Redagavo: Angonita Rupšytė (2000.02.02)

 

 

Nutarimas paskelbtas: Žin., 1992, Nr.7-172

 

Neoficialus nutarimo tekstas

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 632, 92.08.25, Žin., 1992, Nr.29-864 (92.10.20)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GARBĖS KONSULŲ NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

l99l m. gruodžio 16 d. Nr. 561

Vilnius

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GARBĖS KONSULŲ NUOSTATŲ

 

            Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

            Patvirtinti Lietuvos Respublikos garbės konsulų nuostatus

(pridedama).

 

 

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas                                                    G.Vagnorius

___________________

                                                                        PATVIRTINTA

                                                                        Lietuvos Respublikos Vyriausybės

l99l m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr.561

 

Lietuvos Respublikos garbės konsulų nuostatai

 

            1. Lietuvos Respublikos garbės konsulas (toliau vadinama - garbės konsulas) yra Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro paskirtas (išduodant konsulinį patentą) pareigūnas, turintis eiti konsulo pareigas užsienyje - vykdyti Lietuvos Respublikos konsulines funkcijas, vadovaudamasis l963 metų Vienos konvencija dėl konsulinių santykių, Lietuvos Respublikos konsulinėmis konvencijomis ir kitais susitarimais su buvimo valstybe, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais normatyviniais aktais.

Yra keturios garbės konsulų - Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų vadovų - klasės:

garbės generalinis konsulas;

garbės konsulas;

garbės vicekonsulas;

garbės konsulinis agentas.

            Garbės konsulas naudojasi privilegijomis ir imunitetais, numatytais l963 metų Vienos konvencijoje dėl konsulinių santykių, Lietuvos Respublikos konsulinėse konvencijose ir kituose susitarimuose su buvimo valstybe.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 632, 92.08.25, Žin., 1992, Nr.29-864 (92.10.20)

 

            2. Garbės konsulas nėra valstybės tarnautojas ir negauna atlyginimo iš Lietuvos valstybės biudžeto.

            Garbės konsulo funkcijoms vykdyti gali būti skiriamos lėšos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

            3. Garbės konsulu pagal susitarimą su buvimo valstybe gali būti skiriamas ir ne Lietuvos Respublikos pilietis.

 

            4. Garbės konsulo įstaigos būstinė, klasė ir konsulinė apygarda nustatoma pagal Lietuvos Respublikos susitarimą su buvimo valstybe.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 632, 92.08.25, Žin., 1992, Nr.29-864 (92.10.20)

 

            5. Garbės konsulas vykdo Lietuvos Respublikos konsulines funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos konsuliniame statute, l963 metų Vienos konvencijoje dėl konsulinių santykių, Lietuvos Respublikos konsulinėse konvencijose ir kituose susitarimuose su buvimo valstybe.

            Garbės konsulas gali vykdyti Lietuvos Respublikos konsuliniame statute nenumatytas funkcijas, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos ir buvimo valstybės įstatymams.

            6. Valstybėse, kuriose nėra Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, išimtiniais atvejais, buvimo valstybei sutinkant, garbės konsului gali būti pavesta atlikti ir kai kuriuos diplomatinius aktus.

            7. Garbės konsulas pradeda eiti savo pareigas nuo buvimo valstybės sutikimo (egzekvatūros) gavimo momento ar kito laiko, kurį nustato buvimo valstybės kompetentingi organai.

            8. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, suderinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, garbės konsulo teikimu gali skirti etatinius garbės konsulo įstaigos tarnautojus.

______________