Suvestinė redakcija nuo 2011-05-20 iki 2015-07-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 109-3008; Žin. 2011, Nr.60-2858, i. k. 0982250ISAK00000713

 

Nauja redakcija nuo 2011-05-20:

Nr. V-462, 2011-05-11, Žin. 2011, Nr. 60-2858 (2011-05-19), i. k. 1112250ISAK000V-462

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAUJO DONORŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VEIKLOS PRADŽIOS NUSTATYMO

 

1998 m. gruodžio 7 d. Nr. 713

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 115-2666; 2010, Nr. 142-7262) 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488) 6 straipsniu:

1. Tvirtinu Kraujo donorų registro nuostatus (pridedama).

2. Pavedu Higienos institutui:

2.1. iki 2011 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai Kraujo donorų registro specifikacijos projektą;

2.2. iki 2012 m. kovo 29 d. parengti ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai Kraujo donorų registro priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktą.

3. Nustatau, kad Kraujo donorų registro veiklos pradžia – 2012 m. balandžio 1 d.

4. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                    MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

1998 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 713

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V-462 redakcija)

 

KRAUJO DONORŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kraujo donorų registro nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja kraujo donorų registro (toliau – registras) paskirtį, jo objektus, registro tvarkymo įstaigas, jų teises, pareigas ir funkcijas, registro duomenų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų apsaugą, registro duomenų skelbimą ir teikimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Registro objektai yra kraujo ir kraujo sudedamųjų dalių donorai.

4. Registro asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti registro objektus.

5. Registro duomenys kaupiami vienoje registro duomenų bazėje.

6. Registro duomenų teikėjai – kraujo donorystės įstaigos, licencijuotos kraujo donorystės veiklai (toliau – kraujo donorystės įstaigos).

7. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 115-2666), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

8. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga ir asmens duomenų valdytoja yra Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga).

9. Centrinė registro tvarkymo įstaiga ir asmens duomenų tvarkytoja – Higienos institutas (toliau – centrinė registro tvarkymo įstaiga).

10. Kitos registro tvarkymo įstaigos (toliau – registro tvarkymo įstaigos) ir asmens duomenų tvarkytojos yra kraujo donorystės įstaigos.

11. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga metodiškai vadovauja registrui ir atlieka kitas šiuose nuostatuose nustatytas funkcijas.

12. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga privalo:

12.1. koordinuoti registro tvarkymo įstaigų darbą, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti šių įstaigų priežiūrą;

12.2. užtikrinti tinkamą registro tvarkymo įstaigų darbą;

12.3. atlikti registro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

12.4. kontroliuoti, kaip vykdomi metinis ir perspektyvinis registro biudžetai;

12.5. nagrinėti registro tvarkymo įstaigų pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo ir juos apibendrinti;

12.6. užtikrinti, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, šiais nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

12.7. planuoti metinį ir perspektyvinį registro biudžetus;

12.8. teikti suinteresuotiems asmenims informaciją apie registro veiklą;

12.9. organizuoti ir koordinuoti registro tvarkymo įstaigų darbuotojų mokymą, rengti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, kitus su kvalifikacijos kėlimu susijusius metodinius dokumentus.

13. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga turi teisę:

13.1. rengti ir priimti teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu ir registro duomenų sauga;

13.2. organizuoti registro kompiuterinės, programinės, komunikacinės įrangos įsigijimą ir finansavimą, nustatyti šios įrangos priežiūros ir suderinamumo tarp registro tvarkymo įstaigų reikalavimus, spręsti registro modernizavimo, plėtros ir sąveikos su kitais registrais klausimus;

13.3. atlikti kitus šiuose nuostatuose nustatytus veiksmus.

14. Registro tvarkymo įstaigos atlieka šias funkcijas:

14.1. registruoja registro objektus;

14.2. teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams;

14.3. teikia pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo;

14.4. teikia pasiūlymus rengiant su registro veikla susijusius teisės aktus.

15. Registro tvarkymo įstaigos privalo užtikrinti, kad:

15.1. registro duomenys atitiktų registro tvarkymo įstaigai pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

15.2. registro duomenys, gaunami iš susijusių registrų, būtų nuolat atnaujinami;

15.3. klaidingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys arba registro duomenų pasikeitimai būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

15.4. registro duomenų gavėjai, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys, būtų informuoti apie ištaisytus netikslumus;

15.5. registras būtų tvarkomas vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

16. Centrinė registro tvarkymo įstaiga atlieka šias funkcijas:

16.1. administruoja registro duomenų bazę;

16.2. užtikrina registro sąveiką su susijusiais registrais bei informacinius ryšius su valstybės informacinėmis sistemomis;

16.3. užtikrina tinkamą registro veikimą ir registro duomenų saugą;

16.4. užtikrina, kad registras veiktų nepertraukiamai;

16.5. informuoja registro duomenų gavėjus apie ištaisytus netikslumus, jeigu jiems buvo perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys;

16.6. praneša registro tvarkymo įstaigoms apie klaidingus, netikslius, neišsamius registro duomenis ir pastebėtas klaidas registro duomenų bazėje;

16.7. tvarko registro duomenų bazėje esančius duomenis, apibendrintus duomenis skelbia interneto svetainėje;

16.8. dalyvauja teisės aktų ir sutarčių, susijusių su registro duomenų tvarkymu ir sauga, rengime, diegia reikiamas technines ir technologines priemones;

16.9. teikia vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai pasiūlymus dėl registro plėtotės ir registro duomenų saugos;

16.10. rengia metinio ir perspektyvinio registro biudžetų projektus ir teikia vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai;

16.11. teikia siūlymus vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai dėl lėšų poreikio;

16.12. teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams;

16.13. teikia ir skelbia informaciją apie registro veiklą;

16.14. atlieka kitus nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

17. Centrinė ir registro tvarkymo įstaigos turi teisę:

17.1. reikalauti iš duomenis teikiančio asmens, kad registro duomenys ir jų pakeitimai būtų tinkamai surašyti, laiku pateikti ir atitiktų susijusių registrų duomenis;

17.2. skirti duomenis teikiančiam asmeniui terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustato, kad registrui pateikti duomenys yra netikslūs;

17.3. atsisakyti teikti registro duomenis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir nustatyta tvarka.

18. Centrinė registro tvarkymo įstaiga turi teisę nustatyti registro darbo organizavimo principus ir tvarką.

 

III. REGISTRO DUOMENYS

 

19. Registro duomenų bazėje kaupiami šie duomenys:

19.1. donoro identifikavimo kodas (unikalus, nekintantis, generuojamas automatiškai);

19.2. donoro asmens kodas, vardas ir pavardė;

19.3. gimimo data (metai, mėnuo, diena);

19.4. mirties data (metai, mėnuo, diena);

19.5. gyvenamoji vieta;

19.6. lytis;

19.7. kraujo grupė pagal ABO ir RhD;

19.8. Kell (K) antigenas;

19.9. kraujo grupė pagal Kidd (jei atlikta);

19.10. kraujo grupė pagal Duffy (jei atlikta);

19.11. žmogaus leukocitų antigenai (jei atlikta);

19.12. donorystę leidusio, uždraudusio gydytojo vardas, pavardė, spaudo numeris;

19.13. donorystės uždraudimo data, priežastis;

19.14. donoro duomenys apie donacijas:

19.14.1. kraujo donorystės įstaigos, kurioje duotas kraujas ar jo sudedamosios dalys, pavadinimas, adresas ir kodas;

19.14.2. donacijos identifikavimo numeris;

19.14.3. donacijos data;

19.14.4. donacijos pavadinimas (kraujo, dvigubos eritrocitų masės aferezė, trombocitaferezė ir/ar plazmaferezė ir/ar eritrocitaferezė);

19.14.5. pirminė ar pakartotina donacija;

19.14.6. atlygintina ar neatlygintina donacija;

19.14.7. donacija atlikta kraujo donorystės įstaigoje ar mobiliajame punkte;

19.14.8. hemoglobino kiekis kraujyje;

19.14.9. privalomųjų serologinių tyrimų (anti-ŽIV1-2, HBsAg, anti-HCV, anti-T. pallidum) rezultatai;

19.14.10. privalomųjų nukleino rūgščių (ŽIV, HBV, HCV) tyrimų rezultatai;

19.14.11. patvirtinamųjų serologinių tyrimų (anti-ŽIV1-2, HBsAg, anti-HCV, anti-T. pallidum) rezultatai (jei atlikta);

19.14.12. patvirtinamojo nukleino rūgščių tyrimo rezultatas (jei atlikta);

19.14.13. serologinių anti-CMV IgG, IgM tyrimų rezultatai (jei atlikta);

19.14.14. donaciją leidusio, laikinai sustabdžiusio, uždraudusio gydytojo vardas, pavardė, spaudo numeris;

19.14.15. donacijos laikino sustabdymo terminas, priežastis;

19.14.16. donacijos uždraudimo priežastis.

19.15. duomenų tvarkymo duomenys:

19.15.1. darbuotojo, įgalioto registruoti objektus, taisyti, atnaujinti, papildyti registro duomenis, vardas, pavardė, kodas (darbuotojo identifikavimo numeris);

19.15.2. registro objekto įregistravimo, išregistravimo datos, duomenų įrašymo ir keitimo datos.

20. Registro objektams klasifikuoti naudojami šie klasifikatoriai:

20.1. kraujo donorystės uždraudimo kriterijų;

20.2. kraujo donorystės laikino atidėjimo kriterijų;

20.3. donacijų pavadinimų;

20.4. sveikatos priežiūros specialistų spaudų numerių sąrašas.

 

IV. REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

21. Kraujo donorystės įstaigos teikia registrui 19.1–19.15.2 punktuose išvardintus duomenis.

22. Duomenis teikiantis asmuo privalo užtikrinti, kad teikiami duomenys būtų išsamūs ir atitiktų pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis.

23. Registro tvarkymo įstaigos duomenis apie donorus ir jų donacijas įrašo į duomenų bazę realiame laike:

23.1. 19.1–19.3, 19.5–19.7, 19.12–19.13, 19.14.1–19.14.8, 19.15 punktuose išvardinti duomenys įvedami nedelsiant donavimo dieną;

23.2. kituose punktuose išvardinti duomenys – per vieną darbo dieną, juos gavus.

24. Registro tvarkymo įstaigos, atsižvelgdamos į registro duomenų teikėjų pateiktus duomenis, priima sprendimą:

24.1. įregistruoti registro objektą;

24.2. įrašyti duomenų pakeitimus;

24.3. atsisakyti įregistruoti registro objektą, įrašyti duomenų pakeitimus, jeigu šie yra klaidingi, netikslūs, neišsamūs.

25. Registro objektas laikomas įregistruotu, kai registro tvarkymo įstaiga priima sprendimą įregistruoti registro objektą, suteikia registro objektui identifikavimo kodą, duomenis apie jį įrašo į registro duomenų bazę.

26. Klaidingi, netikslūs ar neišsamūs registro duomenys taisomi ar papildomi naujais asmens, kurio duomenys įrašyti į registrą, prašymu, taip pat registro tvarkymo įstaigų iniciatyva.

27. Pasikeitus registro objekto duomenims registro tvarkymo įstaigos apie pasikeitusius objekto duomenis nedelsiant informuoja centrinę registro tvarkymo įstaigą.

28. Atsisakymas įregistruoti registro objektą turi būti motyvuotas ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo asmeniui įteiktas asmeniškai arba išsiųstas paštu, taip pat raštu turi būti informuota centrinė registro tvarkymo įstaiga.

29. Registro duomenys keičiami senus įrašus papildant naujais. Taisomi tik klaidingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys.

30. Praėjus 50 metų nuo donoro pirmosios donacijos arba, jei asmuo miršta, gavus informaciją apie asmens mirties faktą, centrinė registro tvarkymo įstaiga išregistruoja duomenis apie registro objektą ir perkelia juos į duomenų bazės archyvą.

31. Registro duomenų bazės archyve registro objekto duomenys saugomi 30 metų.

32. Registro tvarkymo įstaigos, nustačiusios, kad duomenys iš susijusio registro skiriasi nuo duomenų teikėjo pateiktų duomenų, nedelsdamos informuoja susijusio registro tvarkymo įstaigą apie pastebėtus jos pateiktų duomenų netikslumus.

33. Nustačius, kad registro duomenys neatitinka susijusių registrų duomenų, netikslūs duomenys tikslinami su atitinkamo registro duomenimis. Patikslinus duomenis, apie tai informuojami registro duomenų gavėjai, kuriems buvo perduoti neteisingi duomenys.

34. Jeigu nustatoma, kad dėl registro tvarkymo įstaigos kaltės į registro duomenų bazę įrašyti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, registro tvarkymo įstaiga per vieną darbo dieną ištaiso duomenis registro duomenų bazėje ir informuoja apie tai registro duomenų gavėjus, kuriems pateikti klaidingi, netikslūs duomenys, apie registro duomenų pasikeitimus.

35. Kiekvienas asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, turi teisę šių nuostatų 56 punkte nustatyta tvarka susipažinti su registre tvarkomais jo duomenimis ir reikalauti, kad klaidingi, netikslūs duomenys būtų ištaisyti, neišsamūs papildyti, nereikalingi arba neteisėtai surinkti pašalinti. Registro tvarkymo įstaiga per tris darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo nurodytus netikslumus ištaiso ir informuoja apie tai reikalavusį to asmenį.

36. Visi iki duomenų pakeitimo registre buvę duomenys išregistruojami, perkeliami į archyvą ir saugomi jame 30 metų.

37. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

38. Duomenų apie donorus ir jų donacijas saugojimo trukmė nustatoma 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/98/EB, nustatančia žmogaus kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus, sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-687 „Dėl susekamumo ir pranešimų sveikatos apsaugos ministerijai apie pavojingas nepageidaujamas reakcijas ir pavojingus nepageidaujamus reiškinius, susijusius su kraujo ir jo komponentų ruošimu ar transfuzija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 90-3535) ir sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972) nustatyta tvarka. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys sunaikinami.

 

V. SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

39. Registro objektams apibūdinti papildomai naudojami kitų valstybės registrų duomenys:

39.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – nurodytieji šių nuostatų 19.2–19.6 punktuose;

39.2. Juridinių asmenų registro – nurodytieji šių nuostatų 19.14.1 punkte.

40. Valstybės registrų duomenys gaunami pagal centrinės registro tvarkymo įstaigos sudarytas sutartis su atitinkamų registrų tvarkymo įstaigomis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi iš susijusio registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per vieną darbo dieną pateiktą informaciją patikrinti ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Ištaisiusi registro duomenų netikslumus, registro tvarkymo įstaiga apie tai nedelsdama informuoja susijusio registro tvarkymo įstaigą ir registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

42. Registro tvarkymo įstaiga, nustačiusi gautų iš susijusio registro duomenų netikslumus per vieną darbo dieną perduoda susijusio registro tvarkymo įstaigai informaciją apie nustatytus jai perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

43. Registro duomenis registro duomenų gavėjams teikia centrinė registro tvarkymo įstaiga ir registro tvarkymo įstaigos.

44. Registre tvarkomi asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

45. Registro duomenų gavėjai – kraujo donorystės įstaigos, donorai, susiję registrai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

46. Teikiami duomenys:

46.1. kraujo donorystės įstaigoms 19.1–19.15.2 punktuose įrašyti duomenys;

46.2. donorams 19.1–19.3, 19.5–19.14.16 punktuose įrašyti jų duomenys;

46.3. susijusiems registrams teikiami duomenys, reikalingi sąveikai tarp registrų užtikrinti;

46.4. kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims teikiami apibendrinti, suvestiniai registro duomenys.

47. Registro tvarkymo įstaigos teikia duomenis donorams šiais būdais:

47.1. išduodant pažymas;

47.2. teikiant registro išrašus raštu.

48. Centrinė registro tvarkymo įstaiga teikia duomenis šiais būdais:

48.1. susijusiems registrams automatiniu būdu;

48.2. fiziniams ir juridiniams asmenims teikdama registro išrašus;

48.3. donorams elektroniniu būdu.

49. Registro duomenys teikiami pagal duomenų gavėjų prašymus ir duomenų teikimo sutartis. Duomenų gavėjo prašyme nurodomas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti duomenų apimtis. Duomenų teikimo sutartyje nustatoma duomenų teikėjo ir gavėjo teisės, atsakomybė, duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis.

50. Registro duomenys teikiami neatlygintinai Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 1–3 punktuose nustatyta tvarka.

51. Registro duomenų gavėjas, gaunantis registro duomenis pagal duomenų teikimo sutartį arba prašymą, privalo šiuos duomenis naudoti tik taip, kaip apibrėžta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme.

52. Už registro duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka atsako visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tvarko ar naudoja registro duomenis.

53. Viešai skelbiami tik anoniminiai, apibendrinti, suvestiniai registro duomenys.

54. Registro duomenų pagrindu parengtos ataskaitos viešai skelbiamos kasmet centrinės registro tvarkymo įstaigos interneto svetainėje.

55. Centrinė registro tvarkymo įstaiga savo interneto svetainėje pateikia informaciją apie registro objektus ir tikslus, registro tvarkymo įstaigas, registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis, klaidingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, registro duomenų teikėjus ir gavėjus, registrui teikiamų duomenų sąrašą, jų kiekį ir teikimo registrui būdus, registro duomenų apibendrinimus ir analizę.

56. Asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, pateikdamas registro tvarkymo įstaigai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei pateikęs prašymą raštu, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, bei pareikalauti raštu, kad būtų ištaisyti neteisingi, netikslūs arba papildyti neišsamūs ir pašalinti neteisėtai surinkti duomenys.

57. Gavusi šių nuostatų 56 punkte nurodytą prašymą (reikalavimą) ir įsitikinusi jo teisėtumu, registro tvarkymo įstaiga privalo per penkias darbo dienas ištaisyti neteisingus, netikslius arba papildyti neišsamius ir pašalinti neteisėtai surinktus duomenis, arba raštu informuoti asmenį, kurio duomenys įrašyti registre, kodėl negali šio reikalavimo įvykdyti.

58. Registro tvarkymo įstaiga privalo nedelsdama raštu informuoti registro duomenų gavėją, registro duomenų teikėją arba asmenį, kurio duomenys įrašyti registre, apie jų prašymu atliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo sustabdymą.

59. Registro duomenų gavėjas turi raštu informuoti registro tvarkymo įstaigą apie pastebėtus jam perduotų duomenų netikslumus. Gavusi tokį pranešimą ir įsitikinusi jo teisėtumu, registro tvarkymo įstaiga privalo per penkias darbo dienas ištaisyti netikslumus ir raštu informuoti registro duomenų gavėją, registro duomenų teikėją apie atliktą duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar duomenų tvarkymo sustabdymą.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

60. Europos Sąjungos valstybių narių, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinių asmenų statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms registro duomenys teikiami tokia pat tvarka kaip Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

61. Už registro duomenų ir dokumentų saugą atsako vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga, centrinė registro tvarkymo įstaiga ir registro tvarkymo įstaigos.

62. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga, centrinė registro tvarkymo įstaiga ir registro tvarkymo įstaigos privalo įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir kitas priemones, kurios užtikrintų registro duomenų saugumą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir kitokio neteisėto tvarkymo.

63. Registro duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis:

63.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

63.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 „Dėl elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891);

63.3. registro duomenų saugos nuostatais, saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėmis, informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planu bei informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklėmis;

63.4. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymo teisėtumą ir duomenų saugos valdymą.

64. Asmenys, tvarkantys registro objektų asmens duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Įsipareigojimas saugoti duomenų paslaptį galioja ir nutraukus su registro duomenų tvarkymu susijusią veiklą.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

65. Registro finansavimo šaltiniai yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyti finansavimo šaltiniai.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

66. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

67. Likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-462, 2011-05-11, Žin., 2011, Nr. 60-2858 (2011-05-19), i. k. 1112250ISAK000V-462

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-462, 2011-05-11, Žin., 2011, Nr. 60-2858 (2011-05-19), i. k. 1112250ISAK000V-462

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 713 "Dėl Kraujo donorų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo