Suvestinė redakcija nuo 2010-07-04 iki 2016-03-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 75-2284, i. k. 099301MISAK00000269

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ DEGINANT SAUSĄ ŽOLĘ, NENDRES, ŠIAUDUS BEI LAUKININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS ATLIEKAS PATVIRTINIMO

 

1999 m. rugsėjo 1 d. Nr. 269

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 19 punktu (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540) bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų 5.2, 5.3, 6.4 punktais (Žin., 1998, Nr. 84-2353):

1. Tvirtinu Aplinkos apsaugos reikalavimus deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios Aplinkos apsaugos ministerijos 1998 m. kovo 3 d. įsakymą Nr. 43 „Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendrynus, ražienas, šiaudus“ (Žin., 1998, Nr. 23-591).

3. Pavedu regionų aplinkos apsaugos departamentams ir rajonų aplinkos apsaugos agentūroms vietinėje spaudoje informuoti visuomenę apie Aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas įsigaliojimą bei kontroliuoti, kaip šių reikalavimų laikomasi.

4. Neteko galios nuo 2010-07-04

Punkto naikinimas:

Nr. D1-508, 2010-06-15, Žin. 2010, Nr. 79-4109 (2010-07-03), i. k. 110301MISAK00D1-508

 

5. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „augalija“ ir „valdymo sistema“.

 

 

Aplinkos Ministras                                                                                        Danius Lygis


 

Patvirtinta

aplinkos ministro

1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 269

 

Priedas

 

Aplinkos apsaugos reikalavimai deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas

 

1. Šie reikalavimai nustato sausos žolės, nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės (išskyrus medienos) atliekų deginimo tvarką lauko sąlygomis Lietuvos Respublikoje bei draudimus, susijusius su šiuo deginimu.

2. Sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės atliekas lauko sąlygomis leidžiama deginti tik sugrėbtas (surinktas) į krūvas, kai nėra galimybių jų kompostuoti ar kitaip panaudoti, ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų. Jų deginimas turi būti nuolat stebimas, jį baigus, smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti užpilant vandeniu, smėliu ir pan.

3. Draudžiama deginti ražienas, taip pat nenupjautas ir nesugrėbtas (nesurinktas): žolę, nendres, javus ir kitas žemės ūkio kultūras.

4. Draudžiama sugrėbtas (surinktas) žolės, nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės atliekų krūvas deginti miškų gaisrams kilti palankiomis dienomis, tai yra esant didesniam negu antros klasės miškų gaisringumui (šios sąlygos nustatomos meteorologinių tarnybų bei skelbiamos žiniasklaidos).

5. Draudžiama sugrėbtas (surinktas) žolės, nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės atliekų krūvas deginti miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse, esančiose arčiau kaip 100 m nuo miško, aukštapelkės ar durpingos vietos, taip pat miestuose ir miesteliuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 446, 2002-08-19, Žin., 2002, Nr. 84-3668 (2002-08-30), i. k. 102301MISAK00000446

 

6. Draudžiama kartu su žole, nendrėmis, šiaudais, nukritusiais medžių lapais ir kitomis augalinės kilmės atliekomis deginti buitines, pramonines bei kitas atliekas.

7. Deginant 1 punkte išvardytas atliekas taip pat privaloma vadovautis Bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Vidaus reikalų ministerijos 1997 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 59 (Žin., 1997, Nr. 102-2577; 1999, Nr. 67-2170), Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500 (Žin., 1995, Nr. 32-751) ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikoje įstatymais bei teisės aktais.

8. Kai žolės, nendrių, šiaudų, nukritusių medžių lapų ir kitų augalinės kilmės atliekų vieno deginimo metu deginamas kiekis viršija 5 m3 tūrio, apie deginimo vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 1 val. telefonu privaloma pranešti artimiausiam Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniui ir (ar) valstybinei miškų tarnybai (girininkijai).

9. Žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, pastebėję savo žemėje žolės, ražienų ar nesurinktų (nesugrėbtų) šiaudų gaisrą, nedelsdami privalo apie tai informuoti Valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ir valstybinę miškų tarnybą (girininkiją).

10. Žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kurių žemėje nesilaikoma šių reikalavimų, taip pat kiti asmenys, nesilaikantys šių reikalavimų, baudžiami Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka ir įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti aplinkai padarytą žalą.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 446, 2002-08-19, Žin., 2002, Nr. 84-3668 (2002-08-30), i. k. 102301MISAK00000446

Dėl aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 269 "Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-508, 2010-06-15, Žin., 2010, Nr. 79-4109 (2010-07-03), i. k. 110301MISAK00D1-508

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 269 "Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas patvirtinimo" pakeitimo