Suvestinė redakcija nuo 2019-08-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 109-3008; Žin. 2011, Nr.60-2858, i. k. 0982250ISAK00000713

 

Nauja redakcija nuo 2015-07-03:

Nr. V-814, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10635

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAUJO DONORŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. gruodžio 7 d. Nr. 713

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtinu Kraujo donorų registro nuostatus (pridedama).

2. Pavedu šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                    MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 7 d.

įsakymu Nr. 713

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2015 m. birželio 30 d.

įsakymo Nr. V-814 redakcija)

 

 

KRAUJO DONORŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

i SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Kraujo donorų registro nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Kraujo donorų registro (toliau – Registras) paskirtį, objektus, Registro valdytoją, Registro tvarkytojus, jų teises, pareigas ir funkcijas, reglamentuoja Registro duomenų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, Registro duomenų saugą, skelbimą ir teikimą, Registro finansavimą, Registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims Registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Registre esančių asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti Registro objektus.

4. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

5. Registras tvarkomas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1007, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-21, i. k. 2019-13341

 

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos nuostatų 5 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

ii SKYRIUS

Registro VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Registro valdytoja ir asmens duomenų valdytoja yra Sveikatos apsaugos ministerija.

8. Registro tvarkytojai ir asmens duomenų tvarkytojai:

8.1. pagrindinis Registro tvarkytojas – Higienos institutas;

8.2. kiti Registro tvarkytojai – kraujo donorystės įstaigos.

9. Registro valdytojas ir asmens duomenų valdytojas turi Reglamente (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytas teises ir pareigas, taip pat atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1007, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-21, i. k. 2019-13341

 

10. Pagrindinis Registro tvarkytojas ir kiti Registro tvarkytojai turi Reglamente (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytas teises ir pareigas, atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, taip pat:

10.1. užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų raštu įsipareigoję saugoti Registre esančių asmens duomenų paslaptį;

10.2. atsako už Registro asmens duomenų tvarkymo ir teikimo teisėtumą, duomenų patikimumą pagal jiems suteiktas Registro duomenų tvarkymo teises;

10.3. Registro valdytojo nustatyta tvarka padeda jam įvykdyti Registro valdytojo prievolę atsakyti į Registro duomenų subjekto prašymus pasinaudoti Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje nustatytomis teisėmis;

10.4. pagal kompetenciją padeda Registro valdytojui užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 32–36 straipsniuose nustatytų prievolių laikymąsi;

10.5. organizacinėmis, techninėmis, technologinėmis ir metodinėmis priemonėmis užtikrina Registro saugą, Registre tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą, apsaugą nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, taip pat saugų duomenų perdavimą kompiuteriniais tinklais;

10.6. informuoja raštu ir (ar) el. paštu (nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 24 valandas) Registro valdytoją pagal Reglamento 2016/679 33 straipsnio 2 dalį apie įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą ir pateikia pranešimą Registro valdytojo nustatyta tvarka;

10.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su Registro duomenų tvarkymu ir sauga, projektus, diegia reikiamas technines ir technologines priemones;

10.8. pagal kompetenciją pateikia Registro valdytojui visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos Reglamento (ES) 2016/679 nustatytos prievolės, ir sudaro sąlygas bei padeda Registro valdytojui arba kitam Registro valdytojo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus. Nedelsdamas informuoja Registro valdytoją, jei, jo nuomone, nurodymas pateikti informaciją pažeidžia Reglamentą (ES) 2016/679 ar kitas duomenų apsaugos nuostatas;

10.9. pagal kompetenciją teikia Registro valdytojui pasiūlymus dėl Registro plėtros;

10.10. teikia Registro duomenis Registro duomenų gavėjams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1007, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-21, i. k. 2019-13341

 

11. Registro tvarkytojai, be 10 punkte nurodytų funkcijų, taip pat atlieka šias funkcijas:

11.1. pagrindinis Registro tvarkytojas:

11.1.1. administruoja Registro duomenų bazę;

11.1.2. užtikrina Registro sąveiką su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

11.1.3. apibendrintus duomenis skelbia Higienos instituto interneto svetainėje;

11.1.4. sudaro duomenų teikimo ir gavimo sutartis;

11.1.5. rengia Registro metinio biudžeto projektą ir teikia Registro valdytojui;

11.1.6. teikia ir skelbia informaciją apie Registro veiklą;

11.1.7. nagrinėja kitų Registro tvarkytojų pasiūlymus dėl Registro darbo organizavimo principų ir tvarkos ir priima dėl jų sprendimus;

11.2. kiti Registro tvarkytojai:

11.2.1. registruoja Registro objektus;

11.2.2. teikia pagrindiniam Registro tvarkytojui pasiūlymus dėl darbo organizavimo principų ir tvarkos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1007, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-21, i. k. 2019-13341

 

III SKYRIUS

Registro OBJEKTAI IR JŲ duomenys

 

12. Registro objektai yra kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorai.

13. Registre tvarkomi šie duomenys:

13.1. Registro objekto identifikavimo kodas;

13.2. Registro objekto įregistravimo data;

13.3. Registro objekto išregistravimo data;

13.4. Registro duomenų keitimo data;

13.5. donoro duomenys:

13.5.1. asmens kodas;

13.5.2. vardas (vardai);

13.5.3. pavardė (pavardės);

13.5.4. gimimo data;

13.5.5. mirties data;

13.5.6. gyvenamoji vieta;

13.5.7. lytis;

13.6. donoro apsilankymo kraujo donorystės įstaigoje data;

13.7. donoro kraujo tyrimų duomenys:

13.7.1. kraujo grupė pagal ABO ir RhD;

13.7.2. Kell (K) antigenas;

13.7.3. kraujo grupė pagal Kidd (jei nustatyta);

13.7.4. kraujo grupė pagal Duffy (jei nustatyta);

13.7.5. žmogaus leukocitų antigenai (jei nustatyta);

13.7.6. hemoglobino kiekis kraujyje;

13.7.7. privalomųjų serologinių tyrimų (anti-ŽIV1-2, HBsAg, anti-HCV, anti-T. pallidum) rezultatai;

13.7.8. privalomųjų nukleino rūgščių (ŽIV, HBV, HCV) tyrimų rezultatai;

13.7.9. patvirtinamųjų serologinių tyrimų (anti-ŽIV1-2, HBsAg, anti-HCV, anti-T. pallidum) rezultatai (jei atlikta);

13.7.10. patvirtinamojo nukleino rūgščių tyrimo rezultatas (jei atlikta);

13.7.11. serologinių anti-CMV IgG, IgM tyrimų rezultatai (jei atlikta);

13.8. donorystę leidusio, laikinai sustabdžiusio, uždraudusio gydytojo vardas, pavardė, spaudo numeris;

13.9. donorystės laikino sustabdymo terminas, priežastis;

13.10. donorystės uždraudimo data, priežastis;

13.11. duomenys apie donacijas:

13.11.1. donacijos identifikavimo numeris;

13.11.2. donacijos data;

13.11.3. kraujo donorystės įstaigos, kurioje duotas kraujas ar jo sudėtinės dalys, pavadinimas, adresas ir kodas;

13.11.4. donacijos pavadinimas (kraujo, dvigubos eritrocitų masės aferezė, trombocitaferezė ir (ar) plazmaferezė, ir (ar) eritrocitaferezė);

13.11.5. pirminė ar pakartotinė donacija;

13.11.6. atlygintina ar neatlygintina donacija;

13.11.7. donacijos atlikimo vieta (stacionaras ar mobilus punktas);

13.11.8. donaciją leidusio, laikinai sustabdžiusio, uždraudusio gydytojo vardas, pavardė, spaudo numeris;

13.11.9. donacijos laikino sustabdymo terminas, priežastis;

13.11.10. donacijos uždraudimo data, priežastis;

13.12. duomenys apie donorui nustatytas ligas, dėl kurių jam gali būti taikomas laikinas ir (arba) nuolatinis kraujo donorystės sustabdymas:

13.12.1. diagnozės data;

13.12.2. kodas pagal TLK-10-AM;

13.12.3. pavadinimas pagal TLK-10-AM;

13.12.4. tipas (+/-/0);

13.12.5. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, nustačiusios ligą, pavadinimas;

13.13. duomenys apie donoro vakcinavimus:

13.13.1. skiepijimo data;

13.13.2. užkrečiamosios ligos, nuo kurios skiepijama, kodas pagal TLK-10-AM;

13.13.3. užkrečiamosios ligos, nuo kurios skiepijama, pavadinimas pagal TLK-10-AM;

13.13.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje atliktas skiepas, pavadinimas.

14. Registro objektams klasifikuoti naudojami šie klasifikatoriai:

14.1. Lietuvos Respublikos adresų registro:

14.1.1. administracinių vienetų tipų;

14.1.2. gyvenamųjų vietovių tipų;

14.1.3. gatvių tipų;

14.2. kraujo donorystės uždraudimo kriterijų;

14.3. kraujo donorystės laikino atidėjimo kriterijų;

14.4. donacijų pavadinimų;

14.5. sveikatos priežiūros specialistų spaudo numerių sąrašas.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

15. Registro duomenų teikėjai – kraujo ir jo sudėtinių dalių donorai.

16. Registro objektai įregistruojami (išregistruojami), Registro duomenys įrašomi ir keičiami šių nuostatų nustatyta tvarka.

17. Registro duomenų teikėjai:

17.1. turi teisę:

17.1.1. susipažinti su Registre saugomais jų pateiktais ir į Registrą įrašytais duomenimis;

17.1.2. argumentuotai reikalauti pataisyti Registre saugomus klaidingus, netikslius, papildyti neišsamius duomenis, pašalinti nereikalingus duomenis;

17.2. privalo kraujo donorystės įstaigai pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

18. Registro duomenų teikėjas, pateikęs suklastotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Kraujo donorystės įstaiga tą pačią dieną, kai donoras kreipiasi dėl kraujo ar kraujo sudėtinių dalių davimo, priima sprendimą dėl jo įregistravimo į Registrą arba atsisakymo jį įregistruoti.

20. Donorą atsisakoma įregistruoti į Registrą, jeigu jis nepateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Apie šį sprendimą donoras informuojamas žodžiu, nurodant, kad būtina identifikuoti jo asmens tapatybę prieš įregistruojant jį Registre.

21. Prieš įregistruodama Registro objektą, kraujo donorystės įstaiga patikrina, ar jis nėra įregistruotas Registre. Registro objektas įregistruojamas, jeigu nustatoma, kad jis nebuvo įregistruotas anksčiau. Apie įregistravimą į Registrą Registro objektas informuojamas žodžiu.

22. Registro objektas laikomas įregistruotu, kai šių nuostatų 13.5.1–13.5.4, 13.5.6–13.5.7 papunkčiuose nurodyti Registro duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę ir Registro objektui suteikiamas indentifikavimo kodas bei įrašoma įregistravimo data.

23. Šių nuostatų 13.7 papunktyje nurodytus duomenis į Registro duomenų bazę įrašo kraujo donorystės įstaigos per 1 darbo dieną nuo kraujo tyrimų rezultatų sužinojimo.

24. Pasikeitusius 13.5.1–13.5.4 ir 13.5.6–13.5.7 papunkčiuose nurodytus duomenis donoras pateikia, kai pakartotinai kreipiasi į kraujo donorystės įstaigą dėl kraujo ar kraujo sudėtinių dalių davimo. Kraujo donorystės įstaiga, gavusi pasikeitusius duomenis, juos įvertina tą pačią dieną ir priima sprendimą juos įrašyti arba atsisakyti juos įrašyti į Registro duomenų bazę. Donoras yra žodžiu informuojamas apie įrašymą ar atsisakymą įrašyti jo pasikeitusius duomenis.

25. Keičiantis Registre įrašytiems duomenims, nauji duomenys į Registro duomenų bazę įrašomi nesunaikinus ankstesniųjų duomenų. Visi iki duomenų pakeitimo Registre buvę duomenys automatiniu būdu perkeliami į archyvą ir saugomi jame 30 metų.

26. Registro objektas išregistruojamas iš Registro praėjus 50 metų nuo įregistravimo į Registrą dienos arba gavus informaciją apie donoro mirtį. Išregistruoto Registro objekto duomenys automatiniu būdu perkeliami į duomenų bazės archyvą, įrašant jo išregistravimo datą, ir saugomi 30 metų.

27. Pasibaigus duomenų saugojimo Registro duomenų bazės archyve terminui, duomenys sunaikinami.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

28. Netikslūs, neišsamūs, klaidingi Registro duomenys (toliau – netikslūs Registro duomenys) taisomi Registro tvarkytojų iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (duomenų gavėjo, susijusio registro arba valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, duomenų subjekto) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

29. Jeigu nustatoma, kad į Registro duomenų bazę dėl kitų Registro tvarkytojų kaltės įrašyti netikslūs Registro duomenys, šie Registro tvarkytojai privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, netikslius duomenis ištaisyti ir raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis informuoti apie tai Registro duomenų gavėjus ir duomenų subjektus, o pagrindinis Registro tvarkytojas – susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kuriems buvo perduoti netikslūs Registro duomenys.

30. Jeigu nustatomi susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumai, pagrindinis Registro tvarkytojas nedelsdamas apie tai raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis informuoja susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytoją, pareikalauja pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

31. Jeigu nustatoma, kad gauti iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos duomenys skiriasi nuo duomenų teikėjo pateiktų duomenų, Registro objekto registravimo procedūra nestabdoma. Pagrindinis Registro tvarkytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, neatlygintinai raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis informuoja susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytoją apie pastebėtus jo pateiktų duomenų netikslumus, o kiti Registro tvarkytojai nedelsdami žodžiu informuoja duomenų teikėjus. Pagrindinis Registro tvarkytojas pareikalauja iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, o kiti Registro tvarkytojai – iš duomenų teikėjo pateikti patikslintus duomenis, o šie, gavę prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

32. Asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, pateikęs Registro valdytojui arba Registro tvarkytojams prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su Registre tvarkomais savo duomenimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1007, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-21, i. k. 2019-13341

 

33. Asmuo, susipažinęs su Registre tvarkomais savo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs, klaidingi duomenys, papildyti neišsamūs duomenys, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti Registro duomenys. Duomenų subjektų teisės, nurodytos Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje, įgyvendinamos Registro valdytojo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1007, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-21, i. k. 2019-13341

 

34. Kiti Registro tvarkytojai, gavę žodinį, rašytinį arba elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, asmens prašymą ištaisyti Registre tvarkomus netikslius jo duomenis ir tai pagrindžiančius dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikrina pateiktą informaciją, ištaiso tvarkomus duomenis bei neatlygtinai informuoja jį ir duomenų gavėjus, kuriems buvo pateikti netikslūs duomenys, apie netikslių Registro duomenų ištaisymą. Susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kuriems buvo pateikti netikslūs duomenys, apie ištaisytus netikslius duomenis informuoja pagrindinis Registro tvarkytojas.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO Sąveika su kitais registrais IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

35. Registre naudojami šie susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys:

35.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – nuostatų 13.5 papunktyje nurodyti duomenys;

35.2. Lietuvos Respublikos adresų registro – Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašas ir tarpinis Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašas nuostatų 13.5.6 papunktyje nurodytiems duomenims patikslinti;

35.3. Juridinių asmenų registro – nuostatų 13.11.3 papunktyje nurodyti duomenys;

35.4. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos – nuostatų 13.12 ir 13.13 papunkčiuose nurodyti duomenys.

36. Duomenys iš susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų gaunami automatiniu būdu. Sąveika detalizuojama sudaromose duomenų teikimo ir gavimo sutartyse.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

37. Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, yra vieši ir teikiami asmenims, turintiems Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą teisę juos gauti.

 

38. Registre tvarkomi asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenys teikiami pagal duomenų gavėjų prašymus (vienkartinio duomenų teikimo atveju) arba duomenų teikimo sutartis (daugkartinio duomenų teikimo atveju).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1007, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-21, i. k. 2019-13341

 

39. Pagrindinis Registro tvarkytojas gali teikti:

39.1. Registro išrašus ir Registro duomenų bazės išrašus, apimančius visus duomenų bazėje saugomus duomenis ir duomenų pasikeitimus arba jų dalį;

39.2. pagal Registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją (toliau – informacija).

40. Kiti Registro tvarkytojai gali teikti pagal Registro duomenis parengtus išrašus donorams apie jų duomenis.

41. Išrašai ir informacija gali būti:

41.1. pateikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

41.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

41.3. pateikiami raštu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.

42. Registro duomenys teikiami pagal duomenų gavėjų prašymus ir duomenų teikimo sutartis. Duomenų gavėjo prašyme nurodomas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti duomenų apimtis. Duomenų teikimo sutartyje nustatoma duomenų teikėjo ir gavėjo teisės, atsakomybė, duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis.

43. Registro duomenys teikiami neatlygintinai.

44. Registro duomenų gavėjas, gaunantis Registro duomenis pagal duomenų teikimo sutartį arba prašymą, privalo šiuos duomenis naudoti tik taip, kaip apibrėžta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme. Asmens duomenų gavėjas negali asmens duomenų naudoti kitam tikslui, negu yra nustatyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme. Registro duomenis teikti tretiesiems asmenims galima tik duomenų teikimo sutarčių, pasirašytų su pagrindiniu Registro tvarkytoju, nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

45. Už Registro duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka atsako visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tvarko ar naudoja Registro duomenis.

46. Viešai skelbiami tik apibendrinti, suvestiniai Registro duomenys.

47. Registro duomenų pagrindu parengta statistinė informacija viešai skelbiama pagrindinio Registro tvarkytojo interneto svetainėje.

48. Pagrindinis Registro tvarkytojas savo interneto svetainėje pateikia informaciją apie Registro duomenų tvarkymo tikslus, Registro valdytoją, Registro tvarkytojus, Registro duomenų teikėjus, Registro duomenų teikimo tvarką, Registro duomenų subjektų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, klaidingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, taip pat skelbia Registro statistinę informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1007, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-21, i. k. 2019-13341

 

49. Asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, Registro tvarkytojui pateikęs prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami. Prašymą asmuo gali pateikti ir elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį.

50. Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, kurie teikiami Reglamento (ES) 2016/679 nustatytomis sąlygomis, į užsienio valstybes teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1007, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-21, i. k. 2019-13341

 

51. Kai atsisakoma teikti Registro duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, raštu (paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis) pranešama apie priimtą motyvuotą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką. Sprendimas atsisakyti teikti Registro duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1007, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-21, i. k. 2019-13341

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

52. Registro duomenų saugos reikalavimus nustato Registro valdytojo tvirtinami Registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Reglamento (ES) 2016/679, Kibernetinio saugumo įstatymo, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą, reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1007, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-21, i. k. 2019-13341

 

53. Už Registro duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Registro valdytojas ir Registro tvarkytojai. Registro valdytojo ir Registro tvarkytojų atsakomybę už Registro duomenų saugą apibrėžia Registro duomenų saugos nuostatai.

54. Duomenų saugos priemonės turi užtikrinti:

54.1. registruojamų, perduodamų ryšių kanalais, saugomų, apdorojamų ir naudojamų duomenų saugą;

54.2. Registro duomenų saugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir kitokio neteisėto tvarkymo.

55. Registro tvarkytojų darbuotojai, Registre tvarkantys asmens duomenis, turi raštu pasižadėti saugoti Registre esančių asmens duomenų paslaptį, nepažeisdami Reglamento (ES) 2016/679 ir kitų teisės aktų reikalavimų. Ši pareiga galioja ir jiems nutraukus su Registro duomenų tvarkymu susijusią veiklą, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo ar sutartiniams santykiams. Pasižadėjimų originalus kiti Registro tvarkytojai perduoda pagrindiniam Registro tvarkytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1007, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-21, i. k. 2019-13341

 

56. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant Registrą nebūtų įrašyti netikslūs duomenys.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

57. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos lėšas).

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

58. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų įstatymų, taip pat Vyriausybės nustatyta tvarka.

59. Likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-462, 2011-05-11, Žin., 2011, Nr. 60-2858 (2011-05-19), i. k. 1112250ISAK000V-462

Nr. V-814, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10635

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-462, 2011-05-11, Žin., 2011, Nr. 60-2858 (2011-05-19), i. k. 1112250ISAK000V-462

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 713 "Dėl Kraujo donorų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-814, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10635

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 713 „Dėl Kraujo donorų registro nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1007, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-21, i. k. 2019-13341

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 713 "Dėl Kraujo donorų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo