Suvestinė redakcija nuo 2011-12-12 iki 2012-02-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 63-2065, i. k. 099301MISAK00000217

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1999 m. liepos 14 d. Nr. 217

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin.,1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1325; 1997, Nr. 65-1540) 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353) 6.4, 6.13 ir 11.5 punktais ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726) nuostatas bei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1729) 1 straipsnio 1 dalies reikalavimus:

1. Tvirtinu Atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Nustatau Atliekų tvarkymo taisyklių atskirų punktų įgyvendinimo terminus:

2.1. atliekų tvarkymo planai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 11-18 punktų reikalavimus turi būti parengti ir pateikti tvirtinti:

2.1.1. valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas – iki 2001 m. gruodžio 31 d.;

2.1.2. apskričių atliekų tvarkymo planai – iki 2002 m. birželio 30 d.;

2.1.3. savivaldybių atliekų tvarkymo planai – iki 2002 m. gruodžio 31 d.;

2.2. esamos atliekų tvarkymo būklės apžvalgos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 13 punkto reikalavimus turi būti parengtos ir pateiktos tvirtinti iki 2000 m. gruodžio 31 d.;

2.3. atliekas tvarkančių įmonių registre pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 21-27 punktų reikalavimus turi įsiregistruoti:

2.3.1. veikiančios įmonės – iki 1999 m. gruodžio 31 d.;

2.3.2. naujai susikūrusios įmonės, prieš pradėdamos atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo veiklą;

2.3.3. įmonės, turinčios gamtos išteklių naudojimo leidimus, kurie galioja iki 1999 m. gruodžio 31 d., – iki 1999 m. gruodžio 31 d.;

2.4. įmonės, nurodytos Atliekų tvarkymo taisyklių 30 punkte, turi pradėti pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalus pagal šių taisyklių 31-34 punktų reikalavimus nuo 2000 m. sausio 1 d;

2.5. pirmąsias metines valstybinės atliekų apskaitos ataskaitas apie 2000 metus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 37 punkto reikalavimus atliekas naudojančios, šalinančios ir eksportuojančios įmonės turi pateikti Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams iki 2001 m. sausio 25 d.;

2.6. atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 42-43 punktų reikalavimus turi būti parengti iki 1999 m. gruodžio 31 d.;

2.7. Atliekų tvarkymo taisyklių 63 punkto reikalavimas dėl rinkliavų ir tarifų, padengiančių visas atliekų tvarkymo sistemos išlaidas, nustatymo turi būti įgyvendintas iki 2004 m. gruodžio 31 d. Šio reikalavimo įgyvendinimas turi būti numatytas ir pagrįstas atliekų tvarkymo planuose;

2.8. pavojingos atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 69 punkto reikalavimus nuo 2000 m. sausio 1 d.;

2.9. perduodant vežti pavojingas atliekas, pavojingų atliekų lydraštį pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 70-72 punktų reikalavimus privaloma turėti nuo 2000 m. sausio 1 d.;

2.10. atliekas naudojančios ir šalinančios įmonės visus pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo darbo etapus turi registruoti pavojingų atliekų naudojimo ir šalinimo darbo žurnale pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 73-74 punktų reikalavimus nuo 2000 m. sausio 1 d.

3. Siūlau:

3.1. savivaldybių taryboms parengti ir patvirtinti Atliekų tvarkymo taisyklių 51 punkte nurodytas savivaldybių atliekų tvarkymo taisykles iki 2000 metų gruodžio 31 d.;

3.2. Atliekų tvarkymo taisyklių 52-55 punktų reikalavimų dėl miestų ir gyvenviečių aprūpinimo atliekų surinkimo, išvežimo, rūšiavimo priemonėmis įgyvendinimą numatyti savivaldybių atliekų tvarkymo planuose ne vėliau kaip:

3.2.1. miestuose, kuriuose yra daugiau kaip 100 000 gyventojų, – iki 2001 m. gruodžio 31 d.;

3.2.2. miestuose, kuriuose yra nuo 10 000 iki 100 000 gyventojų, – iki 2005 m. gruodžio 31 d.;

3.2.3. miestuose ir gyvenvietėse, kuriose yra nuo 1000 iki 10 000 gyventojų, – iki 2010 m. gruodžio 31 d.

4. Įpareigoju Aplinkos ministerijos Jungtinį tyrimų centrą parengti:

4.1. atliekas tvarkančių įmonių registracijai vykdyti būtiną taikomąją programinę įrangą – iki 1999 m. gruodžio 31 d.;

4.2. valstybinei atliekų apskaitai vykdyti būtiną taikomąją programinę įrangą – iki 2000 m. birželio 30 d.

5. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1997 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 111 „Dėl atliekų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 70-1791) galioja tiek, kiek neprieštarauja Atliekų tvarkymo taisyklių 1, 2, 3, 5 ir 6 priedams, ir taikomas iki 2000 m. sausio 25 d. Valstybinės statistinės ataskaitos formai 3-Atliekos (atliekų tvarkymo ataskaitai), patvirtintai Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1992 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 106, pildyti.

6. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 297 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

7. Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę pavedu Aplinkos ministerijos Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai ir regionų aplinkos apsaugos departamentams bei rajonų (miestų) agentūroms.

8. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu aplinkos viceministrui A. Daubarui.

9. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „atliekos“, „valdymo sistema“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                          DANIUS LYGIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakcija)

 

ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus atliekų rūšiavimui, laikinajam laikymui, surinkimui, vežimui, apdorojimui, taip pat reikalavimus produktų platintojams, priimantiems vartotojų atiduodamas produktų atliekas, papildomus biologinių ir pavojingųjų atliekų (įskaitant alyvos atliekų) tvarkymo reikalavimus, prekybos atliekomis ir tarpininkavimo organizuojant atliekų naudojimą ar šalinimą ypatumus, atliekų tvarkytojų registravimo tvarką, reikalavimus atliekų naudojimo ar šalinimo techniniam reglamentui, atliekų apskaitos ir tvarkymo dokumentų saugojimo tvarką.

2. Taisyklės netaikomos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) (toliau – Atliekų tvarkymo įstatymas) numatytais atvejais.

3. Taisyklės skirtos Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų 12 priede, įgyvendinimui užtikrinti.

4. Taisyklės taikomos atliekų turėtojams ir atliekų tvarkymo įmonėms.

5. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Biologinės atliekos – biologiškai skaidžios sodų ir parkų atliekos (šakos, lapai, žolė), namų ūkių, restoranų, viešojo maitinimo, mažmeninės prekybos įstaigų maisto ir virtuvės atliekos ir panašios atliekos iš maisto perdirbimo įmonių. Joms nepriskiriamos miškų ar žemės ūkio atliekos, nuotekų dumblas, natūralių audinių, popieriaus ir kartono, medienos atliekos;

5.2. Biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu, pavyzdžiui, maisto ir virtuvės atliekos, žaliosios atliekos, popieriaus ir kartono, medienos, natūralių audinių atliekos, taip pat nuotekų dumblas, biologiškai skaidžios gamybos atliekos;

5.3. Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos – įmonių veiklos metu susidarančios atliekos, kurios nėra komunalinės atliekos, todėl nebūtinai gali būti tvarkomos savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose;

5.4. Įmonė – Taisyklėse apibrėžiama kaip fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai, ūkininkai, kurių ūkiai vadovaujantis Ūkininko ūkio įstatymu (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) įregistruoti Ūkininkų ūkio registre;

5.5. Produktų platintojas – Taisyklėse apibrėžiamas kaip įmonė, Atliekų tvarkymo įstatyme įpareigota priimti vartotojų atiduodamas produktų atliekas (pvz., elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių atliekas), ir kurios veikla nesusijusi su atliekų tvarkymu;

5.6. Žaliosios atliekos – sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biologiškai skaidžios atliekos (šakos, lapai, žolė, daržo atliekos), miškininkystės atliekos;

5.7. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.

6. Atliekos turi būti rūšiuojamos, laikinai laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

7. Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (arba) šalinimo arba tvarkyti pats, išskyrus atvejus, kai nepavojingosios atliekos, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, sunaudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu.

8. Atliekų turėtojas, pats arba per vežėją perdavęs atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą, atliekų perdavimo–priėmimo aktą, kuriuose nurodyti perduotų atliekų rūšis, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data).

9. Atliekas apdorojanti įmonė, priėmusi atliekas iš atliekų turėtojo, Taisyklių 8 punkte nurodytą dokumentą atliekų turėtojui privalo išduoti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

10. Atliekas apdorojanti įmonė turi turėti Taisyklių 8 punkte nurodyto dokumento antrą egzempliorių arba jo kopiją.

11. Komunalinių atliekų perdavimą patvirtinantis dokumentas gali būti galiojanti sutartis su savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiu atliekų tvarkytoju ar su savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumokėjimo dokumentas ar kitas dokumentas, nurodytas savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse. Šiam dokumentui netaikomi Taisyklių 9–10 punktai.

 

II. ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS

 

12. Siekiant palengvinti atliekų apdorojimą, atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.

13. Atliekų turėtojai buityje, įmonėse, sodo bendrijose, ūkiuose ir kitur susidariusias komunalines atliekas privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybės organizuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis.

14. Įmonė, dalyvaudama savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje ar bendradarbiaudama su teisėtai veikiančiais atliekų tvarkytojais, turi užtikrinti jos gamybos ir kitos ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų rūšiavimą, laikantis šių Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų, ir atliekų perdavimą atitinkamas atliekas tvarkančioms įmonėms, kaip nurodyta šių Taisyklių 7 punkte.

15. Įmonė, turinti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829), nustatyta tvarka išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – Leidimas), šiame Leidime nurodytas gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir perduoti atitinkamas atliekas tvarkančioms įmonėms, kaip nurodyta šių Taisyklių 7 punkte.

16. Turinčios Leidimą įmonės, kurių veikloje susidarė atliekų, kurių tvarkymas nėra nustatytas Leidime (t. y. atliekų susidarymas nėra tiesiogiai susijęs su gamybos procesu ir jos susidaro nereguliariai (remonto metu, biuro įrangos keitimo ir priežiūros metu ir t. t.), ir įmonės, kurioms nereikia gauti Leidimo, susidariusias gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir tvarkyti vadovaujantis šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

 

III. ATLIEKŲ LAIKINASIS LAIKYMAS

 

17. Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias atliekas – ne ilgiau kaip vienerius metus, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.

18. Įmonė, dėl kurios veiklos susidaro atliekų, nelaikoma atliekas tvarkančia įmone, jeigu šios atliekos iki jų surinkimo laikinai laikomos jų susidarymo vietoje, kaip nurodyta šių Taisyklių 17 punkte.

19. Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių.

20. Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui.

 

IV. REIKALAVIMAI PRODUKTŲ PLATINTOJAMS, PRIIMANTIEMS VARTOTOJŲ ATIDUODAMAS PRODUKTŲ ATLIEKAS

 

21. Produktų platintojai privalo užtikrinti, kad vartotojų atiduodamos produktų atliekos (pvz., elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekos) (toliau – produktų atliekos) bus laikinai laikomos jų priėmimo vietoje laikantis šių Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

22. Produktų platintojai nelaikomi atliekų tvarkytojais, jei priimtas vartotojų atiduodamas produktų atliekas laikinai laiko jų priėmimo vietoje ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

23. Iš vartotojų priimtas produktų atliekas produktų platintojai privalo perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui ar atiduoti jas atitinkamų produktų gamintojui ar importuotojui. Iš vartotojų priimtas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas produktų platintojai gali nemokamai pristatyti į savivaldybių įrengtas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.

24. Produktų platintojai priimtas pavojingųjų produktų atliekas gali patys pristatyti apdorojančiai įmonei, jei atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių reikalavimus, taikomus pavojingųjų atliekų ir pavojingų krovinių vežimui.

25. Produktų platintojai turi apskaityti priimtas produktų atliekas priimtų produktų atliekų apskaitos žurnale, kuriame turi būti nurodoma įrašo data, priimtų atliekų pavadinimas ir kodas, svoris (kilogramais) ir (ar) kiekis (vienetais), atliekų vežėjas ir atliekas apdorojanti įmonė, kuriai perduodamos atliekos (įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas), dokumento ar pavojingųjų atliekų lydraščio (jei perduodamos pavojingosios produktų atliekos), nurodyto šių Taisyklių 91 punkte, numeris ir data, produktų atliekų perdavimo data.

26. Priimtų produktų atliekų kiekis apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per savaitę. Po produktų atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui įrašas žurnale turi būti padarytas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

27. Jei produktų atliekos priimamos rečiau kaip kartą per savaitę, priimtų produktų atliekų kiekis registruojamas iš karto po produktų atliekų priėmimo.

28. Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo vedimo tvarka turi būti nustatyta ir patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu, kuriame turi būti nurodyti už priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingi asmenys, apskaitos žurnalo saugojimo (pildymo) vieta.

29. Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalas turi būti saugomas atliekų priėmimo vietoje ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

30. Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo duomenys, vedant juos kompiuteryje, turi būti kartą per 3 mėnesius atspausdinami ir patvirtinami įmonės atsakingų asmenų parašais.

 

V. ATLIEKŲ SURINKIMAS, VEŽIMAS

 

31. Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis tik šių Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka užregistruota įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus.

32. Pavojingąsias atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.

33. Įmonės, kurios surenka pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-552) (toliau – Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės), nustatyta tvarka. Įmonės, kurios surenka ir (ar) veža pavojingąsias atliekas, apdraudžia savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri, vykdant šią veiklą, gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.

34. Surinkti ir (ar) vežti pavojingąsias atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už surinkimą ir (ar) vežimą, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-368, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 57-2721 (2011-05-12), i. k. 111301MISAK00D1-368

 

35. Atliekas surenkanti įmonė privalo vykdyti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir susidarymo vietoje išrūšiuotas atliekas surinkti atskirai.

36. Atliekas surenkanti ir vežanti įmonė surinktas ir vežamas atliekas turi pristatyti į atitinkamus atliekų apdorojimo įrenginius.

37. Komunalinių atliekų surinkimo paslaugą teikiantys atliekų tvarkytojai ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai, atsižvelgdami į atitinkamos rūšies atliekų apdorojimo technologijas, periodiškai (bet ne rečiau kaip kartą per metus) informuoja atliekų turėtojus apie atliekų, kurios turi būti surenkamos atskirai, rūšis ir pobūdį, siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą, pateikia atliekų rūšiavimo instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.).

 

VI. ATLIEKŲ APDOROJIMAS

 

38. Atliekų apdorojimas apima atliekų naudojimą ir (ar) šalinimą, įskaitant atliekų paruošimą naudoti ir (ar) šalinti, pvz., ardymą, išmontavimą, smulkinimą, suspaudimą, granuliavimą, džiovinimą, supjaustymą, kondicionavimą, atskyrimą, maišymą ir kt.

39. Atliekų apdorojimo veiklų sąrašas nurodytas Taisyklių 4 priede.

40. Atliekų apdorojimo veikla gali verstis tik šių Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka užregistruota įmonė.

41. Įmonės, kurios šalina ir (ar) naudoja pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją, išduotą Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka, ir apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri, vykdant šią veiklą, gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-368, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 57-2721 (2011-05-12), i. k. 111301MISAK00D1-368

 

42. Eksploatuoti sąvartynus, apdoroti pavojingąsias atliekas, deginti atliekas gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kurių darbuotojai yra išklausę atitinkamus atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir gavę jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą:

42.1. eksploatuoti sąvartynus gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kurių vadovai ir jų paskirti kiti už sąvartynų eksploataciją atsakingi darbuotojai yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą;

42.2. apdoroti pavojingąsias atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už pavojingųjų atliekų apdorojimą, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą;

42.3. deginti atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už atliekų deginimo įrenginių eksploataciją ir kontrolę, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-368, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 57-2721 (2011-05-12), i. k. 111301MISAK00D1-368

 

43. Atliekas apdorojanti įmonė privalo užtikrinti, kad atliekos bus apdorotos nekeliant reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

44. Įmonė, atliekanti atliekų apdorojimą, ir įmonė, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikanti ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus, privalo turėti Leidimą.

45. Įmonės turi teisę be Leidimo savo ūkinės veiklos metu susidarančias nepavojingąsias atliekas šalinti arba naudoti gamybos vietoje Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829; 2011, Nr. 4-135), nustatyta tvarka. Įmonės, be Leidimo šalinančios gamybos vietoje savo ūkinės veiklos metu susidarančias nepavojingąsias atliekas, privalo naudoti geriausiai prieinamus gamybos būdus.

46. Atliekas galima šalinti nekeliant reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai, jeigu jų negalima perdirbti ar kitaip panaudoti.

47. Atliekų šalinimo sąvartynuose tvarka, atliekų priėmimo kriterijai (įskaitant draudžiamų šalinti sąvartyne atliekų sąrašą) nustatyti Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 96-3051).

 

VII. PAPILDOMI BIOLOGINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

48. Viešbučiai, moteliai, restoranai ir kitos viešojo maitinimo įstaigos turi vykdyti biologinių atliekų rūšiavimą jų susidarymo vietoje, nemaišyti su kitomis atliekomis, neužteršti jų pavojingomis medžiagomis ir užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugų laikinąjį šių atliekų laikymą.

49. Atskirai surinktos biologinės atliekos (išskyrus žaliąsias atliekas) gali būti laikinai laikomos tik nerūdijančiose, vandens nesugeriančiose ir nepraleidžiančiose, atliekų ir klimato poveikiui atspariose talpose, kurios užtikrintų apsaugą nuo vėjo, graužikų, paukščių, vabzdžių ir pan. Iš tokių talpų neturi tekėti skysčiai, sklisti kvapai, dulkės ir pan.

50. Komunalinės, gamybos ir kitoje ūkinėje veikloje susidarančios biologiškai skaidžios atliekos turi būti tvarkomos pirmenybę teikiant kompostavimui arba biodujų gamybai ir likutinio substrato kompostavimui.

51. Biologinių atliekų turėtojai susidariusias ir išrūšiuotas biologines atliekas turi perdirbti (pvz., kompostuojant įrenginiuose), kitaip panaudoti (pvz., energijai gauti) visuomenės sveikatai ir aplinkai saugiu būdu patys arba perduoti jas atliekų apdorojimo įmonei.

52. Žaliųjų (sodų, parkų ir želdynų tvarkymo) atliekų turėtojai šias atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir apdoroti kompostavimo įrenginiuose patys arba perduoti jas tokių atliekų apdorojimo įmonei.

 

VIII. Prekiautojai atliekomis ir tarpininkai

 

53. Prekiautojai atliekomis – įmonės, kurios perka atliekas (pvz., antrines žaliavas) iš kitų asmenų ir jas parduoda. Prekiautojai atliekomis atsako už tinkamą šių atliekų apdorojimą.

54. Tarpininkai – įmonės, kurios organizuoja atliekų naudojimą ar šalinimą, bet pačios šių atliekų nenaudoja ir (ar) nešalina ir nėra šių atliekų turėtojos.

55. Tarpininkų ir atliekų turėtojų atsakomybė už tinkamą atliekų tvarkymą prieš ir po jų perdavimo atliekų apdorotojams yra solidari.

56. Prekiautojais atliekomis ir tarpininkais gali būti įmonės, neįsigyjančios atliekų fiziškai.

 

IX. ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ VALSTYBĖS REGISTRAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-368, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 57-2721 (2011-05-12), i. k. 111301MISAK00D1-368

 

57. Atliekas tvarkančios įmonės, vykdančios bent vieną iš nurodytų atliekų tvarkymo veiklų, privalo registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (toliau – Registras):

57.1. atliekų surinkimas ir (ar) vežimas (įskaitant įvežimą (importą) ir išvežimą (eksportą);

57.2. atliekų apdorojimas (įskaitant kai apdorojimo veiklai taikoma išimtis turėti Leidimą);

57.3. prekyba atliekomis ir (ar) tarpininkavimas;

57.4. pavojingųjų atliekų laikymas jų susidarymo vietoje ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingųjų – ilgiau kaip vienerius metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-368, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 57-2721 (2011-05-12), i. k. 111301MISAK00D1-368

 

58. Atliekų tvarkytojai, privalantys registruotis Registre, turi pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD) paraišką registruotis Registre (toliau – Paraiška), kurios forma ir pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 10 ir 11 prieduose. Paraiška teikiama elektroniniu būdu (internetu).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-368, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 57-2721 (2011-05-12), i. k. 111301MISAK00D1-368

 

59. Įmonių padaliniai, atitinkantys Taisyklių 57 punkte nustatytus kriterijus ir turintys buveines kitu adresu nei pagrindinės įmonės buveinė, atskiri atliekų tvarkymo įrenginiai, atitinkantys Taisyklių 57 punkte nustatytus kriterijus ir esantys kitu adresu nei pagrindinė įmonė, jos padalinio buveinė, privalo atskirai registruotis Registre ir pateikti atskirą Paraišką.

60. Paraiška teikiama tam RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra atitinkamai įmonės, jos padalinio buveinė ar atskiras atliekų tvarkymo įrenginys.

61. Atliekų tvarkytojai, kurie privalo turėti Leidimą, Paraišką pateikia per 5 darbo dienas po prašymo išduoti (koreguoti, atnaujinti) Leidimą pateikimo.

62. RAAD per 14 darbo dienų nuo Paraiškos gavimo, o jei atliekų tvarkytojas privalo turėti Leidimą, – nuo Leidimo išdavimo (koregavimo, atnaujinimo) datos, įregistruoja atliekų tvarkytoją Registre.

63. RAAD neregistruoja atliekų tvarkytojo, jei Paraiškoje pateikti duomenys yra neteisingi ar neatitinka teisės aktų reikalavimų. Apie šį sprendimą RAAD per 14 darbo dienų nuo Paraiškos gavimo dienos raštu informuoja atliekų tvarkytoją, nurodydamas sprendimo neregistruoti Registre priežastis. Atliekų tvarkytojas, pašalinęs nurodytus netikslumus, Paraišką gali teikti pakartotinai.

64. RAAD atliekų tvarkytojus registruoja atliekas tvarkančių įmonių registracijos instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. D1-461 „Dėl Atliekas tvarkančių įmonių registravimo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 136-4974), nustatyta tvarka.

65. Registracija Registre turi būti atnaujinama pateikiant RAAD naują Paraišką:

65.1. jei koreguojamas, atnaujinamas Leidimas dėl atliekų tvarkymo veiklos;

65.2. jei pasikeitė Registre nurodyti duomenys;

65.3. jei praėjo vieneri metai nuo registracijos ar registracijos atnaujinimo Registre dienos (netaikoma atliekų tvarkytojams, turintiems Leidimą).

66. Atliekų tvarkytojai, turintys atnaujinti registraciją Registre Taisyklių 65.2 ir 65.3 punktuose nustatytais atvejais, Paraišką RAAD turi pateikti per 14 darbo dienų nuo Taisyklių 65.2 punkte nurodytų duomenų pasikeitimo ar likus ne mažiau kaip 14 darbo dienų iki 65.3 punkte nurodyto termino pabaigos.

67. Registracija Registre panaikinama, kai atliekų tvarkytojas:

67.1. nutraukia atliekų tvarkymo veiklą;

67.2. netenka teisės vykdyti atliekų tvarkymo veiklos;

67.3. pažeidžia atliekų tvarkymo veiklos reikalavimus ir šių pažeidimų nepašalina;

67.4. neatnaujina registracijos Registre.

68. Registracijos Registre duomenys, informacija apie registracijos panaikinimą skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/.

 

X. ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

 

69. Atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės, įskaitant įmones, kurios paruošia atliekas naudoti ar šalinti, privalo turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento forma pateikta Taisyklių 5 priede.

70. Atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės, rengdamos Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą, turi naudotis Atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. D1-111 „Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 26-942).

71. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą turi patvirtinti įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

72. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas yra neatsiejama Leidimo dalis ir pateikiamas kartu su paraiška Leidimui gauti, atnaujinti ar koreguoti (jeigu pasikeičia Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikiami duomenys).

73. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente turi būti nurodyta:

73.1 informacija apie įmonę ir joje paruošiamas naudoti ar šalinti, naudojamas ar šalinamas atliekas;

73.2. informacija apie atliekų paruošimo naudoti ar šalinti, naudojimo ar šalinimo technologinį procesą:

73.2.1. technologinio proceso apibūdinimas ir paskirtis;

73.2.2. paruošiamų naudoti ar šalinti, naudojamų ar šalinamų atliekų apibūdinimas;

73.2.3. atliekoms paruošti naudoti ar šalinti, naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas;

73.2.4. atliekų paruošimo naudoti ar šalinti, naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontrolės ir monitoringo priemonės;

73.2.5. atliekų paruošimo naudoti ar šalinti, naudojimo ar šalinimo technologinio proceso medžiagų balansas;

73.3. atliekų laikymo aprašymas;

73.4. atliekų priėmimo ir kontrolės procedūrų aprašymas;

73.5. kita informacija.

74. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente gali būti pateikiama ne visa reikalaujama informacija, jei atliekas paruošianti naudoti ar šalinti, naudojanti ar šalinanti įmonė atitinkama veikla neužsiima.

 

XI. PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ IDENTIFIKAVIMAS IR DEKLARAVIMAS

 

75. Atliekos, kurios atliekų sąraše, pateiktame Taisyklių 1 priede, pažymėtos žvaigždute (*) ir pasižyminčios viena ar keliomis pavojingomis savybėmis, nurodytomis Taisyklių 2 priede, o Taisyklių 2 priedo H3–H8, H10, H11 savybėmis pasižyminčios atliekos atitinka Taisyklių 3 priede nurodytus atliekų pavojingumo kriterijus, laikomos pavojingosiomis atliekomis.

76. Įmonės, kuriose susidaro pavojingosios atliekos, privalo identifikuoti susidariusias pavojingąsias atliekas, nustatyti jų sudėtį ir deklaruoti susidariusias pavojingąsias atliekas atliekų apskaitoje.

77. Įmonės, identifikuodamos pavojingąsias atliekas, turi vadovautis:

77.1. Atliekų sąrašu (pagal Taisyklių 1 priedą), kuriame žvaigždute (*) pažymėtos atliekos yra pavojingosios atliekos. Jei žvaigždute pažymėtų atliekų aprašyme yra specialioji ar bendroji nuoroda į pavojingas chemines medžiagas, šios atliekos yra pavojingosios tik tada, kai atliekose esančių pavojingų cheminių medžiagų koncentracija (t. y. svorio procentas) yra tokia, kad atliekos turi vieną ar kelias Taisyklių 2 priede nurodytas savybes, dėl kurių atliekos tampa pavojingosiomis;

77.2. savybėmis, dėl kurių atliekos tampa pavojingosiomis (pagal Taisyklių 2 priedą), ir atliekų pavojingumo kriterijais (pagal Taisyklių 3 priedą). Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingosios atliekos, jei turi vieną ar kelias Taisyklių 2 priede išvardintas savybes, dėl kurių atliekos tampa pavojingosiomis, ir, naudojant Taisyklių 2 priedo H3–H8, H10, H11 terminus, turi vieną ar kelis Taisyklių 3 priede išvardintus atliekų pavojingumo kriterijus;

77.3. Lietuvos Respublikoje tiesiogiai taikomu 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančiu Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/ 94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105 bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1), patvirtintais cheminių medžiagų ir preparatų saugos duomenų lapais ir juose pateikiama informacija apie cheminę medžiagų sudėtį, savybes ir atliekų tvarkymą, kai naudojant šias chemines medžiagas jų sudėtis ir savybės nepasikeitė.

78. Nepavykus atliekų identifikuoti 77 punkte nurodytais būdais, turi būti atliekami pavojingųjų atliekų sudėties ir savybių laboratoriniai tyrimai.

79. Negalima pavojingųjų atliekų perklasifikuoti į nepavojingąsias, jei jos buvo atskiestos arba sumaišytos nesilaikant 82 ir 83 punktuose nustatytų reikalavimų ir siekiant sumažinti pradines pavojingų medžiagų koncentracijas, kurios būtų mažesnės negu nustatytos mažiausios ribinės vertės, kurioms esant atliekos apibrėžiamos kaip pavojingosios.

80. Jei įmonės gamybos ar kitoje ūkinėje veikloje susidaro atliekos, kurios pagal Taisyklių 1 priedą priskiriamos pavojingosioms atliekoms, tačiau neturi Taisyklių 2 priede išvardintų savybių, dėl kurių atliekos tampa pavojingosiomis, ir neatitinka Taisyklių 3 priede nurodytų atliekų pavojingumo kriterijų:

80.1. įmonė gali kreiptis į atitinkamą RAAD pateikdama duomenis, įrodančius, kad šios atliekos neturi Taisyklių 2 priede išvardintų savybių, dėl kurių atliekos tampa pavojingosiomis, ir neatitinka Taisyklių 3 priede nurodytų atliekų pavojingumo kriterijų;

80.2. RAAD gavęs Taisyklių 80.1 punkte nurodytus duomenis ne vėliau kaip per 40 darbo dienų įvertina įmonės pateiktą informaciją ir, esant pagrindui manyti, kad tokias atliekas galima būtų laikyti nepavojingosiomis, kreipiasi į Aplinkos ministeriją, motyvuotai prašydamas atliekas, kurios pagal Taisyklių 1 priedą priskiriamos pavojingosioms atliekoms, perklasifikuoti į nepavojingąsias atliekas ir apie tai informuoja prašymą pateikusią įmonę;

80.3. Aplinkos ministerija, įvertinusi RAAD pateiktą informaciją ir nusprendusi, kad tikslinga perklasifikuoti tam tikras pavojingąsias atliekas į nepavojingąsias atliekas, kreipiasi į Europos Komisiją prašydama peržiūrėti Atliekų sąrašą, pateiktą 2000 m. gegužės 3 d. Europos Komisijos Sprendimo 2000/532/EB (toliau – Sprendimas 2000/532/EB) priede, ir suteikdama Europos Komisijai visą su tuo susijusią informaciją. Taisyklių 1 priedo pakeitimai, susiję su pavojingųjų atliekų perklasifikavimu į nepavojingąsias atliekas, atliekami atsižvelgus į Europos Komisijos pateiktą nuomonę;

80.4. gavusi Europos Komisijos nuomonę dėl pavojingųjų atliekų perklasifikavimo į nepavojingąsias atliekas, Aplinkos ministerija priima sprendimą dėl Taisyklių 1 priedo koregavimo ir apie šį sprendimą per 15 darbo dienų informuoja atitinkamą RAAD;

80.5. RAAD apie Aplinkos ministerijos priimtą sprendimą dėl Taisyklių 1 priedo koregavimo nedelsiant informuoja įmonę, kuri kreipėsi dėl pavojingųjų atliekų perklasifikavimo į nepavojingąsias atliekas.

81. Atliekas, pasižyminčias viena ar keliomis pavojingosiomis savybėmis, nurodytomis Taisyklių 2 priede, galima laikyti pavojingosiomis, net jeigu jos nėra įtrauktos į Atliekų sąrašą, pateiktą Sprendimo 2000/532/EB priede. Tokiais atvejais Aplinkos ministerija kreipiasi į Europos Komisiją prašydama peržiūrėti Atliekų sąrašą, pateiktą Sprendimo 2000/532/EB priede, ir suteikdama Europos Komisijai visą su tuo susijusią informaciją. Taisyklių 1 priedo pakeitimai atliekami atsižvelgus į Europos Komisijos pateiktą nuomonę.

 

XII. PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ MAIŠYMAS

 

82. Pavojingosios atliekos gali būti maišomos su kitomis pavojingosiomis atliekomis arba su kitomis atliekomis ar medžiagomis tik laikantis Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų sąlygų. Maišymas apima ir skiedimą.

83. Kai pavojingosios atliekos buvo sumaišytos nesilaikant Atliekų tvarkymo įstatyme pavojingųjų atliekų maišymui nustatytų sąlygų, atliekų turėtojas privalo, jeigu tai techniškai įmanoma ir būtina, jas atskirti nesukeliant reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

 

XIII. PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

 

84. Įmonės, laikinai laikančios, surenkančios, vežančios ir laikančios pavojingąsias atliekas, privalo jas supakuoti taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai.

85. Pavojingųjų atliekų pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.

86. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių (talpų) medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais.

87. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

88. Visi laikinai laikomų, surenkamų, vežamų ir laikomų pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketės forma pateikta Taisyklių 6 priede.

89. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui.

 

XIV. PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ VEŽIMAS

 

90. Pavojingąsias atliekas išvežant (eksportuojant) iš Lietuvos Respublikos teritorijos, įvežant (importuojant) į Lietuvos Respublikos teritoriją ar vežant tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, privaloma vadovautis Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1998 m. gruodžio 22 d. (Žin., 1999, Nr. 13-314), 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) ir Atliekų vežimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 65-2310; 2009, Nr. 105-4388), reikalavimais.

91. Pavojingąsias atliekas vežant Lietuvos Respublikos teritorijoje, privaloma turėti pavojingųjų atliekų lydraštį (toliau – Lydraštis), kuris pridedamas kaip priedas prie krovinio važtaraščio. Reikalavimai krovinio važtaraščiui nustatyti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2005, Nr. 47-1559).

92. Lydraščio forma pateikta Taisyklių 7 priede, o jo pildymo instrukcija – Taisyklių 8 priede.

93. Pavojingąsias atliekas išvežant (eksportuojant) iš Lietuvos Respublikos teritorijos, įvežant (importuojant) į Lietuvos Respublikos teritoriją ar vežant tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, Lydraštis nepildomas.

94. Fiziniai asmenys, vežantys savo buityje susidarančias pavojingąsias atliekas, Lydraščio pildyti neprivalo.

95. Pavojingųjų atliekų siuntėjas – bet kuris asmuo, organizuojantis pavojingųjų atliekų vežimą. Pavojingųjų atliekų siuntėju gali būti pavojingųjų atliekų turėtojas, pavojingųjų atliekų surinkėjas, pavojingųjų atliekų vežėjas, pavojingųjų atliekų gavėjas ar atliekų vežimą organizuojantis tarpininkas.

96. Kiekvienai pavojingųjų atliekų siuntai pildomas atskiras Lydraštis. Tuo atveju, kai pavojingųjų atliekų siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra skirtingos įmonės, pildomi keturi Lydraščio egzemplioriai. Jei pavojingųjų atliekų siuntėjas ir vežėjas arba vežėjas ir gavėjas yra ta pati įmonė, pildomi trys Lydraščio egzemplioriai. Tuo atveju, kai pavojingųjų atliekų siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra ta pati įmonė, pildomas vienas Lydraščio egzempliorius.

97. Vieną pavojingųjų atliekų siuntėjo, turėtojo ir vežėjo užpildytą Lydraščio egzempliorių pavojingųjų atliekų siuntėjas pasilieka sau ir saugo kartu su kitais pavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentais. Likusius pavojingųjų atliekų siuntėjo, turėtojo ir vežėjo užpildytus Lydraščio egzempliorius pavojingųjų atliekų vežėjas kartu su atliekomis perduoda pavojingųjų atliekų gavėjui. Užpildęs atitinkamas visų jam perduotų Lydraščio egzempliorių skiltis, vieną Lydraščio egzempliorių pavojingųjų atliekų gavėjas pasilieka sau ir saugo kartu su kitais pavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentais. Po vieną Lydraščio egzempliorių pavojingųjų atliekų gavėjas per penkias darbo dienas nuo atliekų priėmimo perduoda, išsiunčia paštu ar faksu pavojingųjų atliekų siuntėjui ir pavojingųjų atliekų vežėjui.

98. Tais atvejais, kai atliekų turėtojas nėra atliekų siuntėjas, jis privalo turėti atliekų siuntėjo, vežėjo ir gavėjo užpildyto Lydraščio egzemplioriaus kopiją.

99. Atliekų gavėjas, tvarkantis atliekas R13 ir D14–D15 atliekų tvarkymo veiklomis, perdavęs iš siuntėjo gautas ir laikytas atliekas galutiniam atliekų tvarkytojui (gavėjui, tvarkančiam atliekas R1–R11 ir D1–D13 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis) ir gavęs galutinio atliekų tvarkytojo užpildytą Lydraščio egzempliorių, jo kopiją privalo nedelsdamas pateikti atliekų siuntėjui, kurio atliekos buvo priimtos tvarkyti R13 ir D14–D15 atliekų tvarkymo veiklomis.

100. Pavojingųjų atliekų vežėjas ir gavėjas neturi teisės priimti pavojingųjų atliekų, jei jiems nepateikiamas Lydraštis, pateikiamas neužpildytas Lydraštis, nustatoma, kad Lydraštyje pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, išskyrus atvejus, kai pavojingosios atliekos priimamos iš fizinių asmenų.

101. Jei pavojingųjų atliekų priėmimo metu nustatoma, kad pristatytų atliekų savybės neatitinka Lydraštyje pateiktų duomenų, pavojingųjų atliekų gavėjas turi surašyti aktą, kurį pasirašo pavojingųjų atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi apie tai informuoti pavojingųjų atliekų siuntėją ir RAAD, kurio teritorijoje yra pavojingųjų atliekų siuntėjas. 

102. Sprendimą dėl pavojingųjų atliekų priėmimo ar nepriėmimo 101 punkte nurodytu atveju priima pavojingųjų atliekų gavėjas. Jeigu pavojingųjų atliekų gavėjas atliekų nepriima, siuntėjas privalo priimti atgal grąžintas atliekas ir tvarkyti jas teisės aktų nustatyta tvarka, apie tai informuodamas RAAD.

103. Pavojingųjų atliekų siuntėjas, turėtojas, vežėjas ir gavėjas privalo užtikrinti, kad jų pateikta informacija visuose Lydraščio egzemplioriuose sutaptų, būtų aiškiai perskaitoma ir teisinga.

 

XV. PAPILDOMI REIKALAVIMAI ALYVOS ATLIEKAS TVARKANČIOMS ĮMONĖMS

 

104. Surinktos alyvos atliekos turi būti apdorojamos šiais būdais:

104.1. alyvos atliekų regeneravimas ar kitoks perdirbimas;

104.2. kitoks naudojimas (pvz., energijai, kurui, atitinkančiam skystajam kurui taikomus kokybės reikalavimus, gauti);

104.3. alyvos atliekų, netinkamų regeneruoti ar kitaip perdirbti, kitaip naudoti, taip pat atliekų, susidariusių regeneravimo ar perdirbimo ar kitokio naudojimo metu, deginimas pagal Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimus, patvirtintus aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290; 2010 Nr. 79-4115).

105. Alyvos atliekas tvarkanti įmonė atsako už tvarkomų alyvos atliekų kokybę ir privalo kontroliuoti polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (toliau – PCB/PCT) kiekį tvarkomose alyvos atliekose.

106. PCB/PCT kiekis tvarkomose (išskyrus atliekų surinkimo veiklą) alyvos atliekose negali viršyti 50 ppm, išskyrus atvejus, kai:

106.1. regeneravimo ar kitokio perdirbimo metu PCB/PCT pašalinami aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu taip, kad gautoje bazinėje alyvoje ar kure jų koncentracija būtų mažesnė negu 50 ppm;

106.2. alyvos atliekos deginamos laikantis Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699.

106.3. alyvos atliekos šalinamos laikantis Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 (Žin., 2003, Nr. 99-4469; 2004, Nr. 103-3802), nustatytų reikalavimų.

107. Alyvos atliekas tvarkanti įmonė gali:

107.1. pareikalauti, kad alyvos atliekų turėtojas pateiktų laboratorijos, turinčios leidimą aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniams matavimams atlikti, atlikto bandymo rezultatus apie PCB/PCT kiekį kiekvienoje pristatomoje ar perduodamoje alyvos atliekų siuntoje;

107.2. pati organizuoti PCB/PCT kiekio tyrimus gaunamose alyvos atliekose.

108. Alyvos atliekas tvarkanti įmonė, pati organizuodama PCB/PCT kiekio tyrimus alyvų atliekose, gali naudoti visus tyrimų metodus, kurie, šios įmonės nuomone, leidžia spėti, kad priimamose alyvos atliekose gali būti PCB/PCT. Tačiau alyvos atliekas tvarkanti įmonė (išskyrus surinkėją) privalo nustatyti PCB/PCT kiekį alyvos atliekose laboratorijoje, turinčioje leidimą aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniams matavimams atlikti, prieš šias atliekas regeneruojant, perdirbant ar deginant.

109. Tuo atveju, kai PCB/PCT kiekis alyvos atliekose viršija 50 ppm, alyvų atliekas tvarkanti įmonė, neturinti teisės tvarkyti tokių alyvos atliekų, privalo alyvų atliekų siuntą grąžinti ją pristačiusiam šių atliekų turėtojui ir informuoti atitinkamą RAAD, pateikdama užpildytą Lydraštį. Grąžintas alyvų atliekas šių atliekų turėtojas privalo perduoti įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas.

110. Bazinėse alyvose, gautose alyvos atliekų regeneravimo metu, ar kure, pagamintame iš alyvos atliekų, kitų medžiagų, pasižyminčių Taisyklių 2 priede nurodytomis atliekų pavojingumą lemiančiomis savybėmis, koncentracijos neturi viršyti atliekų pavojingumo kriterijuose nustatytų koncentracijų, o PCB/PCT koncentracija turi būti mažesnė negu 50 ppm.

111. Alyvos atliekų tvarkymo metu draudžiama jas maišyti su kitomis alyvos atliekomis, kuriose PCB/PCT koncentracija yra didesnė negu 50 ppm ir (ar) kuriose kitų medžiagų, kurias galima priskirti pavojingosioms atliekoms, koncentracijos viršija atliekų pavojingumo kriterijuose (Taisyklių 3 priedas) nustatytas koncentracijas.

 

XVI. ATLIEKŲ APSKAITOS IR TVARKYMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

112. Nepavojingųjų atliekų turėtojai ir tvarkytojai nepavojingųjų atliekų apskaitos (apskaitos žurnalus, ataskaitas ir pan.) ir kitus su nepavojingųjų atliekų laikinuoju laikymu, surinkimu, vežimu ar apdorojimu susijusius dokumentus, patikrinimų dokumentus, taip pat RAAD ar kita institucija, gavusi šiuos dokumentus, turi saugoti ne trumpiau kaip trejus metus.

113. Pavojingųjų atliekų turėtojai ir tvarkytojai pavojingųjų atliekų apskaitos (apskaitos žurnalus, ataskaitas ir pan.) ir kitus su pavojingųjų atliekų laikinuoju laikymu, surinkimu, vežimu ar apdorojimu susijusius dokumentus, patikrinimų dokumentus, taip pat RAAD ar kita institucija, gavusi šiuos dokumentus, turi saugoti ne trumpiau kaip penkerius metus.

114. Sąvartyno operatoriai atliekų priėmimo į sąvartyną dokumentus turi saugoti iki sąvartyno priežiūros po uždarymo vykdymo pabaigos.

115. Visi atliekų tvarkymo dokumentai turi būti nedelsiant pateikiami aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams jiems pareikalavus.

 

XVII. Papildomus reikalavimus atliekų tvarkymui nustatantys teisės aktai

 

116. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimai nustatyti Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

117. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo sąlygos, kompostuojamų atliekų rūšys, reikalavimai komposto kokybei ir naudojimui nustatyti Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 23-902).

118. Baterijų ir akumuliatorių atliekų rūšiavimui, laikinajam laikymui, surinkimui ir vežimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 1-12; 2003, Nr. 17-745; 2008, Nr. 86-3439).

119. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimui, vežimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793).

120. Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turinčių atliekų turėtojams ir tvarkytojams taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4469).

121. Pakuočių atliekų rūšiavimui, surinkimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503).

122. Žmonių sveikatos priežiūros ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekų tvarkymo reikalavimai asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 66:2008 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2008 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 22-822).

123. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidarančių atliekų tvarkymui taikomi papildomi reikalavimai, nustatyti Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 85-3430).

124. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1676).

125. Statybinių atliekų (įskaitant asbesto turinčių statybinių atliekų) rūšiavimui, surinkimui, vežimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 10-403).

126. Atliekų deginimui taikomi papildomi reikalavimai (eksploatacinės sąlygos, išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir techniniai reikalavimai) nustatyti Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 31-1290).

127. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų laikymui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklėse ir netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678 „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 106-5491).

128. Reikalavimai nuotekų dumblo naudojimui žemės ūkyje, energetinių kultūrų (greitai augančių želdinių, kurių paskirtis – tiesioginis panaudojimas biokuro gamybai) auginimui bei pažeistų teritorijų (karjerų, išeksploatuotų durpynų, uždaromų sąvartynų, kelių sankasų ir pan.) rekultivavimui nustatyti Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimuose LAND 20-2005, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 61-2196; 2005, Nr. 142-5135).

129. Medienos kuro pelenų naudojimo dirvožemio tręšimui žemės ūkyje, įskaitant ir energetinių želdinių auginimui, miškų ūkyje, maišant su nuotekų dumblu, bei pažeistų teritorijų (karjerų, neeksploatuojamų durpynų, uždaromų sąvartynų, kelių sankasų ir kt.) rekultivavimui, civilinėje inžinerijoje tvarka nustatyta Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose 2011 m. sausio 5 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 5-168).

 

XVIII. ATSAKOMYBĖ UŽ PAŽEIDIMĄ

 

130. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

part_c1c15a87311743dbb305be0cc3209bf4_end


Atliekų tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

I. Įvadas

 

1. Atliekų sąrašas atitinka 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimu 2000/532/EB, keičiančiu sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl pavojingųjų atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingųjų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 151), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimu 2001/573/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 165), patvirtintą atliekų sąrašą.

2. Jei medžiaga ar daiktas įrašytas į atliekų sąrašą, tai dar nereiškia, kad jis bet kokiomis sąlygomis yra atliekos. Medžiagos ir daiktai yra atliekos tik tada, kai atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytą apibrėžimą.

3. Atliekų sąrašo struktūra:

3.1. atliekų sąrašą sudaro 20 skyrių, kuriuose atliekos grupuojamos pagal susidarymo šaltinį arba pagal atliekų tipą. Skyrių pavadinimai žymimi dviejų skaitmenų kodais (pvz., „07 organinių cheminių procesų atliekos“);

3.2. kiekvieną skyrių sudaro poskyriai, kurių pavadinimai žymimi keturių skaitmenų kodais (pvz., „07 01 pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos“);

3.3. atliekų pavadinimas atliekų sąraše žymimas šešių skaitmenų kodu ir visada turi būti siejamas su poskyrių pavadinimais ir skyrių pavadinimais (pvz., „07 01 01* vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai“).

4. Klasifikuojant atliekas pagal atliekų sąrašą turi būti laikomasi šios tvarkos:

4.1. atliekų klasifikavimas pagal susidarymo šaltinį:

4.1.2. nustatomas 01-12 arba 17-20 skyriuose nurodytų atliekų susidarymo šaltinis ir parenkamas šešių skaitmenų atliekų kodas (išskyrus kodus, kurie šiuose skyriuose baigiasi 99). Tam tikrų gamybos rūšių padaliniams gali reikėti savo veiklą klasifikuoti pagal kelis skyrius. Pavyzdžiui, lengvųjų automobilių gamintojas savo atliekas gali rasti 12 skyriaus sąraše (metalų formavimo ir paviršių apdirbimo atliekos), 11 (neorganinės atliekos, kurių sudėtyje yra metalų iš metalų tvarkymo ir metalinių dangų) ir 08 (dangų atliekos) skyrių sąrašuose priklausomai nuo skirtingų proceso etapų;

4.1.3. atskirai surinktos pakuočių atliekos (įskaitant įvairių pakuočių medžiagų mišinius) yra klasifikuojamos 15 01, o ne 20 01 poskyryje, išskyrus atskirai surinktas pakuočių gamybos, pakuočių užpildymo gaminiais, gaminių pakavimo metu susidariusias atliekas, kurios turi būti klasifikuojamos 20 01 poskyryje;

4.2. atliekų klasifikavimas pagal atliekų tipą. Jeigu 01-12 arba 17-20 skyriuose tinkamo kodo neįmanoma rasti, atliekoms nustatyti parenkamas kodas 13-15 skyriuose;

4.3. atliekų sąraše neapibrėžtų atliekų klasifikavimas. Jeigu neatitinka nė vienas šių atliekų kodas 13-15 skyriuose, atliekų kodas turi būti parenkamas 16 skyriuje;

4.4. skyriuje neapibrėžtų atliekų klasifikavimas. Jeigu atliekų nėra ir 16 skyriuje, iš atliekų susidarymo šaltinį atitinkančio skyriaus turi būti parenkamas skaitmenimis 99 besibaigiantis kodas (kitaip neapibrėžtos atliekos) ir įrašomas tikslus atliekų pavadinimas;

4.5. pavojingųjų atliekų klasifikavimas:

4.5.1. žvaigždute (*) pažymėtos atliekos yra pavojingosios atliekos. Jei žvaigždute pažymėtų atliekų aprašyme yra specialioji ar bendroji nuoroda į pavojingas chemines medžiagas, šios atliekos yra pavojingosios tik tada, kai atliekose esančių pavojingų cheminių medžiagų koncentracija (t. y. svorio procentas) yra tokia, kad atliekos turi vieną ar kelias Taisyklių 2 priede nurodytas savybes;

4.5.2. atliekos klasifikuojamos kaip pavojingosios atliekos, jei turi vieną ar kelias Taisyklių 2 priede išvardintas savybes ir, naudojant Taisyklių 2 priedo H3-H8, H10, H11 terminus, turi vieną ar kelis Taisyklių 3 priede išvardintus kriterijus;

4.5.3. Taisyklių 3 priedo nuostatos netaikomos klasifikuojant pavojingomis cheminėmis medžiagomis neužterštus grynųjų metalų lydinius;

4.5.4. atliekų sąraše terminas „pavojingos cheminės medžiagos“ reiškia medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501); „sunkieji metalai“ – stibio, arseno, kadmio, chromo (VI), vario, švino, gyvsidabrio, nikelio, seleno, telūro, talio ir alavo junginiai, taip pat šios medžiagos metalų pavidalu, kai jie yra klasifikuojami kaip pavojingos cheminės medžiagos.

 

II. Atliekų sąrašo skyriai

 

01

Mineralų žvalgymo, kasybos, karjerų eksploatavimo, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

02

Žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gaminimo ir perdirbimo atliekos

03

Medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų, medienos masės, popieriaus ir kartono gamybos atliekos

04

Odos, kailių ir tekstilės pramonės atliekos

05

Naftos perdirbimo, gamtinių dujų valymo ir anglių pirolizinio apdorojimo atliekos

06

Neorganinių cheminių procesų atliekos

07

Organinių cheminių procesų atliekos

08

Dangų (dažai, lakas ir stiklo emalis), klijų, hermetikų ir spaustuvinių dažų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

09

Fotografijos pramonės atliekos

10

Terminių procesų atliekos

11

Metalų ir kitų medžiagų paviršiaus cheminio apdorojimo ir dengimo atliekos; spalvotosios hidrometalurgijos atliekos

12

Metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos

13

Naftos produktų atliekos ir skystojo kuro atliekos (išskyrus maistinį aliejų ir tą, kuris nenurodytas 05, 12 ir 19)

14

Organinių tirpiklių, aušalų ir propelentų atliekos (išskyrus 07 ir 08)

15

Kitaip neapibrėžtos pakuočių atliekos, absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos ir apsauginiai drabužiai

16

Kitaip sąraše neapibrėžtos atliekos

17

Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą)

18

Žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)

19

Atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių ir iš nuotekų valymo įrenginių, esančių už jų susidarymo vietos ribų, ir žmonėms vartoti bei pramonei skirto vandens ruošimo atliekos

20

Komunalinės atliekos (buitinės atliekos ir panašios verslo, gamybinės ir organizacijų atliekos), įskaitant atskirai surenkamas frakcijas

 

III. Atliekų KODŲ sąrašAS

 

01

 

MINERALŲ ŽVALGYMO, KASYBOS, KARJERŲ EKSPLOATAVIMO, FIZINIO IR CHEMINIO APDOROJIMO ATLIEKOS

01 01

 

mineralų kasybos atliekos

01 01 01

 

mineralų kasybos atliekos, kuriose yra metalų

01 01 02

 

mineralų kasybos atliekos, kuriose nėra metalų

01 03

 

mineralų, kuriuose yra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

01 03 04

*

rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos

01 03 05

*

kitos liekanos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

01 03 06

 

liekanos, nenurodytos 01 03 04 ir 01 03 05

01 03 07

*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, susidarančios fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant mineralus, kuriuose yra metalų

01 03 08

 

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 03 07

01 03 09

 

aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, nenurodytas 01 03 07

01 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

01 04

 

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

01 04 07

*

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

01 04 08

 

žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 09

 

smėlio ir molio atliekos

01 04 10

 

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 11

 

potašo ir akmens druskos perdirbimo atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 12

 

mineralų plovimo ir valymo atliekos bei kitos atliekos, nenurodytos 01 04 07 ir 01 04 11

01 04 13

 

akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

01 05

 

gręžinių dumblas ir kitos gręžinių atliekos

01 05 04

 

gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos

01 05 05

*

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos

01 05 06

*

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

01 05 07

 

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06

01 05 08

 

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra chloridų, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06

01 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

02

 

ŽEMĖS ŪKIO, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS, MIŠKININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS IR ŽŪKLĖS, MAISTO GAMINIMO IR PERDIRBIMO ATLIEKOS

02 01

 

žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos

02 01 01

 

plovimo ir valymo dumblas

02 01 02

 

gyvulių audinių atliekos

02 01 03

 

augalų audinių atliekos

02 01 04

 

plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)

02 01 06

 

gyvulių ekskrementai, šlapimas ir mėšlas (įskaitant panaudotus šiaudus), srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi už susidarymo vietos

02 01 07

 

miškininkystės atliekos

02 01 08

*

agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

02 01 09

 

agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08

02 01 10

 

metalų atliekos

02 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 02

 

mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos

02 02 01

 

plovimo ir valymo dumblas

02 02 02

 

gyvulių audinių atliekos

02 02 03

 

vartoti ar perdirbti netinkamos medžiagos

02 02 04

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 03

 

vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos, konservų gamybos, mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos

02 03 01

 

plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas

02 03 02

 

konservantų atliekos

02 03 03

 

tirpiklių ekstrahavimo atliekos

02 03 04

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 03 05

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 04

 

cukraus gamybos atliekos

02 04 01

 

purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius

02 04 02

 

naudoti netinkamas kalcio karbonatas

02 04 03

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 05

 

pieno pramonės atliekos

02 05 01

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 05 02

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 06

 

kepimo ir konditerijos pramonės atliekos

02 06 01

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 06 02

 

konservantų atliekos

02 06 03

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 07

 

alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos

02 07 01

 

žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos

02 07 02

 

spirito distiliavimo atliekos

02 07 03

 

cheminio apdorojimo atliekos

02 07 04

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 07 05

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

03

 

MEDIENOS PERDIRBIMO IR PLOKŠČIŲ BEI BALDŲ, MEDIENOS MASĖS, POPIERIAUS IR KARTONO GAMYBOS ATLIEKOS

03 01

 

medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos

03 01 01

 

medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos

03 01 04

*

pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

03 01 05

 

pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04

03 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

03 02

 

medienos konservavimo atliekos

03 02 01

*

nehalogenintieji organiniai medienos konservantai

03 02 02

*

organiniai chlorintieji medienos konservantai

03 02 03

*

organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų

03 02 04

*

neorganiniai medienos konservantai

03 02 05

*

kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

03 02 99

 

kitaip neapibrėžti medienos konservantai

03 03

 

medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos

03 03 01

 

medžio žievės ir medienos atliekos

03 03 02

 

žaliųjų nuovirų šlamas (tvarkant juodąsias nuoviras)

03 03 05

 

spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas

03 03 07

 

mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas

03 03 08

 

perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos

03 03 09

 

kalkių dumblo atliekos

03 03 10

 

pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą

03 03 11

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10

03 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

04

 

ODOS, KAILIŲ IR TEKSTILĖS PRAMONĖS ATLIEKOS

04 01

 

odos ir kailių pramonės atliekos

04 01 01

 

kaišos (mėzdros) ir kalkinio skėlimo atliekos

04 01 02

 

kalkinimo atliekos

04 01 03

*

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra tirpiklių be skystosios fazės

04 01 04

 

rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo

04 01 05

 

rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo

04 01 06

 

dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo

04 01 07

 

dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo

04 01 08

 

raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo

04 01 09

 

odos išdirbimo ir apdailos atliekos

04 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

04 02

 

tekstilės pramonės atliekos

04 02 09

 

sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos

04 02 10

 

organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)

04 02 14

*

odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių

04 02 15

 

apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14

04 02 16

*

dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

04 02 17

 

dažančios medžiagos ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16

04 02 19

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

04 02 20

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19

04 02 21

 

neperdirbto tekstilės pluošto atliekos

04 02 22

 

perdirbto tekstilės pluošto atliekos

04 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

05

 

NAFTOS PERDIRBIMO, GAMTINIŲ DUJŲ VALYMO IR ANGLIŲ PIROLIZINIO APDOROJIMO ATLIEKOS

05 01

 

naftos perdirbimo atliekos

05 01 02

*

druskos šalinimo dumblas

05 01 03

*

rezervuarų dugno dumblas

05 01 04

*

rūgštinis alkilinis dumblas

05 01 05

*

išsiliejusi nafta

05 01 06

*

įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas

05 01 07

*

rūgštieji gudronai

05 01 08

*

kiti gudronai

05 01 09

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

05 01 10

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09

05 01 11

*

kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos

05 01 12

*

rūgštys, kuriose yra tepalų

05 01 13

 

garo katilams tiekiamo vandens dumblas

05 01 14

 

aušinimo bokštų atliekos

05 01 15

*

panaudotas filtrų molis

05 01 16

 

sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros

05 01 17

 

bitumas

05 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

05 06

 

anglių pirolizinio apdorojimo atliekos

05 06 01

*

rūgštieji gudronai

05 06 03

*

kiti gudronai

05 06 04

 

aušinimo bokštų atliekos

05 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

05 07

 

gamtinių dujų valymo ir transportavimo atliekos

05 07 01

*

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

05 07 02

 

atliekos, kuriose yra sieros

05 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06

 

NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

06 01

 

rūgščių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

06 01 01

*

sieros rūgštis ir sulfito rūgštis

06 01 02

*

druskos rūgštis

06 01 03

*

vandenilio fluoridas

06 01 04

*

fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis

06 01 05

*

azoto rūgštis ir nitrito rūgštis

06 01 06

*

kitos rūgštys

06 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 02

 

šarminių tirpalų GMTN atliekos

06 02 01

*

kalcio hidroksidas

06 02 03

*

amoniakas

06 02 04

*

natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas

06 02 05

*

kitos bazės

06 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 03

 

druskų ir jų tirpalų bei metalų oksidų GMTN atliekos

06 03 11

*

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų

06 03 13

*

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

06 03 14

 

kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13

06 03 15

*

metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

06 03 16

 

metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15

06 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 04

 

atliekos, kuriose yra metalų, nenurodytos 06 03

06 04 03

*

atliekos, kuriose yra arseno

06 04 04

*

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

06 04 05

*

atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų

06 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 05

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

06 05 02

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

06 05 03

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02

06 06

 

sieros cheminių medžiagų GMTN, sieros cheminių procesų ir sieros šalinimo procesų atliekos

06 06 02

*

atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų

06 06 03

 

atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02

06 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 07

 

halogenų GMTN ir halogeninių cheminių procesų atliekos

06 07 01

*

elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto

06 07 02

*

chloro gamybos aktyvintos anglys

06 07 03

*

bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio

06 07 04

*

tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė (sulfato) rūgštis

06 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 08

 

silicio ir silicio junginių GMTN atliekos

06 08 02

*

atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų

06 08 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 09

 

fosforo cheminių medžiagų GMTN ir fosforo cheminių procesų atliekos

06 09 02

 

fosfitinis šlakas

06 09 03

*

reakcijų su kalciu atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis arba jose yra pavojingų cheminių medžiagų

06 09 04

 

reakcijų su kalciu atliekos, nenurodytos 06 09 03

06 09 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 10

 

azoto cheminių medžiagų GMTN, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos atliekos

06 10 02

*

atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

06 10 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 11

 

neorganinių pigmentų ir drumstiklių gamybos atliekos

06 11 01

 

titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciu atliekos

06 11 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 13

 

kitaip neapibrėžtos neorganinių cheminių procesų atliekos

06 13 01

*

neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai

06 13 02

*

naudotos aktyvintos anglys (išskyrus 06 07 02)

06 13 03

 

dujų suodžiai

06 13 04

*

asbesto perdirbimo atliekos

06 13 05

*

paišai (suodžiai)

06 13 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

07

 

ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

07 01

 

pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

07 01 01

*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 03

*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 04

*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 07

*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 01 08

*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 01 09

*

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 01 10

*

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 01 11

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 01 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11

07 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 02

 

plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos

07 02 01

*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 03

*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 04

*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 07

*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 02 08

*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 02 09

*

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 02 10

*

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 02 11

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 02 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11

07 02 13

 

plastikų atliekos

07 02 14

*

priedų, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

07 02 15

 

priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14

07 02 16

*

atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų

07 02 17

 

atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16

07 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 03

 

organinių dažiklių ir pigmentų (išskyrus 06 11) GMTN atliekos

07 03 01

*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 03

*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 04

*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 07

*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 03 08

*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 03 09

*

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 03 10

*

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 03 11

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 03 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11

07 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 04

 

organinių augalų apsaugos produktų (išskyrus 02 01 08 ir 02 01 09), medienos konservantų (išskyrus 03 02) ir kitų biocidų GMTN atliekos

07 04 01

*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 03

*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 04

*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 07

*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 04 08

*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 04 09

*

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 04 10

*

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 04 11

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 04 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11

07 04 13

*

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

07 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 05

 

medikamentų GMTN atliekos

07 05 01

*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 03

*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 04

*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 07

*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 05 08

*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 05 09

*

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 05 10

*

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 05 11

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 05 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11

07 05 13

*

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

07 05 14

 

kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13

07 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 06

 

riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos

07 06 01

*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 03

*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 04

*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 07

*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 06 08

*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 06 09

*

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 06 10

*

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 06 11

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 06 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11

07 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 07

 

kitaip neapibrėžtų grynųjų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN atliekos

07 07 01

*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 03

*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 04

*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 07

*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 07 08

*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 07 09

*

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 07 10

*

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 07 11

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 07 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11

07 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

08

 

DANGŲ (DAŽAI, LAKAS IR STIKLO EMALIS), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR SPAUSTUVINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS

08 01

 

dažų ir lako GMTN bei jų šalinimo atliekos

08 01 11

*

dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

08 01 12

 

dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11

08 01 13

*

dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 14

 

dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01 13

08 01 15

*

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 16

 

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytas 08 01 15

08 01 17

*

dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 18

 

dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17

08 01 19

*

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 20

 

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19

08 01 21

*

dažų ar lako nuėmiklių atliekos

08 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 02

 

kitų dangų (įskaitant keramines medžiagas) GMTN atliekos

08 02 01

 

dangos miltelių atliekos

08 02 02

 

vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų

08 02 03

 

vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų

08 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 03

 

spaustuvinių dažų GMTN atliekos

08 03 07

 

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų

08 03 08

 

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų

08 03 12

*

dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

08 03 13

 

dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos

08 03 14

*

dažų dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

08 03 15

 

dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14

08 03 16

*

ėsdinimo tirpalų atliekos

08 03 17

*

spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

08 03 18

 

spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17

08 03 19

*

dispersinė alyva

08 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 04

 

klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos

08 04 09

*

klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

08 04 10

 

klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09

08 04 11

*

klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 04 12

 

klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11

08 04 13

*

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 04 14

 

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13

08 04 15

*

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 04 16

 

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15

08 04 17

*

kanifolijos alyva

08 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 05

 

kitaip 08 neapibrėžtos atliekos

08 05 01

*

izocianatų atliekos

09

 

FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS

09 01

 

fotografijos pramonės atliekos

09 01 01

*

vandeniniai ryškalų ir aktyvatorių tirpalai

09 01 02

*

vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai

09 01 03

*

ryškalų tirpalai su tirpikliais

09 01 04

*

fiksažų tirpalai

09 01 05

*

balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai

09 01 06

*

fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro

09 01 07

 

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių

09 01 08

 

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių

09 01 10

 

vienkartinio naudojimo fotoaparatai be baterijų

09 01 11

*

vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03

09 01 12

 

vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nenurodytomis 09 01 11

09 01 13

*

vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06

09 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10

 

TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

10 01

 

elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus 19)

10 01 01

 

dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)

10 01 02

 

lakieji anglių pelenai

10 01 03

 

lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai

10 01 04

*

lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės

10 01 05

 

sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos

10 01 07

 

sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos

10 01 09

*

sieros rūgštis

10 01 13

*

kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai

10 01 14

*

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 15

 

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14

10 01 16

*

bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 17

 

bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16

10 01 18

*

dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 19

 

dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18

10 01 20

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 21

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20

10 01 22

*

garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 23

 

garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22

10 01 24

 

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

10 01 25

 

kuro saugojimo ir ruošimo atliekos anglimis kūrenamose elektrinėse

10 01 26

 

aušinimo vandens valymo atliekos

10 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 02

 

geležies ir plieno pramonės atliekos

10 02 01

 

šlako apdorojimo atliekos

10 02 02

 

neapdorotas šlakas

10 02 07

*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 02 08

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07

10 02 10

 

antrinės nuodegos

10 02 11

*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 02 12

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11

10 02 13

*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 02 14

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 02 13

10 02 15

 

kitas dumblas ir filtrų papločiai

10 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 03

 

aliuminio terminės metalurgijos atliekos

10 03 02

 

anodų atliekos

10 03 04

*

pirminio lydymo šlakas

10 03 05

 

aliuminio atliekos

10 03 08

*

antrinio lydymo druskų šlakas

10 03 09

*

antrinio lydymo juodosios nuodegos

10 03 15

*

degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

10 03 16

 

lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 03 15

10 03 17

*

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

10 03 18

 

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 03 17

10 03 19

*

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 20

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19

10 03 21

*

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 22

 

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21

10 03 23

*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 24

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23

10 03 25

*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 26

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 03 25

10 03 27

*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 03 28

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 03 27

10 03 29

*

druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 30

 

druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29

10 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 04

 

švino terminės metalurgijos atliekos

10 04 01

*

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 04 02

*

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 04 03

*

kalcio arsenatas

10 04 04

*

išmetamųjų dujų dulkės

10 04 05

*

kitos dalelės ir dulkės

10 04 06

*

dujų valymo kietosios atliekos

10 04 07

*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 04 09

*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 04 10

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 04 09

10 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 05

 

cinko terminės metalurgijos atliekos

10 05 01

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 05 03

*

išmetamųjų dujų dulkės

10 05 04

 

kitos dalelės ir dulkės

10 05 05

*

dujų valymo kietosios atliekos

10 05 06

*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 05 08

*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 05 09

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 05 08

10 05 10

*

nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

10 05 11

 

nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10

10 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 06

 

vario terminės metalurgijos atliekos

10 06 01

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 06 02

 

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 06 03

*

išmetamųjų dujų dulkės

10 06 04

 

kitos dalelės ir dulkės

10 06 06

*

dujų valymo kietosios atliekos

10 06 07

*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 06 09

*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 06 10

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 06 09

10 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 07

 

sidabro, aukso ir platinos terminės metalurgijos atliekos

10 07 01

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 07 02

 

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 07 03

 

dujų valymo kietosios atliekos

10 07 04

 

kitos dalelės ir dulkės

10 07 05

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 07 07

*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 07 08

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 07 07

10 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 08

 

kitų spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos

10 08 04

 

dalelės ir dulkės

10 08 08

*

pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas

10 08 09

 

kitas šlakas

10 08 10

*

nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

10 08 11

 

nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10

10 08 12

*

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

10 08 13

 

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12

10 08 14

 

anodų atliekos

10 08 15

*

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 08 16

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15

10 08 17

*

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 08 18

 

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17

10 08 19

*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 08 20

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 08 19

10 08 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 09

 

metalo liejinių gamybos atliekos

10 09 03

 

krosnių šlakas

10 09 05

*

strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 06

 

strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 05

10 09 07

*

strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 08

 

strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07

10 09 09

*

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 10

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09

10 09 11

*

kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 12

 

kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11

10 09 13

*

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 14

 

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13

10 09 15

*

plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 16

 

plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 09 15

10 09 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 10

 

spalvotųjų metalų liejinių gamybos atliekos

10 10 03

 

krosnių šlakas

10 10 05

*

strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 06

 

strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05

10 10 07

*

strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 08

 

strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07

10 10 09

*

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 10

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09

10 10 11

*

kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 12

 

kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11

10 10 13

*

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 14

 

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13

10 10 15

*

plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 16

 

plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 10 15

10 10 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 11

 

stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos

10 11 03

 

stiklo pluošto medžiagų atliekos

10 11 05

 

dalelės ir dulkės

10 11 09

*

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 10

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09

10 11 11

*

smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš elektroninių vamzdelių)

10 11 12

 

stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11

10 11 13

*

stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 14

 

stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13

10 11 15

*

išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 16

 

išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15

10 11 17

*

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 18

 

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17

10 11 19

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 20

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19

10 11 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 12

 

keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos

10 12 01

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

10 12 03

 

dalelės ir dulkės

10 12 05

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 12 06

 

brokuoti šablonai

10 12 08

 

keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)

10 12 09

*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 12 10

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09

10 12 11

*

glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

10 12 12

 

glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11

10 12 13

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

10 12 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 13

 

cemento, kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų dirbinių ir gaminių atliekos

10 13 01

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

10 13 04

 

kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos

10 13 06

 

dalelės ir dulkės (išskyrus 10 13 12 ir 10 13 13)

10 13 07

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 13 09

*

asbesto-cemento gamybos liekanos, kuriose yra asbesto

10 13 10

 

asbesto-cemento gamybos liekanos, nenurodytos 10 13 09

10 13 11

 

sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10

10 13 12

*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 13 13

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12

10 13 14

 

cemento ir cemento šlako atliekos

10 13 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 14

 

krematoriumų atliekos

10 14 01

*

dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

11

 

METALŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PAVIRŠIAUS CHEMINIO APDOROJIMO IR DENGIMO ATLIEKOS; SPALVOTOSIOS HIDROMETALURGIJOS ATLIEKOS

11 01

 

metalų paviršiaus cheminio apdorojimo bei metalų ir kitų medžiagų dengimo atliekos (pvz., galvaniniai procesai, dengimo cinku procesai, ėsdinimo procesai, išėsdinimas, fosfatavimas, šarminis riebalų šalinimas, anodavimas)

11 01 05

*

ėsdinimo rūgštys

11 01 06

*

kitaip neapibrėžtos rūgštys

11 01 07

*

ėsdinimo šarmai

11 01 08

*

fosfitinis šlakas

11 01 09

*

dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 10

 

dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09

11 01 11

*

vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 12

 

vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11

11 01 13

*

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 14

 

riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13

11 01 15

*

membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 16

*

sočiosios arba naudotos jonitinės dervos

11 01 98

*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

11 02

 

spalvotųjų metalų hidrometalurgijos procesų atliekos

11 02 02

*

cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)

11 02 03

 

anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos

11 02 05

*

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 02 06

 

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05

11 02 07

*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

11 03

 

grūdinimo procesų dumblas ir dalelės

11 03 01

*

atliekos, kuriose yra cianido

11 03 02

*

kitos atliekos

11 05

 

karštojo galvanizavimo procesų atliekos

11 05 01

 

sunkusis cinkas

11 05 02

 

cinko pelenai

11 05 03

*

dujų valymo kietosios atliekos

11 05 04

*

naudotas fliusas

11 05 99

 

kitaip neapibrėžtos medžiagos

12

 

METALŲ IR PLASTIKŲ FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS

12 01

 

metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos

12 01 01

 

juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

12 01 02

 

juodųjų metalų dulkės ir dalelės

12 01 03

 

spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

12 01 04

 

spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės

12 01 05

 

plastiko drožlės ir nuopjovos

12 01 06

*

mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

12 01 07

*

mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

12 01 08

*

mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų

12 01 09

*

mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų

12 01 10

*

sintetinės mašininės alyvos

12 01 12

*

naudotas vaškas ir riebalai

12 01 13

 

suvirinimo atliekos

12 01 14

*

mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

12 01 15

 

mašininis dumblas, nenurodytas 12 01 14

12 01 16

*

sprogstamųjų medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

12 01 17

 

sprogstamųjų medžiagų atliekos, nenurodytos 12 01 16

12 01 18

*

metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos

12 01 19

*

lengvai biologiškai suyranti mašininė alyva

12 01 20

*

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

12 01 21

 

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20

12 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

12 03

 

riebalų šalinimo vandeniu ir garais atliekos (išskyrus 11)

12 03 01

*

vandeniniai plovimo skysčiai

12 03 02

*

riebalų šalinimo garais atliekos

13

 

NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (išskyrus maistinį aliejų ir tą, kuris nenurodytas 05, 12 ir 19)

13 01

 

alyvos hidraulinėms sistemoms atliekos

13 01 01

*

alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra PCB1

13 01 04

*

chlorintosios emulsijos

13 01 05

*

nechlorintosios emulsijos

13 01 09

*

mineralinė chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms

13 01 10

*

mineralinė nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms

13 01 11

*

sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms

13 01 12

*

lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms sistemoms

13 01 13

*

kita alyva hidraulinėms sistemoms

13 02

 

variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos

13 02 04

*

mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 05

*

mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 06

*

sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 07

*

lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 08

*

kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 03

 

izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos atliekos

13 03 01

*

izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB

13 03 06

*

mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01

13 03 07

*

mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 08

*

sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 09

*

lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 10

*

kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 04

 

lijaliniai vandenys

13 04 01

*

vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys

13 04 02

*

lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno

13 04 03

*

kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys

13 05

 

naftos produktų/vandens separatorių turinys

13 05 01

*

žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos

13 05 02

*

naftos produktų/vandens separatorių dumblas

13 05 03

*

kolektoriaus dumblas

13 05 06

*

naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai

13 05 07

*

naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo

13 05 08

*

žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai

13 07

 

skystojo kuro atliekos

13 07 01

*

mazutas ir dyzelinis kuras

13 07 02

*

benzinas

13 07 03

*

kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)

13 08

 

kitaip neapibrėžtos naftos atliekos

13 08 01

*

druskų šalinimo dumblas ar emulsijos

13 08 02

*

kitos emulsijos

13 08 99

*

kitaip neapibrėžtos atliekos

14

 

ORGANINIŲ TIRPIKLIŲ, AUŠALŲ IR PROPELENTŲ ATLIEKOS (išskyrus 07 ir 08)

14 06

 

organinių tirpiklių, aušalų ir putų/aerozolinių propelentų atliekos

14 06 01

*

chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC

14 06 02

*

kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 06 03

*

kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 06 04

*

dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra halogenintųjų tirpiklių

14 06 05

*

dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra kitų tirpiklių

15

 

KITAIP NEAPIBRĖŽTOS PAKUOČIŲ ATLIEKOS, ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI

15 01

 

pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas)

15 01 01

 

popieriaus ir kartono pakuotės

15 01 02

 

plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės

15 01 03

 

medinės pakuotės

15 01 04

 

metalinės pakuotės

15 01 05

 

kombinuotosios pakuotės

15 01 06

 

mišrios pakuotės

15 01 07

 

stiklo pakuotės

15 01 09

 

pakuotės iš tekstilės

15 01 10

*

pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

15 01 11

*

metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto), įskaitant tuščius slėginius konteinerius

15 02

 

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai

15 02 02

*

absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis

15 02 03

 

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02

16

 

KITAIP SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

16 01

 

eksploatuoti netinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant nesavaeiges mašinas) ir atliekos išardžius eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei transporto priemonių aptarnavimo atliekos (išskyrus 13, 14, 16 06 ir 16 08)

16 01 03

 

naudotos padangos

16 01 04

*

eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

16 01 06

 

eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių

16 01 07

*

tepalų filtrai

16 01 08

*

sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio

16 01 09

*

sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)

16 01 10

*

sprogios sudedamosios dalys (pvz., oro pagalvės)

16 01 11

*

stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto

16 01 12

 

stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11

16 01 13

*

stabdžių skystis

16 01 14

*

aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 01 15

 

aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14

16 01 16

 

suskystintų dujų balionai

16 01 17

 

juodieji metalai

16 01 18

 

spalvotieji metalai

16 01 19

 

plastikai

16 01 20

 

stiklas

16 01 21

*

pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25

16 01 22

 

kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

16 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

16 02

 

elektros ir elektroninės įrangos atliekos

16 02 09

*

transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)

16 02 10

*

nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra užteršta polichlorintais bifenilais ir polichlorintais terfenilais (PCB/PCT), nenurodyta 16 02 09

16 02 11

*

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)

16 02 12

*

nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto

16 02 13

*

nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių2, nenurodytų 16 02 09–16 02 12

16 02 14

 

nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13

16 02 15

*

pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos

16 02 16

 

sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15

16 03

 

netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai

16 03 03

*

neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 03 04

 

neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03

16 03 05

*

organinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 03 06

 

organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05

16 04

 

sprogmenų atliekos

16 04 01

*

šaudmenų atliekos

16 04 02

*

pirotechnikos atliekos

16 04 03

*

kitų sprogmenų atliekos

16 05

 

slėginiuose konteineriuose esančios dujos ir nebereikalingos cheminės medžiagos

16 05 04

*

dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant halonus)

16 05 05

 

dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04

16 05 06

*

laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

16 05 07

*

nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

16 05 08

*

nebereikalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

16 05 09

 

nebereikalingos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08

16 06

 

baterijos ir akumuliatoriai

16 06 01

*

švino akumuliatoriai

16 06 02

*

nikelio-kadmio akumuliatoriai

16 06 03

*

gyvsidabrio baterijos

16 06 04

 

šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)

16 06 05

 

kitos baterijos ir akumuliatoriai

16 06 06

*

atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių elektrolitai

16 07

 

transportavimo talpyklų, rezervuarų ir statinių valymo atliekos (išskyrus 05 ir 13)

16 07 08

*

atliekos, kuriose yra tepalų

16 07 09

*

atliekos, kuriose yra kitų pavojingų cheminių medžiagų

16 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

16 08

 

panaudoti katalizatoriai

16 08 01

 

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)

16 08 02

*

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų pereinamųjų metalų3 arba pavojingų pereinamųjų metalų junginių

16 08 03

 

kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių

16 08 04

 

panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07)

16 08 05

*

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties

16 08 06

*

panaudoti skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai

16 08 07

*

panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis

16 09

 

oksiduojančios medžiagos

16 09 01

*

permanganatai, pvz., kalio permanganatas

16 09 02

*

chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas

16 09 03

*

peroksidai, pvz., vandenilio peroksidas

16 09 04

*

kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos

16 10

 

vandeninės skystosios atliekos, kurias numatyta valyti už jų susidarymo vietos ribų

16 10 01

*

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 10 02

 

vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01

16 10 03

*

vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 10 04

 

vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03

16 11

 

iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos

16 11 01

*

metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 11 02

 

metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01

16 11 03

*

kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 11 04

 

kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03

16 11 05

*

ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 11 06

 

ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05

17

 

STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)

17 01

 

betonas, plytos, čerpės ir keramika

17 01 01

 

betonas

17 01 02

 

plytos

17 01 03

 

čerpės ir keramika

17 01 06

*

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 01 07

 

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06

17 02

 

medis, stiklas ir plastikas

17 02 01

 

medis

17 02 02

 

stiklas

17 02 03

 

plastikas

17 02 04

*

stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti

17 03

 

bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

17 03 01

*

bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos

17 03 02

 

bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01

17 03 03

*

akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

17 04

 

metalai (įskaitant jų lydinius)

17 04 01

 

varis, bronza, žalvaris

17 04 02

 

aliuminis

17 04 03

 

švinas

17 04 04

 

cinkas

17 04 05

 

geležis ir plienas

17 04 06

 

alavas

17 04 07

 

metalų mišiniai

17 04 09

*

metalų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis

17 04 10

*

kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingų cheminių medžiagų

17 04 11

 

kabeliai, nenurodyti 17 04 10

17 05

 

žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas

17 05 03

*

gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 05 04

 

gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03

17 05 05

*

išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

17 05 06

 

išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05

17 05 07

*

kelių skalda, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų

17 05 08

 

kelių skalda, nenurodyta 17 05 07

17 06

 

izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 06 01

*

izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 06 03

*

kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

17 06 04

 

izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03

17 06 05

*

statybinės medžiagos, turinčios asbesto

17 08

 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos

17 08 01

*

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis

17 08 02

 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01

17 09

 

kitos statybinės ir griovimo atliekos

17 09 01

*

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

17 09 02

*

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kuriose yra PCB, hermetiški glazūravimo gaminiai, kuriuose yra PCB, kondensatoriai, kuriuose yra PCB)

17 09 03

*

kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 09 04

 

mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03

18

 

ŽMONIŲ AR GYVŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR (ARBA) SU JA SUSIJUSIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ATLIEKOS

 

 

(išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)

18 01

 

gimdymų priežiūros, žmonių ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos

18 01 01

 

aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)

18 01 02

 

kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus 18 01 03)

18 01 03

*

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 01 04

 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)

18 01 06

*

cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

18 01 07

 

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06

18 01 08

*

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

18 01 09

 

vaistai, nenurodyti 18 01 08

18 01 10

*

dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos

18 02

 

mokslinių tyrimų bei gyvūnų ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos

18 02 01

 

aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02)

18 02 02

*

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 02 03

 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 02 05

*

cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

18 02 06

 

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05

18 02 07

*

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

18 02 08

 

vaistai, nenurodyti 18 02 07

19

 

ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ IR IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS

19 01

 

atliekų deginimo arba pirolizės atliekos

19 01 02

 

iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies

19 01 05

*

dujų valymo filtrų papločiai

19 01 06

*

dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos

19 01 07

*

dujų valymo kietosios atliekos

19 01 10

*

išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintos anglys

19 01 11

*

dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 12

 

dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11

19 01 13

*

lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 14

 

lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13

19 01 15

*

garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 16

 

garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15

19 01 17

*

pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 18

 

pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17

19 01 19

 

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

19 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 02

 

atliekos po specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą)

19 02 03

 

iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų

19 02 04

*

iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingųjų atliekų

19 02 05

*

fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 02 06

 

fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05

19 02 07

*

atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai

19 02 08

*

skystosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 02 09

*

kietosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 02 10

 

degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09

19 02 11

*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 03

 

stabilizuotos/sukietintos atliekos4

19 03 04

*

atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios, iš dalies5 stabilizuotos

19 03 05

 

stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04

19 03 06

*

sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios

19 03 07

 

sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06

19 04

 

sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos

19 04 01

 

sustiklintos atliekos

19 04 02

*

lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos

19 04 03

*

nestiklinta kietoji fazė

19 04 04

 

vandeninės skystosios stiklintų atliekų grūdinimo atliekos

19 05

 

aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos

19 05 01

 

nekompostuotos komunalinių ar panašių atliekų frakcijos

19 05 02

 

nekompostuotos gyvūninių ir augalinių atliekų frakcijos

19 05 03

 

netinkamas naudoti kompostas

19 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 06

 

anaerobinio atliekų apdorojimo atliekos

19 06 03

 

komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

19 06 04

 

anaerobinio komunalinių atliekų apdorojimo raugas

19 06 05

 

gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

19 06 06

 

gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo raugas

19 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 07

 

sąvartynų filtratas

19 07 02

*

sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 07 03

 

sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02

19 08

 

kitaip neapibrėžtos nuotekų valymo įrenginių atliekos

19 08 01

 

rūšiavimo atliekos

19 08 02

 

smėliagaudžių atliekos

19 08 05

 

miesto buitinių nuotekų valymo dumblas

19 08 06

*

prisotintos arba naudotos jonitinės dervos

19 08 07

*

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

19 08 08

*

membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

19 08 09

 

atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų

19 08 10

*

atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09

19 08 11

*

biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 08 12

 

biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 11

19 08 13

*

kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 08 14

 

kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 13

19 08 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 09

 

žmonėms vartoti skirto vandens arba pramoninio vandens ruošimo atliekos

19 09 01

 

pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos

19 09 02

 

vandens skaidrinimo dumblas

19 09 03

 

dekarbonizavimo dumblas

19 09 04

 

naudotos aktyvintos anglys

19 09 05

 

prisotintos arba naudotos jonitinės dervos

19 09 06

 

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

19 09 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 10

 

atliekų, kuriose yra metalų, smulkinimo atliekos

19 10 01

 

geležies ir plieno atliekos

19 10 02

 

geležies neturinčios atliekos

19 10 03

*

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 10 04

 

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03

19 10 05

*

kitos frakcijos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 10 06

 

kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05

19 11

 

alyvų regeneravimo atliekos

19 11 01

*

panaudotas filtrų molis

19 11 02

*

rūgštieji gudronai

19 11 03

*

vandeninės skystosios atliekos

19 11 04

*

kuro valymo šarmais atliekos

19 11 05

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 11 06

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05

19 11 07

*

išmetamųjų dujų valymo atliekos

19 11 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 12

 

kitaip neapibrėžtų atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimas, smulkinimas, suslėgimas, granuliavimas) atliekos

19 12 01

 

popierius ir kartonas

19 12 02

 

juodieji metalai

19 12 03

 

spalvotieji metalai

19 12 04

 

plastikai ir guma

19 12 05

 

stiklas

19 12 06

*

mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų

19 12 07

 

mediena, nenurodyta 19 12 06

19 12 08

 

tekstilės dirbiniai

19 12 09

 

mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)

19 12 10

 

degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)

19 12 11

*

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 12 12

 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11

19 13

 

grunto ir požeminio vandens regeneravimo atliekos

19 13 01

*

grunto regeneravimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 13 02

 

grunto regeneravimo kietosios atliekos, nenurodytos 19 13 01

19 13 03

*

grunto regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 13 04

 

grunto regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 03

19 13 05

*

požeminio vandens regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 13 06

 

požeminio vandens regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 05

19 13 07

*

požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 13 08

 

požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, nenurodyti 19 13 07

20

 

KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS VERSLO, GAMYBINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), ĮSKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS

20 01

 

atskirai surenkamos frakcijos (išskyrus 15 01)

20 01 01

 

popierius ir kartonas

20 01 02

 

stiklas

20 01 08

 

biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos

20 01 10

 

drabužiai

20 01 11

 

tekstilės gaminiai

20 01 13

*

tirpikliai

20 01 14

*

rūgštys

20 01 15

*

šarmai

20 01 17

*

fotografijos cheminės medžiagos

20 01 19

*

pesticidai

20 01 21

*

dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

20 01 23

*

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

20 01 25

 

maistinis aliejus ir riebalai

20 01 26

*

aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25

20 01 27

*

dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

20 01 28

 

dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27

20 01 29

*

plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

20 01 30

 

plovikliai, nenurodyti 20 01 29

20 01 31

*

citotoksiniai ir citostatiniai vaistai

20 01 32

 

vaistai, nenurodyti 20 01 31

20 01 33

*

baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos

20 01 34

 

baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33

20 01 35

*

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių6

20 01 36

 

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35

20 01 37

*

mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų

20 01 38

 

mediena, nenurodyta 20 01 37

20 01 39

 

plastikai

20 01 40

 

metalai

20 01 41

 

kaminų valymo atliekos

20 01 99

 

kitaip neapibrėžtos frakcijos

20 02

 

sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas)

20 02 01

 

biologiškai suyrančios atliekos

20 02 02

 

gruntas ir akmenys

20 02 03

 

kitos biologiškai nesuyrančios atliekos

20 03

 

kitos komunalinės atliekos

20 03 01

 

mišrios komunalinės atliekos

20 03 02

 

turgaviečių atliekos

20 03 03

 

gatvių valymo liekanos

20 03 04

 

septinių rezervuarų dumblas

20 03 06

 

nuotakyno valymo atliekos

20 03 07

 

didžiosios atliekos

20 03 99

 

kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos

__________________

1 Šiame atliekų sąraše PCB apibrėžiama taip, kaip Direktyvoje 96/59/EB

2 Elektros ir elektroninės įrangos pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų pavojingais; gyvsidabriniai jungikliai, elektroniniai vamzdeliai ir kitas aktyvintas stiklas ir pan.

3 Šiame įraše pereinamieji metalai: skandis, vanadis, manganas, kobaltas, varis, itris, niobis, hafnis, volframas, titanas, chromas, geležis, nikelis, cinkas, cirkonis, molibdenas ir tantalas. Šie metalai arba jų junginiai yra pavojingi, jeigu jie yra klasifikuojami kaip pavojingos cheminės medžiagos. Pagal pavojingų cheminių medžiagų klasifikaciją yra nustatoma, kuris iš šių pereinamųjų metalų ir kurie pereinamųjų metalų junginiai yra pavojingi.

4 Stabilizavimo procesai pakeičia atliekose esančių sudedamųjų dalių pavojingumo lygį ir pavojingą cheminę medžiagą paverčia nepavojinga. Kietinimo procesai naudojant priedus tik pakeičia fizinę atliekų būklę (pvz., skystą į kietą) nepakeisdami cheminių atliekų savybių.

5 Atliekos laikomos iš dalies stabilizuotomis, jeigu stabilizavimo procesui pasibaigus pavojingos sudedamosios dalys, kurios nebuvo iki galo paverstos nepavojingomis sudedamosiomis dalimis, galėtų būti išleistos į aplinką greitai, per vidutiniškos trukmės laikotarpį ir per ilgą laiką.

6 Elektros ir elektronikos įrangos pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų pavojingais; gyvsidabriniai jungikliai, dienos šviesos lempų stiklas ir kitas aktyvintas stiklas ir pan.

_________________

part_31648c37ffc04ecd91822894068efcaf_end


Atliekų tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

SAVYBĖS, DĖL KURIŲ ATLIEKOS TAMPA PAVOJINGOSIOS

 

H1 Sprogstamosios: medžiagos ir preparatai, kurie nuo liepsnos gali sprogti arba kurie yra jautresni smūgiui ar trinčiai negu dinitrobenzenas

H2 Oksiduojamosios: medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyčio su kitomis medžiagomis, ypač degiomis, sukelia stiprią egzoterminę reakciją

H3-A Labai degios:

– skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė negu 21 °C (įskaitant itin degius skysčius), arba

– medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyčio su oru aplinkos temperatūros sąlygomis gali įkaisti ir galiausiai savaime užsidegti be pašalinės energijos, arba

– kietos medžiagos ir preparatai, kurie nuo trumpo sąlyčio su ugnies šaltiniu gali lengvai užsidegti ir kurie pašalinus ugnies šaltinį dega toliau arba sudega, arba

– dujinės medžiagos ir preparatai, kurie gali užsidegti ore esant normaliam slėgiui, arba

– medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyčio su vandeniu ar drėgnu oru skleidžia pavojingai dideliu kiekiu labai degias dujas

H3-B Degios: skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra lygi arba aukštesnė negu 21 °C ir lygi arba žemesnė negu 55 °C

H4 Dirginančios: medžiagos ir preparatai, neturintys ėdžių savybių, kurie nuo staigaus, ilgesnio ar pakartotinio sąlyčio su oda ar gleivine gali sukelti uždegimą

H5 Kenksmingos: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali iš dalies pakenkti sveikatai

H6 Toksiškos: medžiagos ir preparatai (įskaitant labai toksiškus), kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti sunkią ūmią arba chronišką ligą ar net mirtį

H7 Kancerogeninės: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti vėžį arba padidinti susirgimo vėžiu tikimybę

H8 Ėdžios: medžiagos ir preparatai, prie kurių prisilietus gali būti sunaikinti gyvieji audiniai

H9 Infekcinės: medžiagos, turinčios gyvybingų mikroorganizmų arba jų toksinų, kurie, kaip žinoma arba pagrįstai tikima, sukelia žmonių ar kitų gyvųjų organizmų ligas

H10 Toksiškos reprodukcijai: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti įgimtus nepaveldimus išsigimimus arba padidinti jų skaičių

H11 Mutageninės: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti paveldimus genetinius išsigimimus arba padidinti jų tikimybę

H12 Atliekos, kurios nuo sąlyčio su vandeniu, oru ar rūgštimi išskiria toksiškas arba labai toksiškas dujas

H13 * Jautrinančios: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti ar prasiskverbę per odą gali sukelti tokią stiprią alerginę reakciją, kad toliau veikiant medžiagai ar preparatui pasireiškia būdingas neigiamas poveikis

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios sukelia arba gali sukelti staigų ar uždelstą pavojų vienam ar daugiau aplinkos komponentų

H15 Atliekos, iš kurių bet kuriuo būdu po šalinimo gali susidaryti kita medžiaga (pvz., filtratas), turinti kurią nors aukščiau minėtų savybių

Pastabos:

1. Pavojingos savybės „toksiškos“ (ir „labai toksiškos“), „kenksmingos“, „ėsdinančios“, „dirginančios“, „kancerogeninės“, „toksiškos reprodukcijai“, „mutageninės“ ir „ekologiškai toksiškos“ priskiriamos remiantis kriterijais, nustatytais pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimą ir ženklinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

2. Atitinkamais atvejais taikomos pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimą ir ženklinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose išvardytos ribinės vertės.

Bandymų metodai

Naudojami atitinkamuose Lietuvos Respublikos ir Europos standartizacijos komiteto (CEN) dokumentuose aprašyti metodai.

* Jei yra bandymų metodai.

 

_________________

part_5adecd6fca1044828c30e2cef338d394_end


Atliekų tvarkymo taisyklių

3 priedas

 

ATLIEKŲ PAVOJINGUMO KRITERIJAI

 

Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingosios atliekos, jei turi vieną ar kelias Taisyklių 2 priede išvardintas savybes ir, vartojant Taisyklių 2 priedo H3-H8, H10, H11 terminus, turi vieną ar kelias šias savybes:

- pliūpsnio temperatūra ≤<= 55ºC;

- vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos* kaip labai toksiškos, kai bendroji koncentracija ≥>= 0,1 proc.;

- vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip toksiškos, kai bendroji koncentracija ≥>= 3 proc.;

- vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip kenksmingos, kai bendroji koncentracija ≥>= 25 proc.;

- vieną arba kelias ardančiąsias (ėsdinančiąsias) medžiagas, kurios klasifikuojamos priskiriant R35, kai bendroji koncentracija ≥>= 1 proc.;

- vieną arba kelias ardančiąsias (ėsdinančiąsias) medžiagas, kurios klasifikuojamos priskiriant R34, kai bendroji koncentracija ≥>= 5 proc.;

- vieną arba kelias dirginančias medžiagas, kurios klasifikuojamos priskiriant R41, kai bendroji koncentracija ≥>= 10 proc.;

- vieną arba kelias dirginančias medžiagas, kurios klasifikuojamos priskiriant R36, R37, R38, kai bendroji koncentracija ≥>= 20 proc.;

- vieną medžiagą, kai žinoma, kad ji yra 1 arba 2 kategorijos kancerogeninė medžiaga, kai bendroji koncentracija ≥>= 0,1 proc.;

- vieną medžiagą, kai žinoma, kad ji yra 3 kategorijos kancerogeninė medžiaga, kai koncentracija ≥>= 1 proc.;

- vieną 1 arba 2 kategorijos toksišką reprodukcijai medžiagą, kuri klasifikuojama priskiriant R60, R61, kai koncentracija ≥>= 0,5 proc.;

- vieną 3 kategorijos toksišką reprodukcijai medžiagą, kuri klasifikuojama priskiriant R62, R63, kai koncentracija ≥>= 5 proc.;

- vieną 1 arba 2 kategorijos mutageninę medžiagą, kuri klasifikuojama priskiriant R46, kai koncentracija ≥>= 0,1 proc.;

- vieną 3 kategorijos mutageninę medžiagą, kuri klasifikuojama priskiriant R40, kai koncentracija ≥>= 1 proc.

___________________

* Šis klasifikavimas, kaip ir R rizikos frazės yra nurodytos Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkoje, patvirtintoje LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr. 345/313 (Žin., 2002, Nr. 81-3501).

 

_________________

part_033bd54eba8b40a7943a1d8821987d93_end


Atliekų tvarkymo taisyklių

4 priedas

 

Atliekų tvarkymo VEIKLų sąrašas

 

I. ĮVADAS

 

1. Šio priedo II ir III skyriuose nurodytos atliekų šalinimo ir naudojimo veiklos atitinka 2008 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas (OL 2008 L 312, p. 1) I ir II prieduose pateikiamus nebaigtinius šalinimo ir naudojimo veiklų sąrašus.

2. Šio priedo IV skyriuje nurodytos atliekų tvarkymo veiklos, kurių neapima atliekų šalinimo ir naudojimo veiklos.

 

II. ATLIEKŲ ŠALINIMO VEIKLOS

 

3. Atliekų šalinimo veiklų klasifikavimui naudojami 1 lentelėje nurodyti kodai ir pavadinimai.

 

1 lentelė. Atliekų šalinimo veiklų kodai ir pavadinimai.

 

Kodas

Pavadinimas

Pastabos ir pavyzdžiai

D1

Išvertimas ant žemės ar po žeme

pvz., sąvartynuose ir t. t.

D2

Apdorojimas žemėje

pvz., biologinis skystųjų ar dumblo atliekų skaidymas dirvožemyje ir t. t.

D3

Giluminis įpurškimas

pvz., pumpuojamų atliekų įpurškimas į šulinius, druskos olas ar natūraliai susidariusias ertmes ir t. t.

D4

Surinkimas į telkinius žemės paviršiuje

pvz., skystųjų ar dumblo atliekų supylimas į duobes, tvenkinius ar lagūnas ir t. t.

D5

Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose

pvz., dėjimas į atskiras sekcijas, kurios uždengiamos ir izoliuojamos viena nuo kitos ir nuo aplinkos ir t. t.

D6

Išleidimas į vandens telkinį, išskyrus jūras ir (arba) vandenynus

 

D7

Išleidimas į jūras ir (arba) vandenynus, įskaitant įterpimą į jūros dugną

 

D8

Šioje lentelėje nenurodytas biologinis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami vykdant bet kurią iš D1– D12 veiklų

 

D9

Šioje lentelėje nenurodytas fizikinis-cheminis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami vykdant bet kurią iš D1– D12 veiklų

(pvz., garinimas, džiovinimas, kalcinavimas ir t. t.)

D10

Deginimas sausumoje

 

D11

Deginimas jūroje

Ši tvarkymo veikla yra draudžiama pagal Europos Sąjungos įstatymus ir tarptautines konvencijas

D12

Nuolatinis laikymas

pvz., konteinerių laikymas šachtose ir t. t.

D13

Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1– D12 veiklų

Jeigu nėra kito tinkamo D kodo, šis kodas gali apimti pirmines operacijas, atliekamas prieš šalinimą, įskaitant išankstinį apdirbimą, pavyzdžiui, inter alia, rūšiavimą, smulkinimą, suspaudimą, granuliavimą, džiovinimą, supjaustymą, kondicionavimą ar atskyrimą, ketinant šias atliekas šalinti vykdant bet kurią iš D1– D12 veiklos rūšių

D14

Perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1– D13 veiklų

 

D15

D1– D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas

Išskyrus laikinąjį atliekų laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo

 

4. D13 veikla negali būti nurodoma klasifikuojant atliekų šalinimo veiklą, jei po išankstinio apdirbimo dalis atliekų yra šalinama, o dalis – naudojama. Tokiu atveju turi būti nurodoma S5 veikla – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (šio priedo 3 lentelė).

 

III. ATLIEKŲ NAUDOJIMO VEIKLOS

 

5. Atliekų naudojimo veiklų klasifikavimui naudojami 2 lentelėje nurodyti kodai ir pavadinimai.

 

2 lentelė. Atliekų naudojimo veiklų kodai ir pavadinimai.

 

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

R1

Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti

Tai apima deginimo įrenginius, skirtus naudoti komunalines kietąsias atliekas, kai jų energetinis naudingumo koeficientas yra lygus ar didesnis nei 0,65. Energetinio naudingumo koeficientas apskaičiuojamas šio priedo 6 punkte nustatyta tvarka.

R2

Tirpiklių atnaujinimas ir (arba) regeneracija

 

R3

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)

Tai apima dujofikavimą bei pirolizę kaip komponentus naudojant chemines medžiagas.

R4

Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

 

R5

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

Tai apima dirvožemio valymą, po kurio dirvožemis naudojamas, ir neorganinių statybinių medžiagų perdirbimą.

R6

Rūgščių arba bazių regeneracija

 

R7

Taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas

 

R8

Katalizatorių sudėtinių dalių naudojimas

 

R9

Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas

 

R10

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę

 

R11

Atliekų, gautų vykdant bet kurią iš R1– R10 veiklų, panaudojimas

 

R12

Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų

Jeigu nėra kito tinkamo R kodo, šis kodas gali apimti pirmines operacijas, atliekamas prieš naudojimą, įskaitant išankstinį apdirbimą, pavyzdžiui, inter alia, išmontavimą, rūšiavimą, smulkinimą, suspaudimą, granuliavimą, džiovinimą, supjaustymą, kondicionavimą, perpakavimą, atskyrimą, perskirstymą ar maišymą, ketinant šias atliekas panaudoti vykdant bet kurią iš R1–R11 veiklų.

R13

R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas

Išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo.

 

6. Energetinio naudingumo koeficientas (En) skaičiuojamas taip:

 

En =(Ep – (Ef + Ei)/(0,97 x (Ew + Ef),

 

čia:

Ep

metinis energijos, pagamintos kaip šiluma ar elektra, kiekis. Jis apskaičiuojamas energijos, pagamintos kaip elektra, kiekį padauginus iš 2,6, o šilumos, pagamintos komerciniam naudojimui, kiekį padauginus iš 1,1 (GJ per metus);

Ef

metinis energijos kiekis, patiektas į sistemą naudojant kuro rūšis, kurias naudojant gaminamas garas (GJ per metus);

Ew

metinis energijos kiekis, esantis apdorotose atliekose, apskaičiuotas naudojantis bendra atliekų kaloringumo verte (GJ per metus);

Ei

metinis importuojamos energijos kiekis, neskaitant Ew ir Ef (GJ per metus);

0,97 –

veiksnys, kuriuo atsižvelgiama į energijos nuostolius dėl dugno pelenų ir spinduliavimo.

 

7. R12 veikla negali būti nurodoma klasifikuojant atliekų naudojimo veiklą, jei po išankstinio apdirbimo dalis atliekų yra šalinama, o dalis – naudojama. Tokiu atveju turi būti nurodoma S5 veikla – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (šio priedo 3 lentelė).

 

IV. KITOS ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS

 

8. Atliekų tvarkymo veiklų, kurių neapima šio priedo II ir III skyriuose nurodytos veiklos, klasifikavimui naudojami 3 lentelėje pateikti kodai ir pavadinimai.

 

3 lentelė. Atliekų tvarkymo veiklų, neapimančių naudojimo ar šalinimo, kodai ir pavadinimai.

 

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

S1

Surinkimas

 

S2

Vežimas

Tai apima atliekų vežimą tik šalies viduje.

S3

Įvežimas (importas)

 

S4

Išvežimas (eksportas)

 

S5

Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas:

 

S501

ardymas, išmontavimas

S501–S511 apdirbimo veiklos nurodomos tik atliekų tvarkymo apskaitoje, patikslinant S5 veiklą.

S502

rūšiavimas

 

S503

smulkinimas

 

S504

suspaudimas

 

S505

granuliavimas

 

S506

džiovinimas

 

S507

supjaustymas

 

S508

kondicionavimas

 

S509

atskyrimas

 

S510

maišymas

 

S511

kita

 

S6

Prekyba

 

S7

Tarpininkavimas

 

S8

Atliekų laikymas susidarymo vietoje iki jų surinkimo

Ne atliekų tvarkymo metu susidariusių pavojingųjų atliekų laikymas ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingųjų – ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo.

 

_________________

part_2a8642de848e42ecb87e9d57b1b96e36_end


Atliekų tvarkymo taisyklių

5 priedas

 

(Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento forma)

 

ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

 

1. Informacija apie įmonę:

1.1. įmonės teisinė forma ir pavadinimas;

1.2. pagrindinės įmonės buveinės adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas;

1.3. objekto, kuriame tvarkomos atliekos, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas.

 

2. Įmonėje naudojamų ir (ar) šalinamų atliekų sąrašas

 

Atliekų kodas pagal Taisyklių 1 priedą

Atliekų pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą

Atliekų pavojingumą lemiančios savybės pagal Taisyklių 2 priedą*

Atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo veiklos pagal Taisyklių 4 priedą

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pildo tik pavojingąsias atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės.

 

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinis procesas:

 

3.1. atliekų naudojimo ar šalinimo veikla (kodas ir pavadinimas pagal Taisyklių 4 priedą), jos apibūdinimas ir paskirtis;

3.2. naudojamų ar šalinamų atliekų apibūdinimas:

 

Atliekų kodas pagal Taisyklių 1 priedą

Atliekų pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą

Tikslus atliekų pavadinimas ir apibūdinimas

Atliekų fizinės savybės

Apribojimai ar kiti papildomi reikalavimai

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas;

3.4. atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema ir eigos aprašymas;

3.5. atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontrolė ir monitoringas;

3.6. medžiagų balansas naudojant ar šalinant 1 t atliekų:

___________________________________________________________________________________

(tikslus atliekų pavadinimas)

Naudojamos medžiagos

Pagaminta produkcija

Atliekas naudojant ar šalinant susidarančios atliekos

Į aplinką išmetamos medžiagos

pavadinimas

kiekis, t, kg ir kt.

pavadinimas

kiekis, t, kg ir kt.

atliekų kodas pagal Taisyklių 1 priedą

atliekų pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą

tikslus atliekų pavadinimas

kiekis, t, kg ir kt.

pavadinimas

kiekis, t, kg ir kt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. medžiagų balanso duomenų paaiškinimas.

 

4. Atliekų laikymas:

 

4.1. sandėlio ar saugyklos apibūdinimas:

 

Sandėlio ar saugyklos apibūdinimas

Sandėlio ar saugyklos plotas, m2

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t

Sandėlio našumas, t

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. sandėlyje ar saugykloje laikomos atliekos:

 

Atliekų kodas pagal Taisyklių 1 priedą

Atliekų pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą

Tikslus atliekų pavadinimas ir apibūdinimas

Atliekų fizinės savybės

Laikymo būdas (R13 arba D15)

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

6

Sandėlio ar saugyklos apibūdinimas*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandėlio ar saugyklos apibūdinimas*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sandėlio ar saugyklos apibūdinimas turi sutapti su 4.1 lentelės 1 skiltyje nurodyta informacija.

 


4.3. reikalavimai laikomų atliekų pakuotei;

4.4. laikymo sąlygos ir kontrolės reikalavimai;

4.5. sandėlyje ar saugykloje esančios gaisro gesinimo priemonės;

4.6. sandėlyje ar saugykloje esančios medžiagos, skirtos pavojingosioms atliekoms surinkti ir neutralizuoti;

4.7. sandėlyje ar saugykloje esantys dokumentai.

 

5. Atliekų priėmimo ir kontrolės procedūrų aprašymas

 

5.1. reikalavimai priimamų atliekų pakuotei;

5.2. atliekų priėmimo metu tikrinamos atliekų savybės ir dokumentai;

5.3. atliekų svorio nustatymas ir registravimas;

5.4. atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimas ir perdavimas tirti;

5.5. atliekų grąžinimo atliekų siuntėjui atvejai ir tvarka;

5.6. aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento informavimo tvarka atsisakius priimti atliekas.

 

6. Kita informacija

 

___________________________________________________________________________

(rengėjo vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

TVIRTINU

_______________________________________

(data)

_______________________________________

(įmonės vadovo parašas, vardas ir pavardė)

 

 

SUDERINTA

_______________________________________

(data)

 

Aplinkos ministerijos _______________ regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius

 

_______________________________________ A. V.

(parašas, vardas ir pavardė)

 

_________________

part_0146a67ea5024cd58cdd9b3a73d05395_end


Atliekų tvarkymo taisyklių

6 priedas

 

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ ŽENKLINIMO ETIKETĖS FORMA

 

pavojingosIOS atliekos

__________________________________________

kodas (pagal atliekų sąrašą, pavadinimas)

__________________________________________

 

Turėtojas __________________________________

(įmonės kodas, pavadinimas)

 

__________________________________________

(adresas)

 

Atsakingas asmuo ____________________________

 

__________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavojaus ženklo vieta*

 

* Pavojaus ženklas parenkamas pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) 5.2 ir 5.3 skyrių reikalavimus (Žin., 2003, Nr. 46 (1-4)-2057).

 

_________________

part_5768119f4f014cbc8307392de6e654d8_end


Atliekų tvarkymo taisyklių

7 priedas

 

(Pavojingųjų atliekų lydraščio forma)

 

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ LYDRAŠTIS Nr. _________________________________________________

(atliekų siuntėjo įmonės kodas Juridinių asmenų registre (Padalinio numeris) – Lydraščio eilės numeris)

 

Surašytų pavojingųjų atliekų lydraščio egzempliorių skaičius _____

 

1. Atliekų siuntėjas:

Juridinio asmens kodas (Padalinio numeris):

 

2. Atliekų vežėjas:

Juridinio asmens kodas:

 

3. Atliekų gavėjas:

Juridinio asmens kodas:

 

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas:

 

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas:

 

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas:

 

 

Adresas:

 

Adresas:

 

Adresas:

 

Telefono Nr.

Atliekų išsiuntimo data:

 

Telefono Nr.

Atliekų priėmimo data:

 

Telefono Nr.

Atliekų priėmimo data:

 

Atsakingas asmuo

Vardas, pavardė:

 

Atsakingas asmuo

Vardas, pavardė:

 

Atliekų šalinimo/naudojimo veiklos rūšys

D kodas/R kodas/S4-kodas:

 

Patvirtinu, kad pavojingosios atliekos yra siunčiamos į šių atliekų tvarkymo įmonę, su kuria sudaryta sutartis ir kuri pranešė, kad priims siunčiamas atliekas.

Patvirtinu, kad pavojingąsias atliekas priėmiau.

Atsakingas asmuo

Vardas, pavardė:

 

 

Patvirtinu, kad 4 lentelėje nurodytą informaciją atitinkančios pavojingosios atliekos priimtos iš atliekų vežėjo.

Parašas:

Parašas:

Parašas:

4. Informacija apie atliekas (1 lapas iš ____________):

4.1. Eil. Nr.

4.2. Atliekų pavadinimas

4.3. Atliekų sąrašo kodas

4.4. Fizinės savybės

4.5. Pakuotės tipas

4.6. Pakuočių skaičius

4.7. Kiekis, t

4.8. Atliekų turėtojas

4.9. Atliekų gavėjo patikslintas kiekis, t

4.8.1. Juridinio asmens kodas

4.8.2. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas

4.8.3. Adresas

4.8.4. Atsakingo asmens vardas ir pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tęsinys

 

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ LYDRAŠTIS Nr. _________________________________________________

(atliekų siuntėjo įmonės kodas Juridinių asmenų registre (Padalinio numeris) – Lydraščio eilės numeris)

 

Surašytų pavojingųjų atliekų lydraščio egzempliorių skaičius _____

 

4. Informacija apie atliekas (2 lapas iš ____________):

 

4.1. Eil. Nr.

4.2. Atliekų pavadinimas

4.3. Atliekų sąrašo kodas

4.4. Fizinės savybės

4.5. Pakuotės tipas

4.6. Pakuočių skaičius

4.7. Kiekis, t

4.8. Atliekų turėtojas

4.9. Atliekų gavėjo patikslintas kiekis, t

4.8.1. Juridinio asmens kodas

4.8.2. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas

4.8.3. Adresas

4.8.4. Atsakingo asmens vardas ir pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

part_1b32faabf1154cc89a50ee70a4cd98ab_end


Atliekų tvarkymo taisyklių

8 priedas

 

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ LYDRAŠČIO PILDYMO INSTRUKCIJA

 

Pavojingųjų atliekų lydraštis Nr. – Lydraščio numerį suteikia pavojingųjų atliekų siuntėjas. Numeris sudaromas nurodant pavojingųjų atliekų siuntėjo įmonės kodą Juridinių asmenų registre ir Lydraščio eilės numerį (pvz., Pavojingųjų atliekų lydraštis Nr. 123456789– 1). Jei pavojingųjų atliekų siuntėjo įmonė (toliau – Pagrindinė įmonė) turi nuolatinę buveinę turinčius padalinius (toliau – Padaliniai), kurie neturi atskiro kodo Juridinių asmenų registre, Pagrindinė įmonė kiekvienam Padaliniui suteikia skirtingą Padalinio numerį (pvz., 1, 2, 3 ir t. t.). Padalinys, sudarydamas Lydraščio numerį, Padalinio numerį privalo nurodyti skliausteliuose po Pagrindinės įmonės kodo Juridinių asmenų registre (pvz., Pavojingųjų atliekų lydraštis Nr. 123456789(1)– 1). Lydraščiai numeruojami eilės tvarka, kalendoriniais metais nekartojant tų pačių Lydraščių eilės numerių. Kiekvienų metų sausio 1 d. Lydraščiai pradedami numeruoti iš naujo.

Jei Lydraštį pildantis siuntėjas neturi įmonės kodo Juridinių asmenų registre (pvz., individuali įmonė, pagal verslo liudijimą veiklą vykdantis fizinis asmuo ir pan.), jis nurodo tik Lydraščio eilės numerį, kalendoriniais metais nekartodamas tų pačių numerių.

Surašytų pavojingųjų atliekų lydraščio egzempliorių skaičius – pavojingųjų atliekų siuntėjas šioje eilutėje nurodo, kiek Lydraščio egzempliorių jis užpildė – 4, 3 ar 1.

1. Atliekų siuntėjas – šią Lydraščio skiltį pildo atliekų siuntėjas.

Juridinio asmens kodas (Padalinio numeris) – šioje eilutėje įrašomas atliekų siuntėjo Pagrindinės įmonės kodas Juridinių asmenų registre. Jei Pagrindinė įmonė turi Padalinius, kurie neturi atskiro kodo Juridinių asmenų registre, šioje eilutėje įrašomas Pagrindinės įmonės kodas, o skliausteliuose nurodomas Padalinio numeris. Jei Lydraštį pildantis siuntėjas neturi įmonės kodo Juridinių asmenų registre, ši eilutė nepildoma (žr. šios instrukcijos pirmąją pastraipą).

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas – nurodoma atliekų siuntėjo įmonės teisinė forma (pvz., UAB, AB, IĮ, VšĮ ar pan.) ir pavadinimas.

Adresas – nurodomas pavojingųjų atliekų siuntėjo (Pagrindinės įmonės arba Padalinio) adresas (turi būti nurodomas vietos, iš kurios išsiųstos pavojingosios atliekos, adresas).

Telefono Nr. – atliekų siuntėjo įmonės atsakingo asmens, pildančio Lydraštį, telefono numeris (nurodant stacionaraus telefono numerį, įrašomas miesto kodas ir telefono numeris).

Atliekų išsiuntimo data – įrašoma tos dienos, kai atliekos perduodamos atliekų vežėjui, data (metai-mėnuo-diena).

Vardas, pavardė – atliekų siuntėjo įmonės atsakingo asmens, pildančio Lydraštį, vardas ir pavardė.

Parašas – atliekų siuntėjo įmonės atsakingo asmens, pildančio Lydraštį, parašas.

Pavojingųjų atliekų siuntėjas visų Lydraščio egzempliorių 1 skiltį „Atliekų siuntėjas“ ir 4 lentelės „Informacija apie atliekas“ 4.1-4.7 skiltis turi užpildyti prieš perduodamas atliekas pavojingųjų atliekų vežėjui.

2. Atliekų vežėjas – šią Lydraščio skiltį pildo atliekų vežėjas.

Juridinio asmens kodas – šioje eilutėje įrašomas atliekų vežėjo įmonės kodas Juridinių asmenų registre.

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas – nurodoma atliekų vežėjo įmonės teisinė forma (pvz., UAB, AB, IĮ, VšĮ ar pan.) ir pavadinimas.

Adresas – nurodomas pavojingųjų atliekų vežėjo įmonės buveinės adresas.

Telefono Nr. – atliekų vežėjo įmonės atsakingo asmens, pildančio Lydraštį, telefono numeris (nurodant stacionaraus telefono numerį, įrašomas miesto kodas ir telefono numeris).

Atliekų priėmimo data – įrašoma tos dienos, kai atliekos priimamos iš atliekų siuntėjo, data (metai-mėnuo-diena).

Vardas, pavardė – atliekų vežėjo įmonės atsakingo asmens, priimančio ir vežančio atliekas bei pildančio Lydraštį, vardas ir pavardė.

Parašas – atliekų vežėjo įmonės atsakingo asmens, priimančio ir vežančio atliekas bei pildančio Lydraštį, parašas.

Pavojingųjų atliekų siuntėjas visų Lydraščio egzempliorių 1 skiltį „Atliekų siuntėjas“ ir 4 lentelės „Informacija apie atliekas“ 4.1– 4.7 skiltis turi užpildyti prieš perduodamas atliekas pavojingųjų atliekų vežėjui.

3. Atliekų gavėjas – šią Lydraščio skiltį pildo atliekų gavėjas.

Juridinio asmens kodas – šioje eilutėje įrašomas atliekų gavėjo įmonės kodas Juridinių asmenų registre.

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas – nurodoma atliekų gavėjo įmonės teisinė forma (pvz., UAB, AB, IĮ, VšĮ ar pan.) ir pavadinimas.

Adresas – nurodomas pavojingųjų atliekų gavėjo įmonės adresas (turi būti nurodomas vietos, kurioje priimamos pavojingosios atliekos, adresas).

Telefono Nr. – atliekų gavėjo įmonės atsakingo asmens, pildančio Lydraštį, telefono numeris (nurodant stacionaraus telefono numerį, įrašomas miesto kodas ir telefono numeris).

Atliekų priėmimo data – įrašoma tos dienos, kai atliekos priimamos iš atliekų vežėjo, data (metai-mėnuo-diena).

Atliekų šalinimo/naudojimo veiklos rūšys – gavėjas įrašo atliekų šalinimo/naudojimo veiklos rūšių kodus D ar R, nurodytus Taisyklių 4 priede. Kai gavėjas atliekas išveža (eksportuoja) tolesniam tvarkymui, įrašomas kodas S4 ir įmonės, į kurią išvežamos (eksportuojamos) ar planuojamos išvežti (eksportuoti) atliekos, šių atliekų šalinimo/naudojimo veiklos rūšių kodai D ar R.

Vardas, pavardė – atliekų gavėjo įmonės atsakingo asmens, pildančio Lydraštį, vardas ir pavardė.

Parašas – atliekų gavėjo įmonės atsakingo asmens, pildančio Lydraštį, parašas.

Priėmęs atliekas pavojingųjų atliekų gavėjas turi užpildyti visų Lydraščio egzempliorių 3 skiltį „Atliekų gavėjas“ ir 4 lentelės „Informacija apie atliekas“ 4.9 skiltį.

4. Informacija apie atliekas – šios lentelės 4.1– 4.7 skiltis pildo pavojingųjų atliekų siuntėjas, 4.8.1– 4.8.4 skiltis pildo pavojingųjų atliekų turėtojas, o 4.9 skiltį pildo pavojingųjų atliekų gavėjas. 4 skiltyje pavojingųjų atliekų siuntėjas nurodo iš viso užpildytų Lydraščio lapų skaičių.

4.1. Eil. Nr. – įrašo eilės numeris.

4.2. Atliekų pavadinimas – įrašomas pavojingųjų atliekų pavadinimas iš šių Taisyklių 1 priede nurodyto atliekų sąrašo. Jei atliekų sąraše nurodytas pavojingųjų atliekų pavadinimas nepakankamai gerai apibūdina atliekas, skliausteliuose įrašomas kitas atliekų pavadinimas, tiksliai apibūdinantis atliekų prigimtį ir sudėtį. Negalima nurodyti tokių atliekų pavadinimų, kaip „kitaip neapibrėžtos atliekos“, „cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų“ ar pan.

4.3. Atliekų sąrašo kodas – įrašomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš šių Taisyklių 1 priede nurodyto atliekų sąrašo.

4.4. Fizinės savybės – pagal pateiktą lentelę įrašomas fizinių pavojingųjų atliekų savybių (esant normaliai temperatūrai ir slėgiui) numeris:

1. Miltelių pavidalo (milteliai)

2. Kietos

3. Klampios (pastos pavidalo)

4. Dumblo pavidalo

5. Skystos

6. Dujinės

7. Kita (nurodykite)

 

4.5. Pakuotės tipas – pagal pateiktą lentelę įrašomas pavojingųjų atliekų pakuotės tipo numeris:

1. Cilindras

2. Medinė statinė

3. Kanistras

4. Dėžė

5. Maišas

6. Mišri pakuotė

7. Slėginis rezervuaras

8. Didelės apimties krovinys

9. Kita (nurodykite)

 

4.6. Pakuočių skaičius – įrašomas 4.2 skiltyje nurodytų atliekų pakuočių skaičius.

4.7. Kiekis (t) – įrašomas apytikslis vežėjui perduotų pavojingųjų atliekų svoris tonomis.

4.8. Atliekų turėtojas – šią informaciją pateikia pavojingųjų atliekų turėtojas, kuris visų Lydraščio egzempliorių 4 lentelės „Informacija apie atliekas“ 4.8.1– 4.8.4 skiltis turi užpildyti prieš atliekų perdavimą pavojingųjų atliekų vežėjui. Jei pavojingųjų atliekų turėtojo neįmanoma nustatyti (pvz., specialia pavojingosioms atliekoms surinkti skirta transporto priemone apvažiuojant gyventojus ir iš jų surenkant buityje susidarančias pavojingąsias atliekas) ar pavojingosios elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekos surenkamos apvažiuojant šių gaminių platinimo ir kitas surinkimo vietas, atliekų siuntėjas 4.8 langelyje nurodo savivaldybę, kurioje buvo surinktos pavojingosios atliekos, o 4.8.1– 4.8.4 skiltys nepildomos.

4.8.1. Juridinio asmens kodas – šioje eilutėje įrašomas atliekų turėtojo įmonės kodas Juridinių asmenų registre.

4.8.2. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas – nurodoma atliekų turėtojo įmonės teisinė forma (pvz., UAB, AB, IĮ, VšĮ ar pan.) ir pavadinimas.

4.8.3. Adresas – nurodomas pavojingųjų atliekų turėtojo įmonės buveinės adresas.

4.8.4. Atsakingo asmens vardas ir pavardė, parašas – šioje skiltyje pasirašo pavojingųjų atliekų turėtojo įmonės atsakingas asmuo.

4.9. Atliekų gavėjo patikslintas kiekis (t) – šioje skiltyje pavojingųjų atliekų gavėjas nurodo nustatytą tikslų priimtų pavojingųjų atliekų svorį tonomis (trys ženklai po kablelio).

Tęsinys, Pavojingųjų atliekų lydraštis Nr. – jei Lydraštis užima kelis lapus, antro ir visų kitų lapų viršutiniame kairiajame kampe turi būti rašomas žodis „Tęsinys“ ir nurodomas Lydraščio numeris bei Lydraščio egzemplioriaus numeris. Lydraščio numeris visuose to paties Lydraščio lapuose turi būti vienodas.

 

_________________

part_4a9cc14a42b54d01a7ef895ed667944d_end

 

9 priedas. Neteko galios nuo 2011-12-12.

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-368, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 57-2721 (2011-05-12), i. k. 111301MISAK00D1-368

 

10 priedas. Neteko galios nuo 2011-12-09.

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-944, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 150-7100 (2011-12-08), i. k. 111301MISAK00D1-944

 

11 priedas. Neteko galios nuo 2011-12-09.

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-944, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 150-7100 (2011-12-08), i. k. 111301MISAK00D1-944

 


 

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

12 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 13 tomas, p. 349) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2005/20/EB (OL 2005 L 70, p. 17).

2. 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 80) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 166/2006 (OL 2006 L 33, p. 1).

3. 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 4 tomas, p. 228) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 1 skyrius, 4 tomas, p. 447).

4. 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 224) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimu 2005/673/EB (OL 2005 L 254, p. 69).

5. 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 359) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. gruodžio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/108/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 692).

6. 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 413/2010 (OL 2010 L 119, p. 1).

7. 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1).

8. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL 2008 L 312, p. 1).

 

_________________

part_f3d5cbd49e684653ae0e953e835efe89_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 284, 2001-05-23, Žin., 2001, Nr. 45-1604 (2001-05-30), i. k. 101301MISAK00000284

Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 532, 2002-10-10, Žin., 2002, Nr. 100-4461 (2002-10-18), i. k. 102301MISAK00000532

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 722, 2003-12-30, Žin., 2004, Nr. 68-2381 (2004-04-29), i. k. 103301MISAK00000722

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-52, 2007-01-23, Žin., 2007, Nr. 11-461 (2007-01-26), i. k. 107301MISAK000D1-52

Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-240, 2008-05-07, Žin., 2008, Nr. 55-2109 (2008-05-15), i. k. 108301MISAK00D1-240

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-111, 2008-02-25, Žin., 2008, Nr. 26-942 (2008-03-04), i. k. 108301MISAK00D1-111

Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-314, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2541 (2008-06-12), i. k. 108301MISAK00D1-314

Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-283, 2010-04-12, Žin., 2010, Nr. 43-2070 (2010-04-15), i. k. 110301MISAK00D1-283

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-479, 2010-06-11, Žin., 2010, Nr. 70-3492 (2010-06-17), i. k. 110301MISAK00D1-479

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-921, 2010-11-15, Žin., 2010, Nr. 135-6910 (2010-11-18), i. k. 110301MISAK00D1-921

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-368, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 57-2721 (2011-05-12), i. k. 111301MISAK00D1-368

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 698 "Dėl Alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-944, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 150-7100 (2011-12-08), i. k. 111301MISAK00D1-944

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 698 "Dėl Alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo