Suvestinė redakcija nuo 2022-03-15

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1993, Nr. 3-73, i. k. 0931100NUTA00000008

 

Nauja redakcija nuo 2022-03-15:

Nr. 30, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-13, i. k. 2022-00498

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1993 m. sausio 12 d. Nr. 8

Vilnius

 

Siekdama sudaryti sąlygas plėtoti mokslą ir skatinti mokslininkus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a :

Patvirtinti Lietuvos mokslo premijų nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                     BRONISLOVAS LUBYS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                             JONAS PRAPIESTIS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m.

sausio 12 d. nutarimu Nr. 8

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 30

redakcija)

 

LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos mokslo premijų nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja darbų, kurie teikiami Lietuvos mokslo premijoms gauti (toliau – darbai), pateikimo bendruosius reikalavimus, Lietuvos mokslo premijų komisijos sudarymo principus, uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą, darbų  vertinimo ir Lietuvos mokslo premijų (toliau – premijos) skyrimo tvarką.

2. Premijos skiriamos kasmet mokslininkams už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus su Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prieskyra (toliau – darbai).

3. Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 7 premijos: humanitarinių mokslų srityje skiriama 1 premija, socialinių mokslų srityje – 1 premija, gamtos mokslų srityje – 2 premijos, medicinos ir sveikatos mokslų srityje ir žemės ūkio mokslų srityje – 2 premijos, technologijos mokslų srityje – 1 premija.

4. Premija yra 780 bazinių socialinių išmokų dydžių.

5. Premijas konkurso tvarka skiria Lietuvos mokslo premijų komisija (toliau – komisija).

6. Premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai, kuriuose išnagrinėta aktuali mokslo problema ir kurių tyrimų rezultatai iš esmės paskatino tolesnę mokslo krypties raidą ir (ar) labai prisidėjo prie Lietuvos konkurencingumo didinimo kuriant ir (ar) diegiant naujausias technologijas.

7. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai dienos.

 

II SKYRIUS

DARBŲ, SIŪLOMŲ PREMIJAI GAUTI, PATEIKIMO REIKALAVIMAI

 

8. Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti teikia Lietuvos aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai. Eksperimentinės plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo Lietuvos verslo įmonės ar organizacijos kartu su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais.

9. Darbų pateikėjai nurodo darbų mokslinę ir praktinę reikšmę.

10. Darbų priėmimo tvarką, reikalavimus teikiamiems darbams, darbų vertinimo kriterijus viešai paskelbia visuomenės informavimo priemonėse ir Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainėje komisija kasmet iki rugpjūčio 1 dienos. Darbai teikiami komisijai kasmet iki spalio 1 dienos. Siūlant darbus, pateikiama:

10.1. darbas;

10.2. darbą teikiančių institucijų pristatymas;

10.3. darbo anotacija;

10.4. darbo autoriaus (-ių) spausdintų ir (ar) įdiegtų mokslo darbų sąrašas. Prie pateiktų mokslo darbų nurodoma prieskyra Lietuvos mokslo ir studijų institucijai; 

10.5. darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas (pateikia pats darbo autorius).

11. Darbų, jų autorių sąrašą, darbų prieskyrą Lietuvos mokslo ir studijų institucijai ir mokslo sričiai komisija kasmet skelbia viešai visuomenės informavimo priemonėse ir Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainėje iki lapkričio 1 dienos.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMO PRINCIPAI

 

12. Komisiją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

13. Komisijos narių kandidatūras Ministerijai siūlo Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, ministerijos, Lietuvos mokslininkų sąjunga, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, kitos mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijos. Pasiūlymus dėl premijų laureatų, siūlomų į komisijos narius, Ministerijai pateikia Lietuvos mokslo taryba kartu su Lietuvos mokslų akademija.

14. Komisijos kadencija – 3 metai. Komisijos nariai komisijos veikloje gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 nepertraukiamas komisijos kadencijas iš eilės. Komisijos nariai, dalyvavę komisijos veikloje 2 nepertraukiamas komisijos kadencijas iš eilės, gali būti vėl tvirtinami komisijos nariais tik praėjus vienai komisijos kadencijai. Jei komisijos narys nutraukia veiklą nepasibaigus komisijos kadencijai, naujo komisijos nario kandidatūrą Ministerija atrenka iš kitų šių Nuostatų 13 punkte nurodytų institucijų pasiūlytų kandidatų į komisijos narius ir pateikia tvirtinti Vyriausybei per 20 darbo dienų nuo komisijos nario atsistatydinimo iš komisijos narių prašymo pateikimo.

15. Komisija susideda iš 29 narių: komisijos pirmininko, komisijos pirmininko pavaduotojo, komisijos mokslinio sekretoriaus, 11 humanitarinių ir socialinių mokslų komisijos sekcijos narių ir 15 gamtos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio ir technologijos mokslų komisijos sekcijos narių. Komisijos sekcijų nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai. Komisijos sekcijose humanitarinių, socialinių mokslų sritims atstovauja ne mažiau kaip po 5 narius, gamtos mokslų sričiai atstovauja ne mažiau kaip 6 nariai, technologijos mokslų sričiai – ne mažiau kaip 4 nariai, medicinos ir sveikatos mokslų sričiai – ne mažiau kaip 3 nariai, žemės ūkio mokslų sričiai – ne mažiau kaip 1 narys. Ne mažiau kaip trečdalį kiekvienos komisijos sekcijų narių turi sudaryti premijos laureatai, kuriems premijos paskirtos per pastaruosius 5 metus. Į komisijos sekcijų narius gali būti siūlomi mokslininkai, per paskutinius 5 metus vykdantys aktyvią ir produktyvią mokslinę veiklą (atliekantys mokslinius tyrimus ir jų rezultatus skelbiantys Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose) ar eksperimentinę plėtrą, atitinkamoje mokslo srityje turintys tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo ir ekspertinio darbo patirties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros klausimais. Komisijos pirmininko ir komisijos mokslinio sekretoriaus kandidatūras iš pasiūlytų į komisijos narius mokslininkų pasiūlo Lietuvos mokslų akademija, komisijos pirmininko pavaduotojo – Lietuvos mokslo taryba.

16.  Komisijos veikla organizuojama dviejose komisijos sekcijose (toliau – komisijos sekcijos):

16.1. humanitarinių ir socialinių mokslų;

16.2. gamtos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio ir technologijos mokslų.

17. Komisijos sekcijai vadovauja ir komisijos sekcijos posėdžių protokolus pasirašo komisijos sekcijos pirmininkas.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, TEISĖS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

18. Komisijos uždavinys – skirti premijas mokslininkams, atlikusiems Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus.

19. Vykdydama savo uždavinius, komisija atlieka šias funkcijas:

19.1. nustato reikalavimus teikiamiems premijų konkursui darbams ir jų vertinimo kriterijus;

19.2. priima darbus, siūlomus premijai gauti;

19.3. svarsto komisijai pateiktų darbų, siūlomų premijoms gauti, mokslinę ir praktinę reikšmę;

19.4. organizuoja komisijai pateiktų darbų, siūlomų premijoms gauti, ekspertizę;

19.5. analizuoja Lietuvos mokslo laimėjimus.

20. Atlikdama savo funkcijas, komisija turi teisę prašyti fizinių ir juridinių asmenų papildomos informacijos apie premijoms pasiūlytų mokslininkų darbus ir jų mokslinę veiklą.

21. Komisijai vadovauja pirmininkas, o jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisiją techniškai aptarnauja Lietuvos mokslų akademija.

22. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

23. Komisijos sprendimai įforminami komisijos posėdžių protokolais. Komisijos posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio pasirašo komisijos pirmininkas. Posėdžio protokolas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos išsiunčiamas visiems komisijos nariams, o prireikus – ir kitiems posėdyje dalyvavusiems  asmenims.

24. Komisijos pirmininkas:

24.1. planuoja ir organizuoja komisijos darbą;

24.2. šaukia komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro komisijos posėdžių darbotvarkę;

24.3. pasirašo komisijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su komisijos veikla;

24.4. atstovauja komisijai valstybės, savivaldybių ir kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose ar paveda komisijai atstovauti kitus komisijos narius;

24.5. tvirtina darbus vertinančių ekspertų ir darbus pristatančių bei darbų ekspertinio vertinimo išvadas apibendrinančių komisijos narių (toliau – darbus komentuojantys komisijos nariai) deklaracijos, nurodytos šių Nuostatų 36 punkte, formą;

24.6. tvirtina  komisijos darbo reglamentą.

25. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo prieš  3 darbo dienas iki posėdžio organizavimo dienos apie tai pranešti komisijos pirmininkui.

26. Komisijos ir komisijos sekcijų posėdžiai uždari. Komisijos posėdyje be komisijos narių komisijos pirmininko kvietimu gali dalyvauti ir kiti asmenys.

27. Komisijos ir komisijos sekcijų posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.

28. Komisijos narys, kurio darbas siūlomas premijai gauti, tais metais nusišalina nuo komisijos veiklos.

29. Komisija motyvuotu sprendimu gali neskirti visų įsteigtų premijų.

30. Komisija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais Nuostatais.

31. Komisijos ir komisijos sekcijų posėdžių protokolai, ekspertų sąrašai, ekspertų vertinimai ir atsiliepimai apie darbus yra konfidenciali komisijos medžiaga ir perduodama Lietuvos mokslų akademijos archyvui.

 

V SKYRIUS

DARBŲ VERTINIMAS

 

32. Darbus, pateiktus premijoms, atsižvelgdamas į tai, kokioje mokslo srityje atliktas pateiktas darbas premijai gauti, komisijos pirmininkas paskirsto komisijos sekcijoms.

33. Komisijos sekcija, savo posėdyje susipažinusi su gautais darbais, sprendžia dėl ekspertų mokslininkų, kuriuos siūlo komisijai kviesti vertinti darbus, kandidatūras bei darbus komentuojančių komisijos sekcijos narių kandidatūras. Komisijos sekcijos sprendimą komisijai teikia komisijos sekcijos pirmininkas.

34. Kiekvieno darbo vertinimui atlikti komisija kviečia ne mažiau kaip po 2 ekspertus. Darbams vertinti gali būti pasitelkiami ir užsienio ekspertai. Ekspertais negali būti komisijos nariai. Komisija posėdyje patvirtina darbus vertinančius ekspertus ir darbus komentuojančius komisijos narius.

35. Pateikto premijai darbo ekspertais ir darbą komentuojančiais komisijos nariais negali būti darbuotojai (nariai) institucijų, kurių bent vienas darbuotojas (narys) yra šio ar kito premijai pateikto tos pačios mokslo krypties darbo autorius, ir asmenys, kurie per pastaruosius 10 metų turėjo su pretendentu (pretendentais) bendrų publikacijų.

36. Pateikto premijai darbo ekspertai ir jį komentuojantys komisijos nariai turi deklaruoti neturintys su premijai pateikto darbo autoriumi (autoriais) interesų konflikto. Ekspertas, prieš pradėdamas darbo, pateikto premijai gauti, vertinimą ir darbą oficialiai komentuojantis komisijos narys, prieš jį skiriant komentuoti darbą, pasirašo deklaraciją pagal komisijos pirmininko patvirtintą formą.

37. Vertindami darbus, ekspertai turi atsižvelgti į jų originalumą, kompleksiškumą, baigtumą, praktinę vertę, autoriaus mokslines publikacijas Lietuvos ir užsienio žurnaluose. Darbų vertinimo formą nustato komisija. Ekspertai pateikia užpildytas darbų vertinimo formas komisijai iki jos  nustatyto termino.

38. Nuomonių apie mokslo darbus pateikimą ir jų pateikimo terminus nustato komisija, paskelbdama nacionaliniame Lietuvos dienraštyje ir Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainėje mokslo darbų, siūlomų premijai, ir jų autorių sąrašą.

39. Su premijoms pateiktais darbais, komisijos pakviestų ekspertų vertinimais ir komisijoje gautomis nuomonėmis apie pateiktus darbus supažindinami komisijos nariai komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka. Posėdžiuose darbus pristato ir su vertinimais bei gautomis nuomonėmis supažindina komisijos sekcijos pirmininkas. Jeigu vertinimai prieštaringi ar komisijos narių nuomonės išsiskiria, į komisijos sekcijos posėdį gali būti kviečiami darbą vertinę ekspertai.

40. Komisijos sekcijos sprendimas dėl siūlymo skirti premijas priimamas slaptu balsavimu baigiamajame komisijos sekcijos posėdyje.

 

VI SKYRIUS

PREMIJŲ SKYRIMAS

 

41. Komisijos sprendimas dėl premijų skyrimo priimamas slaptu balsavimu baigiamajame komisijos posėdyje. Premijuojami darbai, gavę ne mažiau kaip 3/4 posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų.

42. Sprendimą skirti premijas komisija priima kasmet iki vasario 10 dienos.

43. Apie priimtą sprendimą skirti premijas komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo komisijos sprendimo priėmimo praneša Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Ministerijai, viešai paskelbia visuomenės informavimo priemonėse ir Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainėje.

44. Asmenims, už kurių darbus paskirtos premijos, suteikiamas premijos laureato vardas ir įteikiamas premijos laureato diplomas. Premijos laureatai turi perskaityti viešą pranešimą apie savo  mokslinius laimėjimus Lietuvos mokslo bendruomenei ir visuomenei. Laureatų pranešimų skaitymą organizuoja Lietuvos mokslų akademija.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Darbai, svarstyti komisijos posėdyje, bet  už kuriuos premija neskirta, gali būti pakartotinai teikiami premijai gauti.

46. Autorių kolektyvui, už kurio darbą paskirta premija, ji paskirstoma po lygiai kiekvienam darbo autoriui.

47. Asmuo, už kurio darbą skirta premija, taip pat autorių kolektyvo, už kurio darbus skirta premija, pakartotinai teikti darbą gali ne anksčiau kaip po 15 metų.

48. Ministerija kasmet iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Studijų ir mokslo plėtros programai, numato lėšas premijoms mokėti, ir išlaidoms, susijusioms su komisijos darbu, padengti ir kontroliuoja, kaip laikomasi šių Nuostatų.

 

___________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 989, 1993-12-28, Žin., 1993, Nr. 74-1396 (1993-12-31), i. k. 0931100NUTA00000989

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 738 ir 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos Respublikos mokslo premijų" dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 704, 1997-07-03, Žin., 1997, Nr. 65-1581 (1997-07-09), i. k. 0971100NUTA00000704

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1158, 1997-10-23, Žin., 1997, Nr. 97-2454 (1997-10-29), i. k. 0971100NUTA00001158

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 ir 1996 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 812 dalinio pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1331, 1998-11-16, Žin., 1998, Nr. 102-2814 (1998-11-20), i. k. 0981100NUTA00001331

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 ir 1996 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 812 dalinio pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1321, 1999-11-30, Žin., 1999, Nr. 103-2970 (1999-12-03); Žin., 1999, Nr. 104-0 (1999-12-08), i. k. 0991100NUTA00001321

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" dalinio pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 205, 2003-02-07, Žin., 2003, Nr. 15-622 (2003-02-12), i. k. 1031100NUTA00000205

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" pakeitimo ir Lietuvos mokslo premijų komiteto sudėties patvirtinimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1286, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5553 (2004-10-16), i. k. 1041100NUTA00001286

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 839, 2006-08-31, Žin., 2006, Nr. 94-3695 (2006-09-05), i. k. 1061100NUTA00000839

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" pakeitimo ir Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 62, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 13-443 (2008-01-31), i. k. 1081100NUTA00000062

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 839 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" pakeitimo ir Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1264, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 140-5559 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001264

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 839 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" pakeitimo ir Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1747, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7133 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001747

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" pakeitimo ir Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1390, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6984 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001390

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 30, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-13, i. k. 2022-00498

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ pakeitimo