Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 63-1816; Žin. 1998, Nr.67-0, i. k. 0981100NUTA00000851

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-10:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. liepos 9 d. Nr. 851

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                              VYTAUTAS PAKALNIŠKIS

 

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 851

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. spalio 13 d.

nutarimo Nr. 1464 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Teisingumo ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais – ją įgyvendina teisingumo ministrui pavestose valdymo srityse.

2. Teisingumo ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

3. Teisingumo ministerija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Vilnius, Gedimino pr. 30. Sprendimą dėl ministerijos buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 319, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04333

 

4. Teisingumo ministerija yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

5. Teisingumo ministerijos savininkė yra valstybė. Teisingumo ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 319, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04333

 

6. Teisingumo ministerija turi interneto svetainę (https://tm.lrv.lt/), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

II SKYRIUS
TEISINGUMO MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

7. Teisingumo ministerijos veiklos tikslai yra formuoti valstybės politiką nacionalinės teisinės sistemos plėtros, civilinės teisės, civilinio proceso, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso, suėmimo, bausmių ir probacijos vykdymo, administracinės teisės, administracinių nusižengimų teisenos, administracinių bylų teisenos, kovos su korupcija, teisinių paslaugų, antstolių funkcionavimo, notariato, teismo ekspertizės, civilinės būklės aktų registravimo, pramoninės nuosavybės apsaugos, vartotojų teisių apsaugos, asmens duomenų apsaugos, Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą (toliau – rinkimai) organizavimo ir vykdymo, politinių partijų steigimo, registravimo ir veiklos, religinių bendruomenių ir bendrijų registravimo bei veiklos, registrų teisinio reguliavimo srities ir ministro valdymo sričiai priskirtų registrų bei informacinių sistemų veiklos, Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo koordinavimo, visuomenės teisinio švietimo, tarptautinio teisinio bendradarbiavimo ir pagal kompetenciją atstovavimo Lietuvos Respublikos interesams tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos teismuose koordinavimo (užtikrinimo) srityse ir organizuoti, koordinuoti bei kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1716, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 142-7300 (2010-12-04), i. k. 1101100NUTA00001716

Nr. 319, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04333

Nr. 903, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14456

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8. Teisingumo ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

8.1. rengia nacionalinės teisinės sistemos plėtros, civilinės teisės, civilinio proceso, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso, suėmimo, bausmių ir probacijos vykdymo, administracinės teisės, administracinių nusižengimų teisenos, administracinių bylų teisenos, kovos su korupcija, teisinių paslaugų, antstolių funkcionavimo, notariato, teismo ekspertizės, civilinės būklės aktų registravimo, pramoninės nuosavybės apsaugos, vartotojų teisių apsaugos, asmens duomenų apsaugos, rinkimų organizavimo ir vykdymo, politinių partijų steigimo, registravimo bei veiklos, religinių bendruomenių ir bendrijų registravimo bei veiklos, ministro valdymo sričiai priskirtų registrų ir informacinių sistemų veiklos, Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo koordinavimo, visuomenės teisinio švietimo, tarptautinio teisinio bendradarbiavimo ir atstovavimo Lietuvos Respublikos interesams tarptautiniuose bei Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos teismuose koordinavimo (užtikrinimo) sričių įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, derina registrų veiklą reguliuojančių įstatymų projektus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1716, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 142-7300 (2010-12-04), i. k. 1101100NUTA00001716

Nr. 319, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04333

Nr. 903, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14456

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.2. Neteko galios nuo 2020-03-20

Papunkčio naikinimas:

Nr. 237, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05749

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.3. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia išvadas dėl teisės aktų, tarptautinių sutarčių ir kitų susitarimų projektų, taip pat vertina rengiamų teisės aktų, tarptautinių sutarčių ir kitų susitarimų projektų atitiktį Europos Sąjungos teisei;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 319, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04333

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.4. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), ją įgyvendina ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.5. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;

8.6. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

8.7. koordinuoja Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą ir įgyvendinimą nacionalinėje teisėje bei informuoja Europos Sąjungos institucijas apie Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą nacionalinėje teisėje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.8. koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius su Europos Komisijos pateiktais paklausimais ar pradėtomis procedūromis prieš Lietuvos Respubliką dėl įsipareigojimų nevykdymo;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.9. koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius su Europos Sąjungos teismuose nagrinėjamomis bylomis, bei atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos teisminėse institucijose;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.10. analizuoja Europos Sąjungos teisę, jos taikymo ir aiškinimo Europos Sąjungos institucijose praktiką, informuoja valstybės institucijas apie galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Europos Sąjungos teisės neatitikimą, Europos Sąjungos teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, teikia valstybės institucijoms metodinę pagalbą nacionalinės teisės derinimo su Europos Sąjungos teise klausimais;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.11. analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų atitiktį asmens teisėms ir laisvėms ir teikia išvadas Vyriausybei;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.12. atlieka galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą koordinuojančios institucijos funkcijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 237, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05749

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.13. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja antstolių darbą, apibendrina ir analizuoja antstolių veiklos statistiką;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.14. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri notariato veiklą, apibendrina ir analizuoja notarų veiklos statistiką;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.15. koordinuoja teismo ekspertizės įstaigų prie ministerijos veiklą;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.16. nagrinėja religinių bendruomenių ir bendrijų, jų filialų ir atstovybių steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo dokumentus, tvirtina surašytų duomenų tikrumą, steigimo dokumentų, pakeistų steigimo dokumentų ir duomenų atitiktį įstatymų reikalavimams ir teikia Juridinių asmenų registrui išvadas dėl jų registravimo ar išregistravimo galimybės;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.17. rengia ir teikia Seimui išvadas dėl valstybės pripažinimo suteikimo religinėms bendrijoms;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.18. kaupia informaciją apie dvasinių, ezoterinių ir religinių grupių veiklą Lietuvoje, informuoja visuomenę apie Lietuvoje įsikūrusias naujas religines grupes, dalyvauja įgyvendinant visuomenės švietimo dvasinių, ezoterinių ir religinių grupių klausimais projektus, bendradarbiauja su šioje srityje dirbančiais asmenimis;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.19. nagrinėja politinių partijų, jų filialų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo dokumentus, tvirtina surašytų duomenų tikrumą, steigimo dokumentų, programų, pakeistų steigimo dokumentų ir duomenų atitiktį įstatymų reikalavimams ir teikia Juridinių asmenų registrui išvadas dėl jų registravimo ar išregistravimo galimybės;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.20. tikrina politinių partijų narių skaičiaus atitiktį teisės aktų reikalavimams;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.201. išduoda pažymą, patvirtinančią, kad steigiama Europos politinė partija arba Europos politinis fondas ir jų statutai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, konsultuoja Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų instituciją, teikia pagrįstą prašymą nutraukti Europos politinės partijos ar Europos politinio fondo, kurių buveinės yra Lietuvos Respublikoje, registraciją, teikia Juridinių asmenų registrui išvadas dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1054, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-25, i. k. 2019-16968

 

8.21. metodiškai vadovauja ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės registrų ir informacinių sistemų kūrimui ir koordinuoja jų funkcionavimą;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.22. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka palaiko tarptautinius teisinius ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, rengia tarptautinių dvišalių teisinės pagalbos sutarčių projektus, organizuoja prisijungimą prie daugiašalių tarptautinių sutarčių ir pagal kompetenciją užtikrina jų vykdymą;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.23. padeda Vyriausybės atstovui Europos Žmogaus Teisių Teisme įgyvendinti jo teises ir pareigas;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.24. teisės aktų nustatyta tvarka teikia teismams metodinę pagalbą pavedimų ir prašymų užsienio valstybių teismams ir kitoms institucijoms rengimo klausimais, organizuoja teismų susižinojimą su užsienio teismais ir kitomis užsienio įstaigomis, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai, Europos Sąjungos teisės aktai arba tarptautinės sutartys nenumato kitaip;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.25. teisės aktų nustatyta tvarka tikrina iš teismų gautus dokumentus dėl teismų pavedimų, teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo užsienio valstybėje, rengia ir apibendrina teismų pateikiamą informaciją, reikalingą kreipiantis dėl asmenų ekstradicijos iš atitinkamos užsienio valstybės, teikia prašymus kompetentingoms užsienio valstybės institucijoms, surinkusi reikiamą informaciją išduoda Europos arešto orderius, teikia kompetentingoms užsienio valstybės institucijoms prašymus perduoti arba perimti nuteistuosius asmenis;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.26. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus atlyginti ne teismo tvarka žalą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto procesinių prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimo, sudaro ir vykdo taikos sutartis;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.27. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą, priima ir vykdo sprendimus dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo, administruoja Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.28. teisės aktų nustatytais atvejais atstovauja valstybei civilinėse ir administracinėse bylose dėl žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.29. vykdo teismų sprendimus ir taikos sutartis dėl žalos, atsiradusios dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo arba kitų valstybės institucijų neteisėtų veiksmų (aktų), atlyginimo, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus dėl žalos atlyginimo ir kitus dokumentus įstatymų nustatytais atvejais;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.30. teikia metodinę pagalbą civilinės metrikacijos įstaigoms;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 237, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05749

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.31. derina teisėjų mokymo programas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 319, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04333

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.32. organizuoja civilinės metrikacijos įstaigų valstybės tarnautojų mokymą;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.33. dalyvauja visuomenės teisinio švietimo veikloje;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.34. kartu su valstybės ir kitomis institucijomis rengia mokslines konferencijas teisės teorijos ir praktikos klausimais, kaupia, analizuoja ir apibendrina teorinę ir praktinę teisinę medžiagą;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.35. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, priskirtinus ministerijos kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1054, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-25, i. k. 2019-16968

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.36. valdo jai priskirtas kapitalo investicijų programas, skirsto asignavimus ir užtikrina jų naudojimą, rengia ir derina ministerijos numatomus įgyvendinti investicijų projektus;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.37. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.38. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

8.39. atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

III SKYRIUS
TEISINGUMO MINISTERIJOS TEISĖS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

9. Teisingumo ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

9.1. gauti iš valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų išvadas dėl ministerijos rengiamų Lietuvos Respublikos kodeksų, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, taip pat išvadas dėl religinių bendruomenių ir bendrijų registravimo dokumentų, politinių partijų įstatų (statutų) ir programų, Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutų, informaciją apie religinių bendruomenių ir bendrijų, politinių partijų, Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų veiklą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1054, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-25, i. k. 2019-16968

 

9.2. sudaryti iš ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų įstaigų ir organizacijų atstovų ir specialistų, susitarus su jų vadovais, darbo grupes, turinčias parengti Lietuvos Respublikos kodeksų, kitų įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, tarptautinių teisinės pagalbos ir teisinio bendradarbiavimo sutarčių projektus ir nagrinėti kitus ministerijos kompetencijai priskirtus klausimus;

9.3. pasitelkti, susitarus su valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo bei studijų institucijų, kitų įstaigų ir organizacijų vadovais, šių institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovus bei specialistus svarstyti Lietuvos Respublikos kodeksų, kitų įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektus bei Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo ir taikymo klausimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

9.4. tikrinti ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą, išklausyti jų veiklos ataskaitas, prireikus teikti joms metodinius nurodymus.

10. Teisingumo ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS
TEISINGUMO MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

11. Teisingumo ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto svetainėje. Ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų vykdymą vertina ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už vidaus auditą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

12. Teisingumo ministerijos veikla reguliuojama teisingumo ministro tvirtinamais Teisingumo ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, ministerijos administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymais.

13. Teisingumo ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Teisingumo ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje.

14. Teisingumo ministras, vadovaudamas jam pavestoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir kitų įstatymų nustatytoms valdymo sritims, yra atsakingas Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

15. Teisingumo ministras atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme nustatytas, kitų įstatymų ir Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

16. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai: viceministrai, ministerijos kancleris, ministro patarėjas (patarėjai), kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus bei juos įgyvendinti.

Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Vyriausybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

17. Viceministrai ministro nustatytose veiklos srityse atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme nustatytas ir kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

18. Laikinai nesant viceministro, visas jo funkcijas arba jų dalį ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (viceministrai).

19. Teisingumo ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja Teisingumo ministerijos kancleris. Teisingumo ministerijos administraciją sudaro grupės, departamentai ir skyriai, jos struktūrą tvirtina teisingumo ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

20. Teisingumo ministerijos kancleris yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kancleris atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme nustatytas, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

21. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas jo funkcijas arba jų dalį ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų.

22. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, ministro paskirtas ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal kompetenciją priima potvarkius.

23. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

24. Teisingumo ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegija sudaroma Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme nustatyta tvarka.

25. Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis bei gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

V SKYRIUS
MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

26. Teisingumo ministerijos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Teisingumo ministerijos finansų kontrolę atlieka teisingumo ministro paskirti ministerijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.

27. Teisingumo ministerijos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Ministerijos vidaus auditą atlieka ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už vidaus auditą, teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

28. Ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras arba ministro sudaryta strateginio planavimo grupė.

 

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

 

29. Teisingumo ministerija reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 319, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04333

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1354, 2000-11-07, Žin., 2000, Nr. 96-3038 (2000-11-10), i. k. 1001100NUTA00001354

Nr. 1035, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2886 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001035

Nr. 1464, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 123-6301 (2010-10-18), i. k. 1101100NUTA00001464

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1354, 2000-11-07, Žin., 2000, Nr. 96-3038 (2000-11-10), i. k. 1001100NUTA00001354

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 "Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1035, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2886 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001035

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 "Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 799, 2004-06-25, Žin., 2004, Nr. 100-3722 (2004-06-29), i. k. 1041100NUTA00000799

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 "Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 344, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1733 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000344

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 "Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1342, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6054 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001342

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 "Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 437, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2466 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000437

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 "Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1464, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 123-6301 (2010-10-18), i. k. 1101100NUTA00001464

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 "Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1716, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 142-7300 (2010-12-04), i. k. 1101100NUTA00001716

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 "Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 319, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04333

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 903, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14456

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 675, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11082

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1054, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-25, i. k. 2019-16968

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 237, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05749

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo