Suvestinė redakcija nuo 2014-05-03

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 46-1467, i. k. 0992330ISAK00000210

 

Nauja redakcija nuo 2014-05-01:

Nr. 3D-649, 2013-09-20, Žin. 2013, Nr. 101-5018 (2013-09-26), i. k. 1132330ISAK003D-649

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMŲJŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

1999 m. gegužės 20 d. Nr. 210

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2010, Nr. 125-6405), 9.17 punktu:

1. T v i r t i n u privalomuosius kokybės reikalavimus:

1.1. Valgomųjų ledų techninį reglamentą (pridedama);

1.2. Lydytų sūrių techninį reglamentą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. iki 2014 m. balandžio 30 d. įmonių turimos valgomųjų ledų pakuotės gali būti naudojamos, kol pasibaigs jų atsargos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Šiuo atveju Valgomųjų ledų techninio reglamento 6, 8, 10 ir 11 punktų reikalavimai netaikomi;

2.2. valgomieji ledai, patiekti rinkai iki 2014 m. balandžio 30 d., ar valgomieji ledai, pagaminti laikantis šio įsakymo 2.1 papunkčio nuostatų, gali būti parduodami iki jų tinkamumo vartoti termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. balandžio 30 d.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-243, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-05-02, i. k. 2014-05083

 

 

 

 

L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                         EDVARDAS MAKELIS

 

 

 

SUDERINTA                                                                                 SUDERINTA

Lietuvos valstybinės kokybės                                                          Respublikinio mitybos centro

inspekcijos viršininkas                                                                     direktorė

B. Pauža                                                                                          K. Kadziauskienė

1999 05 12                                                                                       1999 05 11

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 210

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 3D-649

redakcija)

 

VALGOMŲJŲ LEDŲ TECHNINIS REGLAMENTAS

 

Valgomųjų ledų techninis reglamentas (toliau – reglamentas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 45-1446; 2004, Nr. 63-2264), perkeliančiu 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 337), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1025/2012 (OL 2012 L 316, p. 12).

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Šis reglamentas taikomas skirtiems vartoti valgomiesiems ledams ir ledų mišiniams, taip pat kitų maisto produktų sudėtyje esančiai valgomųjų ledų daliai.

2. Šio reglamento reikalavimai netaikomi gaminiams, kurie teisėtai pagaminti ir (arba) pateikti rinkai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Turkijoje arba teisėtai pagaminti Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje, kuri yra Europos ekonominės erdvės susitarimo susitariančioji šalis, su sąlyga, kad užtikrinamas toks pat saugumo ir vartotojo informacijos lygis, kokio siekiama šiuo reglamentu.

3. Reglamento reikalavimų privalo laikytis visi ūkio subjektai, tiekiantys valgomuosius ledus ir ledų mišinius Lietuvos Respublikos rinkai.

II. SĄVOKOS

 

4. Valgomieji ledai – sušaldyti arba iš dalies sušaldyti saldinti maisto gaminiai iš riebalų ir baltymų emulsijos, priedų ir kitų medžiagų arba iš vandens, cukraus ir kitų priedų ir medžiagų mišinio.

5. Ledų mišinys – skystas arba sausas gaminys, skirtas valgomiesiems ledams gaminti:

5.1. koncentruotas ledų mišinys – skystas koncentruotas gaminys, į kurį įpylus nurodytą vandens kiekį, gaunamas skystas ledų mišinys;

5.2. sausas ledų mišinys – ne daugiau kaip 4 proc. drėgnio sausas gaminys, į kurį įpylus nurodytą vandens kiekį, gaunamas skystas ledų mišinys;

5.3. skystas ledų mišinys – skystas gaminys, kurį sušaldžius gaunami valgomieji ledai.

 

III. SUDĖTIES IR SAUGOS REIKALAVIMAI

 

6. Pagal sausųjų medžiagų ir pieno riebalų kiekį valgomieji ledai skirstomi taip:

6.1. pieniški valgomieji ledai, kuriuose sausųjų medžiagų yra ne mažiau kaip 28 proc., pieno riebalų – ne daugiau kaip 7 proc., pieno baltymų – ne mažiau kaip 2,2 proc.;

6.2. grietininiai valgomieji ledai, kuriuose sausųjų medžiagų yra ne mažiau kaip 32 proc., pieno riebalų kiekis yra 8–11 proc., pieno baltymų – ne mažiau kaip 2,2 proc.;

6.3. plombyras, kuriame sausųjų medžiagų yra ne mažiau kaip 36 proc., pieno riebalų – ne mažiau kaip 12 proc., pieno baltymų – ne mažiau kaip 2,2 proc.

7. Pieniškų, grietininių valgomųjų ledų ir plombyro lyginamasis svoris turi būti ne mažesnis kaip 475 g/l.

8. Pagal vaisių (vaisių sultys, vaisių minkštimas, vaisių tyrė) (toliau – vaisiai) kiekį valgomieji ledai skirstomi taip:

8.1. vaisiniai valgomieji ledai, kuriuose vaisių yra ne mažiau kaip 20 proc. Jei vaisiniai ledai gaminami su koncentruotomis vaisių sultimis, jų dedama ne mažiau kaip 2,5 proc.;

8.2. sorbetas, kuriame vaisių yra ne mažiau kaip 25 proc. Gaminant sorbetą nenaudojamas pienas arba pieno sudedamosios dalys;

8.3. šerbetas, kuriame vaisių yra ne mažiau kaip 10 proc., sausųjų medžiagų – ne mažiau kaip 20 proc., riebalų – ne mažiau kaip 1 proc.

9. Reglamento 6–8 punktų reikalavimai yra taikomi ledų mišiniui, neįvertinant glaisto, vaflinio indelio, į kurį išdozuojamas ledų mišinys, ir priedų, jei jie įdozuojami išfasavimo metu ir jų negalima atskirti. Ledų mišinio išdozavimo metu naudojant priedus, kurių negalima atskirti, valgomųjų ledų sudėtyje turi būti nurodytas jų kiekis procentais.

10. Jei gaminio pavadinime yra žodžiai „pieniški“, „grietininiai“ arba „plombyras“, valgomuosiuose leduose pieno riebalai ir pieno baltymai negali būti pakeisti kitos kilmės riebalais ar baltymais.

11. Kiti valgomieji ledai, kuriems reglamento 6–8 punktuose nėra nustatyti sudėties reikalavimai, ženklinami su pavadinimu „valgomieji ledai“. Valgomųjų ledų pavadinime gali būti nurodoma sudedamoji dalis, kuri vartotoją informuotų apie gaminio sudėtį, kokybę arba specifines juslines savybes.

12. Leistinos sudedamosios dalys:

12.1. pienas, kuris atitinka reikalavimus, išdėstytus 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), ir (arba) iš pieno gauti gaminiai (švieži, iš dalies arba visiškai dehidratuoti);

12.2. ne pieno kilmės maistiniai riebalai ir aliejai;

12.3. ne pieno kilmės maistiniai baltymai;

12.4. cukrūs;

12.5. geriamasis vanduo, atitinkantis Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606);

12.6. pasterizuoti ar lygiaverčiu pasterizacijai šiluminiu būdu apdoroti kiaušiniai ar kiaušinių produktai;

12.7. vaisiai ir vaisių produktai;

12.8. kitos sudedamosios dalys, suteikiančios produktui kvapą ar skonį, pvz., kava, kakava, imbieras, medus, riešutai, likeriai, druska ir kt.

13. Valgomųjų ledų gamyboje naudojami maisto priedai ir jų leidžiami vartoti kiekiai turi atitikti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. birželio 3 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 510/2013 (OL 2013 L 150, p. 17), reikalavimus.

14. Valgomųjų ledų gamybai naudojamos kvapiosios medžiagos turi atitikti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (OL 2008, L 354, p. 34), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 545/2013 (OL 2013 L 163, p. 15), reikalavimus.

15. Valgomieji ledai gaminami, laikomi, gabenami ir pardavinėjami laikantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109), ir reglamento (EB) Nr. 853/2004 nuostatų bei Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 (Žin., 2005, Nr. 110-4023).

16. Valgomuosiuose leduose mikrobiologiniai kriterijai turi neviršyti lygių, nurodytų 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL 2005 L 338, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentu Nr. 209/2013 (OL 2013 L 68, p. 19).

17. Žaliavų ir medžiagų užterštumas cheminiais teršalais negali viršyti 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL 2006 L 364, p. 5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1058/2012 (OL 2012 L 313, p. 14), nustatytųjų leidžiamų dydžių.

18. Pesticidų likučių koncentracija žaliavoje ir gaminiuose negali viršyti lygių, nustatytų 2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL 2005 L 70, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 667/2013 (OL 2013 L 192, p. 35), ir Lietuvos higienos normoje HN 54:2008 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-884 (Žin., 2008, Nr. 109-4175).

IV. PAKAVIMAS

 

19. Pakavimo medžiagos ir tara turi atitikti 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinančio direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL 2004 L 338, p. 4), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14), ir Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417 (Žin., 2011, Nr. 54-2620), reikalavimus.

 

V. ŽENKLINIMAS

 

20. Valgomieji ledai ženklinami pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 20011 L 304, p. 18), Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 (Žin., 2003, Nr. 13-530), šio reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių ženklinimą, reikalavimus.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Ūkio subjektai, nesilaikantys šio reglamento reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 210

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 3D-649

redakcija)

 

LYDYTŲ SŪRIŲ TECHNINIS REGLAMENTAS

 

Lydytų sūrių techninis reglamentas (toliau – reglamentas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 45-1446; 2004, Nr. 63-2264), perkeliančiu 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 337), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1025/2012 (OL 2012 L 316, p. 12).

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Šis reglamentas taikomas rinkai tiekiamiems lydytiems sūriams ir jų gaminiams, atitinkantiems 2 skyriuje pateiktas sąvokas.

2. Šio reglamento reikalavimai netaikomi gaminiams, kurie teisėtai pagaminti ir (arba) pateikti rinkai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Turkijoje arba teisėtai pagaminti Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje, kuri yra Europos ekonominės erdvės susitarimo susitariančioji šalis, su sąlyga, kad užtikrinamas toks pat saugumo ir vartotojo informacijos lygis, kokio siekiama šiuo reglamentu.

3. Reglamento reikalavimų privalo laikytis visi ūkio subjektai, tiekiantys lydytus sūrius ir jų gaminius Lietuvos Respublikos rinkai.

 

II. SĄVOKOS

 

4. Lydytas sūris – pieno gaminys, gaminamas iš sūrio (jei reikia, pridėjus kitų pieno gaminių), lydant ir emulguojant karščiu ir emulgatoriais. Gatavame gaminyje sūrio kilmės sausųjų medžiagų turi būti ne mažiau kaip 50 proc.

5. Lydytas sūrio gaminys – pieno gaminys, gaminamas iš sūrio ir kitų pieno gaminių, lydant ir emulguojant karščiu ir emulgatoriais. Sūrio kilmės sausosios medžiagos turi sudaryti ne mažiau kaip 25 proc. galutinio gaminio sausųjų medžiagų.

 

III. SUDĖTIES IR SAUGOS REIKALAVIMAI

 

6. Leistinos sudedamosios dalys:

6.1. sūris, atitinkantis Sūrių kokybės reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-335 (Žin., 2008, Nr. 70-2675), nustatytus reikalavimus;

6.2. kazeinai ir kazeinatai gali būti naudojami, kaip nurodyta 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), 119 straipsnyje. Didžiausi leidžiami naudoti lydytų sūrių ir jų gaminių gamybai kazeinų ir kazeinatų kiekiai nustatomi kaip nurodyta 2008 m. liepos 31 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 760/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo išduodant leidimus sūrio gamyboje naudoti kazeiną ir kazeinatus taisyklės (OL 2008 L 205, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 548/2009 (OL 2009 L 162 p. 3), 2 straipsnyje;

6.3. kiti pieno gaminiai;

6.4. prieskoniai ir (arba) prieskoninės daržovės – tokie kiekiai, kad suteiktų produktui būdingas savybes;

6.5. kitos sudedamosios dalys, išskyrus cukrus, suteikiančios gaminiui skonį ar kvapą – tokie kiekiai, kad suteiktų gaminiui būdingas savybes, tačiau pridėtų sudedamųjų dalių sausosios medžiagos kiekis neviršytų 1/6 galutinio produkto sausosios medžiagos kiekio;

6.6. cukrūs (tik lydytų sūrių gaminiams). Cukrų kiekis įskaičiuojamas į bendrą pridėtų ne pieno kilmės maisto produktų kiekį;

6.7. nekenksmingų bakterijų kultūros;

6.8. fermentai gali būti naudojami, kaip nurodyta 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1332/2008 dėl maisto fermentų ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 83/417/EEB, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, Direktyvą 2000/13/EB, Tarybos direktyvą 2001/112/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 354, p. 7), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1056/2012 (OL 2012 L 313, p. 9), reikalavimuose;

6.9. natrio chloridas;

6.10. geriamasis vanduo, atitinkantis Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606);

6.11. želatina ir krakmolas (tik lydytų sūrių gaminiams su sąlyga, kad jų maksimalus kiekis būtų ne didesnis kaip 10 g/kg, įskaitant ir kitas stabilizuojančias medžiagas, jeigu jos naudojamos).

7. Sausosios medžiagos kiekis turi būti ne mažesnis kaip 29 proc. lydytų sūrių ir jų gaminių masės. Minimalus sausosios medžiagos kiekis turi būti siejamas su minimaliu sausosios medžiagos riebalų kiekiu:

 

Pieno riebalų kiekis sausojoje medžiagoje, proc.

Minimalus sausosios medžiagos kiekis, proc.

Lydytuose sūriuose

Tepamuose lydytuose sūriuose ir lydytų sūrių gaminiuose

65

53

45

60

52

44

55

51

44

50

50

43

45

48

41

40

46

39

35

44

36

30

42

33

25

40

31

20

38

29

15

37

29

10

36

29

mažiau kaip 10

34

29

 

8. Lydytų sūrių ir jų gaminių gamybai naudojamų maisto priedų leidžiami vartoti kiekiai turi atitikti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. birželio 3 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 510/2013 (OL 2013, L 150, p. 17), reikalavimus.

9. Lydyti sūriai ir jų gaminiai gaminami, laikomi, gabenami ir pardavinėjami laikantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109), ir Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 (Žin., 2005, Nr. 110-4023), reikalavimų.

10. Žaliavų ir medžiagų užterštumas cheminiais teršalais negali viršyti 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL 2006 L 364 p. 5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1058/2012 (OL 2012 L 313, p. 14), nustatytųjų leidžiamų dydžių.

11. Pesticidų likučių koncentracija žaliavoje ir gaminiuose negali viršyti lygių, nustatytų 2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL 2005 L 70, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 667/2013 (OL 2013 L 192, p. 35), ir Lietuvos higienos normoje HN 54:2008 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-884 (Žin., 2008, Nr. 109-4175).

 

IV. PAKAVIMAS

 

12. Pakavimo medžiagos ir tara turi atitikti 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinančio direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL 2004 L 338, p. 4), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14), ir Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417 (Žin., 2011, Nr. 54-2620), reikalavimus.

 

V. ŽENKLINIMAS

 

13. Lydyti sūriai ir jų gaminiai ženklinami pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18), Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 (Žin., 2003, Nr. 13-530), šio reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių ženklinimą, reikalavimus.

14. Gaminio pavadinime:

14.1. turi būti „lydytas sūris“ arba „lydyto sūrio gaminys“ arba;

14.2. gali būti „Lydytas __________sūris“ arba „_________lydytas sūris“, įrašant originalaus sūrio pavadinimą, jeigu tam sūriui taikomas nacionalinis arba tarptautinis standartas su sąlyga, kad:

14.2.1. sūrio mišinyje, iš kurio pagamintas gaminys, yra ne mažiau kaip 75 proc. deklaruojamo originalaus sūrio rūšies;

14.2.2. nededama kitų pieno gaminių, išskyrus sviestą ar kitus pieno riebalų gaminius, kurie dedami norint pasiekti deklaruojamai sūrio rūšiai būdingą sausosios medžiagos riebalų kiekį, arba;

14.3. gali būti „Lydytas sūris su ____________“, įrašant sūrio, suteikiančio tam gaminiui būdingą skonį, pavadinimą, jeigu ne mažiau kaip 5 proc. galutinio gaminio sausųjų medžiagų sudarytų deklaruojamo sūrio sausosios medžiagos, arba;

14.4. gali būti nurodomi prieskoniai, prieskoninės daržovės arba kita sudedamoji dalis, kuri vartotoją informuotų apie gaminio sudėties kokybę arba juslines savybes.

15. Gaminio sausosios medžiagos riebalų kiekis turi būti ne mažesnis kaip pavadinime deklaruojamo sūrio sausosios medžiagos riebalų kiekis. Etiketėje turi būti nurodytas sūrio sausosios medžiagos riebalų kiekis procentais arba sūrio masės riebalų kiekis procentais.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Ūkio subjektai, nesilaikantys šio reglamento reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 96, 2001-04-04, Žin., 2001, Nr. 32-1078 (2001-04-13), i. k. 1012330ISAK00000096

Dėl 1999 05 20 įsakymo Nr.210 "Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 355, 2002-09-20, Žin., 2002, Nr. 93-4010 (2002-09-25), i. k. 1022330ISAK00000355

Dėl 1999 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 210 "Dėl Privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-561, 2003-12-29, Žin., 2003, Nr. 124-5652 (2003-12-31), i. k. 1032330ISAK003D-561

Dėl žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 210 "Dėl Privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-237, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 65-2318 (2004-04-29), i. k. 1042330ISAK003D-237

Dėl Privalomųjų A klasės sviesto kokybės reikalavimų patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 210 "Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-335, 2005-07-08, Žin., 2005, Nr. 90-3393 (2005-07-26), i. k. 1052330ISAK003D-335

Dėl Raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo bei kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-550, 2007-12-12, Žin., 2007, Nr. 132-5389 (2007-12-15), i. k. 1072330ISAK003D-550

Dėl kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų, susijusių su privalomaisiais kokybės reikalavimais, pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-335, 2008-06-13, Žin., 2008, Nr. 70-2675 (2008-06-19), i. k. 1082330ISAK003D-335

Dėl Sūrių kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų, susijusių su privalomaisiais kokybės reikalavimais, pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-649, 2013-09-20, Žin., 2013, Nr. 101-5018 (2013-09-26), i. k. 1132330ISAK003D-649

Dėl žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 210 "Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-243, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-05-02, i. k. 2014-05083

Dėl žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 210 „Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo.