Nutarimas paskelbtas: Žin., 1999, Nr. 41-1294

Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

1999 m. gegužės 7 d. Nr. 544

Vilnius

 

Nauja nutarimo redakcija galioja nuo 2002 m. liepos 20 d.:

Nr. 1145, 2002-07-16, Žin., 2002, Nr. 73-3127 (2002-07-19)

 

DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069) 18 straipsnio 1 dalimi ir 43 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

1. Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašą.

2. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarką.

 

 

 

L.e. socialinės apsaugos ir darbo

ministrės pareigas,

l.e. Ministrės Pirmininkės pareigas                                              Irena Degutienė

 

 

L.e. sveikatos apsaugos ministro pareigas                                   Mindaugas Stankevičius

________________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 1145

 

darbai ir veiklos sritys, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis

 

1. Visi maisto gamybos ir realizavimo technologiniai etapai, išskyrus druskos, cukraus ir spirito gamybą:

1.1. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų gamyba;

1.2. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų saugojimas (sandėliavimas);

1.3. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų transportavimas, taip pat krovimas;

1.4. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų realizavimas (didmeninė ir mažmeninė prekyba);

1.5. žmonių maitinimas viešosiose vietose ar uždarose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat transporto priemonėse;

1.6. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų įpakavimo medžiagų ir taros gamyba, kai tos medžiagos ir tara vėliau tiesiogiai liečiasi su maistu;

1.7. maisto produktams gaminti ir realizuoti naudojamų įrenginių, inventoriaus ir indų (talpyklų) techninė priežiūra, remontas ir plovimas.

 

2. Sveikatos priežiūros veikla ir darbai:

2.1. akušerinė pagalba, gimdyvių, naujagimių ir vaikų slaugymas bei priežiūra asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose;

2.2. reanimacijos, intensyviosios terapijos, chirurginė ir odontologinė pagalba;

2.3. kitų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbas, susijęs su tiesioginiu pacientų aptarnavimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30)

 

3. Vaikų mokymas, auklėjimas ir paslaugos:

3.1. vaikų (iki 18 metų) mokymas, ugdymas ir auklėjimas;

3.2. žaislų vaikams gamyba ir pardavimas.

4. Paslaugos gyventojams:

4.1. stacionariose socialinės globos ir slaugos įstaigose, laikino gyvenimo įstaigose, dienos globos įstaigose, paslaugų gavėjo namuose, kitose įstaigose, teikiančiose socialines paslaugas, bendrabučiuose, sanatorijose, poilsio namuose, reabilitacijos įstaigose ir gydyklose, viešbučiuose, moteliuose, keleiviniuose laivuose, lėktuvuose, traukiniuose ir autobusuose teikiamos paslaugos;

4.2. pirčių, saunų, baseinų, maudyklų ir soliariumų paslaugos;

4.3. kirpimo, skutimo, manikiūro, pedikiūro ir kūno kosmetikos paslaugos.

5. Kitos veiklos sritys:

5.1. visų rūšių galvijų, auginamų mėsai ar pienui, priežiūra, melžimas ir pieno tiekimas;

5.2. paukščių priežiūra paukštynuose.

––––––––––––––––

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 1145

 

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka

 

1. Ši tvarka reglamentuoja darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimo vietą, dokumentų įforminimą ir kontrolę.

2. Darbuotojai, nurodyti darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąraše (toliau vadinama – sąrašas), privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, – esant epidemiologinei būtinybei.

 

3. Darbuotojams, dirbantiems sąraše nurodytus darbus, sveikata gali būti tikrinama papildomai, esant užkrečiamųjų ligų protrūkiui ir epidemijai. Sprendimą dėl papildomo sveikatos tikrinimo apskrityje priima apskrities vyriausiasis epidemiologas, suderinęs su Lietuvos Respublikos vyriausiuoju epidemiologu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30)

 

4. Darbuotojams, norintiems pradėti darbą ar veiklą, taip pat vykdantiems veiklą, nurodytą sąraše, sveikatą tikrina šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30)

 

5. Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas, apklausęs ir apžiūrėjęs pacientą, gali paskirti konsultacijas ir tyrimus, kad sveikatos būklė būtų nustatyta tiksliau. Vadovaudamasis savo, konsultantų ir laboratorinių tyrimų duomenimis, gydytojas sprendžia, ar pacientas pagal sveikatos būklę gali dirbti tam tikrą darbą, vykdyti tam tikrą veiklą, ir tai įrašo paciento asmens medicininėje knygelėje (sveikatos pase) (F 048/a), patvirtindamas įrašą asmeniniu (arba įstaigos) antspaudu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30)

 

6. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi į sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr. 103-2972) (toliau vadinama – įsakymas Nr. 515) patvirtintos formos (F 025/a) paciento asmens sveikatos istoriją, kuri saugoma Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) nustatyta tvarka. Pacientas turi įsigyti įsakymu Nr. 515 patvirtintos formos (F 048/a) asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą), darbuotojui ją gali išduoti ir darbdavys ar jo įgaliotas asmuo. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įdarbinamą asmenį tikrintis sveikatos, privalo pagal kompetenciją užpildyti įsakymu Nr. 515 patvirtintos formos (F 047/a) privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, jei siunčiamas dirbantis asmuo, pildoma pažyma F 048/a. Įrašą, kad leidžiama dirbti, pažymoje (F 047/a arba F 048/a) įrašo tik šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas. Tikrinti pažymų (F 047/a arba F 048/a) įrašus turi teisę darbdavys (ar jo įgaliotas asmuo), Lietuvos Respublikos ir apskričių vyriausieji epidemiologai, kiti užkrečiamųjų ligų kontrolę administruojantys tarnautojai (pareigūnai), taip pat pagal kompetenciją maisto ir ne maisto saugą kontroliuojančių institucijų pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30)

 

7. Darbdavys privalo užtikrinti, kad įmonėje dirbtų tik laiku sveikatą pasitikrinę darbuotojai.

 

_______________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1145, 2002-07-16, Žin., 2002, Nr. 73-3127 (2002-07-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. GEGUŽĖS 7 D. NUTARIMO NR. 544 „DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI ASMENIMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS SVEIKATĄ DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, SĄRAŠO IR ŠIŲ ASMENŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija galioja nuo 2002-07-20

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. GEGUŽĖS 7 D. NUTARIMO NR. 544 "DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2010-07-02)

                  aubodi@lrs.lt