Suvestinė redakcija nuo 2019-06-20

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 109-2993, i. k. 0981010ISTAVIII-935

 

Nauja redakcija nuo 2017-05-01:

Nr. XIII-192, 2017-01-12, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01325

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS

ĮSTATYMAS

 

1998 m. lapkričio 24 d. Nr. VIII-935

Vilnius

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų sampratą, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams taikomas valstybės paramos formas, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos statusą ir funkcijas.

2. Šiuo įstatymu sudaromos prielaidos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai ir verslumo skatinimui.

3. Šio įstatymo nuostatos, reguliuojančios smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų statusą, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktų, kuriais vadovaujantis teikiama valstybės pagalba ir nereikšminga (de minimis) pagalba smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, nuostatoms.

4. Šis įstatymas suderintas su Europos Sąjungos teisės aktu, nurodytu šio įstatymo priede.

 

2 straipsnis. Įstatymo sąvokos

1. Administracinės paslaugos smulkiajam ir vidutiniam verslui informavimo, konsultavimo smulkiojo ir vidutinio verslo pradžios, plėtros, tarptautiškumo ir kitais verslui aktualiais klausimais paslaugų teikimas, verslo aplinkos ir užsienio rinkų analizė, tyrimai bei Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro (toliau – ekonomikos ir inovacijų ministras) patvirtintų smulkiojo ir vidutinio verslo ir startuolių skatinimo priemonių vykdymas arba administravimas, įgyvendinant smulkiojo ir vidutinio verslo politiką.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

2. Didelis ir inovacijomis grindžiamas verslo plėtros potencialas – inovacinę veiklą vykdančio smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto pajėgumas prekes ir (ar) paslaugas pateikti ir (ar) paslaugas plėsti į tarptautines rinkas nenaudojant papildomų gamybos išteklių.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

3. Ekonominė veikla savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla, kuri apima prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims ir kurią vykdant siekiama gauti pajamų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

4. Finansinės paramos priemonės dalinis ar visiškas palūkanų dengimas, tam tikrų išlaidų (steigimo, tyrimų, garantijų mokesčių, kredito draudimo įmokų, sertifikavimo (registravimo), atitikties įvertinimo ir kitų) kompensavimas, subsidijos, dotacijos ir finansinės priemonės.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

5. Finansinės priemonės nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos, tarptautinių finansų institucijų ir (ar) kitomis lėšomis įgyvendinamos paskolų (labai mažų, lengvatinių ir kitų paskolų), garantijų, rizikos kapitalo investicijų arba kitos priemonės, kurioms finansuoti ir (ar) įgyvendinti skirtos lėšos (ar jų dalis) grįžta ir pakartotinai naudojamos verslo poreikiams.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

6. Finansiniai duomenys – balanse nurodyto turto vertė ir metinės pajamos.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

7. Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

8. Labai maža paskola – paskola verslininkui ar labai mažai įmonei iki 25 000 eurų dydžio.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

9. Lengvatinė paskola – paskola smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams palankesnėmis sąlygomis, negu siūloma komercinėje paskolų rinkoje (mažesnė negu vidutinio metinio rinkos palūkanų dydžio palūkanų norma, valstybė ar savivaldybė kompensuoja dalį paskolos palūkanų ir kt.).

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

10. Metinės pajamos – pardavimo grynosios pajamos, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, jeigu skaičiuojamos įmonės metinės pajamos, ir individualios veiklos pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, jeigu skaičiuojamos verslininko metinės pajamos.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

11. Neformalusis investuotojas juridinis asmuo, fizinis asmuo arba fizinių asmenų grupė (išskyrus akcines bendroves, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje), investuojantys nuosavą kapitalą į verslo pradžią ar inovatyvaus verslo plėtrą ir teikiantys įmonėms, į kurias investuoja, konsultavimo ir mokymo paslaugas.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

12. Partnerinės įmonės – įmonės, pagal šį įstatymą nepriskiriamos prie susijusių įmonių ir tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias ar partnerines įmones) turinčios ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų visų kitos įmonės dalyvių balsų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

13. Savarankiška įmonė – įmonė, kuri neturi nei partnerinių, nei susijusių įmonių.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

14. Smulkiojo ir (arba) vidutinio verslo asociacija – asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra smulkiojo ir (arba) vidutinio verslo subjektai.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

15. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkančios šio įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, arba verslininkas, atitinkantis šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

16. Startuolis – didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą turinti labai maža ar maža įmonė, Juridinių asmenų registre registruota ne ilgiau kaip 5 metus.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

17. Susijusios rinkos – tam tikros prekės ar paslaugos rinkos tiesioginių ryšių siejamų vartotojų ar tiekėjų rinkos.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

18. Susijusios įmonės – įmonės, atitinkančios šiame įstatyme nustatytus kriterijus.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

19. Valstybės parama:

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

1) valstybės pagalba – priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2008 C 115, p. 1) 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

2) nereikšminga (de minimis) pagalba – bendroji nereikšminga (de minimis) pagalba, nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, vykdančiam krovinių vežimo keliais veiklą, nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, teikiančiam visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, vykdančiam veiklą žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, arba nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, vykdančiam veiklą žuvininkystės sektoriuje;

3) kita parama, teikiama valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, valstybės ar savivaldybių pinigų fondų lėšomis.

20. Verslas – ekonominės veiklos vykdymas.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

21. Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

22. Verslo informacijos centras viešoji įstaiga, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė ir (arba) savivaldybė ir kurios tikslas – teikiant viešąsias paslaugas verslui, skatinti naujų įmonių steigimąsi, padėti jau veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų veiklos konkurencingumą ir efektyvumą.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

23. Verslo inkubatorius viešoji įstaiga, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė ir (arba) savivaldybė ir kurios tikslas – teikiant viešąsias paslaugas verslui, sumažinti verslą pradedančių įmonių veiklos riziką ir padėti joms įsitvirtinti rinkoje, taip pat skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų veiklos plėtrą. Verslo inkubatorius telkia verslą pradedančias įmones jam nuosavybės teise priklausančiose ar kitu teisiniu pagrindu valdomose ir naudojamose patalpose.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

24. Verslumas – asmens kompetencija įgyvendinti pridėtinę ekonominę ar socialinę vertę kuriančias idėjas ir asmens ekonominis, socialinis ir kūrybinis aktyvumas verslo srityje.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

25. Viešosios paslaugos smulkiajam ir vidutiniam verslui informavimas, konsultavimas verslo pradžios, verslo plėtros ir kitais verslui aktualiais klausimais, mokymo, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo, metodinės paslaugos, teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir (arba) verslą pradėti ketinantiems fiziniams asmenims, taip pat patalpų, techninės ir biuro įrangos nuoma ir praktinė pagalba nuomojantiems šias patalpas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

26. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatyme, Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1882, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-08, i. k. 2019-00236

Nr. XIII-2212, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09827

 

II SKYRIUS

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ SAMPRATA

 

3 straipsnis. Vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės

1. Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.

2. Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.