Suvestinė redakcija nuo 2020-01-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 48-1557, i. k. 0992250ISAK00000256

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-01:

Nr. V-1225, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17346

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PIRMINIO, ANTRINIO IR TRETINIO LYGIŲ PSICHIATRIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMŲ BEI SUAUGUSIŲJŲ PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ TVIRTINIMO

 

1999 m. gegužės 27 d. Nr. 256

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi:  

1. Tvirtinu:

1.1. Suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos bazinę kainą;

1.2. Psichiatrijos antrinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimus;

1.3. Psichiatrijos antrinio lygio stacionarinių paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimus;

1.4. Psichiatrijos tretinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimus;

1.5. Psichiatrijos tretinio lygio stacionarinių paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimus;

1.6. Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimus.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti sveikatos apsaugos viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

L. e. sveikatos apsaugos ministro pareigas        Mindaugas Stankevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 256

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-843 redakcija)

 

SUAUGUSIŲJŲ PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO PASLAUGOS BAZINĖ KAINA

 

Ligos gydymo profilio pavadinimas

Vidutinė gydymo trukmė      (dienomis)

Bazinė vieno lovadienio kaina (balais)

Bazinė gydymo kaina (balais)

Suaugusiųjų psichiatrija

30

30,83

925,07

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-129, 2004-03-15, Žin., 2004, Nr. 44-1460 (2004-03-25), i. k. 1042250ISAK000V-129

Nr. V-313, 2005-04-27, Žin., 2005, Nr. 55-1899 (2005-04-30), i. k. 1052250ISAK000V-313

Nr. V-805, 2005-10-27, Žin., 2005, Nr. 128-4627 (2005-10-29), i. k. 1052250ISAK000V-805

Nr. V-328, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1733 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-328

Nr. V-324, 2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 50-1961 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-324

Nr. V-428, 2008-05-09, Žin., 2008, Nr. 54-2021 (2008-05-13), i. k. 1082250ISAK000V-428

Nr. V-1107, 2014-10-28, paskelbta TAR 2014-10-29, i. k. 2014-15116

Nr. V-754, 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10366

Nr. V-843, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11906

Nr. V-1225, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17346

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 1999 m. gegužės 27 d.

įsakymu Nr. 256

 

 

PSICHIATRIJOS ANTRINIO LYGIO ambulatoriniŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMAI

 

TLK kodas

Ligos

pavadinimas

Papildomi duomenys

(ligos stadija, funkcinė klasė, paūmėjimas, komplikacijos)

Diagnostikos priemonės

Gydymo metodai

Būtini specialistai

F00–F09

 

 

 

 

F10-F19

 

 

 

 

F20-F29

 

 

 

 

F30-F39

 

 

 

F40-F48

 

 

 

 

F50-F59

 

 

 

 

 

F60-F69

 

 

 

F70-F79

 

F80-F89

 

 

F90-F98

Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai

 

Pichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas

 

Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai

 

Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai

 

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai

 

Elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais

 

Suaugusiojo asmenybės ir elgesio sutrikimai

 

Protinis atsilikimas

 

Psichologinės raidos sutrikimai

 

Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje

1. Motyvuotas paciento ar jo artimųjų pageidavimas

2. Diagnozės patikslinimas, naudojant antrinio lygio diagnostikos priemones

3. Vaistų netoleravimas

4. Psichikos būsenos negerėjimas arba blogėjimas

5. Parodymų stacionariniam gydymui patikslinimas ir savalaikė hospitalizacija

6. Psichiatrinės GKK būtinybė

 

1. Klinikinės psichiatrinės diagnozės patikslinimas (medicininės dokumentacijos analizė, anamnezės papildymas), papildant ją paraklinikiniais tyrimais, kurie neatlikti ar neatliekami žemesnio lygio įstaigoje

2. Išplėstinės konsultacijos

3. Psichiatrinė GKK

4. Bendrieji psichologiniai testai

 

1. Psichofarmakoterapija (psichofarmakologinio gydymo parinkimas psichikos būklės kompensacijai bei recidyvų prevencijai pagal paciento psichopatologiją bei somatoneurologinę būseną), psichosocialinė reabilitacija

2. Psichoterapija

3. Šeimos konsultavimas

 

 

Psichiatras, psichologas, psichoterapeutas, kitų specialybių gydytojai

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1225, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17346

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 1999 m. gegužės 27 d.

įsakymu Nr. 256

 

PSICHIATRIJOS ANTRINIO LYGIO stacionariniŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMAI

 

Eil.

Nr.

TLK kodas

Ligos

pavadinimas

Papildomi duomenys (ligos stadija, funkcinė klasė, paūmėjimas, komplikacijos)

Diagnostikos priemonės

Gydymo metodai

Reikalingi specialistai

Kitos sąlygos

1.

F00-F09

Organiniai ir simptominiai psichikos

sutrikimai

Pakitusi būklė, dėl kurios pablogėjo socialinė adaptacija, rezistencija ambulatoriniam gydymui, kai asmuo pavojingas sau arba aplinkiniams

Psichozė

Vidutinio sunkumo depresija

Antriniai asmenybės pakitimai ir dezadaptacija

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija ir akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas, atskirų forminių elementų bei metalų koncentracijos nustatymas

Psichofarmako-terapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Logopedo konsultacijos

Psichiatras, neurologas, terapeutas, oftalmologas, socialinis darbuotojas, chirurgas, logopedas

Diferencinė diagnostika, gydymo taktika korekcija ir gydymas

Sutartys su kitomis gydymo įstaigomis dėl trūkstamų tyrimų ar specialistų konsultacijų

Pirminis ištyrimas

2.

F10–   F19

Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

Abstinencijos būklė; psichozė; kiti šio punkto antrojoje skiltyje nurodyti psichikos ir elgesio sutrikimai, kai pasireiškia sutrikęs elgesys, keliantis pavojų paciento ir (arba) kitų asmenų sveikatai, turtui

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas, atskirų forminių elementų bei metalų koncentracijos nustatymas

Psichofarmako-terapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras,

psichotera-peutas,

neurologas,

terapeutas,

socialinis

darbuotojas,

psichologas

Diferencinė diagnostika ir gydymas.

Sutartys su kitomis gydymo įstaigomis dėl trūkstamų tyrimų ar specialistų konsultacijų.

Pirminis ištyrimas

3.

F20-29

Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai

Ūmi pradžia, nepalanki ligos eiga, nepasiduodanti ambulatorinei korekcijai, kai asmuo pavojingas sau arba aplinkiniams

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas

Psichofarmako-terapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras,

psichotera-peutas,

neurologas,

terapeutas,

socialinis

darbuotojas

Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas

Intensyvi psichiatrinė slauga

Pirminis ištyrimas

4.

F30-39

Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai

Tokios ligų formos, kai sutrinka asmens socialinė adaptacija, kai asmuo pavojingas sau arba aplinkiniams

Pasikartojantys nuotaikos sutrikimai

Vidutinio sunkumo depresija ar manija

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija su akies dugno tyrimu bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas

Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šviesos terapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras,

psichotera-peutas,

neurologas,

terapeutas,

psichologas, socialinis

darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikos parinkimas, gydymas

Intensyvi psichiatrinė slauga

Pirminis ištyrimas

5.

F40-48

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai

Tokios ligų formos, kai sutrinka asmens socialinė adaptacija

Asmenybės sutrikimai ir dekompensacija

 

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimai bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas

Psichofarmako-terapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichoterapeutas,

neurologas,

terapeutas,

psichologas, socialinis

darbuotojas

Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas

Pirminis ištyrimas

6.

F50-59

Elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais

Tokios ligų formos, kai sutrinka asmens socialinė adaptacija ir asmenybės dekompensacija

Nervinė anoreksija, kai netenkama

10-29 proc. kūno masės

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas, atskirų forminių elementų bei metalų koncentracijos nustatymas

Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Seksologo konsultacija

Gydytojo dietologo pagalba

Psichiatras,

psichotera

peutas, psichologas,

neurologas,

terapeutas,

socialinis

darbuotojas,

seksologas, dietologas

Pirminis ištyrimas

Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas

 

 

7.

F60-69

Suaugusiojo asmenybės ir elgesio sutrikimai

Tokios ligų formos, kai sutrinka asmens socialinė adaptacija, kai asmuo pavojingas sau arba aplinkiniams

 

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas

Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras,

psichoterapeutas,

neurologas, terapeutas,

psichologas, socialinis

darbuotojas

Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas

Pirminis ištyrimas

8.

F70-79

Protinis atsilikimas

Komorbidiškumas ir kiti sutrikimai, sunkinantys socialinę adaptaciją

 

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas, atskirų forminių elementų bei metalų koncentracijos nustatymas

Psichofarmakotera

pija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija ir readaptacija

 

Psichiatras, psichologas, neurologas, terapeutas, socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas

Neatidėliotina hospitalizacijos reikmė

 

 

9.

F80-89

Psichologinės raidos sutrikimai

Sutrikimo paūmėjimas, trukdantis socialinei adaptacijai ir ambulatorinei korekcijai

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas, atskirų forminių elementų bei metalų koncentracijos nustatymas

Psichofarmakotera

pija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija, logopedo konsultacijos

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, neurologas, pediatras, psichologas, socialinis darbuotojas, logopedas

Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas

 

10.

F90-98

Elgesio ir emociniai sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje

Sutrikimo paūmėjimas, sukeliantis dezadaptaciją, trukdantis ambulatorinei korekcijai

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištisą parą, paraklinikiniai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas

Psichofarmako-terapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichologas, psichoterapeutas, neurologas, pediatras, socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas

* Pastaba.

Visos ekspertizės (karinė, darbo, teismo) pagal galiojančias teisės normas vertinamos kaip antrinio lygio paslaugos.

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1225, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17346

Nr. V-92, 2020-01-28, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-02022

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 1999 m. gegužės 27 d.

įsakymu Nr. 256

 

PSICHIATRIJOS TRETINIO LYGIO AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMAI

 

TLK kodas

Ligos

pavadinimas

Papildomi duomenys (ligos stadija, funkcinė klasė, paūmėjimas, komplikacijos)

Diagnostikos priemonės

Gydymo metodai

Būtini specialistai

F00-F09

 

 

F10-F19

 

 

 

F20-29

 

 

 

 

F30-39

 

 

 

F40-48

 

 

 

 

F50-59

 

 

 

 

 

F60-69

 

 

 

F70-79

 

F80-89

 

 

F90-98

Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai

 

Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas

 

Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai

 

Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai

 

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai

 

Elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais

 

Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai

 

Protinis atsilikimas

 

Psichologinės raidos sutrikimai

 

Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje

1. Motyvuotas paciento ar jo artimųjų pageidavimas

2. Diagnozės patikslinimas naudojantis tretinio lygio diagnostikos priemonėmis

3. Vaistų netoleravimas

4. Psichikos būsenos negerėjimas ar blogėjimas

5. Parodymų stacionariniam gydymui patikslinimas

6. Psichiatrinės GKK būtinybė

 

 

1. Klinikinės psichiatrinės diagnozės patikslinimas (medicininės dokumentacijos analizė, anamnezės papildymas, objektyvus duomenų patikslinimas), papildant ją kitų specialybių gydytojų konsultacijomis ir paraklinikiniais tyrimais, kurie neatlikti ar neatliekami žemesnio lygio įstaigose

2. Išplėstinės konsultacijos, konsiliumai

3. EEG, REG, kompiuterinė smegenų tomografija, magnetinio rezonanso tyrimas

4. Neuropsichologinis tyrimas

5. Specializuoti psichologiniai testai

1. Psichofarmakoterapija (psichofarmakologinio gydymo parinkimas psichikos būklės kompensacijai bei recidyvų prevencijai pagal paciento psichopatologiją bei somatoneurologinę būseną)

2. Socialinė reabilitacija:

2.1. ankstyvoji

2.2. vėlyvoji

2.3. minimalios gyvenimo kokybės įvertinimas

3. Šeimos konsultavimas

4. Psichoterapija

 

 

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas, kitų specialybių gydytojai

 

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1225, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17346

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 1999 m. gegužės 27 d.

įsakymu Nr. 256

 

Psichiatrijos tretinio Lygio STACIONARINIŲ paslaugų TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMAI

 

Eil. Nr.

TLK

kodas

Ligos pavadinimas

Papildomi duomenys (ligos stadija, funkcinė klasė, paūmėjimas, komplikacijos)

Diagnostikos priemonės

Gydymo metodai

Reikalingi specialistai

Kitos sąlygos

 

1.

F00-F09

Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai

Ryškūs psichozės ir organiniai simptomai

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai), cerebrinė angiografija, galvos smegenų kompiuterinė tomografija, EEG, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija ir akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali), šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija, logopedo konsultacija

Psichiatras,

neurologas,

psichoterapeutas, neurochirurgas, terapeutas, chirurgas, psichologas, oftalmologas, socialinis darbuotojas, logopedas

Pirminis klinikinis ištyrimas diferencinei diagnostikai, gydymo taktikai numatyti

2.

F20.2

Katatoninė šizofrenija

Hipertoksinė būklė, febrilinis sindromas

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), cerebrinė angiografija, galvos smegenų kompiuterinė tomografija, EEG, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija ir akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG

Psichofarmakoterapija, intensyvioji terapija ir detoksikacija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija, elektros impulso terapija

Psichiatras,

neurologas,

anesteziologas-reanimatologas,

neurochirurgas, terapeutas, chirurgas, psichologas, oftalmologas, socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika ir gydymas

 

Intensyvioji psichiatrinė slauga

 

Intensyviosios terapijos palata ar skyrius

3.

F20.0-F20.3; F20.6-F20.9

Šizofrenija

Rezistentiškumas gydymui

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras,

psichoterapeutas, psichologas,

socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

4.

F25

Šizoafektiniai sutrikimai

Sunki depresija, sunki manija

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras,

psichoterapeutas, psichologas,

socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

5.

F30.2

Manijos epizodas

Psichozės simptomai, rezistentiškumas gydymui

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika, kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti reikalingi psichologiniai tyrimai), valproinės rūgšties, ličio nustatymas kraujo plazmoje

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras,

psichoterapeutas, psichologas,

reanimatologas, terapeutas,

socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

 

Intensyvioji psichiatrinė slauga

6.

F31.2

Bipolinis afektinis sutrikimas, manija su psichozės simptomais

Psichozės simptomai, rezistentiškumas gydymui, greita ar labai greita afektų kaita, mišri klinikinė būsena

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai), ličio, valproinės rūgšties ir antidepresantų nustatymas kraujo plazmoje

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras,

psichoterapeutas, psichologas,

anesteziologas-reanimatologas, terapeutas,

socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

 

Intensyvioji psichiatrinė slauga

7.

F31.5

Bipolinis afektinis sutrikimas, sunki depresija su psichozės simptomais

Psichozės simptomai, rezistentiškumas gydymui, greita ar labai greita afektų kaita, mišri klinikinė būsena

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai), ličio, valproinės rūgšties ir antidepresantų nustatymas kraujo plazmoje

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, šviesos terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas,

anesteziologas-reanimatologas, terapeutas,

socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

 

Intensyvioji psichiatrinė slauga

8.

F32.3

Sunkus depresinis epizodas su psichozės simptomais

Psichozės simptomai, rezistentiškumas gydymui

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai), antidepresantų nustatymas kraujo plazmoje

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, šviesos terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, anesteziologas-reanimatologas, terapeutas,

socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

 

Intensyvioji psichiatrinė slauga

9.

F33.3

Pasikartojantis (rekurentinis) depresinis sutrikimas, sunkus epizodas su psichozės simptomais

Su psichozės simptomais, rezistentiškumas gydymui

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai), antidepresantų nustatymas kraujo plazmoje

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, šviesos terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, anesteziologas-reanimatologas, terapeutas, socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

 

Intensyvioji psichiatrinė slauga

10.

F41.1

Generalizuoto nerimo sutrikimas

Komorbidiškumas su kitais psichikos sutrikimais, rezistentiškumas gydymui

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichologas, socialinis darbuotojas, psichoterapeutas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

11.

F42

Obsesinis-kompulsinis sutrikimas

Komorbidiškumas su kitais psichikos sutrikimais, rezistentiškumas gydymui

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)

Farmakoterapija, individuali psichoterapija, grupinė psichoterapija, relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

12.

F50.0

Nervinė anoreksija

30-50 proc. kūno masės netekimas, endokrininės sistemos pakitimai

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, šviesos terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas,

terapeutas,

socialinis darbuotojas

Diferencinė diagnostika ir gydymas

 

Intensyvioji psichiatrinė slauga

13.

F10-F19

Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas

Ūminė intoksikacija, sunkios abstinencijos būklė, pasireiškianti psichoze

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti sudėtingi psichologiniai tyrimai), cerebrinė angiografija, galvos smegenų kompiuterinė tomografija, EEG, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija ir akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG

Intensyvioji terapija ir detoksikacija, psichofarmakoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, anesteziologas-reanimatologas, psichologas, socialinis darbuotojas, terapeutas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

 

Intensyviosios terapijos palata ar skyrius

 

Intensyvioji psichiatrinė slauga

14.

 

Kelių psichikos sutrikimų komorbidišku-

mas

Rezistentiškumas gydymui

Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)

Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, šviesos terapija, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas, seksologas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1225, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17346

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 1999 m. gegužės 27 d.

įsakymu Nr. 256

 

 

PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO PASLAUGų TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMAI

 

Eil.

Nr.

TLK kodas

Ligos

pavadinimas

Papildomi duomenys

(ligos stadija, funkcinė klasė, paūmėjimas, komplikacijos)

Diagnostikos priemonės

Gydymo metodai

Reikalingi

specialistai

Tikslas

1.

F00-F09

Organiniai ir simptominiai psichikos

sutrikimai

Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichoso-cialinė reabilitacija

Psichiatras, neurologas, psichoterapeutas, terapeutas, oftalmologas, socialinis darbuotojas, chirurgas, psichologas

Asmens gydymas ir readaptacija

2.

F10-F19

Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas

Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija

Psichiatras, neurologas, terapeutas, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas

Asmens gydymas ir readaptacija

3.

F20-29

Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai

1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

2. Pakitusi pagrindinio susirgimo būklė ir asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba socialinė adaptacija po stacionarinio gydymo

1. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

2. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais tyrimais, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas

Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichoso-cialinė reabilitacija, šeimos terapija, grupinė terapija

Psichiatras, neurologas, terapeutas, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas

 

Asmens gydymas ir readaptacija

4.

F30-39

Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai

1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

2. Pakitusi būklė, dėl kurios nepakankamas ambulatorinis gydymas, ir asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba socialinė readaptacija po stacionarinio gydymo. Papildoma F 6 skyriaus arba Z diagnozė

1. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

2. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, asmenybės sutrikimo įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais tyrimais, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas

Psichofarmakoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija,

psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija)

Psichiatras, neurologas, psichoterapeutas, terapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas

Asmens gydymas ir readaptacija

5.

F40-48

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai

1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu. Papildoma F 6 skyriaus arba Z diagnozė

2. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

1. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, asmenybės sutrikimo įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais tyrimais, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas

2. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

Psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija), psichofarmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas, neurologas, terapeutas

 

Asmens gydymas ir readaptacija

6.

F50-59

Elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais

1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, nepakankamas somatinis gydymas, asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu. Papildoma F 6 skyriaus arba Z diagnozė

2. Pakitusi būklė, dėl kurios neįma-nomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

1. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, asmenybės sutrikimo įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais tyrimais, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas

2. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

Psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija), psichofarmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas

Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, terapeutas, neurologas, socialinis darbuotojas, neurologas

Asmens gydymas ir readaptacija

7.

F60-69

Suaugusiojo asmenybės ir elgesio sutrikimai

1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu. Papildoma F 4, F 5 arba Z skyrių diagnozė.

2. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

1. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, gretutinio sutrikimo (F4, F5 arba Z) įtakos įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais tyrimais, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas

2. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

Psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija), psichofarmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas

Psichiatras, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas, neurologas, terapeutas

 

Asmens gydymas ir readaptacija

8.

F70-79

Protinis atsilikimas

Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

Psichofarmakoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija ir readaptacija

Psichiatras, neurologas, terapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas

Asmens gydymas ir readaptacija

9.

F80-89

Psichologinės raidos sutrikimai

1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu. Papildoma F 4, F 5 arba Z skyrių diagnozė

2. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

1. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, gretutinio sutrikimo (F4, F5 arba Z) įtakos įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais tyrimais, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas

2. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

Psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija), psichofarmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas

Psichiatras, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas, neurologas

 

Asmens gydymas ir readaptacija

10.

F90-98

Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje

1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, asmens socialinė adaptacija (mokykloje, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu. Papildoma F 4, F 5 arba Z skyrių diagnozė

2. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu

1. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, gretutinio sutrikimo (F4, F5 arba Z) įtakos įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais tyrimais, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas

2. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais

Psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija), psichofarmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas

Psichiatras, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas, logopedas, neurologas, pediatras

 

Asmens gydymas ir readaptacija

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1225, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17346

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 360, 1999-08-03, Žin., 1999, Nr. 67-2177 (1999-08-04), i. k. 0992250ISAK00000360

Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 1999 05 27 įsakymo Nr.256 pakeitimo ir papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 468, 1999-10-28, Žin., 1999, Nr. 93-2718 (1999-11-04), i. k. 0992250ISAK00000468

Dėl SAM įsakymų 1998 06 18 Nr.329, 1999 01 11 Nr.17, 1999 01 22 Nr.45, 1999 02 25 Nr.92, 1999 03 09 Nr.110, 1999 03 15 Nr.116, 1999 03 16 Nr.120, 1999 05 10 Nr.229, 1999 05 27 Nr.256 dalinio pakeitimo ir papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-129, 2004-03-15, Žin., 2004, Nr. 44-1460 (2004-03-25), i. k. 1042250ISAK000V-129

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-805, 2004-11-12, Žin., 2004, Nr. 168-6203 (2004-11-20), i. k. 1042250ISAK000V-805

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-313, 2005-04-27, Žin., 2005, Nr. 55-1899 (2005-04-30), i. k. 1052250ISAK000V-313

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-419, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 67-2424 (2005-05-28), i. k. 1052250ISAK000V-419

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatruos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-805, 2005-10-27, Žin., 2005, Nr. 128-4627 (2005-10-29), i. k. 1052250ISAK000V-805

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-328, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1733 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-328

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-324, 2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 50-1961 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-324

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-428, 2008-05-09, Žin., 2008, Nr. 54-2021 (2008-05-13), i. k. 1082250ISAK000V-428

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1107, 2014-10-28, paskelbta TAR 2014-10-29, i. k. 2014-15116

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-789, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17312

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-754, 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10366

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-58, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-00971

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-457, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06363

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-843, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11906

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1225, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17346

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo“

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-92, 2020-01-28, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-02022

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo