Suvestinė redakcija nuo 2009-05-29 iki 2009-06-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 63-1816; Žin. 1998, Nr.67-0, i. k. 0981100NUTA00000851

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. liepos 9 d. Nr. 851

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131) 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. 879 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 74-1405);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 177 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios ir dalinio pakeitimo likvidavus Visuomenės informavimo priemonių valdybą prie Teisingumo ministerijos“ (Žin., 1997, Nr. 20-462) 2 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                              VYTAUTAS PAKALNIŠKIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 851

(Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2002 m. liepos 3 d.

nutarimo Nr. 1035 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau vadinama – Teisingumo ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Teisingumo ministerija vykdo įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teisingumo srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

2. Teisingumo ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

3. Teisingumo ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Gedimino pr. 30/1, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Teisingumo ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

II. TEISINGUMO MINISTERIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Siekdama sukurti nacionalinę teisinę sistemą, atitinkančią teisinės valstybės sampratą ir Europos Sąjungos teisinę patirtį, Teisingumo ministerija:

5.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

5.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia teisines išvadas dėl įstatymų koncepcijų, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, dėl tarptautinių dvišalių ir daugiašalių sutarčių ir šių sutarčių projektų, dėl ministerijų ar Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės institucijų vardu ir pagal jų kompetenciją sudaromų su atitinkamomis užsienio valstybėmis ar organizacijų institucijomis susitarimų, kurie nėra Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, taip pat išvadas dėl jų atitikties Europos Sąjungos teisei;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 799, 2004-06-25, Žin., 2004, Nr. 100-3722 (2004-06-29), i. k. 1041100NUTA00000799

 

5.3. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka palaiko tarptautinius teisinius ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, rengia tarptautinių dvišalių teisinės pagalbos sutarčių projektus, organizuoja prisijungimą prie daugiašalių tarptautinių sutarčių ir pagal kompetenciją užtikrina jų vykdymą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

5.4. organizuoja teisinės sistemos reformos metmenų įgyvendinimą, kryptingai vykdo teisinių institucijų reformą;

5.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu atlieka dalį įstaigų prie ministerijos steigėjo funkcijų, taip pat ministerijos įsteigtų įstaigų steigėjo funkcijas, įgyvendina ministerijai priskirtų valstybės įmonių savininko teises ir pareigas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

5.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

5.7. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas.

51. Siekdama pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Europos Sąjungos politiką, Teisingumo ministerija:

51.1. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą ir derinimą Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;

51.2. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

51.3. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas.

Papildyta punktu:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

6. Siekdama užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, teisinėmis priemonėmis padėti sudaryti palankią aplinką verslui, taip pat sąlygas tobulinti valstybės administravimą, Teisingumo ministerija:

6.1. organizuoja teismų susižinojimą su užsienio teismais ir kitomis užsienio įstaigomis, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai, Europos Sąjungos teisės aktai arba sudarytos su kitomis valstybėmis tarptautinės sutartys nenumato kitaip;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

6.2. nustatytąja tvarka tikrina iš teismų gautus dokumentus dėl teismų pavedimų, teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo užsienio valstybėje, rengia ir apibendrina teismų pateikiamą informaciją, reikalingą kreipiantis dėl asmenų ekstradicijos iš atitinkamos užsienio valstybės, teikia prašymus kompetentingoms užsienio valstybės institucijoms, surinkusi reikiamą informaciją išduoda Europos arešto orderius, teikia kompetentingoms užsienio valstybės institucijoms prašymus pradėti arba perimti baudžiamąjį persekiojimą ir perduoti arba perimti nuteistuosius asmenis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

6.3. teisės aktų nustatytais atvejais atstovauja valstybei civilinėse bylose dėl žalos atlyginimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

6.31. vykdo teismų sprendimus ir taikos sutartis dėl žalos, atsiradusios dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo arba kitų valstybės institucijų neteisėtų veiksmų (aktų), atlyginimo, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus dėl žalos atlyginimo ir kitus dokumentus įstatymų nustatytais atvejais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

6.32. nagrinėja nustatytąja tvarka prašymus atlyginti ne teismo tvarka žalą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto kardomojo kalinimo (suėmimo), neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinių prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimo, sudaro ir vykdo taikos sutartis;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

6.33. nagrinėja prašymus kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą, priima ir vykdo sprendimus dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo, administruoja Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

6.4. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme veiklą;

6.5. nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus ministerijos kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

6.6. sudaro sąlygas atlikti kvalifikuotas ekspertizes pagal teisėsaugos institucijų pavedimus, diegti naujus tyrimo metodus ekspertinėje praktikoje;

6.7. dalyvauja formuojant valstybės politiką pramoninės nuosavybės apsaugos srityje, taip pat dalyvauja organizuojant valstybinę pramoninės nuosavybės apsaugos sistemą;

6.8. užtikrina patentinės informacijos sistemos įgyvendinimą pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

6.9. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

6.10. dalyvauja organizuojant vartotojų teisių apsaugą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

6.11. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant nacionalinę metrologijos politiką;

6.12. metodiškai vadovauja teisės aktų ministerijos valdymo sričiai priskirtų registrų kūrimui ir koordinuoja jų funkcionavimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

6.13. prižiūri civilinės būklės aktų įrašų įrašymo civilinės metrikacijos įstaigose ir seniūnijose teisėtumą, duoda leidimus pakeisti vardą, pavardę, tautybę, teikia metodinę pagalbą civilinės metrikacijos įstaigoms, aprūpina jas civilinės būklės aktų registravimo liudijimų ir aktų įrašų blankais, kontroliuoja, kad jie būtų tinkamai apskaitomi ir naudojami;

6.14. nagrinėja politinių partijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, jų filialų ir atstovybių steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo dokumentus, tvirtina surašytų duomenų tikrumą, steigimo dokumentų, programų, pakeistų steigimo dokumentų ir duomenų atitiktį įstatymų reikalavimams ir teikia išvadas Juridinių asmenų registrui dėl jų registravimo ar išregistravimo galimybės;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 799, 2004-06-25, Žin., 2004, Nr. 100-3722 (2004-06-29), i. k. 1041100NUTA00000799

 

6.15. organizuoja duomenų apsaugos teisinės bazės plėtojimą ir įgyvendinimą;

6.16. rengia ir teikia išvadas Lietuvos Respublikos Seimui dėl valstybės pripažinimo suteikimo religinėms bendrijoms;

6.161. kaupia informaciją apie dvasinių, ezoterinių ir religinių grupių veiklą Lietuvoje, informuoja visuomenę apie Lietuvoje įsikūrusias naujas religines grupes, dalyvauja įgyvendinant visuomenės švietimo dvasinių, ezoterinių ir religinių grupių klausimais projektus, bendradarbiauja su šioje srityje dirbančiais juridiniais asmenimis;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

6.17. užtikrina hipotekos įstaigų finansavimą, buhalterinę atskaitomybę ir kontroliuoja jų ūkinę ir finansinę veiklą;

6.18. valdo jai priskirtas kapitalo investicijų programas, skirsto asignavimus ir užtikrina jų naudojimą; rengia ir derina Teisingumo ministerijos numatomus įgyvendinti investicijų projektus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

6.19. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas.

7. Siekdama įgyvendinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemą, sudaryti lygias galimybes asmenims ginti savo teises ir teisėtus interesus ir siekti teisingumo, Teisingumo ministerija:

Punkto pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

7.1. įstatymų nustatyta tvarka įgyvendina priemones, užtikrinančias valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą;

7.2. formuoja ir įgyvendina valstybės politiką antstolių funkcionavimo, valdymo ir sprendimų vykdymo srityje, teisingumo ministro nustatyta tvarka kontroliuoja antstolių darbą, ūkinę ir finansinę veiklą, taip pat analizuoja ir apibendrina antstolių administravimo problemas ir įgyvendina priemones sprendimų vykdymo praktikai suvienodinti;

7.3. įstatymo nustatyta tvarka prižiūri notariato veiklą, įgyvendina priemones notarinei praktikai suvienodinti;

7.4. nustatytąja tvarka teikia metodinę pagalbą teismams pavedimų ir prašymų užsienio valstybių teismams ir kitoms institucijoms rengimo klausimais;

7.5. apibendrina ir analizuoja teismų, antstolių, notarų veiklos statistiką;

7.6. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas.

8. Siekdama sukurti remiantis tęstinumo ir perimamumo principais bei derinant skirtingus teisinio reguliavimo metodus ir priemones teisėkūros procesą, atitinkantį europietiškas tradicijas, užtikrinti teisininkų profesinį ugdymą, Teisingumo ministerija:

8.1. analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų atitiktį žmogaus teisėms ir laisvėms, informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir jos pavedimu tarptautines organizacijas apie Lietuvoje galiojančius įstatymus, reglamentuojančius žmogaus teises ir laisves;

8.2. analizuoja Europos Sąjungos teisę, jos taikymo ir aiškinimo Europos Sąjungos institucijose praktiką, informuoja valstybės institucijas apie galiojančių teisės aktų ir Europos Sąjungos teisės neatitikimą, apie Europos Sąjungos teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, teikia metodinę pagalbą valstybės institucijoms nacionalinės teisės derinimo su Europos Sąjungos teise srityje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 799, 2004-06-25, Žin., 2004, Nr. 100-3722 (2004-06-29), i. k. 1041100NUTA00000799

 

8.3. sistemina viešosios ir privatinės teisės aktus, rengia pasiūlymus dėl jų pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 799, 2004-06-25, Žin., 2004, Nr. 100-3722 (2004-06-29), i. k. 1041100NUTA00000799

 

8.4. rengia ir leidžia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų rinkinius (iš jų – Lietuvos Respublikos įstatymų sąvadą), leidžia Lietuvos Respublikos kodeksus;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 799, 2004-06-25, Žin., 2004, Nr. 100-3722 (2004-06-29), i. k. 1041100NUTA00000799

 

8.5. kartu su valstybės ir kitomis institucijomis rengia mokslines konferencijas teisės teorijos ir praktikos klausimais, kaupia, analizuoja ir apibendrina teorinę ir praktinę teisinę medžiagą;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 799, 2004-06-25, Žin., 2004, Nr. 100-3722 (2004-06-29), i. k. 1041100NUTA00000799

 

8.6. organizuoja teisėjų, civilinės metrikacijos įstaigų, ministerijos valstybės tarnautojų mokymą, taip pat mokymą, susijusį su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu, rengia mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, įgytų žinių patikrinimo taisykles, kitus su mokymu ir kvalifikacijos tobulinimu susijusius metodinius dokumentus, koordinuoja notarų kvalifikacijos tobulinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 799, 2004-06-25, Žin., 2004, Nr. 100-3722 (2004-06-29), i. k. 1041100NUTA00000799

 

8.7. įgyvendina teisinės informacijos techninę politiką, kuria ir diegia kompiuterines teisinės informacijos sistemas;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 799, 2004-06-25, Žin., 2004, Nr. 100-3722 (2004-06-29), i. k. 1041100NUTA00000799

 

8.8. dalyvauja visuomenės teisinio švietimo veikloje;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 799, 2004-06-25, Žin., 2004, Nr. 100-3722 (2004-06-29), i. k. 1041100NUTA00000799

 

8.9. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 799, 2004-06-25, Žin., 2004, Nr. 100-3722 (2004-06-29), i. k. 1041100NUTA00000799

 

9. Siekdama sudaryti bausmių ir kardomosios priemonės – suėmimo – vykdymo sąlygas, užtikrinančias žmogaus orumą ir atitinkančias Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir kituose teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus, Teisingumo ministerija:

Punkto pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

9.1. padeda užtikrinti efektyvų bausmių ir kardomosios priemonės – suėmimo – vykdymą, nuteistųjų integravimą į visuomenę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

9.2. analizuoja ir sistemina informaciją apie nusikalstamumo būklę ir prevenciją, organizuoja fundamentinius ir taikomuosius kriminologijos, kriminalistikos ir teismo ekspertizės srities mokslinius darbus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

9.3. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

III. TEISINGUMO MINISTERIJOS TEISĖS

 

10. Teisingumo ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

Punkto pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

10.1. gauti iš ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų, mokslo ir studijų institucijų išvadas dėl ministerijos rengiamų Lietuvos Respublikos kodeksų, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų dokumentų projektų, taip pat išvadas dėl politinių partijų, religinių bendruomenių ir bendrijų įstatų (statutų), informaciją apie religinių bendruomenių ir bendrijų veiklą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 799, 2004-06-25, Žin., 2004, Nr. 100-3722 (2004-06-29), i. k. 1041100NUTA00000799

 

10.2. sudaryti iš ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų įstaigų ir organizacijų atstovų ir specialistų, susitarus su jų vadovais, komisijas (darbo grupes), turinčias parengti Lietuvos Respublikos kodeksų, kitų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus, kai kurias Lietuvos Respublikos įstatymų sąvado dalis, tarptautinių teisinės pagalbos ir teisinio bendradarbiavimo sutarčių projektus ir nagrinėti kitus ministerijos kompetencijos klausimus;

10.3. pasitelkti ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų įstaigų ir organizacijų atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, svarstyti Lietuvos Respublikos kodeksų, kitų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus, kai kurias Lietuvos Respublikos įstatymų sąvado dalis;

10.4. tikrinti pagal kompetenciją ministerijai priskirtų įstaigų darbą, nustatyti joms uždavinius, išklausyti jų darbo ataskaitas, prireikus teikti joms metodinius nurodymus.

11. Teisingumo ministerija turi ir kitų teisės aktuose įtvirtintų teisių.

 

IV. Teisingumo ministerijos veiklos organizavimas

 

12. Teisingumo ministerijos veikla organizuojama pagal teisingumo ministro patvirtintus strateginius veiklos planus, rengiamus vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879), ir derinamus su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029), kitais strateginio planavimo dokumentais. Sutrumpintam ministerijos strateginiam veiklos planui pritaria Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijos strateginis veiklos planas skelbiamas ministerijos interneto tinklalapyje. Ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras arba ministro sudaryta strateginio planavimo grupė. Ministerijos strateginių veiklos planų vykdymą vertina ministerijos Vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1342, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6054 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001342

 

13. Teisingumo ministerijos veikla reguliuojama teisingumo ministro tvirtinamais Teisingumo ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, ministerijos administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymais.

14. Teisingumo ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Teisingumo ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų šių nuostatų 16.6, 16.9, 16.13, 16.14, 16.15 punktuose.

15. Teisingumo ministras, vadovaudamas jam pavestai valdymo sričiai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

16. Teisingumo ministras:

16.1. vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priskirtus klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių, priklausančių ministerijos kompetencijai, įgyvendinimą;

16.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

16.3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei jos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089), nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

16.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

16.5. priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami. Ministro priimami įsakymai registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Prireikus ministras gali priimti bendrus su kitais ministrais įsakymus;

16.6. tvirtina ministerijos strateginį veiklos planą, įstaigų prie ministerijos strateginius ar metinius veiklos planus. Tvirtinti įstaigos prie ministerijos metinius veiklos planus ministras gali pavesti įstaigos prie ministerijos vadovui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1342, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6054 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001342

 

16.7. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, kuriose informuoja, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, jos įgyvendinimo priemonės, ministerijos strateginis veiklos planas ir įstaigų prie ministerijos strateginiai ar metiniai veiklos planai, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1342, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6054 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001342

 

16.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;

16.9. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;

16.10. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus;

16.11. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą;

16.12. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų atlikti nepaveda ministerijos valstybės sekretoriui ir ministerijos sekretoriams ir įstatymai nenustato kitaip;

16.13. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų; juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas arba šias funkcijas gali pavesti atlikti ministerijos valstybės sekretoriui;

16.14. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

16.15. nustato ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekretorių administravimo sritis;

16.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie savo veiklą ministerijos interneto tinklalapyje, o esant galimybei – ir per kitas visuomenės informavimo priemones arba susitikimuose su gyventojais;

16.17. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

17. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijoje negali būti daugiau kaip 4 viceministrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 437, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2466 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000437

 

18. Viceministrai ministro nustatytose veiklos srityse:

18.1. kontroliuoja Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą;

18.2. kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą, derinimą su suinteresuotomis institucijomis ir tai, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas;

18.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui, pristatydami ir aptardami ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

18.4. atlieka kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 437, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2466 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000437

 

19. Teisingumo ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius.

Teisingumo ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai.

Prie Teisingumo ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas atliekančios tarnybos, inspekcijos ir kitos įstaigos.

20. Teisingumo ministerijos valstybės sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui. Ministerijos valstybės sekretorius:

20.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

20.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

20.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą;

20.4. koordinuoja Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiu veiklos planu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinamumą;

20.5. kontroliuoja, kaip rengiami ir derinami teisės aktų projektai, ir koordinuoja šį darbą;

20.6. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

20.7. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ar pašalpas;

20.8. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

21. Jeigu ministerijos valstybės sekretoriaus laikinai nėra, visas jo funkcijas arba dalį jų ministras paveda atlikti ministerijos sekretoriui.

22. Ministerijos valstybės sekretorius, o kai jo laikinai nėra, – ministerijos sekretorius, atliekantis ministerijos valstybės sekretoriaus funkcijas, pagal kompetenciją priima potvarkius.

Ministerijos valstybės sekretorius saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

23. Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui.

24. Jeigu ministerijos sekretoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka ministro paskirtas kitas ministerijos sekretorius arba įstatymų nustatyta tvarka laikinai į ministerijos sekretoriaus pareigas perkeltas ministerijos administracijos padalinio vadovas.

25. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse:

25.1. organizuoja atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;

25.2. organizuoja Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimų vykdymą ir kontroliuoja šį darbą;

25.3. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro ar ministerijos valstybės sekretoriaus pavestas funkcijas.

26. Teisingumo ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai. Į kolegijos posėdžius gali būti kviečiami kitų ministerijų, valstybės ir kitų institucijų bei organizacijų atstovai ir mokslininkai šių sutikimu.

Teisingumo ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

27. Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir teisės aktai.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

5 skyrius. Neteko galios nuo 2008-04-23

Skyriaus naikinimas:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin. 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

V. Finansinės veiklos kontrolė ir vidaus auditas

 

28. Teisingumo ministerijos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Teisingumo ministerijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė. Vidaus auditą atlieka Teisingumo ministerijos Vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1342, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6054 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001342

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Teisingumo ministerija reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta skyriumi:

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1354, 2000-11-07, Žin., 2000, Nr. 96-3038 (2000-11-10), i. k. 1001100NUTA00001354

Nr. 1035, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2886 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001035

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1354, 2000-11-07, Žin., 2000, Nr. 96-3038 (2000-11-10), i. k. 1001100NUTA00001354

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 "Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1035, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2886 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001035

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 "Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 799, 2004-06-25, Žin., 2004, Nr. 100-3722 (2004-06-29), i. k. 1041100NUTA00000799

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 "Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 "Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1342, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6054 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001342

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 "Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 437, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2466 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000437

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 "Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo