Suvestinė redakcija nuo 2011-07-13 iki 2016-06-30

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 13-310, i. k. 0991010ISTAIII-1031

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJŲ

ĮSTATYMAS

 

1999 m. sausio 14 d. Nr. VIII-1031

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato bendrą ikiteisminę skundų (prašymų) dėl priimtų individualių administracinių aktų ar valstybės tarnautojų veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje nagrinėjimo tvarką.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1947, 2003-12-23, Žin., 2004, Nr. 4-48 (2004-01-07), i. k. 1031010ISTA0IX-1947

 

2. Mokestinių ginčų būtiną ikiteisminio nagrinėjimo tvarką nustato mokesčių įstatymai.

3. Įstatymai gali nustatyti ir kitokią atskirų kategorijų administracinių ginčų nagrinėjimo tvarką.

 

2 straipsnis. Administracinių ginčų komisijos

1. Savivaldybių tarybos sudaro savivaldybių visuomenines administracinių ginčų komisijas su sprendžiamojo balso teise. Išskyrus išimtis, kurias nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas arba kiti įstatymai, savivaldybių visuomeninės administracinių ginčų komisijos ikiteismine tvarka nagrinėja asmenų skundus dėl savivaldybių viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų arba valstybės tarnautojų veiksmų (neveikimo).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1947, 2003-12-23, Žin., 2004, Nr. 4-48 (2004-01-07), i. k. 1031010ISTA0IX-1947

Nr. XI-1534, 2011-06-23, Žin., 2011, Nr. 86-4173 (2011-07-13), i. k. 1111010ISTA0XI-1534

 

2. Skundus (prašymus) dėl priimtų individualių administracinių aktų ar viešojo administravimo subjektų veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje ikiteismine tvarka nagrinėja Vyriausioji administracinių ginčų komisija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1947, 2003-12-23, Žin., 2004, Nr. 4-48 (2004-01-07), i. k. 1031010ISTA0IX-1947

Nr. XI-925, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 76-3871 (2010-06-30), i. k. 1101010ISTA00XI-925

 

3. Išskyrus Administracinių bylų teisenos įstatyme arba kituose įstatymuose nustatytas išimtis, Vyriausioji administracinių ginčų komisija sprendžia ginčus, kurie priskirti Vilniaus apygardos administracinio teismo papildomai kompetencijai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1930, 2000-09-19, Žin., 2000, Nr. 85-2569 (2000-10-11), i. k. 1001010ISTAIII-1930

Nr. XI-925, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 76-3871 (2010-06-30), i. k. 1101010ISTA00XI-925

 

3 straipsnis. Savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymas

1. Savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija sudaroma 4 metams savivaldybės tarybos sprendimu tarybos kadencijos laikotarpiui iš 5 narių, iš kurių pirmininkas ir sekretorius turi turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą. Komisijos narių kandidatūras, iš jų komisijos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kandidatūras, savivaldybės tarybai teikia savivaldybės meras.

2. Savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai turi teisę atsistatydinti. Savivaldybės meras motyvuotu teikimu gali siūlyti savivaldybės tarybai atleisti savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ar narį prieš laiką ir vietoj jų teikti naujas kandidatūras likusios savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-948, 2002-06-11, Žin., 2002, Nr. 64-2578 (2002-06-26), i. k. 1021010ISTA00IX-948

Nr. XI-925, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 76-3871 (2010-06-30), i. k. 1101010ISTA00XI-925

 

4 straipsnis. Neteko galios nuo 2010-07-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XI-925, 2010-06-22, Žin. 2010, Nr. 76-3871 (2010-06-30), i. k. 1101010ISTA00XI-925

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1941, 2000-09-19, Žin., 2000, Nr. 85-2578 (2000-10-11), i. k. 1001010ISTAIII-1941

Nr. IX-1947, 2003-12-23, Žin., 2004, Nr. 4-48 (2004-01-07), i. k. 1031010ISTA0IX-1947

 

5 straipsnis. Savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos kompetencija

1. Savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija nagrinėja asmenų skundus dėl savivaldybių viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.

2. Savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos nesprendžia:

1) Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnyje, 18 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 19 straipsnyje ir 20 straipsnio 1 dalyje nurodytų ginčų (bylų), taip pat mokesčių bylų;

2) administracinių ginčų, kuriems nagrinėti įstatymuose numatyta kitokia tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-925, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 76-3871 (2010-06-30), i. k. 1101010ISTA00XI-925

 

6 straipsnis. Savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos darbo tvarka

1. Savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos posėdžiai vyksta iš anksto nustatytomis savaitės dienomis.

2. Savivaldybės visuomeninę administracinių ginčų komisiją techniškai aptarnauja savivaldybės administracija.

3. Už savo darbą savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija kartą per metus atsiskaito savivaldybės tarybai, taip pat yra atsakinga savivaldybės merui.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-948, 2002-06-11, Žin., 2002, Nr. 64-2578 (2002-06-26), i. k. 1021010ISTA00IX-948

Nr. XI-925, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 76-3871 (2010-06-30), i. k. 1101010ISTA00XI-925

 

7 straipsnis. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sudarymas

1. Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją 4 metams iš 5 narių sudaro Vyriausybė. Komisijos nariai privalo turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą. Narių kandidatūras, iš jų ir pirmininko kandidatūrą, Vyriausybei teikia teisingumo ministras.

2. Komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę atsistatydinti. Komisijos pirmininkas ir nariai Vyriausybės sprendimu gali būti atleisti ir pirma laiko. Tokiu atveju teisingumo ministras Vyriausybei teikia naujas kandidatūras.

 

8 straipsnis. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos statusas

1. Vyriausioji administracinių ginčų komisija yra juridinis asmuo, išlaikomas iš valstybės biudžeto.

2. Komisijos pirmininko ir narių darbas komisijoje laikytinas darbu pagrindinėje darbovietėje ir apmokamas Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos valstybės tarnautojų priėmimo į pareigas ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą tvarką, darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-948, 2002-06-11, Žin., 2002, Nr. 64-2578 (2002-06-26), i. k. 1021010ISTA00IX-948

Nr. IX-1389, 2003-03-25, Žin., 2003, Nr. 35-1463 (2003-04-11), i. k. 1031010ISTA0IX-1389

Nr. X-1782, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 131-5032 (2008-11-15), i. k. 1081010ISTA00X-1782

 

9 straipsnis. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos kompetencija

1. Vyriausioji administracinių ginčų komisija nagrinėja skundus (prašymus) dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat dėl minėtų subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.

2. Vyriausioji administracinių ginčų komisija nesprendžia:

1) Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnyje, 18 straipsnyje, 19 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 20 straipsnio 1 dalyje nurodytų ginčų (bylų), taip pat mokesčių bylų;

2) administracinių ginčų, kuriems nagrinėti įstatymai numato kitokią tvarką.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-664, 2001-12-17, Žin., 2001, Nr. 112-4083 (2001-12-30); Žin., 2002, Nr. 5-0 (2002-01-18), i. k. 1011010ISTA00IX-664

 

10 straipsnis. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos darbo tvarka

1. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos posėdžiai vyksta iš anksto nustatytomis savaitės dienomis.

2. Vyriausioji administracinių ginčų komisija už savo darbą kartą per metus atsiskaito Vyriausybei.

 

11 straipsnis. Skundo (prašymo) teisė

Su skundu (prašymu) į atitinkamą administracinių ginčų komisiją jos kompetencijai priskirtais klausimais turi teisę kreiptis asmenys, taip pat viešojo administravimo subjektai, kai šie mano, kad jų teisės yra pažeistos.

 

12 straipsnis. Administracinių ginčų komisijų teisės rengiant medžiagą posėdžiui

1. Administracinių ginčų komisija turi teisę reikalauti iš viešojo administravimo subjekto, priėmusio ginčijamą individualų administracinį aktą ar įvykdžiusio skundžiamą veiką, dokumentų, medžiagos ir informacijos, susijusių su posėdžiui rengiamu klausimu, taip pat gauti raštu ar žodžiu valstybės tarnautojų paaiškinimus dėl ginčo dalyko.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1947, 2003-12-23, Žin., 2004, Nr. 4-48 (2004-01-07), i. k. 1031010ISTA0IX-1947

 

2. Komisijos reikalaujama medžiaga ar dokumentų kopijos turi būti jai perduoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, jeigu pati komisija nenustato kito termino. Prireikus komisija terminą gali pratęsti.

3. Prireikus komisijos nariai ar jų įgalioti asmenys gali tirti skundą (prašymą) vietoje.

 

13 straipsnis. Administracinių ginčų nagrinėjimo terminai

1. Administracinių ginčų komisijai paduoti skundai (prašymai) turi būti išnagrinėti ir sprendimai dėl jų priimti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jų gavimo.

2. Prireikus motyvuotu komisijos sprendimu bendras skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 14 dienų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1930, 2000-09-19, Žin., 2000, Nr. 85-2569 (2000-10-11), i. k. 1001010ISTAIII-1930

 

14 straipsnis. Administracinių ginčų komisijos sprendimas

Administracinių ginčų komisija sprendimą dėl ginčo paprastai priima bendru sutarimu dalyvaujant ne mažiau kaip 3 komisijos nariams. Kai bendro sutarimo nėra, sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo dauguma posėdyje dalyvavusiųjų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1947, 2003-12-23, Žin., 2004, Nr. 4-48 (2004-01-07), i. k. 1031010ISTA0IX-1947

 

15 straipsnis. Administracinių ginčų komisijos sprendimo išsiuntimas vykdyti

1. Administracinių ginčų komisijos sprendimas išsiunčiamas vykdyti kitą dieną po priėmimo. Viešojo administravimo subjektas privalo sprendimą įvykdyti per jame nurodytą laiką, o jeigu laikas nenurodytas, - per 20 dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

2. Skundo padavimas administraciniam teismui sustabdo administracinių ginčų komisijos sprendimo vykdymą. Vykdytojui turi būti pranešta apie sprendimo apskundimą.

 

16 straipsnis. Administracinių ginčų komisijos sprendimo vykdymo užtikrinimas

Jeigu viešojo administravimo subjektas per nustatytą terminą neįvykdo administracinių ginčų komisijos sprendimo, pareiškėjas turi teisę kreiptis į atitinkamą administracinį teismą su prašymu užtikrinti sprendimo vykdymą.

 

17 straipsnis. Žalos atlyginimo klausimų sprendimas

Administracinių ginčų komisija, nagrinėdama skundus (prašymus), nei turtinės žalos, nei ginčo šalių turėtų išlaidų atlyginimo klausimų nesprendžia.

 

18 straipsnis. Administracinių ginčų komisijos sprendimo apskundimas

1. Savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sprendimas per 20 dienų nuo jo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamos apygardos administraciniam teismui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-925, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 76-3871 (2010-06-30), i. k. 1101010ISTA00XI-925

 

2. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimas per 20 dienų nuo jo gavimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1930, 2000-09-19, Žin., 2000, Nr. 85-2569 (2000-10-11), i. k. 1001010ISTAIII-1930

 

19 straipsnis. Subjektai, turintys teisę skųsti administracinių ginčų komisijų sprendimus

Ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos sprendimu, turi teisę skųsti tą sprendimą atitinkamam apygardos administraciniam teismui.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1930, 2000-09-19, Žin., 2000, Nr. 85-2569 (2000-10-11), i. k. 1001010ISTAIII-1930

 

20 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja nuo 1999 m. gegužės 1 d.

2. Vyriausybė iki 1999 m. gegužės 1 d. patvirtina apskričių administracinių ginčų komisijų, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sudėtis ir jų pirmininkus.

3. Savivaldybės, norinčios sudaryti savivaldybių visuomenines administracinių ginčų komisijas, iki 1999 m. gegužės 1 d. patvirtina tokių komisijų sudėtis ir jų pirmininkus.

4. Vyriausybė iki 1999 m. gegužės 1 d.  patvirtina Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1930, 2000-09-19, Žin., 2000, Nr. 85-2569 (2000-10-11), i. k. 1001010ISTAIII-1930

Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 2, 5, 9, 13, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1941, 2000-09-19, Žin., 2000, Nr. 85-2578 (2000-10-11), i. k. 1001010ISTAIII-1941

Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 3, 4, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-664, 2001-12-17, Žin., 2001, Nr. 112-4083 (2001-12-30); Žin., 2002, Nr. 5-0 (2002-01-18), i. k. 1011010ISTA00IX-664

Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-948, 2002-06-11, Žin., 2002, Nr. 64-2578 (2002-06-26), i. k. 1021010ISTA00IX-948

Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 3, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1389, 2003-03-25, Žin., 2003, Nr. 35-1463 (2003-04-11), i. k. 1031010ISTA0IX-1389

Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1947, 2003-12-23, Žin., 2004, Nr. 4-48 (2004-01-07), i. k. 1031010ISTA0IX-1947

Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1782, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 131-5032 (2008-11-15), i. k. 1081010ISTA00X-1782

Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-925, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 76-3871 (2010-06-30), i. k. 1101010ISTA00XI-925

Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 2, 3, 5, 6, 18 straipsnių pakeitimo ir 4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1534, 2011-06-23, Žin., 2011, Nr. 86-4173 (2011-07-13), i. k. 1111010ISTA0XI-1534

Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas