų kalba – Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv pri proizvodstvie stroitelnych matierialov);

30.7. Teršalų, išmetamų į atmosferą, gaminant baldus, fanerą ir medžio drožlių plokštes, kiekio skaičiavimas. (rusų kalba – Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv pri proizvodstvie miebieli, faniery i drieviesino – stružiečnych plyt);

30.8. Asfaltbetonio gamyba. (rusų kalba – Asfaltobietonojie proizvodstvo);

30.9. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš poligrafijos pramonės įmonių, kiekio skaičiavimas. (rusų kalba – Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv v poligrafičieskych proizvodstvach);

30.10. Teršalų, išmetamų į atmosferą sulfatinės ir sulfitinės celiuliozės gamybos metu, kiekio skaičiavimas. (rusų kalba – Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv v sulfatno i sulfitno-cieliuloznom proizvodstvie);

30.11. Teršalų, išmetamų į atmosferą cheminio drabužių valymo metu, kiekio skaičiavimas. (rusų kalba – Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv pri chimičieskoj čistkie odieždy).

31. Aplinkos apsaugos priemonių plano maisto pramonės įmonėse parengimo laikinieji metodiniai nurodymai. Maskva, 1980. (rusų kalba – Vriemienojie mietodičieskojie rukovodstvo po razrabotkie plana i mieroprijatij po ochranie vozdušnogo baseina na priedprijatijach piščievoj promyšlienosti. Moskva, 1980).

32. Lengvųjų ir krovininių automobilių, autobusų ir troleibusų, padangų remonto tipinis technologinis reglamentas. Maskva. (rusų kalba – Tipovoj tiechnologičieskij rieglamient na vostanovlienijie pokryšiek dlia liogkovych i gruzovych avtomobiliej, avtobusov i troleibusov. NII šynoj promyšlienosti. Moskva).

33. Aplinkos apsaugos valstybinių planų projektų rodiklių apskaičiavimo duonos ir jos gaminių įmonėse metodika. Kijevas, 1990. (rusų kalba – Mietodika rasčiota pokazatieliej projiektov gosudarstvienych planov po ochranie atmosfiernogo vozducha priedprijatijami sistiemy chliebnoproduktov. Kijiev, 1990).

34. Eksploatuojamų lėktuvų variklių išmetimų mažinimo rekomendacijos ir kontrolės metodika. M., 1988. (rusų kalba – Mietodika kontrolia i riekomiendaciji po snižieniju emisiji dvigatieliej vozdušnych sudov v ekspluataciji. M., 1988).

35. Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos naujausia redakcija (anglų kalba – The latest published version of EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook), paskelbta Europos aplinkos agentūros interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-36, 2017-01-10, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00725

 

36. Amerikos naftos instituto skaičiavimo metodika „Naftos matavimo standartų vadovas, 19 skyrius, Garavimo nuostolių matavimas“ pirmasis leidimas, 1997 m. (anglų kalba – Manual of Petroleum Measurement Standards, Chapter 19 – Evaporative Loss Measurement. First edition, April 1997).

37. Teršalų, išsiskiriančių iš kaitinimo krosnių, skaičiavimo metodika. Kazanė, 1985. (rusų kalba – Mietodika opredelenija i rasčiota vybrosov vrednych veščestv ot nagrievatelnych piečiej. Kazan, 1985).

38. Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva, 1996. (rusų kalba – Neorganizovanyje vybrosy aparatnovo dvora. Mietod opriedielienija vybrosov vriednych vieščiestv. Moskva, 1996).

Papildyta punktu:

Nr. D1-338, 2006-07-10, Žin., 2006, Nr. 79-3130 (2006-07-20), i. k. 106301MISAK00D1-338

 

39. Kenksmingų medžiagų bendrųjų išmetimų į atmosferą iš naftos perdirbimo ir naftos chemijos įmonių apskaičiavimo metodiniai nurodymai (RD-17-89). Maskva, 1990 (rusų kalba – Mietodičeskije ukazanija po rasčiotu valovych vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru dlia priedprijatii nieftiepierierabotki i nieftiechimii (RD-17-89). Moskva, 1990).

Papildyta punktu:

Nr. D1-338, 2006-07-10, Žin., 2006, Nr. 79-3130 (2006-07-20), i. k. 106301MISAK00D1-338

 

40. Oro taršos organiniais junginiais įvertinimo metodikos Mažeikių naftos perdirbimo įmonėje. Lietuvos energetikos institutas. 2003 m. vasario 18 d.

Papildyta punktu:

Nr. D1-338, 2006-07-10, Žin., 2006, Nr. 79-3130 (2006-07-20), i. k. 106301MISAK00D1-338

 

41. AP-42, Oro taršos emisijos faktorių žinynas. 1 tomas. Stacionarieji taškiniai ir teritoriniai šaltiniai, 5 leidimas, 1995 (anglų kalba – P 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I. Stationary Point and Area Sources, Fifth Edition, 1995, http://www.epa.gov/ttnchie1/ ap42/).

Papildyta punktu:

Nr. D1-36, 2017-01-10, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00725

 

42. Išmetamųjų lakiųjų organinių junginių apskaičiavimo ir matavimo gairės, patvirtintos Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Vykdomosios institucijos 36-ojoje sesijoje. UNECE, 2016 (anglų kalba – Guidelines for estimation and measurement of emissions of volatile organic compounds (ECE/EB.AIR/WG.5/2016/4), http://www.unece. org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/AIR/WGSR/AC/AC_4_ECE_EBAIR_WG5_2016_4_submitted_04102016.pdf; http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/guid ance-documents-and-other-methodological-materials/gothenburg-protocol.html).

Papildyta punktu:

Nr. D1-36, 2017-01-10, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00725

 

43. Išsklaidytos lakiųjų organinių junginių taršos stebėjimo ir emisijų į aplinkos orą įvertinimo naftos perdirbimo produktų gamyklose, naftos ir naftos produktų sandėliavimo, paskirstymo įrenginiuose metodika, TP AIM, UAB, Vilnius, 2019.

Papildyta punktu:

Nr. D1-759, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20430

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-378, 2005-07-15, Žin., 2005, Nr. 92-3442 (2005-07-30), i. k. 105301MISAK00D1-378

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-378, 2005-07-15, Žin., 2005, Nr. 92-3442 (2005-07-30), i. k. 105301MISAK00D1-378

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 "Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-591, 2005-12-12, Žin., 2005, Nr. 147-5364 (2005-12-17), i. k. 105301MISAK00D1-591

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 "Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-338, 2006-07-10, Žin., 2006, Nr. 79-3130 (2006-07-20), i. k. 106301MISAK00D1-338

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 "Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-153, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 32-1168 (2007-03-17), i. k. 107301MISAK00D1-153

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 "Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-322, 2009-06-09, Žin., 2009, Nr. 70-2868 (2009-06-13), i. k. 109301MISAK00D1-322

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 "Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-36, 2017-01-10, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00725

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 „Dėl Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-486, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-13, i. k. 2018-09835

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 „Dėl Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-759, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20430

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ pakeitimo