Suvestinė redakcija nuo 2023-04-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1993, Nr. 73-1371, i. k. 0931010ISTA000I-348

 

Nauja redakcija nuo 2016-09-30:

Nr. XII-2612, 2016-09-20, paskelbta TAR 2016-09-29, i. k. 2016-24186

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
PARAMOS MIRTIES ATVEJU
ĮSTATYMAS

 

1993 m. gruodžio 23 d. Nr. I-348

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti paramos mirties atveju rūšis, jos dydžius, asmenų, turinčių teisę gauti šią paramą, kategorijas, teikimo sąlygas, tvarką ir finansavimo šaltinius, taip pat paramą gaunančių asmenų pareigas ir neteisėtai gautos paramos išieškojimą.

2. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Laidojantis asmuofizinis asmuo, juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai, organizuojantys palaikų laidojimą.

2. Palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos – palaikų parengimo parvežti (laikymo, skrodimo, balzamavimo, kremavimo ar kita), palaikų parvežimo karste ar urnoje, palaikų parvežimo dokumentų sutvarkymo ir kitos būtinos palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos.

3. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-302, 2017-04-20, paskelbta TAR 2017-04-26, i. k. 2017-06978

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-757, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26589

 

3 straipsnis. Paramos mirties atveju rūšys

Nustatomos šios paramos mirties atveju rūšys:

1) laidojimo pašalpa;

2) parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (toliau – parama palaikams parvežti).

 

4 straipsnis. Paramos mirties atveju finansavimas

1. Parama mirties atveju finansuojama iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams.

2. Paramai mirties atveju administruoti iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams skiriama 3 procentai paramai mirties atveju skirtų lėšų. Paramai mirties atveju administruoti panaudojama ne didesnė lėšų suma, negu nustatytas paramai mirties atveju administruoti skiriamų lėšų procento dydis nuo panaudotų lėšų šiai paramai mokėti.

3. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų specialioms tikslinėms dotacijoms paramai mirties atveju administruoti, naudojimo ir atsiskaitymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras (toliau – socialinės apsaugos ir darbo ministras).

 

II SKYRIUS

LAIDOJIMO PAŠALPA

 

5 straipsnis. Laidojimo pašalpa

1. Laidojimo pašalpa mokama mirus:

1) Lietuvos Respublikos piliečiams;

2) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, turėjusiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;

3) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

4) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-447, 2017-06-15, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10811

Nr. XIV-948, 2022-03-17, paskelbta TAR 2022-03-22, i. k. 2022-05126

 

5) asmenims, kuriems vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas;

6) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaip bedarbiai;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-950, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21661

 

7) Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2344, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12435

 

8) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje;

9) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip perkeltiems įmonės viduje.

10) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems Australijos, Japonijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2344, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12435

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-302, 2017-04-20, paskelbta TAR 2017-04-26, i. k. 2017-06978

 

2. Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens, turinčio šio straipsnio 1 dalyje nustatytą statusą, vaikas gimsta negyvas.

3. Laidojimo pašalpa mokama šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą asmenį laidojančiam asmeniui.

4. Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų lėšomis.

5. Teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo diena yra asmens mirties data (rasto mirusio asmens – medicininio mirties liudijimo (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, – medicininio perinatalinės mirties liudijimo) išrašymo data).

 

6 straipsnis. Laidojimo pašalpos dydis

Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio. Laidojimo pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsirado teisė į laidojimo pašalpą, galiojusį bazinės socialinės išmokos dydį.

 

III SKYRIUS

PARAMA PALAIKAMS PARVEŽTI

 

7 straipsnis. Parama palaikams parvežti

1. Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dieną atitinka visas šias sąlygas:

1) vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos arba vienam asmeniui, jeigu jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos (toliau kartu – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai;

2) su mirusiu asmeniu mirties dieną buvo bendrai gyvenantys asmenys arba jo artimieji giminaičiai, jų nesant, asmenys, susiję su mirusiu asmeniu giminystės ryšiais (šoninė giminystės linija) arba svainystės santykiais tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaičių.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-757, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26589

 

2. Asmens teisei į paramą palaikams parvežti nustatyti vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos:

1) pagal 3 kalendorinių mėnesių iki teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos pajamas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje, arba

2) pagal mėnesio, kurį atsirado teisė į paramą palaikams parvežti, pajamas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje, jeigu bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis, palyginti su 3 praėjusiais mėnesiais, pasikeitė arba tą mėnesį, kurį atsirado teisė į paramą palaikams parvežti, yra gauta vienkartinė išmoka (premija, vienkartinė netekto darbingumo kompensacija, išeitinė išmoka, išmokėta nutraukus darbo sutartį, išeitinė išmoka atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui ir kitos faktiškai gautos vienkartinės pajamos, išskyrus kompensaciją už nepanaudotas atostogas) (toliau – vienkartinė išmoka) ar iš karto už 2 ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, arba pasikeitė bendrai gyvenančių asmenų sudėtis arba vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus, arba

3) pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant socialinę pašalpą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo gauna socialinę pašalpą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-757, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26589

 

3. Jeigu per 3 kalendorinius mėnesius iki teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos buvo gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už 2 ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos išmokos, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta tvarka.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-757, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26589

 

4. Parama palaikams parvežti neteikiama, kai valstybės tarnautojų, valstybės pareigūnų, valstybės politikų ir karių, kurie žuvo arba mirė užsienyje dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, ir kursantų, mirusių dėl priežasčių, susijusių su profesiniu ar įvadiniu mokymu, palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos apmokamos valstybės lėšomis.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-757, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26589

 

5. Teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo diena yra diena, kada buvo išduotas (išduoti) paskutinis (paskutiniai) dokumentas (dokumentai), įrodantis (įrodantys) patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-757, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26589

 

8 straipsnis. Paramos palaikams parvežti dydis

Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių. Paramos palaikams parvežti dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsirado teisė į paramą palaikams parvežti, galiojusį bazinės socialinės išmokos dydį.

 

IV SKYRIUS

PARAMOS MIRTIES ATVEJU TEIKIMO TVARKA

 

9 straipsnis. Kreipimasis dėl paramos mirties atveju

1. Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, – pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą, arba pagal Juridinių asmenų registre nurodytą juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinių, organizuojančių palaikų laidojimą, buveinės adresą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.

2. Vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo dėl paramos palaikams parvežti turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, – pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos.

3. Kreipiantis dėl paramos mirties atveju, turi būti pateiktas vienas iš asmens, turinčio teisę gauti minėtą paramą, tapatybę patvirtinančių dokumentų – pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas) (išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytus atvejus), socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymas gauti paramą mirties atveju (toliau – prašymas), o jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre ir mirties faktą patvirtinančių duomenų nėra valstybės informacinėse sistemose, turi būti pateiktas medicininis mirties liudijimas (jeigu vaikas gimė negyvas, – medicininis perinatalinės mirties liudijimas) arba medicininio mirties liudijimo nuorašas, o kreipiantis dėl paramos palaikams parvežti – ir dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai, įrodantys vieno gyvenančio asmens gautas vidutines pajamas arba vidutines pajamas vienam asmeniui (jeigu jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų), ir dokumentai, patvirtinantys, kad jis su mirusiu asmeniu jo mirties dieną buvo bendrai gyvenantys asmenys arba jo artimieji giminaičiai, jų nesant, asmenys, susiję su mirusiu asmeniu giminystės ryšiais (šoninė giminystės linija) arba svainystės santykiais tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaičių, jeigu valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose ar kitose informacinėse sistemose nėra duomenų, patvirtinančių šį faktą.

4. Savivaldybės administracija prašymą užregistruoja jo gavimo savivaldybės administracijoje dieną. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, trūkstami dokumentai surašomi informaciniame lapelyje, pateikiamame asmeniui, kuris kreipėsi dėl paramos mirties atveju, jo prašyme nurodytu informavimo būdu. Trūkstamus dokumentus gauti paramą mirties atveju laidojantis asmuo arba asmuo, kuris kreipiasi dėl paramos palaikams parvežti, šio straipsnio 5 dalyje nurodytu būdu turi pateikti savivaldybės administracijai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo informacinio lapelio gavimo dienos, išskyrus atvejį, kai pajamos paramai palaikams parvežti skirti apskaičiuojamos šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta tvarka. Jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta tvarka, trūkstami dokumentai paramai palaikams parvežti pateikiami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo informacinio lapelio gavimo dienos. Jeigu asmuo per nustatytą terminą savivaldybės administracijai nepateikia trūkstamų dokumentų, savivaldybės administracija priima sprendimą neskirti paramos palaikams parvežti.

5. Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai atvykus į savivaldybės administraciją, pašto siunta, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti įrodyta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu. Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami asmeniškai atvykus į savivaldybės administraciją, padaromos ir patvirtinamos pateiktų dokumentų, išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kopijos, ir dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išskyrus šiame straipsnyje nustatytus atvejus, kai asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama. Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama. Jeigu asmuo prašymą ir dokumentus teikia elektroninių ryšių priemonėmis ir jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga, leidžianti nustatyti asmens tapatybę, kartu su prašymu ir dokumentais prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

6. Dokumentuose, įrodančiuose patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, nurodytos išlaidų sumos užsienio valiuta perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, galiojantį išlaidų sumų lyginimo dieną.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-757, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26589

 

10 straipsnis. Paramos mirties atveju skyrimas ir mokėjimas

1. Parama mirties atveju skiriama savivaldybės administracijos sprendimu, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu laidojantis asmuo ar palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą mirties atveju.

TAR pastaba. 1 dalies nuostatos pradedamos taikyti, kai 2023 m. naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirenka į pirmuosius posėdžius. Iki pirmųjų 2023 m. naujai išrinktų savivaldybių tarybų posėdžių taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusios Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo nuostatos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1845, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05745

 

2. Sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo turi būti priimtas ir nurodyta pašalpa laidojančiam asmeniui išmokėta ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų dokumentų (duomenų), reikalingų gauti laidojimo pašalpą, gavimo savivaldybės administracijoje dienos, jeigu prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos. Jeigu laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos kreipiasi vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos, sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo turi būti priimtas ir laidojimo pašalpa išmokėta per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų dokumentų (duomenų), reikalingų gauti laidojimo pašalpą, gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Jeigu laidojimo pašalpa turi būti išmokėta ne darbo dieną ar švenčių dieną, ji išmokama pirmą po jos einančią darbo dieną.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-757, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26589

 

3. Sprendimas dėl paramos palaikams parvežti skyrimo turi būti priimtas ir nurodyta parama prašymą pateikusiam asmeniui turi būti išmokėta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-757, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26589

 

4. Prašymą pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl paramos mirties atveju skyrimo yra informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, išskyrus atvejį, kai laidojimo pašalpa paskirta ir išmokėta per 24 valandas. Jeigu parama mirties atveju neskiriama, sprendime nurodoma neskyrimo priežastis, jo apskundimo tvarka, pateikti dokumentai grąžinami prašymą pateikusiam asmeniui, o paramą mirties atveju skiriančioje savivaldybės administracijoje paliekamos šių dokumentų kopijos.

 

V SKYRIUS

PARAMĄ MIRTIES ATVEJU GAUNANČIŲ ASMENŲ PAREIGOS IR NETEISĖTAI GAUTOS PARAMOS MIRTIES ATVEJU IŠIEŠKOJIMAS

 

11 straipsnis. Paramą mirties atveju gaunančio asmens pareigos

Paramą mirties atveju gaunantys asmenys privalo:

1) prašyme savivaldybės administracijai pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti paramą mirties atveju, ir kitus šiai paramai gauti būtinus dokumentus;

2) palaidoti mirusio asmens, už kurį išmokėta laidojimo pašalpa, palaikus;

3) grąžinti neteisėtai gautą paramą mirties atveju ir (ar) ne pagal tikslinę paskirtį panaudotą laidojimo pašalpą, jeigu mirusio asmens, už kurį laidojančiam asmeniui išmokėta laidojimo pašalpa, palaikai liko nepalaidoti.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-757, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26589

 

12 straipsnis. Neteisėtai gautos paramos mirties atveju dėl ją gavusių asmenų kaltės išieškojimas

Nustačius, kad asmenys paramą mirties atveju gavo neteisėtai, nes kreipdamiesi dėl minėtos paramos pateikė neteisingus duomenis apie gaunamas pajamas, bendrai gyvenančius asmenis, artimą giminystės, giminystės (šoninė giminystės linija) arba svainystės santykiais tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaičių ryšį su mirusiu asmeniu arba kitus duomenis, reikalingus paramai mirties atveju skirti, arba gautą laidojimo pašalpą panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį – nepalaidojo mirusio asmens, už kurį išmokėta laidojimo pašalpa, palaikų, jie turi grąžinti neteisėtai gautą pinigų sumą. Neteisėtai gautos ir negrąžintos pinigų sumos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-757, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26589

 

13 straipsnis. Sprendimų dėl paramos mirties atveju skyrimo apskundimas

Sprendimas dėl paramos mirties atveju skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14 straipsnis. Informacijos teikimas

1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos bei kiti juridiniai asmenys savivaldybių administracijų prašymu per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo nemokamai teikti savivaldybių administracijoms duomenis ir (ar) informaciją, reikalingus paramai mirties atveju skirti ir mokėti.

2. Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka savivaldybių administracijos teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie savivaldybės teritorijoje asmenims suteiktą paramą mirties atveju ir jos reikalavimu kitus duomenis apie šią paramą. Duomenis apie asmenis, kuriems suteikta parama mirties atveju, jiems paskirtos ir išmokėtos šios paramos dydžius, taip pat paramos mirties atveju neskyrimo priežastis savivaldybių administracijos teikia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

Lietuvos Respublikos

paramos mirties atveju įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2001 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 2001/55/EB dėl minimalių normų suteikiant perkeltiesiems asmenims laikiną apsaugą esant masiniam jų srautui ir dėl priemonių, skatinančių valstybių narių tarpusavio pastangų priimant tokius asmenis ir atsakant už tokio veiksmo padarinius pusiausvyrą.

2. 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą.

3. 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/98/ES dėl vienos prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių.

4. 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/36/ES dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir buvimo tikslu dirbti sezoniniais darbuotojais sąlygų.

5. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis.

6. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/66/ES dėl bendrovės viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų.

Priedo pakeitimai:

Nr. XIII-302, 2017-04-20, paskelbta TAR 2017-04-26, i. k. 2017-06978

Nr. XIV-948, 2022-03-17, paskelbta TAR 2022-03-22, i. k. 2022-05126

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-473, 1997-10-21, Žin., 1997, Nr. 98-2484 (1997-10-30), i. k. 0971010ISTAVIII-473

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl paramos mirties atveju" 2 straipsnio papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-986, 1998-12-21, Žin., 1998, Nr. 115-3241 (1998-12-31), i. k. 0981010ISTAVIII-986

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl paramos mirties atveju" 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1704, 2000-05-23, Žin., 2000, Nr. 45-1298 (2000-06-02), i. k. 1001010ISTAIII-1704

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl paramos mirties atveju" 1, 2 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-213, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 71-2559 (2005-06-07), i. k. 1051010ISTA000X-213

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl paramos mirties atveju" 2, 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1294, 2007-10-11, Žin., 2007, Nr. 110-4490 (2007-10-25), i. k. 1071010ISTA00X-1294

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl paramos mirties atveju" 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1435, 2011-06-09, Žin., 2011, Nr. 77-3722 (2011-06-28), i. k. 1111010ISTA0XI-1435

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl paramos mirties atveju" pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-851, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-02, i. k. 2014-04998

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 3, 5, 6 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2612, 2016-09-20, paskelbta TAR 2016-09-29, i. k. 2016-24186

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-302, 2017-04-20, paskelbta TAR 2017-04-26, i. k. 2017-06978

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 2, 5 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-447, 2017-06-15, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10811

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-950, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21661

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2344, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12435

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-757, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26589

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 2, 7, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-948, 2022-03-17, paskelbta TAR 2022-03-22, i. k. 2022-05126

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1845, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05745

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 10 straipsnio pakeitimo įstatymas