Suvestinė redakcija nuo 2010-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 96-2767, i. k. 0991100NUTA00001238

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ČEPKELIŲ, KAMANŲ IR VIEŠVILĖS VALSTYBINIŲ REZERVATŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1999 m. lapkričio 8 d. Nr. 1238

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1817, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-5012 (2002-11-22), i. k. 1021100NUTA00001817

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Čepkelių, Kamanų ir Viešvilės valstybinių rezervatų nuostatus (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1817, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-5012 (2002-11-22), i. k. 1021100NUTA00001817

 

2. Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 22 d. nutarimą Nr. 283 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko laikinųjų nuostatų ir Viešvilės valstybinio rezervato nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 19-562; 1997, Nr. 108-2742):

2.1. išbraukti antraštėje žodžius „ir Viešvilės valstybinio rezervato nuostatų“;

2.2. išbraukti 1 punkte žodžius „ir Viešvilės valstybinio rezervato nuostatus“;

2.3. pripažinti netekusiais galios nurodytuoju nutarimu patvirtintus Viešvilės valstybinio rezervato nuostatus.

 

 

 

L. E. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO PAREIGAS,

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                                IRENA DEGUTIENĖ

 

 

 

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                                            DANIUS LYGIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. lapkričio 8 d. nutarimu

Nr. 1238

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. rugsėjo 17 d. nutarimo

Nr. 1181 redakcija)

 

ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) nustato Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato (toliau vadinama – rezervatas) steigimo tikslus, numato rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus, reglamentuoja veiklą šiose teritorijose.

2. Nustatoma rezervato buferinės apsaugos zona, kurios paskirtis – sumažinti neigiamą veiklos poveikį rezervatui, išsaugoti šios teritorijos vizualinę aplinką.

3. Rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), šie Nuostatai ir kiti teisės aktai.

4. Rezervato žemė yra išimtinė valstybės nuosavybė.

 

II. REZERVATO STEIGIMO TIKSLAI

 

5. Rezervato steigimo tikslai yra šie:

5.1. išsaugoti unikalų ir didžiausią Lietuvoje Čepkelių pelkyną su reliktiniais ežerais, žemynines kopas ir apypelkio miškus Pietryčių Lietuvos (Dainavos) smėlėtosios lygumos pakraštyje, Katros, Ūlos ir Grūdos upių vandenskyroje, taip pat būdingą ir retą augaliją, grybiją ir gyvūniją;

5.2. išsaugoti rezervato ekosistemų stabilumą ir natūralią jų raidą;

5.3. atkurti veiklos pažeistus teritorinius gamtos paveldo kompleksus ir objektus;

5.4. organizuoti nuolatinius gamtos mokslinius tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją apie rezervato gamtinės aplinkos komponentų būklę ir pokyčius;

5.5. vykdyti ekologinį švietimą, propaguoti teritorinius gamtos paveldo kompleksus ir objektus.

 

III. VEIKLOS REZERVATE REGLAMENTAVIMAS

 

6. Rezervato apsaugos ir naudojimo reglamentai nustatomi rezervato tvarkymo plane (planavimo schemoje) (toliau vadinama – rezervato tvarkymo planas), kurį tvirtina aplinkos ministras.

7. Rezervate leidžiama vykdyti tik šią veiklą:

7.1. tirti ir stebėti natūralių gamtinių procesų eigą;

7.2. atkurti veiklos pažeistą gamtinį kraštovaizdį, ekosistemas ir objektus;

7.3. statyti statinius, kurių reikia rezervato steigimo ir veiklos tikslams įgyvendinti;

7.4. vykdyti retųjų augalų ir gyvūnų rūšių bei bendrijų apsaugos ir tvarkymo priemones;

7.5. vykdyti sanitarines priemones epizootijų atvejais, taip pat būtinas priešgaisrines priemones, prižiūrėti esamus kelius ir kvartalines linijas, gesinti gaisrus;

7.6. įrengti pažintinius takus;

7.7. įgyvendinti kitas rezervato steigimo tikslus atitinkančias priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane;

7.8. uogauti ir grybauti laikantis šios tvarkos:

7.8.1. uogauti ir grybauti rezervato tvarkymo plane nustatytuose plotuose leidžiama tik vietos gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą kaimuose, kurių sąrašą tvirtina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba);

7.8.2. uogauti ir grybauti leidžiama šviesiu paros metu (iki 17 valandos) 10 dienų nuo rugsėjo mėnesio pirmojo šeštadienio, turint Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau vadinama – Direkcija) išduotą leidimą su nuotrauka arba leidimą be nuotraukos ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1759, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7145 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001759

 

8. Lankytis rezervate, išskyrus šių Nuostatų 7.8 punkte nurodytais tikslais, leidžiama tik turint Direkcijos išduotą leidimą arba lydint Direkcijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams:

8.1. vykdant priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane;

8.2. gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų tikslais, atitinkančiais rezervato steigimo tikslus, mokslo įstaigų specialistams, kurių darbo sritis susijusi su gamtos tyrimais, rinkti gamtinę medžiagą ir duomenis, stebėti gamtinę aplinką;

8.3. studentų ir moksleivių grupėms ir jų vadovams mokomosios praktikos metu mokomaisiais tikslais tirti ir stebėti gamtą nepaimant gamtinės medžiagos tyrimams;

8.4. lankytojų grupėms ar pavieniams asmenims tik pažintiniais takais – susipažinti su rezervate saugomais gamtos kompleksais ir objektais nepaimant gamtinės medžiagos.

9. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali vykdyti gamtos mokslinius tyrimus ir stebėjimus rezervate tik vadovaudamiesi mokslo, mokymo ar kitų institucijų patvirtintomis ir su Direkcija suderintomis tyrimų programomis. Baigus vykdyti tyrimus ir stebėjimus, vienas parengtos ataskaitos egzempliorius pateikiamas Direkcijai.

10. Leidimai lankytis rezervate įgyvendinant priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane, gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų, mokomaisiais, pažintiniais ar uogavimo ir grybavimo tikslais yra nemokami. Šių leidimų blanko formą tvirtina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Leidimus išduoda Direkcija, vadovaudamasi lankymosi valstybiniuose rezervatuose tvarka, kurią nustato Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

11. Neturintiems Direkcijos leidimo arba nelydimiems Direkcijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų asmenims (išskyrus Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, bei pareigūnus, vykdančius kontrolę pagal kompetenciją, nustatytą teisės aktuose) draudžiama būti rezervate (išskyrus Katros kaimą ir kelią, vedantį į jį).

 

 

IV. VEIKLOS REZERVATO BUFERINĖS APSAUGOS ZONOJE REGLAMENTAVIMAS

 

12. Rezervato buferinės apsaugos zonoje draudžiama:

12.1. įrengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus;

11.2. keisti hidrologinį režimą;

12.3. naudoti trąšas ir pesticidus ne žemės ūkio naudmenose;

12.4. vykdyti pagrindinius plynuosius kirtimus 300 metrų pločio juostoje aplink rezervatą.

13. Rezervato buferinės apsaugos zonos apsaugos ir naudojimo reglamentai nustatomi rezervato tvarkymo plane.

14. Rezervato buferinės apsaugos zonoje gamtinių išteklių naudojimas verslo tikslais, karinės pratybos, masinių renginių organizavimas turi būti suderinti su Direkcija.

 

V. VEIKLOS REZERVATE ORGANIZAVIMAS

 

15. Veiklą rezervate organizuoja Direkcija, kuri yra biudžetinė įstaiga. Direkcijos steigėjo funkcijas vykdo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Direkcija yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitų banke.

16. Direkcijai vadovauja Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1759, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7145 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001759

 

17. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę rezervate pagal kompetenciją vykdo saugomų teritorijų valstybės pareigūnai.

18. Nuolatinius gamtos tyrimus ir stebėjimus rezervate vykdo Direkcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vadovaudamiesi Direkcijos veiksmų planu ir Rezervato gamtos tyrimų programa.

 

VI. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

19. Fiziniai ir juridiniai asmenys rezervate ir jo buferinės apsaugos zonoje privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, šiuose Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, taip pat rezervato tvarkymo plane.

20. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Nuostatų reikalavimus, traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1181, 2004-09-17, Žin., 2004, Nr. 141-5163 (2004-09-21), i. k. 1041100NUTA00001181

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. lapkričio 8 d. nutarimu

Nr. 1238

(Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 17

d. nutarimo Nr. 1181 redakcija)

 

KAMANŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kamanų valstybinio gamtinio rezervato nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) nustato Kamanų valstybinio gamtinio rezervato (toliau vadinama – rezervatas) steigimo tikslus, numato rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus, reglamentuoja veiklą šiose teritorijose.

2. Nustatoma rezervato buferinės apsaugos zona, kurios paskirtis – sumažinti neigiamą veiklos poveikį rezervatui, išsaugoti šios teritorijos vizualinę aplinką.

3. Rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), šie Nuostatai ir kiti teisės aktai.

4. Rezervato žemė yra išimtinė valstybės nuosavybė.

 

II. REZERVATO STEIGIMO TIKSLAI

 

5. Rezervato steigimo tikslai yra šie:

5.1. išsaugoti Kamanų pelkę – didžiausią ir vertingiausią Šiaurės Lietuvoje molingųjų lygumų pelkinį kompleksą su vidaus sausmėmis (salomis ir pusiasaliais), klampynių supamomis pelkių akimis bei ežerokšniais ir pelkę supančius miškus, taip pat būdingą ir retą augaliją, grybiją ir gyvūniją;

5.2. išsaugoti rezervato ekosistemų stabilumą ir natūralią jų raidą;

5.3. atkurti veiklos pažeistus teritorinius gamtos paveldo kompleksus ir objektus;

5.4. organizuoti nuolatinius gamtos mokslinius tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją apie rezervato gamtinės aplinkos komponentų būklę ir pokyčius;

5.5. vykdyti ekologinį švietimą, propaguoti teritorinius gamtos paveldo kompleksus ir objektus.

 

III. VEIKLOS REZERVATE REGLAMENTAVIMAS

 

6. Rezervato apsaugos ir naudojimo reglamentai nustatomi rezervato tvarkymo plane (planavimo schemoje) (toliau vadinama – rezervato tvarkymo planas), kurį tvirtina aplinkos ministras.

7. Rezervate leidžiama vykdyti tik šią veiklą:

7.1. tirti ir stebėti natūralių gamtinių procesų eigą;

7.2. atkurti veiklos pažeistą gamtinį kraštovaizdį, ekosistemas ir objektus;

7.3. statyti statinius, kurių reikia rezervato steigimo ir veiklos tikslams įgyvendinti;

7.4. vykdyti retųjų augalų ir gyvūnų rūšių bei bendrijų apsaugos ir tvarkymo priemones;

7.5. vykdyti sanitarines priemones epizootijų atvejais, taip pat būtinas priešgaisrines priemones, prižiūrėti esamus kelius ir kvartalines linijas, gesinti gaisrus;

7.6. įrengti pažintinius takus;

7.7. įgyvendinti kitas rezervato steigimo tikslus atitinkančias priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane.

8. Lankytis rezervate leidžiama tik turint Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau vadinama – Direkcija) išduotą leidimą arba lydint Direkcijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams:

8.1. vykdant priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane;

8.2. gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų tikslais, atitinkančiais rezervato steigimo tikslus, mokslo įstaigų specialistams, kurių darbo sritis susijusi su gamtos tyrimais, rinkti gamtinę medžiagą ir duomenis, stebėti gamtinę aplinką;

8.3. studentų ir moksleivių grupėms ir jų vadovams mokomųjų praktikų metu mokomaisiais tikslais tirti ir stebėti gamtą nepaimant gamtinės medžiagos tyrimams;

8.4. lankytojų grupėms ar pavieniams asmenims tik pažintiniais takais – susipažinti su rezervate saugomais gamtos kompleksais ir objektais nepaimant gamtinės medžiagos.

9. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali vykdyti gamtos mokslinius tyrimus ir stebėjimus rezervate tik vadovaudamiesi mokslo, mokymo ar kitų institucijų patvirtintomis ir su Direkcija suderintomis tyrimų programomis. Baigus vykdyti tyrimus ir stebėjimus, vienas parengtos ataskaitos egzempliorius pateikiamas Direkcijai.

10. Leidimai lankytis rezervate įgyvendinant priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane, gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų, mokomaisiais, pažintiniais tikslais yra nemokami. Šių leidimų blanko formą tvirtina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba). Leidimus išduoda Direkcija, vadovaudamasi lankymosi valstybiniuose rezervatuose tvarka, kurią nustato Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

11. Neturintiems Direkcijos leidimo arba nelydimiems Direkcijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų asmenims (išskyrus Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, bei pareigūnus, vykdančius kontrolę pagal kompetenciją, nustatytą teisės aktuose) draudžiama būti rezervate.

 

IV. VEIKLOS REZERVATO BUFERINĖS APSAUGOS ZONOJE REGLAMENTAVIMAS

 

12. Rezervato buferinės apsaugos zonoje draudžiama:

12.1. įrengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus;

12.2. keisti hidrologinį režimą;

12.3. naudoti trąšas ir pesticidus ne žemės ūkio naudmenose;

12.4. vykdyti pagrindinius plynuosius kirtimus 300 metrų pločio juostoje aplink rezervatą.

13. Rezervato buferinės apsaugos zonos apsaugos ir naudojimo reglamentai nustatomi rezervato tvarkymo plane.

14. Rezervato buferinės apsaugos zonoje gamtinių išteklių naudojimas verslo tikslais, karinės pratybos, masinių renginių organizavimas turi būti suderinti su Direkcija.

 

V. VEIKLOS REZERVATE ORGANIZAVIMAS

 

15. Veiklą rezervate organizuoja Direkcija, kuri yra biudžetinė įstaiga. Direkcijos steigėjo funkcijas vykdo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Direkcija yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitų banke.

16. Direkcijai vadovauja rezervato direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka.

17. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę rezervate pagal kompetenciją vykdo saugomų teritorijų valstybės pareigūnai.

18. Nuolatinius gamtos tyrimus ir stebėjimus rezervate vykdo Direkcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vadovaudamiesi Direkcijos veiksmų planu ir Rezervato gamtos tyrimų programa.

 

VI. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

19. Fiziniai ir juridiniai asmenys rezervate ir jo buferinės apsaugos zonoje privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, šiuose Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, taip pat rezervato tvarkymo plane.

20. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Nuostatų reikalavimus, traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1181, 2004-09-17, Žin., 2004, Nr. 141-5163 (2004-09-21), i. k. 1041100NUTA00001181

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. lapkričio 8 d. nutarimu

Nr. 1238

(Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 17

d. nutarimo Nr. 1181 redakcija)

 

VIEŠVILĖS VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) nustato Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato (toliau vadinama – rezervatas) steigimo tikslus, numato rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus, reglamentuoja veiklą šiose teritorijose.

2. Nustatoma rezervato buferinės apsaugos zona, kurios paskirtis – sumažinti neigiamą veiklos poveikį rezervatui, išsaugoti šios teritorijos vizualinę aplinką.

3. Rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos apsaugos ir tvarkymo režimą nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), šie Nuostatai ir kiti teisės aktai.

4. Rezervato žemė yra išimtinė valstybės nuosavybė.

 

II. REZERVATO STEIGIMO TIKSLAI

 

5. Rezervato steigimo tikslai yra šie:

5.1. išsaugoti gamtiniu požiūriu vertingiausios Viešvilės upės baseino viršutinės dalies ekosistemas, natūralų Viešvilės upės baseino su Artosios, Gličio pelkėmis ir jas supančiais Karšuvos girios miškais gamtinį kraštovaizdį Karšuvos žemumoje, taip pat būdingą ir retą augaliją, grybiją ir gyvūniją;

5.2. išsaugoti rezervato ekosistemų stabilumą ir natūralią jų raidą;

5.3. atkurti veiklos pažeistus teritorinius gamtos paveldo kompleksus ir objektus;

5.4. organizuoti nuolatinius gamtos mokslinius tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją apie rezervato gamtinės aplinkos komponentų būklę ir pokyčius;

5.5. vykdyti ekologinį švietimą, propaguoti teritorinius gamtos paveldo kompleksus ir objektus.

 

III. VEIKLOS REZERVATE REGLAMENTAVIMAS

 

6. Rezervato apsaugos ir naudojimo reglamentai nustatomi rezervato tvarkymo plane (planavimo schemoje) (toliau vadinama – rezervato tvarkymo planas), kurį tvirtina aplinkos ministras.

7. Rezervate leidžiama vykdyti tik šią veiklą:

7.1. tirti ir stebėti natūralių gamtinių procesų eigą;

7.2. atkurti veiklos pažeistą gamtinį kraštovaizdį, ekosistemas ir objektus;

7.3. statyti statinius, kurių reikia rezervato steigimo ir veiklos tikslams įgyvendinti;

7.4. vykdyti retųjų augalų ir gyvūnų rūšių bei bendrijų apsaugos ir tvarkymo priemones;

7.5. vykdyti sanitarines priemones epizootijų atvejais, taip pat būtinas priešgaisrines priemones, prižiūrėti esamus kelius ir kvartalines linijas, gesinti gaisrus;

7.6. įrengti pažintinius takus;

7.7. įgyvendinti kitas rezervato steigimo tikslus atitinkančias priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane.

8. Lankytis rezervate leidžiama tik turint Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau vadinama – Direkcija) išduotą leidimą arba lydint Direkcijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams:

8.1. vykdant priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane;

8.2. gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų tikslais, atitinkančiais rezervato steigimo tikslus, mokslo įstaigų specialistams, kurių darbo sritis susijusi su tyrimais, rinkti gamtinę medžiagą ir duomenis, stebėti gamtinę aplinką;

8.3. studentų ir moksleivių grupėms ir jų vadovams mokomųjų praktikų metu mokomaisiais tikslais tirti ir stebėti gamtą nepaimant gamtinės medžiagos tyrimams;

8.4. lankytojų grupėms ar pavieniams asmenims tik pažintiniais takais – susipažinti su rezervate saugomais gamtos kompleksais ir objektais nepaimant gamtinės medžiagos.

9. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali vykdyti gamtos mokslinius tyrimus ir stebėjimus rezervate tik vadovaudamiesi mokslo, mokymo ar kitų institucijų patvirtintomis ir su Direkcija suderintomis tyrimų programomis. Baigus vykdyti tyrimus ir stebėjimus, vienas parengtos ataskaitos egzempliorius pateikiamas Direkcijai.

10. Leidimai lankytis rezervate įgyvendinant priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane, gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų, mokomaisiais, pažintiniais tikslais yra nemokami. Šių leidimų blanko formą tvirtina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba). Leidimus išduoda Direkcija, vadovaudamasi lankymosi valstybiniuose rezervatuose tvarka, kurią nustato Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

11. Neturintiems Direkcijos leidimo arba nelydimiems Direkcijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų asmenims (išskyrus Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, bei pareigūnus, vykdančius kontrolę pagal kompetenciją, nustatytą teisės aktuose) draudžiama būti rezervate (išskyrus Viešvilės upę kertantį kelią).

 

IV. VEIKLOS REZERVATO BUFERINĖS APSAUGOS ZONOJE REGLAMENTAVIMAS

 

12. Rezervato buferinės apsaugos zonoje draudžiama:

12.1. įrengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus;

12.2. keisti hidrologinį režimą;

12.3. naudoti trąšas ir pesticidus ne žemės ūkio naudmenose;

12.4. vykdyti pagrindinius plynuosius kirtimus 300 metrų pločio juostoje aplink rezervatą.

13. Rezervato buferinės apsaugos zonos apsaugos ir naudojimo reglamentai nustatomi rezervato tvarkymo plane.

14. Rezervato buferinės apsaugos zonoje gamtinių išteklių naudojimas verslo tikslais, karinės pratybos, masinių renginių organizavimas turi būti suderinti su Direkcija.

 

V. VEIKLOS REZERVATE ORGANIZAVIMAS

 

15. Veiklą rezervate organizuoja Direkcija, kuri yra biudžetinė įstaiga. Direkcijos steigėjo funkcijas vykdo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Direkcija yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitų banke.

16. Direkcijai vadovauja rezervato direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka.

17. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę rezervate pagal kompetenciją vykdo saugomų teritorijų valstybės pareigūnai.

18. Nuolatinius gamtos tyrimus ir stebėjimus rezervate vykdo Direkcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vadovaudamiesi Direkcijos veiksmų planu ir Rezervato gamtos tyrimų programa.

 

VI. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

19. Fiziniai ir juridiniai asmenys rezervate ir jo buferinės apsaugos zonoje privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, šiuose Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, taip pat rezervato tvarkymo plane.

20. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Nuostatų reikalavimus, traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1181, 2004-09-17, Žin., 2004, Nr. 141-5163 (2004-09-21), i. k. 1041100NUTA00001181

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2002-11-23

Priedo naikinimas:

Nr. 1817, 2002-11-19, Žin. 2002, Nr. 112-5012 (2002-11-22), i. k. 1021100NUTA00001817

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1817, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-5012 (2002-11-22), i. k. 1021100NUTA00001817

Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų, Žuvinto biosferos rezervato ir jo zonų ribų plano patvirtinimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1181, 2004-09-17, Žin., 2004, Nr. 141-5163 (2004-09-21), i. k. 1041100NUTA00001181

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1238 "Dėl Čepkelių, Kamanų ir Viešvilės valstybinių rezervatų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1759, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7145 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001759

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1238 "Dėl Čepkelių, Kamanų ir Viešvilės valstybinių rezervatų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo