Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01 iki 2023-06-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 67-1952, i. k. 0981100NUTA00000914

 

Nauja redakcija nuo 2019-04-27:

Nr. 378, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06876

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. liepos 21 d. Nr. 914

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                       Gediminas Vagnorius

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                          Kornelijus Platelis

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 914

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 378

redakcija)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

2. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais – ją įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse.

3. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatais (toliau – Nuostatai).

4. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Vilnius, A. Volano g. 2, Lietuvos Respublika.

5. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

6. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos savininkė yra valstybė. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri koordinuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos veiklą, tvirtina ir keičia Nuostatus, priima sprendimą dėl Švietimo, mokslo ir mokslo ministerijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vieši pranešimai skelbiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje (www.smm.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

8. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai), priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, jų teises, pareigas, socialines ir kitas garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

II SKYRIUS

MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos veiklos tikslai yra šie:

9.1. formuoti valstybės politiką švietimo (formaliojo ir neformaliojo švietimo, švietimo pagalbos, kvalifikacijų sistemos ir kompetencijų pripažinimo, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros) srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

9.2. formuoti valstybės politiką mokslinių tyrimų srityje ir eksperimentinės plėtros srityje mokslo ir studijų institucijose, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;

9.3. formuoti valstybės politiką sporto srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

10. Švietimo, mokslo ir sporto mokslo ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

10.1. įgyvendindama Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

10.1.1. vykdo švietimo stebėseną;

10.1.2. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl švietimo finansavimo, mokyklų materialinės bazės, disponavimo mokyklų turtu;

10.1.3. valdo Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą, steigia ir valdo žinybinius registrus ir valstybės informacines sistemas, ir valdo valstybės informacinėse sistemose tvarkomus asmens duomenis;

10.1.4. koordinuoja savivaldybių administracijų švietimo padalinių veiklą įgyvendinant valstybės švietimo politiką, teikia Vyriausybei tvirtinti bendruosius jų nuostatus; nustato kvalifikacinius reikalavimus savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovams ir specialistams;

10.1.5. koordinuoja profesinio mokymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tinklo kūrimą;

10.1.6. organizuoja ir koordinuoja vidurinio ugdymo programų akreditavimą;

10.1.7. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie profesinio mokymo įstaigas ir jų vykdomas profesinio mokymo programas sklaidą, siekiant didinti profesinio rengimo ir mokymo patrauklumą;

10.1.8. finansuoja ar kitaip skatina užsienyje gyvenančių lietuvių veiklą švietimo ir studijų srityse;

10.1.9. organizuoja mokyklų, kuriose įgyvendina valstybės kaip savininkės ar dalininkės teises ir pareigas, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų atestaciją;

10.1.10. atlieka valstybinę švietimo teikėjų veiklos priežiūrą;

10.1.11. tvirtina ikimokyklinio ugdymo programų kriterijus, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, formaliojo švietimo bendrąjį ugdymo, mokymo turinį (pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašus, bendrąsias programas, ugdymo, mokymo planus), Vidurinio ugdymo programų akreditacijos kriterijus ir jos vykdymo tvarkos aprašą, bendruosius iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų formalųjį švietimą papildančio švietimo (ugdymo) neformaliojo švietimo programų kriterijus; atnaujina ir tvirtintina bendruosius ugdymo planus;

10.1.12. tvirtinta Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą;

10.1.13. tvirtina valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kvalifikacijos tobulinimo ir veiklos vertinimo nuostatus, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos nuostatus, pedagogų rengimo reglamentą, vadovų rezervo reglamentą;

10.1.14. analizuoja, ar tinkamai naudojamos švietimui skirtos valstybės biudžeto lėšos, atsiskaito visuomenei už bendrąją švietimo būklę šalyje;

10.1.15. konkurso tvarka skiria biudžeto lėšas įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, vykdančioms švietimo, mokslo, kultūros ir sporto programas, projektus;

10.1.16. rengia rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose;

10.1.17. skelbia informaciją apie profesinio mokymo įstaigų vykdomą profesinį mokymą, profesinį mokymą vykdančius ir (arba) turinčius licencijas jį vykdyti profesinio mokymo teikėjus, apie institucijas, kurioms suteikta teisė vertinti asmens įgytas kompetencijas;

10.1.18. rengia profesinio mokymo, kvalifikacijos keitimo ir kvalifikacijų sistemų plėtros investicines programas, profesinius standartus;

10.1.19. rengia Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodiką;

10.1.20. koordinuoja profesinio mokymo įstaigų, kuriose įgyvendina valstybės, kaip savininkės ar dalininkės, teises ir pareigas, profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimą;

10.1.21. koordinuoja tęstinį profesinį mokymą ir jo kokybės priežiūrą;

10.1.22. planuoja profesinį orientavimą;

10.1.23. ministro įgaliotos tvarkyti kvalifikacijas institucijos teikimu akredituoja institucijas ir suteikia joms teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas;

10.1.24. rengia profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodiką;

10.1.25. kartu su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija vykdo profesinio rengimo, išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas, finansavimą iš valstybės biudžeto, taikydama profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui metodiką;

10.1.26. rengia Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisykles;

10.1.27. planuoja profesijos mokytojų rengimą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;

10.1.28. vykdo formaliojo profesinio mokymo ir su juo susijusios veiklos licencijavimo funkcijas;

10.1.29. tvirtina Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijas;

10.1.30. teikia metodinę pagalbą savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijoms;

10.1.31. teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais įgyvendina valstybės, kaip vaikų socializacijos centro savininkės ar dalininkės, teises ir pareigas, koordinuoja ir prižiūri, kaip vykdoma vaiko vidutinės priežiūros priemonė;

10.1.32. kaupia ir sistemina vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės duomenis;

10.1.33. pagal kompetenciją teikia Vyriausybei teisės aktų projektus dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės tobulinimo;

10.1.34. rengia teisės aktus, susijusius su vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, įgyvendinimu;

10.1.35. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms, visuomenei apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą;

10.1.36. tiria vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikį;

10.1.37. išduoda leidimus vykdyti studijas ir (ar) su studijomis susijusią veiklą;

10.1.38. paskirsto skolinimosi limitą valstybinėms aukštosioms mokykloms ir valstybinėms profesinio mokymo įstaigoms;

10.1.39. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybinių aukštųjų mokyklų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo;

10.1.40. inicijuoja aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinį vertinimą;

10.1.41. teikia visuomenei informaciją apie bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus pagal aukštąsias mokyklas ir studijų programas, taip pat informaciją apie institucinio priėmimo rezultatus pagal aukštąsias mokyklas ir studijų programas;

10.2. įgyvendindama Nuostatų 9.2 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:              

10.2.1. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo;

10.2.2. inicijuoja valstybinių mokslinių tyrimų institutų išorinį vertinimą;

10.2.3. pagal kompetenciją rengia nacionalinių mokslo ir technologijų programų nuostatus ir koordinuoja šių programų įgyvendinimą;

10.3.    įgyvendindama Nuostatų 9.3 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

10.3.1. vykdo sporto stebėseną valstybės lygiu;

10.3.2. tvirtina strateginių sporto šakų sąrašą;

10.3.3. Neteko galios nuo 2022-07-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 422, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08741

 

10.3.4. Neteko galios nuo 2022-07-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 422, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08741

 

10.3.5. nustato pranešimų apie sportininko karjeros pabaigą ar jos atnaujinimą tvarką;

10.3.6. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų ir nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų, veikiančių sporto politikos srityje, atstovų įtraukimo į Nacionalinę sporto tarybą;

10.3.7. teikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlymus rengiant mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarką.

11. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija taip pat atlieka šias funkcijas:

11.1rengia Seimo priimamų teisės aktų, Vyriausybės nutarimų, sprendimų ir rezoliucijų, kitų teisės aktų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais projektus ir koordinuoja (organizuoja) jų įgyvendinimą bei analizuoja šių teisės aktų taikymo praktiką;

11.2.  rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministro valdymo sritims priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos;

11.3.  užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

11.4.  palaiko ryšius su užsienio valstybių institucijomis, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis, bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) dalyvauja jų veikloje;

11.5.  perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) bei vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

11.6.  atlieka Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos tarpinės institucijos funkcijas;

11.7dalyvauja Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniuose mechanizmuose Lietuvoje;

11.8.  įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

11.9. paskirsto asignavimus švietimo, mokslo ir sporto ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 422, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08741

 

11.10. pagal kompetenciją atlieka inovatyvius viešuosius pirkimus ir ikiprekybinius pirkimus ir skatina pavaldžias valstybės institucijas ir įstaigas, kurios yra perkančiosios organizacijos, atlikti inovatyvius viešuosius pirkimus ir ikiprekybinius pirkimus;

11.11. rengia švietimo, mokslo ir sporto investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas);

11.12. analizuoja valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų finansinius rodiklius, ilgalaikio valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo ir naudojimo rizikas;

11.13.  bendradarbiaudama su kitomis institucijomis ir (ar) pagal tarptautinius susitarimus finansuoja ar kitaip skatina užsienyje gyvenančių lietuvių švietimo ir studijų srities veiklą, vykdo veiklą, susijusią su tautinių mažumų švietimu Lietuvos Respublikoje, tautinių mažumų švietimo srities tarptautinių įsipareigojimų ir daugiašalių sutarčių vykdymo užtikrinimu;

11.14.  skatina savarankišką Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų, mokslinių tyrimų institutų, sporto organizacijų bendradarbiavimą su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis;

11.15.  informuoja visuomenę apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos veiklą;

11.16atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

MINISTERIJOS TEISĖS

 

12. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

12.1.  gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, sporto organizacijų, kitų asmenų informaciją ir pasiūlymus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

12.2.  dalyvauti suinteresuotoms institucijoms svarstant švietimo, studijų, mokslo ir technologijų, sporto, mokytojų, švietimo pagalbos, kitų ugdymo procese dalyvaujančių specialistų ir fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto specialistų ir instruktorių rengimo, tobulinimo ir perkvalifikavimo klausimus, teikti pasiūlymus dėl jų sprendimo;

12.3.  leisti periodinius ir kitus informacinius leidinius;

12.4.  sudaryti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, sporto organizacijų atstovų (susitarus su tų įstaigų, institucijų ir organizacijų vadovais) komisijas arba darbo grupes, rengiančias įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ir kitų teisės aktų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kompetencijos klausimais projektus ir nagrinėjančias kitas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sprendžiamas problemas;

12.5.  tikrinti ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų veiklą, gauti jų veiklos ataskaitas, prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

12.6.  Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turi ir kitų teisės aktų jai suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų vykdymą vertina Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Vidaus audito skyrius.

14. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos veikla reguliuojama ministro tvirtinamais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymais.

15. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys.

16. Ministras yra atsakingas už jam pavestas valdymo sritis, kurias nustato Vyriausybės įstatymas, kiti įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“. Ministras, vadovaudamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos veiklai, yra atsakingas Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

17. Ministras atlieka Vyriausybės įstatyme nustatytas funkcijas. Pavaduojantysis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje.

18. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

19. Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie jo prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

20. Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Vyriausybė. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje negali būti daugiau negu keturi viceministrai.

21. Viceministrai ministro nustatytose veiklos srityse atlieka Vyriausybės įstatyme nustatytas funkcijas.

22. Laikinai nesant viceministro, visas jo funkcijas arba jų dalį ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (viceministrai).

23. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos kancleris.

24. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris atlieka Vyriausybės įstatyme nustatytas, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

25. Jeigu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministras paveda atlikti vienam iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administracijos padalinių vadovų.

26. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris pagal kompetenciją priima potvarkius.

27. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris saugo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojas.

28. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir kitų institucijų atstovai. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras, kuris taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

29. Valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti gali būti steigiamos įstaigos prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.

 

V SKYRIUS

MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

30. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansų kontrolę atlieka ministro paskirti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

31. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vidaus auditą atlieka Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Vidaus audito skyrius.

32. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

33. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos strateginio ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija gali būti reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 955, 2001-08-02, Žin., 2001, Nr. 68-2473 (2001-08-04), i. k. 1011100NUTA00000955

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1578, 2001-12-21, Žin., 2001, Nr. 108-3940 (2001-12-28), i. k. 1011100NUTA00001578

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1000, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 66-2720 (2002-06-29), i. k. 1021100NUTA00001000

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 363, 2005-04-04, Žin., 2005, Nr. 45-1446 (2005-04-07), i. k. 1051100NUTA00000363

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 369, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 49-1821 (2008-04-29), i. k. 1081100NUTA00000369

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1345, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6057 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001345

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 469, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 64-2559 (2009-05-30), i. k. 1091100NUTA00000469

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 639, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 77-3182 (2009-06-30), i. k. 1091100NUTA00000639

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1457, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 123-6294 (2010-10-18), i. k. 1101100NUTA00001457

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 498, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08619

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 378, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06876

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 422, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08741

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_a0c9f1cc71cf48e69fbd9da844e4423a_end