Suvestinė redakcija nuo 2022-02-04

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 41-1294, i. k. 0991100NUTA00000544

 

Nauja redakcija nuo 2021-03-27:

Nr. 178, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-05880

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO, DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SĄRAŠO IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS PATVIRTINIMO

 

1999 m. gegužės 7 d. Nr. 544

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

1. Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašą.

2. Neteko galios nuo 2022-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. 75, 2022-02-02, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01866

 

3. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarką.

4. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarką.

 

 

 

L. E. SOCIALINĖS APSAUGOS

IR DARBO MINISTRĖS PAREIGAS,

L. E. MINISTRĖS PIRMININKĖS PAREIGAS                                               IRENA DEGUTIENĖ

 

 

 

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS           MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 1145

 

DARBAI IR VEIKLOS SRITYS, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS,

TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI

BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS

 

1. Visi maisto gamybos ir realizavimo technologiniai etapai, išskyrus druskos, cukraus ir spirito gamybą:

1.1. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų gamyba;

1.2. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų saugojimas (sandėliavimas);

1.3. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų transportavimas, taip pat krovimas;

1.4. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų realizavimas (didmeninė ir mažmeninė prekyba);

1.5. žmonių maitinimas viešosiose vietose ar uždarose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat transporto priemonėse;

1.6. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų įpakavimo medžiagų ir taros gamyba, kai tos medžiagos ir tara vėliau tiesiogiai liečiasi su maistu;

1.7. maisto produktams gaminti ir realizuoti naudojamų įrenginių, inventoriaus ir indų (talpyklų) techninė priežiūra, remontas ir plovimas.

2. Sveikatos priežiūros veikla ir darbai:

2.1. akušerinė pagalba, gimdyvių, naujagimių ir vaikų slaugymas bei priežiūra asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose;

2.2. reanimacijos, intensyviosios terapijos, chirurginė ir odontologinė pagalba;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000865

 

2.3. kitų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbas, susijęs su tiesioginiu pacientų aptarnavimu.

3. Vaikų mokymas, auklėjimas ir paslaugos:

3.1. vaikų (iki 18 metų) mokymas, ugdymas ir auklėjimas;

3.2. žaislų vaikams gamyba ir pardavimas.

4. Paslaugos gyventojams:

4.1. stacionariose socialinės globos ir slaugos įstaigose, laikino gyvenimo įstaigose, dienos globos įstaigose, paslaugų gavėjo namuose, kitose įstaigose, teikiančiose socialines paslaugas, bendrabučiuose, sanatorijose, poilsio namuose, reabilitacijos įstaigose ir gydyklose, viešbučiuose, moteliuose, keleiviniuose laivuose, lėktuvuose, traukiniuose ir autobusuose teikiamos paslaugos;

4.2. pirčių, saunų, baseinų, maudyklų ir soliariumų paslaugos;

4.3. kirpimo, skutimo, manikiūro, pedikiūro ir kūno kosmetikos paslaugos.

5. Kitos veiklos sritys:

5.1. visų rūšių galvijų, auginamų mėsai ar pienui, priežiūra, melžimas ir pieno tiekimas;

5.2. paukščių priežiūra paukštynuose.

______________

 

DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SĄRAŠAS

Priedo naikinimas:

Nr. 75, 2022-02-02, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01866

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 1145

 

DARBUOTOJŲ, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI TIK IŠ ANKSTO

PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR

NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKA

 

1. Ši tvarka reglamentuoja darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimo vietą, dokumentų įforminimą ir kontrolę.

2. Darbuotojai, nurodyti darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąraše (toliau vadinama – sąrašas), privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, - esant epidemiologinei būtinybei.

3. Darbuotojams, dirbantiems sąraše nurodytus darbus, sveikata gali būti tikrinama papildomai, esant užkrečiamųjų ligų protrūkiui ir epidemijai. Sprendimą dėl papildomo sveikatos tikrinimo apskrityje priima apskrities vyriausiasis epidemiologas, suderinęs su Lietuvos Respublikos vyriausiuoju epidemiologu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000865

 

4. Darbuotojams, norintiems pradėti darbą ar veiklą, taip pat vykdantiems veiklą, nurodytą sąraše, sveikatą tikrina šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000865

 

5. Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas, apklausęs ir apžiūrėjęs pacientą, gali paskirti konsultacijas ir tyrimus, kad sveikatos būklė būtų nustatyta tiksliau. Vadovaudamasis savo, konsultantų ir laboratorinių tyrimų duomenimis, gydytojas sprendžia, ar pacientas pagal sveikatos būklę gali dirbti tam tikrą darbą, vykdyti tam tikrą veiklą, ir tai įrašo paciento asmens medicininėje knygelėje (sveikatos pase) (F 048/a), patvirtindamas įrašą asmeniniu (arba įstaigos) antspaudu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000865

 

6. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi į sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr. 103-2972) (toliau vadinama – įsakymas Nr. 515) patvirtintos formos (F 025/a) paciento asmens sveikatos istoriją, kuri saugoma Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) nustatyta tvarka. Pacientas turi įsigyti įsakymu Nr. 515 patvirtintos formos (F 048/a) asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą), darbuotojui ją gali išduoti ir darbdavys ar jo įgaliotas asmuo. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įdarbinamą asmenį tikrintis sveikatos, privalo pagal kompetenciją užpildyti įsakymu Nr. 515 patvirtintos formos (F 047/a) privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, jei siunčiamas dirbantis asmuo, pildoma pažyma F 048/a. Įrašą, kad leidžiama dirbti, pažymoje (F 047/a arba F 048/a) įrašo tik šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas. Tikrinti pažymų (F 047/a arba F 048/a) įrašus turi teisę darbdavys (ar jo įgaliotas asmuo), Lietuvos Respublikos ir apskričių vyriausieji epidemiologai, kiti užkrečiamųjų ligų kontrolę administruojantys tarnautojai (pareigūnai), taip pat pagal kompetenciją maisto ir ne maisto saugą kontroliuojančių institucijų pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000865

 

7. Darbdavys privalo užtikrinti, kad įmonėje dirbtų tik laiku sveikatą pasitikrinę darbuotojai.

______________

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 178 redakcija)

 

 

DARBUOTOJŲ, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKA

 

1. Ši tvarka reglamentuoja darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatymą, sveikatos tikrinimo periodiškumą, sveikatos patikrinimo rezultatų tvarkymą, kontrolę ir finansavimo tvarką.

2. Darbuotojai, nurodyti Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše (toliau – Darbų sąrašas), privalo pasitikrinti prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą ir (ar) periodiškai pasitikrinti sveikatą, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.

3Jeigu paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu buvo draudžiami ar ribojami Darbų sąrašo 1 punkte nurodyti darbai ir (ar) veiklos, šiuos darbus dirbantys ir (ar) veiklas vykdantys darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo turi pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 645, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-12, i. k. 2021-17420

 

4. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu Darbų sąrašo 2  punkte nurodytus darbus dirbantys ir (ar) veiklas vykdantys darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, turi pasitikrinti prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo ir periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 645, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-12, i. k. 2021-17420

 

5. Šios tvarkos 3 ir 4 punktuose nurodytų darbuotojų sąrašus sudaro ir atnaujina darbdavys bei informuoja sąrašuose nurodytus darbuotojus apie pareigą atlikti sveikatos patikrinimą.

6. Periodiniai sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, epidemiologinius ypatumus. Jeigu terminas tikrintis sueina būnant užsienyje, tokiais atvejais jis atliekamas grįžus į Lietuvos Respubliką ne vėliau kaip per 48 valandas nuo atvykimo. Jei darbas dirbamas ir (ar) veikla vykdoma nereguliariai, sveikatos patikrinimas atliekamas ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki darbo ar veiklos pradžios, bet ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo. Sveikatos patikrinimai atliekami iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi vėliau.

Punkto pakeitimai:

Nr. 559, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16047

 

7. Sveikatos patikrinimai neatliekami šios tvarkos 3 ir 4 punktuose nurodytiems darbuotojams, kurie persirgo užkrečiamąja liga arba kurie buvo paskiepyti užkrečiamosios ligos vakcina, atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kriterijus. Darbuotojai darbdaviui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 980, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-30, i. k. 2021-24673

 

8. Sveikatos patikrinimai atliekami asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, sveikatos duomenys tvarkomi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS).

9. Darbuotojai, kurie privalo pasitikrinti, darbdaviui turi pateikti sveikatos patikrinimo rezultatus iš ESPBI IS.

10. Darbdavys privalo užtikrinti, kad Darbų sąraše nurodytus darbus dirbtų tik sveikatą pasitikrinę darbuotojai, nesergantys užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.

11. Darbuotojų, nurodytų Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, ir darbuotojų, negalinčių pasiskiepyti dėl medicininių kontraindikacijų, nurodytų sveikatos apsaugos ministro patvirtintame medicininių kontraindikacijų sąraše, sveikatos patikrinimai finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, padariniams šalinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 980, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-30, i. k. 2021-24673

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1145, 2002-07-16, Žin., 2002, Nr. 73-3127 (2002-07-19), i. k. 1021100NUTA00001145

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 "Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, sąrašo ir šių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000865

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 "Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 178, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-05880

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 447, 2021-06-14, paskelbta TAR 2021-06-15, i. k. 2021-13536

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 559, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16047

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 645, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-12, i. k. 2021-17420

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 980, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-30, i. k. 2021-24673

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 75, 2022-02-02, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01866

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo