Suvestinė redakcija nuo 2023-07-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 63-2065, i. k. 099301MISAK00000217

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. D1-831, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16089

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1999 m. liepos 14 d. Nr. 217

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1, 8 dalimis, 71, 10 straipsniais, 111 straipsnio 3 dalimi, 121 straipsnio 2 dalimi, 13, 14, 15 straipsniais ir įgyvendindamas 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851, 1, 2 ir 3 priedus,

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-264, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17193

 

t v i r t i n u Atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                          DANIUS LYGIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija)

 

ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus atliekų rūšiavimui, laikinajam laikymui, surinkimui, vežimui, apdorojimui, taip pat reikalavimus produktų platintojams, priimantiems vartotojų atiduodamas produktų atliekas, papildomus biologinių ir pavojingųjų atliekų (įskaitant alyvos atliekų) tvarkymo reikalavimus, prekybos atliekomis ir tarpininkavimo organizuojant atliekų naudojimą ar šalinimą ypatumus, reikalavimus atliekų naudojimo ar šalinimo techniniam reglamentui, atliekų apskaitos ir tvarkymo dokumentų saugojimo tvarką.

2. Taisyklės netaikomos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme  numatytais atvejais.

3. Taisyklės skirtos Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų 5 priede, įgyvendinimui užtikrinti.

4. Taisyklės taikomos atliekų turėtojams, atliekų tvarkytojams ir produktų platintojams.

5. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. biologinės atliekos – biologiškai skaidžios sodų ir parkų atliekos (šakos, lapai, žolė), namų ūkių, restoranų, viešojo maitinimo, mažmeninės prekybos įstaigų maisto ir virtuvės atliekos ir panašios atliekos iš maisto perdirbimo įmonių. Joms nepriskiriamos miškų ar žemės ūkio atliekos, nuotekų dumblas, natūralių audinių, popieriaus ir kartono, medienos atliekos;

5.2. biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu, pavyzdžiui, maisto ir virtuvės atliekos, žaliosios atliekos, popieriaus ir kartono, medienos, natūralių audinių atliekos, taip pat nuotekų dumblas, biologiškai skaidžios gamybos atliekos;

5.3. gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos – įmonių veiklos metu susidarančios atliekos, kurios nėra komunalinės atliekos, todėl nebūtinai gali būti tvarkomos savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose;

5.4. iš dalies stabilizuotos atliekos – atliekos, kurių pavojingosios sudedamosios dalys po stabilizavimo išlieka pavojingos ir trumpuoju, vidutinės trukmės ar ilguoju laikotarpiu gali patekti į aplinką;

5.5. įmonė Taisyklėse apibrėžiama kaip fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai;

5.6. kietinimas – fizinio atliekų būvio keitimas naudojant priedus, bet nepakeičiant tų atliekų cheminių savybių;

5.7. pavojingoji medžiaga – medžiaga, atitinkanti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1272/2008), I priedo 2–5 dalyse nustatytus priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijus;

5.8. pereinamieji metalai – kaip pavojingosios medžiagos klasifikuojami skandis, vanadis, manganas, kobaltas, varis, itris, niobis, hafnis, volframas, titanas, chromas, geležis, nikelis, cinkas, cirkonis, molibdenas ir tantalas taip pat šių metalų junginiai;

5.9. polichlorintieji bifenilai ir polichlorintieji terfenilai (PCB) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakyme Nr. 473 „Dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ apibrėžti PCB;

5.10. produktų platintojas – Taisyklėse apibrėžiamas kaip įmonė, Atliekų tvarkymo įstatyme įpareigota priimti vartotojų atiduodamas produktų atliekas (pavyzdžiui, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių atliekas), kurios veikla nesusijusi su atliekų tvarkymu;

5.11. stabilizavimas – atliekų sudedamųjų dalių pavojingumo mažinimas, kol pavojingosios atliekos tampa nepavojingosiomis;

5.12. sunkieji metalai – kaip pavojingosios medžiagos klasifikuojami stibis, arsenas, kadmis, chromas (VI), varis, švinas, gyvsidabris, nikelis, selenas, telūras, talis ir alavas, taip pat šių metalų junginiai;

5.13. žaliosios atliekos – sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biologiškai skaidžios atliekos (šakos, lapai, žolė, daržo atliekos), miškininkystės atliekos;

5.14. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.

6. Atliekos turi būti rūšiuojamos, laikinai laikomos, laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

7. Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Šis punktas netaikomas komunalinių atliekų turėtojams, atliekas tvarkantiems savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

8. Kūno dalys ir organai, išskyrus kraujo paketus ir konservuotą kraują (atliekų sąrašo kodas 18 01 02), gali būti tvarkomi tik Taisyklių 2 priede nurodytomis atliekų naudojimo veiklomis ir (ar) šalinti deginant. Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka šias atliekas pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo deginant turi perduoti atliekų tvarkymo įmonei, tik turinčiai teisę tvarkyti šias atliekas Taisyklių 2 priede nurodytomis atliekų naudojimo veiklomis ir (ar) šalinti deginant.

9. Atliekų turėtojas, pats arba per vežėją perdavęs atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei prekiautojui atliekomis, tarpininkui, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą; atliekų perdavimo–priėmimo aktą; atliekų vežimo lydraštį (toliau – Lydraštis), kuriame turi būti nurodyti perduotų atliekų pavadinimas, atliekų kodas pagal atliekų sąrašą (Taisyklių 1 priedas) ir svoris, atliekų perdavimo data. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vadovaudamasis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Apskaitos taisyklės), vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudodamasis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS).

10. Atliekas apdorojanti įmonė, priėmusi atliekas iš atliekų turėtojo, Taisyklių 9 punkte nurodytą dokumentą atliekų turėtojui privalo išduoti ne vėliau kaip per  3 darbo dienas. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudodamasis GPAIS.

11. Atliekas apdorojanti įmonė turi turėti Taisyklių 9 punkte nurodyto dokumento antrą egzempliorių arba jo kopiją. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, iš kurio atliekas apdorojanti įmonė gavo atliekas, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudojantis GPAIS.

12. Komunalinių atliekų perdavimą patvirtinantis dokumentas gali būti galiojanti sutartis su savivaldybe ar su savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumokėjimo dokumentas ar kitas dokumentas, nurodytas savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse. Šiam dokumentui netaikomi Taisyklių 9–11 punktų reikalavimai.

121. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), vykdydamas pavojingųjų ir (ar) padangų atliekų tvarkymo reikalavimų patikrinimus, kiekvieną kartą patikrina, ar pavojingųjų ir (ar) padangų atliekų surinkėjas ir (ar) vežėjas, ir (ar) apdorotojas yra apdraudęs savo veiklą civilinės atsakomybės draudimu už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.

Papildyta punktu:

Nr. D1-264, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17193

 

II SKYRIUS

ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS

 

13. Atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.

14. Atliekų turėtojai komunalines atliekas (pvz., buityje, įmonėse, sodo bendrijose, ūkiuose ir kitur susidariusias) privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje  savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybės organizuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis.

141. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje surenkamų pakuočių atliekų, kuriose buvo alyva, dažai, lakas, rašalas, klijai, tirpikliai ir (ar) kita medžiaga, naudojama statybos, remonto darbams ir (ar) paženklinta kaip sprogi, pavojinga sveikatai ir (ar) ūmiai toksiška, negalima plauti, skalauti ir jų turinio išpilti į kanalizaciją ar jas išmesti į komunalinių atliekų konteinerį. Šis reikalavimas netaikomas nepavojingų dažų, gruntų, glaistų ir kitų medžiagų tinkamai ištuštintoms (be likučių, pvz., milteliai, nuosėdos ir lašai; pakuotė išvalyta šepečiu ar mentele), išskyrus likučius, kurių negalima pašalinti be papildomų valymo priemonių, pvz., šildymo, ir sausoms pakuotėms, nepaženklintoms pavojaus piktograma, dėmesį į pavojų atkreipiančiais žodžiais ar frazėmis, jeigu tokioje pakuotėje nelaikytos kitos pavojingosios medžiagos.

Papildyta punktu:

Nr. D1-245, 2023-07-24, paskelbta TAR 2023-07-24, i. k. 2023-14988

 

142. Negalima susidarančias pavojingųjų medžiagų atliekas išpilti į kanalizaciją, išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį, maišyti, perpilti į kitus indus ar pakuotes, skiesti ar kitaip pakeisti jų būvį. Visos pavojingųjų medžiagų atliekos turi būti originalioje jų pakuotėje, šios pakuotės sandariai uždarytos, kad pavojingosios medžiagos neišsipiltų ar neišbyrėtų.

Papildyta punktu:

Nr. D1-245, 2023-07-24, paskelbta TAR 2023-07-24, i. k. 2023-14988

 

15. Įmonė, dalyvaudama savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje ar bendradarbiaudama su teisėtai veikiančiais atliekų tvarkytojais, turi užtikrinti jos gamybos ir kitos ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų rūšiavimą, laikantis šių Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų, ir atliekų perdavimą atitinkamas atliekas tvarkančioms įmonėms, kaip nurodyta šių Taisyklių 7 punkte.

16. Įmonė, turinti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės), nustatyta tvarka išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą ar Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės), nustatyta tvarka išduotą Taršos leidimą (toliau kartu – Leidimas), šiame Leidime nurodytas gamybos ar kitos ūkinės veiklos atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir perduoti atitinkamas atliekas tvarkančioms įmonėms, kaip nurodyta šių Taisyklių 7 punkte.

17. Turinčios Leidimą įmonės, kurių veikloje susidarė atliekų, kurių tvarkymas nėra nustatytas Leidime (t. y. atliekų susidarymas nėra tiesiogiai susijęs su gamybos procesu ir jos susidaro nereguliariai (remonto metu, biuro įrangos keitimo ir priežiūros metu ir t. t.), ir įmonės, kurioms nereikia gauti Leidimo, susidariusias gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir tvarkyti vadovaujantis šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

 

III SKYRIUS

ATLIEKŲ LAIKINASIS LAIKYMAS

 

18. Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias atliekas – ne ilgiau kaip vienerius metus.

19. Įmonė, dėl kurios veiklos susidaro atliekų, nelaikoma atliekas tvarkančia įmone, jeigu šios atliekos iki jų surinkimo laikinai laikomos jų susidarymo vietoje, kaip nurodyta šių Taisyklių 18 punkte.

20. Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių.

21. Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui.

22. Atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikyti ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus gali įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme tokiai veiklai vykdyti nustatytus reikalavimus, kurią Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau Registras) nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr.D1-86 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Registro tvarkymo taisyklės), nustatyta tvarka Aplinkos apsaugos agentūra (toliau Agentūra) yra užregistravusi Registre.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PRODUKTŲ PLATINTOJAMS, PRIIMANTIEMS VARTOTOJŲ ATIDUODAMAS PRODUKTŲ ATLIEKAS

 

23. Produktų platintojai privalo užtikrinti, kad vartotojų atiduodamos produktų atliekos (pvz., elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekos) bus laikinai laikomos jų priėmimo vietoje laikantis šių Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

24. Produktų platintojai nelaikomi atliekų tvarkytojais, jei priimtas vartotojų atiduodamas produktų atliekas laikinai laiko jų priėmimo vietoje ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

25. Iš vartotojų priimtas produktų atliekas produktų platintojai privalo perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui ar atiduoti jas atitinkamų produktų gamintojui ar importuotojui. Iš vartotojų priimtas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas produktų platintojai gali nemokamai pristatyti į savivaldybių įrengtas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.

26. Produktų platintojai priimtas pavojingųjų produktų atliekas gali patys pristatyti apdorojančiai įmonei, jei atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių reikalavimus, taikomus pavojingųjų atliekų ir pavojingų krovinių vežimui.

27. Produktų platintojai turi apskaityti priimtas produktų atliekas priimtų produktų atliekų apskaitos žurnale, kuriame turi būti nurodoma įrašo data, priimtų atliekų pavadinimas ir kodas, svoris (kilogramais) ir (ar) kiekis (vienetais), atliekų vežėjas ir atliekas apdorojanti įmonė, gamintojas ir importuotojas, kuriam perduodamos atliekos (įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas).

28. Priimtų produktų atliekų kiekis apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per savaitę. Po produktų atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui ar gamintojui ir importuotojui įrašas žurnale turi būti padarytas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

29. Jei produktų atliekos priimamos rečiau kaip kartą per savaitę, priimtų produktų atliekų kiekis registruojamas iš karto po produktų atliekų priėmimo.

30. Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo vedimo tvarka turi būti nustatyta ir patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu, kuriame turi būti nurodyti už priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingi asmenys, apskaitos žurnalo saugojimo (pildymo) vieta.

31. Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalas turi būti saugomas atliekų priėmimo vietoje ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

32. Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo duomenys, vedant juos kompiuteryje, turi būti kartą per 3 mėnesius atspausdinami ir patvirtinami įmonės atsakingų asmenų parašais.

 

V SKYRIUS

ATLIEKŲ SURINKIMAS, VEŽIMAS

 

33. Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus, kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre.

34. Pavojingąsias ir (ar) padangų atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-264, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17193

 

35. Įmonės, kurios vykdo Atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodytas veiklas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją Pavojingųjų atliekų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Šias veiklas gali vykdyti tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už šių veiklų vykdymą, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-264, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17193

 

36. Atliekas surenkanti įmonė privalo vykdyti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir susidarymo vietoje išrūšiuotas atliekas surinkti atskirai.

37. Atliekas surenkanti ir (ar) vežanti įmonė surinktas ir (ar) vežamas atliekas turi pristatyti į atitinkamus atliekų apdorojimo įrenginius:

37.1. žmonių sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodai 18 01 03*, 18 01 02) – ne vėliau kaip per 24 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;

37.2. gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodas 18 02 02*) – ne vėliau kaip per 24 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;

37.3 žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodai 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01, 18 02 03) – ne vėliau kaip per 48 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;

37.4. pavojingąsias atliekas (išskyrus Taisyklių 37.1 ir 37.2 papunkčiuose nurodytas atliekas) – ne vėliau kaip per 48 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;

37.5. kitas Taisyklių 37.1–37.4 papunkčiuose nenurodytas atliekas – ne vėliau kaip per 3 dienas nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-264, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17193

 

38. Komunalinių atliekų surinkimo paslaugą teikiantys atliekų tvarkytojai ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai, atsižvelgdami į atitinkamos rūšies atliekų apdorojimo technologijas, periodiškai (bet ne rečiau kaip kartą per metus) informuoja atliekų turėtojus apie atliekų, kurios turi būti surenkamos atskirai, rūšis ir pobūdį, siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą, pateikia atliekų rūšiavimo instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.).

39. Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių rūšiuojamąjį surinkimą vykdanti įmonė privalo sverti surinktas atliekas savivaldybių nurodytoje vietoje, prieš pristatant atliekas į atliekų apdorojimo įrenginius. Savivaldybių nurodytose vietose svarstyklės turi būti metrologiškai patikrintos.

40. Atliekas vežant Lietuvos Respublikos teritorijoje, privaloma turėti Lydraštį. Šis reikalavimas netaikomas tarpvalstybiniams atliekų vežimams. Tarpvalstybiniams atliekų vežimams taikomi 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) ir Atliekų vežimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimai.

41. Atliekų siuntėjas – asmuo, atliekų tvarkytojui perduodantis atliekas, kurių vežimui rengiamas Lydraštis. Atliekų siuntėju gali būti atliekų darytojas, atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo veiklą vykdanti įmonė, tarpininkas ar prekiautojas atliekomis, kurie fiziškai įsigyja atliekas, išskyrus atvejį, nurodytą Taisyklių 67 punkte. Atliekų surinkėjas ar vežėjas, kuris vykdo tik atliekų surinkimo ar vežimo veiklą, nelaikomas atliekų siuntėju.

42. Kai atliekų siuntėjas ir atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojai, kurie vadovaudamiesi Apskaitos taisyklėmis vykdo atliekų tvarkymo apskaitą naudodamiesi GPAIS, Lydraštį naudodamasis GPAIS rengia atliekų siuntėjas:

42.1. atliekų siuntėjas, planuojantis vežti atliekas, įskaitant atliekų vežimą į to paties atliekų tvarkytojo atliekų tvarkymo įrenginį, kuriame vykdoma atliekų tvarkymo veikla ir kuris yra skirtingoje vietoje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki planuojamo atliekų vežimo turi suformuoti Lydraštį naudodamasis GPAIS, nurodyti jame planuojamų vežti atliekų kodus ir pavadinimus, pirminį atliekų šaltinį (Lietuvos Respublikos teritorijoje susidariusios ar importuotos atliekos), atliekų gavėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Planuojamas vežti atliekų kiekis nenurodomas. Kai po mechaninio apdorojimo ar mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiuose (MA / MBA) apdorotos, netinkamos naudoti atliekos vežamos į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, 1 darbo dienos terminas iki atliekų vežimo netaikomas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-1061, 2017-12-29, paskelbta TAR 2018-01-02, i. k. 2018-00057

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

42.2. apie planuojamą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas AAD, atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-719, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

Nr. D1-264, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17193

 

42.3. likus 1 darbo dienai iki atliekų vežimo, Lydraščio duomenų (pvz., atliekų vežėjo duomenų) koregavimas galimas, tačiau, atliekų siuntėjui pakeitus planuojamų vežti atliekų vežimo datą, pratęsiamas 1 darbo dienos terminas iki galimo atliekų išvežimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

42.4. prieš atliekų vežimą atliekų siuntėjas privalo Lydraštyje nurodyti kiekvienos perduodamos atliekos svorį, kitą Lydraštyje privalomą informaciją ir, jeigu vadovaujantis Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašu, pavirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, išrašomas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas, – transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“). Jeigu atliekos vežamos geležinkeliais, atliekų siuntėjas šį atliekų vežimo būdą nurodo GPAIS prieš atliekų vežimą. Atliekos negali būti vežamos, kol Lydraštis neturi būsenos „Vykdomas vežimas“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

42.5. apie pradėtą vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas ir AAD, jeigu AAD numatė vykdyti vežamų atliekų kontrolinį svėrimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-719, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

 

42.6. AAD pareigūnas gali atlikti kontrolinį vežamų atliekų svėrimą. Sustabdžius atliekas vežančią transporto priemonę prieš pradedant kontrolinį atliekų svėrimą AAD pareigūnas informuoja atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodytą atsakingą asmenį naudodamasis Lydraštyje nurodytais kontaktiniais duomenimis (telefono numeriu). Kontrolinis atliekų svėrimas vykdomas ir nepavykus susisiekti su Lydraštyje nurodytu atsakingu asmeniu. AAD pareigūnas kontrolinio svėrimo rezultatus svėrimo metu  pažymi Lydraštyje GPAIS:

42.6.1. jeigu AAD pareigūno pasvertas atliekų kiekis nuo atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodyto bendro atliekų kiekio skiriasi (didesnis ar mažesnis) 10 proc. ribose arba lygus atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodytam atliekų kiekiui, atliekos toliau vežamos atliekų gavėjui;

42.6.2. jeigu AAD pareigūno pasvertas atliekų kiekis nuo atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodyto bendro atliekų kiekio skiriasi daugiau (didesnis ar mažesnis), negu leistina 10 proc. paklaida, ar AAD pareigūnas nustato aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, AAD pareigūnas privalo atšaukti atliekų vežimą, atliekos nebegali būti vežamos atliekų gavėjui, jos grąžinamos atliekų siuntėjui ne vėliau, kaip kitą darbo dieną;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-719, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

 

42.7. atliekų vežimo metu naudodamasis GPAIS vežimą gali atšaukti atliekų gavėjas arba AAD pareigūnas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-719, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

 

42.8. atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti Lydraštyje GPAIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas atliekų gavimą;

42.9. apie atliekų gavimo patvirtinimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas;

42.10. atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina arba grąžina tikslinti atliekų gavėjo pasvertą atliekų kiekį ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos. Atliekų siuntėjas gali atšaukti atliekų vežimą, kai atliekų gavėjas patvirtina atliekų gavimą;

42.11. apie atliekų siuntėjo patvirtintą arba grąžintą tikslinti atliekų gavėjo pasvertą kiekį arba atšauktą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas;

42.12. kai atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina atliekų gavėjo pasvertą ir Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį, atliekų siuntėjo ir atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaita automatiškai papildoma Lydraščio duomenimis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

42.13. Neteko galios nuo 2023-05-16

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

42.14. kai atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina atliekų gavėjo pasvertą ir Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį, šį kiekį galima koreguoti einamąjį metų ketvirtį ir (ar) 10 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos, tik jei buvo padaryta techninė Lydraščio pildymo klaida. Lydraštį koreguoti gali atliekų gavėjas ir atliekų siuntėjas. Apie koreguojamą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojama kita pusė. Atliekų kiekis baigiamas tikslinti atliekų gavėjui ir atliekų siuntėjui sutikus su nurodytu nauju svoriu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

42.15. jei atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, nepatvirtina arba negrąžina tikslinti atliekų gavėjo pasverto atliekų kiekio per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos, Lydraščio duomenis patvirtinti gali atliekų gavėjas. Jeigu atliekų gavėjas nepatvirtina atliekų kiekio, pasibaigus einamajam mėnesiui Lydraštis baigiamas pildyti automatiškai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

43. Lydraštis nepildomas, kai atliekų surinkėjas netiesiogiai (pvz., mišrių komunalinių atliekų vežimo atveju; atliekų surinkamo apvažiavimo būdu iš gyventojų, produktų platintojų, pakuočių pardavėjų atveju) gautas atliekas iš atliekų turėtojų, kurie neprivalo turėti rašytinės formos sutarties dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, veža atliekas apdorojimui.

44. Kai atliekų siuntėjas yra atliekų darytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, nevykdo atliekų susidarymo apskaitos, o atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų tvarkymo apskaitą naudojantis GPAIS, Lydraštį naudodamasis GPAIS rengia atliekų gavėjas:

44.1. atliekų gavėjas, naudodamasis GPAIS, formuoja Lydraštį ir jame nurodo planuojamų gauti atliekų kodus ir pavadinimus, atliekų siuntėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Planuojamas gauti atliekų kiekis nenurodomas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-1061, 2017-12-29, paskelbta TAR 2018-01-02, i. k. 2018-00057

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

44.2. apie suformuotą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų vežėjas;

44.3. iki atliekų vežimo atliekų gavėjas gali koreguoti Lydraščio duomenis (pvz., atliekų vežėjo duomenis);

44.4. atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti Lydraštyje GPAIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas atliekų gavimą;

44.5. atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaita automatiškai papildoma Lydraščio duomenimis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

44.6. atliekų gavėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtinęs atliekų gavimą, privalo atspausdinti Lydraštį ir pateikti jį atliekų siuntėjui el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis.

45. Kai atliekų siuntėjas yra atliekų darytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo apskaitą naudodamasis GPAIS, o atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų tvarkymo apskaitą naudodamasis GPAIS, Lydraštį, naudodamasis GPAIS, rengia atliekų siuntėjas arba gavėjas:

45.1. jeigu Lydraštį formuoja atliekų gavėjas, jis, naudodamasis GPAIS, Lydraštyje nurodo planuojamų gauti atliekų kodus ir pavadinimus, atliekų siuntėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Planuojamas gauti atliekų kiekis nenurodomas. Apie suformuotą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas ir atliekų vežėjas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-1061, 2017-12-29, paskelbta TAR 2018-01-02, i. k. 2018-00057

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

45.2. jeigu Lydraštį formuoja atliekų siuntėjas, jis, naudodamasis GPAIS, Lydraštyje nurodo planuojamų perduoti atliekų kodus ir pavadinimus, atliekų gavėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Apie suformuotą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-1061, 2017-12-29, paskelbta TAR 2018-01-02, i. k. 2018-00057

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

45.3. iki atliekų vežimo atliekų siuntėjas gali koreguoti Lydraščio duomenis (pvz., atliekų vežėjo duomenis, požymį dėl atliekų svėrimo);

45.4. jeigu atliekų siuntėjas sveria perduodamas atliekas, prieš atliekų vežimą, naudodamasis GPAIS, Lydraštyje jis nurodo kiekvienos pasvertos atliekos kiekį;

45.5. atliekos negali būti vežamos, kol atliekų siuntėjas GPAIS Lydraščiui nesuteikė būsenos „Vykdomas vežimas“;

45.6. apie pradėtą vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas;

45.7. atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti Lydraštyje GPAIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas atliekų gavimą;

45.8. apie atliekų gavimo patvirtinimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas;

45.9. atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina arba grąžina tikslinti atliekų gavėjo pasvertą atliekų kiekį ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos. Atliekų siuntėjas gali atšaukti atliekų vežimą, kai atliekų gavėjas patvirtina atliekų gavimą;

45.10. apie atliekų siuntėjo patvirtintą arba grąžintą tikslinti atliekų gavėjo pasvertą kiekį arba atšauktą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas;

45.11. kai atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina atliekų gavėjo pasvertą ir Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį, atliekų siuntėjo atliekų susidarymo apskaita ir atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaita automatiškai papildomos Lydraščio duomenimis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

45.12. Neteko galios nuo 2023-05-16

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

45.13. patvirtintame Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį galima koreguoti einamąjį metų ketvirtį ir (ar) 10 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos, tik jei buvo padaryta techninė Lydraščio pildymo klaida. Lydraštį koreguoti gali atliekų gavėjas ir atliekų siuntėjas. Apie koreguojamą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojama kita pusė. Atliekų kiekis baigiamas tikslinti atliekų gavėjui ir atliekų siuntėjui sutikus su nurodytu nauju svoriu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

45.14. jei atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, nepatvirtina arba negrąžina tikslinti atliekų gavėjo pasverto atliekų kiekio per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos, Lydraščio duomenis patvirtinti gali atliekų gavėjas. Jeigu atliekų gavėjas nepatvirtina atliekų kiekio, pasibaigus einamajam mėnesiui Lydraštis baigiamas pildyti automatiškai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

46. Fiziniai asmenys, vežantys savo buityje susidarančias atliekas, Lydraščio pildyti neprivalo.

47. Jei atliekų priėmimo metu nustatoma, kad pristatytų atliekų savybės neatitinka Lydraštyje pateiktų duomenų, atliekų gavėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, naudodamasis GPAIS ar kitomis priemonėmis, apie tai turi informuoti atliekų siuntėją ir AAD.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-719, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

 

48. Jeigu atliekų gavėjas atliekų nepriima, siuntėjas privalo priimti atgal grąžintas atliekas ir tvarkyti jas teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Atliekų siuntėjas ir gavėjas privalo užtikrinti, kad Lydraščiuose pateikta informacija būtų teisinga.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1005, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19783

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

491. atliekas atliekų tvarkytojui galima perduoti alternatyviais būdais – nevykdant atliekų vežimo transporto priemonėmis – pvz., vamzdynais, konvejeriais, kai atliekos perduodamos nuolat tam tikro dydžio srautu, arba atliekų tvarkytojas tvarko atliekas jų susidarymo vietoje mobiliu įrenginiu (toliau – alternatyvus atliekų perdavimas). Nepriklausomai nuo to, kas – atliekų tvarkytojas ar atliekų darytojas, kurie, vadovaudamiesi Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų tvarkymo ir (ar) susidarymo apskaitą naudodamiesi GPAIS, perduoda atliekas alternatyviu būdu, Lydraštį, naudodamasis GPAIS, rengia atliekų siuntėjas. Lydraščio rengimas:

491.1. atliekų siuntėjas, planuojantis perduoti atliekas alternatyviu būdu, įskaitant atliekų perdavimą į to paties atliekų tvarkytojo atliekų tvarkymo įrenginį, kuriame vykdoma atliekų tvarkymo veikla ir kuris yra skirtingoje vietoje, ne rečiau kaip kartą per savaitę turi suformuoti Lydraštį naudodamasis GPAIS, nurodyti jame perduodamų atliekų kodus ir pavadinimus, pirminį atliekų šaltinį (Lietuvos Respublikos teritorijoje susidariusios ar užsienio rinkos atliekos), atliekų gavėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Atliekas alternatyviu būdu perduodant nuolat, Lydraštyje galima suvesti suminius 7 dienų duomenis. Planuojamas perduoti atliekų kiekis nenurodomas. Jei atliekos alternatyviu būdu perduodamos ne nuolat ir rečiau kaip kartą per savaitę, Lydraštis turi būti užpildomas per 7 dienas nuo atliekų perdavimo pradžios;

491.2. apie atliekų perdavimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas ir AAD;

491.3. formuodamas Lydraštį, atliekų siuntėjas privalo jame nurodyti kiekvienos perduodamos atliekos svorį ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją;

491.4. perduodant atliekas alternatyviu būdu, vežimą, naudodamasis GPAIS, gali atšaukti atliekų gavėjas arba AAD pareigūnas;

491.5. atliekų gavėjas gautas atliekas pasveria ir nurodo tikslų jų kiekį. Jei nėra galimybės pasverti alternatyviu būdu perduodamų atliekų, jis privalo apskaičiuoti preliminarų atliekų kiekį vadovaudamasis Atliekų svorio nustatymo metodika, kuri rengiama vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, ir nurodyti jį Lydraštyje atsižvelgdamas į alternatyvaus atliekų perdavimo įrenginio (pvz., mechaninio konvejerio, vamzdyno, smulkintuvo) našumą. Kiekvienos alternatyviu būdu perduotos atliekos svoris nurodomas Lydraštyje naudojantis GPAIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Lydraštyje nurodyto atliekų kiekio perdavimo;

491.6. apie atliekų gavimo patvirtinimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas;

491.7. atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina arba grąžina tikslinti atliekų gavėjo pasvertą arba apskaičiuotą atliekų kiekį ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo apie jų gavimą dienos. Atliekų siuntėjas gali atšaukti atliekų vežimą, kai atliekų gavėjas patvirtina jų gavimą. Jei atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, nepatvirtina arba negrąžina tikslinti atliekų gavėjo pasverto atliekų kiekio per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo apie jų gavimą dienos, Lydraščio duomenis patvirtinti gali atliekų gavėjas. Jeigu atliekų gavėjas nepatvirtina atliekų kiekio per nurodytą terminą, pasibaigus einamajam mėnesiui Lydraštis baigiamas pildyti automatiškai;

491.8. apie atliekų siuntėjo patvirtintą arba grąžintą tikslinti atliekų gavėjo nurodytą kiekį, arba atšauktą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas;

491.9. kai atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, per nurodytą terminą patvirtina atliekų gavėjo Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį, atliekų siuntėjo ir atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaitos automatiškai papildomos Lydraščio duomenimis;

491.10. patvirtintame Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį galima koreguoti einamąjį metų ketvirtį ir (ar) 10 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos, tik jei buvo padaryta techninė Lydraščio pildymo klaida. Lydraštį koreguoti gali atliekų gavėjas ir atliekų siuntėjas. Apie koreguojamą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojama kita pusė. Atliekų kiekis baigiamas tikslinti atliekų gavėjui ir atliekų siuntėjui sutikus su nurodytu nauju svoriu.

Papildyta punktu:

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

VI SKYRIUS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS

 

50. Atliekų apdorojimas apima atliekų naudojimą ir (ar) šalinimą, įskaitant atliekų paruošimą naudoti ir (ar) šalinti, pvz., ardymą, išmontavimą, smulkinimą, suspaudimą, granuliavimą, džiovinimą, supjaustymą, kondicionavimą, atskyrimą, maišymą ir kt.

51. Atliekų apdorojimo veiklų sąrašas nurodytas Taisyklių 2 priede. Atliekų tvarkytojas, tvarkantis atliekas R1–R11 ir D1–D7, D10–D12 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis, laikomas galutiniu atliekų tvarkytoju.

52. Atliekų apdorojimo veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas apdorojančioms įmonėms nustatytus reikalavimus, kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre.

53. Įmonės, kurios apdoroja pavojingąsias ir (ar) padangų atliekas, turi apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri, vykdant šią veiklą, gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-264, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17193

 

54. Eksploatuoti sąvartynus, apdoroti pavojingąsias atliekas, deginti atliekas gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kurių darbuotojai yra išklausę atitinkamus atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir gavę jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą:

54.1. eksploatuoti sąvartynus gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kurių vadovai ir jų paskirti kiti už sąvartynų eksploataciją atsakingi darbuotojai yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą;

54.2. apdoroti pavojingąsias atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už pavojingųjų atliekų apdorojimą, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą;

54.3. deginti atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už atliekų deginimo įrenginių eksploataciją ir kontrolę, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.

55. Atliekas apdorojanti įmonė privalo užtikrinti, kad atliekos bus apdorotos nekeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

56. Įmonė, atliekanti atliekų apdorojimą, ir įmonė, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikanti ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus, privalo turėti Leidimą.

57. Įmonės turi teisę be Leidimo savo ūkinės veiklos metu susidarančias nepavojingąsias atliekas šalinti arba naudoti gamybos vietoje, jei ši veikla įrašyta į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje pateiktą veiklos rūšių, kurioms netaikomas reikalavimas turėti leidimo dalį „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“, sąrašą.

58. Atliekas galima šalinti nekeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai, jeigu jų negalima perdirbti ar kitaip panaudoti.

59. Atliekų šalinimo sąvartynuose tvarka, atliekų priėmimo kriterijai (įskaitant draudžiamų šalinti sąvartyne atliekų sąrašą) nustatyti Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“.

 

VII SKYRIUS

PAPILDOMI BIOLOGINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REIKLAVIMAI

 

60. Viešbučiai, moteliai, restoranai ir kitos viešojo maitinimo įstaigos, maisto gamybos ir prekybos įmonės turi vykdyti biologinių atliekų rūšiavimą jų susidarymo vietoje, nemaišyti su kitomis atliekomis, neužteršti jų pavojingomis medžiagomis ir užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugų laikinąjį šių atliekų laikymą.

61. Neteko galios nuo 2023-01-31

Punkto naikinimas:

Nr. D1-264, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17193

 

62. Atskirai surinktos biologinės atliekos (išskyrus žaliąsias atliekas) gali būti laikinai laikomos tik uždarose, nerūdijančiose, vandens nesugeriančiose ir nepraleidžiančiose, atliekų ir klimato poveikiui atspariose talpose, kurios užtikrintų apsaugą nuo vėjo, graužikų, paukščių, vabzdžių ir pan. Iš tokių talpų neturi tekėti skysčiai, sklisti kvapai, dulkės ir pan.

63. Komunalinės, gamybos ir kitoje ūkinėje veikloje susidarančios biologiškai skaidžios atliekos turi būti tvarkomos pirmenybę teikiant kompostavimui arba biodujų gamybai ir likutinio substrato kompostavimui.

64. Biologinių atliekų turėtojai susidariusias ir išrūšiuotas biologines atliekas turi perdirbti (pavyzdžiui, kompostuojant, apdorojant anaerobiniu būdu įrenginiuose), kitaip panaudoti (pavyzdžiui, energijai gauti) laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, visuomenės sveikatai ir aplinkai saugiu būdu patys arba perduoti jas atliekų tvarkytojui ar šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonei, jei atliekos priskiriamos šalutiniams gyvūniniams produktams.

65. Žaliųjų (sodų, parkų ir želdynų tvarkymo) atliekų turėtojai šias atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir apdoroti kompostavimo įrenginiuose patys arba perduoti jas tokių atliekų apdorojimo įmonei.

66. Gyventojai gali tvarkyti biologines atliekas vadovaudamiesi „geros kaimynystės“ principu, pavyzdžiui, gali atiduoti biologines atliekas kitiems fiziniams asmenims, turintiems atitinkamus biologinių atliekų apdorojimo įrenginius (pavyzdžiui, kompostavimo konteinerius (dėžes).

 

VIII SKYRIUS

PREKIAUTOJAI ATLIEKOMIS IR TARPININKAI

 

67. Prekiautojais atliekomis ir tarpininkais gali būti įmonės, neįsigyjančios atliekų fiziškai.

68. Prekiautojo atliekomis ir tarpininko veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme Prekiautojui atliekomis ir tarpininkui nustatytus reikalavimus, kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre.

 

IX SKYRIUS

ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

 

69. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (toliau – techninis reglamentas) rengiamas pagal Taisyklių 3 priede pateiktą pavyzdinę formą, kuri turi būti užpildyta vadovaujantis Taisyklių 8 priede pateikta techninio reglamento rengimo instrukcija. Kiekvienam Leidimui rengiamas atskiras techninis reglamentas. Jei vienas Leidimas išduotas daugiau nei vienai atliekas naudojančiai ar šalinančiai įmonei, techniniame reglamente nurodomos kiekvienos atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės atliekų tvarkymo operacijos ir atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, aprašomas atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių atsakomybės pasidalijimas. Techniniame reglamente turi būti pateikta informacija, susijusi su įmonės vykdoma atliekų apdorojimo veikla.

70. Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė, kai ji privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano priemonių (toliau – veiklos nutraukimo priemonės) įgyvendinimo pradžios turi raštu pranešti AAD apie veiklos nutraukimo priemonių įgyvendinimo pradžią. Apie veiklos nutraukimo priemonių įgyvendinimo pabaigą atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė turi pranešti AAD ne vėliau kaip po 3 darbo dienų nuo veiklos nutraukimo priemonių įgyvendinimo pabaigos. Gavęs informaciją apie veiklos nutraukimo priemonių, įgyvendinimo pabaigą, AAD patikrina, ar tinkamai įgyvendintos suderintame atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytos priemonės, ir surašo patikrinimo aktą, jo išspausdintą kopiją ar elektroninio dokumento išrašą ar nuorašą persiunčia Agentūrai.

71. Techninis reglamentas pateikiamas kartu su paraiška gauti Leidimą TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse ar Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse nustatyta tvarka. Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė privalo pranešti raštu Agentūrai apie bet kokius planuojamus veiklos, nurodytos techniniame reglamente, pakeitimus ir pateikti atnaujintą techninį reglamentą.

72. Parengtas naujas ar atnaujintas techninis reglamentas kartu su paraiška gauti ar pakeisti Leidimą ar su prašymu patikslinti Leidimą ar Leidimo rekvizitus arba atnaujintas techninis reglamentas, jeigu keičiami tik jame pateikti duomenys, teikiamas Agentūrai per e. pristatymo sistemą el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus, kai nėra techninių galimybių taip pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas techninis reglamentas teikiamas 2 egzemplioriais popieriniu formatu (susegtas ar surištas) ir skaitmeninėje laikmenoje. Teikiant dokumentus elektroniniu formatu, techninis reglamentas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti techninį reglamentą teikiantį asmenį. Techninis reglamentas turi būti pateiktas *.pdf arba *.tif formatu ir *.docx, *.xlsx, *.odt, *.ods (pasirinktinai) formatu. Agentūra, vertindama paraišką gauti ar pakeisti Leidimą, vertina ir techninį reglamentą.

721. Jei atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė privalo turėti laidavimo draudimo sutartį, banko garantiją ar maksimaliąją hipoteką, nurodytą Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnyje (toliau – prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas), kartu su Taisyklių 72 punkte nurodytais dokumentais Agentūrai pateikiama prievolių įvykdymo sumos apskaičiavimo forma, užpildyta pagal Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo 4 priede pateiktą pavyzdinę formą, (toliau – apskaičiavimo forma).

722. Agentūra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo techninio reglamento gavimo dienos teikia jo elektroninę versiją AAD pastaboms ir (ar) pasiūlymams gauti. AAD ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo techninio reglamento gavimo dienos pateikia Agentūrai pastabas ir (ar) pasiūlymus, nuomonę:

722.1. dėl techniniame reglamente pateiktos informacijos apie veiklos nutraukimo priemones pakankamumo AAD vertinant, ar bus galima vykdyti kontrolę, kad tinkamai būtų įgyvendintos techniniame reglamente numatytos priemonės atliekas naudojančiai ar šalinančiai įmonei nutraukus atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą;

722.2. dėl techniniame reglamente pateiktos informacijos apie atliekų laikymą ir atliekų naudojimo ar šalinimo technologinį procesą (toliau – technologinis procesas) pakankamumo AAD vykdomos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės metu bendram ir atskirų atliekų rūšių kiekiui atskiruose technologinio proceso etapuose ir vykdomoms atliekų tvarkymo veiklos rūšims įvertinti; ar, atsižvelgiant į atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės rezultatus, planuojami atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos pakeitimai galimi siekiant užtikrinti Leidimo sąlygų ir teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, laikymosi kontrolę.

723. Jeigu AAD per 722 punkte nustatytą terminą Agentūrai pastabų ir (ar) pasiūlymų nepateikė, laikoma, kad AAD techniniam reglamentui pritarė.

724. Agentūra įvertina atnaujintą techninį reglamentą, AAD pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl techninio reglamento ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, kai keičiamas tik techninis reglamentas, neteikiant paraiškos pakeisti Leidimą ar prašymo patikslinti Leidimo rekvizitus, raštu informuoja atliekas naudojančią ar šalinančią įmonę apie sprendimą dėl techninio reglamento suderinimo arba nurodo terminą, ne trumpesnį kaip 3 darbo dienos, trūkumams pašalinti.

725. Jei keičiamas tik techninis reglamentas, neteikiant paraiškos pakeisti Leidimą ar prašymo patikslinti Leidimą, ir atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė privalo pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, nurodytą Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnyje (toliau – prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas), atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnyje atliekas naudojančioms ar šalinančioms įmonėms nustatytus reikalavimus, sprendimas dėl techninio reglamento suderinimo priimamas, kai atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė AAD pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kuris atitinka Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos apraše (toliau – Prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašas) nustatytus reikalavimus. Naujas prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas AAD neteikiamas, jei atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė turi galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kuris atitinka Prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-151, 2023-05-15, paskelbta TAR 2023-05-15, i. k. 2023-09090

 

726. Jei techninis reglamentas buvo pateiktas Agentūrai 725 punkte nurodytu atveju, ji, prieš priimdama sprendimą dėl techninio reglamento suderinimo, suderinusi apskaičiavimo formą, informuoja atliekas naudojančią ar šalinančią įmonę, kad AAD turi būti pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas. Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą su lydraščiu AAD. Teikdama draudimo įmonės išduotą laidavimo draudimo sutartį ar banko išduotą garantiją, įmonė kartu pateikia šių dokumentų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (banko mokėjimo pavedimo kopiją arba sąskaitos išrašą). Jeigu prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas atitinka reikalavimus, nustatytus Prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos apraše, AAD informuoja atliekas naudojančią ar šalinančią įmonę ir Agentūrą per 5 darbo dienas nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento gavimo dienos. Jeigu prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas neatitinka reikalavimų, nustatytų Prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos apraše, AAD per 5 darbo dienas nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento gavimo dienos kreipiasi į įmonę prašydama pateikti papildomą informaciją ir (ar) patikslinti prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą per nustatytą ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą.

727. Per 3 darbo dienas nuo informacijos iš AAD dėl prievolių užtikrinimo dokumento suderinimo gavimo dienos Agentūros sprendimas dėl techninio reglamento suderinimo teikiamas atliekas naudojančiai ar šalinančiai įmonei elektroniniu formatu, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti sprendimą priėmusį asmenį. Jei tokių techninių galimybių nėra, teikiamas išspausdintas Agentūros sprendimas dėl techninio reglamento suderinimo ir atliekas naudojančiai ar šalinančiai įmonei grąžinamas vienas techninio reglamento egzempliorius su suderinimo žyma. Teikiant Agentūros sprendimą dėl techninio reglamento suderinimo elektroniniu formatu, Agentūros suderinimo žyma techniniame reglamente nededama. Jei techninis reglamentas pateiktas derinti Agentūrai kartu su paraiška gauti ar pakeisti Leidimą, Agentūros sprendimas dėl techninio reglamento suderinimo priimamas kartu su sprendimu dėl Leidimo išdavimo ar pakeitimo vadovaujantis TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse ar Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

728. Techniniame reglamente nurodyti duomenys ir informacija turi atitikti pateiktoje paraiškoje gauti Leidimą nurodytus duomenis.

729. Leidimo galiojimo laikotarpiu planuojant bet kokius veiklos pakeitimus, susijusius su atliekų tvarkymo veiklą reglamentuojančių teisės aktų ar atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos pasikeitimais, dėl kurių būtina pakeisti Leidimą, atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė atnaujina ir techninį reglamentą. Jeigu techninis reglamentas papildomas duomenimis ar keičiami pateikti duomenys, nekeičiantys Leidimo sąlygų, keičiamas tik techninis reglamentas, neteikiant paraiškos keisti Leidimą. Atnaujintas techninis reglamentas su lydraščiu, kuriame nurodomos techninio reglamento planuojamo pakeitimo priežastys ir keičiami duomenys, teikiami Taisyklių 72 punkte nustatyta tvarka.

7210. Kai, vadovaudamasi Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis ar TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, Agentūra peržiūri leidimo sąlygas ir priima sprendimą dėl Leidimo sąlygų, kurios nustatytos techniniame reglamente, pakeitimo ar patikslinimo, atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė atnaujina techninį reglamentą. Leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Agentūros sprendimo dėl Leidimo sąlygų pakeitimo ar patikslinimo pateikti atnaujintą techninį reglamentą. Atnaujintas techninis reglamentas teikiamas Taisyklių 72 punkte nustatyta tvarka.

7211. Atnaujintas techninis reglamentas derinamas vadovaujantis Taisyklėse nustatytais reikalavimais.

7212. Keičiant Leidimą, techninis reglamentas gali būti neatnaujinamas, jei nesikeičia suderintame techniniame reglamente nurodyta informacija.

7213. Suderintame techniniame reglamente nurodytas atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, pateiktas Taisyklių 3 priedo 6 punkte, galioja iki veiklos nutraukimo priemonių įgyvendinimo pabaigos. Už atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano priemonių įgyvendinimą atsakingas įmonės vadovas arba įmonės nemokumo administratorius.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-264, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17193

 

X SKYRIUS

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ IDENTIFIKAVIMAS IR DEKLARAVIMAS

 

73. Atliekos, kurios atliekų sąraše, pateiktame Taisyklių 1 priede, pažymėtos žvaigždute (*), priskiriamos pavojingosioms atliekoms.

74. Įmonės, kuriose susidaro pavojingosios atliekos, privalo identifikuoti susidariusias pavojingąsias atliekas, nustatyti jų sudėtį ir deklaruoti susidariusias pavojingąsias atliekas atliekų apskaitoje.

75. Pavojingosios atliekos identifikuojamos vadovautis aplinkos ministro tvirtinama pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodika.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-245, 2023-07-24, paskelbta TAR 2023-07-24, i. k. 2023-14988

 

76. Nepavykus atliekų identifikuoti 75 punkte nurodytais būdais, turi būti atliekami pavojingųjų atliekų sudėties ir savybių laboratoriniai tyrimai.

77. Negalima pavojingųjų atliekų perklasifikuoti į nepavojingąsias, jei jos buvo atskiestos arba sumaišytos nesilaikant 78 ir 79 punktuose nustatytų reikalavimų ir siekiant sumažinti pradines pavojingų medžiagų koncentracijas, kurios būtų mažesnės negu nustatytos mažiausios ribinės vertės, kurioms esant atliekos apibrėžiamos kaip pavojingosios.

 

XI SKYRIUS

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ MAIŠYMAS

 

78. Pavojingosios atliekos gali būti maišomos su kitomis atliekomis ar medžiagomis tik laikantis Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų sąlygų. Maišymą atliekanti įmonė turi turėti Leidimą vykdyti atliekų maišymo veiklą, maišymas turi atitikti geriausią prieinamą gamybos būdą. Maišant atliekas su kitomis atliekomis ar medžiagomis negali būti viršijami teisės aktuose nustatyti aplinkos apsaugos normatyvai vandens, oro ar dirvožemio taršai, triukšmui, kvapams,  negali būti keliamas neigiamas poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ar augalijai kraštovaizdžiui ar aplinkosauginiu, gamtiniu ir (ar) kultūriniu požiūriu svarbioms vietovėms. Maišymas apima ir skiedimą.

79. Kai pavojingosios atliekos buvo sumaišytos nesilaikant Atliekų tvarkymo įstatyme pavojingųjų atliekų maišymui nustatytų sąlygų, atliekų turėtojas privalo, jeigu tai techniškai įmanoma ir būtina, laikantis Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimų, jas atskirti nesukeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

 

XII SKYRIUS

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS IR LAIKYMAS

 

80. Įmonės, laikinai laikančios, surenkančios, vežančios ir laikančios pavojingąsias atliekas, privalo jas supakuoti taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai.

81. Pavojingųjų atliekų pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.

82. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių (talpų) medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais.

83. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

84. Pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti padengta nelaidžia danga, atsparia skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti:

84.1. nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius ir (arba) priemones, užtikrinančias apsaugą nuo teršalų patekimo į aplinką;

84.2. paviršinių nuotekų, susidarančių ant atvirų teritorijų, kuriose vykdoma atliekų tvarkymo veikla (krovimas, pakavimas, svėrimas, laikymas) surinkimo ir tvarkymo sistemą, atitinkančią nustatytus aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti.

85. Pavojingosios atliekos negali būti laikomos požeminėse talpyklose, jei nėra įrengtos apsaugos nuo patekimo į gruntą priemonės ir nuotėkio fiksavimo sistema.

86. Pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti aptverta ir apsaugota nuo pašalinių asmenų patekimo. Taip pat pavojingųjų atliekų laikymo vieta (išskyrus eksploatuoti netinkamas transporto priemones) turi būti įrengta su stogine, kad atliekos būtų apsaugotos nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir kitokio neigiamo aplinkos poveikio.

87. Patalpose, kur laikomos pavojingosios atliekos, turi būti įrengta vėdinimo sistema.

88. Visi laikinai laikomų, surenkamų, vežamų ir laikomų pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketės forma pateikta Taisyklių 4 priede.

89. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui.

 

XIII SKYRIUS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI ALYVOS ATLIEKAS TVARKANČIOMS ĮMONĖMS

 

90. Surinktos alyvos atliekos turi būti apdorojamos šiais būdais:

90.1. alyvos atliekų regeneravimas ar kitoks perdirbimas;

90.2. kitoks naudojimas (pvz., energijai, kurui, atitinkančiam skystajam kurui taikomus kokybės reikalavimus, gauti);

90.3. alyvos atliekų, netinkamų regeneruoti ar kitaip perdirbti, kitaip naudoti, taip pat atliekų, susidariusių regeneravimo ar perdirbimo ar kitokio naudojimo metu, deginimas pagal Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimus, patvirtintus aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (toliau - Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai).

91. Alyvos atliekas tvarkanti įmonė atsako už tvarkomų alyvos atliekų kokybę ir privalo kontroliuoti polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (toliau – PCB/PCT) kiekį tvarkomose alyvos atliekose.

92. PCB/PCT kiekis tvarkomose (išskyrus atliekų surinkimo veiklą) alyvos atliekose negali viršyti 50 ppm, išskyrus atvejus, kai:

92.1. regeneravimo ar kitokio perdirbimo metu PCB/PCT pašalinami aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu taip, kad gautoje bazinėje alyvoje ar kure jų koncentracija būtų mažesnė negu 50 ppm;

92.2. alyvos atliekos deginamos laikantis Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų;

92.3. alyvos atliekos šalinamos laikantis Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (pcb/pct) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų.

93. Alyvos atliekas tvarkanti įmonė gali:

93.1. pareikalauti, kad alyvos atliekų turėtojas pateiktų laboratorijos, turinčios leidimą aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniams matavimams atlikti, atlikto bandymo rezultatus apie PCB/PCT kiekį kiekvienoje pristatomoje ar perduodamoje alyvos atliekų siuntoje;

93.2. pati organizuoti PCB/PCT kiekio tyrimus gaunamose alyvos atliekose.

94. Alyvos atliekas tvarkanti įmonė, pati organizuodama PCB/PCT kiekio tyrimus alyvų atliekose, gali naudoti visus tyrimų metodus, kurie, šios įmonės nuomone, leidžia spėti, kad priimamose alyvos atliekose gali būti PCB/PCT. Tačiau alyvos atliekas tvarkanti įmonė (išskyrus surinkėją) privalo nustatyti PCB/PCT kiekį alyvos atliekose laboratorijoje, turinčioje leidimą aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniams matavimams atlikti, prieš šias atliekas regeneruojant, perdirbant ar deginant.

95. Tuo atveju, kai PCB/PCT kiekis alyvos atliekose viršija 50 ppm, alyvų atliekas tvarkanti įmonė, neturinti teisės tvarkyti tokių alyvos atliekų, privalo alyvų atliekų siuntą grąžinti ją pristačiusiam šių atliekų turėtojui ir informuoti AAD. Grąžintas alyvų atliekas šių atliekų turėtojas privalo perduoti įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-719, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

 

96. Bazinėse alyvose, gautose alyvos atliekų regeneravimo metu, ar kure, pagamintame iš alyvos atliekų, kitų medžiagų, pasižyminčių 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89) (toliau – Reglamentas Nr. 1357/2014), priede nurodytomis atliekų pavojingumą lemiančiomis savybėmis, koncentracijos negali viršyti atliekų pavojingumo kriterijuose nustatytų koncentracijų, o PCB/PCT koncentracija turi būti mažesnė negu 50 ppm.

97. Alyvos atliekų tvarkymo metu draudžiama jas maišyti su kitomis alyvos atliekomis, kuriose PCB/PCT koncentracija yra didesnė negu 50 ppm ir (ar) kuriose kitų medžiagų, kurias galima priskirti pavojingosioms atliekoms, koncentracijos viršija Reglamento Nr. 1357/2014 priede nustatytas koncentracijas.

 

XIV SKYRIUS

ATLIEKŲ APSKAITOS IR TVARKYMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS, ATLIEKŲ KIEKIO NUSTATYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-573, 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21193

 

98. Nepavojingųjų atliekų turėtojai ir tvarkytojai su nepavojingųjų atliekų laikinuoju laikymu, laikymu, surinkimu, vežimu ar apdorojimu susijusius dokumentus, patikrinimų dokumentus, taip pat AAD ar kita institucija, gavusi šiuos dokumentus, turi saugoti ne trumpiau kaip trejus metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-719, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

 

99. Pavojingųjų atliekų turėtojai ir tvarkytojai su pavojingųjų atliekų laikinuoju laikymu, surinkimu, vežimu ar apdorojimu susijusius dokumentus, patikrinimų dokumentus, taip pat AAD ar kita institucija, gavusi šiuos dokumentus, turi saugoti ne trumpiau kaip penkerius metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-719, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

 

100. Sąvartynų operatoriai atliekų priėmimo į sąvartynus dokumentus (pvz., atliekų šalinimo sutartį ir kitus dokumentus) turi saugoti Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka.

101. Visi atliekų tvarkymo dokumentai, išskyrus tuos, kurie yra GPAIS, turi būti nedelsiant pateikiami aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams jiems pareikalavus.

1011. AAD vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, atliekų, laikomų atliekų apdorojimo įrenginiuose, surinkimo, laikinojo ir parengiamojo laikymo vietose, kiekis nustatomas vadovaujantis GPAIS duomenimis, jei šioms atliekoms vykdoma atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaita per GPAIS. Jei atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaita per GPAIS nevykdoma ar kyla pagrįstų įtarimų dėl GPAIS duomenų teisingumo (pvz., atliekų laikymo vietoje laikomas atliekų kiekis akivaizdžiai neatitinka nurodyto GPAIS), atliekų kiekis nustatomas vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintomis Atliekų kiekio nustatymo taisyklėmis. Ūkio subjektui nesutinkant su skaičiavimais, atliktais vadovaujantis minėtomis taisyklėmis ar atvejais, kai jos netaikomos, ar nesant pakankamų sąlygų ir (ar) galimybių jas taikyti (pvz., yra daug ir neaiškios formos atliekų kaupų, norint atlikti matavimus, reikia turėti aukštalipio pažymėjimą), turi būti atliekamas kontrolinis atliekų kiekio matavimas metrologiškai patikrintomis matavimo priemonėmis.

Papildyta punktu:

Nr. D1-573, 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21193

 

XV SKYRIUS

DEGIŲJŲ ATLIEKŲ (IŠ ATLIEKŲ GAUTO KURO) LAIKYMO APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

 

102. Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) (toliau – degiosios atliekos) turi būti laikomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

103. Degiosios atliekos turi būti laikomos taip, kad jas būtų galima panaudoti atliekoms deginti skirtuose įrenginiuose.

104. Degiųjų atliekų laikymo vieta turi būti įrengta taip, kad būtų užtikrintas nutekančio vandens ir kitų skysčių nepatekimas į aplinką, vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimais.

105. Degiosios atliekos turi būti laikomos įrengtame kaupe arba supresuotos ir supakuotos degiosios atliekos turi būti laikomos rietuvėje. Šios laikymo vietos turi būti įrengtos pagal 104 punkte nurodytus reikalavimus.

1051. Degiosios atliekos gali būti laikomos atskiroje atliekų sąvartyno kaupo dalyje, įrengtoje atliekų sąvartyno sekcijoje, kurioje vykdoma ir atliekų šalinimo veikla, tačiau turi būti įdiegti techniniai sprendiniai ir (arba) įrenginiai, užtikrinantys, kad degiosios atliekos nesusimaišys su šalinamomis atliekomis. Dalyje, kurioje laikomos degiosios atliekos, atliekų šalinimo veikla negali būti vykdoma.

Papildyta punktu:

Nr. D1-842, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14957

 

106. Degiosios atliekos, kurias planuojama laikyti rietuvėse, turi būti suvyniotos į nepralaidžią plėvelę, kuri užtikrintų apsaugą nuo atmosferos poveikio, filtrato ir kvapų išsiskyrimo.

107. Degiosios atliekos, kurias planuojama laikyti įrengtame kaupe/sąvartyno kaupo dalyje, turi būti laikomos pagal galiojančius teisės aktus, numatant techninius sprendimus, įgalinančius nesudėtingą degiųjų atliekų kaupo rekultivavimą neviršijant Taisyklėse nustatyto atliekų laikymo termino, siekiant sudeginti degiąsias atliekas joms deginti skirtuose įrenginiuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-842, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14957

 

108. Degiosios atliekos gali būti pakuojamos stačiakampio gretasienio arba cilindro formos ryšulius. Į pakavimo plėvelę jos turi būti vyniojamos dviem skirtingomis kryptimis (vertikaliai ir horizontaliai).

109. Degiosios atliekos turi būti presuojamos ir pakuojamos pakavimo plėvele tik tam skirta specialia įranga.

110. Supresuotos ir supakuotos degiosios atliekos, kurias planuojama laikyti rietuvėse, turi būti transportuojamos ir keliamos taip, kad nebūtų pažeista plėvelė, į kurią apvyniotos degiosios atliekos.

111. Prieš padedant supakuotas degiąsias atliekas į rietuvę, turi būti vizualiai patikrinama ar vyniojimo plėvelė nepažeista. Nustačius, kad plėvelė pažeista, degiosios atliekos turi būti pakartotinai pakuojamos.

112. Formuojant rietuves turi būti vadovaujamasi saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos reikalavimais.

113. Maksimalūs leistini rietuvės išmatavimai: aukštis – ne daugiau kaip 8 m, pagrindo plotis – ne daugiau kaip 12 m, praeigos tarp rietuvių – ne mažiau kaip 4 m.

114. Degiųjų atliekų talpinimas įrengtuose kaupuose, rietuvėse ar sąvartyno kaupo dalyse ir paėmimas iš jų turi būti užfiksuojamas surašant aktą, kuriame nurodoma degiųjų atliekų patalpinimo ar paėmimo vieta ir laikas, kaupo ar rietuvės formavimo, išformavimo pradžia ir pabaiga, surašiusio aktą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-842, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14957

 

115. Laikomos supakuotos degiosios atliekos turi būti apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių tuo tikslu naudojant šias priemones ir būdus:

115.1. degiųjų atliekų ryšulių laikymas po pastoge;

115.2. degiųjų atliekų ryšulių uždengimas saulės spinduliams nelaidžia danga ar naudojant specialią pakavimo plėvelę ar papildomus plėvelės sluoksnius, užtikrinančius 102 punkto reikalavimų laikymąsi visą numatytą terminuoto saugojimo laiką;

115.3. rietuvės formavimas taip, kad vėliau padedamos degiosios atliekos uždengtų anksčiau padėtas degiąsias atliekas;

115.4. degiųjų atliekų ryšulių sluoksnių perdengimas gruntu.

 

XV1 SKYRIUS

ATLIEKŲ NEBELAIKYMAS ATLIEKOMIS

 

1151. Medžiagos ar daiktai, gauti perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas (toliau šiame skyriuje – produktai), nebelaikomi atliekomis, jei atitinka atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijus atskiriems atliekų srautams, nustatytus Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nurodytuose Taisyklių 1313–1316 punktuose.

1152. Jei nėra Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nurodytuose Taisyklių 1313–1316 punktuose, nustatytų konkrečių atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų atskiriems atliekų srautams, tas atliekas apdorojančios įmonės rinkai patiekti produktai nelaikomi atliekomis, jei atitinka Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir įmonės techniniame reglamente pateiktą informaciją.

1153. AAD, vykdydamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, vertina produktų atitiktį atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijams ir sąlygoms, nustatytiems atskiriems atliekų srautams Taisyklių 1313–1316 punktuose nurodytuose Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, jei nėra patvirtintų tokių kriterijų ir sąlygų, – Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatytoms atliekų nebelaikymo atliekomis sąlygoms ir techniniame reglamente pateiktai informacijai.

1154. AAD priima sprendimą produktus laikyti atliekomis, jei jie neatitinka Taisyklių 1153 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Prieš priimdamas sprendimą, AAD gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ar kitas institucijas pagal kompetenciją prašydamas pateikti išvadą dėl produkto atitikties nustatytiems techniniams reikalavimams, galiojantiems teisės aktams ir standartams.

Papildyta skyriumi:

Nr. D1-264, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17193

 

XVI SKYRIUS

Papildomus reikalavimus atliekų tvarkymui nustatantys teisės aktai

 

116. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimai nustatyti Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

117. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo sąlygos, kompostuojamų atliekų rūšys, reikalavimai komposto kokybei ir naudojimui nustatyti Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

118. Baterijų ir akumuliatorių atliekų rūšiavimui, laikinajam laikymui, surinkimui ir vežimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

119. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimui, vežimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

120. Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turinčių atliekų turėtojams ir tvarkytojams taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

121. Pakuočių atliekų rūšiavimui, surinkimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

122. Žmonių sveikatos priežiūros ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekų tvarkymo reikalavimai asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

123. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidarančių atliekų tvarkymui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“.

124. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

125. Statybinių atliekų (įskaitant asbesto turinčių statybinių atliekų) rūšiavimui, surinkimui, vežimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

126. Atliekų deginimui taikomi papildomi reikalavimai (eksploatacinės sąlygos, išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir techniniai reikalavimai) nustatyti Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

127. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų laikymui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklėse ir netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678 „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“.

128. Nuotekų dumblo apdorojimo, naudojimo žemės ūkyje, energinių augalų auginimui, žaliavinių medžių ir krūmų plantacijų, plantacinių miško želdinių ar žėlinių, įveistų buvusiose žemės ūkio naudmenose, auginimui, pažeistų teritorijų, miesto žaliųjų erdvių ir pakelių rekultivavimui taikomi reikalavimai nustatyti Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-573, 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21193

 

129. Medienos kuro pelenų naudojimo dirvožemio tręšimui žemės ūkyje, įskaitant ir energetinių želdinių auginimui, miškų ūkyje, maišant su nuotekų dumblu, bei pažeistų teritorijų (karjerų, neeksploatuojamų durpynų, uždaromų sąvartynų, kelių sankasų ir kt.) rekultivavimui, civilinėje inžinerijoje tvarka nustatyta Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose 2011 m. sausio 5 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

130. Atliekos, turinčios patvariųjų organinių teršalų, tvarkomos vadovaujantis 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų su visais pakeitimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-573, 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21193

 

131. Atliekų tvarkytojams, valdantiems (naudojantiems) teritorijas, ant kurių susidaro arba gali susidaryti paviršinės nuotekos, taikomi Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimai, patvirtinti 2007 m. balandžio 2 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

1311. Atliekų tvarkytojams, vykdantiems ūkinę veiklą, kurios metu laikomos, kraunamos ir (ar) vežamos palaidos kietosios medžiagos, taikomi Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-682 „Dėl Minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo.

Papildyta punktu:

Nr. D1-573, 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21193

 

1312. Atliekų, laikomų atliekų apdorojimo įrenginiuose, surinkimo, laikinojo ir parengiamojo laikymo vietose, kiekio nustatymo taisyklės nurodytos Atliekų kiekio nustatymo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro įsakymu.

Papildyta punktu:

Nr. D1-573, 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21193

 

1313. Perdirbtos padangų atliekos nebelaikomos atliekomis, jei atitinka Perdirbtų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-48 „Dėl Perdirbtų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-264, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17193

 

1314. Geležies, plieno ir aliuminio laužas nebelaikomas atliekomis, jei atitinka 2011 m. kovo 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 333/2011, kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada tam tikrų rūšių metalo laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB, nustatytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-264, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17193

 

1315. Stiklo duženos nebelaikomos atliekomis, jei atitinka 2012 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1179/2012, kuriuo nustatomi kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama, kada stiklo duženos nebelaikomos atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB, reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-264, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17193

 

1316. Vario laužas nebelaikomas atliekomis, jei atitinka 2013 m. liepos 25 d. Komisijos Reglamento (ES) 715/2013, kuriuo nustatomi kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama, kada vario laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB, reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-264, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17193

 

1317. Augalų apsaugos produktų naudotojai šių produktų atliekas tvarko vadovaudamiesi Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. D1-245, 2023-07-24, paskelbta TAR 2023-07-24, i. k. 2023-14988

 

XVII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ PAŽEIDIMĄ

 

132. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-245, 2023-07-24, paskelbta TAR 2023-07-24, i. k. 2023-14988

 

_________________

part_af0f104f96c54044aacb2fb2d2f071f1_end


Atliekų tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

I SKYRIUS

VERTINIMAS IR KLASIFIKAVIMAS

 

1. Vertinant atliekų pavojingąsias savybes taikomi 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89) (toliau – Reglamentas Nr. 1357/2014), priede nustatyti kriterijai. Vertinant pavojingąsias savybes HP 4, HP 6 ir HP 8 naudojamos konkrečių medžiagų ribinės vertės, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede. Jei atliekose esantis medžiagos kiekis yra mažesnis negu tos medžiagos ribinė vertė, apskaičiuojant mažiausią ribinę vertę, tos medžiagos neįskaičiuojamos. Jei atliekų pavojingoji savybė įvertinta atliekant bandymą su tokia pavojingosios medžiagos koncentracija, kokia nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede, tokio bandymo rezultatai yra viršesni.

2.    Atliekų priskyrimas pavojingosioms atliekoms:

2.1. visos atliekos, kurios atliekų sąraše pažymėtos žvaigždute (*), laikomos pavojingosiomis atliekomis pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą, nebent taikomas Atliekų tvarkymo įstatymo 181 straipsnis;

2.2. jei tam tikroms atliekoms galima priskirti ir pavojingųjų, ir nepavojingųjų atliekų kodus, atliekų pavojingosios savybės vertinamos ir atliekos klasifikuojamos vadovaujantis aplinkos ministro tvirtinama pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodika;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-245, 2023-07-24, paskelbta TAR 2023-07-24, i. k. 2023-14988

 

2.3. visos kitos suderintame atliekų sąraše įrašytos atliekos laikomos nepavojingomis.

 

II SKYRIUS

ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

3.  Sąraše skirtingų rūšių atliekos yra išsamiai apibūdintos atliekoms skirtu šešių arba aštuonių skaitmenų kodu ir tam tikrais dviejų skaitmenų ir keturių skaitmenų skyrių pavadinimais. Tai reiškia, kad norint nustatyti atliekų rūšį sąraše, turėtų būti laikomasi toliau nurodytos tvarkos:

3.1. nustatomas atliekų, nurodytų 01–12 arba 17–20 skyriuose, šaltinis ir nustatomas šešių arba aštuonių skaitmenų atliekos kodas (išskyrus kodus, kurie šiuose skyriuose baigiasi 99). Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tam tikriems gamybos padaliniams gali reikėti savo veiklą klasifikuoti pagal kelis skyrius. Pavyzdžiui, lengvųjų automobilių gamintojas savo atliekas gali rasti 12 skyriuje (metalų formavimo ir paviršių apdorojimo atliekos), 11 skyriuje (neorganinės atliekos, turinčios metalų po metalų apdorojimo ir dengimo) ir 08 skyriuje (dangų naudojimo atliekos), priklausomai nuo skirtingų procesų etapų;

3.2. jeigu 01–12 arba 17–20 skyriuose neįmanoma rasti tinkamo kodo atliekoms identifikuoti, turi būti patikrinami 13, 14 ir 15 skyriai;

3.3. jeigu netinka nė vienas šių atliekų kodų, atliekos turi būti identifikuojamos pagal 16 skyrių;

3.4. jeigu atliekų nėra ir 16 skyriuje, sąrašo skirsnyje, atitinkančiame pirmajame etape nurodytą veiklą, turi būti naudojamas kodas 99 (kitaip neapibrėžtos atliekos).

4. Norint nustatyti atliekos kodą sąraše, pirmiausia nustatomas aštuonių skaitmenų atliekos kodas. Jeigu netinka nė vienas iš aštuonių skaitmenų atliekų kodo, tada naudojamas šešių skaitmenų atliekos kodas.

5. Atliekų sąraše kiekvienam atliekų kodui nustatytas kodo tipas (AN – absoliučiai nepavojingas, AP – absoliučiai pavojingas, VP – veidrodinis pavojingas, VN – veidrodinis nepavojingas). Jei atliekų kodui priskirtas kodo tipas AN, – atlieka laikoma nepavojinga ir pavojingumo vertinimo atlikti nereikia. Jei atliekų kodui priskirtas kodo tipas AP, – atlieka laikoma pavojinga ir pavojingumo vertinimo atlikti nereikia. Jei atliekų kodui priskirtas kodo tipas VP arba VN, – reikia vertinti atliekų pavojingumą vadovaujantis aplinkos ministro tvirtinama pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodika.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-245, 2023-07-24, paskelbta TAR 2023-07-24, i. k. 2023-14988

 

III SKYRIUS

SĄRAŠO SKYRIAI

 

01

Mineralų žvalgymo, kasybos, karjerų eksploatavimo, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

02

Žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gaminimo ir perdirbimo atliekos

03

Medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų, medienos masės, popieriaus ir kartono gamybos atliekos

04

Odos, kailių ir tekstilės pramonės atliekos

05

Naftos valymo, gamtinių dujų valymo ir akmens anglies pirolitinio tvarkymo atliekos

06

Neorganinių cheminių procesų atliekos

07

Organinių cheminių procesų atliekos

08

Dangų (dažų, lakų ir stiklo emalės), klijų, hermetikų ir spaustuvinių dažų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

09

Fotografijos pramonės atliekos

10

Terminių procesų atliekos

11

Metalų ir kitų medžiagų paviršiaus cheminio apdorojimo ir dengimo atliekos; spalvotosios hidrometalurgijos atliekos

12

Metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos

13

Naftos produktų atliekos ir skystojo kuro atliekos (išskyrus maistinį aliejų ir tuos, kurie nurodyti 05, 12 ir 19 skyriuose)

14

Organinių tirpiklių, aušalų ir propelentų atliekos (išskyrus nurodytas 07 ir 08 skyriuose)

15

Pakuočių atliekos; kitaip neapibrėžti absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos ir apsauginiai drabužiai

16

Kitaip sąraše neapibrėžtos atliekos

17

Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą)

18

Žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)

19

Atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių, iš nuotekų valymo įrenginių, esančių už objekto vietos ribų, ir žmonėms vartoti bei pramonei skirto vandens ruošimo atliekos

20

Komunalinės atliekos (buitinės atliekos ir panašios verslo, gamybinės ir organizacijų atliekos), įskaitant atskirai surenkamas frakcijas

 

IV SKYRIUS

ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

 

01

 

MINERALŲ ŽVALGYMO, KASYBOS, KARJERŲ EKSPLOATAVIMO, FIZINIO IR CHEMINIO APDOROJIMO ATLIEKOS

KODO

TIPAS

 

01 01

 

mineralų kasybos atliekos

 

 

01 01 01

 

mineralų kasybos atliekos, kuriose yra metalų

AN

 

01 01 02

 

mineralų kasybos atliekos, kuriose nėra metalų

AN

 

01 03

 

mineralų, kuriuose yra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

 

 

01 03 04*

 

rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos

VP

 

01 03 05*

 

kitos liekanos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

01 03 06

 

liekanos, nenurodytos 01 03 04 ir 01 03 05

VN

 

01 03 07*

 

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų, susidarančių fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant mineralus, kuriuose yra metalų

VP

 

01 03 08

 

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 03 07

VN

 

01 03 09

 

aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, išskyrus atliekas, nurodytas 01 03 10

VN

 

01 03 10*

 

aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų, išskyrus atliekas, nurodytas 01 03 07

VP

 

01 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

VN

 

01 04

 

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

 

 

01 04 07*

 

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

01 04 08

 

žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07

VN

 

01 04 09

 

smėlio ir molio atliekos

AN

 

01 04 10

 

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07

VN

 

01 04 11

 

potašo ir akmens druskos perdirbimo atliekos, nenurodytos 01 04 07

VN

 

01 04 12

 

mineralų plovimo ir valymo atliekos bei kitos atliekos, nenurodytos 01 04 07 ir 01 04 11

VN

 

01 04 13

 

akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 01 04 07

VN

 

01 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

VN

 

01 05

 

gręžinių dumblas ir kitos gręžinių atliekos

 

 

01 05 04

 

gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos

AN

 

01 05 05*

 

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos

VP

 

01 05 06*

 

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

01 05 07

 

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06

VN

 

01 05 08

 

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra chloridų, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06

VN

 

01 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

VN

 

02

 

ŽEMĖS ŪKIO, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS, MIŠKININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS IR ŽŪKLĖS, MAISTO GAMINIMO IR PERDIRBIMO ATLIEKOS

 

 

02 01

 

žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos

 

 

02 01 01

 

plovimo ir valymo dumblas

AN

 

02 01 02

 

gyvūnų audinių atliekos

AN

 

02 01 03

 

augalų audinių atliekos

AN

 

02 01 04

 

plastikų atliekos (išskyrus pakuotes)

AN

 

02 01 06

 

gyvūnų ekskrementai, šlapimas ir mėšlas (įskaitant naudotus šiaudus), srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi ne susidarymo vietoje

AN

 

02 01 07

 

miškininkystės atliekos

AN

 

02 01 08*

 

agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

02 01 09

 

agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08

VN

 

02 01 10

 

metalų atliekos

AN

 

02 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

02 02

 

mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos

 

 

02 02 01

 

plovimo ir valymo dumblas

AN

 

02 02 02

 

gyvūnų gyvulių audinių atliekos

AN

 

02 02 03

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

AN

 

02 02 04

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

AN

 

02 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

02 03

 

vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos; konservų gamybos atliekos; mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos;

 

 

02 03 01

 

plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas

AN

 

02 03 02

 

konservantų atliekos

AN

 

02 03 03

 

tirpiklių ekstrahavimo atliekos

AN

 

02 03 04

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

AN

 

02 03 05

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

AN

 

02 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

02 04

 

cukraus gamybos atliekos

 

 

02 04 01

 

purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius

AN

 

02 04 02

 

naudoti netinkamas kalcio karbonatas

AN

 

02 04 03

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

AN

 

02 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

02 05

 

pieno pramonės atliekos

 

 

02 05 01

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

AN

 

02 05 02

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

AN

 

02 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

02 06

 

kepimo ir konditerijos pramonės atliekos

 

 

02 06 01

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

AN

 

02 06 02

 

konservantų atliekos

AN

 

02 06 03

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

AN

 

02 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

02 07

 

alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos

 

 

02 07 01

 

žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos

AN

 

02 07 02

 

spirito distiliavimo atliekos

AN

 

02 07 03

 

cheminio apdorojimo atliekos

AN

 

02 07 04

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

AN

 

02 07 05

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

AN

 

02 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

03

 

MEDIENOS PERDIRBIMO IR PLOKŠČIŲ BEI BALDŲ, MEDIENOS MASĖS, POPIERIAUS IR KARTONO GAMYBOS ATLIEKOS

 

 

03 01

 

medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos

 

 

03 01 01

 

medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos

AN

 

03 01 04*

 

pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

03 01 05

 

pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04

VN

 

03 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

03 02

 

medienos konservavimo atliekos

 

 

03 02 01*

 

nehalogenintieji organiniai medienos konservantai

AP

 

03 02 02*

 

organiniai chlorintieji medienos konservantai

AP

 

03 02 03*

 

organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų

AP

 

03 02 04*

 

neorganiniai medienos konservantai

AP

 

03 02 05*

 

kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

AP

 

03 02 99

 

kitaip neapibrėžti medienos konservantai

AN

 

03 03

 

medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos

 

 

03 03 01

 

medžio žievės ir medienos atliekos

AN

 

03 03 02

 

žaliųjų nuovirų šlamas (tvarkant juodąsias nuoviras)

AN

 

03 03 05

 

spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas

AN

 

03 03 07

 

mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas

AN

 

03 03 08

 

perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos

AN

 

03 03 09

 

kalkių dumblo atliekos

AN

 

03 03 10

 

pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą

AN

 

03 03 11

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10

AN

 

03 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

04

 

ODOS, KAILIŲ IR TEKSTILĖS PRAMONĖS ATLIEKOS

 

 

04 01

 

odos ir kailių pramonės atliekos

 

 

04 01 01

 

kaišos (mėzdros) ir kalkinio atskyrimo atliekos

AN

 

04 01 02

 

atliekos po apdorojimo kalkėmis

AN

 

04 01 03*

 

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra ne skystosios fazės tirpiklių

AP

 

04 01 04

 

rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo

AN

 

04 01 05

 

rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo

AN

 

04 01 06

 

dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo

AN

 

04 01 07

 

dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo

AN

 

04 01 08

 

raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo

AN

 

04 01 09

 

odos išdirbimo ir apdailos atliekos

AN

 

04 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

04 02

 

tekstilės pramonės atliekos

 

 

04 02 09

 

sudėtinių medžiagų (impregnuotų tekstilės gaminių, elastomerų, plastomerų) atliekos

AN

 

04 02 10

 

organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)

AN

 

04 02 14*

 

apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių

VP

 

04 02 15

 

apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14

VN

 

04 02 16*

 

dažikliai ir pigmentai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

04 02 17

 

dažikliai ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16

VN

 

04 02 19*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

04 02 20

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19

VN

 

04 02 21

 

neperdirbto tekstilės pluošto atliekos

AN

 

04 02 22

 

perdirbto tekstilės pluošto atliekos

AN

 

04 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

05

 

NAFTOS VALYMO, GAMTINIŲ DUJŲ VALYMO IR AKMENS ANGLIES PIROLITINIO TVARKYMO ATLIEKOS

 

 

05 01

 

naftos valymo atliekos

 

 

05 01 02*

 

druskos šalinimo dumblas

AP

 

05 01 03*

 

rezervuarų dugno dumblas

AP

 

05 01 04*

 

rūgštinis alkilinis dumblas

AP

 

05 01 05*

 

išsiliejusi nafta

AP

 

05 01 06*

 

įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas

AP

 

05 01 07*

 

rūgštieji gudronai

AP

 

05 01 08*

 

kiti gudronai

AP

 

05 01 09*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

05 01 10

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09

VN

 

05 01 11*

 

kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos

AP

 

05 01 12*

 

alyva, kurioje yra rūgščių

AP

 

05 01 13

 

garo katilams tiekiamo vandens dumblas

AN

 

05 01 14

 

aušinimo bokštų atliekos

AN

 

05 01 15*

 

panaudotas filtrų molis

AP

 

05 01 16

 

sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros

AN

 

05 01 17

 

bitumas

AN

 

05 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

05 06

 

akmens anglių pirolizinio apdorojimo atliekos

 

 

05 06 01*

 

rūgštieji gudronai

AP

 

05 06 03*

 

kiti gudronai

AP

 

05 06 04

 

aušinimo bokštų atliekos

AN

 

05 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

05 07

 

gamtinių dujų valymo ir transportavimo atliekos

 

 

05 07 01*

 

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

AP

 

05 07 02

 

atliekos, kuriose yra sieros

AN

 

05 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

06

 

NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

 

 

06 01

 

rūgščių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

 

 

06 01 01*

 

sieros rūgštis ir sulfito rūgštis

AP

 

06 01 02*

 

druskos rūgštis

AP

 

06 01 03*

 

vandenilio fluoridas

AP

 

06 01 04*

 

fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis

AP

 

06 01 05*

 

azoto rūgštis ir nitrito rūgštis

AP

 

06 01 06*

 

kitos rūgštys

AP

 

06 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

06 02

 

šarminių tirpalų GMTN atliekos

 

 

06 02 01*

 

kalcio hidroksidas

AP

 

06 02 03*

 

amonio hidroksidas

AP

 

06 02 04*

 

natrio ir kalio hidroksidas

AP

 

06 02 05*

 

kiti šarmai

AP

 

06 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

06 03

 

druskų ir jų tirpalų bei metalų oksidų GMTN atliekos

 

 

06 03 11*

 

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų

VP

 

06 03 13*

 

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

VP

 

06 03 14

 

kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13

VN

 

06 03 15*

 

metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

VP

 

06 03 16

 

metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15

VN

 

06 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

06 04

 

atliekos, kuriose yra metalų, nenurodytos 06 03

 

 

06 04 03*

 

atliekos, kuriose yra arseno

AP

 

06 04 04*

 

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

AP

 

06 04 05*

 

atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų

AP

 

06 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

06 05

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

 

06 05 02*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

06 05 03

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02

VN

 

06 06

 

sieros cheminių medžiagų GMTN, sieros cheminių procesų ir sieros šalinimo procesų atliekos

 

 

06 06 02*

 

atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų

VP

 

06 06 03

 

atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02

VN

 

06 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

06 07

 

halogenų GMTN ir halogeninių cheminių procesų atliekos

 

 

06 07 01*

 

elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto

AP

06 07 02*

chloro gamybos aktyvintosios anglys

AP

 

06 07 03*

 

bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio

AP

 

06 07 04*

 

tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė rūgštis

AP

 

06 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

06 08

 

silicio ir silicio junginių GMTN atliekos

 

 

06 08 02*

 

atliekos, kuriose yra pavojingųjų chlorsilanų

VP

 

06 08 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

VN

 

06 09

 

fosforo cheminių medžiagų GMTN ir fosforo cheminių procesų atliekos

 

 

06 09 02

 

fosfitinis šlakas

AN

 

06 09 03*

 

reakcijų su kalciu atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios užterštos pavojingosiomis medžiagomis

VP

 

06 09 04

 

reakcijų su kalciu atliekos, nenurodytos 06 09 03

VN

 

06 09 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

06 10

 

azoto cheminių medžiagų GMTN, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos atliekos

 

 

06 10 02*

 

atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

06 10 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

VN

 

06 11

 

neorganinių pigmentų ir drumstiklių gamybos atliekos

 

 

06 11 01

 

titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciu atliekos

AN

 

06 11 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

06 13

 

kitaip neapibrėžtos neorganinių cheminių procesų atliekos

 

 

06 13 01*

 

neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai

AP

 

06 13 02*

 

panaudotos aktyvintosios anglys (išskyrus nurodytas 06 07 02)

AP

 

06 13 03

 

dujų suodžiai

AN

 

06 13 04*

 

asbesto apdorojimo atliekos

AP

 

06 13 05*

 

suodžiai

AP

 

06 13 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

07

 

ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

 

 

07 01

 

pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

 

 

07 01 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 01 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 01 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 01 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

AP

 

07 01 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

AP

 

07 01 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

AP

 

07 01 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

AP

 

07 01 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

07 01 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11

VN

 

07 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

07 02

 

plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos

 

 

07 02 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 02 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 02 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 02 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

AP

 

07 02 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

AP

 

07 02 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

AP

 

07 02 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

AP

 

07 02 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

07 02 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11

VN

 

07 02 13

 

plastikų atliekos

AN

 

07 02 14*

 

priedų, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, atliekos

VP

 

07 02 15

 

priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14

VN

 

07 02 16*

 

atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų

VP

 

07 02 17

 

atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16

VN

 

07 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

07 03

 

organinių dažiklių ir pigmentų GMTN atliekos (išskyrus nurodytas 06 11)

 

 

07 03 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 03 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 03 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 03 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

AP

 

07 03 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

AP

 

07 03 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

AP

 

07 03 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

AP

 

07 03 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

07 03 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11

VN

 

07 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

07 04

 

organinių augalų apsaugos produktų (išskyrus nurodytus 02 01 08 ir 02 01 09), medienos konservantų (išskyrus nurodytus 03 02) ir kitų biocidų GMTN atliekos

 

 

07 04 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 04 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 04 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 04 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

AP

 

07 04 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

AP

 

07 04 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

AP

 

07 04 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

AP

 

07 04 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

07 04 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11

VN

 

07 04 13*

 

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

07 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

VN

 

07 05

 

medikamentų GMTN atliekos

 

 

07 05 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 05 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 05 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 05 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

AP

 

07 05 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

AP

07 05 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

AP

 

07 05 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

AP

 

07 05 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

07 05 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11

VN

 

07 05 13*

 

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

07 05 14

 

kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13

VN

 

07 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

07 06

 

riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos

 

 

07 06 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 06 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 06 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 06 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

AP

 

07 06 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

AP

 

07 06 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

AP

 

07 06 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

AP

 

07 06 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

07 06 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11

VN

 

07 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

07 07

 

kitaip neapibrėžtų grynųjų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN atliekos

 

 

07 07 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 07 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 07 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

AP

 

07 07 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

AP

 

07 07 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

AP

 

07 07 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

AP

 

07 07 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

AP

 

07 07 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

07 07 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11

VN

 

07 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

08

 

DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR SPAUSTUVINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS

 

 

08 01

 

dažų ir lako GMTN ir jų šalinimo atliekos

 

 

08 01 11*

 

dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

VP

 

08 01 12

 

dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11

VN

 

08 01 13*

 

dažų ar lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

VP

 

08 01 14

 

dažų ar lakų dumblai, nenurodyti 08 01 13

VN

 

08 01 15*

 

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

VP

 

08 01 16

 

vandeniniai dumblai, kuriuose yra dažų ar lakų, nenurodyti 08 01 15

VN

 

08 01 17*

 

dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

VP

 

08 01 18

 

dažų ar lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17

VN

 

08 01 19*

 

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

VP

 

08 01 20

 

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19

VN

 

08 01 21*

 

dažų ar lako nuėmiklių atliekos

AP

 

08 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

08 02

 

kitų dangų (įskaitant keramines medžiagas) GMTN atliekos

 

 

08 02 01

 

dangos miltelių atliekos

AN

 

08 02 02

 

vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų

AN

 

08 02 03

 

vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų

AN

 

08 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

08 03

 

spaustuvinių dažų GMTN atliekos

 

 

08 03 07

 

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų

AN

 

08 03 08

 

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų

AN

 

08 03 12*

 

dažų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

08 03 13

 

dažų atliekos, nenurodytos 08 03 12

VN

 

08 03 14*

 

dažų dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

08 03 15

 

dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14

VN

 

08 03 16*

 

ėsdinimo tirpalų atliekos

AP

 

08 03 17*

 

spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

08 03 18

 

spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17

VN

 

08 03 19*

 

dispersinė alyva

AP

 

08 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

08 04

 

klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos

 

 

08 04 09*

 

klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

VP

 

08 04 10

 

klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09

VN

 

08 04 11*

 

klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

VP

 

08 04 12

 

klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11

VN

 

08 04 13*

 

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

VP

 

08 04 14

 

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13

VN

 

08 04 15*

 

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

VP

 

08 04 16

 

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytų 08 04 15

VN

 

08 04 17*

 

kanifolijos alyva

AP

 

08 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

08 05

 

kitaip 08 neapibrėžtos atliekos

 

 

08 05 01*

 

izocianatų atliekos

AP

 

09

 

FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS

 

 

09 01

 

fotografijos pramonės atliekos

 

 

09 01 01*

 

vandeniniai ryškalų ir aktyviklių tirpalai

AP

 

09 01 02*

 

vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai

AP

09 01 03*

ryškalų tirpalai su tirpikliais

AP

 

09 01 04*

 

fiksažo tirpalai

AP

 

09 01 05*

 

balinimo tirpalai ir balinimo fiksažo tirpalai

AP

 

09 01 06*

 

fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro

AP

 

09 01 07

 

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių

AN

 

09 01 08

 

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių

AN

 

09 01 10

 

vienkartiniai fotoaparatai be baterijų

AN

 

09 01 11*

 

vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03

VP

 

09 01 12

 

vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nenurodyti 09 01 11

VN

 

09 01 13*

 

vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06

AP

 

09 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

VN

 

10

 

TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

 

 

10 01

 

elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus nurodytas 19 skyriuje)

 

 

10 01 01

 

dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)

AN

 

10 01 02

 

lakieji akmens anglių pelenai

AN

 

10 01 03

 

lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai

AN

 

10 01 04*

 

lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės

AP

 

10 01 05

 

sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos

AN

 

10 01 07

 

sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos

AN

 

10 01 09*

 

sieros rūgštis

AP

 

10 01 13*

 

kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai

AP

 

10 01 14*

 

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 01 15

 

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14

VN

 

10 01 16*

 

bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 01 17

 

bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16

VN

 

10 01 18*

 

dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 01 19

 

dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18

VN

 

10 01 20*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 01 21

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20

VN

 

10 01 22*

 

garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

VP

 

10 01 23

 

garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22

VN

 

10 01 24

 

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

AN

 

10 01 25

 

kuro saugojimo ir ruošimo atliekos akmens anglimis kūrenamose elektrinėse

AN

 

10 01 26

 

aušinimo vandens valymo atliekos

AN

 

10 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

10 02

 

geležies ir plieno pramonės atliekos

 

 

10 02 01

 

šlako apdorojimo atliekos

AN

 

10 02 02

 

neapdorotas šlakas

AN

 

10 02 07*

 

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 02 08

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07

VN

 

10 02 10

 

antrinės nuodegos

AN

 

10 02 11*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

VP

 

10 02 12

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11

VN

 

10 02 13*

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 02 14

 

dujų valymo dumblas ir filtro papločiai, nenurodyti 10 02 13

VN

 

10 02 15

 

kitas dumblas ir filtrų papločiai

VN

 

10 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

10 03

 

aliuminio terminės metalurgijos atliekos

 

 

10 03 02

 

anodų atliekos

AN

 

10 03 04*

 

pirminio lydymo šlakas

AP

 

10 03 05

 

aliuminio atliekos

AN

 

10 03 08*

 

antrinio lydymo druskų šlakas

AP

 

10 03 09*

 

antrinio lydymo juodosios nuodegos

AP

 

10 03 15*

 

degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

VP

 

10 03 16

 

lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 03 15

VN

 

10 03 17*

 

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

VP

 

10 03 18

 

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos10 03 17

VN

 

10 03 19*

 

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 03 20

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19

VN

 

10 03 21*

 

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 03 22

 

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21

VN

 

10 03 23*

 

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 03 24

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23

VN

 

10 03 25*

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 03 26

 

dujų valymo dumblai ir filtro papločiai, nenurodyti 10 03 25

VN

 

10 03 27*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

VP

 

10 03 28

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 03 27

VN

 

10 03 29*

 

druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 03 30

 

druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29

VN

 

10 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

10 04

 

švino terminės metalurgijos atliekos

 

 

10 04 01*

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

AP

 

10 04 02*

 

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

AP

 

10 04 03*

 

kalcio arsenatas

AP

 

10 04 04*

 

išmetamųjų dujų dulkės

AP

 

10 04 05*

 

kitos dalelės ir dulkės

AP

 

10 04 06*

 

dujų valymo kietosios atliekos

AP

 

10 04 07*

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

AP

 

10 04 09*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

VP

 

10 04 10

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 04 09

VN

 

10 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

10 05

 

cinko terminės metalurgijos atliekos

 

 

10 05 01

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

AN

 

10 05 03*

 

išmetamųjų dujų dulkės

AP

 

10 05 04

 

kitos dalelės ir dulkės

AN

 

10 05 05*

 

dujų valymo kietosios atliekos

AP

 

10 05 06*

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

AP

 

10 05 08*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

VP

 

10 05 09

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 05 08

VN

 

10 05 10*

 

nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

VP

 

10 05 11

 

nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10

VN

 

10 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

10 06

 

vario terminės metalurgijos atliekos

 

 

10 06 01

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

AN

 

10 06 02

 

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

AN

 

10 06 03*

 

išmetamųjų dujų dulkės

AP

 

10 06 04

 

kitos dalelės ir dulkės

AN

 

10 06 06*

 

dujų valymo kietosios atliekos

AP

 

10 06 07*

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

AP

 

10 06 09*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

VP

 

10 06 10

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 06 09

VN

 

10 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

10 07

 

sidabro, aukso ir platinos terminės metalurgijos atliekos

 

 

10 07 01

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

AN

 

10 07 02

 

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

AN

 

10 07 03

 

dujų valymo kietosios atliekos

AN

 

10 07 04

 

kitos dalelės ir dulkės

AN

 

10 07 05

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

AN

 

10 07 07*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

VP

 

10 07 08

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 07 07

VN

 

10 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

10 08

 

kitų spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos

 

 

10 08 04

 

dalelės ir dulkės

AN

 

10 08 08*

 

pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas

AP

 

10 08 09

 

kiti šlakai

AN

 

10 08 10*

 

nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

VP

 

10 08 11

 

nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10

VN

 

10 08 12*

 

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

VP

 

10 08 13

 

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12

VN

 

10 08 14

 

anodų atliekos

AN

 

10 08 15*

 

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 08 16

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15

VN

 

10 08 17*

 

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 08 18

 

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17

VN

 

10 08 19*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

VP

 

10 08 20

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 08 19

VN

 

10 08 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

10 09

 

metalo liejinių gamybos atliekos

 

 

10 09 03

 

krosnių šlakas

AN

 

10 09 05*

 

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 09 06

 

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodytos 10 09 05

VN

 

10 09 07*

 

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 09 08

 

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07

VN

 

10 09 09*

 

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 09 10

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09

VN

 

10 09 11*

 

kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 09 12

 

kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11

VN

 

10 09 13*

 

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 09 14

 

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13

VN

 

10 09 15*

 

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 09 16

 

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, nenurodytos 10 09 15

VN

 

10 09 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

10 10

 

spalvotųjų metalų liejinių gamybos atliekos

 

 

10 10 03

 

krosnių šlakas

AN

 

10 10 05*

 

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 10 06

 

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05

VN

 

10 10 07*

 

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 10 08

 

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07

VN

 

10 10 09*

 

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 10 10

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09

VN

 

10 10 11*

 

kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 10 12

 

kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11

VN

 

10 10 13*

 

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 10 14

 

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13

VN

 

10 10 15*

 

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 10 16

 

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, nenurodytos 10 10 15

VN

 

10 10 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

10 11

 

stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos

 

 

10 11 03

 

stiklo pluošto medžiagų atliekos

AN

 

10 11 05

 

dalelės ir dulkės

AN

 

10 11 09*

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 11 10

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09

VN

 

10 11 11*

 

smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš kineskopų)

VP

 

10 11 12

 

stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11

VN

 

10 11 13*

 

stiklo poliravimo ir šlifavimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 11 14

 

stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13

VN

 

10 11 15*

 

išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 11 16

 

išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15

VN

 

10 11 17*

 

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 11 18

 

išmetamųjų dujų valymo dumblai ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17

VN

 

10 11 19*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 11 20

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19

VN

 

10 11 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

10 12

 

keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos

 

 

10 12 01

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

AN

 

10 12 03

 

dalelės ir dulkės

AN

 

10 12 05

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

AN

 

10 12 06

 

nebenaudojami šablonai

AN

 

10 12 08

 

keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)

AN

 

10 12 09*

 

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 12 10

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09

VN

 

10 12 11*

 

glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

VP

 

10 12 12

 

glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11

VN

 

10 12 13

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

AN

 

10 12 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

10 13

 

cemento, kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų dirbinių ir gaminių atliekos

 

 

10 13 01

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

AN

 

10 13 04

 

kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos

AN

 

10 13 06

 

dalelės ir dulkės (išskyrus nurodytas 10 13 12 ir 10 13 13)

VN

 

10 13 07

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

AN

 

10 13 09*

 

asbestcemenčio gamybos atliekos, kuriose yra asbesto

VP

 

10 13 10

 

asbestcemenčio gamybos atliekos, nenurodytos 10 13 09

VN

 

10 13 11

 

sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10

VN

 

10 13 12*

 

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

10 13 13

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12

VN

 

10 13 14

 

cemento ir cemento šlako atliekos

AN

 

10 13 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

10 14

 

krematoriumų atliekos

 

 

10 14 01*

 

dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

AP

 

11

 

METALŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PAVIRŠIAUS CHEMINIO APDOROJIMO IR DENGIMO ATLIEKOS; SPALVOTOSIOS HIDROMETALURGIJOS ATLIEKOS

 

 

11 01

 

metalų paviršiaus cheminio apdorojimo bei metalų ir kitų medžiagų dengimo (pvz., galvaninių procesų, dengimo cinku procesų, ėsdinimo procesų, išėsdinimo, fosfatavimo, šarminio riebalų šalinimo, anodavimo) atliekos

 

 

11 01 05*

 

ėsdinimo rūgštys

AP

 

11 01 06*

 

kitaip neapibrėžtos rūgštys

AP

 

11 01 07*

 

ėsdinimo šarmai

AP

 

11 01 08*

 

fosfitinis šlakas

AP

 

11 01 09*

 

dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

11 01 10

 

dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09

VN

 

11 01 11*

 

vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

11 01 12

 

vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11

VN

 

11 01 13*

 

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

11 01 14

 

riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13

VN

 

11 01 15*

 

membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

AP

 

11 01 16*

 

sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos

AP

 

11 01 98*

 

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

11 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

VN

 

11 02

 

spalvotųjų metalų hidrometalurgijos procesų atliekos

 

 

11 02 02*

 

cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)

AP

 

11 02 03

 

anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos

AN

 

11 02 05*

 

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

11 02 06

 

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05

VN

 

11 02 07*

 

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

11 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

VN

 

11 03

 

grūdinimo procesų dumblas ir dalelės

 

 

11 03 01*

 

atliekos, kuriose yra cianido

AP

 

11 03 02*

 

kitos atliekos

AP

 

11 05

 

karštojo galvanizavimo procesų atliekos

 

 

11 05 01

 

sunkusis cinkas

AN

 

11 05 02

 

cinko pelenai

AN

 

11 05 03*

 

dujų valymo kietosios atliekos

AP

 

11 05 04*

 

panaudotas fliusas

AP

 

11 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

12

 

METALŲ IR PLASTIKŲ FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS

 

 

12 01

 

metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos

 

 

12 01 01

 

juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

AN

 

12 01 02

 

juodųjų metalų dulkės ir dalelės

AN

 

12 01 03

 

spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

AN

 

12 01 04

 

spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės

AN

 

12 01 05

 

plastiko drožlės ir nuopjovos

AN

 

12 01 06*

 

mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

AP

 

12 01 07*

 

mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

AP

 

12 01 08*

 

mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų

AP

 

12 01 09*

 

mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų

AP

 

12 01 10*

 

sintetinės mašininės alyvos

AP

 

12 01 12*

 

panaudotas vaškas ir riebalai

AP

 

12 01 13

 

suvirinimo atliekos

AN

 

12 01 14*

 

mašininis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

12 01 15

 

mašininis dumblas, nenurodytas 12 01 14

VN

 

12 01 16*

 

sprogstamųjų medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

12 01 17

 

sprogstamųjų medžiagų atliekos, nenurodytos 12 01 16

VN

 

12 01 18*

 

metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos

AP

 

12 01 19*

 

lengvai biologiškai skaidi mašininė alyva

AP

 

12 01 20*

 

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

12 01 21

 

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20

VN

 

12 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

12 03

 

riebalų šalinimo vandeniu ir garais atliekos (išskyrus nurodytas 11 skyriuje)

 

 

12 03 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai

AP

 

12 03 02*

 

riebalų šalinimo garais atliekos

AP

 

13

 

NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (išskyrus maistinį aliejų ir tuos, kurie nurodyti 05, 12 ir 19 skyriuose)

 

 

13 01

 

hidraulinių sistemų alyvos atliekos

 

 

13 01 01*

 

hidraulinė alyva, kurioje yra PCB

AP

 

13 01 04*

 

chlorintosios emulsijos

AP

 

13 01 05*

 

nechlorintosios emulsijos

AP

 

13 01 09*

 

mineralinė chlorintoji hidraulinė alyva

AP

 

13 01 10*

 

mineralinė nechlorintoji hidraulinė alyva

AP

 

13 01 11*

 

sintetinė hidraulinė alyva

AP

 

13 01 12*

 

lengvai biologiškai skaidi hidraulinė alyva

AP

 

13 01 13*

 

kita hidraulinė alyva

AP

 

13 02

 

variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos

 

 

13 02 04*

 

mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

AP

 

13 02 05*

 

mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

AP

 

13 02 06*

 

sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

AP

 

13 02 07*

 

lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

AP

 

13 02 08*

 

kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

AP

 

13 03

 

izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos atliekos

 

 

13 03 01*

 

izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB

AP

 

13 03 06*

 

mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01

AP

 

13 03 07*

 

mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

AP

 

13 03 08*

 

sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

AP

13 03 09*

lengvai biologiškai skaidi izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

AP

 

13 03 10*

 

kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

AP

 

13 04

 

lijaliniai vandenys

 

 

13 04 01*

 

vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys

AP

 

13 04 02*

 

lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno

AP

 

13 04 03*

 

kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys

AP

 

13 05

 

naftos produktų/vandens separatorių turinys

 

 

13 05 01*

 

žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos

AP

 

13 05 02*

 

naftos produktų/vandens separatorių dumblas

AP

 

13 05 03*

 

kolektoriaus dumblas

AP

 

13 05 06*

 

naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai

AP

 

13 05 07*

 

naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo

AP

 

13 05 08*

 

žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai

AP

 

13 07

 

skystojo kuro atliekos

 

 

13 07 01*

 

mazutas ir dyzelinis kuras

AP

 

13 07 02*

 

benzinas

AP

 

13 07 03*

 

kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)

AP

 

13 08

 

kitaip neapibrėžtos naftos atliekos

 

 

13 08 01*

 

druskų šalinimo dumblas ar emulsijos

AP

 

13 08 02*

 

kitos emulsijos

AP

 

13 08 99*

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AP

 

14

 

ORGANINIŲ TIRPIKLIŲ, AUŠALŲ IR PROPELENTŲ ATLIEKOS (išskyrus nurodytas 07 ir 08 skyriuose)

 

 

14 06

 

organinių tirpiklių, aušalų ir putų/aerozolinių propelentų atliekos

 

 

14 06 01*

 

chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC

AP

 

14 06 02*

 

kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

AP

 

14 06 03*

 

kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

AP

 

14 06 04*

 

dumblai arba kietosios atliekos, kuriose yra halogenintųjų tirpiklių

AP

 

14 06 05*

 

dumblai arba kietosios atliekos, kuriose yra kitų tirpiklių

AP

 

15

 

PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI

 

 

15 01

 

pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas)

 

 

15 01 01

 

popieriaus ir kartono pakuotės

VN

 

15 01 02

 

plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės

VN

15 01 02 01

 

PET pakuotės

 

VN

15 01 02 02

kitos plastikinės pakuotės

VN

 

15 01 03

 

medinės pakuotės

VN

 

15 01 04

 

metalinės pakuotės

VN

15 01 04 01

 

aliumininės pakuotės

 

VN

15 01 04 02

kitos metalinės pakuotės

VN

 

15 01 05

 

kombinuotosios pakuotės

VN

15 01 05 01

 

kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas)

 

VN

15 01 05 02

kita kombinuota pakuotė

VN

15 01 06

mišrios pakuotės

VN

15 01 07

stiklo pakuotės

VN

 

15 01 09

 

pakuotės iš tekstilės

VN

 

15 01 10*

 

pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

VP

 

15 01 11*

 

metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)

VP

 

15 02

 

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai

 

 

15 02 02*

 

absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis

VP

 

15 02 03

 

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02

VN

 

16

 

KITAIP SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

 

 

16 01

 

eksploatuoti netinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant nesavaeiges mašinas) ir atliekos išardžius eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei transporto priemonių eksploatavimo atliekos (išskyrus nurodytas 13, 14, 16 06 ir 16 08)

 

 

16 01 03

 

naudoti nebetinkamos padangos

AN

 

16 01 04*

 

eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

AP

16 01 04 01*

 

M1, N1 klasės, triratės motorinės ( išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

 

AP

16 01 04 02*

kitos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

AP

 

16 01 06

 

eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių

AN

16 01 06 01

 

M1, N1 klasės, triratės motorinės ( išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

 

AN

16 01 06 02

kitos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

AN

 

16 01 07*

 

tepalų filtrai

AP

 

16 01 08*

 

sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio

VP

 

16 01 09*

 

sudedamosios dalys, kuriose yra PCB

VP

 

16 01 10*

 

sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)

AP

 

16 01 11*

 

stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto

VP

 

16 01 12

 

stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11

VN

 

16 01 13*

 

stabdžių skystis

AP

 

16 01 14*

 

aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

16 01 15

 

aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14

VN

 

16 01 16

 

suskystintų dujų balionai

AN

 

16 01 17

 

juodieji metalai

AN

 

16 01 18

 

spalvotieji metalai

AN

 

16 01 19

 

plastikas

AN

 

16 01 20

 

stiklas

AN

 

16 01 21*

 

pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14

AP

16 01 21 01*

 

degalų filtrai

 

AP

16 01 21 02*

 

vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai

 

AP

16 01 21 03*

 

autotransporto priemonių amortizatoriai

 

AP

16 01 21 04*

kitos pavojingos sudedamosios dalys

AP

16 01 22

kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

VN

16 01 22 01

vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai

VN

16 01 22 02

kitos kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

VN

16 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

16 02

 

elektros ir elektroninės įrangos atliekos

 

 

16 02 09*

 

transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra PCB

VP

 

16 02 10*

 

nebenaudojama įranga, kurioje yra PCB ar kuri yra užteršta PCB, nenurodyta 16 02 09

VP

 

16 02 11*

 

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)

VP

 

16 02 12*

 

nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto

VP

 

16 02 13*

 

nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių[1] nenurodytų 16 02 09–16 02 12

VP

16 02 13 01*

 

temperatūros keitimo įranga

 

VP

16 02 13 02*

 

ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

 

VP

16 02 13 03*

 

lempos

 

VP

16 02 13 04*

 

stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)

 

VP

16 02 13 05*

 

smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

 

VP

16 02 13 06*

smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

 

VP

 

16 02 14

 

nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13

VN

16 02 14 01

 

temperatūros keitimo įranga

 

VN

16 02 14 02

 

ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

 

VN

16 02 14 03

 

lempos

 

VN

16 02 14 04

 

stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)

 

VN

16 02 14 05

 

smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

 

VN

16 02 14 06

smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

 

VN

 

16 02 15*

 

pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos

VP

 

16 02 16

 

sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15

VN

 

16 03

 

netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai

 

 

16 03 03*

 

neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

16 03 04

 

neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03

VN

 

16 03 05*

 

organinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

16 03 06

 

organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05

VN

 

16 03 07*

 

metalinis gyvsidabris

AP

 

16 04

 

sprogmenų atliekos

 

 

16 04 01*

 

šaudmenų atliekos

AP

 

16 04 02*

 

pirotechnikos atliekos

AP

 

16 04 03*

 

kitų sprogmenų atliekos

AP

 

16 05

 

slėginiuose konteineriuose esančios dujos ir nebereikalingos cheminės medžiagos

 

 

16 05 04*

 

dujos slėginiuose konteineriuose (įskaitant halonus), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

16 05 05

 

dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04

VN

 

16 05 06*

 

laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius

VP

 

16 05 07*

 

nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

VP

 

16 05 08*

 

nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

VP

 

16 05 09

 

nebenaudojamos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08

VN

 

16 06

 

baterijos ir akumuliatoriai

 

 

16 06 01*

 

švino akumuliatoriai

AP

16 06 01 01*

 

nešiojamieji švino akumuliatoriai

 

AP

16 06 01 02*

 

automobiliams skirti švino akumuliatoriai

 

AP

16 06 01 03*

pramoniniai švino akumuliatoriai

AP

 

16 06 02*

 

nikelio-kadmio akumuliatoriai

AP

16 06 02 01*

 

nešiojamieji nikelio-kadmio akumuliatoriai

 

AP

16 06 02 02*

 

automobiliams skirti nikelio-kadmio akumuliatoriai

 

AP

16 06 02 03*

pramoniniai nikelio-kadmio akumuliatoriai

AP

 

16 06 03*

 

baterijos, kuriose yra gyvsidabrio

AP

16 06 03 01*

 

nešiojamosios baterijos, kuriose yra gyvsidabrio

 

AP

16 06 03 02*

 

automobiliams skirtos baterijos, kuriose yra gyvsidabrio

 

 

AP

16 06 03 03*

pramoninės baterijos, kuriose yra gyvsidabrio

AP

 

16 06 04

 

šarminės baterijos (išskyrus nurodytas 16 06 03)

AN

16 06 04 01

 

nešiojamosios šarminės baterijos

 

AN

16 06 04 02

 

automobiliams skirtos šarminės baterijos

 

AN

16 06 04 03

pramoninės šarminės baterijos

AN

 

16 06 05

 

kitos baterijos ir akumuliatoriai

AN

16 06 05 01

 

kitos nešiojamos baterijos ir akumuliatoriai

 

AN

16 06 05 03

kitos pramoninės baterijos ir akumuliatoriai

AN

16 06 05 02

 

kitos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai

 

AN

 

16 06 06*

 

atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas

AP

 

16 07

 

transportavimo talpyklų, rezervuarų ir statinių valymo atliekos (išskyrus nurodytas 05 ir 13 skyriuose)

 

 

16 07 08*

 

atliekos, kuriose yra tepalų

AP

 

16 07 09*

 

atliekos, kuriose yra kitų pavojingųjų medžiagų

AP

 

16 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

16 08

 

panaudoti katalizatoriai

 

 

16 08 01

 

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)

VN

 

16 08 02*

 

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingųjų pereinamųjų metalų arba pavojingųjų pereinamųjų metalų junginių

VP

 

16 08 03

 

kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių

VN

 

16 08 04

 

panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus nurodytus 16 08 07)

VN

 

16 08 05*

 

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties

AP

 

16 08 06*

 

skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai

AP

 

16 08 07*

 

panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis

VP

 

16 09

 

oksiduojančios medžiagos

 

16 09 01*

permanganatai, pvz., kalio permanganatas

AP

 

16 09 02*

 

chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas

AP

 

16 09 03*

 

peroksidai, pvz., vandenilio peroksidas

AP

 

16 09 04*

 

kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos

AP

 

16 10

 

vandeninės skystosios atliekos, kurias numatyta valyti už jų susidarymo vietos ribų

 

 

16 10 01*

 

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

16 10 02

 

vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01

VN

 

16 10 03*

 

vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

16 10 04

 

vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03

VN

 

16 11

 

iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos

 

 

16 11 01*

 

metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

16 11 02

 

metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01

VN

 

16 11 03*

 

kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

16 11 04

 

kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03

VN

 

16 11 05*

 

ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

16 11 06

 

ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05

VN

 

17

 

STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)

 

 

17 01

 

betonas, plytos, čerpės ir keramika

 

 

17 01 01

 

betonas

VN

 

17 01 02

 

plytos

VN

 

17 01 03

 

čerpės ir keramika

VN

 

17 01 06*

 

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros frakcijos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

17 01 07

 

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06

VN

 

17 02

 

medis, stiklas ir plastikas

 

 

17 02 01

 

medis

VN

 

17 02 02

 

stiklas

VN

 

17 02 03

 

plastikas

VN

 

17 02 04*

 

stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų arba kurie yra jomis užteršti

VP

 

17 03

 

bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

 

 

17 03 01*

 

bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos

VP

 

17 03 02

 

bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01

VN

 

17 03 03*

 

akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

AP

 

17 04

 

metalai (įskaitant jų lydinius)

 

 

17 04 01

 

varis, bronza, žalvaris

VN

 

17 04 02

 

aliuminis

VN

 

17 04 03

 

švinas

VN

 

17 04 04

 

cinkas

VN

 

17 04 05

 

geležis ir plienas

VN

 

17 04 06

 

alavas

VN

 

17 04 07

 

metalų mišiniai

VN

 

17 04 09*

 

metalų atliekos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis

VP

 

17 04 10*

 

kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingųjų medžiagų

VP

 

17 04 11

 

kabeliai, nenurodyti 17 04 10

VN

 

17 05

 

žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas

 

 

17 05 03*

 

gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

17 05 04

 

gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03

VN

 

17 05 05*

 

išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

17 05 06

 

išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05

VN

 

17 05 07*

 

kelių skalda, kurioje yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

17 05 08

 

kelių skalda, nenurodyta 17 05 07

VN

 

17 06

 

izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto

 

 

17 06 01*

 

izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

VP

 

17 06 03*

 

kitos izoliacinės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

VP

 

17 06 04

 

izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03

VN

 

17 06 05*

 

statybinės medžiagos, turinčios asbesto

AP

 

17 08

 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos

 

 

17 08 01*

 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis

VP

 

17 08 02

 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01

VN

 

17 09

 

kitos statybinės ir griovimo atliekos

 

 

17 09 01*

 

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

VP

 

17 09 02*

 

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB (pvz., hermetikų, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kurioje yra PCB, hermetiškų glazūravimo gaminių, kuriuose yra PCB, kondensatorių, kuriuose yra PCB)

VP

 

17 09 03*

 

kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

17 09 04

 

mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03

VN

 

18

 

ŽMONIŲ AR GYVŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR (ARBA) SU JA SUSIJUSIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ATLIEKOS (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)

 

 

18 01

 

gimdymų priežiūros, žmonių ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos

 

 

18 01 01

 

aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 01 03)

VN

 

18 01 02

 

kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus nurodytus 18 01 03)

VN

 

18 01 03*

 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

VP

 

18 01 04

 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)

VN

 

18 01 06*

 

cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

VP

 

18 01 07

 

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06

VN

 

18 01 08*

 

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

VP

 

18 01 09

 

vaistai, nenurodyti 18 01 08

VN

 

18 01 10*

 

dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos

AP

 

18 02

 

ligų mokslinių tyrimų, diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos, naudojant gyvūnus

 

 

18 02 01

 

aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 02 02)

VN

 

18 02 02*

 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

VP

 

18 02 03

 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

VN

 

18 02 05*

 

cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

VP

 

18 02 06

 

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05

VN

 

18 02 07*

 

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

VP

 

18 02 08

 

vaistai, nenurodyti 18 02 07

VN

 

19

 

ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ, IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ, ESANČIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS

 

 

19 01

 

atliekų deginimo arba pirolizės atliekos

 

 

19 01 02

 

iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies

AN

 

19 01 05*

 

dujų valymo filtrų papločiai

AP

 

19 01 06*

 

dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos

AP

 

19 01 07*

 

dujų valymo kietosios atliekos

AP

 

19 01 10*

 

išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintosios anglys

AP

 

19 01 11*

 

dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

19 01 12

 

dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11

VN

 

19 01 13*

 

lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

19 01 14

 

lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13

VN

 

19 01 15*

 

garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

19 01 16

 

garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15

VN

 

19 01 17*

 

pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

19 01 18

 

pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17

VN

 

19 01 19

 

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

AN

 

19 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

19 02

 

specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) atliekos

 

 

19 02 03

 

iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų

AN

 

19 02 04*

 

iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingųjų atliekų

AP

 

19 02 05*

 

fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

19 02 06

 

fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05

VN

 

19 02 07*

 

atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai

AP

 

19 02 08*

 

skystos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

19 02 09*

 

kietos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

19 02 10

 

degiosios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09

VN

 

19 02 11*

 

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

AP

 

19 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

19 03

 

stabilizuotos/sukietintos atliekos

 

 

19 03 04*

 

iš dalies stabilizuotos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios, nenurodytos 19 03 08

VP

 

19 03 05

 

stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04

VN

 

19 03 06*

 

sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios

VP

 

19 03 07

 

sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06

VN

 

19 03 08*

 

iš dalies stabilizuotas gyvsidabris

AP

 

19 04

 

sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos

 

 

19 04 01

 

sustiklintos atliekos

AN

 

19 04 02*

 

lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos

AP

 

19 04 03*

 

nestiklinta kietoji fazė

AP

 

19 04 04

 

vandeninės skystosios stiklintų atliekų grūdinimo atliekos

AN

 

19 05

 

aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos

 

 

19 05 01

 

nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos

AN

 

19 05 02

 

nekompostuotos gyvūninių ir augalinių atliekų frakcijos

AN

 

19 05 03

 

reikalavimų neatitinkantis kompostas

AN

 

19 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

19 06

 

anaerobinio atliekų apdorojimo atliekos

 

 

19 06 03

 

komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

AN

 

19 06 04

 

anaerobinio komunalinių atliekų apdorojimo raugas

AN

 

19 06 05

 

gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

AN

 

19 06 06

 

gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo raugas

AN

 

19 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

19 07

 

sąvartynų filtratas

 

 

19 07 02*

 

sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

19 07 03

 

sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02

VN

 

19 08

 

kitaip neapibrėžtos nuotekų valymo įrenginių atliekos

 

 

19 08 01

 

grotų atliekos

AN

 

19 08 02

 

smėliagaudžių atliekos

AN

 

19 08 05

 

miesto buitinių nuotekų valymo dumblas

AN

 

19 08 06*

 

sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos

AP

 

19 08 07*

 

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

AP

 

19 08 08*

 

membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

VP

 

19 08 09

 

atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų

VN

 

19 08 10*

 

atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09

VP

 

19 08 11*

 

biologinio pramoninių nuotekų valymo  dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

19 08 12

 

biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 11

VN

 

19 08 13*

 

kitokio pramoninių nuotekų valymo  dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

19 08 14

 

kitokio pramoninių nuotekų valymo  dumblas, nenurodytas 19 08 13

VN

 

19 08 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

VN

 

19 09

 

žmonėms vartoti skirto vandens arba pramoninio vandens ruošimo atliekos

 

 

19 09 01

 

pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos

AN

19 09 02

vandens skaidrinimo dumblas

AN

 

19 09 03

 

dekarbonizavimo dumblas

AN

 

19 09 04

 

panaudotos aktyvintosios anglys

AN

 

19 09 05

 

prisotintos arba panaudotos jonitinės dervos

AN

 

19 09 06

 

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

AN

 

19 09 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

AN

 

19 10

 

atliekų, kuriose yra metalų, smulkinimo atliekos

 

 

19 10 01

 

geležies ir plieno atliekos

AN

 

19 10 02

 

geležies neturinčios atliekos

AN

 

19 10 03*

 

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP

 

19 10 04

 

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03

VN

 

19 10 05*

 

kitos frakcijos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

VP