Suvestinė redakcija nuo 2011-01-01 iki 2011-09-30

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 11-239, i. k. 0991010ISTAIII-1019

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
RADIACINĖS SAUGOS
ĮSTATYMAS

 

1999 m. sausio 12 d. Nr. VIII-1019

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ĮSTATYMO PASKIRTIS IR PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų santykius, atsirandančius dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. Šis įstatymas nustato radiacinės saugos teisinius pagrindus, leidžiančius apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

2. Šis įstatymas reglamentuoja santykius, atsirandančius naudojant branduolinę energiją, tiek, kiek nereglamentuoja Branduolinės energijos įstatymo nuostatos.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Apšvita – procesas, kurio metu jonizuojančiosios spinduliuotės srautas apšvitina žmogų ar aplinką.

2. Darbuotojas, dirbantis su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – darbuotojas) – valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, dirbantys su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais arba jų veikiami ir veikiami apšvitos, kurios dozė gali viršyti gyventojams nustatytas ribas.

3. Gamtinė spinduliuotė – jonizuojančioji spinduliuotė, kurią sudaro kosminė spinduliuotė ir natūraliai pasiskirsčiusių gamtinių radionuklidų spinduliuotė.

4. Gyventojai – asmenys, išskyrus darbuotojus ir mokinius bei studentus, mokymosi metu naudojančius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, ir asmenis, kurie apšvitinami dėl jų pačių sveikatos priežiūros arba savanoriškai padėdami pacientams ar dalyvaudami medicininiuose bei biomedicininiuose moksliniuose tyrimuose.

5. Jonizuojančioji spinduliuotė – spinduliuotė, kuriai veikiant biologinėje aplinkoje susidaro skirtingų krūvių jonai.

6. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai – įrenginiai bei jų dalys, neturintys radioaktyviųjų medžiagų, bet dėl techninių savybių galintys generuoti jonizuojančiąją spinduliuotę.

7. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis – aparatas, radioaktyvioji medžiaga, įrenginys, gaminys arba prekė, skleidžiantys arba galintys skleisti jonizuojančiąją spinduliuotę.

8. Laikinasis leidimas – dokumentas, suteikiantis teisę šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims, turintiems valstybėje narėje išduotą dokumentą, suteikiantį teisę verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, laikinai Lietuvos Respublikoje verstis laikinajame leidime nurodyta veikla, laikantis šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų. Vertimosi veikla laikinumą vertina ir laikinojo leidimo galiojimo terminą nustato Radiacinės saugos centras, atsižvelgdamas į veiklos vykdymo trukmę, reguliarumą, dažnumą ir tęstinumą.

9. Leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas – dokumentas, suteikiantis vienkartinę teisę įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti tranzitu ar vežti šalies viduje radioaktyviąsias medžiagas laikantis šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

10. Licencija – dokumentas, suteikiantis teisę neterminuotą laiką verstis licencijoje nurodyta veikla laikantis šiame įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

11. Medicininė apšvita – apšvita, kurią patiria pacientai jų sveikatos priežiūros metu, medicininių ir biomedicininių mokslinių tyrimų metu bei asmenys (išskyrus darbuotojus), kurie savanoriškai padeda pacientui.

12. Nereguliuojamosios veiklos kriterijai – nustatyti dydžiai, kurių neviršijus, veiklai netaikomi radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai ir nereikalinga licencija.

13. Radiacinė avarija – situacija, kilusi dėl aparato gedimo arba technologinio proceso pažeidimų ar kitų priežasčių, kai dėl jų padarinių ar galimų padarinių reikia taikyti radiacinės saugos priemones.

14. Radiacinė sauga – visuma teisinių, techninių, technologinių, statybos, higienos bei darbų saugos, aplinkos apsaugos normų ir taisyklių bei priemonių, kuriomis užtikrinama žmonių ir aplinkos apsauga nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

15. Radioaktyvioji medžiaga – kiekviena medžiaga, kurioje yra vienas arba daugiau radionuklidų ir kurių savitasis aktyvumas viršija nustatytą dydį.

16. Radioaktyviosios atliekos – radioaktyviosios medžiagos, kurių toliau naudoti yra netikslinga arba negalima.

17. Radioaktyvusis užterštumas – bet kurios medžiagos, paviršiaus ar aplinkos bei žmogaus užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis. Žmogaus radioaktyvusis užterštumas – tai ir išorinis odos užterštumas, ir vidinis užterštumas.

18. Valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė ar Europos ekonominės erdvės valstybė.

19. Valstybinė radiacinės saugos ekspertizė – radiacinės saugos duomenų analizė, jos raidos tendencijų prognozė, kurią atlieka šio įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ar Vyriausybės nutarimų įgaliotos valstybės institucijos.

20. Veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – veikla) veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar su radioaktyviosiomis atliekomis, kuri lemia arba gali lemti papildomą darbuotojų ir gyventojų apšvitą arba dėl kurios padidėja apšvitintų žmonių skaičius ar jų apšvitos tikimybė.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

3 straipsnis. Pagrindiniai radiacinės saugos principai

Visokia veikla leidžiama ir vykdoma vadovaujantis šiais pagrindiniais radiacinės saugos principais:

1) jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimo pagrįstumo principu - visų rūšių veiklos, kurios metu naudojami  jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, duodama ekonominė, socialinė ir kitokia nauda žmogui ar visuomenei turi būti didesnė, negu daroma žala žmonių sveikatai ir aplinkai;

2) optimizavimo principu - atskirų asmenų ar visos visuomenės visokia apšvita turi būti tokia maža, kokią įmanoma pasiekti atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius faktorius;

3) ribojimo principu - visų veiklų sąlygota dozių suma negali viršyti nustatytosios, išskyrus paciento gaunamą dozę dėl jo sveikatos priežiūros bei asmens (kai tai nesusiję su jo darbu), savanoriškai padedančio pacientui ar dalyvaujančio medicininiuose bei biomedicininiuose moksliniuose tyrimuose, gaunamą dozę.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

RADIACINĖS SAUGOS VALSTYBINIS VALDYMAS

 

4 straipsnis. Vyriausybės kompetencija radiacinės saugos valstybinio valdymo srityje

Vyriausybė, įgyvendindama valstybės politiką radiacinės saugos valdymo srityje:

1) tvirtina valstybines radiacinės saugos programas;

2) reglamentuoja gyvenimo ir ūkinės veiklos ypatingo režimo sąlygas teritorijose, kurios nukentėjo nuo radiacinės avarijos;

3) steigia Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrą ir tvirtina jo nuostatus;

4) nustato ministerijų ir kitų valstybės institucijų kompetenciją radiacinės saugos valdymo srityje;

5) atlieka kitas radiacinės saugos valstybinio valdymo funkcijas, kurias nustato kiti įstatymai bei teisės aktai.

 

5 straipsnis. Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija radiacinės saugos srityje

Radiacinė sauga yra valstybės perduota savivaldybei funkcija, už kurios vykdymą atsakingas savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos direktorius:

1) reiškia savivaldybės nuomonę, dalyvaudamas sprendžiant asmenų, kurie verčiasi ar planuoja verstis šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta veikla, statybos, rekonstrukcijos ar veiklos nutraukimo klausimus;

2) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skelbia visuomenei informaciją apie radiacines avarijas, radioaktyviųjų medžiagų taršą, galinčias turėti ar turinčias įtakos aplinkos užterštumui, žmonių sveikatai ar gyvybei, bei įgyvendinamas radiacinės saugos priemones;

3) rengia žmonių radiacinės saugos ir radiacinių avarijų padarinių likvidavimo planus ir juos įgyvendina radiacinės avarijos atveju;

4) atlieka kitas radiacinės saugos valstybinio valdymo funkcijas, kurias reglamentuoja kiti įstatymai ir teisės aktai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

6 straipsnis. Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencija radiacinės saugos valstybinio valdymo srityje

Sveikatos apsaugos ministerija vykdo šias funkcijas radiacinės saugos valdymo srityje:

1) nustato žmonių ir atskirų jų grupių (darbuotojų, moksleivių, studentų, nėščiųjų ir kt.) radiacinės saugos normas ir organizuoja jų laikymosi priežiūrą bei kontrolę;

2) nustato nereguliuojamosios veiklos kriterijus;

3) atlieka kitas radiacinės saugos valstybinio valdymo funkcijas, kurias reglamentuoja kiti įstatymai bei teisės aktai.

 

7 straipsnis. Radiacinės saugos centras ir jo kompetencija radiacinės saugos valstybinio valdymo srityje

1. Radiacinės saugos centras yra valstybės valdymo bei savivaldos vykdomųjų ir kitų institucijų veiksmus radiacinės saugos srityje koordinuojanti bei radiacinės saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę, gyventojų apšvitos vertinimą ir ekspertizę atliekanti institucija. Radiacinės saugos centrą steigia ir jo nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija. Radiacinės saugos centras yra juridinis asmuo, išlaikomas iš valstybės biudžeto.

2. Radiacinės saugos centro funkcijos:

1) rengia įstatymų ir kitų teisės aktų radiacinės saugos klausimais projektus;

2) Vyriausybės patvirtintų licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka išduoda licencijas ar laikinuosius leidimus verstis veikla, nurodyta šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, juos patikslina, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą ar panaikina jų galiojimą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

3) prižiūri, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai laikosi šiame įstatyme, licencijose, laikinuosiuose leidimuose ir radiacinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, ir už šių reikalavimų pažeidimus taiko įstatymų numatytą atsakomybę;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

4) organizuoja ir atlieka oro, geriamojo vandens, maisto produktų ir jų žaliavų, statybinių medžiagų ir jų gaminių bei kitų objektų, kurie gali lemti žmogaus apšvitą, taršos radionuklidais monitoringą, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ima ir gauna reikalingus bandinius;

5) pagal kompetenciją rengia radiacinės saugos būklės apžvalgas ir teikia siūlymus visų lygių valstybės valdymo, kontrolės ir savivaldos vykdomosioms institucijoms radiacinės saugos klausimais bei informuoja visuomenę;

6) organizuoja ir atlieka gyventojų, darbuotojų ar jų atskirų rizikos grupių individualiosios apšvitos monitoringą normaliomis sąlygomis ir radiacinių avarijų atvejais, taip pat jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio žmonėms tyrimus bei vertinimą;

7) organizuoja ir pagal kompetenciją atlieka radiacinės saugos būklės tyrimų bei valstybinės ekspertizės darbus;

8) atlieka radiacinių avarijų tyrimus, prognozuoja jų padarinius ir teikia siūlymus, kaip jų išvengti bei juos likviduoti;

9) bendradarbiauja su tarptautinėmis ir šalies organizacijomis radiacinės saugos srityje;

10) tvarko Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrą;

11) atlieka kitas funkcijas, numatytas kituose įstatymuose, teisės aktuose.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VEIKLOS RADIACINĖS SAUGOS SRITYJE LICENCIJAVIMO SĄLYGOS

 

8 straipsnis. Veiklos licencijavimas, laikinųjų leidimų ir leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas išdavimas, draudžiama veikla

1. Be Vyriausybės patvirtintų licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka Radiacinės saugos centro išduotos licencijos ar laikinojo leidimo gaminti, naudoti, saugoti, montuoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, prekiauti jais, vežti radioaktyviąsias medžiagas, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, vežti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas ir neturint jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą šio straipsnio 2 dalyje nurodytą asmenį, turintį licenciją, draudžiama, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 3 dalyje.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta veikla gali verstis Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai, taip pat kitos užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje (toliau – asmuo).

3. Licencija ar laikinasis leidimas, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje, nereikalingi:

1) verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuriems taikomi nereguliuojamosios veiklos kriterijai;

2) prekiauti, vežti ir saugoti jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius;

3) vežti radioaktyviąsias medžiagas nekontroliuojamose pakuotėse, nurodytose Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose pavojingų krovinių vežimą.

4. Licencijų rūšys yra šios:

1) licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas;

2) licencija montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius;

3) licencija prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

4) licencija vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas;

5) licencija verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją.

5. Be Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoto leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas draudžiama. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai, norintys gauti leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas, turi pateikti įstatymų nustatyta tvarka įgaliotai institucijai nustatytos formos paraišką. Atsakymo dėl leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas išdavimo nepateikimas nelaikomas leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas išdavimu. Jeigu fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai, turintys leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas, nesilaiko radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų, įstatymų nustatyta tvarka įgaliota institucija panaikina leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas galiojimą.

6. Už licencijos ar laikinojo leidimo išdavimą, jų patikslinimą, licencijos ar laikinojo leidimo dublikato išdavimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, taip pat už leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir jo dublikato išdavimą šio straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais imama valstybės rinkliava.

7. Radioaktyviųjų medžiagų, kurios priskirtos strateginėms prekėms, importo, tranzito ir eksporto tvarką nustato Strateginių prekių kontrolės įstatymas.

8. Dėti radioaktyviųjų medžiagų į maisto produktus, žaislus, papuošalus, kosmetiką ir tokius gaminius parduoti, importuoti, eksportuoti draudžiama.

9. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai, pažeidę šio straipsnio 1 dalies reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

81 straipsnis. Dokumentai, kurių reikia licencijai gauti

Asmenys, norintys gauti bet kurios šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatytos rūšies licenciją, turi pateikti Radiacinės saugos centrui nustatytos formos paraišką (paraiškos formą nustato Radiacinės saugos centras) ir pridėti šiuos dokumentus:

1) motyvuotą būsimosios veiklos paaiškinimą;

2) darbuotojų radiacinės saugos programą ir dokumentus, įrodančius, kad verčiantis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais bus užtikrinta žmonių ir aplinkos radiacinė sauga, kaip nustatyta Vyriausybės patvirtintose licencijavimo taisyklėse;

3) išsamią informaciją apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius: sertifikatų ir kitų techninių dokumentų kopijas.

Papildyta straipsniu:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

82 straipsnis. Dokumentai, kurių reikia laikinajam leidimui gauti

Asmenys, turintys valstybėje narėje išduotą dokumentą, suteikiantį teisę verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, norintys gauti laikinąjį leidimą, turi pateikti Radiacinės saugos centrui šiuos dokumentus:

1) prašymą išduoti laikinąjį leidimą (prašymo formą nustato Radiacinės saugos centras);

2) galiojančio dokumento, suteikiančio teisę verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išduoto valstybėje narėje, kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą;

3) darbuotojų radiacinės saugos programą ir dokumentus, įrodančius, kad verčiantis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Lietuvos Respublikoje bus užtikrinta žmonių ir aplinkos radiacinė sauga, kaip nustatyta Vyriausybės patvirtintose licencijavimo taisyklėse.

Papildyta straipsniu:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

83 straipsnis. Dokumentų, pateiktų licencijai ar laikinajam leidimui gauti, nagrinėjimas

1. Radiacinės saugos centras per 30 kalendorinių dienų nuo visų licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą arba motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą ir apie tai raštu informuoja asmenį, kuris pateikė paraišką išduoti licenciją ar prašymą išduoti laikinąjį leidimą.

2. Jeigu asmuo pateikė ne visus licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinus dokumentus ir per Radiacinės saugos centro nustatytą terminą nepateikė trūkstamų dokumentų, Radiacinės saugos centras informuoja šį asmenį, kad paraiška išduoti licenciją ar prašymas išduoti laikinąjį leidimą paliekami nenagrinėti.

3. Išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą atsisakoma, jeigu:

1) pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų;

2) valstybinės radiacinės saugos priežiūros metu nustatyta, kad pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

4. Atsakymo dėl licencijos ar laikinojo leidimo išdavimo nepateikimas nelaikomas licencijos ar laikinojo leidimo išdavimu.

Papildyta straipsniu:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

84 straipsnis. Licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas

1. Licencija ar laikinasis leidimas patikslinami, jeigu pasikeičia bent vienas iš šių licencijoje ar laikinajame leidime nurodytų duomenų: juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas. Apie šiuos pasikeitusius duomenis asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, privalo pranešti Radiacinės saugos centrui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo įsigaliojimo dienos ir kartu su dokumentais, patvirtinančiais duomenų pasikeitimą, pateikti prašymą patikslinti licenciją ar laikinąjį leidimą.

2. Asmuo, praradęs licencijos ar laikinojo leidimo originalą, Radiacinės saugos centrui turi pateikti rašytinį motyvuotą paaiškinimą ir prašymą išduoti licencijos ar laikinojo leidimo dublikatą. Radiacinės saugos centras, išnagrinėjęs turimą informaciją, išduoda licencijos ar laikinojo leidimo dublikatą.

3. Licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas sustabdomas, jeigu:

1) vykdant veiklą pažeidžiami radiacinės saugos ar jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos reikalavimai, dėl kurių kyla grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei, daroma žala aplinkai;

2) asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, nustatyta tvarka laiku ir išsamiai neinformavo Radiacinės saugos centro apie įvykusią radiacinę avariją ir nesiėmė priemonių, kad būtų pašalintas jos kenksmingas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai bei padariniai;

3) asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, Vyriausybės patvirtintų licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka įspėtas dėl radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir (ar) trūkumų, per Radiacinės saugos centro nurodytą laiką šių pažeidimų ir (ar) trūkumų nepašalina;

4) asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, pats kreipiasi su prašymu sustabdyti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą.

4. Licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, pateikia Radiacinės saugos centrui:

1) prašymą panaikinti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą;

2) dokumentus ir kitą informaciją, patvirtinančius, kad radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai ir (ar) trūkumai, dėl kurių sustabdytas licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas, pašalinti (išskyrus šio straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytą atvejį).

5. Licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, nusprendžia nutraukti veiklą ir raštu kreipiasi į Radiacinės saugos centrą su prašymu panaikinti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą;

2) asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, per Radiacinės saugos centro nurodytą laiką nepašalina pažeidimų ir (ar) trūkumų, dėl kurių šio straipsnio 3 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytais pagrindais sustabdytas licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas;

3) juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, turintys licenciją ar laikinąjį leidimą, baigiasi likvidavimo arba reorganizavimo būdu, fizinis asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, mirė.

Papildyta straipsniu:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

9 straipsnis. Licencijas, laikinuosius leidimus ir leidimus vežti radioaktyviąsias medžiagas išduodančios institucijos

1. Licencijas ir laikinuosius leidimus veiklai, nurodytai šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, išskyrus licencijas, kurias išduoda Branduolinės energijos įstatyme nurodytos valstybės institucijos, išduoda, patikslina, jų galiojimą sustabdo, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina jų galiojimą Radiacinės saugos centras Vyriausybės patvirtintų licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka.

2. Leidimus vežti radioaktyviąsias medžiagas, skirtas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, įmonėms, mokslo ir mokymo įstaigoms bei valstybės ir savivaldybių institucijoms, išduoda Radiacinės saugos centras, o visais kitais atvejais – Sveikatos apsaugos ministerijos teikimu Vyriausybė.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

 

10 straipsnis. Asmenų, turinčių licenciją ar laikinąjį leidimą, pareigos

Asmenys, turintys licenciją ar laikinąjį leidimą, privalo:

1) užtikrinti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sąrašo sudarymą, tinkamą jų techninę būklę ir saugumą bei saugų naudojimą ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoti informaciją apie turimus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui;

2) kiek įmanoma mažinti darbuotojų apšvitą;

3) jeigu ten, kur vyksta veikla, lankosi gyventojai arba laikinai dirba kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų darbuotojai, užtikrinti radiacinę šių asmenų saugą pagal šio įstatymo ir kitų radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

4) šio įstatymo ir kitų radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams įgyvendinti ir jų įgyvendinimo priežiūrai skirti išmokytus atsakingus asmenis arba steigti radiacinės saugos padalinius;

5) užtikrinti, kad darbuotojai būtų reikiamos kvalifikacijos;

6) atlikti darbuotojų apšvitos ir darbo vietų monitoringą Radiacinės saugos centro nustatyta tvarka;

7) teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti darbuotojų sąrašus ir juos teikti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui;

8) savo iniciatyva ar įgaliotų valstybės valdymo, kontrolės ir savivaldybių vykdomųjų institucijų reikalavimu nutraukti veiklą, kuri neatitinka radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

9) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atiduoti laidoti netinkamus naudoti arba nebenaudojamus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius;

10) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlikti poveikio aplinkai monitoringą;

11) teikti Radiacinės saugos centrui (jam pareikalavus) objektyvią informaciją apie veiklos sąlygas, gaminamus ar įvežamus, parduodamus, išvežamus iš Lietuvos Respublikos gaminius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

12) imtis prevencinių radiacinės avarijos priemonių, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka laiku ir išsamiai informuoti Lietuvos Respublikos gyventojus ir valstybės valdymo ir kontrolės bei savivaldybių vykdomąsias institucijas apie galimą veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pavojų, taip pat, įvykus radiacinei avarijai, imtis veiksmų ir priemonių, kad būtų pašalintos kenksmingo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai priežastys bei padariniai, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka atlyginti žalą, padarytą žmonių sveikatai ir aplinkai dėl radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo, dėl kurio kaltas asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą;

13) teisės aktų nustatyta tvarka paženklinti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir konteinerius, kuriuose laikomi jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, ir pateikti jų vartotojams informaciją apie apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės;

14) šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turėdami teisę parduoti ar perduoti naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, įsitikinti, kad jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pirkėjas ar turėtojas, kuriems parduodami ar perduodami šie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, turi licenciją ar laikinąjį leidimą juos naudoti;

15) kreiptis į Radiacinės saugos centrą dėl asmens, atsakingo už I, II, III pavojingumo kategorijos uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, ir darbuotojų, vežančių I, II, III pavojingumo kategorijos uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, patikimumo patikrinimo organizavimo;

16) vykdyti kitas pareigas, nustatytas kituose įstatymuose ir teisės aktuose.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

11 straipsnis. Radiacinės saugos atitikties kontrolė

1. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos įrangą bei kitus įtaisus ir medžiagas, galinčius sąlygoti papildomą žmonių apšvitą, taip pat gaminius, turinčius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, galima parduoti ar naudoti tik nustačius, kad jie atitinka radiacinės saugos reikalavimus.

2. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos įrangos bei kitų įtaisų ir medžiagų, galinčių sąlygoti papildomą žmonių apšvitą, taip pat gaminių, turinčių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos reikalavimų atitiktį kontroliuoja Radiacinės saugos centras Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, o tais atvejais, kai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, radiacinės saugos įranga bei kiti įtaisai, medžiagos ir gaminiai, turintys jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, gali sąlygoti papildomą įtaką aplinkai, – Radiacinės saugos centras kartu su Aplinkos apsaugos agentūra.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-2115, 2004-04-13, Žin., 2004, Nr. 60-2123 (2004-04-24), i. k. 1041010ISTA0IX-2115

 

12 straipsnis. Darbuotojų pareigos

Darbuotojai privalo naudotis reikiama radiacinės saugos bei saugumo įranga, imtis visų priemonių apsisaugoti ir apsaugoti kitus žmones arba aplinką nuo kenksmingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

 

13 straipsnis. Apribojimai paaugliams, nėščioms ir krūtimi maitinančioms moterims dirbti darbus su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

1. Darbą, susijusį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, gali dirbti asmenys, vyresni kaip 18 metų.

2. 16-18 metų asmenys gali atlikti darbus su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais tik turint profesinio mokymo tikslų, neviršijant Sveikatos  apsaugos ministerijos nustatytų apšvitos lygių.

3. Darbdavys Darbo kodekso nustatyta tvarka privalo suteikti nėščiai moteriai tokį darbą, kad vaisiaus apšvita nėštumo metu neviršytų Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyto gyventojų apšvitos lygio.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

4. Darbdavys Darbo kodekso nustatyta tvarka privalo suteikti krūtimi maitinančiai moteriai tokį darbą, kad nebūtų organizmo radioaktyviojo užteršimo pavojaus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

14 straipsnis. Darbuotojų sveikatos tikrinimas

1. Darbuotojams privalomas išankstinis (prieš pradedant dirbti) ir periodinis sveikatos patikrinimas. Į darbus, susijusius su jonizuojančiąja spinduliuote, asmenys gali būti priimami tik pasitikrinę sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir turintys medicinos komisijos išvadas, kad sveikatos būklė jiems leidžia dirbti tokio pobūdžio darbus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

2. Jei darbuotojui konstatuoti ligos simptomai, kurie gali būti susiję su jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu, arba konstatuotas faktas ar įtarta, kad darbuotojo apšvita viršijo nustatytus lygius, tol, kol bus ištirtos ligos ar padidintos apšvitos priežastys ir aplinkybės ir Radiacinės saugos centras duos sutikimą darbuotojui tęsti darbą, darbdavys privalo suteikti kitą darbą, nesusietą su veikla, Darbo kodekso nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

3. Draudžiama dirbti darbus su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais tiems asmenims, kuriems nustatyti sveikatos pakitimai, dėl kurių jie negali dirbti tokių darbų.

 

15 straipsnis. Privalomasis radiacinės saugos mokymas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

1. Lietuvos Respublikoje radiacinės saugos turi būti mokomi:

1) juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų filialų darbuotojai, dirbantys su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

2) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai, dirbantys ekstremalių situacijų valdymo srityje;

3) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, pareigūnai, įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai ar jų įgalioti asmenys ir kiti asmenys, kurių darbas (veikla) susijęs (susijusi) su paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų aptikimu.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

2. Darbdaviai privalo savo lėšomis organizuoti šio straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytų asmenų radiacinės saugos mokymą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, o šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų asmenų radiacinės saugos mokymą – Vyriausybės nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

3. Darbdaviai privalo instruktuoti darbuotojus radiacinės saugos klausimais sudarydami darbo sutartį, perkeldami į kitą darbą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, keisdami darbo (gamybos) procesus, gamybos technologiją, darbo sąlygas, susijusias su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, taip pat jei keičiasi radiacinės saugos darbe standartai, normos, taisyklės ar instrukcijos.

4. Darbdaviams draudžiama pavesti dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais darbuotojams, kurie nėra išklausę privalomojo mokymo kurso ar neinstruktuoti radiacinės saugos klausimais.

 

16 straipsnis. Užsienio valstybių informavimas

Užsienio valstybėms teikiamos informacijos apie radiacinės saugos būklę Lietuvos Respublikoje mastą ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir kiti teisės aktai.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

RADIOAKTYVIOSIOS ATLIEKOS IR NENAUDOJAMI JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS GENERATORIAI

 

17 straipsnis. Radioaktyviosios atliekos

Radioaktyviosios atliekos turi būti surenkamos, rūšiuojamos, apdorojamos, laikomos, perdirbamos, transportuojamos, saugomos, nukenksminamos, laidojamos arba išmetamos į aplinką laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

 

18 straipsnis. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimas

1. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija.

2. Asmenys, turintys licenciją ar laikinąjį leidimą, privalo užtikrinti, kad jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai, baigus jų eksploataciją, būtų nepavojingi žmonių sveikatai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

MAISTO PRODUKTŲ SĄLYGOTOS APŠVITOS RIBOJIMAS

 

19 straipsnis. Maisto produktų, pašarų, geriamojo vandens, dirvožemio radioaktyviojo užterštumo valstybinė ekspertizė ir kontrolė

1. Leistinas maisto produktų, geriamojo vandens bei pašarų, galinčių įtakoti maisto produktų taršą, radioaktyviojo užterštumo normas ir šios taršos valstybinės ekspertizės bei kontrolės tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija.

2. Dirvožemio, galinčio daryti įtaką maisto produktų ir geriamojo vandens kokybei, radioaktyviojo užterštumo, atsiradusio dėl radiologinės ar branduolinės avarijos, leistinas normas ir kontrolės, ar atitinka normas, tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija, suderinusi su Aplinkos ministerija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-2115, 2004-04-13, Žin., 2004, Nr. 60-2123 (2004-04-24), i. k. 1041010ISTA0IX-2115

 

3. Maisto žaliavas, maisto produktus, geriamąjį vandenį ir besiliečiančias su jais medžiagas ir įrenginius, kurie neatitinka radiacinės saugos reikalavimų, gaminti, įvežti, išvežti, vežti tranzitu, perdirbti, realizuoti Lietuvos Respublikoje draudžiama.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

GAMTINĖS SPINDULIUOTĖS APŠVITOS RIBOJIMAS

 

20 straipsnis. Gamtinė spinduliuotė ir jos leistini lygiai

1. Gyventojų ir darbuotojų apšvitą, kurią lemia gamtinė spinduliuotė statiniuose, darbo vietose bei aplinkoje, reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministerija.

2. Gamtinės spinduliuotės matavimų statiniuose ir darbo vietose bei duomenų apibendrinimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija, o aplinkoje - Aplinkos ministerija.

 

21 straipsnis. Gamtiniai radionuklidai statybinėse medžiagose ir statybiniuose gaminiuose

1. Sąrašą sertifikuojamų statybinių medžiagų ir statybinių gaminių, kuriuos privaloma radiologiškai ištirti, bei leistinos taršos radionuklidais privalomąsias normas nustato Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Aplinkos ministerija.

2. Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja atrankinius radono tūrinių aktyvumų statiniuose ir darbo vietose tyrimus.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

MEDICININĖS APŠVITOS PROCEDŪRŲ RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

 

22 straipsnis. Medicininės apšvitos procedūrų radiacinės saugos reikalavimai

1. Asmenys, turintys licenciją ar laikinąjį leidimą, besiverčiantys medicininę apšvitą lemiančia veikla, turi imtis priemonių, kad naudojama įranga, medžiagos, pagalbinės priemonės atitiktų nustatytus radiacinės saugos reikalavimus, personalas turėtų reikiamą kvalifikaciją bei būtų sukurtos ir vykdomos kokybės užtikrinimo programos, o pacientų apšvita būtų kuo mažesnė.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

2. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai gali būti naudojami asmens sveikatos priežiūros ar medicinos, biomedicinos moksliniuose tyrimuose su žmonėmis tik tuo atveju, jei pacientas ar tiriamasis iš anksto informuojamas apie šių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimo tikslą bei galimus padarinius sveikatai ir sutinka būti tiriamas ar gydomas naudojant šiuos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius. Prieš atliekant su žmonėmis medicinos, biomedicinos mokslinius tyrimus, kurių metu bus naudojama apšvita,  turi būti gautas leidimas, kurį išduoda Lietuvos medicinos etikos komitetas, suderinęs su Radiacinės saugos centru.

3. Profilaktinių tyrimų, diagnostikos bei gydymo, naudojant medicininę apšvitą, tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

4. Pacientas turi teisę atsisakyti medicininės apšvitos procedūrų.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

ATSAKOMYBĖ

 

23 straipsnis. Atsakomybė už teisės aktų, reglamentuojančių radiacinės saugos reikalavimus, pažeidimus

Fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai, pažeidę radiacinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

24 straipsnis. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių tarptautinių sutarčių ar jų atskirų nuostatų radiacinės saugos klausimais sudarymo pagrindai

1. Tarptautinės sutartys, nustatančios santykius Lietuvoje radiacinės saugos klausimais, sudaromos vadovaujantis tarptautinės teisės principais bei normomis ir Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais tarptautinių sutarčių sudarymo tvarką.

2. Rengiant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar atskirų jų nuostatų, susijusių su valstybės radiacinės saugos klausimais, projektus, privalo dalyvauti Aplinkos ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Radiacinės saugos centro, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Vidaus reikalų ministerijos įgalioti atstovai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

 

3. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys numato kitokias nuostatas negu šis įstatymas, taikomos tarptautinių sutarčių nuostatos.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Radiacinės saugos įstatymas įsigalioja nuo 1999 m. balandžio 1 d.

 

26 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1. Vyriausybė iki 1999 m. balandžio 1 d.:

1) patvirtina veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo tvarką;

2) pateikia Seimui Administracinių teisės pažeidimų kodekso, Branduolinės energijos, Aplinkos apsaugos bei Įmonių įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų projektus;

3) įsteigia Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrą ir patvirtina jo nuostatus.

2. Vyriausybė iki 1999 m. rugpjūčio 1 d. patvirtina valstybinę radiacinės saugos programą.

 

27 straipsnis. Pasiūlymai Sveikatos apsaugos ministerijai

Sveikatos apsaugos ministerija iki 1999 balandžio 1 d.:

1) kartu su Aplinkos ministerija, Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija, Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustato informacijos apie branduolines ir radioaktyviąsias medžiagas, gabenamas per Lietuvos valstybinę sieną, teikimo tvarką;

2) nustato jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo tvarką;

3) nustato jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos įrangos bei kitų įtaisų ir medžiagų, galinčių sąlygoti papildomą žmonių apšvitą, radiacinės saugos atitikties kontrolės tvarką;

4) kartu su Aplinkos ministerija nustato sertifikuojamų statybinių medžiagų, kurias privaloma radiologiškai tirti, sąrašą.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2115, 2004-04-13, Žin., 2004, Nr. 60-2123 (2004-04-24), i. k. 1041010ISTA0IX-2115

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 9, 11 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1019, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 119-6043 (2010-10-07), i. k. 1101010ISTA0XI-1019

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 8-1, 8-2, 8-3 ir 8-4 straipsniais įstatymas