Suvestinė redakcija nuo 2009-10-09 iki 2009-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1993, Nr. 3-73, i. k. 0931100NUTA00000008

 

Nauja redakcija nuo 2006-09-06:

Nr. 839, 2006-08-31, Žin. 2006, Nr. 94-3695 (2006-09-05), i. k. 1061100NUTA00000839

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ

 

1993 m. sausio 12 d. Nr. 8

Vilnius

 

Siekdama sudaryti sąlygas plėtoti mokslą ir skatinti produktyviai dirbančius mokslininkus, taip pat vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527; 2005, Nr. 67-2405; 2007, Nr. 72-2831; 2008, Nr. 117-4442; 2009, Nr. 85-3576) 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

1. Patvirtinti Lietuvos mokslo premijų nuostatus (pridedama).

2. Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai:

2.1. kasmet iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Bendrųjų mokslo ir studijų sistemos poreikių tenkinimo programai, numatyti lėšas Lietuvos mokslo premijoms mokėti, Lietuvos mokslo premijos laureato diplomams gaminti ir išlaidoms, susijusioms su Lietuvos mokslo premijų komisijos darbu, padengti;

2.2. kontroliuoti, kaip laikomasi šiuo nutarimu patvirtintų Lietuvos mokslo premijų nuostatų.

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                     BRONISLOVAS LUBYS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                             JONAS PRAPIESTIS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 8

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 839

redakcija)

 

LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos mokslo premijų nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja darbų, pateikiamų Lietuvos mokslo premijoms, pateikimo bendruosius reikalavimus, jų ekspertizės, Lietuvos mokslo premijų skyrimo tvarką, Lietuvos mokslo premijų komisijos sudarymo principus, uždavinius, funkcijas ir teises, komisijos darbo organizavimą.

2. Lietuvos mokslo premijos (toliau vadinama – premijos) skiriamos kasmet už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbus (toliau vadinama – darbai). Premijoms gali būti siūlomi ir užsienyje atlikti ir paskelbti darbai, svarbūs Lietuvos istorijai, kultūrai ir ūkiui.

3. Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 7 Lietuvos mokslo premijos: humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 2 premijos, fizinių mokslų srityje – 2 premijos, biomedicinos mokslų srityje – 2 premijos, technologijos mokslų srityje – 1 premija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

4. Lietuvos mokslo premija yra 780 bazinių socialinių išmokų dydžių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

5. Premijas konkurso tvarka skiria Lietuvos mokslo premijų komisija (toliau vadinama – komisija). Komisiją techniškai aptarnauja Lietuvos mokslų akademija.

6. Lietuvos mokslo premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti mokslo darbai, kuriuose išnagrinėta aktuali mokslo problema, kurių tyrimų rezultatai įnešė svarų indėlį į mokslą, iš esmės paskatino tolesnę mokslo krypties raidą ir (arba) labai prisidėjo prie šalies konkurencingumo didinimo kuriant ir (arba) diegiant naujausias technologijas. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

II. DARBŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

7. Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti siūlo Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, aukštųjų mokyklų senatai ir mokslinių tyrimų įstaigų tarybos. Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su Lietuvos mokslų akademijos prezidiumu ar aukštųjų mokyklų senatais arba mokslinių tyrimų įstaigų tarybomis.

8. Premijuotinų darbų pateikėjai nurodo darbų mokslinę ir praktinę reikšmę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

9. Darbus, siūlomus premijai gauti, priima komisija kasmet iki spalio 1 dienos (2009 metais – iki lapkričio 24 d.), jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nenumato kitaip. Darbų priėmimo tvarką, reikalavimus teikiamiems konkursui darbams, darbų vertinimo kriterijus nustato ir viešai paskelbia spaudoje komisija kasmet iki rugpjūčio 1 dienos (2009 metais – iki spalio 23 d.). Siūlant darbus premijai gauti, pateikiami šie dokumentai:

9.1. mokslo darbas arba taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas;

9.2. darbą teikiančių institucijų pristatymas;

9.3. darbo anotacija;

9.4. darbo autoriaus (-ių) spausdintų ir (ar) įdiegtų mokslo darbų sąrašas;

9.5. darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

10. Mokslo darbų, siūlomų premijai gauti, ir jų autorių sąrašą komisija kasmet skelbia viešai spaudoje iki lapkričio 1 dienos (2009 metais – iki gruodžio 10 d.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

III. LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO PRINCIPAI

 

11. Komisiją Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu sudaro, jos sudėtį tvirtina ir prireikus keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

12. Komisijos narių kandidatūras Švietimo ir mokslo ministerijai siūlo Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, Lietuvos pramonininkų konfederacija, asociacija Žinių ekonomikos forumas, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, kitos suinteresuotos ministerijos, Lietuvos mokslininkų sąjunga, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, kitos mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijos. Pasiūlymus dėl Lietuvos mokslo premijų laureatų, siūlomų į komisijos narius, Švietimo ir mokslo ministerijai pateikia Lietuvos mokslo taryba kartu su Lietuvos mokslų akademija. Švietimo ir mokslo ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti komisijos sudėtį, išklausiusi Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos mokslų akademijos nuomonę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

13. Komisija susideda iš 29 narių: komisijos pirmininko, komisijos pirmininko pavaduotojo, komisijos mokslinio sekretoriaus, 11 Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijos narių ir 15 Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sekcijos narių. Komisijos sekcijose kiekvienai mokslo sričiai atstovauja po 5 narius. Ne mažiau kaip trečdalį kiekvienos komisijos sekcijų narių turi sudaryti Lietuvos mokslo premijos laureatai, kuriems Lietuvos mokslo premijos paskirtos per pastaruosius 5 metus. Į komisijos sekcijų narius gali būti siūlomi mokslininkai, per paskutinius 5 metus vykdantys aktyvią ir produktyvią mokslinę veiklą, atitinkamoje mokslo srityje turintys tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo ir ekspertinio darbo patirties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros klausimais. Komisijos pirmininko, komisijos pirmininko pavaduotojo, komisijos mokslinio sekretoriaus kandidatūros atrenkamos iš pasiūlytų į komisijos sekcijų narius mokslininkų. Komisijos sekcijoje negali būti daugiau kaip 2 asmenys, einantys pagrindines pareigas toje pačioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje. Komisijos kadencija – 3 metai. Asmenys komisijos veikloje gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 komisijos kadencijas iš eilės. Asmenys, jau dalyvavę komisijos veikloje 2 komisijos kadencijas iš eilės, gali būti vėl tvirtinami komisijos nariais tik praėjus vienai komisijos kadencijai. Jeigu komisijos narys keičiamas nepasibaigus komisijos kadencijai, naujas komisijos narys skiriamas likusiam komisijos kadencijos laikui, kuris nelaikomas visa komisijos kadencija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

14. Komisijos nariai dirba pasiskirstę į šias 2 sekcijas:

14.1. humanitarinių ir socialinių mokslų;

14.2. fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

IV. KOMISIJOS UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

15. Komisijos uždaviniai:

15.1. analizuoti Lietuvos mokslo laimėjimus;

15.2. vertinti fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbus.

16. Vykdydama savo uždavinius, komisija atlieka šias funkcijas:

16.1. nustato reikalavimus teikiamiems premijų konkursui darbams ir jų vertinimo kriterijus;

16.2. kasmet priima teikimus skirti Lietuvos mokslo premiją;

16.3. svarsto komisijai pasiūlytų darbų, pateikiamų Lietuvos mokslo premijoms gauti, mokslinę ir praktinę reikšmę;

16.4. organizuoja darbų, pateikiamų Lietuvos mokslo premijoms gauti, ekspertizę;

16.5. skiria Lietuvos mokslo premijas mokslininkams, atlikusiems Lietuvai reikšmingiausius fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbus.

17. Atlikdama savo funkcijas, komisija turi teisę prašyti fizinių ir juridinių asmenų papildomos informacijos apie Lietuvos mokslo premijoms pasiūlytų mokslininkų darbus ir jų mokslinę veiklą.

 

V. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

18. Komisijai vadovauja pirmininkas, o jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas.

19. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

20. Komisijos sprendimai įforminami komisijos posėdžių protokolais. Komisijos posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio pasirašo komisijos pirmininkas. Posėdžio protokolas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo išsiunčiamas visiems komisijos nariams, o prireikus – ir kitiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

21. Komisijos pirmininkas:

21.1. planuoja ir organizuoja komisijos darbą;

21.2. šaukia komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro komisijos posėdžių darbotvarkę;

21.3. pasirašo komisijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su komisijos veikla;

21.4. atstovauja komisijai valstybės, savivaldybių ir kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose ar įgalioja jai atstovauti kitus komisijos narius.

22. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti komisijos pirmininkui.

23. Komisijos posėdžiai uždari. Komisijos posėdyje, be komisijos narių, komisijos pirmininko kvietimu gali dalyvauti ir kiti asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

24. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.

25. Komisija priima Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo, aukštųjų mokyklų senatų ir mokslinių tyrimų įstaigų tarybų teikimus skirti Lietuvos mokslo premiją už fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus, taip pat verslo įmonių ar organizacijų kartu su Lietuvos mokslų akademijos prezidiumu ar aukštųjų mokyklų senatais arba mokslinių tyrimų įstaigų tarybomis parengtus teikimus skirti premiją už taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbus.

26. Komisijos narys, kurio darbas siūlomas premijai skirti, turi atsistatydinti iš komisijos narių.

27. Komisija gali neskirti visų įsteigtų premijų.

28. Komisija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais Nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

29. Komisija bendradarbiauja su Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos mokslo taryba.

30. Komisijos ir sekcijų posėdžių protokolai, recenzentų sąrašai, recenzijos ir atsiliepimai apie darbus yra konfidenciali komisijos medžiaga, iki perduodami archyvui. Lietuvos mokslo premijų dokumentai saugomi Lietuvos mokslų akademijos archyve.

 

VI. DARBŲ, PATEIKIAMŲ LIETUVOS MOKSLO PREMIJOMS, EKSPERTIZĖ IR PREMIJŲ SKYRIMAS

 

31. Darbus, pateiktus Lietuvos mokslo premijoms, atsižvelgdami į tai, kokioje mokslo srityje (humanitarinių ir socialinių mokslų, fizinių mokslų, biomedicinos mokslų ar technologijos mokslų) atliktas teikiamas darbas, komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, mokslinis sekretorius ir komisijų sekcijų pirmininkai paskirsto komisijos sekcijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

32. Sekcija, savo posėdyje susipažinusi su gautais darbais, teikia komisijai ekspertų – mokslininkų, kuriuos komisija kviečia recenzuoti ir vertinti darbus, – kandidatūras.

33. Kiekvieno darbo ekspertizei atlikti komisija kviečia ne mažiau kaip po 2 ekspertus. Darbų ekspertizei gali būti pasitelkiami ir užsienio ekspertai. Ekspertais negali būti komisijos nariai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

34. Pateikto premijai darbo ekspertais ir darbą oficialiai komentuojančiais komisijos nariais negali būti darbuotojai (nariai) institucijų, kurių bent vienas darbuotojas (narys) yra šio ar kito premijai pateikto tos pačios mokslo krypties darbo autorius, ir asmenys, kurie per pastaruosius 10 metų turėjo su pretendentu (pretendentais) bendrų publikacijų.

35. Recenzuodami ir vertindami darbus, ekspertai turi atsižvelgti į jų originalumą, kompleksiškumą, baigtumą, praktinę vertę, autoriaus mokslines publikacijas Lietuvos ir užsienio žurnaluose. Recenzijos formą nustato komisija. Ekspertai pateikia darbų recenzijas komisijos nustatytu laiku.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

36. Su Lietuvos mokslo premijoms pateiktais darbais, komisijos pakviestų ekspertų recenzijomis ir komisijoje gautomis nuomonėmis apie pateiktus darbus komisijos nariai supažindinami komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka. Nuomonių apie mokslo darbus pateikimo tvarką ir jų pateikimo terminus nustato komisija, paskelbdama viešai spaudoje mokslo darbų, siūlomų premijai, ir jų autorių sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

37. Su Lietuvos mokslo premijoms pateiktais darbais, komisijos pakviestų ekspertų recenzijomis ir komisijoje gautomis nuomonėmis apie pateiktus darbus supažindinami komisijos nariai. Posėdžiuose darbus pristato ir su recenzijomis bei gautomis nuomonėmis supažindina sekcijos pirmininkas ar jo pavedimu sekcijos narys, atitinkantis šių Nuostatų 34 punkte nustatytus reikalavimus. Jeigu recenzijos prieštaringos, į posėdį gali būti kviečiami darbą recenzavę ekspertai. Komisijos sekcijos sprendimas dėl siūlymo skirti Lietuvos mokslo premijas priimamas slaptu balsavimu baigiamajame komisijos sekcijos posėdyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

38. Komisijos sprendimas dėl Lietuvos mokslo premijų skyrimo priimamas slaptu balsavimu baigiamajame komisijos posėdyje. Premijuojami darbai, surinkę ne mažiau kaip 3/4 posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų. Sprendimą skirti premijas komisija priima kasmet iki vasario 10 dienos. Apie priimtą sprendimą skirti premijas komisija informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Švietimo ir mokslo ministeriją, viešai paskelbia spaudoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

39. Asmenims, kuriems paskirtos premijos, suteikiamas premijos laureato vardas ir įteikiamas Lietuvos mokslo premijos laureato diplomas. Lietuvos mokslo premijos laureatai turi perskaityti viešą pranešimą apie savo mokslinius laimėjimus Lietuvos mokslo bendruomenei ir visuomenei. Laureatų pranešimų skaitymą organizuoja Lietuvos mokslų akademija. Premijos įteikimo metu laureatai trumpai pristato premijuotus darbus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

40. Darbai, svarstyti komisijos posėdyje, bet nepremijuoti, gali būti pakartotinai pristatomi premijai.

41. Premija, skiriama autorių kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam premijuojamajam.

42. Premijos laureatas į šią premiją gali pretenduoti ne anksčiau kaip po 15 metų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

 

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 839

 

LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMISIJA

 

akad. Zenonas Rokus Rudzikas (komisijos pirmininkas)

prof. Giedrius Kuprevičius (komisijos pirmininko pavaduotojas)

prof. Vytas Antanas Tamošiūnas (komisijos mokslinis sekretorius)

 

Komisijos nariai:

 

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA

 

prof. Antanas Andrijauskas

habil.dr. Saulius Ambrazas

prof. Juozas Bivainis

prof. Audronė Kaukienė

prof. Algis Krupavičius

prof. Vidmantas Egidijus Kurapka

prof. Zigmas Lydeka

habil.dr. Rūta Marcinkevičienė

doc.dr. Edmundas Antanas Rimša

akad. Leonardas Sauka

prof. Bonifacas Stundžia

 

FIZINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA

 

habil.dr. Saulius Balevičius

habil.dr. Narimantas Čėnas

prof. Algimantas Federavičius

habil.dr. Romualdas Karazija

prof. Kęstutis Kilkus

habil.dr. Saulius Klimašauskas

habil.dr. Gediminas Niaura

prof. Mifodijus Sapagovas

prof. Sigitas Tamulevičius

prof. Konstantinas Pileckas

prof. Artūras Žukauskas

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 1264, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 140-5559 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001264

 

BIOMEDICINOS MOKSLŲ SEKCIJA

 

prof. Irena Balčiūnienė

prof. Vladas Algirdas Bumelis

habil.dr. Benediktas Jankauskas

prof. Juozas Kulys

prof. Virginijas Šikšnys

prof. Arūnas Lukoševičius

prof. Antanas Sederevičius

habil.dr. Virgilijus Uloza

habil.dr. Gediminas Valkiūnas

prof. Romualdas Juknys

prof. Rimantas Velička

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 62, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 13-443 (2008-01-31), i. k. 1081100NUTA00000062

Nr. 1264, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 140-5559 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001264

 

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA

 

dr. Romas Baronas

prof. Gintautas Dzemyda

habil.dr. Kęstutis Jarašiūnas

habil.dr. Žilvinas Kancleris

prof. Albinas Kasparaitis

prof. Vytautas Ostaševičius

prof. Liudvikas Pranevičius

dr. Saulius Sidaras

prof. Petras Rimantas Venskutonis

prof. Jurgis Vilemas

prof. Edmundas Kazimieras Zavadskas

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 989, 1993-12-28, Žin., 1993, Nr. 74-1396 (1993-12-31), i. k. 0931100NUTA00000989

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 738 ir 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 812, 1996-07-08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996-07-12), i. k. 0961100NUTA00000812

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos Respublikos mokslo premijų" dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 704, 1997-07-03, Žin., 1997, Nr. 65-1581 (1997-07-09), i. k. 0971100NUTA00000704

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1158, 1997-10-23, Žin., 1997, Nr. 97-2454 (1997-10-29), i. k. 0971100NUTA00001158

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 ir 1996 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 812 dalinio pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1331, 1998-11-16, Žin., 1998, Nr. 102-2814 (1998-11-20), i. k. 0981100NUTA00001331

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 ir 1996 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 812 dalinio pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1321, 1999-11-30, Žin., 1999, Nr. 103-2970 (1999-12-03); Žin., 1999, Nr. 104-0 (1999-12-08), i. k. 0991100NUTA00001321

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" dalinio pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 205, 2003-02-07, Žin., 2003, Nr. 15-622 (2003-02-12), i. k. 1031100NUTA00000205

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" pakeitimo ir Lietuvos mokslo premijų komiteto sudėties patvirtinimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1286, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5553 (2004-10-16), i. k. 1041100NUTA00001286

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 839, 2006-08-31, Žin., 2006, Nr. 94-3695 (2006-09-05), i. k. 1061100NUTA00000839

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" pakeitimo ir Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 62, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 13-443 (2008-01-31), i. k. 1081100NUTA00000062

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 839 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" pakeitimo ir Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1264, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 140-5559 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001264

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 839 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" pakeitimo ir Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08), i. k. 1091100NUTA00001227

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 "Dėl Lietuvos mokslo premijų" pakeitimo