Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 iki 2017-04-30

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 109-2993, i. k. 0981010ISTAVIII-935

 

Nauja redakcija nuo 2008-01-01:

Nr. X-1346, 2007-12-04, Žin. 2007, Nr. 132-5354 (2007-12-15), i. k. 1071010ISTA00X-1346

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS
ĮSTATYMAS

 

1998 m. lapkričio 24 d. Nr. VIII-935

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų sampratą, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams taikomas valstybės paramos formas.

2. Šis įstatymas suderintas su Europos Sąjungos teisės aktu, nurodytu Įstatymo priede.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Įmonė – juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą.

2. Įmonės finansiniai duomenys – įmonės balanse nurodyto turto vertė ir įmonės metinės pajamos.

3. Įmonės metinės pajamos – pardavimo grynosios pajamos, kaip jos apibrėžtos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme.

4. Labai maža paskola (mikrokreditas) – paskola verslininkui ar labai mažai įmonei (mikroįmonei) iki 25 000 eurų dydžio.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1186, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14289

 

5. Lengvatinė paskola – paskola smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams palankesnėmis sąlygomis, negu siūloma komercinėje paskolų rinkoje (mažesnė negu vidutinio metinio rinkos palūkanų dydžio palūkanų norma, valstybė ar savivaldybė kompensuoja dalį paskolos palūkanų ir kt.).

6. Neformalusis investuotojas – fizinis asmuo arba fizinių asmenų grupė, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka į steigiamas arba veikiančias įmones investuojantys nuosavą turtą, skirtą verslo pradžiai ar inovatyvaus verslo plėtrai finansuoti, ir teikiantys šioms įmonėms patarimus dėl verslo plėtros bei valdymo, konsultavimo ir mokymo paslaugas.

7. Partnerinės įmonės – įmonės, pagal šį įstatymą nepriskiriamos susijusioms įmonėms ir tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias įmones) turinčios nuo 25 iki 50 procentų kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios nuo 25 iki 50 procentų visų kitos įmonės dalyvių balsų.

8. Savarankiška įmonė – įmonė, kuri pagal šį įstatymą nėra priskiriama partnerinei arba susijusiai įmonei.

9. Neteko galios nuo 2014-10-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XII-470, 2013-07-02, Žin. 2013, Nr. 79-3991 (2013-07-23), i. k. 1131010ISTA0XII-470

 

10. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas – labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė, atitinkanti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ar verslininkas, atitinkantis šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.

11. Susijusi rinka – atitinkamos rinkos tiesioginių vartotojų ar tiesioginių tiekėjų rinka.

12. Susijusios įmonės – įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių:

1) viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje;

2) viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo ar priežiūros organo narių ar administracijos pareigūnų;

3) įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su šia įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų;

4) įmonė, kuri dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės dalyviais, kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų;

5) dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę šios dalies 1–4 punktuose nurodyti įmonių ryšiai, jei šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje atitinkamoje rinkoje ar susijusiose rinkose.

13. Valstybės parama:

1) valstybės pagalba taikant bet kurią priemonę, atitinkančią Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

2) nereikšminga pagalba, kaip ji apibrėžiama Komisijos reglamentuose, priimtuose vadovaujantis 1998 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 994/98 dėl Europos Bendrijos steigimo sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims 2 straipsnio nuostatomis;

3) kita parama, teikiama valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, valstybės ar savivaldybių pinigų fondų lėšomis.

14. Verslininkas – fizinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą).

15. Verslo informacijos centras – viešoji įstaiga, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė ir (arba) savivaldybė ir kurios tikslas – teikiant viešąsias paslaugas verslui, skatinti naujų įmonių kūrimąsi, padėti jau veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų veiklos konkurencingumą ir efektyvumą.

16. Verslo inkubatorius – viešoji įstaiga, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė ir (arba) savivaldybė ir kurios tikslas – teikiant viešąsias paslaugas verslui, sumažinti verslą pradedančių įmonių veiklos riziką ir padėti joms įsitvirtinti rinkoje, taip pat skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų veiklos plėtrą. Verslo inkubatorius telkia verslą pradedančias įmones jam nuosavybės teise priklausančiose ar kitu teisiniu pagrindu valdomose ir naudojamose patalpose.

17. Viešosios paslaugos smulkiajam ir vidutiniam verslui (toliau – viešosios paslaugos verslui) – informacijos, konsultacijų, mokymų, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo, metodinių ir kitų paslaugų verslo pradžios, verslo planavimo, finansavimo šaltinių paieškos, finansų tvarkymo, personalo valdymo, inovacijų aktyvinimo, kooperacijos, technologijų plėtojimo ir perkėlimo ir kitais verslui aktualiais klausimais teikimas įvairiomis komunikacijos priemonėmis lengvatinėmis sąlygomis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir (arba) fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą, taip pat patalpų, techninės ir biuro įrangos nuoma lengvatinėmis sąlygomis ir praktinė pagalba nuomojamiems šias patalpas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams.

18. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Konkurencijos įstatyme, Mokslo ir studijų įstatyme, Vertybinių popierių įstatyme, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Investicijų įstatyme.

 

3 straipsnis. Vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės

1. Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 40 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 27 mln. eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1186, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14289

 

2. Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 7 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1186, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14289

 

3. Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 1,5 mln. eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1186, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14289

 

4. Įmonės gali deklaruoti esančios vidutinės, mažos ar labai mažos įmonės nuo jų įsteigimo dienos. Deklaruodamos savo, kaip vidutinės, mažos ar labai mažos įmonės, statusą, privalo nurodyti ir šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytus duomenis. Deklaracijos formą ir deklaravimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija

5. Darbuotojų skaičių atitinka vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius. Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

6. Įmonių finansiniai duomenys nustatomi pagal patvirtintą įmonės metinę finansinę atskaitomybę arba konsoliduotą finansinę atskaitomybę. Jei pagal galiojančius teisės aktus sudaryti ir tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę įmonei nėra privaloma, finansiniai duomenys nustatomi remiantis kitais teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti (toliau – kiti finansiniai dokumentai).

7. Įmonės ir šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų sąlygų atitiktis fiksuojama nuo metinės finansinės atskaitomybės ar kitų finansinių dokumentų patvirtinimo dienos, išskyrus atvejį, kai nustatomas naujos įmonės, kurios metinė finansinė atskaitomybė ar kiti finansiniai dokumentai dar nepatvirtinti, statusas. Nauja įmonė priskiriama vidutinei, mažai ar labai mažai įmonei šio straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka nustačius, kad ji atitinka šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytas sąlygas.

8. Įsteigtos naujos įmonės, kurios metinė finansinė atskaitomybė ar kiti finansiniai dokumentai dar nėra patvirtinti, ir šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų sąlygų atitiktis nustatoma pagal sąrašinį darbuotojų skaičių, balanse nurodyto turto vertę, įmonės gautas pajamas nuo įsteigimo dienos ir pagal planuojamus finansinių metų duomenis.

9. Neteko galios nuo 2010-05-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XI-701, 2010-03-23, Žin. 2010, Nr. 38-1775 (2010-04-03), i. k. 1101010ISTA00XI-701

 

10. Neteko galios nuo 2010-05-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XI-701, 2010-03-23, Žin. 2010, Nr. 38-1775 (2010-04-03), i. k. 1101010ISTA00XI-701

 

11. Įmonė nepriskiriama vidutinei, mažai ar labai mažai įmonei, jei daugiau kaip 25 procentus įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba daugiau kaip 25 procentus įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi valstybė ir (arba) savivaldybė, išskyrus atvejus, kai nuo 25 iki 50 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba nuo 25 iki 50 procentų visų įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi savivaldybė, atitinkanti šio straipsnio 16 dalies 4 punkte nustatytas sąlygas.

12. Savarankiškos įmonės darbuotojų skaičiumi laikomas tik šioje įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius, o įmonės metinės pajamos ir balanse nurodyto turto vertė nustatoma remiantis tik šios įmonės finansiniais duomenimis, nurodytais įmonės metinėje finansinėje atskaitomybėje ar kituose finansiniuose dokumentuose.

13. Įmonės, turinčios partnerinių įmonių ir (arba) susijusių įmonių, šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti duomenys (darbuotojų skaičius, įmonės metinės pajamos arba įmonės balanse nurodyto turto vertė) apskaičiuojami pagal formulę:

DAg = DA + Σkn DPn + ΣDSn. Čia:

DAg – šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti duomenys, skaičiuojami aptariamajai įmonei;

DA – aptariamosios įmonės duomenys;

DPn – n-tosios partnerinės įmonės duomenys;

DSn – n-tosios susijusios įmonės duomenys (jei nebuvo įtraukti į aptariamosios įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę);

kn – koeficientas, parodantis, kokia dalis n-tosios partnerinės įmonės duomenų sumuojama su aptariamosios įmonės duomenimis. Jis nustatomas imant didžiausią iš šių koeficientų, parodančių, kokią dalį:

1) aptariamosios įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turi partnerinė įmonė;

2) partnerinės įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turi aptariamoji įmonė;

3) aptariamosios įmonės dalyvių balsų turi partnerinė įmonė;

4) partnerinės įmonės dalyvių balsų turi aptariamoji įmonė.

14. Partnerinės įmonės duomenys (DPn) nustatomi pagal šioje įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių, o metinės pajamos ir balanse nurodyto turto vertė – remiantis šios įmonės finansiniais duomenimis, nurodytais įmonės metinėje finansinėje arba konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje ar kituose finansiniuose dokumentuose. Prie šių duomenų pridedamas (100 procentų) su šia partnerine įmone susijusių įmonių darbuotojų skaičius ir finansiniai duomenys, jei šie duomenys nebuvo įtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

15. Susijusios įmonės duomenys (DSn) nustatomi pagal šioje įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių, o metinės pajamos ir balanse nurodyto turto vertė – remiantis šios įmonės finansiniais duomenimis, nurodytais įmonės metinėje finansinėje arba konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje ar kituose finansiniuose dokumentuose. Prie šių duomenų pridedamas visų šios susijusios įmonės partnerinių įmonių darbuotojų skaičius ir finansiniai duomenys pagal 13 dalies 1–4 punktuose nustatytas proporcijas.

16. Šio straipsnio 13 dalyje nurodytas koeficientas kn laikomas lygiu nuliui, jei nuo 25 iki 50 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba nuo 25 iki 50 procentų visų įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi šie investuotojai:

1) valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, investuojančios į įmones rizikos kapitalo kolektyvinio investavimo subjektų lėšas, ir neformalieji investuotojai, jei šių investuotojų bendra investicijų į tą pačią įmonę suma ne didesnė kaip 1,25 mln. eurų;

2) mokslo ir studijų institucijos, kurios Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali investuoti turtą;

3) profesionalieji investuotojai, išskyrus valstybių centrines ir regionines valdžios institucijas;

4) savivaldybės, kurių metinis biudžetas mažesnis kaip 10 mln. eurų ir kurių teritorijoje gyvena mažiau kaip 5 tūkstančiai gyventojų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1186, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14289

 

4 straipsnis. Verslininkas, kaip smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas

1. Verslininkas laikomas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektu, jei šiame straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuotas darbuotojų skaičius mažesnis kaip 250 darbuotojų, o finansiniai duomenys tenkina bent vieną iš sąlygų:

1) metinės pajamos neviršija 40 mln. eurų;

2) balanse nurodyto turto vertė neviršija 27 mln. eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1186, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14289

 

2. Verslininkui, neturinčiam įmonių akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba turinčiam jų mažiau negu 25 procentus, darbuotojų skaičius apskaičiuojamas prie vieneto (verslininkas) pridedant verslininko samdomų darbuotojų skaičių, balanse nurodyto turto vertė lygi nuliui, o metinės pajamos – šio verslininko metinėms pajamoms, nurodytoms finansiniuose dokumentuose.

3. Verslininkui, turinčiam nuo 25 iki 100 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba nuo 25 iki 100 procentų visų įmonės dalyvių balsų:

1) darbuotojų skaičius apskaičiuojamas prie vieneto (verslininkas) pridedant verslininko samdomų darbuotojų skaičių ir visų įmonių, kuriose verslininkas turi nuo 25 iki 100 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba nuo 25 iki 100 procentų visų įmonės dalyvių balsų, darbuotojų skaičių 3 straipsnio 13 dalyje nustatyta tvarka;

2) metinės pajamos apskaičiuojamos prie verslininko metinių pajamų pridedant visų įmonių, kuriose verslininkas turi nuo 25 iki 100 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba nuo 25 iki 100 procentų visų įmonės dalyvių balsų, metines pajamas 3 straipsnio 13 dalyje nustatyta tvarka;

3) balanse nurodyto turto vertė apskaičiuojama susumuojant visų įmonių, kuriose verslininkas turi nuo 25 iki 100 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba nuo 25 iki 100 procentų visų įmonės dalyvių balsų, balansuose nurodyto turto vertę 3 straipsnio 13 dalyje nustatyta tvarka.

4. Verslininkui atitinkamai taikomos šio įstatymo 3 straipsnio nuostatos.

 

5 straipsnis. Valstybės paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimas

1. Valstybės parama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikiama pagal Vyriausybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programas ir pagal priemones, numatytas savivaldybės strateginiame plėtros ir (arba) savivaldybės strateginiame veiklos planuose.

2. Viešąsias paslaugas verslui teikiančiai viešajai įstaigai, kurios savininkė arba viena iš dalininkių yra valstybė ir (arba) savivaldybė, panaudos pagrindais perduotą valstybės ar savivaldybės turtą arba dalį šio turto valdytojas, vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, viešosios įstaigos siūlymu gali išnuomoti tretiesiems asmenims – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams tais atvejais, kai turto nuoma yra neatskiriama viešųjų paslaugų verslui dalis ir yra būtina tinkamai viešųjų paslaugų verslui kokybei užtikrinti. Už išnuomoto turto ar jo dalies naudojimą pagal paskirtį, išnuomoto turto išlaikymą ir priežiūrą atsako nuomininkas.

3. Rengiant ir įgyvendinant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus dėl valstybės paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimo ir teikiant valstybės paramą, prioritetas teikiamas labai mažoms įmonėms, mažoms įmonėms ir verslininkams, atitinkantiems šio įstatymo 3 straipsnio 2 ar 3 dalyje nustatytas sąlygas.

4. Valstybės pagalbą ar nereikšmingą pagalbą suteikę subjektai duomenis apie šią pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka teikia Suteiktos valstybės pagalbos registro tvarkytojui.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-470, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 79-3991 (2013-07-23), i. k. 1131010ISTA0XII-470

 

6 straipsnis. Valstybės paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams formos

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams gali būti taikomos šios valstybės paramos formos:

1) mokesčių lengvatos (jei jos nustatytos įstatymų), rinkliavų lengvatos;

2) teisės aktų nustatyta tvarka finansinė parama: lengvatinių paskolų teikimas, labai mažų paskolų teikimas, dalinis ar visiškas palūkanų dengimas, garantijų teikimas, kreditų draudimas, rizikos kapitalo investavimas, tam tikrų išlaidų (steigimo, tyrimų, garantijų mokesčių, kreditų draudimo įmokų, sertifikavimo (registravimo), atitikties įvertinimo ir kitų) kompensavimas, subsidijos darbo vietoms kurti;

3) viešųjų paslaugų verslui teikimas viešojoje įstaigoje „Eksportuojančioji Lietuva“, verslo inkubatoriuose, verslo informacijos centruose, mokslo ir technologijų parkuose ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių steigimo dokumentuose nustatytas šių paslaugų teikimas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-1168, 2010-11-23, Žin., 2010, Nr. 145-7425 (2010-12-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1168

 

4) Vyriausybės ar savivaldybių nustatytos kitos paramos formos.

 

7 straipsnis. Valstybės paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams apribojimai

Vyriausybė ar savivaldybės, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams taikydamos konkrečią paramos formą, atsižvelgdamos į konkrečios paramos tikslą, šios paramos gavėjams gali nustatyti papildomas sąlygas, kurios privalo būti vienodos visiems šios paramos siekiantiems subjektams.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-701, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 38-1775 (2010-04-03), i. k. 1101010ISTA00XI-701

 

8 straipsnis. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba

1. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba (toliau – Taryba) yra visuomeninė patariamoji institucija, sudaroma iš asociacijų, kurių nariai yra verslo subjektai, atstovų, siekiant užtikrinti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų bei valstybės institucijų bendradarbiavimą. Tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina Vyriausybė, remdamasi asociacijų, kurių nariai yra verslo subjektai, teikimu. Tarybos veikla finansuojama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-191, 2013-03-14, Žin., 2013, Nr. 30-1455 (2013-03-23), i. k. 1131010ISTA0XII-191

 

2. Taryba:

1) dalyvauja formuojant smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros politiką Lietuvos Respublikoje;

2) teikia Vyriausybei ir už smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą atsakingoms valstybės institucijoms pasiūlymus dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros strateginių krypčių.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                    VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl mikroįmonių, mažų ir vidutinių įmonių sampratos 2003/36l/EB.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1142, 2002-10-22, Žin., 2002, Nr. 105-4689 (2002-11-06), i. k. 1021010ISTA0IX-1142

Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2365, 2004-07-15, Žin., 2004, Nr. 120-4428 (2004-08-03), i. k. 1041010ISTA0IX-2365

Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1346, 2007-12-04, Žin., 2007, Nr. 132-5354 (2007-12-15), i. k. 1071010ISTA00X-1346

Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-701, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 38-1775 (2010-04-03), i. k. 1101010ISTA00XI-701

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1168, 2010-11-23, Žin., 2010, Nr. 145-7425 (2010-12-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1168

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-191, 2013-03-14, Žin., 2013, Nr. 30-1455 (2013-03-23), i. k. 1131010ISTA0XII-191

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-470, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 79-3991 (2013-07-23), i. k. 1131010ISTA0XII-470

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1186, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14289

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas