Suvestinė redakcija nuo 2015-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 112-3118, i. k. 0982250ISAK00000751

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENŲ, NORINČIŲ ĮSIGYTI CIVILINĮ GINKLĄ, SCHEMATIZUOTOS PSICHIATRINĖS APŽIŪROS IR PSICHIKOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

1998 m. gruodžio 17 d. Nr. 751

Vilnius

 

 

TVIRTINU:

Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodiką (pridedama).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                    MINDAUGAS STANKEVIČIUS


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos

ministro 1998 12 17

įsakymu Nr. 751

 

ASMENŲ, NORINČIŲ ĮSIGYTI CIVILINĮ GINKLĄ, SCHEMATIZUOTOS PSICHIATRINĖS APŽIŪROS IR PSICHIKOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO METODIKA

 

1. Civilinio ginklo įsigijimo tikslas bei asmens motyvai.

2. Kokia institucija nukreipė pas psichiatrą.

3. Gyvenimo aprašymas:

3.1. dabartinė ir ankstesnės gyvenamosios vietos (adresas, laikotarpis);

3.2. šeimos apibūdinimas (santuokos, ištuokos, asmens santykiai su šeimos nariais, giminėmis);

3.3. psichikos ligų paveldimumas šeimoje ir pirmos eilės giminėje, savižudybės;

3.4. buvusios galvos smegenų traumos netenkant sąmonės;

3.5. vidaus ir nervų ligos, nuomario priepuoliai, kitos kilmės priepuoliai;

3.6. išsilavinimas, mokymosi sutrikimai, antramečiavimas, akademinės atostogos ir kt.;

3.7. karinės prievolės atlikimas, santykiai su tarnybos draugais, nestatutiniai santykiai;

3.8. teisėtvarkos pažeidimai, teistumas (dėl kokio nusikaltimo);

3.9. darbovietė, darboviečių pakeitimai ir jų priežastys;

3.10. darbingumas, invalidumas (dėl kokios ligos);

3.11. žalingi įpročiai (rūkymas, girtavimas, narkotikų vartojimas, pripratimas prie vaistų);

3.12. nuolat dėl lėtinės ligos vartojamų vaistų pavadinimas;

3.13. gydymasis pas psichiatrą ar psichiatrijos ligoninėje.

4. Objektyvios informacijos apie asmenį surinkimas:

4.1. psichikos sveikatos priežiūros įstaigų duomenys;

4.2. kitų sveikatos priežiūros įstaigų informacija;

4.3. darbovietės, seniūnijos ir kitų institucijų charakteristika (nurodyti objektyvius duomenis suteikusios įstaigos pavadinimą, atsakingą asmenį). Seniūnijos charakteristikas gali išduoti ir elektroninėmis priemonėmis: šiuo atveju naudojami Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-776, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-07-03, i. k. 2015-10742

 

5. Tiriamojo psichikos būsenos aprašymas:

5.1. išvaizdos, elgsenos, pokalbio pobūdžio įvertinimas;

5.2. nusiskundimų psichopatologinis įvertinimas;

5.3. orientacijos, suvokimo, mąstymo, nuotaikos, atminties psichopatologinis įvertinimas;

5.4. intelekto ir gyvenimo patirties įvertinimas (psichologinis tyrimas, esant neaiškumui);

5.5. polinkių įvertinimas;

5.6. charakterio ypatumai;

5.7. sugebėjimas kritiškai įvertinti situaciją ir perspektyvą.

6. Gydytojo psichiatro išvada ir rekomendacija:

6.1. nenustačius psichikos sutrikimų, trukdančių įsigyti civilinį ginklą, išduodama pažyma;

6.2. nustačius psichikos sutrikimus ar psichozę, psichiatras privalo suteikti psichiatrinę pagalbą pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos įstatymą ir poįstatyminius aktus;

6.3. iškilus konfliktui ar neaiškumams dėl psichikos būsenos įvertinimo, tiriamasis nukreipiamas konsultacijai į aukštesnio lygio psichikos sveikatos priežiūros įstaigą, nurodant nukreipimo motyvus bei įstaigą.

Į tikrinamojo asmens sveikatos istoriją turi būti įrašyti tikrinamojo atsakymai į klausimus, nurodyta, ar per pastaruosius 5 metus nesigydė pas gydytojus psichiatrus (psichiatrus- narkologus) anonimiškai arba privačiai. Įrašą apie atsakymą į šiuos klausimus tiriamasis patvirtina savo parašu.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-776, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-07-03, i. k. 2015-10742

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 751 „Dėl Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo