Nutarimas paskelbtas: Žin., 2002, Nr. 43-616

Neoficialus nutarimo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

1999 m. balandžio 8 d. Nr. 387

Vilnius

 

Dėl GARBĖS DONORO VARDO SUTEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 115–2666) 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

1. Patvirtinti Garbės donoro vardo suteikimo tvarką (pridedama).

 

2. Nustatyti, kad nemokamas kraujo ar plazmos davimas garbės donoro vardui gauti skaičiuojamas nuo Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 115-2666) įsigaliojimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1387, 2002-09-03, Žin., 2002, Nr. 87-3752 (2002-09-06)

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                           Gediminas Vagnorius

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                Mindaugas Stankevičius

________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 387

 

Garbės donoro vardo suteikimo tvarka

 

1. Garbės donoro vardas (kartu su tai patvirtinančiu ženklu ir pažymėjimu) suteikiamas donorui, ne mažiau kaip 40 kartų nemokamai* davusiam kraujo ar 200 kartų – plazmos ir ne mažiau kaip 10 metų aktyviai dalyvavusiam nemokamos donorystės veikloje. Apie kiekvieną nemokamą kraujo ir plazmos davimą turi būti žymima donoro pažymėjime.

2. Aktyvus donoras yra skatinamas:

2.1. donoras, ne mažiau kaip 20 kartų nemokamai davęs kraujo ar 100 kartų – plazmos, gauna donorystės žymūno pažymėjimą;

2.2. donoras, ne mažiau kaip 30 kartų nemokamai davęs kraujo ar 150 kartų – plazmos, gauna nusipelniusio donoro pažymėjimą.

3. Donorystės žymūno ir nusipelniusio donoro pažymėjimus šios tvarkos 2 punkte nurodytiems donorams įteikia Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstaiga šios ministerijos nustatyta tvarka.

4. Kraujo donorystės įstaigos arba Donorų asociacijos, turinčios pretendentų garbės donoro vardui gauti, Sveikatos apsaugos ministerijai pateikia:

4.1. prašymus dėl garbės donoro vardo suteikimo;

4.2. dokumentų, patvirtinančių nemokamą daugiakartį kraujo ar plazmos davimą (donorų pažymėjimų), kopijas;

4.3. donoro aktyvaus dalyvavimo nemokamos kraujo donorystės veikloje aprašymą, už šią veiklą gautų apdovanojimų sąrašą (donorystės žymūno, nusipelniusio donoro pažymėjimai ir kt.).

5. Sveikatos apsaugos ministerija privalo išnagrinėti prašymą suteikti garbės donoro vardą (per mėnesį nuo prašymo gavimo) ir priimti sprendimą. Sveikatos apsaugos ministerija, atsisakiusi suteikti garbės donoro vardą, privalo per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo raštu informuoti prašymą teikusią kraujo donorystės įstaigą ar Donorų asociaciją.

6. Garbės donoro vardas suteikiamas sveikatos apsaugos ministro įsakymu, kuris skelbiamas „Valstybės žinių“ priede.

7. Garbės donoro ženklą ir pažymėjimą iškilmingoje aplinkoje įteikia sveikatos apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo.

8. Asmuo, kuriam suteiktas garbės donoro vardas, turi teisę gauti Lietuvos Respublikos valstybinę pensiją. Tuomet Sveikatos apsaugos ministerija teikia Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašymą skirti valstybinę pensiją garbės donorui, ir ši pensija skiriama bei mokama pagal Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus.

9. Pažymėjimai ir ženklai, nurodytieji šios tvarkos 1 ir 2 punktuose, tvirtinami ir gaminami Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

–––––––––––––––––––––––––

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1387, 2002-09-03, Žin., 2002, Nr. 87-3752 (2002-09-06)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. BALANDŽIO 8 D. NUTARIMO NR. 387 „DĖL GARBĖS DONORO VARDO SUTEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2002-09-09)

anrups@lrs.lt

 

 * Nemokamas kraujo ar plazmos davimas - tai kraujo ar plazmos davimas be atlygio, išreikšto pinigais ar kita forma, kurią būtų galima laikyti pinigų pakaitalu. Pinigų pakaitalo sąvoka apima darbo laiką, ilgesnį negu nustatyta donorystei ir donoro kelionei (Europos Taryba, 1996 metai).