Suvestinė redakcija nuo 1997-10-30 iki 1998-11-20

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1993, Nr. 3-73, i. k. 0931100NUTA00000008

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ

 

1993 m. sausio 12 d. Nr. 8

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti 11 kasmetinių Lietuvos mokslo premijų: agrarinių, gamtos, matematikos ir medicinos mokslų srityje – iki 5 premijų; humanitarinių, socialinių ir teologijos mokslų srityje – iki 3 premijų; technikos mokslų srityje - iki 3 premijų.

Nurodytųjų premijų dydis 250 kartų viršija minimalų gyvenimo lygį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 989, 1993-12-28, Žin., 1993, Nr. 74-1396 (1993-12-31), i. k. 0931100NUTA00000989

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

 

2. Patvirtinti pridedamus:

2.1. Lietuvos mokslo premijų nuostatus;

2.2. Lietuvos mokslo premijų komiteto nuostatus;

2.3. Darbų, pateikiamų Lietuvos mokslo premijoms, ekspertizės nuostatus

Papildyta punktu:

Nr. 704, 1997-07-03, Žin., 1997, Nr. 65-1581 (1997-07-09), i. k. 0971100NUTA00000704

 

2.4. Lietuvos mokslo premijų komitetą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 704, 1997-07-03, Žin., 1997, Nr. 65-1581 (1997-07-09), i. k. 0971100NUTA00000704

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

 

3. Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai:

3.1. pagaminti Lietuvos mokslo premijos laureato diplomus;

3.2. kasmet numatyti lėšas Lietuvos mokslo premijoms mokėti ir išlaidoms, susijusioms su Lietuvos mokslo premijų komiteto darbu, padengti;

3.3. kontroliuoti, kaip laikomasi šiuo nutarimu patvirtintų Lietuvos mokslo premijų nuostatų, Lietuvos mokslo premijų komiteto nuostatų ir Darbų, pateikiamų Lietuvos mokslo premijoms, ekspertizės nuostatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

Nr. 704, 1997-07-03, Žin., 1997, Nr. 65-1581 (1997-07-09), i. k. 0971100NUTA00000704

 

4. Pripažinti netekusiu galios LKP CK ir Lietuvos Ministrų Tarybos 1986 m. kovo 26 d. nutarimą Nr. 122 „Dėl Lietuvos valstybinių mokslo ir technikos premijų komiteto sudėties patvirtinimo“.

5. Lietuvos mokslo premijų dokumentai saugomi Lietuvos mokslų akademijos archyve

Papildyta punktu:

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                     BRONISLOVAS LUBYS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                             JONAS PRAPIESTIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 8

 

Lietuvos mokslo premijų nuostatai

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

 

1. Lietuvos mokslo premijas (toliau vadinama – premijos) steigia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o jas konkurso tvarka skiria Lietuvos mokslo premijų komitetas (toliau vadinama – komitetas). Premijos skiriamos kasmet Lietuvos Respublikos piliečiams už reikšmingus mokslo darbus. Premijoms gali būti pristatyti ir užsienyje atlikti bei paskelbti darbai, svarbūs Lietuvos istorijai, kultūrai ir ūkiui

Punkto pakeitimai:

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

 

2. Mokslo darbai, pasiūlyti premijai gauti, turi būti paskelbti spaudoje ne vėliau kaip prieš metus.

3. Premijos laureatui ši premija gali būti skiriama dar kartą, bet ne anksčiau kaip po 5 metų.

4. Darbai, svarstyti komiteto posėdyje, bet nepremijuoti, gali būti pakartotinai pristatomi premijai.

5. Darbus premijai gauti siūlo Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, aukštųjų mokyklų ir institutų tarybos (senatai), mokslo draugijos.

6. Premijuotinų darbų pateikėjai nustato kiekvieno kandidato kūrybinį indėlį ir nurodo darbų reikšmę mokslui. Pateikiant premijai gauti originalų aukštosios mokyklos vadovėlį, turi būti įrodyta mokslinė jo vertė. Pageidautina, kad premijai teikiamo darbo autorių skaičius nebūtų didesnis kaip 6 asmenys. Tačiau komitete svarstant darbą, autorių skaičius, remiantis ekspertų išvadomis, gali būti sumažintas arba, išimties būdu, padidintas. Įtraukti į autorių kolektyvus asmenis, atliekančius tik administracinį darbą, draudžiama.

7. Darbus, siūlomus premijai gauti, priima komitetas kasmet iki spalio 1 dienos. Darbų priėmimo tvarką nustato komitetas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 704, 1997-07-03, Žin., 1997, Nr. 65-1581 (1997-07-09), i. k. 0971100NUTA00000704

 

8. Komitetas gautų darbų ir jų autorių sąrašą skelbia viešai.

9. Jeigu premija skiriama autorių kolektyvui, komitetas ją paskirsto po lygiai kiekvienam premijuojamajam.

10. Asmenims, kuriems yra paskirtos premijos, suteikiamas premijos laureato vardas, įteikiamas laureato diplomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 8

 

Lietuvos mokslo premijų komiteto

nuostatai

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

 

1. Lietuvos mokslo premijų komitetą (toliau vadinama – komitetas) Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu steigia, jo sudėtį tvirtina ir prireikus keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Komiteto narių kandidatūras Švietimo ir mokslo ministerijai siūlo Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Švietimo ir mokslo ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti komiteto sudėtį, atsižvelgdama į Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos mokslų akademijos nuomones. Komitetas susideda iš 36 narių – komiteto pirmininko, komiteto pirmininko pavaduotojo, komiteto mokslinio sekretoriaus ir po vienuolika trijų sekcijų narių. Komiteto kadencija – 3 metai. Komiteto nariai šio komiteto veikloje dalyvauja ne ilgiau kaip 6 metus. Jeigu komiteto nariai (narys) keičiami nepasibaigus kadencijai, nauji komiteto nariai skiriami likusiam kadencijos laikui

Punkto pakeitimai:

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

Nr. 1158, 1997-10-23, Žin., 1997, Nr. 97-2454 (1997-10-29), i. k. 0971100NUTA00001158

 

2. Komiteto nariai dirba pasiskirstę į šias tris sekcijas:

2.1. agrarinių, gamtos, matematikos ir medicinos mokslų;

2.2. humanitarinių, socialinių ir teologijos mokslų;

2.3. technikos mokslų.

3. Komitetas priima Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo, aukštųjų mokyklų, mokslo institutų tarybų (senatų), mokslo draugijų teikimus skirti Lietuvos mokslo premiją (toliau vadinama – premija).

Komiteto narys, kurio darbas pristatomas premijai, turi atsistatydinti iš komiteto narių

Punkto pakeitimai:

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

Nr. 704, 1997-07-03, Žin., 1997, Nr. 65-1581 (1997-07-09), i. k. 0971100NUTA00000704

 

4. Mokslo darbų, pristatytų premijai, ir jų autorių sąrašą kiekvienų metų spalio mėnesį komitetas skelbia viešai.

5. Komitetas bendradarbiauja su Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos mokslo taryba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 704, 1997-07-03, Žin., 1997, Nr. 65-1581 (1997-07-09), i. k. 0971100NUTA00000704

 

6. Komiteto (ar sekcijų) posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komiteto (ar sekcijos) narių. Komiteto sprendimai skirti premijas priimami slaptu balsavimu. Premijuojami darbai, surinkę ne mažiau kaip 3/4 posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų

Punkto pakeitimai:

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

 

7. Sprendimą skirti premijas komitetas priima kasmet iki vasario 1 dienos ir skelbia jį spaudoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 8

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 704

redakcija)

 

Darbų, pateikiamų Lietuvos mokslo premijoms, ekspertizės nuostatai

 

1. Darbus, Lietuvos mokslo premijų komiteto (toliau vadinama – komitetas) nustatyta tvarka pateiktus Lietuvos mokslo premijoms, komiteto pirmininkas, komiteto pirmininko pavaduotojas ir mokslinis sekretorius, dalyvaujant komiteto sekcijų pirmininkams, paskirsto komiteto sekcijoms.

2. Sekcija, savo posėdyje susipažinusi su gautais darbais, teikia komitetui ekspertų – mokslininkų, kuriuos komitetas kviečia recenzuoti bei vertinti darbus, – kandidatūras.

3. Kiekvieno darbo ekspertizei komitetas kviečia ne mažiau kaip po 2 ekspertus. Ekspertais negali būti komiteto nariai. Ekspertas gali recenzuoti bei vertinti tik vieną darbą.

4. Pateikto premijai darbo vertintojais (recenzentais ir darbą oficialiai komentuojančiais komiteto nariais) negali būti darbuotojai (nariai) institucijų, kurių bent vienas darbuotojas (narys) yra šio ar kito premijai pateikto tos pačios mokslo krypties darbo autorius, ir asmenys, kurie per pastaruosius 10 metų turėjo su pretendentu (pretendentais) bendrų publikacijų.

5. Recenzuodami bei vertindami darbus, ekspertai turi atsižvelgti į jų originalumą, kompleksiškumą, išbaigtumą, praktinę vertę, autoriaus mokslines publikacijas Lietuvos ir užsienio žurnaluose, apibendrinančius darbus bei įvertinti, ar autoriaus indėlis yra pakankamas. Recenzijos formą nustato komitetas. Ekspertai pateikia darbų recenzijas komiteto nustatytu laiku.

6. Lietuvos mokslo premijoms pateikti darbai ir komiteto pakviestų recenzentų recenzijos turi būti prieinami komiteto nariams susipažinti ne mažiau kaip mėnesį, o nustatytąja tvarka gautos nuomonės – ne mažiau kaip 2 savaites.

7. Lietuvos mokslo premijoms pateiktieji darbai svarstomi komiteto sekcijų posėdžiuose. Posėdžiuose darbus pristato ir su recenzijomis bei gautomis nuomonėmis supažindina sekcijos pirmininkas ar jo pavedimu sekcijos narys, tenkinantis šių nuostatų 4 punkte keliamus reikalavimus. Jeigu recenzijos prieštaringos, į posėdį gali būti kviečiami darbą recenzavę ekspertai.

______________

 

Papildyta priedu:

Nr. 704, 1997-07-03, Žin., 1997, Nr. 65-1581 (1997-07-09), i. k. 0971100NUTA00000704

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 812

 

Lietuvos mokslo premijų komitetas

 

B. Juodka (komiteto pirmininkas) L. Kadžiulis (komiteto pirmininko pavaduotojas) A. Šileika (komiteto mokslinis sekretorius)

Komiteto nariai:

 

Prof. habil. dr. P. Grybauskas

Prof. habil. dr. A. Janulaitis

Doc. dr. V. Kadūnas

Prof. habil. dr. S. Karazija

Prof. habil. dr. A. Laurinavičius

Prof. habil. dr. A. Lugauskas

Prof. habil. dr. A. Marcinkevičius

Prof. habil. dr. A. P. Piskarskas

Prof. habil. dr. H. Pragarauskas

Prof. habil. dr. A. Sliesaravičius

Prof. habil. dr. A. P. Vaškelis

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 1158, 1997-10-23, Žin., 1997, Nr. 97-2454 (1997-10-29), i. k. 0971100NUTA00001158

 

Humanitarinių, socialinių ir teologijos mokslų sekcija

 

A. Gaižutis P. Kūris R. Mikutavičius R. Pavilionis prof. habil. dr. A. Sabaliauskas L. Sauka A. Šliogeris A. Tyla A. Vasiliauskas E. Vilkas Z. Zinkevičius

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 1158, 1997-10-23, Žin., 1997, Nr. 97-2454 (1997-10-29), i. k. 0971100NUTA00001158

 

Technikos mokslų sekcija

 

V. Abraitis L. Ašmantas P. Baltrėnas R. Bansevičius M. Daunys V. Kaminskas K. Kriščiūnas R. Mačiulaitis V. Rajeckas L. Telksnys prof. habil. dr. J. Vilemas.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 1158, 1997-10-23, Žin., 1997, Nr. 97-2454 (1997-10-29), i. k. 0971100NUTA00001158

 

______________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 989, 1993-12-28, Žin., 1993, Nr. 74-1396 (1993-12-31), i. k. 0931100NUTA00000989

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 738 ir 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos Respublikos mokslo premijų" dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 704, 1997-07-03, Žin., 1997, Nr. 65-1581 (1997-07-09), i. k. 0971100NUTA00000704

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1158, 1997-10-23, Žin., 1997, Nr. 97-2454 (1997-10-29), i. k. 0971100NUTA00001158

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 ir 1996 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 812 dalinio pakeitimo